Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  1/S

Business name: 
Roľnícke družstvo CHANAVA "v likvidácii"
  (from: 03/27/1996 until: 03/14/2019)
Roľnícke družstvo CHANAVA
  (from: 07/28/1993 until: 03/26/1996)
Roľnícke družstvo CHANAVA okr. Rimavská Sobota
  (from: 03/01/1990 until: 07/27/1993)
Registered seat: 
p. Lenartovce
Chanava 980 44
  (from: 07/28/1993 until: 03/14/2019)
Chanava
  (from: 03/01/1990 until: 07/27/1993)
Identification number (IČO): 
00 590 436
  (from: 03/01/1990)
Date of entry: 
03/01/1990
  (from: 03/01/1990)
Date of deletion: 
03/15/2019
  (from: 03/15/2019)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 03/15/2019)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 03/01/1990)
Objects of the company: 
a/ výroba a predaj poľnohospodárskych výrobkov
  (from: 03/01/1990 until: 07/27/1993)
b/ výroba /spracovanie/ a predaj potravinárskych výrobkov /výroba cestovín - spracovanie mäsa, konzervovanie produktov zo zeleniny a ďalšie spracovanie vlastných výrobkov/
  (from: 03/01/1990 until: 07/27/1993)
c/ obchodná činnosť - s vlastnými poľnohospodárskymi, potravinárskymi výrobkami: * s nakúpenými poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami, * s inými nakúpenými výrobkami
  (from: 03/01/1990 until: 07/27/1993)
d/ zahranično-obchodná činnosť s vlastnými a nakúpenými poľnohospodárskymi, potravinárskymi výrobkami a s iným nakúpeným tovarom
  (from: 03/01/1990 until: 07/27/1993)
e/ vyhotovenie jedál a predaj jedál pre členov a iné osoby v rámci závodnej kuchyne a v rámci reštaurácie a vývarovne družstva
  (from: 03/01/1990 until: 07/27/1993)
f/ poskytuje práce a služby pre členov a príležitostne aj pre iné fyzické alebo právnické osoby a to nepravidelná doprava, mechaniyované poľnohospodárske práce
  (from: 03/01/1990 until: 07/27/1993)
g/ iná hospodárska činnosť: * stavebná činnosť * stolárska činnosť * tesárska činnosť * elektroinštalačná činnosť * prevíjanie elektromotorov * výroba cestovín * šitie odevov a doplnkov * výroba tvárníc * predaj tvárníc * predaj stavebného materiálu * predaj štrku * sieťotlač * zahraničná nákladná autodoprava
  (from: 03/01/1990 until: 07/27/1993)
výroba a predaj poľnohospodárskych výrobkov
  (from: 07/28/1993 until: 03/14/2019)
výroba potravinárskych výrobkov
  (from: 07/28/1993 until: 03/14/2019)
výroba cestovín
  (from: 07/28/1993 until: 03/14/2019)
výroba a spracovanie mäsa
  (from: 07/28/1993 until: 03/14/2019)
výroba a spracovanie zeleniny a ďalších vlastných výrobkov
  (from: 07/28/1993 until: 03/14/2019)
kovovýroba
  (from: 07/28/1993 until: 03/14/2019)
oprava poľnohospodárskych strojov a zariadení
  (from: 07/28/1993 until: 03/14/2019)
prenájom poľnohospodárskych strojov a zariadení
  (from: 07/28/1993 until: 03/14/2019)
účtovnícke práce
  (from: 07/28/1993 until: 03/14/2019)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 07/28/1993 until: 03/14/2019)
drevovýroba
  (from: 07/28/1993 until: 03/14/2019)
obchodná činnosť s mäsom a mäsovými výrobkami
  (from: 07/28/1993 until: 03/14/2019)
obchodná činnosť s ovocím, zeleninou a doplnkovým tovarom
  (from: 07/28/1993 until: 03/14/2019)
cestná nákladná doprava
  (from: 07/28/1993 until: 03/14/2019)
Management body: 
Managing board
  (from: 03/27/1996 until: 03/14/2019)
Managing board
  (from: 07/28/1993 until: 03/26/1996)
Managing board
  (from: 03/01/1990 until: 07/27/1993)
Martin Asztalos - podpredseda
26
Chanava
  (from: 07/28/1993 until: 03/26/1996)
Zoltán Bráz - člen
215
Chanava
  (from: 07/28/1993 until: 03/26/1996)
Arpád Csetneki - člen
178
Chanava
  (from: 07/28/1993 until: 03/26/1996)
Ing. Ladislav Hlavačka - predseda
156
Kamenica nad Hronom
  (from: 03/01/1990 until: 03/26/1996)
Jozef Igo - člen
222
Chanava
  (from: 07/28/1993 until: 03/26/1996)
Ondrej Karola - člen
189
Chanava
  (from: 07/28/1993 until: 03/26/1996)
Tibor Láska - člen
183
Chanava
  (from: 07/28/1993 until: 03/26/1996)
Zoltán Lenkey - člen
135
Chanava
  (from: 07/28/1993 until: 03/26/1996)
Jozef Országh - člen
184
Chanava
  (from: 07/28/1993 until: 03/26/1996)
Štefan Pásztor - člen
180
Chanava
  (from: 07/28/1993 until: 03/26/1996)
Alexander Zsíros - člen
82
Chanava
  (from: 07/28/1993 until: 03/26/1996)
Acting: 
Za družstvo zastupuje a podpisuje sa likvidátor samostatne.
  (from: 03/27/1996 until: 03/14/2019)
Družstvo zastupuje a zaň podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda. Pre právny úkon, kdeje predpísaná písomná forma, je potrebný podpis aspoň dvoch členov predstavenstva.
  (from: 07/28/1993 until: 03/26/1996)
Za družstvo podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda.
  (from: 03/01/1990 until: 07/27/1993)
Registered capital: 
100 000 Sk
  (from: 07/28/1993 until: 03/14/2019)
Basic member contribution: 
10 000 Sk
  (from: 03/01/1990 until: 03/14/2019)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 03/18/1996
  (from: 07/13/1998)
Date of entry into voluntary liquidation: 03/18/1996
  (from: 03/27/1996 until: 07/12/1998)
 Liquidators:
Zoltán Gregor
142
Gemerská Ves
Until: 03/15/2019
  (from: 03/27/1996)
Other legal facts: 
Družstvo vzniklo na ustanovujúcej členskej schôdzi konanej dňa 5.2.1990 podľa zák. č. 90/88 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve.
  (from: 03/01/1990 until: 03/14/2019)
Členská schôdza družstva prijala zmenu stanov zo dňa 19.1.1993. Družstvo sa premenilo na družstvo v zmysle § 765 Obch. zák. v súlade so zák. 42/92 Zb. Stary spis: Dr 3
  (from: 07/28/1993 until: 03/14/2019)
Uznesením čl. schôdze z 18.03.1996 bolo rozhodnuté o zrušení družstva a vstupe do likvidácie a menovaní likvidátora.
  (from: 03/27/1996 until: 03/14/2019)
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici zo dňa 07. 07.1998, č.k. 27-24 K 61/96 a 27-24 K 142/97, bol vyhlá- sený konkurz na majetok Roľnícke družstvo Chanava "v likvidácii", so sídlom Chanava, IČO 00 590 436. Za správcu konkurznej podstaty bol určený JUDr. Jozef Malovec, advokát, so sídlom Lučenec, Jókaiho 21.
  (from: 07/13/1998 until: 03/14/2019)
Uznesením Krajského súdu Banská Bystrica č. k. 27-24 K 61/96-Že-542 zo dňa 14. 01. 2014, právoplatným dňa 06. 02. 2014 a vykonateľným dňa 22. 02. 2014 súd zbavuje funkcie správcu konkurznej podstaty JUDr. Jozefa Malovca so sídlom kancelárie Jókaiho 21, 984 00 Lučenec a menuje správcu konkurznej podstaty LexCreditor k.s., so sídlom kancelárie Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava v družstve CHANAVA "v likvidácii", p. Lenartovce, 980 44 Chanava, IČO: 00 590 436.
  (from: 06/24/2016 until: 03/14/2019)
Bankruptcy trustee: 
LexCreditor k.s.
Laurinská 3/A
Bratislava 811 01
From: 02/06/2014
  (from: 06/24/2016)
closing of bankruptcy proceedings: 
Date of the closing of bankruptcy proceedings: 07/14/2017
Na základe uznesenia Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 27-24K/61/1996-634 zo dňa 09.06.2017, právoplatného dňa 14.07.2017, ktorým bolo rozhodnuté o zrušení konkurzu na majetok úpadcu Roľnícke družstvo CHANAVA "v konkurze", p. Lentartovce, 980 44 Chanava, IČO: 00 590 436, po splnení rozvrhového uznesenia č.k. 27-24K/61/1996- 482 zo dňa 01.03.2013 v spojení s opravným rozvrhovým uznesením č.k. 27-24K/61/1996-510 zo dňa 28.03.2013, právoplatnými a vykonateľnými dňa 04.04.2013, ktorými súd rozhodol aj o zbavení spoločnosti LexCreditor. Ks., Laurinská 3/A, 811 02 Bratislava funkcie správcu konkurznej podstaty, sa družstvo Roľnícke družstvo CHANAVA "v konkurze", p. Lentartovce, 980 44 Chanava, IČO: 00 590 436 v y m a z á v a z obchodného registra, a to ku dňu nasledujúcemu po dni vykonania výmazu.
  (from: 03/15/2019)
Date of updating data in databases:  02/22/2024
Date of extract :  02/24/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person