Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  2332/B

Obchodné meno: 
ERGO Poisťovňa, a. s.
  (od: 01.01.2013)
Sídlo: 
Prievozská 4C
Bratislava 821 08
  (od: 20.02.2014)
IČO: 
35 779 012
  (od: 23.12.1999)
Deň zápisu: 
23.12.1999
  (od: 23.12.1999)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 23.12.1999)
Predmet činnosti: 
vykonávanie poisťovacej činnosti podľa prílohy č. 1 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov - Klasifikácia poistných odvetví podľa poistných druhov: Časť A - poistné odvetvia neživotného poistenia 1. Poistenie úrazu (vrátane pracovných úrazov a chorôb z povolania) a) fixné peňažné plnenie, b) s plnením majúcim povahu odškodnenia, c) s kombinovaným plnením, d) cestujúcich, e) individuálne zdravotné poistenie, 2. Poistenie choroby a) fixné peňažné plnenie, b) s plnením majúcim povahu odškodnenia, c) s kombinovaným plnením, d) individuálne zdravotné poistenie. 8. Poistenie skôd na inom majetku, ako je uvedené v treťom bode až siedmom bode, spôsobených a) požiarom, b) výbuchom, c) víchricou, d) prírodnými živlami inými ako víchrica, e) jadrovou energiou, f) zosuvom alebo zosadením pôdy. 9. Poistenie iných skôd na inom majetku, ako je uvedené v treťom bode až siedmom bode, vzniknutých krupobitím alebo mrazom, alebo inými príčinami napríklad krádežou, ak nie sú tieto príčiny zahrnuté v ôsmom bode. 13. Všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu iné, ako je uvedené v bodoch 10 až 12. 16. Poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich a) z výkonu povolania, b) z nedostatočného príjmu, c) zo zlých poveternostných podmienok, d) zo straty zisku, e) z trvalých všeobecných nákladov, f) z neočakávaných obchodných nákladov, g) zo straty trhovej hodnoty, h) zo straty pravidelného zdroja príjmov, i) z inej nepriamej obchodnej finančnej straty, j) z ostatných iných ako obchodných finančných strát, k) z ostatných finančných strát. 18. Asistenčné služby. Časť B - poistné odvetvie životného poistenia 1. Poistenie a) pre prípad dožitia, pre prípad smrti, pre prípad smrti alebo dožitia, pre prípad dožitia s možnosťou vrátenia poistného, poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami, c) doplnkové poistenie uzavreté popri životnom poistení, najmä pre prípad ublíženia na zdraví vrátane práceneschopnosti, pre prípad smrti následkom úrazu a pre prípad invalidity následkom úrazu alebo choroby. 3. Poistenie uvedené v prvom bode písm. a) spojené s investičnými fondmi.
  (od: 01.03.2016)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 23.12.1999)
Ing. Miriam Čizmazia - predseda
Nad Ostrovom 4
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 01.01.2013
  (od: 10.01.2013)
Mgr. Tomáš Rédler - člen
Na križovatkách 80
Bratislava 821 04
Vznik funkcie: 01.10.2016
  (od: 19.10.2016)
Mgr. Adrian Grunert - člen
Pod Rovnicami 9
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 01.07.2018
  (od: 29.06.2018)
Konanie menom spoločnosti: 
Za spoločnosť podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (od: 23.12.1999)
Základné imanie: 
9 958 383,2 EUR Rozsah splatenia: 9 958 383,2 EUR
  (od: 11.02.2009)
Akcie: 
Počet: 31480
Druh: na meno - verejne neobchodovateľné
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 316,34 EUR
  (od: 11.02.2009)
Dozorná rada: 
Norbert Aringer - predseda dozornej rady
Güpferlibgstraße 37 TOP 22
Viedeň 1170
Rakúska republika
Vznik funkcie: 25.04.2015
  (od: 14.07.2015)
Christoph Thiel - člen dozornej rady
Wickenburggasse 19/15
Viedeň 1080
Rakúska republika
Vznik funkcie: 20.10.2018
  (od: 23.01.2019)
Josef Kreiterling - podpredseda dozornej rady
Steinschötelgasse 12a
Wien 1100
Rakúska republika
Vznik funkcie: 15.12.2018
  (od: 23.01.2019)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 20. 7. 1999 v súlade s ust. § 154 - 220 Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov. Notárska zápisnica N 92/99, Nz 92/99 zo dňa 20. 7. 1999 a stanovy a.s. v zmysle ust. Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (od: 23.12.1999)
Na valnom zhromaždení dňa 31.5.2000 ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 193/00, Nz 188/00 napísanej dňa 31.5.2000 notárom JUDr. Schweighoferovou bola schválená zmena stanov - premena listinnej podoby akcií na zaknihované.
  (od: 27.06.2000)
Notárska zápisnica N 280/02, Nz 271/02 zo dňa 27.5.2002 o priebehu 3. riadneho valného zhromaždenia spoločnosti, ktoré schválilo zmenu stanov.
  (od: 12.05.2003)
Notárska zápisnica N 691/02, Nz 676/02 zo dňa 10. 12. 2002 o priebehu 1. mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti, ktoré rozhodlo o zvýšení základného imania a schválilo zmenu stanov.
  (od: 14.10.2003)
Výpis zo zápisnice z dozornej rady z 27.3.2003. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia - 19.2.2003.
  (od: 15.04.2004)
Protokol zo dňa 26.11.2003 zo zasadnutia Dozornej rady.
  (od: 01.05.2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 17.12.2004. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 25.11.2004. Funkčné obdobie členov predstavenstva - Mag. Karl Vosatka a Manfred Drapela - od 23.12.1999 do 25.11.2004. Funkčné obdobie člena dozornej rady - Dkfm. Wolf Rainer Gille - od. 23.12.1999 do 17.12.2004.
  (od: 17.03.2005)
Zápisnica zo 6.riadneho valného zhromaždenia zo dňa 13.05.2005.
  (od: 09.07.2005)
Zvýšenie základného imania rozhodnutím valného zhromaždenia zo dňa 10. 05. 2006 z 140.010.000,- Sk na 247.780.000,- Sk.
  (od: 26.07.2006)
Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady spoločnosti zo dňa 10.05.2006.
  (od: 12.10.2006)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva vo forme notárskej zápisnice č. N 25/2007, Nz 2682/2007, NCRls 2679/2007 zo dňa 22.01.2007, ktoré na základe rozhodnutia valného zhromaždenia zo dňa 10.05.2006 o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie, zvýšilo základné imanie o sumu 52 224 400,- Sk.
  (od: 01.05.2007)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 19.3.2008.
  (od: 09.04.2008)
Notárska zápisnica č. N 164/2008, Nz 20210/2008, NCRls 20005/2008 zo dňa 14.05.2008. Zápisnica z prvého zasadnutia dozornej rady konaného dňa 14.05.2008.
  (od: 28.06.2008)
Uznesenie dozornej rady zo dňa 22.08.2008.
  (od: 09.09.2008)
Notárska zápisnica N 15/2009, Nz 2576/2009 zo dňa 29.01.2009 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.
  (od: 11.02.2009)
Zápisnica zo 4. mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 29.1.2009.
  (od: 26.03.2009)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 26.05.2009 vo forme notárskej zápisnice č. N 95/2009, Nz 17896/2009, NCRls 18109/2009 spísanej dňa 29.05.2009.
  (od: 09.06.2009)
Uznesenie dozornej rady zo dňa 19.11.2009.
  (od: 11.12.2009)
Notárska zápisnica N 39/2010, Nz 6554/2010, NCRls 6671/2010 zo dňa 26.2.2010.
  (od: 30.03.2010)
Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 26.02.2010
  (od: 22.05.2010)
Notárska zápisnica č. N 558/2011, Nz 16499/2011, NCRls 16911/2011 zo dňa 06.05.2011.
  (od: 10.06.2011)
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia - notársky osvedčená - zo dňa 10.05.2012.
  (od: 13.06.2012)
Notárska zápisnica zo dňa 05.11.2012 pod č. N 594/2012, Nz 41146/2012, NCRls 41984/2012 osvedčujúca priebeh 6. mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené zlúčenie VICTORIA - VOLKSBANKEN Poisťovňa, a.s. (nástupnícka spoločnosť) so spoločnosťou ERGO životná poisťovňa, a. s., so sídlom Lazaretská 12, 811 08 Bratislava, IČO : 36 857 467 (zanikajúca spoločnosť). Zmluva o zlúčení zo dňa 05.11.2012 vo forme notárskej zápisnice pod č. N 596/2012, Nz 41216/2012, NCRls 41996/2012. Zmena obchodného mena spoločnosti z VICTORIA - VOLKSBANKEN Poisťovňa, a.s. na ERGO Poisťovňa, a. s.
  (od: 01.01.2013)
Uznesenie dozornej rady zo dňa 18.12.2012.
  (od: 10.01.2013)
Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady zo dňa 22.04.2013.
  (od: 12.07.2013)
Zápisnica zo zasadnutia 7. mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N 94/2014 Nz 3514/2014 NCRls 3558/2014 zo dňa 30.01.2014.
  (od: 20.02.2014)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 31.08.2014.
  (od: 24.09.2014)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 625/2014, Nz 43132/2014, NCRls 43964/2014 zo dňa 07.11.2014.
  (od: 15.11.2014)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 106/2015, Nz 9321/2015, NCRls 9583/2015 zo dňa 19.03.2015.
  (od: 18.04.2015)
Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady zo dňa 24.04.2015
  (od: 14.07.2015)
Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 19.01.2016.
  (od: 13.02.2016)
Rozhodnutie členov dozornej rady zo dňa 26.09.2016 a zo dňa 27.09.2016.
  (od: 19.10.2016)
Notárska zápisnica č. N 45/2018, Nz 3193/2018, NCRls 3290/2018 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 31.01.2018.
  (od: 01.03.2018)
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (od: 01.01.2013)
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením: 
ERGO životná poisťovňa, a. s.
Lazaretská 12
Bratislava 811 08
  (od: 01.01.2013)
Dátum aktualizácie údajov:  17.04.2019
Dátum výpisu:  20.04.2019

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR | Formuláre na podávanie listinných návrhov na zápis do OR