Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  5012/B

Obchodné meno: 
Skanska SK a.s.
  (od: 01.04.2010)
Skanska BS a.s.
  (od: 04.01.2005 do: 31.03.2010)
BANSKÉ STAVBY, a.s.
  (od: 03.08.1994 do: 03.01.2005)
Sídlo: 
Krajná 29
Bratislava 821 04
  (od: 01.04.2010)
Košovská cesta 16
Prievidza 971 74
  (od: 03.08.1994 do: 31.03.2010)
IČO: 
31 611 788
  (od: 03.08.1994)
Deň zápisu: 
03.08.1994
  (od: 03.08.1994)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 03.08.1994)
Predmet činnosti: 
výstavba, rekonštrukcia a oprava tunelov a štôlní všetkého druhu
  (od: 03.08.1994)
budovanie ostatných podzemných objektov rôzneho účelu
  (od: 03.08.1994)
predprojektová, projektová a inžinierska činnosť
  (od: 03.08.1994)
dodávka bansko-stavebných objektov, prác, rekonštrukcií, opráv pre uhoľné bane
  (od: 03.08.1994)
dodávka bansko-stavebných objektov, prác, rekonštrukcií, opráv pre rudné a nerudné bane
  (od: 03.08.1994)
výroba, vývoj, montáž, opravy zariadení súvisiacich so základnou činnosťou
  (od: 03.08.1994)
veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 20.12.1994)
maloobchod v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 20.12.1994)
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov
  (od: 20.12.1994)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a dopravy
  (od: 20.12.1994)
vedenie účtovníctva
  (od: 20.12.1994)
projektovanie elektrických zariadení
  (od: 20.12.1994)
montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia
  (od: 20.12.1994)
revízia vyhradených elektrických zariadení
  (od: 20.12.1994)
elektroinštalatérstvo
  (od: 20.12.1994)
vykonávanie geodetických a kartografických prác
  (od: 20.12.1994)
oprava motorových vozidiel
  (od: 20.12.1994)
zámočníctvo
  (od: 20.12.1994)
kovoobrábanie
  (od: 20.12.1994)
montáž a opravy stabilných tlakových nádob
  (od: 20.12.1994)
konštruovanie, výroba, montáž, oprava, rekonštrukcia a revízia vyhradených zdvíhacích zariadení v rozsahu vydaných oprávnení
  (od: 20.12.1994)
prekládka a skladovanie nákladov
  (od: 20.12.1994)
činnosť vykonávaná banským spôsobom podľa § 3 písm. d/ a e/ zák.č. 51/88 Zb.
  (od: 20.12.1994)
cestná verejná doprava tovaru
  (od: 20.12.1994)
vykonávanie trhacích prác
  (od: 20.12.1994)
nepravidelná cestná doprava osôb
  (od: 20.12.1994)
banská činnosť
  (od: 20.12.1994)
uschovávanie písomností nearchívnej povahy
  (od: 28.05.2003)
výroba stavebných hmôt a dielcov
  (od: 04.05.2005)
výkon činnosti stavebného dozoru
  (od: 04.05.2005)
výkon činnosti stavbyvedúceho
  (od: 04.05.2005)
zabezpečenie služieb spojených s prenájmom nehnuteľností v rozsahu voľných živností
  (od: 04.05.2005)
medzinárodná preprava cestujúcich autobusmi
  (od: 01.04.2010)
medzinárodná cestná preprava tovaru
  (od: 01.04.2010)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (od: 01.04.2010)
projektovanie, inštalovanie, oprava a vykonávanie revízií stabilných a polostabilných hasiacich zariadení
  (od: 01.04.2010)
správa počítačových sietí
  (od: 01.04.2010)
požičiavanie malej mechanizácie, mobilných kontajnerov, lešenia, mobilného oplotenia a mobilných WC
  (od: 01.04.2010)
obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
  (od: 01.04.2010)
upratovacie a čistiace práce
  (od: 01.04.2010)
testovanie, meranie a analýzy v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 01.04.2010)
prenájom hnuteľných vecí
  (od: 01.04.2010)
výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300m2 a výšku 15m, drobných stavieb a ich zmien
  (od: 01.04.2010)
nákladná cestná motorová doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5t vrátane prípojného vozidla
  (od: 01.04.2010)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
  (od: 01.04.2010)
technické vybavenie stavieb - vzduchotechnika
  (od: 01.04.2010)
výroba, dodávky, montáž, servis a opravy vzduchotechnických a klimatizačných zariadení
  (od: 01.04.2010)
projektovanie stavieb - technické vybavenie stavieb - vzduchotechnika
  (od: 01.04.2010)
montáž, oprava, údržba elektrických zariadení do 1000V a bleskozvodov v objektoch triedy A
  (od: 01.04.2010)
inštalácie - montáž chladiarenských zariadení a jeho opráv - servisu
  (od: 01.04.2010)
montáž, oprava a údržba zariadení ústredného kúrenia /nízkotlakového/ do obytných a iných objektov
  (od: 01.04.2010)
montáž, oprava a údržba tlakových zariadení, oprava a údržba bez zvárania /len pre skupinu Bg2/ tlakových zariadení v rozsahu: tlakové nádoby stabilné IV. trieda, tlakové nádoby stabilné III. trieda, kotly parné a kvapalinové V. trieda, tlakové nádoby stabilné II. trieda, tlakové nádoby stabilné I. trieda, bezpečnostné zariadenia: zabraňujúce prekročeniu najvyššieho pretlaku
  (od: 01.04.2010)
projektovanie stavieb /technické vybavenie stavieb - vykurovanie a zdroje tepla, zdravotechnika - plyn
  (od: 01.04.2010)
skladovanie
  (od: 01.04.2010)
vodoinštalatérstvo
  (od: 01.04.2010)
klampiarstvo
  (od: 01.04.2010)
výroba jednoduchých kovových výrobkov, kovových konštrukcií a ich častí
  (od: 01.04.2010)
montáž, oprava a údržba elektrických zariadení v rozsahu: objekty bez nebezpečenstva výbuchu; zariadenia s napätím do 1000V; bleskozvody
  (od: 01.04.2010)
výroba a montáž oceľových konštrukcií a ich povrchová úprava - maľovanie, lakovanie
  (od: 01.04.2010)
zváračské práce
  (od: 01.04.2010)
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
  (od: 01.04.2010)
montáž a servis stabilných hasiacich zariadení
  (od: 01.04.2010)
vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (od: 01.04.2010)
medzinárodná nákladná cestná doprava
  (od: 01.04.2010)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (od: 01.04.2010)
S odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení zdvíhacích O oprava vyhradených technických zariadení zdvíhacích v rozsahu: OU oprava a údržba R rekonštrukcia M montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky v rozsahu: technické zariadenia zdvíhacie skupina A: a žeriavy a zdvíhadlá technické zariadenia zdvíhacie skupina B: a žeriavy a zdvíhadlá s nosnosťou do 1000kg b žeriavy a zdvíhadlá s ručným pohonom do 5000kg vrátane c zdvíhacie ústrojenstvo vozíkov a nakladačov f vrátky i zariadenie na zavesenie, uchopenie bremena
  (od: 01.04.2010)
S odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových
  (od: 01.04.2010)
O - oprava vyhradených technických zariadení plynových v rozsahu: OU oprava a údržba R rekonštrukcia M montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky v rozsahu: - technické zariadenia plynové skupiny A na: f/ znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu nad 0,4 MPa g1/ rozvod plynov s pretlakom plynu nad 0,4 MPa g3/ acetylénovody h/ spotrebu plynov spaľovaní, s výkonom nad 0,5 MW vrátane zariadení na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní - technické zariadenia plynové skupina B na: f/ znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu do 0,4 MPa g1/ rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,4 MPa vrátane h1/ spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 5 kW do 0,5 MW vrátane zariadení na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní a všetky spotrebiče, pri ktorých sa vyžaduje napojenie na odťah spalín
  (od: 01.04.2010)
montáž, opravy, revízie a skúšky na vyhradených technických zariadeniach: I. vyhradené tlakové zariadenia v rozsahu: kotly a tlakové nádoby skupiny A a B II. vyhradené plynové zariadenia v rozsahu: plnenie tlakových nádob na plyny /v rozsahu § 2 písm. a), b), c), d), e), f), g)/
  (od: 01.04.2010)
výroba štrku z prírodného kameňa, drvenie kameniva
  (od: 27.07.2011)
paletovanie prírodného kameňa, umelého kameňa
  (od: 27.07.2011)
poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
  (od: 27.07.2011)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (od: 27.07.2011)
zváranie koľajníc
  (od: 27.07.2011)
projektovanie stavieb - dopravné stavby, v kategórii inžinierske stavby
  (od: 04.08.2011)
projektovanie pozemných stavieb, projektovanie inžinierskych stavieb - Cesty a letiská, Mosty, v kategórii stavebné konštrukcie
  (od: 27.07.2011)
servis a údržba chladiacich a klimatizačných zariadení a tepelných čerpadiel s obsahom kontrolovanej látky
  (od: 22.11.2013)
kontrola úniku kontrolovaných látok zo zariadení
  (od: 22.11.2013)
zhodnotenie kontrolovaných látok a odber kontrolovaných látok vrátane plnenia tlakových nádob na plyny s obsahom kontrolovanej látky
  (od: 22.11.2013)
vykonávanie údržby pohybových plôch letísk vzdušných síl ozbrojených síl Slovenskej republiky
  (od: 31.05.2014)
pravidelná kontrola klimatizačných systémov
  (od: 30.06.2016)
technické poradenstvo pri výrobe asfaltových a betónových zmesí a pri výrobe betónových prefabrikátov
  (od: 21.08.2019)
opravy pracovných strojov
  (od: 21.08.2019)
vykonávanie technických prác (vrtné práce, podzemné práce, zemné práce, výstavba a prevádzkovanie dočasných merných objektov, zatláčacích a pozorovacích staníc, skúšobných zariadení, zriaďovanie dočasných pracovísk a prístupových ciest k nim) pre geologický výskum a geologický prieskum
  (od: 17.07.2013 do: 30.05.2014)
výroba a stavba strojov a prístrojov s mechanickým pohonom
  (od: 01.04.2010 do: 20.08.2019)
poskytovanie stavieb - dopravné stavby, v kategórii inžinierske stavby
  (od: 27.07.2011 do: 03.08.2011)
organizačné, technické a ekonomické poradenstvo
  (od: 01.04.2010 do: 20.08.2019)
maliarske a natieračské práce
  (od: 01.04.2010 do: 15.10.2012)
staviteľ
  (od: 01.04.2010 do: 15.10.2012)
baliace činnosti
  (od: 01.04.2010 do: 20.08.2019)
prenájom motorových vozidiel, dopravných prostriedkov a zariadení, strojov, prístrojov a zariadení klimatizačnej, chladiarenskej techniky, vzduchotechniky, strojov, prístrojov a zariadení meracej a regulačnej techniky, riadiacich systémov
  (od: 01.04.2010 do: 15.10.2012)
inžinierska činnosť v strojárstve a v stavebníctve
  (od: 01.04.2010 do: 15.10.2012)
inžinierska činnosť vo výstavbe
  (od: 01.04.2010 do: 15.10.2012)
zemné a výkopové práce a kladenie potrubí v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 01.04.2010 do: 15.10.2012)
automatizované spracovanie údajov
  (od: 01.04.2010 do: 20.08.2019)
inžinierska činnosť - obstarávateľské služby v stavebníctve
  (od: 01.04.2010 do: 15.10.2012)
sprostredkovateľská činnosť vo výstavbe
  (od: 01.04.2010 do: 15.10.2012)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (od: 01.04.2010 do: 20.08.2019)
sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (od: 04.05.2005 do: 20.08.2019)
vykonávanie dopravných stavieb
  (od: 04.05.2005 do: 15.10.2012)
vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby
  (od: 17.04.2007 do: 20.08.2019)
výroba tepla, rozvod elektriny
  (od: 28.05.2003 do: 31.03.2010)
poskytovanie upratovacích služieb
  (od: 20.12.1994 do: 31.03.2010)
zváračská škola
  (od: 20.12.1994 do: 31.03.2010)
vykonávanie vodohospodárskych stavieb
  (od: 03.11.1997 do: 15.10.2012)
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
  (od: 03.11.1997 do: 15.10.2012)
vykonávanie inžinierskych stavieb /vrátane vybavenia sídlištných celkov/
  (od: 03.11.1997 do: 15.10.2012)
vykonávanie priemyselných stavieb
  (od: 03.11.1997 do: 15.10.2012)
reklamná činnosť
  (od: 28.05.2003 do: 20.08.2019)
geologické práce
  (od: 20.12.1994 do: 16.07.2013)
marketing a podnikateľské poradenstvo
  (od: 20.12.1994 do: 20.08.2019)
vykonávanie revízií a skúšok zdvíhacích zariadení dodávateľským spôsobom
  (od: 20.12.1994 do: 20.08.2019)
činnosť ekonomických poradcov
  (od: 20.12.1994 do: 31.03.2010)
dodávky stavebných objektov, prác, rekonštrukcií a opráv
  (od: 03.08.1994 do: 15.10.2012)
výroba strojov s mechanickým pohonom
  (od: 20.12.1994 do: 20.08.2019)
vykonávanie revízií, skúšok tesnosti a tlakových skúšok dodávateľským spôsobom pre kotly 3. a 4. triedy a ostatné tlakové nádoby
  (od: 20.12.1994 do: 20.08.2019)
prenájom strojov a zariadení
  (od: 20.12.1994 do: 15.10.2012)
ubytovacie služby vo vlastných zariadeniach v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 20.12.1994 do: 20.08.2019)
dodávka a montáž oceľových konštrukcií
  (od: 03.08.1994 do: 15.10.2012)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 10.12.2003)
predstavenstvo
  (od: 28.05.2003 do: 09.12.2003)
predstavenstvo
  (od: 15.12.1997 do: 27.05.2003)
predstavenstvo
  (od: 19.02.1997 do: 14.12.1997)
predstavenstvo
  (od: 03.08.1994 do: 18.02.1997)
Ing. Miroslav Potoč - predseda
Bylinková 633/2
Bratislava - mestská časť Jarovce 851 10
Vznik funkcie: 01.04.2020
  (od: 21.05.2020)
Mgr. Magdaléna Dobišová - podpredseda
Moskovská 6
Bratislava 811 08
Vznik funkcie: 01.04.2020
  (od: 21.05.2020)
Ing. Pavol Abrhan - člen
Magnóliová 10291/8
Nové Zámky 940 02
Vznik funkcie: 01.04.2020
  (od: 21.05.2020)
Ing. Pavol Abrhan - člen
Ďorocká 5
Nové Zámky 940 72
Vznik funkcie: 15.06.2009
  (od: 26.06.2009 do: 31.03.2010)
Ing. Pavol Abrhan - člen
Ďorocká 5
Nové Zámky 940 72
Vznik funkcie: 15.06.2009 Skončenie funkcie: 31.03.2010
  (od: 01.04.2010 do: 31.03.2010)
Ing. Pavol Abrhan - člen
Magnóliová 10291/8
Nové Zámky 940 02
Vznik funkcie: 01.04.2017
  (od: 07.04.2017 do: 06.04.2018)
Ing. Pavol Abrhan - člen
Magnóliová 10291/8
Nové Zámky 940 02
Vznik funkcie: 01.04.2017 Skončenie funkcie: 31.03.2018
  (od: 07.04.2018 do: 06.04.2018)
Ing. Pavol Abrhan - člen
Magnóliová 10291/8
Nové Zámky 940 02
Vznik funkcie: 01.04.2018
  (od: 07.04.2018 do: 09.04.2019)
Ing. Pavol Abrhan - člen
Magnóliová 10291/8
Nové Zámky 940 02
Vznik funkcie: 01.04.2018 Skončenie funkcie: 31.03.2019
  (od: 10.04.2019 do: 09.04.2019)
Ing. Pavol Abrhan - člen
Magnóliová 10291/8
Nové Zámky 940 02
Vznik funkcie: 01.04.2019
  (od: 10.04.2019 do: 20.05.2020)
Ing. Pavol Abrhan - člen
Magnóliová 10291/8
Nové Zámky 940 02
Vznik funkcie: 01.04.2019 Skončenie funkcie: 31.03.2020
  (od: 21.05.2020 do: 20.05.2020)
Ing. Miroslav Beka - člen predstavenstva
Jánošíkova 8
Bojnice - súp. č. 748
Skončenie funkcie: 24.06.2003
  (od: 03.11.1997 do: 09.12.2003)
Ing. Miroslav Beka - podpredseda predstavenstva
576
Opatovce nad Nitrou 972 02
Vznik funkcie: 01.04.2005
  (od: 04.05.2005 do: 09.02.2006)
Ing. Miroslav Beka - podpredseda predstavenstva
576
Opatovce nad Nitrou 972 02
Vznik funkcie: 01.04.2005 Skončenie funkcie: 20.01.2006
  (od: 10.02.2006 do: 09.02.2006)
Ing. Miroslav Beka - predseda predstavenstva
576
Opatovce nad Nitrou 972 02
Vznik funkcie: 24.06.2003
  (od: 27.04.2004 do: 03.05.2005)
Ing. Miroslav Beka - predseda predstavenstva
576
Opatovce nad Nitrou 972 02
Vznik funkcie: 24.06.2003 Skončenie funkcie: 31.03.2005
  (od: 04.05.2005 do: 03.05.2005)
Ing. Miroslav Beka - predseda predstavenstva
576
Opatovce nad Nitrou 972 02
Vznik funkcie: 20.01.2006
  (od: 10.02.2006 do: 25.06.2009)
Ing. Miroslav Beka - predseda predstavenstva
576
Opatovce nad Nitrou 972 02
Vznik funkcie: 20.01.2006 Skončenie funkcie: 15.06.2009
  (od: 26.06.2009 do: 25.06.2009)
Ing. Miroslav Beka - predseda predstavenstva
Jánošíkova 748/8
Bojnice 972 01
Vznik funkcie: 24.06.2003
  (od: 10.12.2003 do: 26.04.2004)
Mgr. Magdaléna Dobišová - podpredseda
Moskovská 6
Bratislava 811 08
Vznik funkcie: 01.04.2017
  (od: 07.04.2017 do: 06.04.2018)
Mgr. Magdaléna Dobišová - podpredseda
Moskovská 6
Bratislava 811 08
Vznik funkcie: 01.04.2017 Skončenie funkcie: 31.03.2018
  (od: 07.04.2018 do: 06.04.2018)
Mgr. Magdaléna Dobišová - podpredseda
Moskovská 6
Bratislava 811 08
Vznik funkcie: 01.04.2018
  (od: 07.04.2018 do: 09.04.2019)
Mgr. Magdaléna Dobišová - podpredseda
Moskovská 6
Bratislava 811 08
Vznik funkcie: 01.04.2018 Skončenie funkcie: 31.03.2019
  (od: 10.04.2019 do: 09.04.2019)
Mgr. Magdaléna Dobišová - podpredseda
Moskovská 6
Bratislava 811 08
Vznik funkcie: 01.04.2019
  (od: 10.04.2019 do: 20.05.2020)
Mgr. Magdaléna Dobišová - podpredseda
Moskovská 6
Bratislava 811 08
Vznik funkcie: 01.04.2019 Skončenie funkcie: 31.03.2020
  (od: 21.05.2020 do: 20.05.2020)
Mgr. Magdaléna Dobišová - predseda
Moskovská 6
Bratislava 811 08
Vznik funkcie: 01.09.2012
  (od: 12.09.2012 do: 22.04.2013)
Mgr. Magdaléna Dobišová - predseda
Moskovská 6
Bratislava 811 08
Vznik funkcie: 01.09.2012 Skončenie funkcie: 31.03.2013
  (od: 23.04.2013 do: 22.04.2013)
Mgr. Magdaléna Dobišová - predseda
Moskovská 6
Bratislava 811 08
Vznik funkcie: 01.04.2013
  (od: 23.04.2013 do: 11.04.2014)
Mgr. Magdaléna Dobišová - predseda
Moskovská 6
Bratislava 811 08
Vznik funkcie: 01.04.2013 Skončenie funkcie: 31.03.2014
  (od: 12.04.2014 do: 11.04.2014)
Mgr. Magdaléna Dobišová - predseda
Moskovská 6
Bratislava 811 08
Vznik funkcie: 01.04.2014
  (od: 12.04.2014 do: 13.04.2015)
Mgr. Magdaléna Dobišová - predseda
Moskovská 6
Bratislava 811 08
Vznik funkcie: 01.04.2014 Skončenie funkcie: 31.03.2015
  (od: 14.04.2015 do: 13.04.2015)
Mgr. Magdaléna Dobišová - predseda
Moskovská 6
Bratislava 811 08
Vznik funkcie: 01.04.2015
  (od: 14.04.2015 do: 15.04.2016)
Mgr. Magdaléna Dobišová - predseda
Moskovská 6
Bratislava 811 08
Vznik funkcie: 01.04.2015 Skončenie funkcie: 31.03.2016
  (od: 16.04.2016 do: 15.04.2016)
Mgr. Magdaléna Dobišová - predseda
Moskovská 6
Bratislava 811 08
Vznik funkcie: 01.04.2016
  (od: 16.04.2016 do: 06.04.2017)
Mgr. Magdaléna Dobišová - predseda
Moskovská 6
Bratislava 811 08
Vznik funkcie: 01.04.2016 Skončenie funkcie: 31.03.2017
  (od: 07.04.2017 do: 06.04.2017)
Ing. Juraj Donát - člen
Konvalinková 35
Prievidza
  (od: 03.08.1994 do: 05.12.1996)
Ing. Juraj Donát - člen
Konvalinková 35
Prievidza
  (od: 06.12.1996 do: 06.05.1997)
Ing. Anton Fejfár - člen
Konvalinková 9
Prievidza
  (od: 03.08.1994 do: 05.12.1996)
Ing. Anton Fejfár - člen
Konvalinková 9
Prievidza
  (od: 06.12.1996 do: 06.05.1997)
Ing. Anton Fejfár - člen predstavenstva
244
Sebedražie
Skončenie funkcie: 24.06.2003
  (od: 25.07.2001 do: 09.12.2003)
Ing. Anton Fejfár - člen predstavenstva
Konvalinková 682/9
Prievidza III - Necpaly
  (od: 07.11.1997 do: 24.07.2001)
Ing. Ivan Gajdoš - člen
331
Budimír 044 43
Vznik funkcie: 15.12.2008
  (od: 23.12.2008 do: 25.06.2009)
Ing. Ivan Gajdoš - člen
331
Budimír 044 43
Vznik funkcie: 15.12.2008 Skončenie funkcie: 15.06.2009
  (od: 26.06.2009 do: 25.06.2009)
Ing. Vladislava Herchelová - člen
Benedikta 18/3
Prievidza
  (od: 06.12.1996 do: 02.11.1997)
Ing. Vladislava Herchelová - člen
Nedožerského 11/3
Prievidza
  (od: 03.08.1994 do: 05.12.1996)
Ing. Vladislava Herchelová - člen predstavenstva
Lány 1448/68
Bojnice 972 01
Vznik funkcie: 01.04.2005
  (od: 04.05.2005 do: 09.02.2006)
Ing. Vladislava Herchelová - člen predstavenstva
Lány 1448/68
Bojnice 972 01
Vznik funkcie: 01.04.2005 Skončenie funkcie: 20.01.2006
  (od: 10.02.2006 do: 09.02.2006)
Ing. Vladislava Herchelová - členka predstavenstva
Lány 1448/68
Bojnice - Dubnica
  (od: 03.11.1997 do: 19.03.2000)
Ing. Vladislava Herchelová - podpredseda predstavenstva
Lány 1448/68
Bojnice 972 01
Vznik funkcie: 17.09.1999
  (od: 09.03.2004 do: 03.05.2005)
Ing. Vladislava Herchelová - podpredseda predstavenstva
Lány 1448/68
Bojnice 972 01
Vznik funkcie: 17.09.1999 Skončenie funkcie: 31.03.2005
  (od: 04.05.2005 do: 03.05.2005)
Ing. Vladislava Herchelová - podpredseda predstavenstva
Lány 1448/68
Bojnice 972 01
Vznik funkcie: 20.01.2006
  (od: 10.02.2006 do: 30.07.2008)
Ing. Vladislava Herchelová - podpredseda predstavenstva
Lány 1448/68
Bojnice 972 01
Vznik funkcie: 20.01.2006 Skončenie funkcie: 31.07.2008
  (od: 31.07.2008 do: 30.07.2008)
Ing. Vladislava Herchelová - podpredseda predstavenstva
Lány 1448/68
Bojnice - Dubnica
  (od: 20.03.2000 do: 09.12.2003)
Ing. Vladislava Herchelová - podpredseda predstavenstva
Lány 1448/68
Bojnice - Dubnica
Vznik funkcie: 17.09.1999
  (od: 10.12.2003 do: 08.03.2004)
Ing. Štefan Horváth - člen
Ľ. Ondrejova 843/8
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 16.06.2009
  (od: 26.06.2009 do: 12.08.2009)
Ing. Štefan Horváth - člen
Ľ. Ondrejova 843/8
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 16.06.2009 Skončenie funkcie: 09.08.2009
  (od: 13.08.2009 do: 12.08.2009)
Ing. Štefan Horváth - podpredseda
Ľ. Ondrejova 843/8
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 15.12.2008
  (od: 23.01.2009 do: 25.06.2009)
Ing. Štefan Horváth - podpredseda
Ľ. Ondrejova 843/8
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 15.12.2008 Skončenie funkcie: 15.06.2009
  (od: 26.06.2009 do: 25.06.2009)
Ing. Štefan Horváth - podpredseda
Lány 1449/70
Bojnice 972 01
Vznik funkcie: 15.12.2008
  (od: 23.12.2008 do: 22.01.2009)
Ing. Peter Janíček - člen
Parcelná 340/38
Gbeľany 013 02
Vznik funkcie: 01.09.2012
  (od: 12.09.2012 do: 22.04.2013)
Ing. Peter Janíček - člen
Parcelná 340/38
Gbeľany 013 02
Vznik funkcie: 01.09.2012 Skončenie funkcie: 31.03.2013
  (od: 23.04.2013 do: 22.04.2013)
Ing. Peter Janíček - člen
Parcelová 340/38
Gbeľany 013 02
Vznik funkcie: 01.04.2013
  (od: 23.04.2013 do: 11.04.2014)
Ing. Peter Janíček - člen
Parcelová 340/38
Gbeľany 013 02
Vznik funkcie: 01.04.2013 Skončenie funkcie: 31.03.2014
  (od: 12.04.2014 do: 11.04.2014)
Ing. Jaroslav Kapusta - člen
Lúčna 31/3
Prievidza
  (od: 03.08.1994 do: 05.12.1996)
Ing. Jaroslav Kapusta - člen
Lúčna 31/3
Prievidza
  (od: 06.12.1996 do: 02.11.1997)
Ing. Jaroslav Kapusta - predseda predstavenstva
Lúčna 151/35
Prievidza III - Necpaly
Skončenie funkcie: 24.06.2003
  (od: 07.07.2003 do: 09.12.2003)
Ing. Jaroslav Kapusta - predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Lúčna 151/35
Prievidza III - Necpaly
  (od: 03.11.1997 do: 06.07.2003)
Ing. Jozef Kmeť - člen
Murgaša 16/11
Prievidza
  (od: 03.08.1994 do: 05.12.1996)
Ing. Jozef Kmeť - člen
Murgaša 16/11
Prievidza
  (od: 06.12.1996 do: 02.11.1997)
Ing. Tibor Kočvara - predseda
Hlboká 10532/28
Martin 036 01
Vznik funkcie: 16.05.2011
  (od: 15.06.2011 do: 02.02.2012)
Ing. Tibor Kočvara - predseda
Hlboká 10532/28
Martin 036 01
Vznik funkcie: 16.05.2011 Skončenie funkcie: 31.01.2012
  (od: 03.02.2012 do: 02.02.2012)
Ing. Vladimír Kotrík - člen
Pod vinicou 53
Kanianka 972 17
Vznik funkcie: 01.04.2013
  (od: 23.04.2013 do: 11.04.2014)
Ing. Vladimír Kotrík - člen
Pod vinicou 53
Kanianka 972 17
Vznik funkcie: 01.04.2013 Skončenie funkcie: 31.03.2014
  (od: 12.04.2014 do: 11.04.2014)
Ing. Vladimír Kotrík - člen predstavenstva
Pod vinicou 53
Kanianka 972 17
Vznik funkcie: 01.04.2010
  (od: 01.04.2010 do: 05.04.2011)
Ing. Vladimír Kotrík - člen predstavenstva
Pod vinicou 53
Kanianka 972 17
Vznik funkcie: 01.04.2010 Skončenie funkcie: 31.03.2011
  (od: 06.04.2011 do: 05.04.2011)
Ing. Vladimír Kotrík - člen predstavenstva
Pod vinicou 53
Kanianka 972 17
Vznik funkcie: 01.04.2011
  (od: 06.04.2011 do: 02.05.2012)
Ing. Vladimír Kotrík - člen predstavenstva
Pod vinicou 53
Kanianka 972 17
Vznik funkcie: 01.04.2011 Skončenie funkcie: 31.03.2012
  (od: 03.05.2012 do: 02.05.2012)
Ing. Vladimír Kotrík - člen predstavenstva
Pod vinicou 53
Kanianka 972 17
Vznik funkcie: 01.04.2012
  (od: 03.05.2012 do: 22.04.2013)
Ing. Vladimír Kotrík - člen predstavenstva
Pod vinicou 53
Kanianka 972 17
Vznik funkcie: 01.04.2012 Skončenie funkcie: 31.03.2013
  (od: 23.04.2013 do: 22.04.2013)
Ing. Vlastislav Král - člen predstavenstva
Belgická 7
Prostějov 796 04
Česká republika
Vznik funkcie: 01.04.2005
  (od: 04.05.2005 do: 09.02.2006)
Ing. Vlastislav Král - člen predstavenstva
Belgická 7
Prostějov 796 04
Česká republika
Vznik funkcie: 01.04.2005 Skončenie funkcie: 20.01.2006
  (od: 10.02.2006 do: 09.02.2006)
Ing. Ivan Magdolen - člen predstavenstva
Nová 598/16
Kanianka
  (od: 20.03.2000 do: 09.12.2003)
Ing. Ivan Magdolen - člen predstavenstva
Nová 598/16
Kanianka
Vznik funkcie: 17.09.1999 Skončenie funkcie: 20.01.2004
  (od: 10.12.2003 do: 08.03.2004)
Ing. Ivan Magdolen - podpredseda predstavenstva
Na Karasiny 672/64
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 20.01.2004
  (od: 10.02.2006 do: 25.06.2009)
Ing. Ivan Magdolen - podpredseda predstavenstva
Na Karasiny 672/64
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 20.01.2004 Skončenie funkcie: 15.06.2009
  (od: 26.06.2009 do: 25.06.2009)
Ing. Ivan Magdolen - podpredseda predstavenstva
Nová 598/16
Kanianka 972 17
Vznik funkcie: 20.01.2004
  (od: 09.03.2004 do: 09.02.2006)
Ing. Milan Matzenauer - člen predstavenstva
Valašská 4204/13
Prostějov 796 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.08.2006
  (od: 01.08.2006 do: 25.11.2008)
Ing. Milan Matzenauer - člen predstavenstva
Valašská 4204/13
Prostějov 796 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.08.2006 Skončenie funkcie: 14.11.2008
  (od: 26.11.2008 do: 25.11.2008)
Ing. Martin Müller - člen
Generála Svobodu 5252/114
Martin 036 01
Vznik funkcie: 01.04.2013
  (od: 23.04.2013 do: 21.11.2013)
Ing. Martin Müller - člen
Generála Svobodu 5252/114
Martin 036 01
Vznik funkcie: 01.04.2013 Skončenie funkcie: 31.10.2013
  (od: 22.11.2013 do: 21.11.2013)
Ing. Martin Müller - člen predstavenstva
Generála Svobodu 5252/114
Martin 036 01
Vznik funkcie: 01.04.2010
  (od: 01.04.2010 do: 05.04.2011)
Ing. Martin Müller - člen predstavenstva
Generála Svobodu 5252/114
Martin 036 01
Vznik funkcie: 01.04.2010 Skončenie funkcie: 31.03.2011
  (od: 06.04.2011 do: 05.04.2011)
Ing. Martin Müller - člen predstavenstva
Generála Svobodu 5252/114
Martin 036 01
Vznik funkcie: 01.04.2011
  (od: 06.04.2011 do: 02.05.2012)
Ing. Martin Müller - člen predstavenstva
Generála Svobodu 5252/114
Martin 036 01
Vznik funkcie: 01.04.2011 Skončenie funkcie: 31.03.2012
  (od: 03.05.2012 do: 02.05.2012)
Ing. Martin Müller - člen predstavenstva
Generála Svobodu 5252/114
Martin 036 01
Vznik funkcie: 01.04.2012
  (od: 03.05.2012 do: 22.04.2013)
Ing. Martin Müller - člen predstavenstva
Generála Svobodu 5252/114
Martin 036 01
Vznik funkcie: 01.04.2012 Skončenie funkcie: 31.03.2013
  (od: 23.04.2013 do: 22.04.2013)
Ing. Rastislav Pauliny - člen predstavenstva
Bullova 25
Bratislava 841 01
Vznik funkcie: 01.04.2010
  (od: 01.04.2010 do: 05.04.2011)
Ing. Rastislav Pauliny - člen predstavenstva
Bullova 25
Bratislava 841 01
Vznik funkcie: 01.04.2010 Skončenie funkcie: 31.03.2011
  (od: 06.04.2011 do: 05.04.2011)
Ing. Peter Pitoňák - člen predstavenstva
Južná 12
Pečovská Nová Ves 082 56
Vznik funkcie: 01.04.2010
  (od: 01.04.2010 do: 05.04.2011)
Ing. Peter Pitoňák - člen predstavenstva
Južná 12
Pečovská Nová Ves 082 56
Vznik funkcie: 01.04.2010 Skončenie funkcie: 31.03.2011
  (od: 06.04.2011 do: 05.04.2011)
Ing. Peter Pitoňák - člen predstavenstva
Južná 12
Pečovská Nová Ves 082 56
Vznik funkcie: 01.04.2011
  (od: 06.04.2011 do: 02.02.2012)
Ing. Peter Pitoňák - člen predstavenstva
Južná 12
Pečovská Nová Ves 082 56
Vznik funkcie: 01.04.2011 Skončenie funkcie: 24.01.2012
  (od: 03.02.2012 do: 02.02.2012)
Ing. Miroslav Potoč - člen predstavenstva
Aténska 11
Košice 040 13
Vznik funkcie: 01.04.2005
  (od: 04.05.2005 do: 25.06.2009)
Ing. Miroslav Potoč - člen predstavenstva
Aténska 11
Košice 040 13
Vznik funkcie: 01.04.2005 Skončenie funkcie: 15.06.2009
  (od: 26.06.2009 do: 25.06.2009)
Ing. Miroslav Potoč - podpredseda
Mandľová 371/117
Bratislava - Jarovce 851 10
Vznik funkcie: 01.04.2013
  (od: 23.04.2013 do: 11.04.2014)
Ing. Miroslav Potoč - podpredseda
Mandľová 371/117
Bratislava - Jarovce 851 10
Vznik funkcie: 01.04.2013 Skončenie funkcie: 31.03.2014
  (od: 12.04.2014 do: 11.04.2014)
Ing. Miroslav Potoč - podpredseda predstavenstva
Mandľová 371/117
Bratislava - Jarovce 851 10
Vznik funkcie: 01.04.2010
  (od: 01.04.2010 do: 05.04.2011)
Ing. Miroslav Potoč - podpredseda predstavenstva
Mandľová 371/117
Bratislava - Jarovce 851 10
Vznik funkcie: 01.04.2010 Skončenie funkcie: 31.03.2011
  (od: 06.04.2011 do: 05.04.2011)
Ing. Miroslav Potoč - podpredseda predstavenstva
Mandľová 371/117
Bratislava - Jarovce 851 10
Vznik funkcie: 01.04.2011
  (od: 06.04.2011 do: 02.05.2012)
Ing. Miroslav Potoč - podpredseda predstavenstva
Mandľová 371/117
Bratislava - Jarovce 851 10
Vznik funkcie: 01.04.2011 Skončenie funkcie: 31.03.2012
  (od: 03.05.2012 do: 02.05.2012)
Ing. Miroslav Potoč - podpredseda predstavenstva
Mandľová 371/117
Bratislava - Jarovce 851 10
Vznik funkcie: 01.04.2012
  (od: 03.05.2012 do: 22.04.2013)
Ing. Miroslav Potoč - podpredseda predstavenstva
Mandľová 371/117
Bratislava - Jarovce 851 10
Vznik funkcie: 01.04.2012 Skončenie funkcie: 31.03.2013
  (od: 23.04.2013 do: 22.04.2013)
Ing. Miroslav Potoč - predseda
Bylinková 633/2
Bratislava - Jarovce 851 10
Vznik funkcie: 01.04.2017
  (od: 07.04.2017 do: 06.04.2018)
Ing. Miroslav Potoč - predseda
Bylinková 633/2
Bratislava - Jarovce 851 10
Vznik funkcie: 01.04.2017 Skončenie funkcie: 31.03.2018
  (od: 07.04.2018 do: 06.04.2018)
Ing. Miroslav Potoč - predseda
Bylinková 633/2
Bratislava - Jarovce 851 10
Vznik funkcie: 01.04.2018
  (od: 07.04.2018 do: 09.04.2019)
Ing. Miroslav Potoč - predseda
Bylinková 633/2
Bratislava - Jarovce 851 10
Vznik funkcie: 01.04.2018 Skončenie funkcie: 31.03.2019
  (od: 10.04.2019 do: 09.04.2019)
Ing. Miroslav Potoč - predseda
Bylinková 633/2
Bratislava - Jarovce 851 10
Vznik funkcie: 01.04.2019
  (od: 10.04.2019 do: 20.05.2020)
Ing. Miroslav Potoč - predseda
Bylinková 633/2
Bratislava - Jarovce 851 10
Vznik funkcie: 01.04.2019 Skončenie funkcie: 31.03.2020
  (od: 21.05.2020 do: 20.05.2020)
Ing. Miroslav Potoč - Predseda
Krásnohorská 47
Košice 040 11
Vznik funkcie: 15.06.2009
  (od: 26.06.2009 do: 05.11.2009)
Ing. Miroslav Potoč - Predseda
Mandľová 371/11
Bratislava - Jarovce 851 10
Vznik funkcie: 15.06.2009 Skončenie funkcie: 31.03.2010
  (od: 01.04.2010 do: 31.03.2010)
Ing. Miroslav Potoč - Predseda
Mandľová 371/117
Bratislava - Jarovce 851 10
Vznik funkcie: 15.06.2009
  (od: 06.11.2009 do: 31.03.2010)
Ing. arch. Radek Pšenička - člen predstavenstva
Vavrínová 1
Chorvátsky Grob 900 25
Vznik funkcie: 01.04.2010
  (od: 01.04.2010 do: 23.02.2011)
Ing. arch. Radek Pšenička - člen predstavenstva
Vavrínová 1
Chorvátsky Grob 900 25
Vznik funkcie: 01.04.2010 Skončenie funkcie: 24.01.2011
  (od: 24.02.2011 do: 23.02.2011)
Ing. Robert Reis
Rázusa 21/22
Prievidza
  (od: 07.05.1997 do: 02.11.1997)
Ing. Robert Reis - podpredseda predstavenstva
M. Rázusa 879/21
Prievidza III - Necpaly
  (od: 03.11.1997 do: 19.03.2000)
Ing. Michal Reiter - člen predstavenstva
Mošnerova 1232/17
Olomouc 779 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.04.2010
  (od: 01.04.2010 do: 05.04.2011)
Ing. Michal Reiter - člen predstavenstva
Mošnerova 1232/17
Olomouc 779 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.04.2010 Skončenie funkcie: 31.03.2011
  (od: 06.04.2011 do: 05.04.2011)
Ing. Michal Reiter - člen predstavenstva
Mošnerova 1232/17
Olomouc 779 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.04.2011
  (od: 06.04.2011 do: 02.05.2012)
Ing. Michal Reiter - člen predstavenstva
Mošnerova 1232/17
Olomouc 779 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.04.2011 Skončenie funkcie: 31.03.2012
  (od: 03.05.2012 do: 02.05.2012)
Ing. Michal Reiter - člen predstavenstva
Mošnerova 1232/17
Olomouc 779 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.04.2012
  (od: 03.05.2012 do: 22.04.2013)
Ing. Michal Reiter - člen predstavenstva
Mošnerova 1232/17
Olomouc 779 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.04.2012 Skončenie funkcie: 31.03.2013
  (od: 23.04.2013 do: 22.04.2013)
Ing. Michal Reiter - člen predstavenstva
Tř. 1. máje 38
Olomouc 771 00
ČR
Vznik funkcie: 20.01.2006
  (od: 10.02.2006 do: 31.07.2006)
Ing. Michal Reiter - člen predstavenstva
Tř. 1. máje 38
Olomouc 771 00
ČR
Vznik funkcie: 20.01.2006 Skončenie funkcie: 01.08.2006
  (od: 01.08.2006 do: 31.07.2006)
Ing. Michal Reiter - podpredseda
Mošnerova 1232/17
Olomouc 779 00
Česká republika
Vznik funkcie: 15.06.2009
  (od: 26.06.2009 do: 31.03.2010)
Ing. Michal Reiter - podpredseda
Mošnerova 1232/17
Olomouc 779 00
Česká republika
Vznik funkcie: 15.06.2009 Skončenie funkcie: 31.03.2010
  (od: 01.04.2010 do: 31.03.2010)
Ing. Michal Reiter - predseda predstavenstva
Tř. 1. máje 38
Olomouc 771 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.04.2005
  (od: 04.05.2005 do: 09.02.2006)
Ing. Michal Reiter - predseda predstavenstva
Tř. 1. máje 38
Olomouc 771 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.04.2005 Skončenie funkcie: 20.01.2006
  (od: 10.02.2006 do: 09.02.2006)
Ing. Josef Richter - člen predstavenstva
Vídeňská 5
Olomouc 771 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.08.2006
  (od: 01.08.2006 do: 22.12.2008)
Ing. Josef Richter - člen predstavenstva
Vídeňská 5
Olomouc 771 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.08.2006 Skončenie funkcie: 14.12.2008
  (od: 23.12.2008 do: 22.12.2008)
Ing. Gustav Schnierer - člen
A. Hlinku 3
Bojnice
  (od: 03.08.1994 do: 05.12.1996)
Ing. Gustav Schnierer - člen
A. Hlinku 3
Bojnice
  (od: 06.12.1996 do: 02.11.1997)
Ing. Gustáv Schnierer - člen predstavenstva
A. Hlinku 3
Bojnice
  (od: 03.11.1997 do: 06.11.1997)
Ing. Stanislav Sibert - člen
K. Novackého 499/48
Prievidza
  (od: 03.08.1994 do: 05.12.1996)
Ing. Stanislav Sibert - člen
Nad terasami 10/4
Prievidza
  (od: 06.12.1996 do: 06.05.1997)
Bc. Jaroslav Stupka - člen
Vilová I 234
Vestec 252 42
Česká republika
Vznik funkcie: 01.02.2012
  (od: 03.02.2012 do: 02.05.2012)
Bc. Jaroslav Stupka - člen
Vilová I 234
Vestec 252 42
Česká republika
Vznik funkcie: 01.02.2012 Skončenie funkcie: 31.03.2012
  (od: 03.05.2012 do: 02.05.2012)
Bc. Jaroslav Stupka - člen
Vilová I 234
Vestec 252 42
Česká republika
Vznik funkcie: 01.04.2012
  (od: 03.05.2012 do: 22.04.2013)
Bc. Jaroslav Stupka - člen
Vilová I 234
Vestec 252 42
Česká republika
Vznik funkcie: 01.04.2012 Skončenie funkcie: 31.03.2013
  (od: 23.04.2013 do: 22.04.2013)
Ing. Róbert Šándor - člen
Kurská 7
Košice 040 22
Vznik funkcie: 01.04.2013
  (od: 23.04.2013 do: 11.04.2014)
Ing. Róbert Šándor - člen
Kurská 7
Košice 040 22
Vznik funkcie: 01.04.2013 Skončenie funkcie: 31.03.2014
  (od: 12.04.2014 do: 11.04.2014)
Ing. Róbert Šándor - člen predstavenstva
Kurská 7
Košice 040 22
Vznik funkcie: 01.04.2010
  (od: 01.04.2010 do: 05.04.2011)
Ing. Róbert Šándor - člen predstavenstva
Kurská 7
Košice 040 22
Vznik funkcie: 01.04.2010 Skončenie funkcie: 31.03.2011
  (od: 06.04.2011 do: 05.04.2011)
Ing. Róbert Šándor - člen predstavenstva
Kurská 7
Košice 040 22
Vznik funkcie: 01.04.2011
  (od: 06.04.2011 do: 02.05.2012)
Ing. Róbert Šándor - člen predstavenstva
Kurská 7
Košice 040 22
Vznik funkcie: 01.04.2011 Skončenie funkcie: 31.03.2012
  (od: 03.05.2012 do: 02.05.2012)
Ing. Róbert Šándor - člen predstavenstva
Kurská 7
Košice 040 22
Vznik funkcie: 01.04.2012
  (od: 03.05.2012 do: 22.04.2013)
Ing. Róbert Šándor - člen predstavenstva
Kurská 7
Košice 040 22
Vznik funkcie: 01.04.2012 Skončenie funkcie: 31.03.2013
  (od: 23.04.2013 do: 22.04.2013)
Ing. Martin Tišliar - podpredseda
Generála Svobodu 5258/53
Martin 036 01
Vznik funkcie: 01.04.2013
  (od: 23.04.2013 do: 11.04.2014)
Ing. Martin Tišliar - podpredseda
Generála Svobodu 5258/53
Martin 036 01
Vznik funkcie: 01.04.2013 Skončenie funkcie: 31.03.2014
  (od: 12.04.2014 do: 11.04.2014)
Ing. Martin Tišliar - podpredseda
Generála Svobodu 5258/53
Martin 036 01
Vznik funkcie: 01.04.2014
  (od: 12.04.2014 do: 13.04.2015)
Ing. Martin Tišliar - podpredseda
Generála Svobodu 5258/53
Martin 036 01
Vznik funkcie: 01.04.2014 Skončenie funkcie: 31.03.2015
  (od: 14.04.2015 do: 13.04.2015)
Ing. Martin Tišliar - podpredseda
Generála Svobodu 5258/53
Martin 036 01
Vznik funkcie: 01.04.2015
  (od: 14.04.2015 do: 15.04.2016)
Ing. Martin Tišliar - podpredseda
Generála Svobodu 5258/53
Martin 036 01
Vznik funkcie: 01.04.2015 Skončenie funkcie: 31.03.2016
  (od: 16.04.2016 do: 15.04.2016)
Ing. Martin Tišliar - podpredseda
Generála Svobodu 5258/53
Martin 036 01
Vznik funkcie: 01.04.2016
  (od: 16.04.2016 do: 06.04.2017)
Ing. Martin Tišliar - podpredseda
Generála Svobodu 5258/53
Martin 036 01
Vznik funkcie: 01.04.2016 Skončenie funkcie: 31.03.2017
  (od: 07.04.2017 do: 06.04.2017)
Ing. Martin Tišliar - podpredseda predstavenstva
Generála Svobodu 5258/53
Martin 036 01
Vznik funkcie: 01.04.2011
  (od: 06.04.2011 do: 02.05.2012)
Ing. Martin Tišliar - podpredseda predstavenstva
Generála Svobodu 5258/53
Martin 036 01
Vznik funkcie: 01.04.2011 Skončenie funkcie: 31.03.2012
  (od: 03.05.2012 do: 02.05.2012)
Ing. Martin Tišliar - podpredseda predstavenstva
Generála Svobodu 5258/53
Martin 036 01
Vznik funkcie: 01.04.2012
  (od: 03.05.2012 do: 22.04.2013)
Ing. Martin Tišliar - podpredseda predstavenstva
Generála Svobodu 5258/53
Martin 036 01
Vznik funkcie: 01.04.2012 Skončenie funkcie: 31.03.2013
  (od: 23.04.2013 do: 22.04.2013)
Ing. Martin Tišliar - podpredseda predstavenstva
Š. Furdeka 4998/30
Martin 036 01
Vznik funkcie: 01.04.2010
  (od: 01.04.2010 do: 05.04.2011)
Ing. Martin Tišliar - podpredseda predstavenstva
Š. Furdeka 4998/30
Martin 036 01
Vznik funkcie: 01.04.2010 Skončenie funkcie: 31.03.2011
  (od: 06.04.2011 do: 05.04.2011)
Ing. Peter Witkovský - člen
Savinova 785/7
Nitrianske Pravno - Solka 972 13
Vznik funkcie: 01.04.2013
  (od: 23.04.2013 do: 11.04.2014)
Ing. Peter Witkovský - člen
Savinova 785/7
Nitrianske Pravno - Solka 972 13
Vznik funkcie: 01.04.2013 Skončenie funkcie: 31.03.2014
  (od: 12.04.2014 do: 11.04.2014)
Ing. Peter Witkovský - člen predstavenstva
Savinova 785/7
Nitrianske Pravno - Solka
Vznik funkcie: 24.06.2003
  (od: 10.12.2003 do: 08.03.2004)
Ing. Peter Witkovský - člen predstavenstva
Savinova 785/7
Nitrianske Pravno - Solka 972 13
Vznik funkcie: 24.06.2003
  (od: 09.03.2004 do: 26.04.2004)
Ing. Peter Witkovský - člen predstavenstva
Savinova 785/7
Nitrianske Pravno - Solka 972 13
Vznik funkcie: 24.06.2003
  (od: 27.04.2004 do: 25.06.2009)
Ing. Peter Witkovský - člen predstavenstva
Savinova 785/7
Nitrianske Pravno - Solka 972 13
Vznik funkcie: 24.06.2003 Skončenie funkcie: 15.06.2009
  (od: 26.06.2009 do: 25.06.2009)
Ing. Peter Witkovský - člen predstavenstva
Savinova 785/7
Nitrianske Pravno - Solka 972 13
Vznik funkcie: 01.04.2010
  (od: 01.04.2010 do: 05.04.2011)
Ing. Peter Witkovský - člen predstavenstva
Savinova 785/7
Nitrianske Pravno - Solka 972 13
Vznik funkcie: 01.04.2010 Skončenie funkcie: 31.03.2011
  (od: 06.04.2011 do: 05.04.2011)
Ing. Peter Witkovský - člen predstavenstva
Savinova 785/7
Nitrianske Pravno - Solka 972 13
Vznik funkcie: 01.04.2011
  (od: 06.04.2011 do: 02.05.2012)
Ing. Peter Witkovský - člen predstavenstva
Savinova 785/7
Nitrianske Pravno - Solka 972 13
Vznik funkcie: 01.04.2011 Skončenie funkcie: 31.03.2012
  (od: 03.05.2012 do: 02.05.2012)
Ing. Peter Witkovský - člen predstavenstva
Savinova 785/7
Nitrianske Pravno - Solka 972 13
Vznik funkcie: 01.04.2012
  (od: 03.05.2012 do: 22.04.2013)
Ing. Peter Witkovský - člen predstavenstva
Savinova 785/7
Nitrianske Pravno - Solka 972 13
Vznik funkcie: 01.04.2012 Skončenie funkcie: 31.03.2013
  (od: 23.04.2013 do: 22.04.2013)
Ing. Peter Witkovský - podpredseda
Savinova 785/7
Nitrianske Pravno - Solka 972 13
Vznik funkcie: 15.06.2009
  (od: 26.06.2009 do: 31.03.2010)
Ing. Peter Witkovský - podpredseda
Savinova 785/7
Nitrianske Pravno - Solka 972 13
Vznik funkcie: 15.06.2009 Skončenie funkcie: 31.03.2010
  (od: 01.04.2010 do: 31.03.2010)
Mgr. Przemysław Janiszewski - člen
ul. Płaskowickiej F. 44 m. 264
Warszava 02-778
Poľská republika
Vznik funkcie: 05.02.2015
  (od: 19.02.2015 do: 10.03.2016)
Mgr. Przemysław Janiszewski - člen
ul. Płaskowickiej F. 44 m. 264
Warszava 02-778
Poľská republika
Vznik funkcie: 05.02.2015 Skončenie funkcie: 04.02.2016
  (od: 11.03.2016 do: 10.03.2016)
Mgr. Przemysław Janiszewski - člen
ul. Płaskowickiej 44 m. 264
Warszawa 02-778
Poľská republika
Vznik funkcie: 05.02.2016
  (od: 11.03.2016 do: 06.04.2017)
Mgr. Przemysław Janiszewski - člen
ul. Płaskowickiej 44 m. 264
Warszawa 02-778
Poľská republika
Vznik funkcie: 05.02.2016 Skončenie funkcie: 04.02.2017
  (od: 07.04.2017 do: 06.04.2017)
Ing. Tomáš Koranda - podpredseda predstavenstva
Krapkova 10
Prostějov
Česká republika
Vznik funkcie: 24.06.2003 Skončenie funkcie: 20.01.2004
  (od: 10.12.2003 do: 08.03.2004)
Ing. Michal Reiter - člen predstavenstva
Tř. 1. máje 38
Olomouc 771 00
Česká republika
Vznik funkcie: 20.01.2004
  (od: 09.03.2004 do: 03.05.2005)
Ing. Michal Reiter - člen predstavenstva
Tř. 1. máje 38
Olomouc 771 00
Česká republika
Vznik funkcie: 20.01.2004 Skončenie funkcie: 31.03.2005
  (od: 04.05.2005 do: 03.05.2005)
Ing. Michal Reiter - člen
Mošnerova 1232/17
Olomouc 779 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.04.2013
  (od: 23.04.2013 do: 11.04.2014)
Ing. Michal Reiter - člen
Mošnerova 1232/17
Olomouc 779 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.04.2013 Skončenie funkcie: 31.03.2014
  (od: 12.04.2014 do: 11.04.2014)
Ing. Michal Reiter - člen
Mošnerova 1232/17
Olomouc 779 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.04.2014
  (od: 12.04.2014 do: 11.11.2014)
Ing. Michal Reiter - člen
Mošnerova 1232/17
Olomouc 779 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.04.2014 Skončenie funkcie: 04.11.2014
  (od: 12.11.2014 do: 11.11.2014)
Bc. Jaroslav Stupka - člen
Vilová I 234
Vestec 252 42
Česká republika
Vznik funkcie: 01.04.2013 Skončenie funkcie: 31.03.2014
  (od: 12.04.2014 do: 11.04.2014)
Bc. Jaroslav Stupka - člen
Vilová I 234
Vestec 252 42
Česká republika
Vznik funkcie: 01.04.2013
  (od: 23.04.2013 do: 11.04.2014)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti konajú a podpisujú spoločne vždy dvaja členovia predstavenstva s tým, že podpisovanie v mene vykonávajú tak, že k vytlačenému alebo inak napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis osoby orávnenej konať v mene spoločnosti, pričom pri ich podpisoch musí byť uvedená ich funkcia v predstavenstve a ich plné meno a priezvisko. Predstavenstvo má právo poveriť konaním a podpisovaním za spoločnosť aj zamestnancov spoločnosti, pričom pri ich podpise musí byť uvedené, že podpisujú na základe poverenia a ich celé meno a priezvisko s uvedením funkcie, za ktorú podpisujú.
  (od: 19.02.2015)
V mene spoločnosti konajú a podpisujú spoločne vždy dvaja členovia predstavenstva s tým, že podpisovanie v mene spoločnosti sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo inak napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis osoby orávnené konať v mene spoločnosti, pričom pri ich podpisoch musí byť uvedená ich funkcia v predstavenstve a ich plné meno a priezvisko. Predstavenstvo má právo poveriť konaním a podpisovaním za spoločnosť aj zamestnancov spoločnosti, pričom pri ich podpise musí byť uvedené, že podpisujú na základe poverenia a ich celé meno a priezvisko s uvedením funkcie, za ktorú podpisujú.
  (od: 01.04.2010 do: 18.02.2015)
V mene spoločnosti konajú a podpisujú predseda predstavenstva spolu s podpredsedom predstavenstva alebo s ďalším členom predstavenstva, alebo podpredseda predstavenstva spoločne s ďalším členom predstavenstva tak, že k vytlačenému alebo inak napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis osoby oprávnené konať v mene spoločnosti, pričom pri ich podpisoch musí byť uvedená ich funkcia v predstavenstve a ich plné meno a priezvisko. Predstavenstvo má právo poveriť konaním a podpisovaním za spoločnosť aj zamestnancov spoločnosti, pričom pri ich podpise musí byť uvedené, že podpisujú na základe poverenia a ich celé meno a priezvisko.
  (od: 04.05.2005 do: 31.03.2010)
Za spoločnosť konajú a podpisujú spoločne predseda a jeden z podpredsedov predstavenstva alebo ktorýkoľvek z nich spoločne s ďalším členom predstavenstva tak, že k vytlačenému alebo inak napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja spoločne svoje podpisy, pričom pri ich podpisoch musí byť uvedená ich funkcia v predstavenstve a ich plné meno a priezvisko.
  (od: 10.12.2003 do: 03.05.2005)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva. Predstavenstvo má právo poveriť podpisovaním za spoločnosť aj zamestnancov spoločnosti, a to v rozsahu ich písomného poverenia.
  (od: 28.05.2003 do: 09.12.2003)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva. Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ môžu podpisovať aj samostatne do výšky jeden milión Sk v jednotlivom prípade.
  (od: 15.12.1997 do: 27.05.2003)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden je generálny riaditeľ alebo predseda predstavenstva.
  (od: 19.02.1997 do: 14.12.1997)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva. Predseda predstavenstva, alebo člen predstavenstva Ing. Gustav Schnierer môžu podpisovať aj samostatne do výšky 1. mil. Sk v jednotlivom prípade.
  (od: 03.08.1994 do: 18.02.1997)
Prokúra: 
Ing. Anton Fejfár
Konvalinková 9
Prievidza
  (od: 07.05.1997 do: 06.11.1997)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť v rozsahu § 14 Obch. zákonníka podpisuje prokurista vždy spolu s predsedom predstavenstva alebo s generálnym riaditeľom.
  (od: 07.05.1997 do: 06.11.1997)
Základné imanie: 
1 660 000 EUR Rozsah splatenia: 1 660 000 EUR
  (od: 13.08.2009)
50 000 000 Sk
  (od: 15.12.1998 do: 21.01.2009)
5 000 000 Sk
  (od: 15.12.1997 do: 14.12.1998)
1 515 000 Sk
  (od: 19.02.1997 do: 14.12.1997)
1 000 000 Sk
  (od: 03.08.1994 do: 18.02.1997)
Akcie: 
Počet: 2000
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 830 EUR
  (od: 22.01.2009)
Počet: 2000
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 25 000 Sk
  (od: 20.03.2000 do: 21.01.2009)
Počet: 2000
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 25 000 Sk
  (od: 15.12.1998 do: 19.03.2000)
Počet: 5000
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 15.12.1997 do: 14.12.1998)
Počet: 1515
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 19.02.1997 do: 14.12.1997)
Počet: 1000
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 03.08.1994 do: 18.02.1997)
Akcionár: 
Skanska a.s.
Křižíkova 682/34a
Praha 8, Karlín 186 00
Česká republika
  (od: 21.01.2010)
Skanska DS a.s.
Bohunická 133/50
Brno 619 00
Česká republika
  (od: 28.07.2005 do: 20.01.2010)
Skanska DS a.s.
F.Nováka 3/5267
Prostějov 796 40
Česká republika
  (od: 05.02.2005 do: 27.07.2005)
Dozorná rada: 
Ing. Patrik Choleva
Františka Krause 855
Pruhonice 252 43
Česká republika
Vznik funkcie: 15.10.2019
  (od: 17.01.2020)
Silvester Valach
Poruba 326
Lazany pri Prievidzi 972 11
Vznik funkcie: 17.08.2020
  (od: 15.09.2020)
Ing. Ján Bodnár - člen
Dlhá 367/14
Prievidza
  (od: 07.05.1997 do: 15.03.1998)
Ing. Ján Bodnár - predseda dozornej rady
  (od: 16.03.1998 do: 22.12.1999)
Ing. Jiří Černík
Česká 360
Česká 664 31
Česká republika
Vznik funkcie: 01.12.2016
  (od: 10.12.2016 do: 16.01.2020)
Ing. Jiří Černík
Česká 360
Česká 664 31
Česká republika
Vznik funkcie: 01.12.2016 Skončenie funkcie: 14.10.2019
  (od: 17.01.2020 do: 16.01.2020)
Ing. Imrich Čižmádia
Záhradná 276/17
Bojnice 972 01
Vznik funkcie: 15.05.2013
  (od: 17.07.2013 do: 06.04.2017)
Ing. Imrich Čižmádia
Záhradná 276/17
Bojnice 972 01
Vznik funkcie: 15.05.2013 Skončenie funkcie: 14.05.2016
  (od: 07.04.2017 do: 06.04.2017)
Ing. Anton Fejfár - člen dozornej rady
244
Sebedražie
Vznik funkcie: 24.06.2003 Skončenie funkcie: 20.01.2004
  (od: 10.12.2003 do: 08.03.2004)
Mgr. Aleš Frömmel
Trávnická 4399/38
Prostějov 796 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.08.2006
  (od: 01.08.2006 do: 09.06.2008)
Mgr. Aleš Frömmel
Trávnická 4399/38
Prostějov 796 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.08.2006 Skončenie funkcie: 31.05.2008
  (od: 10.06.2008 do: 09.06.2008)
Ing. Ján Gatial - člen dozornej rady
M.Gorkého 228/50
Prievidza IV - Kopanice
Vznik funkcie: 28.05.2003 Skončenie funkcie: 20.01.2004
  (od: 10.12.2003 do: 08.03.2004)
Ing. Patrik Choleva
Františka Krause 855
Pruhonice 252 43
Česká republika
Vznik funkcie: 01.04.2016
  (od: 16.04.2016 do: 09.12.2016)
Ing. Patrik Choleva
Františka Krause 855
Pruhonice 252 43
Česká republika
Vznik funkcie: 01.04.2016 Skončenie funkcie: 01.12.2016
  (od: 10.12.2016 do: 09.12.2016)
Ing. Patrik Choleva
Františka Krause 855
Průhonice 252 43
Česká republika
Vznik funkcie: 01.04.2010
  (od: 01.04.2010 do: 22.04.2013)
Ing. Patrik Choleva
Františka Krause 855
Průhonice 252 43
Česká republika
Vznik funkcie: 01.04.2010 Skončenie funkcie: 31.03.2013
  (od: 23.04.2013 do: 22.04.2013)
Ing. Jaroslav Kapusta - predseda dozornej rady
Lúčna 151/35
Prievidza III - Necpaly
Vznik funkcie: 24.06.2003 Skončenie funkcie: 20.01.2004
  (od: 10.12.2003 do: 08.03.2004)
Ing. Marta Medlíková - člen
Puškinova 19
Prievidza
  (od: 06.12.1996 do: 15.03.1998)
Ing. Marta Medlíková - člen
Stavbárov 7/16
Prievidza
  (od: 03.08.1994 do: 05.12.1996)
Ing. Marta Medlíková - členka dozornej rady
  (od: 16.03.1998 do: 22.12.1999)
Jozef Minich - člen dozornej rady
207
Opatovce nad Nitrou
Skončenie funkcie: 24.06.2003
  (od: 04.06.2001 do: 09.12.2003)
Milan Páleš
519
Opatovce nad Nitrou 972 02
Vznik funkcie: 25.08.2003
  (od: 09.03.2004 do: 26.04.2004)
Milan Páleš
519
Opatovce nad Nitrou 972 02
Vznik funkcie: 25.08.2003
  (od: 27.04.2004 do: 06.02.2013)
Milan Páleš
519
Opatovce nad Nitrou 972 02
Vznik funkcie: 25.08.2003 Skončenie funkcie: 31.12.2012
  (od: 07.02.2013 do: 06.02.2013)
Milan Páleš - člen dozornej rady
519
Opatovce nad Nitrou
Skončenie funkcie: 24.06.2003
  (od: 23.12.1999 do: 09.12.2003)
Milan Páleš - člen dozornej rady
519
Opatovce nad Nitrou
Vznik funkcie: 28.05.2003
  (od: 10.12.2003 do: 08.03.2004)
Ing. Zuzana Patschová - členka dozornej rady
Puškinova 588/4
Prievidza III - Necpaly
Skončenie funkcie: 24.06.2003
  (od: 04.06.2001 do: 09.12.2003)
Ing. Peter Rafay - člen
Garbiarska 9
Prievidza
  (od: 07.05.1997 do: 15.03.1998)
Ing. Peter Rafay - člen dozornej rady
  (od: 16.03.1998 do: 22.12.1999)
Ing. Michal Reiter
Mošnerova 1232/17
Olomouc 779 00
Česká republika
Vznik funkcie: 15.11.2008
  (od: 26.11.2008 do: 25.06.2009)
Ing. Michal Reiter
Mošnerova 1232/17
Olomouc 779 00
Česká republika
Vznik funkcie: 15.11.2008 Skončenie funkcie: 15.06.2009
  (od: 26.06.2009 do: 25.06.2009)
Ing. Bohuslav Slánsky
Na Zelince 1437
Lipník nad Bečvou 751 31
Česká republika
Vznik funkcie: 15.06.2009
  (od: 26.06.2009 do: 31.03.2010)
Ing. Bohuslav Slánsky
Na Zelince 1437
Lipník nad Bečvou 751 31
Česká republika
Vznik funkcie: 15.06.2009 Skončenie funkcie: 31.03.2010
  (od: 01.04.2010 do: 31.03.2010)
Ing. Anton Sumerák - podpredseda dozornej rady
Lipová 468/1
Prievidza IV - Kopanice
  (od: 23.12.1999 do: 03.06.2001)
Ing. Mária Šimková - člen
J. Matušku 761/6
Prievidza
  (od: 06.12.1996 do: 15.03.1998)
Ing. Mária Šimková - člen
Ľ. Ondrejova 39/6
Prievidza
  (od: 03.08.1994 do: 05.12.1996)
Ing. Mária Šimková - členka dozornej rady
J. Matušku 761/6
Prievidza II - Píly
  (od: 16.03.1998 do: 03.06.2001)
Ing. Mária Šimková - podpredsedníčka dozornej rady
J. Matušku 761/6
Prievidza II - Píly
Skončenie funkcie: 24.06.2003
  (od: 04.06.2001 do: 09.12.2003)
Ing. Michal Šunka
Tolstého 4
Brno 616 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.06.2008
  (od: 10.06.2008 do: 31.03.2010)
Ing. Michal Šunka
Tolstého 4
Brno 616 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.06.2008 Skončenie funkcie: 31.03.2010
  (od: 01.04.2010 do: 31.03.2010)
Ing. Dan Ťok
Novobohdalecká 1484/18
Praha 10 101 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.04.2010
  (od: 01.04.2010 do: 22.04.2013)
Ing. Dan Ťok
Novobohdalecká 1484/18
Praha 10 101 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.04.2010 Skončenie funkcie: 31.03.2013
  (od: 23.04.2013 do: 22.04.2013)
Ing. Ivan Tomko - člen
Dunajská 70
Spišská Nová Ves
  (od: 06.12.1996 do: 06.05.1997)
Ing. Ivan Tomko - člen
Slovenská 42/9
Spišská Nová Ves
  (od: 03.08.1994 do: 05.12.1996)
Tibor Tulik - člen
Nám. Slobody 10
Prievidza
  (od: 06.12.1996 do: 15.03.1998)
Tibor Tulik - člen
Nám. Slobody 6
Prievidza
  (od: 03.08.1994 do: 05.12.1996)
Tibor Tulik - člen dozornej rady
Nám. Slobody 2/10
Prievidza I - Staré Mesto
  (od: 16.03.1998 do: 03.06.2001)
Silvester Valach
Poruba 326
Lazany pri Prievidzi 972 11
Vznik funkcie: 15.03.2017
  (od: 07.04.2017 do: 20.05.2020)
Silvester Valach
Poruba 326
Lazany pri Prievidzi 972 11
Vznik funkcie: 15.03.2017 Skončenie funkcie: 15.03.2020
  (od: 21.05.2020 do: 20.05.2020)
Ing. Vladimír Verček - člen
Atriová 10
Prievidza
  (od: 06.12.1996 do: 15.03.1998)
Ing. Vladimír Verček - člen
Bojnická 62
Prievidza
  (od: 03.08.1994 do: 05.12.1996)
Ing. Vladimír Verček - podpredseda dozornej rady
  (od: 16.03.1998 do: 22.12.1999)
Ing. Vladimír Verček - predseda dozornej rady
Atriová 448/10
Prievidza II - Píly
Skončenie funkcie: 24.06.2003
  (od: 23.12.1999 do: 09.12.2003)
Ing. Michal Jurka
Kafková 591
Osnice, Jesenice 252 42
Česká republika
Vznik funkcie: 13.10.2019
  (od: 06.11.2019)
Ing. Josef Hájek
Nová Říše 25
Veľké Meziříčí 594 01
Česká republika
Vznik funkcie: 20.01.2004
  (od: 09.03.2004 do: 25.11.2008)
Ing. Josef Hájek
Nová Říše 25
Veľké Meziříčí 594 01
Česká republika
Vznik funkcie: 20.01.2004 Skončenie funkcie: 14.11.2008
  (od: 26.11.2008 do: 25.11.2008)
Ing. Patrik Choleva
Františka Krause 855
Průhonice 252 43
Česká republika
Vznik funkcie: 01.04.2013
  (od: 23.04.2013 do: 15.04.2016)
Ing. Patrik Choleva
Františka Krause 855
Průhonice 252 43
Česká republika
Vznik funkcie: 01.04.2013 Skončenie funkcie: 31.03.2016
  (od: 16.04.2016 do: 15.04.2016)
Ing. Michal Jurka
Karlov 2386/5
Prostějov 796 01
Česká republika
Vznik funkcie: 13.10.2016
  (od: 05.11.2016 do: 05.11.2019)
Ing. Michal Jurka
Karlov 2386/5
Prostějov 796 01
Česká republika
Vznik funkcie: 13.10.2016 Skončenie funkcie: 12.10.2019
  (od: 06.11.2019 do: 05.11.2019)
Ing. Petr Obst
Hroznová 84/16B
Brno 602 00
Česká republika
Vznik funkcie: 20.01.2004
  (od: 09.03.2004 do: 09.06.2005)
Ing. Petr Obst
Prokopa Velikého 2661/56
Brno 628 00
Česká republika
Vznik funkcie: 20.01.2004
  (od: 10.06.2005 do: 31.07.2006)
Ing. Petr Obst
Prokopa Velikého 2661/56
Brno 628 00
Česká republika
Vznik funkcie: 20.01.2004 Skončenie funkcie: 01.08.2006
  (od: 01.08.2006 do: 31.07.2006)
Ing. Michal Šunka - podpredseda dozornej rady
J.Jabúrkové 700/18
Brno
Česká republika
Vznik funkcie: 24.06.2003 Skončenie funkcie: 20.01.2004
  (od: 10.12.2003 do: 08.03.2004)
Ing. Dan Ťok
Neklanova 120/18
Praha 2 - Vyšehrad 128 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.04.2013 Skončenie funkcie: 03.12.2014
  (od: 13.12.2014 do: 12.12.2014)
Ing. Dan Ťok
Neklanova 120/18
Praha 2 - Vyšehrad 128 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.04.2013
  (od: 23.04.2013 do: 12.12.2014)
Roman Wieczorek
Maltánska 9
Leszno 64-100
Poľská republika
Vznik funkcie: 04.03.2015
  (od: 14.04.2015 do: 04.11.2016)
Roman Wieczorek
Maltánska 9
Leszno 64-100
Poľská republika
Vznik funkcie: 04.03.2015 Skončenie funkcie: 12.10.2016
  (od: 05.11.2016 do: 04.11.2016)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 21.7.1994 podľa § 154 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. jednorázovo § 172 a prijatím stanov, pričom spoločnosť je nástupcom Banské stavby Internacionál s.r.o. Prievidza. Stary spis: Sa 663
  (od: 03.08.1994)
Mimoriadne valné zhromaždenie schválilo dňa 13.12.1996 dodatok č.1 k stanovám.
  (od: 19.02.1997)
Valné zhromaždenie /notárska zápisnica N 124/97, NZ 117/97 zo dňa 26.09.1997/ rozhodlo o zmenách v predstavenstve a.s.
  (od: 07.11.1997)
Valné zhromaždenie /notárska zápisnica N 148/97, NZ 143/97 zo dňa 14.11.1997/ rozhodlo o zmene stanov a.s. a zvýšení základného imania.
  (od: 15.12.1997)
Valné zhromaždenie /notárska zápisnica N 200/98, NZ 185/98/ zo dňa 26.10.1998 rozhodlo o zmene stanov a.s. a zvýšení základného imania.
  (od: 15.12.1998)
Zápisnica z konania volieb členov dozornej rady z radov zamestnancov 01. 04. 1999. Zápisnica zo zasadania volebnej komisie pre voľbu členov dozornej rady z radov zamestnancov zo dňa 09. 06. 1999. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 11. 06. 1999 rozhodlo o zmene členstva v dozornej rade.
  (od: 23.12.1999)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 17.9.1999 rozhodlo o zmenách v predstavenstve. Zosúladenie zápisu podľa z.č. 127/1999 Z.z. a platných stanov a.s.
  (od: 20.03.2000)
Riadne valné zhromaždenie dňa 11.5.2001 schválilo zmenu členov dozornej rady a.s.
  (od: 04.06.2001)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 16.11.2001 schválilo zmenu stanov a.s. (notárska zápisnica N 249/2001, NZ 249/2001 zo dňa 16.11.2001 v znení opravy notárskou zápisnicou N 67/2002, NZ 66/2002 zo dňa 15.03.2002).
  (od: 28.05.2003)
Predstavenstvo na zasadnutí dňa 8.11.2001 vzalo na vedomie oznámenie Ing. Jaroslava Kapustu o odstúpení z funkcie generálneho riaditeľa ku dňu 31.12.2001.
  (od: 07.07.2003)
Voľby členov dozornej rady z radov zamestnancov uskutočnené v dňoch 12.5.2003-23.5.2003. Riadne valné zhromaždenie dňa 24.6.2003 schválilo zmeny stanov, oboznámilo vzdanie sa funkcie členov predstavenstva, dozornej rady, zvolilo nových členov dozornej rady. Dozorná rada dňa 24.6.2003 zvolila predsedu dozornej rady, členov predstavenstva, predsedu a podpredsedu predstavenstva.
  (od: 10.12.2003)
6. zasadnutie predstavenstva Skanska SK a.s. za účasti dozornej rady Skanska SK a.s. zo dňa 24.01.2011- odstúpenie p. Ing. arch. Radeka Pšeničku z funkcie člena predstavenstva
  (od: 24.02.2011)
Zasadnutie predstavenstva Skanska a.s. č. 4.1/2011 zo dňa 21.3.2011.
  (od: 06.04.2011)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 16.05.2011.
  (od: 15.06.2011)
Notárska zápisnica N 62/2011, Nz 25270/2011 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 11.07.2011 - rozšírenie predmetov činnosti
  (od: 27.07.2011)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 12.3.2012
  (od: 03.05.2012)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 119/2012, Nz 35128/2012, NCRls 35860/2012 zo dňa 01.10.2012.
  (od: 16.10.2012)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 21.01.2013.
  (od: 07.02.2013)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva spoločnosti zo dňa 26.03.2013.
  (od: 23.04.2013)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 05.11.2013.
  (od: 22.11.2013)
Osvedčenie rozhodnutia jediného akcionára zo dňa 01.04.2014.
  (od: 12.04.2014)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 22.05. 2014.
  (od: 31.05.2014)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 04.11.2014.
  (od: 12.11.2014)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 04.02.2015.
  (od: 19.02.2015)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 03.03.2015.
  (od: 14.04.2015)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 02.02.2016.
  (od: 11.03.2016)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 21.03.2016
  (od: 16.04.2016)
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (od: 01.04.2010)
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením: 
Skanska DSS a.s.
Krajná 29
Bratislava 821 04
  (od: 31.05.2006)
Skanska PS a.s.
Krajná 29
Bratislava 821 04
  (od: 01.04.2010)
Skanska Reality SK, s.r.o.
Nám. SNP 18
Bratislava 811 02
  (od: 01.04.2010)
Skanska Slovensko s.r.o.
Krajná 29
Bratislava 821 04
  (od: 01.04.2010)
Skanska Technológie a.s.
Alejová 2
Košice 040 11
  (od: 01.04.2010)
STAMART MARTIN, s.r.o.
Robotnícka 1 A
Martin 036 01
  (od: 01.04.2010)
Dátum aktualizácie údajov:  29.09.2020
Dátum výpisu:  01.10.2020

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR