Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  3722/B

Obchodné meno: 
SAB o.c.p., a.s.
  (od: 12.09.2017)
Fio o.c.p., a.s.
  (od: 27.10.2005 do: 11.09.2017)
Sídlo: 
Hodžovo námestie 1/A
Bratislava 811 06
  (od: 28.12.2017)
Nám. SNP 21
Bratislava 811 01
  (od: 17.05.2012 do: 27.12.2017)
Kollárovo nám. 15
Bratislava 811 06
  (od: 27.10.2005 do: 16.05.2012)
IČO: 
35 960 990
  (od: 27.10.2005)
Deň zápisu: 
27.10.2005
  (od: 27.10.2005)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 27.10.2005)
Predmet činnosti: 
prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom : a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, d) opcie, futures, forwardy a iné deriváty, okrem swapov, týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, e) futures týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán; to neplatí, ak k takému vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy, f) futures týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať v hotovosti, ak sa obchodujú na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme, g) futures neuvedené v § 5 ods. 1 písmene f) zákona o cenných papieroch, týkajúce sa komodít, ktoré neslúžia na podnikateľské účely, majú charakter iných derivátových finančných nástrojov a sú zúčtovávané alebo vyrovnávané prostredníctvom systémov zúčtovania a vyrovnania alebo podliehajú obvyklým výzvam na doplnenie aktív
  (od: 28.08.2008)
vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom : a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, d) opcie, futures, forwardy a iné deriváty, okrem swapov, týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, e) futures týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán; to neplatí, ak k takému vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy, f) futures týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať v hotovosti, ak sa obchodujú na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme, g) futures neuvedené v § 5 ods. 1 písmene f) zákona o cenných papieroch, týkajúce sa komodít, ktoré neslúžia na podnikateľské účely, majú charakter iných derivátových finančných nástrojov a sú zúčtovávané alebo vyrovnávané prostredníctvom systémov zúčtovania a vyrovnania alebo podliehajú obvyklým výzvam na doplnenie aktív
  (od: 28.08.2008)
investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom : a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, d) opcie, futures, forwardy a iné deriváty, okrem swapov, týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti
  (od: 28.08.2008)
úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy, a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek, vo vzťahu k finančným nástrojom : a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, d) opcie, futures, forwardy a iné deriváty, okrem swapov, týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, e) futures týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán; to neplatí, ak k takému vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy, f) futures týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať v hotovosti, ak sa obchodujú na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme, g) futures neuvedené v § 5 ods. 1 písmene f) zákona o cenných papieroch, týkajúce sa komodít, ktoré neslúžia na podnikateľské účely, majú charakter iných derivátových finančných nástrojov a sú zúčtovávané alebo vyrovnávané prostredníctvom systémov zúčtovania a vyrovnania alebo podliehajú obvyklým výzvam na doplnenie aktív
  (od: 12.03.2010)
vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tie spojené s poskytovaním investičných služieb
  (od: 28.08.2008)
vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s finančnými nástrojmi
  (od: 28.08.2008)
Riadenie portfólia vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) cenné papiere a majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov, emisných kvót alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, e) opcie, futures, swapy, forwardy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán inak ako z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy, f) opcie, futures, swapy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať doručením, ak sa s nimi obchoduje na regulovanom trhu, na mnohostrannom obchodnom systéme alebo na organizovanom obchodnom systéme, okrem veľkoobchodných energetických produktov, s ktorými sa obchoduje na organizovanom obchodnom systéme a ktoré sa musia vyrovnať doručením, g) opcie, futures, swapy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať doručením, neuvedené v písmene f), ktoré neslúžia na podnikateľské účely a majú charakter iných derivátových finančných nástrojov
  (od: 14.05.2019)
Umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) cenné papiere a majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov, emisných kvót alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, e) opcie, futures, swapy, forwardy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán inak ako z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy, f) opcie, futures, swapy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať doručením, ak sa s nimi obchoduje na regulovanom trhu, na mnohostrannom obchodnom systéme alebo na organizovanom obchodnom systéme, okrem veľkoobchodných energetických produktov, s ktorými sa obchoduje na organizovanom obchodnom systéme a ktoré sa musia vyrovnať doručením, g) opcie, futures, swapy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať doručením, neuvedené v písmene f), ktoré neslúžia na podnikateľské účely a majú charakter iných derivátových finančných nástrojov
  (od: 14.05.2019)
Služby spojené s upisovaním finančných nástrojov: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) cenné papiere a majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov, emisných kvót alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, e) opcie, futures, swapy, forwardy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán inak ako z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy, f) opcie, futures, swapy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať doručením, ak sa s nimi obchoduje na regulovanom trhu, na mnohostrannom obchodnom systéme alebo na organizovanom obchodnom systéme, okrem veľkoobchodných energetických produktov, s ktorými sa obchoduje na organizovanom obchodnom systéme a ktoré sa musia vyrovnať doručením, g) opcie, futures, swapy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať doručením, neuvedené v písmene f), ktoré neslúžia na podnikateľské účely a majú charakter iných derivátových finančných nástrojov
  (od: 14.05.2019)
úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy, a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek, vo vzťahu k finančným nástrojom : a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, d) opcie, futures, forwardy a iné deriváty, okrem swapov, týkajúce sa cenných papierov, mier, úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, e) futures týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán; to neplatí, ak k takému vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy, f) futures týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať v hotovosti, ak sa obchodujú na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme, g) futures neuvedené v § 5 ods. 1 písmene f) zákona o cenných papieroch, týkajúce sa komodít, ktoré neslúžia na podnikateľské účely, majú charakter iných derivátových finančných nástrojov a sú zúčtovávané alebo vyrovnávané prostredníctvom systémov zúčtovania a vyrovnania alebo podliehajú obvyklým výzvam na doplnenie aktív
  (od: 28.08.2008 do: 11.03.2010)
obchodovanie na vlastný účet vo vzťahu k finančným nástrojom : a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, d) opcie, futures, forwardy a iné deriváty, okrem swapov, týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, e) futures týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán; to neplatí, ak k takému vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy, f) futures týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať v hotovosti, ak sa obchodujú na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme, g) futures neuvedené v § 5 ods. 1 písmene f) zákona o cenných papieroch, týkajúce sa komodít, ktoré neslúžia na podnikateľské účely, majú charakter iných derivátových finančných nástrojov a sú zúčtovávané alebo vyrovnávané prostredníctvom systémov zúčtovania a vyrovnania alebo podliehajú obvyklým výzvam na doplnenie aktív
  (od: 28.08.2008 do: 17.12.2015)
prijatie pokynu klienta na nadobudnutie, predaj, alebo iné nakladanie s investičnými nástrojmi a následné postúpenie pokynu klienta na účel jeho vykonania podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e) a f) zákona o cenných papieroch
  (od: 27.10.2005 do: 22.11.2006)
prijatie pokynu klienta na nadobudnutie alebo predaj investičného nástroja a jeho vykonanie na iný účet ako na účet poskytovateľa služby podľa § 6 ods. 2 písm. b) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e) a f) zákona o cenných papieroch
  (od: 27.10.2005 do: 22.11.2006)
úschova alebo správa jedného alebo niekoľkých investičných nástrojov podľa § 6 ods. 3 písm. a) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e) a f) zákona o cenných papieroch
  (od: 27.10.2005 do: 22.11.2006)
poradenská činnosť týkajúca sa investovania do investičných nástrojov podľa § 6 ods. 3 písm. e) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e) a f) zákona o cenných papieroch
  (od: 27.10.2005 do: 22.11.2006)
prijímanie peňažných prostriedkov od klienta a vykonávanie obchodov s devízovýmí hodnotami v súlade s osobitným zákonom v rozsahu potrebnom na poskytovanie investičných služieb podľa § 6 ods. 3 písm. f) zákona o cenných papieroch.
  (od: 27.10.2005 do: 27.08.2008)
prijatie pokynu klienta na nadobudnutie, predaj, alebo iné nakladanie s investičnými nástrojmi a následné postúpenie pokynu klienta na účel jeho vykonania podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e), f), g) a h) zákona o cenných papieroch
  (od: 23.11.2006 do: 27.08.2008)
prijatie pokynu klienta na nadobudnutie alebo predaj investičného nástroja a jeho vykonanie na iný účet ako na účet poskytovateľa služby podľa § 6 ods. 2 písm. b) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e), f), g) a h) zákona o cenných papieroch
  (od: 23.11.2006 do: 27.08.2008)
prijatie pokynu klienta na nadobudnutie alebo predaj investičného nástroja a jeho vykonanie na vlastný účet podľa § 6 ods. 2 písm. c) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e), f), g) a h) zákona o cenných papieroch
  (od: 23.11.2006 do: 27.08.2008)
úschova alebo správa jedného alebo niekoľkých investičných nástrojov podľa § 6 ods. 3 písm. a) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e) a f) zákona o cenných papieroch. To sa vzťahuje len na listinné cenné papiere
  (od: 23.11.2006 do: 27.08.2008)
poradenská činnosť týkajúca sa investovania do investičných nástrojov podľa § 6 ods. 3 písm. e) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e), f), g) a h) zákona o cenných papieroch
  (od: 23.11.2006 do: 27.08.2008)
vykonávanie činností podľa § 6 ods. 2 zákona o cenných papieroch s cennými papiermi a derivátmi, ktoré nie sú investičnými nástrojmi, ako investičná služba podľa § 6 ods. 3 písm. g) zákona o cenných papieroch. To sa vťahuje len na činnosti podľa § 6 ods. 2 písm. a), b) a c) zákona o cenných papieroch ku komoditným futures
  (od: 23.11.2006 do: 27.08.2008)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 27.10.2005)
Ing. Martin Farský - podpredseda predstavenstva
Budatínska 12
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 05
Vznik funkcie: 20.09.2019
  (od: 22.01.2020)
Ing. Dušan Benda , FCCA - predseda
Ladzianského 12
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 24.08.2017
  (od: 12.09.2017 do: 13.05.2019)
Ing. Dušan Benda , FCCA - predseda
Ladzianského 12
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 24.08.2017 Skončenie funkcie: 21.02.2019
  (od: 14.05.2019 do: 13.05.2019)
Ing. Petr Čumba - člen
Weissova 780/2e
Brno 644 00
Česká republika
Vznik funkcie: 24.08.2017
  (od: 12.09.2017 do: 21.01.2020)
Ing. Petr Čumba - člen
Weissova 780/2e
Brno 644 00
Česká republika
Vznik funkcie: 24.08.2017 Skončenie funkcie: 17.09.2019
  (od: 22.01.2020 do: 21.01.2020)
Mgr. Karel Drášil - podpredseda
Biskupice 12
Biskupice 538 43
Česká republika
Vznik funkcie: 18.11.2015
  (od: 02.12.2015 do: 11.09.2017)
Mgr. Karel Drášil - podpredseda
Biskupice 12
Biskupice 538 43
Česká republika
Vznik funkcie: 18.11.2015 Skončenie funkcie: 24.08.2017
  (od: 12.09.2017 do: 11.09.2017)
Ing. Ján Franek - predseda
Na Rovinách 573/3
Praha 4 142 00
Česká republika
Vznik funkcie: 15.01.2007
  (od: 06.02.2007 do: 10.03.2009)
Ing. Ján Franek - predseda
U Libušské sokolovny 523/28
Praha 4 - Libuš 142 00
Česká republika
Vznik funkcie: 15.01.2007
  (od: 11.03.2009 do: 08.02.2012)
Ing. Ján Franek - predseda
U Libušské sokolovny 523/28
Praha 4 - Libuš 142 00
Česká republika
Vznik funkcie: 15.01.2007 Skončenie funkcie: 15.01.2012
  (od: 09.02.2012 do: 08.02.2012)
Ing. Ján Franek - predseda
U Libušské sokolovny 523/28
Praha 4 - Libuš 142 00
Česká republika
Vznik funkcie: 16.01.2012
  (od: 09.02.2012 do: 24.02.2017)
Ing. Ján Franek - predseda
U Libušské sokolovny 523/28
Praha 4 - Libuš 142 00
Česká republika
Vznik funkcie: 16.01.2012 Skončenie funkcie: 16.01.2017
  (od: 25.02.2017 do: 24.02.2017)
Ing. Ján Franek - predseda
U Libušské sokolovny 523/28
Praha 4 - Libuš 142 00
Česká republika
Vznik funkcie: 24.01.2017
  (od: 25.02.2017 do: 11.09.2017)
Ing. Ján Franek - predseda
U Libušské sokolovny 523/28
Praha 4 - Libuš 142 00
Česká republika
Vznik funkcie: 24.01.2017 Skončenie funkcie: 24.08.2017
  (od: 12.09.2017 do: 11.09.2017)
Ing. Peter Hejduk - podpredseda predstavenstva
Trubská 29
Beroun 266 01
Česká republika
Vznik funkcie: 22.02.2019
  (od: 14.05.2019 do: 21.01.2020)
Ing. Peter Hejduk - podpredseda predstavenstva
Trubská 29
Beroun 266 01
Česká republika
Vznik funkcie: 22.02.2019 Skončenie funkcie: 20.09.2019
  (od: 22.01.2020 do: 21.01.2020)
Mgr. Ondrej Suchánek - člen
Marhuľová 9
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 01.12.2009
  (od: 22.12.2009 do: 14.01.2015)
Mgr. Ondrej Suchánek - člen
Marhuľová 9
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 01.12.2009 Skončenie funkcie: 01.12.2014
  (od: 15.01.2015 do: 14.01.2015)
Mgr. Ondrej Suchánek - člen
Marhuľová 9
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 02.12.2014
  (od: 15.01.2015 do: 11.09.2017)
Mgr. Ondrej Suchánek - člen
Marhuľová 9
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 02.12.2014 Skončenie funkcie: 24.08.2017
  (od: 12.09.2017 do: 11.09.2017)
Mgr. Bc. Veronika Válová - podpredseda
Kotevní 1253/6
Praha 5 150 00
Česká republika
Vznik funkcie: 24.08.2017
  (od: 12.09.2017 do: 13.05.2019)
Mgr. Bc. Veronika Válová - podpredseda
Kotevní 1253/6
Praha 5 150 00
Česká republika
Vznik funkcie: 24.08.2017 Skončenie funkcie: 21.02.2019
  (od: 14.05.2019 do: 13.05.2019)
Ing. Petr Čumba - predseda predstavenstva
Weissova 780/2e
Brno, Soběšice 644 00
Česká republika
Vznik funkcie: 17.09.2019
  (od: 22.01.2020)
Mgr. Karel Drášil - podpredseda
133
Lukavice 538 21
Česká republika
Vznik funkcie: 27.10.2005 Skončenie funkcie: 27.10.2010
  (od: 20.11.2010 do: 19.11.2010)
Mgr. Karel Drášil - podpredseda
133
Lukavice 538 21
Česká republika
Vznik funkcie: 28.10.2010
  (od: 20.11.2010 do: 01.12.2015)
Mgr. Karel Drášil - podpredseda
133
Lukavice 538 21
Česká republika
Vznik funkcie: 28.10.2010 Skončenie funkcie: 28.10.2015
  (od: 02.12.2015 do: 01.12.2015)
Karel Drášil - podpredseda
133
Lukavice 538 21
Česká republika
Vznik funkcie: 27.10.2005
  (od: 27.10.2005 do: 27.08.2008)
Mgr. Karel Drášil - podpredseda
133
Lukavice 538 21
Česká republika
Vznik funkcie: 27.10.2005
  (od: 28.08.2008 do: 19.11.2010)
Ing. Miroslav Kolos - člen
Mánesova 559/4
Havířov - Město 736 01
Česká republika
Vznik funkcie: 27.10.2005
  (od: 28.08.2008 do: 21.12.2009)
Ing. Miroslav Kolos - člen
Mánesova 559/4
Havířov - Město 736 01
Česká republika
Vznik funkcie: 27.10.2005 Skončenie funkcie: 01.12.2009
  (od: 22.12.2009 do: 21.12.2009)
Miroslav Kolos - člen
Mánesova 559/4
Havířov - Město 736 01
Česká republika
Vznik funkcie: 27.10.2005
  (od: 27.10.2005 do: 27.08.2008)
Jan Sochor - predseda
U půjčovny 954/6
Praha 110 00
Česká republika
Vznik funkcie: 27.10.2005 Skončenie funkcie: 31.12.2006
  (od: 06.02.2007 do: 05.02.2007)
Jan Sochor - predseda
U půjčovny 954/6
Praha 110 00
Česká republika
Vznik funkcie: 27.10.2005
  (od: 27.10.2005 do: 05.02.2007)
Konanie menom spoločnosti: 
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať a podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť musia konať a podpisovať vždy minimálne dvaja členovia predstavenstva spolu
  (od: 14.05.2019)
Predseda predstavenstva môže konať sám a ostatní členovia predstavenstva iba spoločne.
  (od: 28.12.2017 do: 13.05.2019)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť, sú oprávnení konať a podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisuje každý člen predstavenstva samostatne.
  (od: 27.10.2005 do: 27.12.2017)
Základné imanie: 
1 950 000 EUR Rozsah splatenia: 1 950 000 EUR
  (od: 25.06.2013)
2 655 516 EUR Rozsah splatenia: 2 655 516 EUR
  (od: 07.03.2009 do: 24.06.2013)
80 000 000 Sk Rozsah splatenia: 80 000 000 Sk
  (od: 19.05.2007 do: 06.03.2009)
40 000 000 Sk Rozsah splatenia: 40 000 000 Sk
  (od: 04.04.2006 do: 18.05.2007)
12 000 000 Sk Rozsah splatenia: 12 000 000 Sk
  (od: 27.10.2005 do: 03.04.2006)
Akcie: 
Počet: 2
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 199 164 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcie je možné previesť alebo inak zaťažiť len so súhlasom valného zhromaždenia.
  (od: 07.03.2009)
Počet: 2
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 464 715 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcie je možné previesť alebo inak zaťažiť len so súhlasom valného zhromaždenia.
  (od: 07.03.2009)
Počet: 2
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 311 121 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcie je možné previesť alebo inak zaťažiť len so súhlasom valného zhromaždenia.
  (od: 25.06.2013)
Počet: 2
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 663 879 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcie je možné previesť alebo inak zaťažiť len so súhlasom valného zhromaždenia.
  (od: 07.03.2009 do: 24.06.2013)
Počet: 2
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 6 000 000 Sk
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcie je možné previesť alebo inak zaťažiť len so súhlasom valného zhromaždenia.
  (od: 27.10.2005 do: 06.03.2009)
Počet: 2
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 14 000 000 Sk
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcie je možné previesť alebo inak zaťažiť len so súhlasom valného zhromaždenia.
  (od: 04.04.2006 do: 06.03.2009)
Počet: 2
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 20 000 000 Sk
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcie je možné previesť alebo inak zaťažiť len so súhlasom valného zhromaždenia.
  (od: 19.05.2007 do: 06.03.2009)
Akcionár: 
Ing. Radomír Lapčík , LL.M.
Senovážné náměstí 1588/4
Praha 1 - Nové Město 110 00
Česká republika
  (od: 12.09.2017)
Fio banka, a.s.
V Celnici 1028/10
Praha 1 117 21
Česká republika
  (od: 20.11.2010 do: 11.09.2017)
Fio, burzovní společnost, a.s.
V Celnici 1028/10
Praha 1 117 21
Česká republika
  (od: 19.01.2010 do: 19.11.2010)
Dozorná rada: 
Dana Hübnerová
Pod Křiby 5630
Zlín 760 05
Česká republika
Vznik funkcie: 24.08.2017
  (od: 12.09.2017)
Martin Končický
Osvobození 343
Želechovice nad Dřevnicí 763 11
Česká republika
Vznik funkcie: 24.08.2017
  (od: 12.09.2017)
Ing. Ondrej Korecký , ACCA
Losky 2631
Zlín 760 01
Česká republika
Vznik funkcie: 02.11.2018
  (od: 17.11.2018)
Mgr. Romuald Kopún
Na Křivce 1399/21
Praha 10 101 00
Česká republika
Vznik funkcie: 29.10.2015
  (od: 02.12.2015 do: 11.09.2017)
Mgr. Romuald Kopún
Na Křivce 1399/21
Praha 10 101 00
Česká republika
Vznik funkcie: 29.10.2015 Skončenie funkcie: 24.08.2017
  (od: 12.09.2017 do: 11.09.2017)
RNDr. Petr Marsa
Revoluční 1403/28
Praha 1 - Nové mesto 110 00
Česká republika
Vznik funkcie: 29.10.2015
  (od: 02.12.2015 do: 11.09.2017)
RNDr. Petr Marsa
Revoluční 1403/28
Praha 1 - Nové mesto 110 00
Česká republika
Vznik funkcie: 29.10.2015 Skončenie funkcie: 24.08.2017
  (od: 12.09.2017 do: 11.09.2017)
Mgr. Jan Sochor
Opletalova 1566/30
Praha 1 110 00
Česká republika
Vznik funkcie: 12.01.2007
  (od: 28.08.2008 do: 08.02.2012)
Mgr. Jan Sochor
Opletalova 1566/30
Praha 1 110 00
Česká republika
Vznik funkcie: 12.01.2007 Skončenie funkcie: 12.01.2012
  (od: 09.02.2012 do: 08.02.2012)
Mgr. Jan Sochor
Opletalova 1566/30
Praha 1 110 00
Česká republika
Vznik funkcie: 13.01.2012
  (od: 25.10.2012 do: 24.02.2017)
Mgr. Jan Sochor
Opletalova 1566/30
Praha 1 110 00
Česká republika
Vznik funkcie: 13.01.2012 Skončenie funkcie: 13.01.2017
  (od: 25.02.2017 do: 24.02.2017)
Mgr. Jan Sochor
Opletalova 1566/30
Praha 1 110 00
Česká republika
Vznik funkcie: 14.01.2017
  (od: 25.02.2017 do: 11.09.2017)
Mgr. Jan Sochor
Opletalova 1566/30
Praha 1 110 00
Česká republika
Vznik funkcie: 14.01.2017 Skončenie funkcie: 24.08.2017
  (od: 12.09.2017 do: 11.09.2017)
Mgr. Jan Sochor
U Půjčovny 954/6
Praha 1 110 00
Česká republika
Vznik funkcie: 12.01.2007
  (od: 06.02.2007 do: 27.08.2008)
Mgr. Ján Sochor
Opletalova 1566/30
Praha 1 110 00
Česká republika
Vznik funkcie: 13.01.2012
  (od: 09.02.2012 do: 24.10.2012)
Jana Ježková
Makovského 1141
Praha 6 163 00
Česká republika
Vznik funkcie: 24.08.2017 Skončenie funkcie: 05.11.2018
  (od: 17.11.2018 do: 16.11.2018)
Jana Ježková
Makovského 1141
Praha 6 163 00
Česká republika
Vznik funkcie: 24.08.2017
  (od: 12.09.2017 do: 16.11.2018)
Ján Franek
Chelčického 302
Prachatice 383 01
Česká republika
Vznik funkcie: 27.10.2005
  (od: 27.10.2005 do: 22.11.2006)
Ján Franek
Na Rovinách 3/573
Praha 4 142 00
Česká republika
Vznik funkcie: 27.10.2005
  (od: 23.11.2006 do: 05.02.2007)
Ján Franek
Na Rovinách 3/573
Praha 4 142 00
Česká republika
Vznik funkcie: 27.10.2005 Skončenie funkcie: 12.01.2007
  (od: 06.02.2007 do: 05.02.2007)
Mgr. Romuald Kopún
Na Křivce 1399/21
Praha 10 101 00
Česká republika
Vznik funkcie: 27.10.2005
  (od: 28.08.2008 do: 14.12.2010)
Romuald Kopún
Na Křivce 21/1399
Praha 10 101 00
Česká republika
Vznik funkcie: 27.10.2005
  (od: 23.11.2006 do: 27.08.2008)
Romuald Kopún
Tř. 17. listopadu 1/809
Karviná - Ráj 734 01
Česká republika
Vznik funkcie: 27.10.2005
  (od: 27.10.2005 do: 22.11.2006)
Mgr. Romuald Kopún
Na Křivce 1399/21
Praha 10 101 00
Česká republika
Vznik funkcie: 27.10.2005 Skončenie funkcie: 27.10.2010
  (od: 15.12.2010 do: 14.12.2010)
Mgr. Romuald Kopún
Na Křivce 1399/21
Praha 10 101 00
Česká republika
Vznik funkcie: 28.10.2010
  (od: 15.12.2010 do: 01.12.2015)
Mgr. Romuald Kopún
Na Křivce 1399/21
Praha 10 101 00
Česká republika
Vznik funkcie: 28.10.2010 Skončenie funkcie: 28.10.2015
  (od: 02.12.2015 do: 01.12.2015)
RNDr. Petr Marsa
Krynická 504/27
Praha 8 181 00
Česká republika
Vznik funkcie: 28.10.2010 Skončenie funkcie: 28.10.2015
  (od: 02.12.2015 do: 01.12.2015)
RNDr. Petr Marsa
Krynická 504/27
Praha 8 181 00
Česká republika
Vznik funkcie: 28.10.2010
  (od: 15.12.2010 do: 01.12.2015)
Petr Marsa
Krynická 504/27
Praha 181 00
Česká republika
Vznik funkcie: 27.10.2005
  (od: 27.10.2005 do: 27.08.2008)
RNDr. Petr Marsa
Krynická 504/27
Praha 181 00
Česká republika
Vznik funkcie: 27.10.2005 Skončenie funkcie: 27.10.2010
  (od: 15.12.2010 do: 14.12.2010)
RNDr. Petr Marsa
Krynická 504/27
Praha 181 00
Česká republika
Vznik funkcie: 27.10.2005
  (od: 28.08.2008 do: 14.12.2010)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou o založení osvedčená do notárskej zápisnice N 606/2004, Nz 65743/2004, ktorá bola zmenená a v celom rozsahu nahradená zakladateľskou zmluvou zo dňa 2.3.2005, N 119/2005, Nz 9185/2005, NCRls 9075/2005 spísanou JUDr. Ľubomírom Vlhom v súlade s ust. Obchodného zákonníka a dodatkom č. 1 k zakladateľskej zmluve zo dňa 12.10.2005 N 450/2005, Nz 47559/2005, NCRls 46938/2005 spísanej JUDr. Ľubomírom Vlhom.
  (od: 27.10.2005)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 796/2006, Nz 45505/2006, NCRls 45266/2006 zo dňa 15.11.2006.
  (od: 23.11.2006)
Výpis zo zápisnice zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 30.11.2006. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 12.1.2007. Výpis zo zápisnice zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 15.1.2007.
  (od: 06.02.2007)
Notárska zápisnica N 156/2007, Nz 9425/2007 spísaná dňa 12.03.2007 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti - zvýšenie základného imania.
  (od: 19.05.2007)
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia spísané vo forme notárskej zápisnice N 278/2008 Nz 18249/2008 dňa 30.04.2008. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska OPK-3998/2008-PLP zo dňa 19.08.2008.
  (od: 28.08.2008)
Rozhodnutie dozornej rady zo dňa 01.12.2009.
  (od: 22.12.2009)
Výpis zo zápisnice zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 19.10.2010.
  (od: 20.11.2010)
Zápisnica o rozhodnutiach jediného akcionára zo dňa 28.6.2010.
  (od: 15.12.2010)
Zápisnica o rozhodnutiach predstavenstva spoločnosti Fio banka, a.s. prijatých pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti Fio o.c.p., a.s. zo dňa 29.06.2011.
  (od: 09.02.2012)
Výpis zo zápisnice zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 10.01.2012.
  (od: 09.02.2012)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 27.04.2012.
  (od: 17.05.2012)
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti o znížení základného imania spoločnosti spísané vo forme notárskej zápisnice N 1016/2013, Nz 19523/2013, NCRls 19924/2013 dňa 11.06.2013.
  (od: 25.06.2013)
Výpis zo zápisnice zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 02.12.2014.
  (od: 15.01.2015)
Predaj: 
Predaj časti podniku
Predaj časti podniku na základe Zmluvy o predaji časti podniku uzatvorenej dňa 31.10.2014 medzi spoločnosťou Fio o.c.p., a.s., so sídlom Nám. SNP 21, 811 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 960 990 ako predávajúcim a spoločnosťou Fio banka, a.s., so sídlom V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, Česká republika, IČ: 618 58 374, konajúca prostredníctvom a vo veci organizačnej zložky Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, so sídlom Nám. SNP 21, 811 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 869 376 ako kupujúcim.
  (od: 19.08.2017)
Dátum aktualizácie údajov:  27.10.2020
Dátum výpisu:  28.10.2020

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR