Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  412/B

Obchodné meno: 
Podnik výpočtovej techniky Bratislava a.s.
  (od: 29.04.1992)
Sídlo: 
Miletičova 3
Bratislava 824 81
  (od: 29.04.1992)
IČO: 
31 322 620
  (od: 29.04.1992)
Deň zápisu: 
01.05.1992
  (od: 29.04.1992)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 29.04.1992)
Predmet činnosti: 
kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
  (od: 28.11.1994)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (od: 28.11.1994)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovenie programov na zakázku
  (od: 28.11.1994)
automatizované spracovanie dát
  (od: 28.11.1994)
vydávanie periodických a neperiodických publikácií
  (od: 28.11.1994)
poradenské služby v a školiace činnosti oblasti výpočtovej techniky
  (od: 28.11.1994)
servis a opravy v oblasti výpočtovej a kancelárskej techniky
  (od: 28.11.1994)
kopírovacie služby
  (od: 28.11.1994)
verejná cestná nákladná doprava
  (od: 28.11.1994)
verejná cestná nehromadná osobná nepravidelná doprava
  (od: 28.11.1994)
pohostinská činnosť - prevádzkovanie bufetu
  (od: 28.11.1994)
ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 16.08.1995)
montáž a opravy telekomunikačných zariadení pripojených k jednotnej telekomunikačnej sieti
  (od: 16.08.1995)
prenos údajov mimo Jednotnej telekomunikačnej siete
  (od: 23.05.1996)
prenos údajov s pridanou hodnotou
  (od: 23.05.1996)
projektovanie elektrických zariadení
  (od: 30.10.1996)
montáž káblových rozvodov
  (od: 30.10.1996)
elektroinštalačné práce
  (od: 30.10.1996)
výroba, kompletovanie a inštalácia zariadení výpočtovej a kancelárskej techniky
  (od: 30.10.1996)
montáž a opravy telekomunikačných zariadení mimo jednotnej telekomunikačnej siete
  (od: 30.10.1996)
poskytovanie informačného servisu na základe automatizovaného spracovania dát
  (od: 10.09.1997)
prenájom základného a aplikačného programového vybavenia
  (od: 10.09.1997)
požičiavanie strojov a zariadení
  (od: 10.09.1997)
organizačné poradenstvo
  (od: 10.09.1997)
leasing
  (od: 10.09.1997)
archivačné služby - ukladanie písomností nearchivnej povahy
  (od: 10.09.1997)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 29.04.1992)
Ing. Vladimír Šuráni - predseda predstavenstva
Sekurisova 23
Bratislava
  (od: 13.01.2000)
Mgr. Peter Slivka - podpredseda predstavenstva
Líščie Nivy 2
Bratislava
  (od: 13.01.2000)
Ľuba Handzová - členka predstavenstva
Šancova 100
Bratislava
  (od: 13.01.2000)
Konanie menom spoločnosti: 
Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Konať menom spoločnosti vo všetkých veciach sú oprávnený všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvoch členov predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnený všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis aspoň dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (od: 29.04.1992)
Základné imanie: 
228 607 000 Sk
  (od: 28.11.1994)
Akcie: 
Počet: 228607
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 28.11.1994)
Vyhlásenie konkurzu: 
Dátum vyhlásenia konkurzu: 31.10.2000
  (od: 23.01.2015)
Ukončenie konkurzného konania: 
Dátum ukončenia konkurzného konania: 10.1.2008
Uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 30.11.2007, sp. zn. 5K 275/99-1424, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 10.1.2008 súd zrušil konkurz na majetok úpadcu Podnik výpočtovej techniky Brarislava, a.s. Miletičova 3, Bratislava, IČO: 31 322 620, vyhlásený uznesením značky 5 K 275/99-56 dňa 31.1.2000 pre nedostatok majetku ako predpokladu pre konkurz. Ing. Ondreja Trnovského, so sídlom Vajnorská 8/A, Bratislava, súd zbavil funkcie správcu konkurznej podstaty.
  (od: 23.01.2015)
Dozorná rada: 
Juraj Balek - člen
Tr. Hradca Králové 34
Banská Bystrica 974 01
  (od: 10.09.1997)
Ing. Kamil Kyselica - predseda
Štúrova 28
Svätý Jur
  (od: 02.09.1999)
Ing. Daniel Nedeliak - podpredseda
Sedmelijska 1
Bratislava
  (od: 02.09.1999)
Ing. Imrich Sitár - člen
Koštova 4
Košice 040 01
  (od: 10.09.1997)
Jozef Suchý - člen
Vígľašská 8
Bratislava 851 07
  (od: 10.09.1997)
Ing. Juraj Široký - člen
Priekopnícka 30
Bratislava
  (od: 02.09.1999)
Mgr. Milan Šleboda - člen
Fedinova 18
Bratislava
  (od: 02.09.1999)
Likvidácia: 
Dátum vstupu do likvidácie: 20.10.2014
Uznesením Okresného súdu Bratislava I, zo dňa 13.8.2014 č.k. 34CbR/325/2012 - 25, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 20.10.2014 súd nariadil likvidáciu obchodnej spoločnosti Podnik výpočtovej techniky Bratislava a.s., Miletičova 3, 824 81 Bratislava, IČO : 31 322 620, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I v odd. Sa vl. č. 412/B a za likvidátora vymenoval Ing. Vladimíra Budiača, značka správcu: S1175, adresa kancelárie: Košická 56, 821 08 Bratislava.
  (od: 23.01.2015)
 Likvidátor:
Ing. Vladimír Budiač
Košická 56
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 20.10.2014
  (od: 23.01.2015)
Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: Likvidátor robí v mene spoločnosti úkony smerujúce k likvidácii spoločnosti v zmysle ust. §§ 72 a nasl. Obchodného zákonníka.
  (od: 23.01.2015)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Zmena stanov akciovej spoločnosti odsúhlasená na Valnom zhromaždení dňa 11.2.1993. Starý spis: Sa 810
  (od: 22.12.1993)
Zmena stanov akciovej spoločnosti odsúhlasená na Valnom zhromaždení dňa 24.3.1993. Zmena stanov akciovej spoločnosti odsúhlasená na Valnom zhromaždení dňa 27.5.1993.
  (od: 28.11.1994)
Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 161/94, Nz 179/94 napísanou dňa 10.12.1994 notárkou JUDr. Tatianou Scdweighoferovou.
  (od: 13.12.1994)
Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení konanom dňa 29.5.1995.
  (od: 16.08.1995)
Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 14.10.1996. Rozhodnutie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky R.č. 1686-ŠIT/96 zo dňa 19.2.1996.
  (od: 23.05.1996)
Zápisnica z valného zhromaždenia, konaného dňa 30.4.1996. Zápisnica z rokovania dozornej rady, konaného dňa 30.4.1996. Zápisnica z rokovania dozornej rady, konaného dňa 19.8.1996.
  (od: 04.09.1996)
Notárska zápisnica N 154/96, Nz 157/96 spísaná dňa 4.7.1996 notárkou JUDr. tatianou Schweighoferovou osvedčujúca priebeh riadného valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (od: 30.10.1996)
Zápisnica z rokovania dozornej rady konaného dňa 13.11.1996. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 12.12.1996. Notárska zápisnica N 511/96, Nz 509/96 spísaná dňa 12.12.1996notárom JUDr. Danielou Šikutovou osvedču- júca rokovanie predstavenstva. Notárska zápisnica N 510/96, Nz 508/96 spísaná dňa 12.12.1996 notárom JUDr. Danielou Šikutovou osvedču- júca rokovanie dozornej rady.
  (od: 19.12.1996)
Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 28.10.1996, 28.1.1997.
  (od: 10.03.1997)
Zápisnica z dozornej rady zo dňa 26.3.1997. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 21.5.1997. Notárska zápisnica č. N 204/97, Nz 203/97 zo dňa 21.5.1997 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (od: 02.07.1997)
Zápisnica z volieb kandidátov dozornej rady spoločnosti zo zamestnancov.
  (od: 10.09.1997)
Notárska zápisnica č. N 544/97, Nz 543/97 zo dňa 27.10.1997, osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia, konaného dňa 27.10.1997.
  (od: 18.11.1997)
Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 21.7.1997, ktoré v nadväznosti na nové územnoprávne členenie ruší nodštepné závody so sídlom v Dunajskej Strede, Liptovskom Mikuláši a Lučenci a zriaďuje odštepný závod v Trnave.
  (od: 04.02.1998)
Menovací dekrét zo dňa 17.12.1997. pod č. 206/97-01.
  (od: 27.04.1998)
Odvolací dekrét p . Ing. Žilku z 17.4.1998 a Ing. Kukuru z 13.5.1998. Menovací dekrét č. 30/98-01 z 26.3.1998 Ing. Belku a č. 37/98 z 13.5.1998 Ing. Turka.
  (od: 26.07.1998)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 19.10.1998 Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 19.10.1998 Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 29.1.1999
  (od: 06.05.1999)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 30.7.1999, ktorého konanie bolo osvedčené v not. záp. N 153/99, Nz 150/99 napísanej dňa 30.7.1999 notárom JUDr. Šúrkovou bola schválená zmena stanov a zmena v obsadení dozornej rady. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady dňa 2.8.1999. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva 5.8.1999.
  (od: 02.09.1999)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konanej dňa 29.10.1999 na ktorom boli schválené personálne zmeny v predstavenstve.
  (od: 13.01.2000)
Krajský súd v Bratislave uznesením č.k. 5 K 275/99 zo dňa 31.1.2000 rozhodol o vahlásení konkurzu na majiteľa dlžníka Podnik výpočtovej techniky Bratislava a.s., so sídlom Miletičova 3, 824 81 Bratislava IČO: 31 322 620 Za správcu konkurznej podstaty ustanovil Ing. Ondreja Trnovského, sídlom karpatské nám. 10, 831 06 Bratislava. Toto uznesenie sa stalo vykonateľným dňa 31.1.2000
  (od: 25.02.2000)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 3.11.2014, sp. zn. 34 Exre/448/2014 3x, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22.12.2014.
  (od: 23.01.2015)
Dátum aktualizácie údajov:  17.09.2020
Dátum výpisu:  19.09.2020

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR | Formuláre na podávanie listinných návrhov na zápis do OR