Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Žilina
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  148/L

Obchodné meno: 
Prima banka Slovensko, a.s.
  (od: 01.01.2012)
Sídlo: 
Hodžova 11
Žilina 010 11
  (od: 23.05.1995)
IČO: 
31 575 951
  (od: 16.12.1992)
Deň zápisu: 
01.01.1993
  (od: 16.12.1992)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 16.12.1992)
Predmet činnosti: 
1.1 prijímanie vkladov
  (od: 27.05.2011)
1.2 poskytovanie úverov
  (od: 27.05.2011)
1.3 poskytovanie platobných služieb a zúčtovanie
  (od: 27.05.2011)
1.4 investovanie do cenných papierov na vlastný účet a poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb podľa zákona o cenných papieroch v rozsahu: 1. prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, 2. vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, 3) obchodovanie na vlastný účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, 4) riadenie portfólia vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, 5) investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, 6) upisovanie a umiestňovanie finančných nástrojov na základe pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, 7) umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, 8) úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy, a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, 9) poskytovanie úverov a pôžičiek investorovi na umožnenie vykonania obchodu s jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi, ak je poskytovateľ úveru alebo pôžičky zapojený do tohto obchodu, 10) poskytovanie poradenstva v oblasti štruktúry kapitálu a stratégie podnikania a poskytovania poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku, 11) vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tie spoejné s poskytovaním investičných služieb, 12) vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s týmito finančnými nástrojmi, 13) služby spojené s upisovaním finančných nástrojov
  (od: 27.05.2011)
1.5 obchodovanie na vlastný účet a) s finančnými nástrojmi peňažného trhu v eurách a v cudzej mene vrátane zmenárenskej činnosti, b) s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v eurách a v cudzej mene, c) s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
  (od: 27.05.2011)
1.6 správu pohľadávok klienta na jeho účet vrátane súvisiaceho poradenstva
  (od: 27.05.2011)
1.7 finančný lízing
  (od: 27.05.2011)
1.8 poskytovanie záruk, otváranie a potvrdzovanie akreditívov
  (od: 27.05.2011)
1.9 poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania
  (od: 27.05.2011)
1.10 vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb
  (od: 27.05.2011)
1.11 finančné sprostredkovanie
  (od: 27.05.2011)
1.12 uloženie vecí
  (od: 27.05.2011)
1.13 prenájom bezpečnostných schránok
  (od: 27.05.2011)
1.14 poskytovanie bankových informácií
  (od: 27.05.2011)
1.15 osobitné hypotekárne obchody podľa ustanovenia § 67 ods. 1 zákona o bankách
  (od: 27.05.2011)
1.16 funkciu depozitára
  (od: 27.05.2011)
1.17 spracúvanie bankoviek, mincí, pamätných bankoviek a pamätných mincí.
  (od: 27.05.2011)
vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia
  (od: 01.06.2013)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 04.06.2002)
Ing. Peter Novák - člen
Brezová 717/27
Viničné 900 23
Vznik funkcie: 19.08.2019
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.08.2019)
Ing. Jan Rollo - predseda
Na Okraji 335/42
Praha 6 162 00
Česká republika
Vznik funkcie: 03.04.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.04.2020)
Ing. Henrieta Gahérová - Člen predstavenstva
Vlárska 48/A
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
Vznik funkcie: 23.02.2023
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.02.2023)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti konajú najmenej dvaja členovia predstavenstva spolu. Podpisovanie v mene akciovej spoločnosti sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis najmenej dvaja členovia predstavenstva.
  (od: 03.04.2020)
Prokúra: 
Ing. Dušan Tomašec
Jána Stražana 1307/14
Teplička nad Váhom 013 01
Vznik funkcie: 22.06.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.06.2021)
Ing. Igor Tušl
Bernartice nad Odrou 250
Nový Jičín 741 01
Česká republika
Vznik funkcie: 12.07.2013
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.07.2013)
Konať v mene spoločnosti môže jeden člen predstavenstva spolu s jedným prokuristom. Podpisovanie pri konaní v mene spoločnosti sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis, prokurista s dodatkom označujúcim prokúru.
  (od: 22.06.2021)
Základné imanie: 
226 772 938 EUR Rozsah splatenia: 226 772 938 EUR
  (od: 01.08.2017)
Akcie: 
Počet: 100200
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 399 EUR
  (od: 13.01.2009)
Počet: 100200
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 67 EUR
  (od: 13.01.2009)
Počet: 701400
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 5 EUR
  (od: 05.03.2009)
Počet: 176572738
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 EUR
  (od: 01.08.2017)
Dozorná rada: 
Iain Child - predseda
Pribinova 17130/22A
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09
Vznik funkcie: 26.04.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.04.2020)
Ing. Marián Slivovič - podpredseda
Staré Grunty 3643/326A
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
Vznik funkcie: 26.04.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.04.2020)
Evžen Ollari
Sluneční 19
Plzeň 312 00
Česká republika
Vznik funkcie: 18.08.2022
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.08.2022)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená zaklad.zmluvou dňa 14.5.1992 a dodatkami k zakl.zmluve zo dňa 17.6.92 a 29.10.92 schválenej na VZ 18.11.92 podľa § 154 a nasl. zák.č.513/91 Zb. a §§ 172,175 upís.akcií a prij.stanov.
  (od: 16.12.1992)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 20.9.1993 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 529
  (od: 18.10.1993)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 19.4.1994 bola schválená zmena stanov.
  (od: 27.05.1994)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 25.4.1995 bola schválená zmena stanov.
  (od: 23.05.1995)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 31.1.1996 schválilo zmenu stanov.
  (od: 26.02.1996)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 12.4.1996 bola schválená zmena stanov.
  (od: 22.05.1996)
Výkon bankových činností povolený Rozhodnutím NBS (č. ÚBD-1032) 1996 zo dňa 10.7.1996.
  (od: 07.10.1996)
Na Valnom zhromaždení konanom dňa 4.10.1996 bola schválená zmena stanov.
  (od: 15.10.1996)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 4. 4. 1997 bola schválená zmena stanov.
  (od: 11.06.1997)
Obchodovanie s cennými papiermi povolené Rozhodnutím MF SR č. 022/1995/OCP zo dňa 4.12. 1995.
  (od: 24.06.1998)
Na Valnom zhromždení konanom dňa 24.4.1998 bola schválená zmena stanov.
  (od: 08.12.1998)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 30.8.1994 bola schválená zmena stanov.
  (od: 26.09.1994)
Na valnom zhromaždení dňa 19.4.1999 bola schválená zmena stanov.
  (od: 29.06.1999)
Na valnom zhromaždení dňa 30.5.2000 bola schválená zmena stanov.
  (od: 11.07.2000)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 18.4.2001 bola schválená zmena stanov.
  (od: 10.07.2001)
Výkon bankových činností rozšírený Rozhodnutím NBS (č. UBD - 1962 - 1/2001) zo dňa 3.12.2001.
  (od: 12.02.2002)
Výkon bankových činností povolený Rozhodnutím č. UBD-299-1/2002 zo dňa 4.4.2002. Na valnom zhromaždení dňa 25. 4. 2002 bola schválená zmena stanov.
  (od: 04.06.2002)
Na valnom zhromaždení dňa 24.4.2003 bola schválená zmena stanov.
  (od: 17.06.2003)
Na základe rozhodnutia akcionárov obchodnej spoločnosti Prima banka Slovensko, a.s., zo dňa 24.05.2017 o zlúčení obchodnej spoločnosti Prima banka Slovensko, a.s., so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31 575 951, ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou Sberbank Slovensko, a.s., so sídlom Vysoká 9, 810 00 Bratislava, IČO: 17 321 123, ako zrušovanou spoločnosťou a o prechode imania zrušovanej spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s., na obchodnú spoločnosť Prima banka Slovensko, a.s.. Obchodná spoločnosť Prima banka Slovensko, a.s. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s..
  (od: 01.08.2017)
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (od: 01.08.2017)
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením: 
Sberbank Slovensko, a.s.
Vysoká 9
Bratislava 810 00
  (od: 01.08.2017)
Dátum aktualizácie údajov:  23.03.2023
Dátum výpisu:  26.03.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)