Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  2332/B

Obchodné meno: 
ERGO Poisťovňa, a. s.
  (od: 01.01.2013)
VICTORIA - VOLKSBANKEN Poisťovňa, a.s.
  (od: 23.12.1999 do: 31.12.2012)
Sídlo: 
Prievozská 4C
Bratislava 821 08
  (od: 20.02.2014)
Lazaretská 12
Bratislava 811 08
  (od: 11.02.2009 do: 19.02.2014)
Čajakova 18
Bratislava
  (od: 14.10.2003 do: 10.02.2009)
Nám. SNP 15
Bratislava 811 06
  (od: 23.12.1999 do: 13.10.2003)
IČO: 
35 779 012
  (od: 23.12.1999)
Deň zápisu: 
23.12.1999
  (od: 23.12.1999)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 23.12.1999)
Predmet činnosti: 
vykonávanie poisťovacej činnosti podľa prílohy č. 1 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov - Klasifikácia poistných odvetví podľa poistných druhov: Časť A - poistné odvetvia neživotného poistenia 1. Poistenie úrazu (vrátane pracovných úrazov a chorôb z povolania) a) fixné peňažné plnenie, b) s plnením majúcim povahu odškodnenia, c) s kombinovaným plnením, d) cestujúcich, e) individuálne zdravotné poistenie, 2. Poistenie choroby a) fixné peňažné plnenie, b) s plnením majúcim povahu odškodnenia, c) s kombinovaným plnením, d) individuálne zdravotné poistenie. 8. Poistenie skôd na inom majetku, ako je uvedené v treťom bode až siedmom bode, spôsobených a) požiarom, b) výbuchom, c) víchricou, d) prírodnými živlami inými ako víchrica, e) jadrovou energiou, f) zosuvom alebo zosadením pôdy. 9. Poistenie iných skôd na inom majetku, ako je uvedené v treťom bode až siedmom bode, vzniknutých krupobitím alebo mrazom, alebo inými príčinami napríklad krádežou, ak nie sú tieto príčiny zahrnuté v ôsmom bode. 13. Všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu iné, ako je uvedené v bodoch 10 až 12. 16. Poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich a) z výkonu povolania, b) z nedostatočného príjmu, c) zo zlých poveternostných podmienok, d) zo straty zisku, e) z trvalých všeobecných nákladov, f) z neočakávaných obchodných nákladov, g) zo straty trhovej hodnoty, h) zo straty pravidelného zdroja príjmov, i) z inej nepriamej obchodnej finančnej straty, j) z ostatných iných ako obchodných finančných strát, k) z ostatných finančných strát. 18. Asistenčné služby. Časť B - poistné odvetvie životného poistenia 1. Poistenie a) pre prípad dožitia, pre prípad smrti, pre prípad smrti alebo dožitia, pre prípad dožitia s možnosťou vrátenia poistného, poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami, c) doplnkové poistenie uzavreté popri životnom poistení, najmä pre prípad ublíženia na zdraví vrátane práceneschopnosti, pre prípad smrti následkom úrazu a pre prípad invalidity následkom úrazu alebo choroby. 3. Poistenie uvedené v prvom bode písm. a) spojené s investičnými fondmi.
  (od: 01.03.2016)
poisťovacia činnosť pre životné poistenie
  (od: 23.12.1999 do: 08.06.2009)
poisťovacia činnosť pre neživotné poistenie-úrazové poistenie
  (od: 23.12.1999 do: 08.06.2009)
uzatváranie sprostredkovateľských zmlúv s fyzickými a právnickými osobami s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky smerujúcej k tomu, aby tretia osoba uzatvorila s poisťovňou poistnú zmluvu
  (od: 23.12.1999 do: 12.06.2012)
činnosť súvisiaca s poistením v zmysle § 7 ods. 3 Zákona SNR č. 24/1991 Zb. o poisťovníctve v znení neskorších predpisov
  (od: 23.12.1999 do: 12.06.2012)
vykonávanie poisťovacej činnosti podľa ustanovenia § 12 ods. 12 zákona o poisťovníctve pre poistný druh životného poistenia a pre poistný druh neživotného poistenia podl'a jednotlivých poistných odvetví uvedených v Prílohe č. 1 - Klasifikácia poistných odvetví podľa poistných druhov v tomto rozsahu:
  (od: 09.06.2009 do: 17.04.2015)
časť A - odvetvia životného poistenia bod 1. Poistenie pre prípad smrti, poistenie pre prípad dožitia alebo poistenie pre prípad smrti aledo dožitia bod 4. Poistenie podľa bodu 1 spojené s investičným fondom bod 6. Poistenie pre prípad úrazu alebo choroby, ak je pripoistením niektorého poistného odvetvia uvedeného v bodoch 1 a 4.
  (od: 09.06.2009 do: 12.02.2016)
časť B - odvetvia neživotného poistenia bod 1. Poistenie úrazu a) s jednorazovým plnením, b) s opakovaným plnením, c) s kombinovaným plnením, d) cestujúcich, e) individuálne zdravotné poistenie. bod 8. Poistenie škôd na inom majetku, ako je uvedené v bodoch 3 a 7, spôsobených a) požiarom, b) výbuchom, c) víchricou, d) prírodnými živlami inými ako víchrica, e) jadrovou energiou, f) zosunom alebo zosadaním pôdy. bod 9. Poistenie iných škôd na inom majetku, ako je uvedené v bode 3 až 7, vzniknutých krupobitím alebo mrazom, alebo inými príčinami (napr. krádežou), ak nie sú tieto príčiny zahrnuté v bode 8. bod 13. Všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu iné, ako je uvedené v bodoch 10 až 12. bod 16. Poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich h) zo straty pravidelného zdroja príjmov bod 18. Poistenie pomoci osobám v núdzi počas cestovania alebo pobytu mimo miesta svojho trvalého pobytu.
  (od: 09.06.2009 do: 14.11.2014)
vykonávanie sprostredkovania poistenia poisťovacím agentom v zmysle zákona o sprostredkovaní poistenia a sprostredkovaní zaistenia
  (od: 30.03.2010 do: 08.11.2018)
časť B - odvetvia neživotného poistenia bod 1. Poistenie úrazu a) s jednorazovým plnením, b) s opakovaným plnením, c) s kombinovaným plnením, d) cestujúcich, e) individuálne zdravotné poistenie. bod 2. Poistenie choroby a) s jednorazovým plnením, b) s opakovaným plnením, c) s kombinovaným plnením, d) zmluvné poistenia a pripoistenie, e) individuálne zdravotné poistenie. bod 8. Poistenie škôd na inom majetku, ako je uvedené v bodoch 3 a 7, spôsobených a) požiarom, b) výbuchom, c) víchricou, d) prírodnými živlami inými ako víchrica, e) jadrovou energiou, f) zosunom alebo zosadaním pôdy. bod 9. Poistenie iných škôd na inom majetku, ako je uvedené v bode 3 až 7, vzniknutých krupobitím alebo mrazom, alebo inými príčinami (napr. krádežou), ak nie sú tieto príčiny zahrnuté v bode 8. bod 13. Všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu iné, ako je uvedené v bodoch 10 až 12. bod 16. Poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich h) zo straty pravidelného zdroja príjmov bod 18. Poistenie pomoci osobám v núdzi počas cestovania alebo pobytu mimo miesta svojho trvalého pobytu.
  (od: 15.11.2014 do: 17.04.2015)
vykonávanie poisťovacej činnosti podľa ustanovenia § 2 ods. 12 zákona o poisťovníctve pre poistný druh životného poistenia a pre poistný druh neživotného poistenia podl'a jednotlivých poistných odvetví uvedených v Prílohe č. 1 - Klasifikácia poistných odvetví podľa poistných druhov v tomto rozsahu:
  (od: 18.04.2015 do: 12.02.2016)
časť B - odvetvia neživotného poistenia bod 1. Poistenie úrazu a) s jednorazovým plnením, b) s opakovaným plnením, c) s kombinovaným plnením, d) cestujúcich, e) individuálne zdravotné poistenie. bod 2. Poistenie choroby a) s jednorazovým plnením, b) s opakovaným plnením, c) s kombinovaným plnením, d) zmluvné poistenia a pripoistenie, e) individuálne zdravotné poistenie. bod 8. Poistenie škôd na inom majetku, ako je uvedené v bodoch 3 a 7, spôsobených a) požiarom, b) výbuchom, c) víchricou, d) prírodnými živlami inými ako víchrica, e) jadrovou energiou, f) zosunom alebo zosadaním pôdy. bod 9. Poistenie iných škôd na inom majetku, ako je uvedené v bode 3 až 7, vzniknutých krupobitím alebo mrazom, alebo inými príčinami (napr. krádežou), ak nie sú tieto príčiny zahrnuté v bode 8. bod 13. Všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu iné, ako je uvedené v bodoch 10 až 12. bod 16. Poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich a) z výkonu povolania, b) z nedostatočného príjmu, c) zo zlých poveternostných podmienok, d) zo straty na zisku, e) z trvalých všeobecných nákladov, f) z neočakávaných obchodných výdavkov, g) zo straty trhovej hodnoty, h) zo straty pravidelného zdroja príjmov, i) z inej nepriamej obchodnej finančnej straty, j) z ostatných finančných strát. bod 18. Poistenie pomoci osobám v núdzi počas cestovania alebo pobytu mimo miesta svojho trvalého pobytu.
  (od: 18.04.2015 do: 12.02.2016)
Vykonávanie poisťovacej činnosti prílohy č. 1 zákona č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov - Klasifikácia poistných odvetví podľa poistných druhov:
  (od: 13.02.2016 do: 29.02.2016)
Časť A - poistné odvetvia neživotného poistenia 1. Poistenie úrazu (vrátane pracovných úrazov a chorôb z povolania), a) fixné peňažné plnenie, b) s plnením majúcim povahu odškodnenia, c) s kombinovaným plnením, d) cestujúcich, e) individuálne zdravotné poistenie. 2. Poistenie choroby a) fixné peňažné plnenie, b) s plnením majúcim povahu odškodnenia, c) s kombinovaným plnením, d) individuálne zdravotné poistenie. 8. Poistenie škôd na inom majetku, ako je uvedené v treťom bode až siedmom bode, spôsobených a) požiarom, b) výbuchom, c) víchricou, d) prírodnými živlami inými ako víchrica, d) jadrovou energiou, f) zosuvom alebo zosadaním pôdy, 9. Poistenie iných škôd na imom majetku, ako je uvedené v treťom bode až siedmom bode, vzniknutých krupobitím alebo mrazom, alebo inými príčinami napríklad krádežou, ak nie sú tieto príčiny zahrnuté v ôsmom bode. 13. Všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu iné, ako je uvedené v bodoch 10 až 12. 16.Poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich a) z výkonu povolania, b) z nedostatočného príjmu, c) zo zlých poveternostných podmienok, d) zo straty zisku, e) z trvalých všeobecných nákladov, f) z neočakávaných obchodných nákladov, g) zo straty trhovej hodnoty, h) zo straty pravidelného zdroja finančnej straty, i) z inej nepriamej obchodnej finančnej straty, j) z ostatných iných ako obchodných finančných strát. k) z ostatných finančných strát. 18. Asistenčné služby.
  (od: 13.02.2016 do: 29.02.2016)
Časť B - poistné odvetvie životného poistenia 1. Poistenie a) pre prípad dožitia, pre prípad smerti, pre prípad smrti alebo doživotia, pre prípad dožitia s možnosťou vrátenia poistného, poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami, c) doplnkové poistenie uzavreté popri životnom poistení, najmä pre prípad ublíženia na zdraví vrátane preáceneschopnosti, pre prípad smrti následkom úrazu a pre prípad invalidity následkom úrazu alebo choroby. 3. Poistenie uvedené v prvom bode písm. a) spojené s investičnými fondmi.
  (od: 13.02.2016 do: 29.02.2016)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 23.12.1999)
Ing. Miriam Čizmazia - predseda
Nad Ostrovom 4
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 01.01.2013
  (od: 10.01.2013)
Mgr. Tomáš Rédler - člen
Na križovatkách 80
Bratislava 821 04
Vznik funkcie: 01.10.2016
  (od: 19.10.2016)
Mgr. Adrian Grunert - člen
Pod Rovnicami 9
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 01.07.2018
  (od: 29.06.2018)
Ing. Miriam Čizmazia - podpredseda
Dlhé diely I. 52
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 01.01.2013
  (od: 01.01.2013 do: 09.01.2013)
Manfred Drapela
Hollabrunnerstrasse 443
Göllersdorf A-2013
Rakúsko
Vznik funkcie: 24.11.2004
  (od: 17.03.2005 do: 10.12.2009)
Manfred Drapela
Hollabrunnerstrasse 443
Göllersdorf A-2013
Rakúsko
Vznik funkcie: 24.11.2004 Skončenie funkcie: 24.11.2009
  (od: 11.12.2009 do: 10.12.2009)
Manfred Drapela - predseda
Barbaraweg 443
Göllersdorf A-2013
Rakúsko
Vznik funkcie: 25.11.2009
  (od: 11.12.2009 do: 09.01.2013)
Manfred Drapela - predseda
Barbaraweg 443
Göllersdorf A-2013
Rakúsko
Vznik funkcie: 25.11.2009 Skončenie funkcie: 31.12.2012
  (od: 10.01.2013 do: 09.01.2013)
JUDr. Daniela Feilerová - člen
Schillerova 21
Bratislava 811 04
Vznik funkcie: 01.09.2008
  (od: 29.10.2010 do: 31.12.2012)
JUDr. Daniela Feilerová - člen
Schillerova 21
Bratislava 811 04
Vznik funkcie: 01.09.2008 Skončenie funkcie: 31.12.2012
  (od: 01.01.2013 do: 31.12.2012)
Ing. Ingrid Grunert - člen
Pod Rovnicami 9
Bratislava 841 04
  (od: 14.07.2015 do: 12.02.2016)
Ing. Ingrid Grunert - člen
Pod Rovnicami 9
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 01.01.2013
  (od: 13.02.2016 do: 29.02.2016)
Ing. Ingrid Grunert - člen
Pod Rovnicami 9
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 01.01.2013
  (od: 01.03.2016 do: 18.10.2016)
Ing. Ingrid Grunert - člen
Pod Rovnicami 9
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 01.01.2013 Skončenie funkcie: 30.09.2016
  (od: 19.10.2016 do: 18.10.2016)
JUDr. Daniela Jágrová - člen
Škultétyho 30
Nitra 949 01
Vznik funkcie: 01.09.2008
  (od: 09.09.2008 do: 28.10.2010)
Ing. Jozef Kollár, , PhD.
Vysoká 4258/9
Bratislava 810 00
  (od: 23.12.1999 do: 13.10.2003)
Ing. Jozef Kollár, , PhD.
Vysoká 4258/9
Bratislava 810 00
Vznik funkcie: 23.12.1999
  (od: 14.10.2003 do: 14.04.2004)
Ing. Jozef Kollár, , PhD.
Vysoká 4258/9
Bratislava 810 00
Vznik funkcie: 23.12.1999 Skončenie funkcie: 27.03.2003
  (od: 15.04.2004 do: 14.04.2004)
Erika Krizsán - člen
Parkgasse 12
Rohrau 2471
Rakúsko
Vznik funkcie: 01.01.2008
  (od: 08.02.2008 do: 31.12.2012)
Erika Krizsán - člen
Parkgasse 12
Rohrau 2471
Rakúsko
Vznik funkcie: 01.01.2008 Skončenie funkcie: 31.12.2012
  (od: 01.01.2013 do: 31.12.2012)
Henrich Kubička , MBA - Člen
Malé Stankovce 909
Trenčianske Stankovce 913 11
Vznik funkcie: 01.09.2016
  (od: 23.09.2016 do: 28.06.2018)
Henrich Kubička , MBA - Člen
Malé Stankovce 909
Trenčianske Stankovce 913 11
Vznik funkcie: 01.09.2016 Skončenie funkcie: 30.06.2018
  (od: 29.06.2018 do: 28.06.2018)
Ing. Patrik Pačuta - člen predstavenstva
Žitná 7224/52
Bratislava- Rača 831 06
Vznik funkcie: 01.07.2006
  (od: 26.07.2006 do: 08.04.2008)
Ing. Patrik Pačuta - člen predstavenstva
Žitná 7224/52
Bratislava- Rača 831 06
Vznik funkcie: 01.07.2006 Skončenie funkcie: 30.04.2008
  (od: 09.04.2008 do: 08.04.2008)
Ing. David Saleh
Justičná 9
Bratislava
Skončenie funkcie: 23.05.2002
  (od: 23.12.1999 do: 11.05.2003)
MUDr., MPH Jana Schwarzová - člen predstavenstva
Sološnická 49
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 01.01.2004
  (od: 01.05.2004 do: 11.10.2006)
MUDr., MPH Jana Schwarzová - člen predstavenstva
Sološnická 49
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 01.01.2004 Skončenie funkcie: 30.09.2006
  (od: 12.10.2006 do: 11.10.2006)
Ing. Ingrid Sojková - člen
Jaseňová 6
Stupava 900 31
Vznik funkcie: 01.01.2013
  (od: 01.01.2013 do: 13.07.2015)
Mag Karl Vosatka
Leo Slezak Gasse 8
Deutch Wagram 2232
Rakúsko
Vznik funkcie: 25.11.2004
  (od: 17.03.2005 do: 27.06.2008)
Mag Karl Vosatka
Leo Slezak Gasse 8
Deutch Wagram 2232
Rakúsko
Vznik funkcie: 25.11.2004 Skončenie funkcie: 14.05.2008
  (od: 28.06.2008 do: 27.06.2008)
Manfred Drapela
Hollabrunnersstrasse 443
A-2013 Göllersdorf
Rakúsko
dlhodobý pobyt na území SR :
Nám. SNP 15
Bratislava
  (od: 23.12.1999 do: 13.10.2003)
Manfred Drapela
Hollabrunnerstrasse 443
A-2013 Göllersdorf
Rakúsko
dlhodobý pobyt na území SR :
Nám. SNP 15
Bratislava
Vznik funkcie: 23.12.1999
  (od: 14.10.2003 do: 16.03.2005)
Manfred Drapela
Hollabrunnerstrasse 443
A-2013 Göllersdorf
Rakúsko
dlhodobý pobyt na území SR :
Nám. SNP 15
Bratislava
Vznik funkcie: 23.12.1999 Skončenie funkcie: 24.11.2004
  (od: 17.03.2005 do: 16.03.2005)
Markus Eder - člen
Blütengasse 48
Gerasdorf bei Wien A-2201
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.01.2013
  (od: 01.01.2013 do: 22.09.2016)
Markus Eder - člen
Blütengasse 48
Gerasdorf bei Wien A-2201
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.01.2013 Skončenie funkcie: 31.08.2016
  (od: 23.09.2016 do: 22.09.2016)
Johann Mayer
Lukas von Hildebrandt Gasse 44
Pandorf 7111
Rakúsko
Vznik funkcie: 27.03.2003 Skončenie funkcie: 31.12.2007
  (od: 08.02.2008 do: 07.02.2008)
Johann Mayer
Lukas von Hildebrandt Gasse 44
Pandorf 7111
Rakúsko
Vznik funkcie: 27.03.2003
  (od: 15.04.2004 do: 07.02.2008)
Mag. Karl Vosatka
Leo Slezak Gasse 8
2232 Deutch Wagram
Rakúsko
dlhodobý pobyt na území SR :
Nám. SNP 15
Bratislava
Vznik funkcie: 23.12.1999 Skončenie funkcie: 25.11.2004
  (od: 17.03.2005 do: 16.03.2005)
Mag. Karl Vosatka
Leo Slezak Gasse 8
2232 Deutch Wagram
Rakúsko
dlhodobý pobyt na území SR :
Nám. SNP 15
Bratislava
Vznik funkcie: 23.12.1999
  (od: 14.10.2003 do: 16.03.2005)
Mag. Karl Vosatka
Leo Slezak Gasse 8
2232 Deutch Wagram
Rakúsko
dlhodobý pobyt na území SR :
Nám. SNP 15
Bratislava
  (od: 23.12.1999 do: 13.10.2003)
Konanie menom spoločnosti: 
Za spoločnosť podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (od: 23.12.1999)
Základné imanie: 
9 958 383,2 EUR Rozsah splatenia: 9 958 383,2 EUR
  (od: 11.02.2009)
300 004 400 Sk Rozsah splatenia: 300 004 400 Sk
  (od: 01.05.2007 do: 10.02.2009)
247 780 000 Sk Rozsah splatenia: 247 780 000 Sk
  (od: 26.07.2006 do: 30.04.2007)
140 010 000 Sk Rozsah splatenia: 140 010 000 Sk
  (od: 14.10.2003 do: 25.07.2006)
130 000 000 Sk
  (od: 23.12.1999 do: 13.10.2003)
Akcie: 
Počet: 31480
Druh: na meno - verejne neobchodovateľné
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 316,34 EUR
  (od: 11.02.2009)
Počet: 31480
Druh: na meno - verejne neobchodovateľné
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 9 530 Sk
  (od: 01.05.2007 do: 10.02.2009)
Počet: 26000
Druh: na meno - verejne neobchodovateľné
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 9 530 Sk
  (od: 26.07.2006 do: 30.04.2007)
Počet: 26000
Druh: na meno - verejne neobchodovateľné
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 5 385 Sk
  (od: 14.10.2003 do: 25.07.2006)
Počet: 26000
Druh: na meno - verejne neobchodovateľné
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 5 000 Sk
  (od: 27.06.2000 do: 13.10.2003)
Počet: 26000
Druh: na meno - verejne neobchodovateľné
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 5 000 Sk
  (od: 23.12.1999 do: 26.06.2000)
Dozorná rada: 
Dr. Peter Geipel
Venloer strasse 5
Düsseldorf D-40477
SRN
Vznik funkcie: 26.03.2004
  (od: 28.05.2004 do: 08.07.2005)
Dr. Peter Geipel
Venloer strasse 5
Düsseldorf D-40477
SRN
Vznik funkcie: 26.03.2004 Skončenie funkcie: 13.05.2005
  (od: 09.07.2005 do: 08.07.2005)
Mag. Wolfgang Perdich
Rudolf-Henke str. 9
Wien A-1141
Rakúska republika
Vznik funkcie: 26.03.2004
  (od: 28.05.2004 do: 25.03.2009)
Mag. Wolfgang Perdich
Rudolf-Henke str. 9
Wien A-1141
Rakúska republika
Vznik funkcie: 26.03.2004 Skončenie funkcie: 26.03.2009
  (od: 26.03.2009 do: 25.03.2009)
Mag. Wolfgang Perdich - člen
Rudolf-Henke str. 9
Wien A-1141
Rakúska republika
Vznik funkcie: 26.03.2009
  (od: 26.03.2009 do: 12.06.2012)
Mag. Wolfgang Perdich - člen
Rudolf-Henke str. 9
Wien A-1141
Rakúska republika
Vznik funkcie: 26.03.2009 Skončenie funkcie: 10.05.2012
  (od: 13.06.2012 do: 12.06.2012)
Dkfm. Wolf Rainer Gille
Parkstrasse 116
Hinterbrühl A-2371
Rakúsko
Vznik funkcie: 17.12.2004
  (od: 17.03.2005 do: 15.06.2006)
Dkfm. Wolf Rainer Gille
Parkstrasse 116
Hinterbrühl A-2371
Rakúsko
Vznik funkcie: 17.12.2004 Skončenie funkcie: 10.05.2006
  (od: 16.06.2006 do: 15.06.2006)
Thomas Herbert Schöllkopf
Werenwagstr. 12
Stuttgart 70 469
SRN
Vznik funkcie: 13.05.2005
  (od: 09.07.2005 do: 21.05.2010)
Mag. Karl Vosatka
Leo Slezak Gasse 8
Deutsch Wagram 2232
Rakúsko
Vznik funkcie: 14.05.2008
  (od: 28.06.2008 do: 09.06.2011)
Mag. Karl Vosatka
Leo Slezak Gasse 8
Deutsch Wagram 2232
Rakúsko
Vznik funkcie: 14.05.2008 Skončenie funkcie: 06.05.2011
  (od: 10.06.2011 do: 09.06.2011)
Norbert Aringer - predseda dozornej rady
Güpferlibgstraße 37 TOP 22
Viedeň 1170
Rakúska republika
Vznik funkcie: 25.04.2015
  (od: 14.07.2015)
Christoph Thiel - člen dozornej rady
Wickenburggasse 19/15
Viedeň 1080
Rakúska republika
Vznik funkcie: 20.10.2018
  (od: 23.01.2019)
Josef Kreiterling - podpredseda dozornej rady
Steinschötelgasse 12a
Wien 1100
Rakúska republika
Vznik funkcie: 15.12.2018
  (od: 23.01.2019)
Norbert Aringer - člen dozornej rady
Güpferlibgstraße 37 TOP 22
Viedeň 1170
Rakúska republika
Vznik funkcie: 20.03.2015
  (od: 18.04.2015 do: 13.07.2015)
Gerhard Dassow
Mühlrater Strasse 2b
D-41516, Grevenbroich
Nemecko
  (od: 23.12.1999 do: 13.10.2003)
Gerhard Dassow
Mühlrater Strasse 2b
D-41516, Grevenbroich
Nemecko
Vznik funkcie: 23.12.1999
  (od: 14.10.2003 do: 14.04.2004)
Gerhard Dassow
Mühlrater Strasse 2b
D-41516, Grevenbroich
Nemecko
Vznik funkcie: 23.12.1999 Skončenie funkcie: 31.12.2002
  (od: 15.04.2004 do: 14.04.2004)
Dkfm. Wolf Rainer Gille
Parkstrasse 11b
A-2371 Hinterbrühl
Rakúsko
Vznik funkcie: 23.12.1999
  (od: 14.10.2003 do: 16.03.2005)
Dkfm. Wolf Rainer Gille
Parkstrasse 11b
A-2371 Hinterbrühl
Rakúsko
  (od: 23.12.1999 do: 13.10.2003)
Dkfm. Wolf Rainer Gille
Parkstrasse 11b
A-2371 Hinterbrühl
Rakúsko
Vznik funkcie: 23.12.1999 Skončenie funkcie: 17.12.2004
  (od: 17.03.2005 do: 16.03.2005)
Mag. Harald Josef Londer
Feuerwehrstrasse 7
Leopoldsdorf bei Wien A-2333
Rakúsko
Vznik funkcie: 06.05.2011
  (od: 10.06.2011 do: 11.07.2013)
Mag. Harald Josef Londer - člen dozornej rady
Feuerwehrstrasse 7
Leopoldsdorf bei Wien 2333
Rakúska republika
Vznik funkcie: 06.05.2011
  (od: 14.07.2015 do: 28.02.2018)
Mag. Harald Josef Londer - člen dozornej rady
Feuerwehrstrasse 7
Leopoldsdorf bei Wien 2333
Rakúska republika
Vznik funkcie: 06.05.2011 Skončenie funkcie: 31.01.2018
  (od: 01.03.2018 do: 28.02.2018)
Mag. Harald Josef Londer - predseda dozornej rady
Feuerwehrstrasse 7
Leopoldsdorf bei Wien 2333
Rakúska republika
Vznik funkcie: 06.05.2011
  (od: 12.07.2013 do: 13.07.2015)
Mag.Phil. Ingo Lorenzoni
Nussbergg. 14/8
Wien 1190
Rakúsko
Vznik funkcie: 10.05.2006
  (od: 16.06.2006 do: 27.06.2008)
Mag.Phil. Ingo Lorenzoni
Nussbergg. 14/8
Wien 1190
Rakúsko
Vznik funkcie: 10.05.2006 Skončenie funkcie: 14.05.2008
  (od: 28.06.2008 do: 27.06.2008)
Karl Mayr - Kern
Magdalenaberg 102
Pettenbach 4643
Rakúsko
Vznik funkcie: 23.12.1999 Skončenie funkcie: 26.03.2004
  (od: 28.05.2004 do: 27.05.2004)
Karl Mayr - Kern
Magdalenaberg 102
A-4643, Pettenbach
Rakúsko
  (od: 23.12.1999 do: 13.10.2003)
Karl Mayr - Kern
Magdalenaberg 102
Pettenbach 4643
Rakúsko
Vznik funkcie: 23.12.1999
  (od: 14.10.2003 do: 27.05.2004)
KR Robert Mädl
Eisenstädter 17
Neusiedl am See 7100
Rakúsko
Vznik funkcie: 23.12.1999 Skončenie funkcie: 26.03.2004
  (od: 28.05.2004 do: 27.05.2004)
KR Robert Mädl
Eisenstädterstrasse 17
A-7100 Neusiedl am See
Rakúsko
  (od: 23.12.1999 do: 13.10.2003)
KR Robert Mädl
Eisenstädter 17
Neusiedl am See 7100
Rakúsko
Vznik funkcie: 23.12.1999
  (od: 14.10.2003 do: 27.05.2004)
Dipl.Ökonom. Thomas Schöllkopf - člen dozornej rady
Sybelstr. 9
Düsseldorf 402 39
Nemecko
Vznik funkcie: 14.05.2010
  (od: 12.07.2013 do: 13.07.2015)
Dipl.Ökonom. Thomas Schöllkopf
Sybelstr. 9
Düsseldorf 402 39
Nemecko
Vznik funkcie: 14.05.2005
  (od: 22.05.2010 do: 21.06.2010)
Dipl.Ökonom. Thomas Schöllkopf
Sybelstr. 9
Düsseldorf 402 39
Nemecko
Vznik funkcie: 14.05.2010
  (od: 22.06.2010 do: 11.07.2013)
Dipl.Ökonom. Thomas Schöllkopf - podpredseda dozornej rady
Sybelstr. 9
Düsseldorf 402 39
Nemecko
Vznik funkcie: 25.04.2015 Skončenie funkcie: 19.10.2018
  (od: 09.11.2018 do: 08.11.2018)
Dipl.Ökonom. Thomas Schöllkopf - podpredseda dozornej rady
Sybelstr. 9
Düsseldorf 402 39
Nemecko
Vznik funkcie: 25.04.2015
  (od: 14.07.2015 do: 08.11.2018)
Elisabeth Stadler - podpredseda dozornej rady
Höllgasse 32
Langenlois 3550
Rakúska republika
Vznik funkcie: 10.05.2012
  (od: 12.07.2013 do: 23.09.2014)
Elisabeth Stadler - podpredseda dozornej rady
Höllgasse 32
Langenlois 3550
Rakúska republika
Vznik funkcie: 10.05.2012 Skončenie funkcie: 31.08.2014
  (od: 24.09.2014 do: 23.09.2014)
Elisabeth Stadler
Höllgasse 32
Langenlois 3550
Rakúska republika
Vznik funkcie: 10.05.2012
  (od: 13.06.2012 do: 11.07.2013)
Josef Kreiterling - člen dozornej rady
Steinschötelgasse 12a
Wien 1100
Rakúska republika
Vznik funkcie: 31.08.2014 Skončenie funkcie: 15.12.2018
  (od: 23.01.2019 do: 22.01.2019)
Josef Kreiterling - člen dozornej rady
Steinschötelgasse 12a
Wien 1100
Rakúska republika
Vznik funkcie: 31.08.2014
  (od: 24.09.2014 do: 22.01.2019)
Christoph Thiel
Wickenburggasse 19/15
Viedeň 1080
Rakúska republika
Vznik funkcie: 20.10.2018
  (od: 09.11.2018 do: 22.01.2019)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 20. 7. 1999 v súlade s ust. § 154 - 220 Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov. Notárska zápisnica N 92/99, Nz 92/99 zo dňa 20. 7. 1999 a stanovy a.s. v zmysle ust. Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (od: 23.12.1999)
Na valnom zhromaždení dňa 31.5.2000 ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 193/00, Nz 188/00 napísanej dňa 31.5.2000 notárom JUDr. Schweighoferovou bola schválená zmena stanov - premena listinnej podoby akcií na zaknihované.
  (od: 27.06.2000)
Notárska zápisnica N 280/02, Nz 271/02 zo dňa 27.5.2002 o priebehu 3. riadneho valného zhromaždenia spoločnosti, ktoré schválilo zmenu stanov.
  (od: 12.05.2003)
Notárska zápisnica N 691/02, Nz 676/02 zo dňa 10. 12. 2002 o priebehu 1. mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti, ktoré rozhodlo o zvýšení základného imania a schválilo zmenu stanov.
  (od: 14.10.2003)
Výpis zo zápisnice z dozornej rady z 27.3.2003. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia - 19.2.2003.
  (od: 15.04.2004)
Protokol zo dňa 26.11.2003 zo zasadnutia Dozornej rady.
  (od: 01.05.2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 17.12.2004. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 25.11.2004. Funkčné obdobie členov predstavenstva - Mag. Karl Vosatka a Manfred Drapela - od 23.12.1999 do 25.11.2004. Funkčné obdobie člena dozornej rady - Dkfm. Wolf Rainer Gille - od. 23.12.1999 do 17.12.2004.
  (od: 17.03.2005)
Zápisnica zo 6.riadneho valného zhromaždenia zo dňa 13.05.2005.
  (od: 09.07.2005)
Zvýšenie základného imania rozhodnutím valného zhromaždenia zo dňa 10. 05. 2006 z 140.010.000,- Sk na 247.780.000,- Sk.
  (od: 26.07.2006)
Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady spoločnosti zo dňa 10.05.2006.
  (od: 12.10.2006)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva vo forme notárskej zápisnice č. N 25/2007, Nz 2682/2007, NCRls 2679/2007 zo dňa 22.01.2007, ktoré na základe rozhodnutia valného zhromaždenia zo dňa 10.05.2006 o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie, zvýšilo základné imanie o sumu 52 224 400,- Sk.
  (od: 01.05.2007)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 19.3.2008.
  (od: 09.04.2008)
Notárska zápisnica č. N 164/2008, Nz 20210/2008, NCRls 20005/2008 zo dňa 14.05.2008. Zápisnica z prvého zasadnutia dozornej rady konaného dňa 14.05.2008.
  (od: 28.06.2008)
Uznesenie dozornej rady zo dňa 22.08.2008.
  (od: 09.09.2008)
Notárska zápisnica N 15/2009, Nz 2576/2009 zo dňa 29.01.2009 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.
  (od: 11.02.2009)
Zápisnica zo 4. mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 29.1.2009.
  (od: 26.03.2009)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 26.05.2009 vo forme notárskej zápisnice č. N 95/2009, Nz 17896/2009, NCRls 18109/2009 spísanej dňa 29.05.2009.
  (od: 09.06.2009)
Uznesenie dozornej rady zo dňa 19.11.2009.
  (od: 11.12.2009)
Notárska zápisnica N 39/2010, Nz 6554/2010, NCRls 6671/2010 zo dňa 26.2.2010.
  (od: 30.03.2010)
Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 26.02.2010
  (od: 22.05.2010)
Notárska zápisnica č. N 558/2011, Nz 16499/2011, NCRls 16911/2011 zo dňa 06.05.2011.
  (od: 10.06.2011)
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia - notársky osvedčená - zo dňa 10.05.2012.
  (od: 13.06.2012)
Notárska zápisnica zo dňa 05.11.2012 pod č. N 594/2012, Nz 41146/2012, NCRls 41984/2012 osvedčujúca priebeh 6. mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené zlúčenie VICTORIA - VOLKSBANKEN Poisťovňa, a.s. (nástupnícka spoločnosť) so spoločnosťou ERGO životná poisťovňa, a. s., so sídlom Lazaretská 12, 811 08 Bratislava, IČO : 36 857 467 (zanikajúca spoločnosť). Zmluva o zlúčení zo dňa 05.11.2012 vo forme notárskej zápisnice pod č. N 596/2012, Nz 41216/2012, NCRls 41996/2012. Zmena obchodného mena spoločnosti z VICTORIA - VOLKSBANKEN Poisťovňa, a.s. na ERGO Poisťovňa, a. s.
  (od: 01.01.2013)
Uznesenie dozornej rady zo dňa 18.12.2012.
  (od: 10.01.2013)
Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady zo dňa 22.04.2013.
  (od: 12.07.2013)
Zápisnica zo zasadnutia 7. mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N 94/2014 Nz 3514/2014 NCRls 3558/2014 zo dňa 30.01.2014.
  (od: 20.02.2014)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 31.08.2014.
  (od: 24.09.2014)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 625/2014, Nz 43132/2014, NCRls 43964/2014 zo dňa 07.11.2014.
  (od: 15.11.2014)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 106/2015, Nz 9321/2015, NCRls 9583/2015 zo dňa 19.03.2015.
  (od: 18.04.2015)
Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady zo dňa 24.04.2015
  (od: 14.07.2015)
Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 19.01.2016.
  (od: 13.02.2016)
Rozhodnutie členov dozornej rady zo dňa 26.09.2016 a zo dňa 27.09.2016.
  (od: 19.10.2016)
Notárska zápisnica č. N 45/2018, Nz 3193/2018, NCRls 3290/2018 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 31.01.2018.
  (od: 01.03.2018)
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (od: 01.01.2013)
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením: 
ERGO životná poisťovňa, a. s.
Lazaretská 12
Bratislava 811 08
  (od: 01.01.2013)
Dátum aktualizácie údajov:  17.04.2019
Dátum výpisu:  22.04.2019

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR | Formuláre na podávanie listinných návrhov na zápis do OR