Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  4314/B

Obchodné meno: 
Československá obchodná banka, a.s.
  (od: 30.01.2009)
Sídlo: 
Žižkova 11
Bratislava 811 02
  (od: 01.08.2017)
IČO: 
36 854 140
  (od: 01.01.2008)
Deň zápisu: 
01.01.2008
  (od: 01.01.2008)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 01.01.2008)
Predmet podnikania (činnosti): 
prijímanie vkladov
  (od: 21.05.2008)
poskytovanie úverov
  (od: 21.05.2008)
poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb a investovanie do cenných papierov na vlastný účet v rozsahu: -prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom: a)prevoditeľné cenné papiere, b)nástroje peňažného trhu, c)podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, d)opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov, alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, e) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán; to neplatí, ak k takému vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy, f)opcie, futures, swapy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať v hotovosti, ak sa obchodujú na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme, g)opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty neuvedené v písmene f), týkajúce sa komodít, ktoré neslúžia na podnikateľské účely, majú charakter iných derivátových finančných nástrojov a sú zúčtovávané alebo vyrovnávané prostredníctvom systémov zúčtovania a vyrovnania alebo podliehajú obvyklým výzvam na doplnenie aktív, h) opcie, futures, swapy a iné deriváty týkajúce sa oprávnení na emisie, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať na základe voľby jednej zozmluvných strán, a to inak ako z dôvodu platobnej nechopnosti alebo inej udalosti majúcej za následok ukončenie zmluvy, - vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a)prevoditeľné cenné papiere, b)nástroje peňažného trhu, c)podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov, alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, e) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán; to neplatí, ak k takému vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy, f)opcie, futures, swapy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať v hotovosti, ak sa obchodujú na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme, g)opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty neuvedené v písmene f), týkajúce sa komodít, ktoré neslúžia na podnikateľské účely, majú charakter iných derivátových finančných nástrojov a sú zúčtovávané alebo vyrovnávané prostredníctvom systémov zúčtovania a vyrovnania alebo podliehajú obvyklým výzvam na doplnenie aktív, h) opcie, futures, swapy a iné deriváty týkajúce sa oprávnení na emisie, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať na základe voľby jednej zozmluvných strán, a to inak ako z dôvodu platobnej nechopnosti alebo inej udalosti majúcej za následok ukončenie zmluvy, -obchodovanie na vlastný účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a)prevoditeľné cenné papiere, b)nástroje peňažného trhu, c)podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov, alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, e) - h) ako vyššieuvedené -riadenie portofólia vo vzťahu k finančným nástrojom: a)prevoditeľné cenné papiere, b)nástroje peňažného trhu, c)podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov, alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, e) - h) ako vyššieuvedené -investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom: a)prevoditeľné cenné papiere, b)nástroje peňažného trhu, c)podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov, alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, e) - h) ako vyššieuvedené -upisovanie a umiestňovanie finančných nástrojov na základe pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: a)prevoditeľné cenné papiere, b)nástroje peňažného trhu, c)podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, d), e) - h) ako vyššieuvedené -umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: a)prevoditeľné cenné papiere, b)nástroje peňažného trhu, c)podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, d), e) - h) ako vyššieuvedené -úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek vo vzťahu k finančným nástrojom: a)prevoditeľné cenné papiere, b)nástroje peňažného trhu, c)podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, -poskytovanie úverov a pôžičiek investorovi na umožnenie vykonania obchodu s jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi, ak je poskytovateľ úveru alebo pôžičky zapojený do tohto obchodu, -poskytovanie poradenstva v oblasti štruktúry kapitálu a stratégie podnikania a poskytovanie poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku, -vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tie spojené s poskytovaním investičných služieb, -vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s finančnými nástrojmi, -služby spojené s upisovaním finančných nástrojov, -prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov, vykonanie pokynu klienta na jeho účet, obchodovanie na vlastný účet, riadenie portfólia, investičné poradenstvo a upisovanie a umiestňovanie finančných nástrojov na základe pevného záväzku týkajúce sa podkladových nástrojov derivátov: aa)opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán, to neplatí, ak k takému vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy, ab)opcie, futures, swapy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať v hotovosti, ak sa obchodujú na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme, ac) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty neuvedené v písmene ab), týkajúce sa komodít, ktoré neslúžia na podnikateľské účely, majú charakter iných derivátových finančných nástrojov a sú zúčtované alebo vyrovnávané prostredníctvom systémov zúčtovania a vyrovnania alebo podliehajú obvyklým výzvam na doplnenie aktív, ad) opcie, futures, swapy a iné deriváty týkajúce sa oprávnení na emisie, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať na základe voľby jednej zo zmluvných strán, a to inak ako z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti majúcej za následok ukončenie zmluvy, ak sú spojené s poskytovaním investičných služieb alebo vedľajších služieb pre tieto deriváty
  (od: 17.03.2016)
obchodovanie na vlastný účet a) s finančnými nástrojmi peňažného trhu v slovenských korunách a v cudzej mene vrátane zmenárenskej činnosti, b) s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v slovenských korunách a v cudzej mene , c) s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí,
  (od: 21.05.2008)
správu pohľadávok klienta na jeho účet vrátane súvisiaceho poradenstva,
  (od: 21.05.2008)
finančný lízing
  (od: 21.05.2008)
poskytovanie záruk, otváranie a potvrdzovanie akreditívov
  (od: 21.05.2008)
poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania
  (od: 21.05.2008)
vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb
  (od: 21.05.2008)
finančné sprostredkovanie
  (od: 21.05.2008)
uloženie vecí
  (od: 21.05.2008)
prenájom bezpečnostných schránok
  (od: 21.05.2008)
poskytovanie bankových informácií
  (od: 21.05.2008)
osobitné hypotekárne obchody podľa ustanovenia § 67 ods.1 zákona o bankách
  (od: 21.05.2008)
funkciu depozitára
  (od: 21.05.2008)
spracúvanie bankoviek, mincí, pamätných bankoviek a pamätných mincí
  (od: 21.05.2008)
poskytovanie platobných služieb a zúčtovanie
  (od: 11.08.2012)
vydávanie a správa elektronických peňazí
  (od: 11.08.2012)
finančné sprostredkovanie v zmysle zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  (od: 11.08.2012)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 01.01.2008)
Ing. Daniel Kollár - predseda predstavenstva
Suchá 12054/25B
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 01.01.2008
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.01.2008)
Ing. Branislav Straka , PhD. - člen predstavenstva
Drotárska cesta 6171/104
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 01.01.2008
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.01.2008)
JUDr. Ľuboš Ondrejko - člen predstavenstva
Liptovská 1226/13
Bratislava 821 09
Vznik funkcie: 01.01.2008
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.02.2009)
Ing. Juraj Ebringer - člen
Eisnerova 6
Bratislava 841 07
Vznik funkcie: 30.01.2013
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.02.2013)
Ing. Marek Loula - Člen predstavenstva
Klímova 337/6
Praha 150 00
Česká republika
Vznik funkcie: 03.05.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.07.2021)
Ing. Marek Nezveda - Člen predstavenstva
Nerudova 2772
Pardubice 530 02
Česká republika
Vznik funkcie: 28.02.2024
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.04.2024)
Konanie menom spoločnosti: 
Menom spoločnosti sú oprávnení konať, spoločnosť zaväzovať a písomné právne úkony robiť najmenej dvaja členovia predstavenstva.
  (od: 28.07.2021)
Dozorná rada: 
Ing. Matej Bošňák
Kmeťova 13
Ivanka pri Dunaji 900 28
Vznik funkcie: 13.04.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.06.2022)
Ing. Andrea Lazar
Metloviská 563
Kalinkovo 900 43
Vznik funkcie: 29.10.2023
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.04.2024)
Peter Andronov - Predseda
Havenlaan 2
Brusel 1080
Belgické kráľovstvo
Vznik funkcie: 29.09.2021
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.12.2021)
Výška základného imania: 
355 040 800 EUR Rozsah splatenia: 355 040 800 EUR
  (od: 22.08.2023)
Akcie: 
Počet: 10694
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33 200 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií nie je obmedzená, pokiaľ stanovy spoločnosti neustanovujú inak.
  (od: 22.08.2023)
Akcionár: 
KBC Bank N. V.
Havenlaan 2
Brusel 1080
Belgické kráľovstvo
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.12.2021)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou spísanou do not. zápisnice N 572/07 Nz 32049/07 dňa 14.08.2007 v znení dodatku č. 1 N 802/07 Nz 49163/07 zo dňa 26.11.2007 notárom JUDr. Ľubicou Floriánovou. Československá obchodná banka, a. s. preberá na základe § 59 ods. 4 a ods. 5 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov práva a povinnosti Československej obchodní banky, a.s., pobočky zahraničnej banky v SR, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka 168/B, vzniknuté do 31.12.2007.
  (od: 01.01.2008)
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska OPK-1401/2-2008 zo dňa 28.4.2008, Rozhodnutie Národnej banky Slovenska OPK-5519/2008 zo dňa 25.4.2008.
  (od: 21.05.2008)
Zápis zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 16.05.2008.
  (od: 29.05.2008)
Rozhodnutie dozornej rady zo dňa 15.07.2008.
  (od: 28.08.2008)
Zápisnica zo zasadnutia volebnej komisie zo dňa 3.10.2008.
  (od: 16.10.2008)
Rozhodnutie valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 23.04.2009 vo forme notárskej zápisnice N 279/2009 Nz 13027/2009 NCR1s 13200/2009 o zlúčení so spoločnosťou ISTROBANKA, a.s., so sídlom Laurinská 1, 811 01 Bratislava, IČO: 31 331 491, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 466/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie. Spoločnosť Československá obchodná banka, a.s., so sídlom Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 4314/B, sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice N 281/2009 Nz 13065/2009 NCR1s 13235/2009 notárkou JUDr. Ľubicou Floriánovou zo dňa 23.04.2009 stáva právnym nástupcom spoločnosti ISTROBANKA, a.s., a preberá všetky jej práva a záväzky
  (od: 01.07.2009)
Notárska zápisnica N 681/2009, Nz 33350/2009 zo dňa 30.09.2009 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia.
  (od: 29.10.2009)
Notárska zápisnica N 681/2009, Nz 33350/2009, NCRls 33880/2009 zo dňa 30.9.2009 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bolo rozhodnuté o zlúčení so spoločnosťou ČSOB distribution, a.s., Kolárska 6, 815 63 Bratislava, IČO: 35 899 433 zrušenej bez likvidácie. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 682/2009, Nz 33385/2009, NCRls 33902/2009 zo dňa 30.9.2009, na základe ktorej preberá Československá obchodná banka, a.s. , a.s., Michalská 18, 815 63, Bratislava, IČO: : 36 854 140 ako univerzálny právny nástupca celé imanie, všetky práva a povinnosti, záväzky a pohľadávky, i neznáme zanikajúcej spoločnosti ČSOB distribution, a.s., Kolárska 6, 815 63 Bratislava, IČO: 35 899 433.
  (od: 01.12.2009)
Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 599/2010 Nz 22818/2010 zo dňa 25.06.2010.
  (od: 30.06.2010)
Výňatok zo zápisu z 3. zasadnutia Dozornej rady spoločnosti Československá obchodná banka, a.s. zo dňa 8.9.2010.
  (od: 21.09.2010)
Zápis zo zasadnutia volebnej komisie zo dňa 29.10.2010
  (od: 16.11.2010)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 21.12.2010.
  (od: 22.01.2011)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 13.07.2011.
  (od: 16.08.2011)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 05.08.2011.
  (od: 16.08.2011)
Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 696/2012, Nz 21675/2012 dňa 18.06.2012. Zmena predmetu podnikania.
  (od: 11.08.2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.12.2012.
  (od: 15.01.2013)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia - notárska zápisnica zo dňa 29.01.2013.
  (od: 12.02.2013)
Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 29.05.2013. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 913/2013, Nz 17795/2013, NCRls 18173/2013 zo dňa 29.05.2013.
  (od: 06.06.2013)
Notárska zápisnica č. N 1698/2013, Nz 32532/2013 zo dňa 23.09.2013. Notárska zápisnica č. N 1850/2013, Nz 36204/2013 zo dňa 16.10.2013.
  (od: 21.02.2014)
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti spísané vo forme notárskej zápisnice N 78/2014 Nz 3765/2014 NCRls 3807/2014 dňa 31.01.2014.
  (od: 07.03.2014)
Notárska zápisnica - N 418/2014, Nz 20404/2014, NCRls 20796/2014 o rozhodnutí jediného akcionára zo dňa 29.05.2014.
  (od: 11.09.2014)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 12.12.2014.
  (od: 14.01.2015)
Notárska zápisnica - N 13/2015, Nz 13931/2015, NCRls 14269/2015 - Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 24.04.2015.
  (od: 20.05.2015)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23.04. 2015.
  (od: 01.08.2015)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 08.10.2015
  (od: 16.12.2015)
Zmluva o zlúčení N 63/2016, Nz 20536/2016, NCRls 21118/2016 zo dňa 08.06.2016.
  (od: 01.07.2016)
Zmluva o zlúčení zo dňa 31.08.2021.
  (od: 01.10.2021)
Právny predchodca: 
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
ČSOB Asset Management, a.s. IČO: 35 889 446
Medená 22
Bratislava 811 02
  (od: 06.06.2013)
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
ČSOB distribution, a.s. IČO: 35 899 433
Kolárska 6
Bratislava 815 63
  (od: 01.12.2009)
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
ČSOB Factoring a.s. IČO: 35 710 063
nám. SNP 29
Bratislava 815 63
  (od: 01.07.2016)
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s. IČO: 35 799 200
Žižkova 11
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
  (od: 01.12.2023)
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
ISTROBANKA, a.s. IČO: 31 331 491
Laurinská 1
Bratislava 811 01
  (od: 01.07.2009)
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
OTP Banka Slovensko, a.s. IČO: 31 318 916
Štúrova 5
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 813 54
  (od: 01.10.2021)
Dátum aktualizácie údajov:  18.04.2024
Dátum výpisu:  21.04.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR