Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  2637/B

Výpis je neaktuálny z dôvodu zmeny právnej formy - odkaz na aktuálny výpis.

Obchodné meno: 
MetLife SK, s. r. o.
  (od: 15.12.2016)
MetLife SK, a. s.
  (od: 20.02.2016 do: 14.12.2016)
Alico Funds Central Europe správ. spol., a. s.
  (od: 21.10.2009 do: 19.02.2016)
AIG Funds Central Europe správ.spol., a.s.
  (od: 09.02.2005 do: 20.10.2009)
AMSLICO AIG Funds správ. spol., a.s.
  (od: 11.01.2001 do: 08.02.2005)
Sídlo: 
Pribinova 10
Bratislava 811 09
  (od: 01.04.2011)
Hviezdoslavovo námestie 20
Bratislava 811 02
  (od: 11.01.2001 do: 31.03.2011)
IČO: 
35 803 525
  (od: 11.01.2001)
Deň zápisu: 
11.01.2001
  (od: 11.01.2001)
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
  (od: 15.12.2016)
Akciová spoločnosť
  (od: 11.01.2001 do: 14.12.2016)
Predmet činnosti: 
administratívne služby
  (od: 20.02.2016)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (od: 20.02.2016)
zhromažďovanie peňažných prostriedkov od verejnosti na základe verejnej výzvy podľa zákona o kolektívnom investovaní v platnom znení s cieľom investovať takto zhromaždené peňažné prostriedky do majetku vymedzeného zákonom o kolektívnom investovaní, správa majetku nadobudnutého investovaním takto zhromaždených peňažných prostriedkov, výkon nútenej správy tohto majetku a vykonávanie ďalších činností podľa zákona o kolektívnom investovaní v platnom znení
  (od: 11.01.2001 do: 02.01.2006)
vytváranie a spravovanie podielových fondov; v rámci vytvárania podielových fondov spoločnosť vykonáva kolektívne investovanie. Kolektívnym investovaním je zhromažďovanie peňažných prostriedkov od verejnosti na základe verejnej ponuky podľa zákona o kolektívnom investovaní v platnom znení s cieľom investovať takto zhromaždené peňažné prostriedky do majetku vymedzeného zákonom o kolektívnom investovaní v platnom znení na princípe obmedzenia a rozloženia rizika
  (od: 03.01.2006 do: 17.03.2008)
riadenie portfólia tvoreného jedným alebo viacerými investičnými nástrojmi v súlade s poverením klienta na základe zmluvy o riadení portfólia oddelene od portfólia iných klientov vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. c) zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydaných spoločnosťou
  (od: 03.01.2006 do: 17.03.2008)
poradenská činnosť vo veciach týkajúcich sa investovania do investičných nástrojov vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. c) zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydaných spoločnosťou
  (od: 03.01.2006 do: 17.03.2008)
vytváranie a spravovanie podielových fondov
  (od: 18.03.2008 do: 03.08.2011)
riadenie portfólia tvoreného jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi v súlade s poverením klienta na základe zmluvy o riadení portfólia oddelene od portfólia iných klientov vo vzťahu k finančným nástrojom podľa § 5 ods. 1 písm. a) až d) zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o cenných papieroch") podľa § 3 ods. 3 písm. a) zákona č. 594/2003 Z.z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o kolektívnom investovaní")
  (od: 18.03.2008 do: 03.08.2011)
poradenská činnosť vo veciach týkajúcich sa investovania do finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom podľa § 5 ods. 1 písm. a) až d) zákona o cenných papieroch podľa § 3 písm. b) zákona o kolektívnom investovaní
  (od: 18.03.2008 do: 03.08.2011)
úschova a správa podielových listov vydávaných správcovskými spoločnosťami a cenných papierov vydávaných zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania podľa § 3 ods. 3 písm. c) zákona o kolektívnom investovaní
  (od: 18.03.2008 do: 03.08.2011)
vytváranie a spravovanie podielových fondov
  (od: 04.08.2011 do: 19.02.2016)
riadenie portfólia tvoreného jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi v súlade s poverením klienta na základe zmluvy o riadení portfólia oddelene od portfólia iných klientov podľa § 3 ods. 3 písm. a) zákona č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o kolektívnom investovaní") vo vzťahu k finančným nástrojom podľa § 5 ods. 1 písm. a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania a d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o cenných papieroch), (ďalej len "zákon o cenných papieroch")
  (od: 04.08.2011 do: 19.02.2016)
investičné poradenstvo vo veciach týkajúcich sa investovania do finančných nástrojov podľa § 3 ods. 3 písm. b) zákona o kolektívnom investovaní vo vzťahu k finančným nástrojom podľa § 5 ods. 1 písm. a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania a d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti zákona o cenných papieroch
  (od: 04.08.2011 do: 19.02.2016)
úschova a správa podielových listov vydávaných správcovskými spoločnosťami a cenných papierov vydávaných zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania podľa § 3 ods. 3 písm. c) zákona o kolektívnom investovaní
  (od: 04.08.2011 do: 19.02.2016)
Riadenie portfólia klienta a investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom podľa § 5 ods. 1 písm. a) až d) zákona o cenných papieroch môže správcovská spoločnosť vykonávať len pre svoje dcérske spoločnosti podľa § 8 písm. i) zákona o cenných papieroch, materské spoločnosti podľa § 8 písm. j) zákona o cenných papieroch a dcérske spoločnosti materských spoločností. Správcovská spoločnosť môže riadenie portfólia klienta a investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona o cenných papieroch vykonávať aj pre klientov, ktorí nie sú profesionálnymi klientmi. Úschovu a správu podielových listov vydávaných správcovskými spoločnosťami a cenných papierov vydávaných zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania podľa § 3 ods. 3 písm. c) zákona o kolektívnom investovaní môže správcovská spoločnosť poskytovať len pre investorov prípadne podielnikov podielových fondov v správe správcovskej spoločnosti.
  (od: 04.08.2011 do: 19.02.2016)
Štatutárny orgán: 
konatelia
  (od: 15.12.2016)
predstavenstvo
  (od: 11.01.2001 do: 14.12.2016)
Ing. Milan Balcárek
Mýtna 2877/40
Bratislava 811 07
Vznik funkcie: 15.12.2016
  (od: 15.12.2016)
Ing. Marián Vaniak
Batkova 5
Bratislava 841 01
Vznik funkcie: 15.12.2016
  (od: 15.12.2016)
Ing. Milan Balcárek - člen
Jána Vojtaššáka 3147/1
Žilina 010 08
Vznik funkcie: 17.09.2012
  (od: 28.09.2012 do: 30.10.2012)
Ing. Milan Balcárek - člen
Jána Vojtaššáka 3147/1
Žilina 010 08
Vznik funkcie: 17.09.2012 Skončenie funkcie: 12.10.2012
  (od: 31.10.2012 do: 30.10.2012)
Ing. Bohuslav Benedek - člen
Záhumenná 281
Bratislava 851 10
Vznik funkcie: 12.06.2006
  (od: 19.07.2006 do: 21.04.2008)
Ing. Bohuslav Benedek - člen
Záhumenná 281
Bratislava 851 10
Vznik funkcie: 12.06.2006 Skončenie funkcie: 07.04.2008
  (od: 22.04.2008 do: 21.04.2008)
Ing. Bohuslav Benedek - člen
Záhumenná 281/98
Bratislava - Čuňovo 851 10
Vznik funkcie: 15.07.2005
  (od: 20.08.2005 do: 18.07.2006)
Ing. Bohuslav Benedek - člen
Záhumenná 281/98
Bratislava - Čuňovo 851 10
Vznik funkcie: 15.07.2005 Skončenie funkcie: 10.06.2006
  (od: 19.07.2006 do: 18.07.2006)
Ing. Ján Bukoven - člen predstavenstva
Martinengova 20
Bratislava 811 02
Skončenie funkcie: 10.06.2003
  (od: 18.04.2002 do: 24.07.2003)
Ing. Pavol Dorčák - člen predstavenstva
Bajkalská 16027/29D
Bratislava 821 01
Vznik funkcie: 07.04.2008
  (od: 22.04.2008 do: 18.02.2010)
Ing. Pavol Dorčák - člen predstavenstva
Bajkalská 16027/29D
Bratislava 821 01
Vznik funkcie: 07.04.2008 Skončenie funkcie: 16.02.2010
  (od: 19.02.2010 do: 18.02.2010)
JUDr. Vladimír Gontkovič - člen predstavenstva
Tokajícka 12
Bratislava 821 03
  (od: 11.01.2001 do: 17.04.2002)
Ing. Robert Kubín - člen
Paříkova 910/11
Praha 190 00
Česká republika
Vznik funkcie: 16.02.2010
  (od: 19.02.2010 do: 27.09.2012)
Ing. Robert Kubín - člen
Paříkova 910/11
Praha 190 00
Česká republika
Vznik funkcie: 16.02.2010 Skončenie funkcie: 17.09.2012
  (od: 28.09.2012 do: 27.09.2012)
Ing. Robert Kubín - predseda predstavenstva
Paříkova 910/11
Praha 190 00
Česká republika
Vznik funkcie: 07.04.2008
  (od: 22.04.2008 do: 18.02.2010)
Ing. Robert Kubín - predseda predstavenstva
Paříkova 910/11
Praha 190 00
Česká republika
Vznik funkcie: 07.04.2008 Skončenie funkcie: 16.02.2010
  (od: 19.02.2010 do: 18.02.2010)
Ing. Ingrid Melicherová - predseda predstavenstva
Cintorínska 17
Bratislava 811 08
  (od: 18.04.2002 do: 18.07.2006)
Ing. Ingrid Melicherová - predseda predstavenstva
Cintorínska 17
Bratislava 811 08
Skončenie funkcie: 10.06.2006
  (od: 19.07.2006 do: 18.07.2006)
Ing. Ingrid Melicherová - predseda predstavenstva
Cintorínska 2358/17
Bratislava 811 08
Vznik funkcie: 12.06.2006
  (od: 19.07.2006 do: 18.01.2008)
Ing. Ingrid Melicherová - predseda predstavenstva
Cintorínska 2358/17
Bratislava 811 08
Vznik funkcie: 12.06.2006 Skončenie funkcie: 08.01.2008
  (od: 19.01.2008 do: 18.01.2008)
Ing. Ingrid Mellnerová - predseda predstavenstva
Cintorínska 17
Bratislava 811 08
  (od: 11.01.2001 do: 17.04.2002)
Ing. Ivan Michalík - člen predstavenstva
Osuského 1649/38
Bratislava 851 03
Vznik funkcie: 07.04.2008
  (od: 22.04.2008 do: 18.02.2010)
Ing. Ivan Michalík - člen predstavenstva
Osuského 1649/38
Bratislava 851 03
Vznik funkcie: 07.04.2008 Skončenie funkcie: 16.02.2010
  (od: 19.02.2010 do: 18.02.2010)
Ing. Ivan Michalík - predseda predstavenstva
Osuského 1649/38
Bratislava 851 03
Vznik funkcie: 08.01.2008
  (od: 19.01.2008 do: 21.04.2008)
Ing. Ivan Michalík - predseda predstavenstva
Osuského 1649/38
Bratislava 851 03
Vznik funkcie: 08.01.2008 Skončenie funkcie: 07.04.2008
  (od: 22.04.2008 do: 21.04.2008)
Ing. Miroslav Mrázik - člen predstavenstva
Jamnického 10
Bratislava 841 05
  (od: 11.01.2001 do: 18.07.2006)
Ing. Miroslav Mrázik - člen predstavenstva
Jamnického 10
Bratislava 841 05
Skončenie funkcie: 10.06.2006
  (od: 19.07.2006 do: 18.07.2006)
Ing. Miroslav Mrázik - člen predstavenstva
Jamnického 3021/10
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 12.06.2006
  (od: 19.07.2006 do: 21.04.2008)
Ing. Miroslav Mrázik - člen predstavenstva
Jamnického 3021/10
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 12.06.2006 Skončenie funkcie: 07.04.2008
  (od: 22.04.2008 do: 21.04.2008)
Ing. Rastislav Podhorec - predseda
Matejkova 13
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 16.02.2010
  (od: 10.03.2010 do: 30.10.2012)
Ing. Rastislav Podhorec - predseda
Matejkova 13
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 16.02.2010 Skončenie funkcie: 12.10.2012
  (od: 31.10.2012 do: 30.10.2012)
Ing. Rastislav Podnorec - predseda
Matejkova 13
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 16.02.2010
  (od: 19.02.2010 do: 09.03.2010)
Ing. Alexej Potičný - člen
Hadriánova 10
Bratislava 851 10
Vznik funkcie: 18.09.2012
  (od: 28.09.2012 do: 19.02.2016)
Ing. Alexej Potičný - člen
Hadriánova 10
Bratislava 851 10
Vznik funkcie: 18.09.2012 Skončenie funkcie: 18.12.2015
  (od: 20.02.2016 do: 19.02.2016)
Ing. Marián Vaniak - člen
Batkova 5
Bratislav 841 01
Vznik funkcie: 16.02.2010
  (od: 19.02.2010 do: 19.03.2013)
Ing. Marián Vaniak - člen
Batkova 5
Bratislav 841 01
Vznik funkcie: 16.02.2010 Skončenie funkcie: 04.03.2013
  (od: 20.03.2013 do: 19.03.2013)
Ing. Ľubor Vrlák - člen predstavenstva
Okružná 689/5
Čadca 022 04
Vznik funkcie: 10.06.2003
  (od: 25.07.2003 do: 19.08.2005)
Ing. Ľubor Vrlák - člen predstavenstva
Okružná 689/5
Čadca 022 04
Vznik funkcie: 10.06.2003 Skončenie funkcie: 31.01.2005
  (od: 20.08.2005 do: 19.08.2005)
Ing. Milan Balcárek - predseda
Mýtna 2877/40
Bratislava 811 07
Vznik funkcie: 13.10.2012 Skončenie funkcie: 15.12.2016
  (od: 15.12.2016 do: 14.12.2016)
Ing. Marián Vaniak - člen predstavenstva
Batkova 5
Bratislava 841 01
Vznik funkcie: 05.03.2013 Skončenie funkcie: 15.12.2016
  (od: 15.12.2016 do: 14.12.2016)
Ing. Milan Balcárek - predseda
Mýtna 2877/40
Bratislava 811 07
Vznik funkcie: 13.10.2012
  (od: 31.10.2012 do: 14.12.2016)
Ing. Marián Vaniak - člen predstavenstva
Batkova 5
Bratislava 841 01
Vznik funkcie: 05.03.2013
  (od: 20.03.2013 do: 14.12.2016)
Konanie menom spoločnosti: 
Menom spoločnosti konajú a podpisujú dvaja konatelia spoločne; za spoločnosť podpisujú tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti a svojej funkcii pripoja dvaja konatelia svoj vlastnoručný podpis.
  (od: 15.12.2016)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich Spoločnosť podpisujú za Spoločnosť dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie dokumentov v mene Spoločnosti bude uskutočňované tak, že dvaja členovia predstavenstva pripoja svoj podpis k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu Spoločnosti. Ďalšie osoby budú oprávnené podpisovať v mene Spoločnosti iba v tých prípadoch, keď je to potrebné na vykonanie úloh v súlade s pravidlami pre podpisovanie za Spoločnosť.
  (od: 19.08.2006 do: 14.12.2016)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť podpisuje za spoločnosť predseda predstavenstva spoločne s ďalším členom predstavenstva. Podpisovanie v mene Spoločnosti bude uskutočňované tak, že predseda predstavenstva a jeden z členov predstavenstva pripoja svoje podpisy k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti.
  (od: 11.01.2001 do: 18.08.2006)
Základné imanie: 
2 739 000 EUR Rozsah splatenia: 2 739 000 EUR
  (od: 15.12.2016)
2 739 000 EUR Rozsah splatenia: 2 739 000 EUR
  (od: 27.05.2009 do: 14.12.2016)
82 500 000 Sk Rozsah splatenia: 82 500 000 Sk
  (od: 25.07.2003 do: 26.05.2009)
70 000 000 Sk Rozsah splatenia: 70 000 000 Sk
  (od: 10.10.2002 do: 24.07.2003)
50 000 000 Sk
  (od: 11.01.2001 do: 09.10.2002)
Akcie: 
Počet: 825
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 3 320 EUR
  (od: 27.05.2009 do: 14.12.2016)
Počet: 825
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
  (od: 08.12.2006 do: 26.05.2009)
Počet: 825
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
  (od: 25.07.2003 do: 07.12.2006)
Počet: 700
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
  (od: 10.10.2002 do: 24.07.2003)
Počet: 500
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
  (od: 11.01.2001 do: 09.10.2002)
Akcionár: 
MetLife EU Holding Company Limited
On Hatch, Lower Hatch Street 20
Dublin 2
Írsko
  (od: 16.04.2015 do: 14.12.2016)
Dozorná rada: 
Zack R. Abounassar
Hany Meličkovej 39
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 27.03.2013
  (od: 06.04.2013 do: 11.08.2014)
Zack R. Abounassar
Hany Meličkovej 39
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 27.03.2013 Skončenie funkcie: 29.07.2014
  (od: 12.08.2014 do: 11.08.2014)
Guillermo Pablo Donadini
Lytton Park 17
Cobham KT11 2HB
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Vznik funkcie: 12.10.2009
  (od: 21.10.2009 do: 19.03.2013)
Ing. Peter Gál - člen dozornej rady
A. Gwerkovej 9
Bratislava 851 04
  (od: 11.01.2001 do: 07.12.2006)
Ing. Peter Gál - člen dozornej rady
A. Gwerkovej 9
Bratislava 851 04
Vznik funkcie: 11.01.2001
  (od: 08.12.2006 do: 25.08.2008)
Ing. Peter Gál - člen dozornej rady
A. Gwerkovej 9
Bratislava 851 04
Vznik funkcie: 11.01.2001 Skončenie funkcie: 15.08.2008
  (od: 26.08.2008 do: 25.08.2008)
Ing. Peter Gál - člen dozornej rady
A. Gwerkovej 9
Bratislava 851 04
Vznik funkcie: 15.08.2008
  (od: 26.08.2008 do: 22.07.2010)
Ing. Peter Gál - člen dozornej rady
A. Gwerkovej 9
Bratislava 851 04
Vznik funkcie: 15.08.2008 Skončenie funkcie: 30.06.2010
  (od: 23.07.2010 do: 22.07.2010)
Mgr. Darina Kösegiová - člen dozornej rady
Železničiarska 46
Nitra 949 01
  (od: 11.01.2001 do: 17.04.2002)
Henrich Kubička
Malé Stankovce 909
Trenčianske Stankovce 913 11
Vznik funkcie: 30.06.2010
  (od: 23.07.2010 do: 15.08.2013)
Henrich Kubička
Malé Stankovce 909
Trenčianske Stankovce 913 11
Vznik funkcie: 30.06.2010 Skončenie funkcie: 01.08.2013
  (od: 16.08.2013 do: 15.08.2013)
Henrich Kubička , MBA
Malé Stankovce 909
Trenčianske Stankovce 913 11
Vznik funkcie: 02.08.2013
  (od: 16.08.2013 do: 01.07.2015)
Henrich Kubička , MBA
Malé Stankovce 909
Trenčianske Stankovce 913 11
Vznik funkcie: 02.08.2013 Skončenie funkcie: 30.04.2015
  (od: 02.07.2015 do: 01.07.2015)
Rafal Mikusiński
Skorochód-Majewskiego 9, byt 3101
Varšava 02-104
Poľská republika
Vznik funkcie: 04.06.2014 Skončenie funkcie: 15.12.2016
  (od: 15.12.2016 do: 14.12.2016)
Ing. Pavol Dorčák
Bajkalská 16027/29D
Bratislava 821 05
Vznik funkcie: 12.06.2015 Skončenie funkcie: 15.12.2016
  (od: 15.12.2016 do: 14.12.2016)
Rafal Mikusiński
Skorochód-Majewskiego 9, byt 3101
Varšava 02-104
Poľská republika
Vznik funkcie: 04.06.2014
  (od: 19.06.2014 do: 14.12.2016)
Ing. Pavol Dorčák
Bajkalská 16027/29D
Bratislava 821 05
Vznik funkcie: 12.06.2015
  (od: 02.07.2015 do: 14.12.2016)
Zack Abounassar - predseda dozornej rady
P.O.BOX 2226
Wilmington Delaware 198 99
USA
  (od: 11.01.2001 do: 07.12.2006)
Zack Abounassar - predseda dozornej rady
P.O.BOX 2226
Wilmington Delaware 198 99
USA
Vznik funkcie: 11.01.2001
  (od: 08.12.2006 do: 25.08.2008)
Zack Abounassar - predseda dozornej rady
P.O.BOX 2226
Wilmington Delaware 198 99
USA
Vznik funkcie: 11.01.2001 Skončenie funkcie: 15.08.2008
  (od: 26.08.2008 do: 25.08.2008)
Zack Abounassar - predseda dozornej rady
P.O.BOX 2226
Wilmington Delaware 198 99
USA
Vznik funkcie: 15.08.2008
  (od: 26.08.2008 do: 05.04.2013)
Zack Abounassar - predseda dozornej rady
P.O.BOX 2226
Wilmington Delaware 198 99
USA
Vznik funkcie: 15.08.2008 Skončenie funkcie: 26.03.2013
  (od: 06.04.2013 do: 05.04.2013)
Guillermo Pablo Donadini
Lytton Park 17
Cobham KT11 2HB
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Vznik funkcie: 12.10.2009 Skončenie funkcie: 06.02.2013
  (od: 20.03.2013 do: 19.03.2013)
Michael Henry Buthe - člen dozornej rady
22 Barnstable Road, Berkeley Heights
New Jersey, 079 22
U.S.A.
Vznik funkcie: 19.08.2003
  (od: 06.10.2003 do: 25.08.2008)
Michael Henry Buthe - člen dozornej rady
22 Barnstable Road, Berkeley Heights
New Jersey, 079 22
U.S.A.
Vznik funkcie: 15.08.2008
  (od: 26.08.2008 do: 06.07.2009)
Michael Henry Buthe - člen dozornej rady
22 Barnstable Road, Berkeley Heights
New Jersey, 079 22
U.S.A.
Vznik funkcie: 15.08.2008 Skončenie funkcie: 29.06.2009
  (od: 07.07.2009 do: 06.07.2009)
Michael Henry Buthe - člen dozornej rady
22 Barnstable Road, Berkeley Heights
New Jersey, 079 22
U.S.A.
Vznik funkcie: 19.08.2003 Skončenie funkcie: 15.08.2008
  (od: 26.08.2008 do: 25.08.2008)
Benjamin Seiver - člen dozornej rady
40 West 87th Street, Apt. 2a
New York, NY 10024
U.S.A.
Vznik funkcie: 19.08.2003
  (od: 18.04.2002 do: 05.10.2003)
Krzysztof Stupnicki
Sobczaka 22
Varšava 01-492
Poľská republika
Vznik funkcie: 27.03.2013
  (od: 06.04.2013 do: 10.04.2014)
Krzysztof Stupnicki
Sobczaka 22
Varšava 01-492
Poľská republika
Vznik funkcie: 27.03.2013 Skončenie funkcie: 20.03.2014
  (od: 11.04.2014 do: 10.04.2014)
Mario Francisco Valdes Velasco
Canal Cove 23
Palm Jumeirah, Dubaj
Spojené arabské emiráty
Vznik funkcie: 30.07.2014 Skončenie funkcie: 15.12.2016
  (od: 15.12.2016 do: 14.12.2016)
Mario Francisco Valdes Velasco
Canal Cove 23
Palm Jumeirah, Dubaj
Spojené arabské emiráty
Vznik funkcie: 30.07.2014
  (od: 12.08.2014 do: 14.12.2016)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou listinou zo dňa 20.10.2000 a rozhodnutím zakladateľov urobeným do notárskej zápisnice N 276/2000 Nz 280/2000 zo dňa 20.10.2000 v zmysle § 154 a nasl. Obchodného zákona a v súlade s ust. Z.č. 385/1999 v znení noviel. Depozitárom správcovskej spoločnosti a podielových fondov je Československá obchodní banka, a.s., zahraničná pobočka v SR, so sídlom Michalská 18, 815 63 Bratislava. Otvorené podielové fondy: AMSLICO AIG Funds správ. spol., a.s., zahraničný rastový, o.p.f. AMSLICO AIG Funds správ. spol., a.s., príjmový dlhopisový, o.p.f.
  (od: 11.01.2001)
Rozhodnutie úradu pre finančný trh zo dňa 3.4.2001 číslo: UTF - 066/2001/KISS. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 24.5.2001. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 24.5.2001.
  (od: 18.04.2002)
Notárska zápisnica N 162/2002 Nz 166/2002 zo dňa 10. 6. 2002 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania.
  (od: 10.10.2002)
Notárska zápisnica N 79/03, Nz 42693/03 spísaná dňa 31.5.2003 notárom JUDr. Juríkovou osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia na ktorom bolo rozhodnuté o zvýšení základného imania a zmene stanov. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 10.6.2003. Funkcia člena predstavenstva Ing. J. Bukovena sa končí dňom 10.6.2003.
  (od: 25.07.2003)
Notárska zápisnica č. N 689/03, Nz 71798/03 zo dňa 19.8.2003.
  (od: 06.10.2003)
Rozhodnutie úradu pre finančný trh zo dňa 26.11.2003 číslo : GRUFT - 022/2003/KSPF. Otvorené podielové fondy: AMSLICO AIG Funds správ. spol., a.s., stredoeurópsky peňažno-dlhopisový, o. p. f.
  (od: 17.04.2004)
Notárska zápisnica č.N/37/2005, Nz 4156/2005, NCRls 4280/2005 zo dňa 31.01.2005 - rozhodnutie jediného akcionára o zmene obchodného mena spoločnosti z pôvodného AMSLICO AIG funds správ.spol., a.s. na AIG Funds Central Europe správ.spol., a.s.
  (od: 09.02.2005)
Rozhodnutie Úradu pre finančný trh zo dňa 26.01.2005 číslo: GRUFT-084/2005/KISS. Otvorené podielové fondy: AIG Funds Central Europe správ. spol., a.s., zahraničný rastový, o.p.f. AIG Funds Central Europe správ. spol., a.s., príjmový dlhopisový, o.p.f. AIG Funds Central Europe správ. spol., a.s., stredoeurópsky peňažno-dlhopisový, o.p.f. Rozhodnutie Úradu pre finančný trh zo dňa 21.01.2005 číslo: GRUFT-082/2005/KISS. Otvorený podielový fond: AIG Funds Central Europe správ. spol., a.s., korunový peňažný, o.p.f.
  (od: 22.02.2005)
Zápisnica zo zasadania dozornej rady zo dňa 31.1.2005. Rozhodnutie dozornej rady zo dňa 2.8.2005.
  (od: 20.08.2005)
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 10.04.2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňom 11.04.2006, číslo: UDK-010/2006/KISS, ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu s názvom: AIG Funds Central Europe správ. spol., a.s., Central and Eastern European Balanced Fund, o.p.f.
  (od: 19.04.2006)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 327/2006, Nz 29316/2006, NCRls 29264/2006 zo dňa 26.07.2006.
  (od: 19.08.2006)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 16.10.2006 č.k. 34 Exre/2043/2005, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 6.11.2006.
  (od: 08.12.2006)
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 22.8.2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 24.8.2007, číslo : OPK-710/2007-PLP, ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu s názvom : AIG Funds Central Europe správ. spol., a.s., Český konzervativní, o.p.f.
  (od: 24.10.2007)
Notárska zápisnica N 2/2008, Nz 1305/2008, NCRls 1288/2008 napísaná dňa 14.1.2008 osvedčujúca priebeh zasadania dozornej rady konanej dňa 8.1.2008.
  (od: 19.01.2008)
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 12.02.2008. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 20.02.2008. Notárska zápisnica N 204/2008 Nz 8828/2008 zo dňa 03.03.2008 - rozhodnutie jediného akcionára o zmene predmetu činnosti spoločnosti a prijatí nového úplého znenia stanov spoločnosti.
  (od: 18.03.2008)
Notárska zápisnica č. N 56/2008, Nz 14346/2008, NCRls 14225/2008 zo dňa 07.04.2008 osvedčujúca priebeh zasadnutia dozornej rady.
  (od: 22.04.2008)
Notárska zápisnica N 341/2008, NZ 34656/2008, NCRls 34303/2008 zo dňa 15.8.2008.
  (od: 26.08.2008)
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska číslo: OPK-848-1/2009 zo dňa 14.07.2009, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňom 21.07.2009, ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu s názvom: AA CASH peňažný o.p.f., AIG Funds Central Europe správ.spol., a.s.( ďalej len"podielový fond"). Podielový fond je vytvorený na dobu neurčitú. Depozitárom podielového fondu je Československá obchodná banka, a.s., so sídlom Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140.
  (od: 15.08.2009)
Notárska zápisnica N 154/2009, Nz 34890/2009 zo dňa 12.10.2009 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára. Zmena obchodného mena z AIG Funds Central Europe správ.spol., a.s. na Alico Funds Central Europe správ. spol., a. s.
  (od: 21.10.2009)
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. OPK-14204-1/2009 zo dňa 22.10.2009, na základe ktorého sa zmenil názov otvoreného podielového z pôvodného názvu AIG Funds Central Europe správ. spol., a. s., korunový peňažný, o.p.f. na nový názov: EURO Cash o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a. s. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. OPK-14637-1/2009 zo dňa 04.11.2009, na základe ktorého sa zmenil názov otvoreného podielového fondu z pôvodného názvu AIG Funds Central Europe správ. spol., a. s., príjmový dlhopisový, o.p.f. na nový názov: EURO Bond o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a. s. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. OPK-14637-2/2009 zo dňa 04.11.2009, na základe ktorého sa zmenil názov otvoreného podielového fondu z pôvodného názvu AIG Funds Central Europe správ. spol., a. s., stredoeurópsky peňažno-dlhopisový, o.p.f. na nový názov: CE Bond o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a. s. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. OPK-14637-3/2009 zo dňa 04.11.2009, na základe ktorého sa zmenil názov otvoreného podielového fondu z pôvodného názvu AIG Funds Central Europe správ. spol., a. s., Český konzervativní, o.p.f. na nový názov: Český konzervativní o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a. s. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. OPK-14637-4/2009 zo dňa 04.11.2009, na základe ktorého sa zmenil názov otvoreného podielového fondu z pôvodného názvu AIG Funds Central Europe správ. spol., a. s., Central and Eastern European Balanced Fund, o.p.f. na nový názov: Optimal Balanced o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a. s. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. OPK-14637-5/2009 zo dňa 04.11.2009, na základe ktorého sa zmenil názov otvoreného podielového fondu z pôvodného názvu AIG Funds Central Europe správ. spol., a. s., zahraničný rastový, o.p.f. na nový názov: Global Index o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a. s.
  (od: 20.01.2010)
Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 77/2010 Nz 23361/2010 zo dňa 30.06.2010.
  (od: 23.07.2010)
Notárska zápisnica N 413/2011, Nz 7013/2011 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.02.2011 - zmena sídla spoločnosti
  (od: 01.04.2011)
Notárska zápisnica č. N 1194/2011, Nz 27689/2011, NCRls 28336/2011 zo dňa 28.07.2011.
  (od: 04.08.2011)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 12.10.2012.
  (od: 31.10.2012)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 06.08.2012
  (od: 01.11.2012)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 15.02.2013
  (od: 20.03.2013)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 12.03.2013.
  (od: 06.04.2013)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26.06.2013.
  (od: 16.08.2013)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 29.04.2014.
  (od: 19.06.2014)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 11.07.2014.
  (od: 12.08.2014)
Notárska zápisnica č. N 84/2016, Nz 49251/2016, NCRls 50251/2016 zo dňa 30.11.2016 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena právnej formy spoločnosti na spoločnosť s ručením obmedzeným.
  (od: 15.12.2016)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 27.09.2012.
  (od: 28.09.2012 do: 31.10.2012)
Dátum aktualizácie údajov:  17.10.2020
Dátum výpisu:  20.10.2020

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR