Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Košice I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  46352/V

Obchodné meno: 
LDT s.r.o.
  (od: 14.02.2020)
LDTrans s.r.o.
  (od: 16.05.2019 do: 13.02.2020)
Sídlo: 
Moyzesova 36
Košice - mestská časť Staré Mesto 040 01
  (od: 16.05.2019)
IČO: 
52 269 680
  (od: 16.05.2019)
Deň zápisu: 
16.05.2019
  (od: 16.05.2019)
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
  (od: 16.05.2019)
Predmet činnosti: 
Ku´pa tovaru na u´cˇely jeho predaja konecˇne´mu spotrebitelˇovi (maloobchod) alebo iny´m preva´dzkovatelˇom zˇivnosti (velˇkoobchod)
  (od: 16.05.2019)
Sprostredkovatelˇska´ cˇinnostˇ v oblasti obchodu, sluzˇieb, vy´roby
  (od: 16.05.2019)
U´drzˇba motorovy´ch vozidiel bez za´sahu do motorickej cˇasti vozidla
  (od: 16.05.2019)
Na´kladna´ cestna´ doprava vykona´vana´ vozidlami s celkovou hmotnostˇou do 3,5 t vra´tane pri´pojne´ho vozidla
  (od: 16.05.2019)
Skladovanie a pomocne´ cˇinnosti v doprave
  (od: 16.05.2019)
Ubytovacie sluzˇby s poskytovani´m pri´pravy a predaja jeda´l, na´pojov a polotovarov ubytovany´m hostˇom v ubytovaci´ch zariadeniach s kapacitou do 10 lo^zˇok
  (od: 16.05.2019)
Poskytovanie sluzˇieb ry´chleho obcˇerstvenia v spojeni´ s predajom na priamu konzuma´ciu
  (od: 16.05.2019)
Podnikanie v oblasti nakladania s iny´m ako nebezpecˇny´m odpadom
  (od: 16.05.2019)
Uskutocˇnˇovanie stavieb a ich zmien
  (od: 16.05.2019)
Pri´pravne´ pra´ce k realiza´cii stavby
  (od: 16.05.2019)
Dokoncˇovacie stavebne´ pra´ce pri realiza´cii exterie´rov a interie´rov
  (od: 16.05.2019)
Pocˇi´tacˇove´ sluzˇby a sluzˇby su´visiace s pocˇi´tacˇovy´m spracovani´m u´dajov
  (od: 16.05.2019)
Financˇny´ li´zing
  (od: 16.05.2019)
Poskytovanie u´verov alebo po^zˇicˇiek z penˇazˇny´ch zdrojov zi´skany´ch vy´lucˇne bez verejnej vy´zvy a bez verejnej ponuky majetkovy´ch hodno^t
  (od: 16.05.2019)
Sprostredkovanie poskytovania u´verov alebo po^zˇicˇiek z penˇazˇny´ch zdrojov zi´skany´ch vy´lucˇne bez verejnej vy´zvy a bez verejnej ponuky majetkovy´ch hodno^t
  (od: 16.05.2019)
Faktoring a forfaiting
  (od: 16.05.2019)
Prena´jom nehnutelˇnosti´ spojeny´ s poskytovani´m iny´ch nezˇ za´kladny´ch sluzˇieb spojeny´ch s prena´jmom
  (od: 16.05.2019)
Prena´jom hnutelˇny´ch veci´
  (od: 16.05.2019)
Administrati´vne sluzˇby
  (od: 16.05.2019)
Cˇinnostˇ podnikatelˇsky´ch, organizacˇny´ch a ekonomicky´ch poradcov
  (od: 16.05.2019)
Vedenie u´cˇtovni´ctva
  (od: 16.05.2019)
Preva´dzkovanie kultu´rnych, spolocˇensky´ch a za´bavny´ch zariadeni´
  (od: 16.05.2019)
Organizovanie sˇportovy´ch, kultu´rnych a iny´ch spolocˇensky´ch podujati´
  (od: 16.05.2019)
Preva´dzkovanie sˇportovy´ch zariadeni´ a zariadeni´ slu´zˇiacich na regenera´ciu a rekondi´ciu
  (od: 16.05.2019)
Poskytovanie sluzˇieb osobne´ho charakteru
  (od: 16.05.2019)
Cˇistiace a upratovacie sluzˇby
  (od: 16.05.2019)
Reklamne´ a marketingove´ sluzˇby, prieskum trhu a verejnej mienky
  (od: 16.05.2019)
Poskytovanie za´ruk na zabezpecˇenie colne´ho dlhu
  (od: 16.05.2019)
Spoločníci: 
Lukáš Ďaďovský
Hlavná 167/42
Terňa 082 67
  (od: 27.05.2020)
Matúš Vasko
Hlavná 98/55
Terňa 082 67
  (od: 16.05.2019 do: 26.05.2020)
Výška vkladu každého spoločníka: 
Matúš Vasko
( peňažný vklad )
  (od: 16.05.2019 do: 26.05.2020)
Lukáš Ďaďovský
Vklad: 5 000 EUR ( peňažný vklad ) Splatené: 5 000 EUR
  (od: 27.05.2020)
Štatutárny orgán: 
konateľ
  (od: 16.05.2019)
Lukáš Ďaďovský
Hlavná 167/42
Terňa 082 67
Vznik funkcie: 08.01.2020
  (od: 14.02.2020)
Matúš Vasko
Hlavná 98/55
Terňa 082 67
Vznik funkcie: 16.05.2019
  (od: 16.05.2019 do: 13.02.2020)
Matúš Vasko
Hlavná 98/55
Terňa 082 67
Vznik funkcie: 16.05.2019 Skončenie funkcie: 08.01.2020
  (od: 14.02.2020 do: 13.02.2020)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne, a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (od: 16.05.2019)
Základné imanie: 
5 000 EUR Rozsah splatenia: 5 000 EUR
  (od: 16.05.2019)
Dátum aktualizácie údajov:  21.01.2021
Dátum výpisu:  22.01.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR