Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  953/B

Obchodné meno: 
Poštová poisťovňa, a. s.
  (od: 18.05.2015)
Sídlo: 
Dvořákovo nábrežie 4
Bratislava 811 02
  (od: 01.08.2011)
IČO: 
31 405 410
  (od: 23.10.1995)
Deň zápisu: 
23.10.1995
  (od: 23.10.1995)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 23.10.1995)
Predmet činnosti: 
Časť A – poistné odvetvia neživotného poistenia 1. Poistenie úrazu (vrátane pracovných úrazov a chorôb z povolania) a) fixné peňažné plnenie, b) s plnením majúcim povahu odškodnenia, c) s kombinovaným plnením, d) cestujúcich, e) individuálne zdravotné poistenie. 2. Poistenie choroby a) fixné peňažné plnenie, b) s plnením majúcim povahu odškodnenia, c) s kombinovaným plnením, d) individuálne zdravotné poistenie. 3. Poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových a) motorových dopravných prostriedkoch, b) nemotorových dopravných prostriedkoch. 4. Poistenie škôd na koľajových dopravných prostriedkoch. 5. Poistenie škôd na lietadlách. 6. Poistenie škôd na plávajúcich dopravných prostriedkoch a) riečnych a prieplavových dopravných prostriedkoch, b) jazerných dopraných prostriedkoch, c) námorných dopravných prostriedkoch. 7. Poistenie dopravy tovaru počas prepravy vrátane batožín a iného majetku bez ohľadu na použitý dopravný prostriedok. 8. Poistenie škôd na inom majetku, ako je uvedené v treťom bode až siedmom bode, spôsobených a) požiarom, b) výbuchom, c) víchricou, d) prírodnými živlami inými ako víchrica, e) jadrovou energiou, f) zosuvom alebo zosadaním pôdy. 9. Poistenie iných škôd na inom majetku, ako je uvedené v treťom bode až siedmom bode, vzniknutých krupobitím alebo mrazom, alebo inými príčinami napríklad krádežou, ak nie sú tieto príčiny zahrnuté v ôsmom bode. 10. Poistenie zodpovednosti b) dopravcu. 11. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadla vrátane zodpovednosti dopravcu. 12. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou riečneho, prieplavového, jazerného alebo námorného dopravného prostriedku vrátane zodpovednosti dopravcu. 13. Všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu iné, ako je uvedené v bodoch 10 až 12. 16. Poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich a) z výkonu povolania, b) z nedostatočného príjmu, c) zo zlých poveternostných podmienok, d) zo straty zisku, e) z trvalých všeobecných nákladov, f) z neočakávaných obchodných nákladov, g) zo straty trhovej hodnoty, h) zo straty pravidelného zdroja príjmov, i) z inej nepriamej obchodnej finančnej straty, j) z ostatných iných ako obchodných finančných strát, k) z ostatných finančných strát. 18. Asistenčné služby.
  (od: 15.03.2016)
Časť B – poistné odvetvia životného poistenia 1. Poistenie a) pre prípad dožitia, pre prípad smrti, pre prípad smrti alebo dožitia, pre prípad dožitia s možnosťou vrátenia poistného, poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami, b) dôchodkové poistenie, c) doplnkové poistenie uzavreté popri životnom poistení, najmä pre prípad ublíženia na zdraví vrátane práceneschopnosti, pre prípad smrti následkom úrazu a pre prípad invalidity následkom úrazu alebo choroby. 2. Poistenie pre prípad narodenia dieťaťa, poistenie prostriedkov na výživu a poistenie pre prípad uzavretia manželstva. 3. Poistenie uvedené v prvom bode písm. a) a b) a druhom bode spojené s investičnými fondmi.
  (od: 15.03.2016)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 17.03.2000)
Ing. Zuzana Adamová - predseda predstavenstva
Laténska 26
Bratislava 851 10
Vznik funkcie: 12.05.2016
  (od: 21.05.2016)
Mgr. Jozef Kiss , MA - podpredseda predstavenstva
Krásna 427/3
Rovinka 900 41
Vznik funkcie: 20.12.2018
  (od: 07.08.2019)
Mgr. Michal Knap
M. R. Štefánika 716/29
Most pri Bratislave 900 46
Vznik funkcie: 09.07.2019
  (od: 07.08.2019)
Konanie menom spoločnosti: 
Za spoločnosť konajú dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoje podpisy.
  (od: 14.06.2008)
Základné imanie: 
11 560 077 EUR Rozsah splatenia: 11 560 077 EUR
  (od: 27.01.2009)
Akcie: 
Počet: 348300
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33,19 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Na prevod akcií spoločnosti sa s výnimkou prevodu akcií medzi akcionármi spoločnosti vyžaduje predchádzajúci súhlas valného zhromaždenia spoločnosti.
  (od: 03.01.2015)
Dozorná rada: 
Ing. Andrej Zaťko
Holubyho 1311/38
Bratislava 811 03
Vznik funkcie: 29.09.2015
  (od: 21.10.2015)
Ing. Peter Hajko
Štefánikova 4649/25B
Senec 903 01
Vznik funkcie: 12.06.2017
  (od: 23.06.2017)
Mgr. Peter Helexa
Štúrova 655/64
Marianka 900 33
Vznik funkcie: 03.09.2018
  (od: 08.09.2018)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 22.9.1995 v súlade s §§ 154 - 220 Zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: Sa 1534
  (od: 23.10.1995)
Osvedčenie o priebehu mimoriadného valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 4.4.1996 pod č.N 62/96, Nz 62/96 na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 1534
  (od: 18.06.1996)
Rozhodnutie Ministerstva financií č.j. 9390/96/52 zo dňa 25.6.1996. Stary spis: Sa 1534
  (od: 06.08.1996)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 5.6.1997, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č.N 155/97, Nz 154/97. Stary spis: Sa 1534
  (od: 15.12.1997)
Osvedčenie o priebehu VZ vo forme notárskej zápisnice zo dňa 15.5.1998 č. N 222/98, Nz 221/98 na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (od: 17.08.1999)
Zmena stanov schválená dňa 30.11.1999 valným zhromaždením priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 704/99, Nz 704/99
  (od: 17.03.2000)
Zasadnutie mimoriadného valného zhromaždenia dňa 31.12.1999, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 825/99, Nz 825/99.
  (od: 19.09.2000)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 26.9.2000, priebeh ktorého osvedčuje notárska zápisnica N 495/00, Nz 494/00 schválená zmena stanov spoločnosti.
  (od: 17.10.2000)
Notárska zápisnica N 696/00 Nz 695/00 zo dňa 19. 12. 2000 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania a zmena stanov spoločnosti.
  (od: 07.06.2002)
Ing. Gabriela Pyteľová, deň zániku funkcie: 14.10.2002. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 14.10.2002.
  (od: 05.12.2002)
Notárska zápisnica č. N 820/2002, Nz 820/2002 zo dňa 2.12.2002 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov a zmena členov dozornej rady.
  (od: 29.01.2003)
Zápisnica z rokovania dozornej rady zo dňa 25.4.2003.
  (od: 16.09.2003)
Ing. Peter Zvarík, deň zániku funkcie člena dozornej rady: 17.7.2003. Notárska zápisnica č. N 99/2003, Nz 60489/2003 zo dňa 17.7.2003 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia.
  (od: 18.09.2003)
Zápisnica z 18. rokovania dozornej rady zo dňa 18.02.2004. Funkcia člena predstavenstva Ing. S. Mateja sa končí dňom 18.02.2004. Funkcia člena predstavenstva Ing. D. Maka sa končí dňom 18.02.2004.
  (od: 03.03.2004)
Zápisnica z dozornej rady zo dňa 24.3.2004. Notárska zápisnica N 137/2004, Nz 26762/2004 spísaná dňa 25.3.2004 notárom JUDr. Polakovičovou osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia na ktorom bola schválená zmena stanov a zmena v orgánoch spoločnosti. Funkcia členov dozornej rady I. Tanczerovej, Mgr. K. Tilla a Ing. P. Nemca sa končí dňom 25.3.2004.
  (od: 16.04.2004)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 23.06.2004. Rozhodnutie Úradu pre finančný trh zo dňa 16.06.2004, č. GRUFT - 069/2004/STPO.
  (od: 15.07.2004)
Rozhodnutím Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č. k.: 7 Obo 235/03 zo dňa 29. 4. 2004 právoplatné dňom 31. 5. 2004 boli uznesenia č. 1 až 5 prijaté na riadnom valnom zhromaždení dňa 2. 12. 2002, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 820/2002, Nz 820/2002 vyhlásené za neplatné.
  (od: 10.09.2004)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 05.01.2006.
  (od: 10.01.2006)
Notárska zápisnica N 937/2007, Nz 6718/2007, NCRls 6755/2007 z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 20.02.2007 - zvýšenie základného imania spoločnosti upísaním nových akcií.
  (od: 16.03.2007)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 27.12.2007.
  (od: 15.01.2008)
Ing. Daniela Pápaiová, bytom Toryská 5053/1, Bratislava, vykonávala funkciu predsedu predstavenstva od 1.1.2008 do 15.2.2008.
  (od: 27.02.2008)
Notárska zápisnica N 164/2008, Nz 24132/2008, NCRls 23956/2008 napísaná dňa 6.6.2008 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára. Zmena obchodného mena z Poisťovňa TATRA a. s. na nové Poisťovňa Poštovej banky, a. s..
  (od: 14.06.2008)
Notárska zápisnica N 283/2009, Nz 14092/2009 zo dňa 30.04.2009 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
  (od: 15.05.2009)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 8.12.2009.
  (od: 13.01.2010)
Notárska zápisnica č. N 704/2010, Nz 21738/2010, NCRls 22057/2010 zo dňa 17.06.2010.
  (od: 01.07.2010)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 13.10.2010.
  (od: 20.10.2010)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 11.07.2011 vo forma notárskej zápisnice N 1105/2011 Nz 25394/2011.
  (od: 01.08.2011)
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti spísané vo forme notárskej zápisnice N 1354/2012, Nz 58049/2012, NCRls 58940/2012 zo dňa 17.12.2012.
  (od: 05.01.2013)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 27.12.2012 a 30.04.2013.
  (od: 14.05.2013)
Notárska zápisnica N 1088/2014, NZ 30639/2014, NCRls 31250/2014 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.08.2014.
  (od: 23.08.2014)
Notárska zápisnica - N 1325/2014, NZ 37851/2014, NCRls 38602/2014 - Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 14.10.2014.
  (od: 22.10.2014)
Rozhodnutie jediného akcionára v forme notárskej zápisnice N 1779/2014, Nz 58941/2014, NCRls 59897/2014 zo dňa 16.12.2014.
  (od: 03.01.2015)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.04.2015.
  (od: 18.05.2015)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 29.09. 2015.
  (od: 21.10.2015)
Notárska zápisnica N 156/2016, Nz 2398/2016, NCRls 2449/2016 napísaná dňa 26.1.2016 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenie konaného dňa 26.1.2016.
  (od: 18.02.2016)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 12.05.2016.
  (od: 21.05.2016)
Dátum aktualizácie údajov:  24.11.2020
Dátum výpisu:  26.11.2020

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR