Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Žilina
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  148/L

Obchodné meno: 
Prima banka Slovensko, a.s.
  (od: 01.01.2012)
Dexia banka Slovensko a.s.
  (od: 01.10.2003 do: 31.12.2011)
PRVÁ KOMUNÁLNA BANKA a.s. v skratke PKB, a.s.
  (od: 23.05.1995 do: 30.09.2003)
PRVÁ KOMUNÁLNA BANKA a.s.
  (od: 16.12.1992 do: 22.05.1995)
Sídlo: 
Hodžova 11
Žilina 010 11
  (od: 23.05.1995)
Hodžova 9
Žilina 010 11
  (od: 27.05.1994 do: 22.05.1995)
Hodžova 9
Žilina 010 10
  (od: 16.12.1992 do: 26.05.1994)
IČO: 
31 575 951
  (od: 16.12.1992)
Deň zápisu: 
01.01.1993
  (od: 16.12.1992)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 16.12.1992)
Predmet činnosti: 
1.1 prijímanie vkladov
  (od: 27.05.2011)
1.2 poskytovanie úverov
  (od: 27.05.2011)
1.3 poskytovanie platobných služieb a zúčtovanie
  (od: 27.05.2011)
1.4 investovanie do cenných papierov na vlastný účet a poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb podľa zákona o cenných papieroch v rozsahu: 1. prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, 2. vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, 3) obchodovanie na vlastný účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, 4) riadenie portfólia vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, 5) investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, 6) upisovanie a umiestňovanie finančných nástrojov na základe pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, 7) umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, 8) úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy, a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, 9) poskytovanie úverov a pôžičiek investorovi na umožnenie vykonania obchodu s jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi, ak je poskytovateľ úveru alebo pôžičky zapojený do tohto obchodu, 10) poskytovanie poradenstva v oblasti štruktúry kapitálu a stratégie podnikania a poskytovania poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku, 11) vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tie spoejné s poskytovaním investičných služieb, 12) vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s týmito finančnými nástrojmi, 13) služby spojené s upisovaním finančných nástrojov
  (od: 27.05.2011)
1.5 obchodovanie na vlastný účet a) s finančnými nástrojmi peňažného trhu v eurách a v cudzej mene vrátane zmenárenskej činnosti, b) s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v eurách a v cudzej mene, c) s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
  (od: 27.05.2011)
1.6 správu pohľadávok klienta na jeho účet vrátane súvisiaceho poradenstva
  (od: 27.05.2011)
1.7 finančný lízing
  (od: 27.05.2011)
1.8 poskytovanie záruk, otváranie a potvrdzovanie akreditívov
  (od: 27.05.2011)
1.9 poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania
  (od: 27.05.2011)
1.10 vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb
  (od: 27.05.2011)
1.11 finančné sprostredkovanie
  (od: 27.05.2011)
1.12 uloženie vecí
  (od: 27.05.2011)
1.13 prenájom bezpečnostných schránok
  (od: 27.05.2011)
1.14 poskytovanie bankových informácií
  (od: 27.05.2011)
1.15 osobitné hypotekárne obchody podľa ustanovenia § 67 ods. 1 zákona o bankách
  (od: 27.05.2011)
1.16 funkciu depozitára
  (od: 27.05.2011)
1.17 spracúvanie bankoviek, mincí, pamätných bankoviek a pamätných mincí.
  (od: 27.05.2011)
vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia
  (od: 01.06.2013)
v oblasti termínovaných obchodov a opcií vrátane kurzových a úverových obchodov - s prevoditeľnými cennými papiermi
  (od: 16.12.1992 do: 25.09.1994)
* obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet, vrátane poradenstva
  (od: 16.12.1992 do: 21.05.1996)
* výkon funkcie depozitára investičného fondu
  (od: 16.12.1992 do: 21.05.1996)
vydávanie platobných prostriedkov, napr. platobných kariet, cestovných šekov
  (od: 26.09.1994 do: 21.05.1996)
* s devízovými hodnotami
  (od: 26.09.1994 do: 20.11.1996)
* v oblasti termínovaných obchodov a opcií vrátane kurzových a úrokových obchodov
  (od: 26.09.1994 do: 21.05.1996)
* s prevoditeľnými cennými papiermi
  (od: 26.09.1994 do: 20.11.1996)
prijímanie vkladov
  (od: 22.05.1996 do: 06.10.1996)
finančný prenájom /finančný leasing/
  (od: 22.05.1996 do: 06.10.1996)
vydávanie a správa platobných prostriedkov napr. platobných kariet, cestovných šekov
  (od: 22.05.1996 do: 06.10.1996)
poskytovanie poradenských služieb vo veciach podnikania
  (od: 22.05.1996 do: 06.10.1996)
obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet, včítane poradenstva/portfolio management/
  (od: 22.05.1996 do: 06.10.1996)
výkon funkcie depozitára podľa osobitného predpisu
  (od: 22.05.1996 do: 06.10.1996)
prijímanie vkladov
  (od: 07.10.1996 do: 03.06.2002)
poskytovanie úverov
  (od: 07.10.1996 do: 03.06.2002)
investovanie do cenných papierov na vlastný účet
  (od: 07.10.1996 do: 03.06.2002)
finančný prenájom (finančný leasing)
  (od: 07.10.1996 do: 03.06.2002)
platobný styk a zúčtovanie
  (od: 07.10.1996 do: 03.06.2002)
vydávanie a správa platobných prostriedkov, napr. platobných kariet, cestovných šekov
  (od: 07.10.1996 do: 03.06.2002)
poskytovanie záruk
  (od: 07.10.1996 do: 03.06.2002)
otváranie akreditívov
  (od: 07.10.1996 do: 03.06.2002)
obstarávanie inkasa
  (od: 07.10.1996 do: 03.06.2002)
obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta: * s devízovými hodnotami * v oblasti terminovaných obchodov (futures) a opcií (options) včítane kurzových a úrokových obchodov * s prevoditeľnými cennými papiermi * so zlatými a striebornými mincami
  (od: 07.10.1996 do: 20.11.1996)
účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb
  (od: 07.10.1996 do: 03.06.2002)
finančné maklérstvo
  (od: 07.10.1996 do: 03.06.2002)
poskytovanie poradenských služieb vo veciach podnikania
  (od: 07.10.1996 do: 03.06.2002)
obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet včítane poradenstva (portfolio management)
  (od: 07.10.1996 do: 03.06.2002)
uloženie a správa cenných papierov alebo iných hodnôt
  (od: 07.10.1996 do: 03.06.2002)
výkon funkcie depozitára podľa osobitného predpisu
  (od: 07.10.1996 do: 03.06.2002)
zmenárenská činnosť (nákup devízových prostriedkov)
  (od: 07.10.1996 do: 03.06.2002)
poskytovanie bankových informácií
  (od: 07.10.1996 do: 03.06.2002)
prenájom bezpečnostných schránok
  (od: 07.10.1996 do: 03.06.2002)
obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta: * s devízovými hodnotami, * v oblasti terminovaných obchodov /futures/ a opcií /options/ včítane kurzových a úrokových obchodov, * s prevoditeľnými cennými papiermi, * so zlatými a striebornými mincami
  (od: 21.11.1996 do: 03.06.2002)
povolenie sa neudeľuje na obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta v devízovej oblasti so zahraničnými cennými papiermi, ktoré nie sú nástrojmi zahraničného platobného styku
  (od: 07.10.1996 do: 11.02.2002)
príjmanie vkladov
  (od: 04.06.2002 do: 02.06.2005)
poskytovanie úverov
  (od: 04.06.2002 do: 02.06.2005)
platobný styk a zúčtovanie
  (od: 04.06.2002 do: 02.06.2004)
investovanie do cenných papierov na vlastný účet
  (od: 04.06.2002 do: 02.06.2005)
obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta: * s finančnými nástrojmi peňažného trhu v slovenských korunách a v cudzej mene, vrátane zmenárenskej činnosti, * s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v slovenských korunách a v cudzej mene, * s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
  (od: 04.06.2002 do: 02.06.2005)
správu pohľadávok a cenných papierov klienta na jeho účet, vrátane súvisiaceho poradenstva
  (od: 04.06.2002 do: 02.06.2005)
finančný lízing
  (od: 04.06.2002 do: 02.06.2005)
poskytovanie záruk, otváranie a potvrdzovanie akreditívov
  (od: 04.06.2002 do: 02.06.2005)
vydávanie a správu platobných prostriedkov
  (od: 04.06.2002 do: 02.06.2005)
poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania
  (od: 04.06.2002 do: 02.06.2005)
vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb
  (od: 04.06.2002 do: 02.06.2005)
finančné sprostredkovanie
  (od: 04.06.2002 do: 02.06.2005)
uloženie cenných papierov alebo vecí
  (od: 04.06.2002 do: 02.06.2005)
prenájom bezpečnostných schránok
  (od: 04.06.2002 do: 02.06.2005)
poskytovanie bankových informácií
  (od: 04.06.2002 do: 02.06.2005)
funkciu depozitára podľa osobitného predpisu
  (od: 04.06.2002 do: 02.06.2005)
spracúvanie bankoviek, mincí, pamätných bankoviek a pamätných mincí
  (od: 04.06.2002 do: 02.06.2005)
vykonávanie hypotekárnych úverov
  (od: 09.12.2003 do: 02.06.2005)
tuzemské prevody peňažných prostriedkov a cezhraničné prevody peňažných prostriedkov
  (od: 03.06.2004 do: 02.06.2005)
príjímanie vkladov
  (od: 03.06.2005 do: 09.07.2008)
poskytovanie úverov
  (od: 03.06.2005 do: 09.07.2008)
investovanie do cenných papierov na vlastný účet
  (od: 03.06.2005 do: 09.07.2008)
obchodovanie na vlastný účet: * s finančnými nástrojmi peňažného trhu v slovenských korunách a v cudzej mene, vrátane zmenárenskej činnosti, * s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v slovenských korunách a v cudzej mene, * s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
  (od: 03.06.2005 do: 09.07.2008)
správu pohľadávok klienta na jeho účet, vrátane súvisiaceho poradenstva
  (od: 03.06.2005 do: 09.07.2008)
finančný lízing
  (od: 03.06.2005 do: 09.07.2008)
poskytovanie záruk, otváranie a potvrdzovanie akreditívov
  (od: 03.06.2005 do: 09.07.2008)
vydávanie a správu platobných prostriedkov
  (od: 03.06.2005 do: 09.07.2008)
poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania
  (od: 03.06.2005 do: 09.07.2008)
vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb
  (od: 03.06.2005 do: 09.07.2008)
finančné sprostredkovanie
  (od: 03.06.2005 do: 09.07.2008)
uloženie vecí
  (od: 03.06.2005 do: 09.07.2008)
prenájom bezpečnostných schránok
  (od: 03.06.2005 do: 09.07.2008)
poskytovanie bankových informácií
  (od: 03.06.2005 do: 09.07.2008)
funkciu depozitára podľa osobitného predpisu
  (od: 03.06.2005 do: 09.07.2008)
spracúvanie bankoviek, mincí, pamätných bankoviek a pamätných mincí
  (od: 03.06.2005 do: 09.07.2008)
hypotekárne obchody podľa ustanovenia § 67 ods. 1 zákona o bankách
  (od: 03.06.2005 do: 09.07.2008)
tuzemské prevody peňažných prostriedkov a cezhraničné prevody peňažných prostriedkov (platobný styk a zúčtovanie)
  (od: 03.06.2005 do: 09.07.2008)
poskytovanie investičných služieb pre klientov v rozsahu osobitného povolenia
  (od: 03.06.2005 do: 09.07.2008)
prijímanie vkladov
  (od: 10.07.2008 do: 26.05.2011)
poskytovanie úverov
  (od: 10.07.2008 do: 26.05.2011)
tuzemské prevody peňažných prostriedkov a cezhraničné prevody peňažných prostriedkov (platobný styk a zúčtovanie)
  (od: 10.07.2008 do: 26.05.2011)
poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb podľa zákona o cenných papieroch v rozsahu: 1. prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, 2. vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, 3) obchodovanie na vlastný účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, 4) riadenie portfólia vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, 5) investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, 6) upisovanie a umiestňovanie finančných nástrojov na základe pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, 7) umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, 8) úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy, a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, 9) poskytovanie úverov a pôžičiek investorovi na umožnenie vykonania obchodu s jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi, ak je poskytovateľ úveru alebo pôžičky zapojený do tohto obchodu, 10) poskytovanie poradenstva v oblasti štruktúry kapitálu a stratégie podnikania a poskytovania poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku, 11) vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tie spoejné s poskytovaním investičných služieb, 12) vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s týmito finančnými nástrojmi, 13) služby spojené s upisovaním finančných nástrojov a investovanie do cenných papierov na vlastný účet
  (od: 10.07.2008 do: 26.05.2011)
obchodovanie na vlastný účet a) s finančnými nástrojmi peňažného trhu v slovenských korunách a v cudzej mene vrátane zmenárenskej činnosti, b) s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v slovenských korunách a v cudzej mene, c) s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
  (od: 10.07.2008 do: 25.05.2009)
správu pohľadávok klienta na jeho účet vrátane súvisiaceho poradenstva
  (od: 10.07.2008 do: 26.05.2011)
finančný lízing
  (od: 10.07.2008 do: 26.05.2011)
poskytovanie záruk, otváranie a potvrdzovanie akreditívov
  (od: 10.07.2008 do: 26.05.2011)
vydávanie a správu platobných prostriedkov
  (od: 10.07.2008 do: 26.05.2011)
poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania
  (od: 10.07.2008 do: 26.05.2011)
vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb
  (od: 10.07.2008 do: 26.05.2011)
finančné sprostredkovanie
  (od: 10.07.2008 do: 26.05.2011)
uloženie vecí
  (od: 10.07.2008 do: 26.05.2011)
prenájom bezpečnostných schránok
  (od: 10.07.2008 do: 26.05.2011)
poskytovanie bankových informácií
  (od: 10.07.2008 do: 26.05.2011)
osobitné hypotekárne obchody podľa ustanovenia § 67 ods. 1 zákona o bankách
  (od: 10.07.2008 do: 26.05.2011)
funkciu depozitára
  (od: 10.07.2008 do: 26.05.2011)
spracúvanie bankoviek, mincí, pamätných bankoviek a pamätných mincí.
  (od: 10.07.2008 do: 26.05.2011)
obchodovanie na vlastný účet a) s finančnými nástrojmi peňažného trhu v eurách a v cudzej mene vrátane zmenárenskej činnosti, b) s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v eurách a v cudzej mene, c) s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
  (od: 26.05.2009 do: 26.05.2011)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 04.06.2002)
predstavenstvo
  (od: 22.05.1996 do: 03.06.2002)
predstavenstvo
  (od: 26.02.1996 do: 21.05.1996)
predstavenstvo
  (od: 23.05.1995 do: 25.02.1996)
predstavenstvo
  (od: 18.10.1993 do: 22.05.1995)
predstavenstvo
  (od: 16.12.1992 do: 17.10.1993)
Ing. Peter Novák - člen
Brezová 717/27
Viničné 900 23
Vznik funkcie: 19.08.2019
  (od: 22.08.2019)
Ing. Jan Rollo - predseda
Na Okraji 335/42
Praha 6 162 00
Česká republika
Vznik funkcie: 03.04.2020
  (od: 03.04.2020)
Ing. Henrieta Gahérová - Člen predstavenstva
Vlárska 48/A
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
Vznik funkcie: 23.02.2023
  (od: 21.02.2023)
Ing. Mgr. Renáta Andries
Jamnického 6
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 02.10.2019
  (od: 13.09.2019 do: 31.03.2020)
Ing. Mgr. Renáta Andries
Jamnického 6
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 02.10.2019 Skončenie funkcie: 31.03.2020
  (od: 01.04.2020 do: 31.03.2020)
Ing.Mgr. Renáta Andries - člen
Jamnického 6
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 01.10.2014
  (od: 01.10.2014 do: 12.09.2019)
Ing.Mgr. Renáta Andries - člen
Jamnického 6
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 01.10.2014 Skončenie funkcie: 01.10.2019
  (od: 13.09.2019 do: 12.09.2019)
Ing. Štefan Cingel - člen
Hečkova 22
Žilina
  (od: 26.02.1996 do: 10.07.2000)
Gernot Daumann - člen
Pivovarská 1069/4
Žilina
Skončenie funkcie: 04.12.2003
  (od: 11.07.2000 do: 11.02.2004)
Gernot Daumann - podpredseda
Pivovarská 1069/4
Žilina
Vznik funkcie: 05.12.2003
  (od: 12.02.2004 do: 02.06.2005)
Gernot Daumann - podpredseda
Pivovarská 1069/4
Žilina
Vznik funkcie: 05.12.2003 Skončenie funkcie: 30.05.2005
  (od: 03.06.2005 do: 02.06.2005)
Gernot Daumann - podpredseda
Pivovarská 1069/4
Žilina
Vznik funkcie: 31.05.2005
  (od: 03.06.2005 do: 22.08.2007)
Gernot Daumann - podpredseda
Pivovarská 1069/4
Žilina
Vznik funkcie: 31.05.2005 Skončenie funkcie: 30.06.2007
  (od: 23.08.2007 do: 22.08.2007)
Ing. Anton Doktorov
Gercenova 35
Bratislava
  (od: 27.05.1994 do: 22.05.1995)
Ing. Pavol Ďuriník , Csc. - člen
Mila Urbana 3
Žilina
  (od: 29.06.1999 do: 10.07.2000)
Ing. Pavol Ďuriník , PhD. - člen
Pod brehom 1253/12
Terchová
Vznik funkcie: 05.12.2003
  (od: 12.02.2004 do: 16.03.2006)
Ing. Pavol Ďuriník , PhD. - člen
Pod brehom 1253/12
Terchová
Vznik funkcie: 05.12.2003 Skončenie funkcie: 21.02.2006
  (od: 17.03.2006 do: 16.03.2006)
Ing. Pavol Ďuriník , PhD. - predseda
Pod brehom 1253/12
Terchová 013 06
Vznik funkcie: 21.02.2006
  (od: 17.03.2006 do: 14.11.2008)
Ing. Pavol Ďuriník , PhD. - predseda
Pod brehom 1253/12
Terchová 013 06
Vznik funkcie: 21.02.2006 Skončenie funkcie: 28.10.2008
  (od: 15.11.2008 do: 14.11.2008)
JUDr. Milan Fraňa - prvý podpredseda
Rastislavova 2
Trenčín
  (od: 16.12.1992 do: 22.05.1995)
Ing. Richard Frimmel
Vajnorská 30
Bratislava
  (od: 23.05.1995 do: 08.11.1995)
Ing. Richard Frimmel - člen
Sibírska 27
Bratislava
  (od: 26.02.1996 do: 10.07.2000)
Ing. Richard Frimmel - člen
Vajnorská 30
Bratislava
  (od: 09.11.1995 do: 25.02.1996)
Ing. Henrieta Gahérová
Vlárska 48/A
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 21.02.2013
  (od: 05.03.2013 do: 02.05.2013)
Ing. Henrieta Gahérová - člen
Vlárska 48/A
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 21.02.2013
  (od: 03.05.2013 do: 22.02.2018)
Ing. Henrieta Gahérová - člen
Vlárska 48/A
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 21.02.2013 Skončenie funkcie: 21.02.2018
  (od: 23.02.2018 do: 22.02.2018)
Ing. Peter Gazdík - člen
Borová 10
Žilina
  (od: 29.06.1999 do: 22.02.2000)
Ing. Peter Gazdík - člen
Riečna 408/27
Žilina - Bánová
  (od: 23.02.2000 do: 10.07.2000)
Ing. Anton Halúska - člen
Konská 244
Rajecké Teplice
Vznik funkcie: 01.08.2007
  (od: 24.08.2007 do: 04.03.2009)
Ing. Anton Halúska - člen
Konská 244
Rajecké Teplice
Vznik funkcie: 01.08.2007 Skončenie funkcie: 17.02.2009
  (od: 05.03.2009 do: 04.03.2009)
Ing. Jaroslava Hirschová - člen
Kalousová 368
Jesenice - Zdiměřice, Praha - západ 252 42
Česká republika
Vznik funkcie: 19.05.2011
  (od: 31.05.2011 do: 29.07.2014)
Ing. Jaroslava Hirschová - člen
Kalousová 368
Jesenice - Zdiměřice, Praha - západ 252 42
Česká republika
Vznik funkcie: 19.05.2011 Skončenie funkcie: 30.07.2014
  (od: 30.07.2014 do: 29.07.2014)
Ing. Peter Chovanec - člen
Školská 1564/40
Dunajská Lužná 900 42
Vznik funkcie: 17.02.2009
  (od: 05.03.2009 do: 13.03.2012)
Ing. Peter Chovanec - člen
Školská 1564/40
Dunajská Lužná 900 42
Vznik funkcie: 17.02.2009 Skončenie funkcie: 29.02.2012
  (od: 14.03.2012 do: 13.03.2012)
Ing. Radovan Jenis - člen
Saratovská 10
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 01.07.2011
  (od: 20.07.2011 do: 11.07.2013)
Ing. Radovan Jenis - člen
Saratovská 10
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 01.07.2011 Skončenie funkcie: 31.05.2013
  (od: 12.07.2013 do: 11.07.2013)
Štefan Kašša - člen
Suvorovova 26
Žilina
  (od: 16.12.1992 do: 26.05.1994)
Ing. Stanislav Kubala - člen
Nesluša 745
Nesluša 023 41
Vznik funkcie: 01.11.2018
  (od: 07.11.2018 do: 04.11.2019)
Ing. Stanislav Kubala - člen
Nesluša 745
Nesluša 023 41
Vznik funkcie: 01.11.2018 Skončenie funkcie: 31.10.2019
  (od: 05.11.2019 do: 04.11.2019)
Ing. Markéta Kubíková - člen
Oslobodenia 39
Žilina 010 04
Vznik funkcie: 17.02.2009
  (od: 05.03.2009 do: 06.04.2011)
Ing. Markéta Kubíková - člen
Oslobodenia 39
Žilina 010 04
Vznik funkcie: 17.02.2009 Skončenie funkcie: 31.03.2011
  (od: 07.04.2011 do: 06.04.2011)
RNDr. Miloš Lampert - podpredseda
Varšavská 9
Bratislava
  (od: 16.12.1992 do: 22.05.1995)
Ing. Dušan Magula - člen
Júnova 21
Bratislava
  (od: 26.02.1996 do: 10.07.2000)
Ing. Pavol Majer - člen
Kaštielská 18
Veľký Biel 900 24
Vznik funkcie: 01.07.2011
  (od: 20.07.2011 do: 16.07.2014)
Ing. Pavol Majer - člen
Kaštielská 18
Veľký Biel 900 24
Vznik funkcie: 01.07.2011 Skončenie funkcie: 17.07.2014
  (od: 17.07.2014 do: 16.07.2014)
Ing. Demeter Markulček - člen
Martinská 7/16
Žilina
  (od: 26.02.1996 do: 28.06.1999)
Ing. Demeter Markulček - podpredseda
Martinská 7/16
Žilina
  (od: 29.06.1999 do: 10.07.2000)
Ing. Jozef Mihalik - člen
Veľká Okružná 7
Žilina
  (od: 16.12.1992 do: 15.08.1995)
Ing. Jozef Mihalik - generálny riaditeľ
Veľká Okružná 19
Žilina
  (od: 16.08.1995 do: 08.11.1995)
Ing. Jozef Mihalik - predseda
Do Stošky 590/37
Žilina - Bánová
  (od: 11.08.1997 do: 10.07.2000)
Ing. Jozef Mihalik - Predseda
Veľká Okružná 19
Žilina
  (od: 09.11.1995 do: 10.08.1997)
Ing. Jozef Mihalik , PhD - predseda
Do Stošky 590/37
Žilina - Bánová
Skončenie funkcie: 26.09.2003
  (od: 11.07.2000 do: 08.12.2003)
Ing. Eugen Mistrík - Podpredseda
Ružová 42
Žilina
  (od: 26.02.1996 do: 28.06.1999)
Eduard Paprskár - člen
167
Horný Hričov
  (od: 16.12.1992 do: 08.11.1995)
Eduard Paprskár - člen
167
Horný Hričov
  (od: 09.11.1995 do: 25.02.1996)
Ing. Vasil Popovič - člen
Belanská štvrť 574/1
Liptovský Hrádok
  (od: 16.12.1992 do: 08.11.1995)
Ing. Vasil Popovič - člen
Belanská štvrť 574/1
Liptovský Hrádok
  (od: 09.11.1995 do: 25.02.1996)
PhDr. Igor Presperín, CSc
Internátna 69
Banská Bystrica
  (od: 23.05.1995 do: 08.11.1995)
PhDr. Igor Presperín, CSc - člen
Internátna 69
Banská Bystrica
  (od: 09.11.1995 do: 25.02.1996)
Ing. Jan Rollo
Na Okraji 335/42
Praha 6 162 00
Česká republika
Vznik funkcie: 02.04.2015
  (od: 02.04.2015 do: 10.04.2015)
Ing. Jan Rollo - predseda
Na Okraji 335/42
Praha 6 162 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.04.2011
  (od: 08.04.2011 do: 01.04.2015)
Ing. Jan Rollo - predseda
Na Okraji 335/42
Praha 6 162 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.04.2011 Skončenie funkcie: 01.04.2015
  (od: 02.04.2015 do: 01.04.2015)
Ing. Jan Rollo - predseda
Na Okraji 335/42
Praha 6 162 00
Česká republika
Vznik funkcie: 02.04.2015
  (od: 11.04.2015 do: 02.04.2020)
Ing. Jan Rollo - predseda
Na Okraji 335/42
Praha 6 162 00
Česká republika
Vznik funkcie: 02.04.2015 Skončenie funkcie: 02.04.2020
  (od: 03.04.2020 do: 02.04.2020)
Ing. Ján Sládeček - člen
Hatalova 665/36
Žilina
Vznik funkcie: 25.05.2004
  (od: 05.06.2004 do: 04.03.2009)
Ing. Ján Sládeček - člen
Hatalova 665/36
Žilina
Vznik funkcie: 25.05.2004 Skončenie funkcie: 17.02.2009
  (od: 05.03.2009 do: 04.03.2009)
Ing. Ján Slota - predseda
Gaštanova 8
Žilina
  (od: 16.12.1992 do: 08.11.1995)
David Ševčík - člen
U hradu 268
Červený Újezd, Praha Západ 273 51
Česká republika
Vznik funkcie: 15.07.2013
  (od: 18.07.2013 do: 18.10.2013)
David Ševčík - člen
U hradu 268
Červený Újezd, Praha Západ 273 51
Česká republika
Vznik funkcie: 15.07.2013 Skončenie funkcie: 19.10.2013
  (od: 19.10.2013 do: 18.10.2013)
Francis Jacques Teynier - podpredseda
Veľká Okružná 2732/57
Žilina
Skončenie funkcie: 04.12.2003
  (od: 11.07.2000 do: 11.02.2004)
Francis Jacques Teynier - predseda
Veľká Okružná 2732/57
Žilina
Vznik funkcie: 05.12.2003
  (od: 12.02.2004 do: 19.05.2004)
Francis Jacques Teynier - predseda
Veľká Okružná 2732/57
Žilina
Vznik funkcie: 05.12.2003 Skončenie funkcie: 29.04.2004
  (od: 20.05.2004 do: 19.05.2004)
Ing. Stanislav Ulaher - člen
Pri Rajčianke 15
Žilina
  (od: 26.02.1996 do: 28.06.1999)
Ing. Katarína Vršanská - člen
Čajakova 2174/11
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 17.02.2009
  (od: 05.03.2009 do: 11.05.2011)
Ing. Katarína Vršanská - člen
Čajakova 2174/11
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 17.02.2009 Skončenie funkcie: 05.05.2011
  (od: 12.05.2011 do: 11.05.2011)
Ing. Jozef Žiška
Gen. Svobodu 9
Trenčín
  (od: 23.05.1995 do: 08.11.1995)
Ing. Jozef Žiška - člen
Gen. Svobodu 9
Trenčín
  (od: 09.11.1995 do: 25.02.1996)
Ing. Henrieta Gahérová - člen
Vlárska 48/A
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 22.02.2018 Skončenie funkcie: 22.02.2023
  (od: 21.02.2023 do: 20.02.2023)
Ing. Henrieta Gahérová - člen
Vlárska 48/A
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 22.02.2018
  (od: 23.02.2018 do: 20.02.2023)
Stefaan Depaepe - predseda
Blommenstraat 2
Beveren - Leie 8791
Belgicko
Vznik funkcie: 03.03.2009
  (od: 10.03.2009 do: 23.06.2009)
Stefaan Depaepe - predseda
trvalý pobyt na území SR :
Horný Val 21/12
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 03.03.2009
  (od: 24.06.2009 do: 16.03.2011)
Stefaan Depaepe - predseda
trvalý pobyt na území SR :
Horný Val 21/12
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 03.03.2009 Skončenie funkcie: 13.03.2011
  (od: 17.03.2011 do: 16.03.2011)
Marc Lauwers - predseda
Baron van Ertbornstraat 57
Aartselaar 2630
Belgicko
Vznik funkcie: 29.04.2004
  (od: 20.05.2004 do: 16.03.2006)
Marc Lauwers - predseda
Baron van Ertbornstraat 57
Aartselaar 2630
Belgicko
Vznik funkcie: 29.04.2004 Skončenie funkcie: 21.02.2006
  (od: 17.03.2006 do: 16.03.2006)
Marc Lauwers - člen
Baron von Ertbornstraat 57
Aartselaar 2630
Belgicko
Vznik funkcie: 21.02.2006
  (od: 17.03.2006 do: 10.05.2006)
Marc Lauwers - člen
Baron von Ertbornstraat 57
Aartselaar 2630
Belgicko
Vznik funkcie: 21.02.2006 Skončenie funkcie: 30.04.2006
  (od: 11.05.2006 do: 10.05.2006)
Erwin Ruymaekers , Dr. - člen
trvalý pobyt na území SR :
Konská 57
Rajecké Teplice 013 13
Vznik funkcie: 09.12.2008 Skončenie funkcie: 31.03.2011
  (od: 07.04.2011 do: 06.04.2011)
Erwin Ruymaekers , Dr. - člen
trvalý pobyt na území SR :
Konská 57
Rajecké Teplice 013 13
Vznik funkcie: 09.12.2008
  (od: 24.06.2009 do: 06.04.2011)
Erwin Viktor Alfons Ruymaekers Dr. - člen
Wonewei 15/3
Bierbeek 3360
Belgicko
Vznik funkcie: 09.12.2008
  (od: 18.12.2008 do: 23.06.2009)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti konajú najmenej dvaja členovia predstavenstva spolu. Podpisovanie v mene akciovej spoločnosti sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis najmenej dvaja členovia predstavenstva.
  (od: 03.04.2020)
V mene spoločnosti konajú najmenej dvaja členovia predstavenstva spolu. Podpisovanie v mene akciovej spoločnosti sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis najmenej dvaja členovia predstavenstva.
  (od: 04.06.2002 do: 02.04.2020)
Spoločnosť zastupuje predstavenstvo, ako celok alebo predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva, alebo predseda predstavenstva a člen predstavenstva, alebo podpredseda predstavenstva a člen predstavenstva, vždy dvaja spolu. Podpisovanie za akciovú spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo inak napísanému názvu akciovej spoločnosti pripojí svoj podpis, meno a funkciu predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva, alebo predseda predstavenstva a člen predstavenstva, alebo podpredseda predstavenstva a člen predstavenstva, vždy dvaja spolu.
  (od: 22.05.1996 do: 03.06.2002)
Spoločnosť zastupuje predstavenstvo, ako celok alebo predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva, alebo predseda predstavenstva a člen predstavenstva, alebo podpredseda predstavenstva a člen predstavenstva, vždy dvaja spolu. Podpisovanie za akciovú spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo inak napísanému názvu akciovej spoločnosti pripojí svoj podpis, meno a funkciu predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva, alebo predseda predstavenstva a člen predstavens- tva, alebo podpredseda predstavenstva a člen predstavenstva, vždy dvaja spolu.
  (od: 26.02.1996 do: 21.05.1996)
Spoločnosť zastupuje predstavenstvo ako celok alebo predseda prestavenstva a člen predstavenstva vo funkcii generálneho riaditeľa, každý samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis, meno a funkciu samostatne : - predseda predstavenstva - člen predstavenstva a generálny riaditeľ
  (od: 23.05.1995 do: 25.02.1996)
Spoločnosť zastupuje predseda predstavenstva, prvý podpredseda predstavenstva, podpredseda predstavenstva a člen predstavenstva, každý samostatne. Pričom členom predstavenstva oprávneným konať za spoločnosť samostatne je člen predstavenstva, ktorý bol predstavenstvom zvolený za generálneho riaditeľa spoločnosti. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo inak napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis, meno a funkciu samostane : - predseda predstavenstva - prvý podpredseda predstavenstva - podpredseda predstavenstva - člen predstavenstva
  (od: 18.10.1993 do: 22.05.1995)
Spoločnosť zastupuje predseda predstavenstva, prvý podpredseda a podpredseda predstavenstva každý samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo inak napísanému názvu akciovej spoločnosti pripojí svoj podpis samostatne : - predseda predstavenstva - prvý podpredseda predstavenstva - podpredseda predstavenstva
  (od: 16.12.1992 do: 17.10.1993)
Prokúra: 
Ing. Dušan Tomašec
Jána Stražana 1307/14
Teplička nad Váhom 013 01
Vznik funkcie: 22.06.2021
  (od: 22.06.2021)
Ing. Igor Tušl
Bernartice nad Odrou 250
Nový Jičín 741 01
Česká republika
Vznik funkcie: 12.07.2013
  (od: 12.07.2013)
Mgr. Pavol Čverha
Ružová 513/50
Košice - Západ 040 11
Vznik funkcie: 22.01.2007
  (od: 13.04.2007 do: 30.10.2008)
Mgr. Pavol Čverha
Ružová 513/50
Košice - Západ 040 11
Vznik funkcie: 22.01.2007 Skončenie funkcie: 31.10.2008
  (od: 31.10.2008 do: 30.10.2008)
Ing. Henrieta Gahérová
Vlárska 48/A
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 04.06.2011
  (od: 04.06.2011 do: 04.03.2013)
Ing. Henrieta Gahérová
Vlárska 48/A
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 04.06.2011 Skončenie funkcie: 21.02.2013
  (od: 05.03.2013 do: 04.03.2013)
JuDr. Katarína Novotná
Slávičie údolie 10
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 12.07.2013
  (od: 12.07.2013 do: 19.11.2013)
JuDr. Katarína Novotná
Slávičie údolie 10
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 12.07.2013 Skončenie funkcie: 05.11.2013
  (od: 20.11.2013 do: 19.11.2013)
Ing. Milan Rozbora
Bottova 9
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 22.01.2007
  (od: 13.04.2007 do: 30.08.2010)
Ing. Milan Rozbora
Bottova 9
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 22.01.2007 Skončenie funkcie: 31.08.2010
  (od: 31.08.2010 do: 30.08.2010)
Konať v mene spoločnosti môže jeden člen predstavenstva spolu s jedným prokuristom. Podpisovanie pri konaní v mene spoločnosti sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis, prokurista s dodatkom označujúcim prokúru.
  (od: 22.06.2021)
Prokuristi konajú spoločne, alebo jeden člen predstavenstva spolu s jedným prokuristom, prokurista pripojí svoj podpis s dodatkom označujúcim prokúru.
  (od: 12.07.2013 do: 21.06.2021)
Prokuristi konajú spoločne, alebo jeden člen predstavenstva a jeden prokurista, prokurista pripojí svoj podpis s dodatkom označujúcim prokúru.
  (od: 13.04.2007 do: 04.03.2013)
Základné imanie: 
226 772 938 EUR Rozsah splatenia: 226 772 938 EUR
  (od: 01.08.2017)
111 163 497 EUR Rozsah splatenia: 111 163 497 EUR
  (od: 10.09.2014 do: 31.07.2017)
88 906 082 EUR Rozsah splatenia: 88 906 082 EUR
  (od: 18.12.2013 do: 09.09.2014)
64 906 082 EUR Rozsah splatenia: 64 906 082 EUR
  (od: 02.02.2010 do: 17.12.2013)
50 200 200 EUR Rozsah splatenia: 50 200 200 EUR
  (od: 05.03.2009 do: 01.02.2010)
46 693 200 EUR Rozsah splatenia: 46 693 200 EUR
  (od: 13.01.2009 do: 04.03.2009)
1 402 800 000 Sk Rozsah splatenia: 1 402 800 000 Sk
  (od: 23.01.2008 do: 12.01.2009)
1 202 400 000 Sk Rozsah splatenia: 1 202 400 000 Sk
  (od: 17.06.2003 do: 22.01.2008)
1 002 000 000 Sk
  (od: 25.02.1997 do: 16.06.2003)
700 000 000 Sk
  (od: 22.05.1996 do: 24.02.1997)
640 350 000 Sk
  (od: 26.02.1996 do: 21.05.1996)
530 310 000 Sk
  (od: 23.05.1995 do: 25.02.1996)
482 100 000 Sk
  (od: 26.09.1994 do: 22.05.1995)
447 100 000 Sk
  (od: 27.05.1994 do: 25.09.1994)
444 600 000 Sk
  (od: 18.10.1993 do: 26.05.1994)
300 000 000 Sk
  (od: 16.12.1992 do: 17.10.1993)
Akcie: 
Počet: 100200
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 399 EUR
  (od: 13.01.2009)
Počet: 100200
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 67 EUR
  (od: 13.01.2009)
Počet: 701400
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 5 EUR
  (od: 05.03.2009)
Počet: 176572738
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 EUR
  (od: 01.08.2017)
Počet: 60963297
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 EUR
  (od: 10.09.2014 do: 31.07.2017)
Počet: 38705882
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 EUR
  (od: 18.12.2013 do: 09.09.2014)
Počet: 14705882
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 EUR
  (od: 02.02.2010 do: 17.12.2013)
Počet: 100200
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 12 000 Sk
  (od: 17.06.2003 do: 12.01.2009)
Počet: 100200
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 2 000 Sk
  (od: 23.01.2008 do: 12.01.2009)
Počet: 100200
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
  (od: 25.02.1997 do: 16.06.2003)
Počet: 70000
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
  (od: 15.10.1996 do: 24.02.1997)
Počet: 4821
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
  (od: 26.02.1996 do: 14.10.1996)
Počet: 15825
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
  (od: 26.02.1996 do: 14.10.1996)
Počet: 5965
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
  (od: 22.05.1996 do: 14.10.1996)
Počet: 4821
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
  (od: 23.05.1995 do: 25.02.1996)
Počet: 4821
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
  (od: 26.09.1994 do: 22.05.1995)
Počet: 4471
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
  (od: 27.05.1994 do: 25.09.1994)
Počet: 4446
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
  (od: 18.10.1993 do: 26.05.1994)
Počet: 3000
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
  (od: 16.12.1992 do: 17.10.1993)
Dozorná rada: 
Iain Child - predseda
Pribinova 17130/22A
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09
Vznik funkcie: 26.04.2020
  (od: 30.04.2020)
Ing. Marián Slivovič - podpredseda
Staré Grunty 3643/326A
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
Vznik funkcie: 26.04.2020
  (od: 30.04.2020)
Ing. Vladislav Bachár , CSc. - člen
Gallayova 1955/3
Bratislava - mestská časť Dúbravka
  (od: 11.07.2000 do: 13.09.2000)
Ing. Vladislav Bachár , CSc. - člen
Gallayova 1955/3
Bratislava - mestská časť Dúbravka
Skončenie funkcie: 24.04.2003
  (od: 14.09.2000 do: 16.06.2003)
Pascal Becker
Blaasstrasse 5
Viedeň 1190
Rakúska republika
Vznik funkcie: 30.04.2007
  (od: 30.04.2007 do: 15.10.2008)
Pascal Becker
Blaasstrasse 5
Viedeň 1190
Rakúska republika
Vznik funkcie: 30.04.2007 Skončenie funkcie: 30.09.2008
  (od: 16.10.2008 do: 15.10.2008)
Ing. Štefan Bošnák - podpredseda
Starohájska 7
Trnava
  (od: 29.06.1999 do: 10.07.2000)
Leopold Fischer
Raiffeisengasse 17
Absdorf 3462
Rakúska republika
Vznik funkcie: 27.04.2006
  (od: 12.05.2006 do: 25.11.2008)
Leopold Fischer
Raiffeisengasse 17
Absdorf 3462
Rakúska republika
Vznik funkcie: 27.04.2006 Skončenie funkcie: 24.10.2008
  (od: 26.11.2008 do: 25.11.2008)
Ing. Richard Frimmel
Vajnorská 98 E
Bratislava
Vznik funkcie: 15.12.2005
  (od: 03.01.2006 do: 18.12.2008)
Ing. Richard Frimmel
Vajnorská 98 E
Bratislava
Vznik funkcie: 15.12.2005 Skončenie funkcie: 15.12.2008
  (od: 19.12.2008 do: 18.12.2008)
Ing. Richard Frimmel - člen
Sibírska 25
Bratislava
  (od: 10.01.2001 do: 27.10.2005)
Ing. Richard Frimmel - člen
Sibírska 25
Bratislava
Skončenie funkcie: 12.10.2005
  (od: 28.10.2005 do: 27.10.2005)
Iain Child - predseda
Lazaretská 2408/31
Bratislava 811 09
Vznik funkcie: 21.04.2011
  (od: 13.05.2011 do: 13.05.2014)
Iain Child - predseda
Lazaretská 2408/31
Bratislava 811 09
Vznik funkcie: 21.04.2011 Skončenie funkcie: 21.04.2014
  (od: 14.05.2014 do: 13.05.2014)
Iain Child - predseda
Lazaretská 2408/31
Bratislava 811 09
Vznik funkcie: 24.04.2014
  (od: 14.05.2014 do: 24.04.2017)
Iain Child - predseda
Lazaretská 2408/31
Bratislava 811 09
Vznik funkcie: 24.04.2014 Skončenie funkcie: 24.04.2017
  (od: 25.04.2017 do: 24.04.2017)
Iain Child - predseda
Lazaretská 2408/31
Bratislava 811 09
Vznik funkcie: 25.04.2017
  (od: 25.04.2017 do: 29.04.2020)
Iain Child - predseda
Lazaretská 2408/31
Bratislava 811 09
Vznik funkcie: 25.04.2017 Skončenie funkcie: 25.04.2020
  (od: 30.04.2020 do: 29.04.2020)
Ing. Markéta Kubíková
Oslobodenia 39
Žilina
Vznik funkcie: 02.06.2004
  (od: 12.06.2004 do: 08.11.2006)
Ing. Markéta Kubíková
Oslobodenia 39
Žilina
Vznik funkcie: 02.06.2004 Skončenie funkcie: 26.10.2006
  (od: 09.11.2006 do: 08.11.2006)
Evžen Ollari
Sluneční 19
Plzeň 312 00
Česká republika
Vznik funkcie: 15.08.2013
  (od: 15.08.2013 do: 12.08.2016)
Evžen Ollari
Sluneční 19
Plzeň 312 00
Česká republika
Vznik funkcie: 15.08.2013 Skončenie funkcie: 15.08.2016
  (od: 13.08.2016 do: 12.08.2016)
Evžen Ollari
Sluneční 19
Plzeň 312 00
Česká republika
Vznik funkcie: 16.08.2016
  (od: 13.08.2016 do: 16.08.2019)
Evžen Ollari
Sluneční 19
Plzeň 312 00
Česká republika
Vznik funkcie: 16.08.2016 Skončenie funkcie: 16.08.2019
  (od: 17.08.2019 do: 16.08.2019)
Mgr. Ján Oravkin
Na Holom Vrchu 12
Bratislava - Záhorská Bystrica 841 06
Vznik funkcie: 08.09.2011
  (od: 04.10.2011 do: 07.10.2011)
Mgr. Jozef Oravkin
Na Holom Vrchu 12
Bratislava - Záhorská Bystrica 841 06
Vznik funkcie: 08.09.2011
  (od: 08.10.2011 do: 05.09.2014)
Mgr. Jozef Oravkin
Na Holom Vrchu 12
Bratislava - Záhorská Bystrica 841 06
Vznik funkcie: 08.09.2011 Skončenie funkcie: 08.09.2014
  (od: 06.09.2014 do: 05.09.2014)
Mgr. Jozef Oravkin
Na Holom Vrchu 12
Bratislava - Záhorská Bystrica 841 06
Vznik funkcie: 09.09.2014
  (od: 06.09.2014 do: 17.03.2016)
Mgr. Jozef Oravkin
Na Holom Vrchu 12
Bratislava - Záhorská Bystrica 841 06
Vznik funkcie: 09.09.2014 Skončenie funkcie: 19.03.2016
  (od: 18.03.2016 do: 17.03.2016)
Eduard Paprskár - člen
167
Horný Hričov
  (od: 26.02.1996 do: 10.07.2000)
Ing. Vasil Popovič
Pod lipami 172
Liptovský Hrádok
  (od: 26.02.1996 do: 21.05.1996)
Ing. Vasil Popovič - člen
Pod lipami 172
Liptovský Hrádok
  (od: 22.05.1996 do: 14.10.1996)
Ing. Vasiľ Popovič - člen
Pod lipami 82
Liptovský Hrádok
  (od: 15.10.1996 do: 10.07.2000)
PhDr. Igor Presperín, CSc - podpredseda
Internátna 69
Banská Bystrica
  (od: 22.05.1996 do: 28.06.1999)
Igor Presperín, CSc.
Internátna 69
Banská Bystrica
  (od: 26.02.1996 do: 21.05.1996)
Ing. Marián Slivovič - podpredseda
Čsl. Armády 1364/27
Humenné 066 01
Vznik funkcie: 21.04.2011
  (od: 13.05.2011 do: 13.05.2014)
Ing. Marián Slivovič - podpredseda
Čsl. Armády 1364/27
Humenné 066 01
Vznik funkcie: 21.04.2011 Skončenie funkcie: 21.04.2014
  (od: 14.05.2014 do: 13.05.2014)
Ing. Marián Slivovič - podpredseda
Staré Grunty 3643/326A
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 24.04.2014
  (od: 14.05.2014 do: 24.04.2017)
Ing. Marián Slivovič - podpredseda
Staré Grunty 3643/326A
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 24.04.2014 Skončenie funkcie: 24.04.2017
  (od: 25.04.2017 do: 24.04.2017)
Ing. Marián Slivovič - podpredseda
Staré Grunty 3643/326A
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 25.04.2017
  (od: 25.04.2017 do: 29.04.2020)
Ing. Marián Slivovič - podpredseda
Staré Grunty 3643/326A
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 25.04.2017 Skončenie funkcie: 25.04.2020
  (od: 30.04.2020 do: 29.04.2020)
Ing. Michal Srholec - člen
Dr. Valacha 50
Skalica
  (od: 26.02.1996 do: 10.07.2000)
Ing. Michal Srholec - člen
Námestie Slobody
Skalica
  (od: 16.12.1992 do: 08.11.1995)
Ing. Michal Srholec - člen
Námestie Slobody
Skalica
  (od: 09.11.1995 do: 25.02.1996)
Michal Sýkora - člen
SNP 335/37
Štrba
  (od: 16.12.1992 do: 08.11.1995)
Michal Sýkora - člen
SNP 335/37
Štrba
  (od: 09.11.1995 do: 21.05.1996)
Michal Sýkora - člen
SNP 335/37
Štrba
  (od: 23.02.2000 do: 10.07.2000)
Michal Sýkora - podpredseda
SNP 335/37
Štrba
  (od: 22.05.1996 do: 22.02.2000)
Michal Sýkora
SNP 335/37
Štrba
Vznik funkcie: 22.06.2004
  (od: 16.07.2004 do: 20.06.2007)
Michal Sýkora
SNP 335/37
Štrba
Vznik funkcie: 22.06.2004 Skončenie funkcie: 22.06.2007
  (od: 21.06.2007 do: 20.06.2007)
Michal Sýkora
SNP 335/37
Štrba
Vznik funkcie: 23.06.2007
  (od: 21.06.2007 do: 23.06.2010)
Michal Sýkora
SNP 335/37
Štrba
Vznik funkcie: 23.06.2007 Skončenie funkcie: 23.06.2010
  (od: 24.06.2010 do: 23.06.2010)
Michal Sýkora
ul. SNP 335/37
Štrba
Vznik funkcie: 24.06.2010
  (od: 24.06.2010 do: 11.07.2013)
Michal Sýkora
ul. SNP 335/37
Štrba
Vznik funkcie: 24.06.2010 Skončenie funkcie: 24.06.2013
  (od: 12.07.2013 do: 11.07.2013)
Ing. Michal Sýkora - člen
SNP 335/37
Štrba
  (od: 14.09.2000 do: 23.04.2004)
Ing. Michal Sýkora - člen
SNP 335/37
Štrba
Skončenie funkcie: 13.04.2004
  (od: 24.04.2004 do: 23.04.2004)
Ing. Jozef Šebák - predseda
Hliny 1413/148
Považská Bystrica
  (od: 16.12.1992 do: 08.11.1995)
Ing. Jozef Šebák - Predseda
Hliny 1413/148
Považská Bystrica
  (od: 09.11.1995 do: 25.02.1996)
Ing. Ján Trajčík
157
Horný Hričov
Vznik funkcie: 26.10.2006
  (od: 09.11.2006 do: 14.06.2007)
Ing. Ján Trajčík
157
Horný Hričov
Vznik funkcie: 26.10.2006 Skončenie funkcie: 15.05.2007
  (od: 15.06.2007 do: 14.06.2007)
Viola Varadová - člen
Ružová 36
Žilina
  (od: 16.12.1992 do: 08.11.1995)
Viola Varadová - člen
Ružová 36
Žilina
  (od: 09.11.1995 do: 10.07.2000)
Ing. František Vaško - podpredseda
Toplianska 6
Bardejov
  (od: 16.12.1992 do: 08.11.1995)
Ing. František Vaško - Podpredseda
Toplianska 6
Bardejov
  (od: 09.11.1995 do: 25.02.1996)
Ing. Jozef Žiška - člen
Gen. Svobodu 9
Trenčín
  (od: 26.02.1996 do: 21.05.1996)
Ing. Jozef Žiška - člen
Gen. Svobodu 9
Trenčín
Skončenie funkcie: 24.04.2003
  (od: 11.07.2000 do: 30.09.2003)
Ing. Jozef Žiška - predseda
Gen. Svobodu 9
Trenčín
  (od: 22.05.1996 do: 10.07.2000)
Evžen Ollari
Sluneční 19
Plzeň 312 00
Česká republika
Vznik funkcie: 18.08.2022
  (od: 13.08.2022)
Gerard Bayol - predseda
Rue Georges Berger 9
Paríž
Francúzska republika
  (od: 11.07.2000 do: 09.07.2001)
Pascal Becker
Blaasstrasse 5
Viedeň 1190
Rakúska republika
Vznik funkcie: 29.04.2004
  (od: 03.06.2004 do: 29.04.2007)
Pascal Becker
Blaasstrasse 5
Viedeň 1190
Rakúska republika
Vznik funkcie: 29.04.2004 Skončenie funkcie: 29.04.2007
  (od: 30.04.2007 do: 29.04.2007)
Edith Berneman - predseda
Kruishofstraat 140A
Antwerpen
Belgické kráľovstvo
Skončenie funkcie: 25.04.2002
  (od: 10.07.2001 do: 03.06.2002)
Stefaan Decraene
Pitsenbosdreef 10
Sint-Michiels-Brugge 8200
Belgicko
Vznik funkcie: 03.03.2009
  (od: 10.03.2009 do: 11.05.2009)
Stefaan Decraene
Pitsenbosdreef 10
Sint-Michiels-Brugge 8200
Belgicko
Vznik funkcie: 03.03.2009 Skončenie funkcie: 21.04.2009
  (od: 12.05.2009 do: 11.05.2009)
Stefaan Decraene
Pitsenbosdreef 10
Sint-Michiels-Brugge 8200
Belgicko
Vznik funkcie: 22.04.2009
  (od: 12.05.2009 do: 13.04.2011)
Stefaan Decraene
Pitsenbosdreef 10
Sint-Michiels-Brugge 8200
Belgicko
Vznik funkcie: 22.04.2009 Skončenie funkcie: 31.03.2011
  (od: 14.04.2011 do: 13.04.2011)
Francois Durollet
rue Claude Bernard 31
Paríž 750 05
Francúzska republika
Vznik funkcie: 07.05.2008 Skončenie funkcie: 21.04.2009
  (od: 12.05.2009 do: 11.05.2009)
Francois Durollet - podpredseda
rue Claude Bernard 31
Paríž 750 05
Francúzska republika
Vznik funkcie: 28.04.2005
  (od: 03.06.2005 do: 23.05.2008)
Francois Durollet - podpredseda
rue Claude Bernard 31
Paríž 750 05
Francúzska republika
Vznik funkcie: 28.04.2005 Skončenie funkcie: 28.04.2008
  (od: 24.05.2008 do: 23.05.2008)
Francois Durollet
rue Claude Bernard 31
Paríž 750 05
Francúzska republika
Vznik funkcie: 07.05.2008
  (od: 24.05.2008 do: 11.05.2009)
Leopold Fischer - člen
Raiffeisengasse 17
Absdorf
Rakúska republika
Skončenie funkcie: 18.04.2006
  (od: 11.05.2006 do: 10.05.2006)
Leopold Fischer - člen
Raiffeisengasse 17
Absdorf
Rakúska republika
  (od: 10.07.2001 do: 10.05.2006)
Leopold Fischer
Raiffeisengasse 17
Absdorf 3462
Rakúska republika
Vznik funkcie: 24.10.2008
  (od: 26.11.2008 do: 27.11.2008)
Leopold Fischer
Raiffeisengasse 17
Absdorf 3462
Rakúska republika
Vznik funkcie: 24.10.2008 Skončenie funkcie: 14.11.2008
  (od: 28.11.2008 do: 27.11.2008)
Patrick Galland
boulevard Arago 23 bis
Paríž 75 013
Francúzsko
Vznik funkcie: 22.04.2009
  (od: 12.05.2009 do: 13.04.2011)
Patrick Galland
boulevard Arago 23 bis
Paríž 75 013
Francúzsko
Vznik funkcie: 22.04.2009 Skončenie funkcie: 31.03.2011
  (od: 14.04.2011 do: 13.04.2011)
Gerhard Gangl - člen
Waldmeistergasse 12
Wien
Rakúska republika
  (od: 11.07.2000 do: 09.07.2001)
Patrick Giacobbi - člen
Rue Charles de Gaulle 15
Saint Nom La Breteche
Francúzska republika
  (od: 10.07.2001 do: 02.06.2004)
Patrick Giacobbi - člen
Rue Charles de Gaulle 15
Saint Nom La Breteche
Francúzska republika
Skončenie funkcie: 29.04.2004
  (od: 03.06.2004 do: 02.06.2004)
Hugo Lasat
Trolieberg 30c
Leuven B-3010
Belgicko
Vznik funkcie: 12.12.2007
  (od: 04.01.2008 do: 22.05.2008)
Hugo Lasat
Trolieberg 30c
Leuven B-3010
Belgicko
Vznik funkcie: 12.12.2007 Skončenie funkcie: 07.05.2008
  (od: 23.05.2008 do: 22.05.2008)
Hugo Lasat
Trolieberg 30c
Leuven B-3010
Belgicko
Vznik funkcie: 08.05.2008
  (od: 23.05.2008 do: 03.06.2008)
Hugo Lasat - podpredseda
Trolieberg 30c
Leuven B-3010
Belgicko
Vznik funkcie: 08.05.2008
  (od: 04.06.2008 do: 25.11.2008)
Hugo Lasat - podpredseda
Trolieberg 30c
Leuven B-3010
Belgicko
Vznik funkcie: 08.05.2008 Skončenie funkcie: 24.10.2008
  (od: 26.11.2008 do: 25.11.2008)
Hugo Lasat
Trolieberg 30c
Leuven B-3010
Belgicko
Vznik funkcie: 24.10.2008
  (od: 26.11.2008 do: 10.02.2009)
Hugo Lasat
Trolieberg 30c
Leuven B-3010
Belgicko
Vznik funkcie: 24.10.2008 Skončenie funkcie: 29.01.2009
  (od: 11.02.2009 do: 10.02.2009)
Marc Lauwers
Baron van Ertbornstraat 57
Aartselaar 2630
Belgicko
Vznik funkcie: 29.01.2009
  (od: 11.02.2009 do: 13.04.2011)
Marc Lauwers
Baron van Ertbornstraat 57
Aartselaar 2630
Belgicko
Vznik funkcie: 29.01.2009 Skončenie funkcie: 31.03.2011
  (od: 14.04.2011 do: 13.04.2011)
Peter Philippaerts
Buizegemlei 4
Edegem 2650
Belgicko
Vznik funkcie: 27.04.2006 Skončenie funkcie: 29.11.2007
  (od: 29.12.2007 do: 28.12.2007)
Peter Philippaerts
Buizegemlei 4
Edegem 2650
Belgicko
Vznik funkcie: 27.04.2006
  (od: 12.05.2006 do: 28.12.2007)
Francois Plantureux - člen
Square Saint - Charles 19
Paríž
Francúzska republika
Vznik funkcie: 25.04.2002
  (od: 04.06.2002 do: 11.05.2006)
Francois Plantureux - člen
Square Saint - Charles 19
Paríž
Francúzska republika
  (od: 11.07.2000 do: 09.07.2001)
Francois Plantureux - člen
Square Saint - Charles 19
Paríž
Francúzska republika
Vznik funkcie: 25.04.2002 Skončenie funkcie: 27.04.2006
  (od: 12.05.2006 do: 11.05.2006)
Reinhard Platzer - predseda
Liechtensteinstrasse 64
Wien
Rakúska republika
Skončenie funkcie: 30.05.2005
  (od: 26.05.2005 do: 25.05.2005)
Reinhard Platzer - predseda
Liechtensteinstrasse 64
Viedeň 1090
Rakúska republika
Vznik funkcie: 31.05.2005
  (od: 26.05.2005 do: 31.05.2008)
Reinhard Platzer - podpredseda
Liechtensteinstrasse 64
Wien
Rakúska republika
  (od: 11.07.2000 do: 03.06.2002)
Reinhard Platzer - predseda
Liechtensteinstrasse 64
Wien
Rakúska republika
  (od: 04.06.2002 do: 25.05.2005)
Reinhard Platzer - Predseda
Liechtensteinstrasse 64
Viedeň 1090
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.06.2008
  (od: 04.06.2008 do: 18.11.2008)
Reinhard Platzer - Predseda
Liechtensteinstrasse 64
Viedeň 1090
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.06.2008 Skončenie funkcie: 24.10.2008
  (od: 19.11.2008 do: 18.11.2008)
Reinhard Platzer - predseda
Liechtensteinstrasse 64
Viedeň 1090
Rakúska republika
Vznik funkcie: 31.05.2005 Skončenie funkcie: 31.05.2008
  (od: 01.06.2008 do: 31.05.2008)
Reinhard Platzer
Liechtensteinstrasse 64
Viedeň 1090
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.06.2008
  (od: 01.06.2008 do: 03.06.2008)
Jean Jacques Saint - Lezin - podpredseda
Rue Auguste Bartholdi 2
Paríž
Francúzska republika
  (od: 04.06.2002 do: 02.06.2005)
Jean Jacques Saint - Lezin - člen
Rue Auguste Bartholdi 2
Paríž
Francúzska republika
  (od: 11.07.2000 do: 03.06.2002)
Jean Jacques Saint - Lezin - podpredseda
Rue Auguste Bartholdi 2
Paríž
Francúzska republika
Skončenie funkcie: 28.04.2005
  (od: 03.06.2005 do: 02.06.2005)
Stéphane Vermeire - člen
Chaussée de la Hulpe 213
Brusel 1170
Belgické kráľovstvo
Vznik funkcie: 24.04.2003 Skončenie funkcie: 27.04.2006
  (od: 12.05.2006 do: 11.05.2006)
Stéphane Vermeire - člen
Chaussée de la Hulpe 213
Brusel 1170
Belgické kráľovstvo
Vznik funkcie: 24.04.2003
  (od: 17.06.2003 do: 11.05.2006)
Pierre Marie Jacques Daniel Vérot
Porzellangasse 23/2
Viedeň 1090
Rakúsko
Vznik funkcie: 21.04.2011
  (od: 13.05.2011 do: 13.05.2014)
Pierre Marie Jacques Daniel Vérot
Porzellangasse 23/2
Viedeň 1090
Rakúsko
Vznik funkcie: 21.04.2011 Skončenie funkcie: 21.04.2014
  (od: 14.05.2014 do: 13.05.2014)
Pierre Vérot
boulevard Franz-Liszt 24E
Saint-Germain-en-Laye 781 00
Francúzska republika
Vznik funkcie: 24.04.2014
  (od: 14.05.2014 do: 24.04.2017)
Pierre Vérot
boulevard Franz-Liszt 24E
Saint-Germain-en-Laye 781 00
Francúzska republika
Vznik funkcie: 24.04.2014 Skončenie funkcie: 24.04.2017
  (od: 25.04.2017 do: 24.04.2017)
Pierre Marie Jacques Daniel Vérot
Porzellangasse 23/2
Viedeň 1090
Rakúsko
Vznik funkcie: 19.11.2008 Skončenie funkcie: 29.01.2009
  (od: 11.02.2009 do: 10.02.2009)
Pierre Marie Jacques Daniel Vérot
Porzellangasse 23/2
Viedeň 1090
Rakúsko
Vznik funkcie: 19.11.2008
  (od: 02.12.2008 do: 10.02.2009)
Evžen Ollari
Sluneční 19
Plzeň 312 00
Česká republika
Vznik funkcie: 17.08.2019 Skončenie funkcie: 17.08.2022
  (od: 13.08.2022 do: 12.08.2022)
Evžen Ollari
Sluneční 19
Plzeň 312 00
Česká republika
Vznik funkcie: 17.08.2019
  (od: 17.08.2019 do: 12.08.2022)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená zaklad.zmluvou dňa 14.5.1992 a dodatkami k zakl.zmluve zo dňa 17.6.92 a 29.10.92 schválenej na VZ 18.11.92 podľa § 154 a nasl. zák.č.513/91 Zb. a §§ 172,175 upís.akcií a prij.stanov.
  (od: 16.12.1992)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 20.9.1993 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 529
  (od: 18.10.1993)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 19.4.1994 bola schválená zmena stanov.
  (od: 27.05.1994)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 25.4.1995 bola schválená zmena stanov.
  (od: 23.05.1995)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 31.1.1996 schválilo zmenu stanov.
  (od: 26.02.1996)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 12.4.1996 bola schválená zmena stanov.
  (od: 22.05.1996)
Výkon bankových činností povolený Rozhodnutím NBS (č. ÚBD-1032) 1996 zo dňa 10.7.1996.
  (od: 07.10.1996)
Na Valnom zhromaždení konanom dňa 4.10.1996 bola schválená zmena stanov.
  (od: 15.10.1996)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 4. 4. 1997 bola schválená zmena stanov.
  (od: 11.06.1997)
Obchodovanie s cennými papiermi povolené Rozhodnutím MF SR č. 022/1995/OCP zo dňa 4.12. 1995.
  (od: 24.06.1998)
Na Valnom zhromždení konanom dňa 24.4.1998 bola schválená zmena stanov.
  (od: 08.12.1998)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 30.8.1994 bola schválená zmena stanov.
  (od: 26.09.1994)
Na valnom zhromaždení dňa 19.4.1999 bola schválená zmena stanov.
  (od: 29.06.1999)
Na valnom zhromaždení dňa 30.5.2000 bola schválená zmena stanov.
  (od: 11.07.2000)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 18.4.2001 bola schválená zmena stanov.
  (od: 10.07.2001)
Výkon bankových činností rozšírený Rozhodnutím NBS (č. UBD - 1962 - 1/2001) zo dňa 3.12.2001.
  (od: 12.02.2002)
Výkon bankových činností povolený Rozhodnutím č. UBD-299-1/2002 zo dňa 4.4.2002. Na valnom zhromaždení dňa 25. 4. 2002 bola schválená zmena stanov.
  (od: 04.06.2002)
Na valnom zhromaždení dňa 24.4.2003 bola schválená zmena stanov.
  (od: 17.06.2003)
Na základe rozhodnutia akcionárov obchodnej spoločnosti Prima banka Slovensko, a.s., zo dňa 24.05.2017 o zlúčení obchodnej spoločnosti Prima banka Slovensko, a.s., so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31 575 951, ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou Sberbank Slovensko, a.s., so sídlom Vysoká 9, 810 00 Bratislava, IČO: 17 321 123, ako zrušovanou spoločnosťou a o prechode imania zrušovanej spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s., na obchodnú spoločnosť Prima banka Slovensko, a.s.. Obchodná spoločnosť Prima banka Slovensko, a.s. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s..
  (od: 01.08.2017)
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (od: 01.08.2017)
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením: 
Sberbank Slovensko, a.s.
Vysoká 9
Bratislava 810 00
  (od: 01.08.2017)
Dátum aktualizácie údajov:  28.03.2023
Dátum výpisu:  29.03.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)