Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Vložka číslo:  426/B

Obchodné meno: 
Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik, skrátený názov: Plemenárske služby SR, š.p.
  (od: 18.08.2020)
Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik
  (od: 09.01.2008 do: 17.08.2020)
Sídlo: 
Starohájska 29
Bratislava 852 27
  (od: 09.01.2008)
IČO: 
36 856 096
  (od: 09.01.2008)
Deň zápisu: 
09.01.2008
  (od: 09.01.2008)
Právna forma: 
Štátny podnik
  (od: 09.01.2008)
Predmet podnikania (činnosti): 
A) Povinný predmet činnosti na uspokojovanie verejnoprospešných záujmov: 1/ zdokonaľovanie a vykonávanie rozhodujúcich úkonov kontroly úžitkovosti hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz, hydiny a bežcov zahŕňajúce systematické zisťovanie a vyhodnocovanie údajov požadovaných pre hodnotenie úžitkových vlastností hospodárskych zvierat, vrátane sledovania rozsahu a podmienok pre výkon kontroly úžitkovosti, 2/vykonávanie laboratórnych analýz mliečnych vzoriek u kontrolovaných kráv, oviec a kôz za účelom zisťovania ich úžitkových vlastností a posúdenia kvality mlieka pre potreby chovateľov na základe ich požiadaviek, 3/centrálne spracovávanie výsledkov kontroly úžitkovosti, kontroly dedičnosti, inseminácie a reprodukcie hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz, hydiny a bežcov, zabezpečovanie a vedenie centrálneho registra plemenárskych údajov, ktorými sa rozumejú predpísaným spôsobom získané a evidované údaje, ktoré identifikujú chovateľa, chov, plemeno, pôvod, úžitkovosť a plemennú hodnotu a ich uchovávanie v centrálnej databanke, poskytovanie výstupov automatizovaného spracovania dát chovateľom a subjektom vykonávajúcim insemináciu a šľachtiteľskú činnosť na základe zmluvných vzťahov, 4/zdokonaľovanie a vykonávanie kontroly dedičnosti úžitkových vlastností hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz, hydiny a bežcov zahŕňajúce moderné kontrolné a testovacie systémy používané k odhadu plemennej hodnoty zvierat, 5/overovanie, opravovanie a testovanie technickej spôsobilosti mliekomerov používaných pri výkone kontroly mliekovej úžitkovosti hospodárskych zvierat, 6/zisťovanie a overovanie pravosti pôvodu zvierat a ich potomstva objektívnymi biologicko - genetickými metódami vo vlastnom genetickom laboratóriu, 7/školenie a doškoľovanie plemenárskych pracovníkov v rámci akreditovaných vzdelávacích aktivít, 8/poskytovanie odborného poradenstva v plemenárstve, ako aj programové vybavenie pre počítače používané v plemenárskej a poľnohospodárskej praxi, 9/spolupráca s vedecko - výskumnými pracoviskami, uznanými chovateľskými a ostatnými plemenárskymi organizáciami pri navrhovaní a tvorbe metód technologických postupov v šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat (technické normy, metodiky, inštrukcie, chovné ciele a štandardy hospodárskych zvierat), 10/plnenie ostatných úloh vyplývajúce zo zákona o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat, súvisiace alebo nadväzujúce na činnosti v zmysle poverenia vydaného ministerstvom, 11/skladovanie a ošetrovanie pohlavných buniek, zygot a embrii ohrozených typov, plemien a línií HZ - génové rezervy, 12/vypracovávanie a zabezpečovanie realizácie systému označovania, identilikácie a vedenia centrálnej evidencie, vrátane presunov hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz, hydiny a bežcov v zmysle platných predpisov, registrácie chovov hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz, hydiny a bežcov a predaj unifikovaného označovacieho materiálu k zabezpečeniu tejto činnosti, 13/zabezpečenie vedenia registra chovu koňovitých zvierat, spracovanie údajov centrálnej evidencie, vrátane spracovania údajov o presune koňovitých zvierat, 14/zabezpečenie vedenia registra včelstiev, spracovanie údajov centrálnej evidencie vrátane spracovania údajov o presune včelstiev
  (od: 01.12.2022)
B) Podnikateľské činnosti: 1/prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov, ak sa popri prenájme neposkytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom, 2/kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/, 3/kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, 4/sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a výroby v rozsahu voľnej živnosti, 5/prenájom strojov a prístrojov, 6/podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti, 7/ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností, 8/vypracovanie a zabezpečenie realizácie predaja veterinárnych transporderov (mikročip) na identifikáciu hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz, hydiny a bežcov, vrátane čítacieho zariadenia - systém elektronických identifikátorov 9/predaj veterinárnych transpondérov (mikročip) na identifikáciu koňovitých zvierat, vrátane čítacieho zariadenia - systém elektronických identifikátorov
  (od: 01.12.2022)
Povinný predmet činnosti na uspokojovanie verejnoprospešných záujmov:
  (od: 09.01.2008 do: 09.07.2013)
zdokonaľovanie a vykonávanie rozhodujúcich úkonov kontroly úžitkovosti hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz, hydiny a bežcov zahŕňajúce systematické zisťovanie a vyhodnocovanie údajov požadovaných pre hodnotenie úžitkových vlastností hospodárskych zvierat, vrátane sledovania rozsahu a podmienok pre výkon kontroly úžítkovosti
  (od: 09.01.2008 do: 30.11.2022)
vykonávanie laboratórnych analýz mliečnych vzoriek u kontrolovaných kráv, oviec a kôz za účelom zisťovania ich úžitkových vlastností a posúdenia kvality mlieka pre potreby chovateľov na základe ich požiadaviek
  (od: 09.01.2008 do: 30.11.2022)
centrálne spracovávanie výsledkov kontroly úžitkovosti, kontroly dedičnosti, inseminácie a reprodukcie hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz, hydiny a bežcov, zabezpečovanie a vedenie centrálneho registra plemenárskych údajov, ktorými sa rozumejú predpísaným spôsobom získané a evidované údaje, ktoré identifikujú chovateľa, chov, plemeno, pôvod, úžitkovosť a plemennú hodnotu a ich uchovávanie v centrálnej databanke, poskytovanie výstupov automatizovaného spracovania dát chovateľom a subjektom vykonávajúcim insemináciu a šľachtiteľskú činnosť na základe zmluvných vzťahov
  (od: 09.01.2008 do: 30.11.2022)
zdokonaľovanie a vykonávanie kontroly dedičnosti úžitkových vlastností hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz, hydiny a bežcov zahŕňajúce moderné kontrolné a testovacie systémy používané k odhadu plemennej hodnoty zvierat
  (od: 09.01.2008 do: 30.11.2022)
overovanie, opravovanie a testovanie technickej spôsobilosti mliekomerov používaných pri výkone kontroly mliekovej úžitkovosti hospodárskych zvierat
  (od: 09.01.2008 do: 30.11.2022)
zisťovanie a overovanie pravosti pôvodu zvierat a ich potomstva objektívnymi biologicko - genetickými metódami vo vlastnom genetickom laboratóriu
  (od: 09.01.2008 do: 30.11.2022)
školenie a doškoľovanie plemenárskych pracovníkov v rámci akreditovaných vzdelávacích aktivít
  (od: 09.01.2008 do: 30.11.2022)
poskytovanie odborného poradenstva v plemenárstve, ako aj programové vybavenie pre počítače používané v plemenárskej a poľnohospodárskej praxi
  (od: 09.01.2008 do: 30.11.2022)
spolupráca s vedecko - výskumnými pracoviskami, uznanými chovateľskými a ostatnými plemenárskymi organizáciami pri navrhovaní a tvorbe metód technologických postupov v šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat (technické normy, metodiky, inštrukcie, chovné ciele a štandardy hospodárskych zvierat)
  (od: 09.01.2008 do: 30.11.2022)
plnenie ostatných úloh vyplývajúce zo zákona o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat, súvisiace alebo nadväzujúce na činnosti v zmysle poverenia vydaného ministerstvom
  (od: 09.01.2008 do: 30.11.2022)
skladovanie a ošetrovanie pohlavných buniek, zygot a embrii ohrozených typov, plemien a línií HZ - génové rezervy
  (od: 09.01.2008 do: 30.11.2022)
vypracovávanie a zabezpečovanie realizácie systému označovania, identilikácie a vedenia centrálnej evidencie, vrátane presunov hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz, hydiny a bežcov v zmysle platných predpisov, registrácie chovov hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz, hydiny a bežcov a predaj unifikovaného označovacieho materiálu k zabezpečeniu tejto činnosti.
  (od: 09.01.2008 do: 30.11.2022)
Podnikateľské činnosti: 1/ prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov, ak sa popri prenájme neposkytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom
  (od: 09.01.2008 do: 09.07.2013)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (od: 08.02.2008 do: 30.11.2022)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
  (od: 08.02.2008 do: 30.11.2022)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a výroby v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 08.02.2008 do: 30.11.2022)
prenájom strojov a prístrojov
  (od: 08.02.2008 do: 30.11.2022)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 08.02.2008 do: 30.11.2022)
ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
  (od: 30.01.2009 do: 30.11.2022)
zabezpečovanie vedenia registra chovu koní, spracovanie údajov centrálnej evidencie, vrátane spracovania údajov o presune koní, poskytnutých Národným žrebčínom Topoľčianky, š.p. z centrálnej evidencie chovu koní na Slovensku
  (od: 28.11.2009 do: 19.02.2010)
zabezpečovanie vedenia registra chovu koňovitých zvierat, spracovanie údajov centrálnej evidencie, vrátane spracovania údajov o presune koňovitých zvierat
  (od: 20.02.2010 do: 07.10.2010)
"zabezpečenie vedenia registra chovu koňovitých zvierat, spracovanie údajov centrálnej evidencie, vrátane spracovania údajov o presune koňovitých zvierat a predaj veterinárnych transpordérov (mikročip) na identifikáciu koňovitých zvierat, vrátane čitacieho zariadenia - systém elektronických identifikátorov"
  (od: 08.10.2010 do: 05.06.2013)
vypracovanie a zabezpečenie realizácie predaja veterinárnych transporderov (mikročip) na identifikáciu hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz, hydiny a bežcov, vrátane čítacieho zariadenia - systém elektronických identifikátorov
  (od: 28.12.2012 do: 30.11.2022)
"zabezpečenie vedenia registra chovu koňovitých zvierat, spracovanie údajov centrálnej evidencie, vrátane spracovania údajov o presune koňovitých zvierat"
  (od: 06.06.2013 do: 09.07.2013)
"predaj veterinárnych transpondérov (mikročip) na identifikáciu koňovitých zvierat, vrátane čítacieho zariadenia - systém elektronických identifikátorov"
  (od: 06.06.2013 do: 09.07.2013)
A) Povinný predmet činnosti na uspokojovanie verejnoprospešných záujmov:
  (od: 10.07.2013 do: 05.04.2019)
zabezpečenie vedenia registra chovu koňovitých zvierat, spracovanie údajov centrálnej evidencie, vrátane spracovania údajov o presune koňovitých zvierat
  (od: 10.07.2013 do: 30.11.2022)
B) Podnikateľské činnosti:
  (od: 10.07.2013 do: 30.11.2022)
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov, ak sa popri prenájme neposkytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom
  (od: 10.07.2013 do: 30.11.2022)
predaj veterinárnych transpondérov (mikročip) na identifikáciu koňovitých zvierat, vrátane čítacieho zariadenia - systém elektronických identifikátorov
  (od: 10.07.2013 do: 30.11.2022)
zabezpečenie vedenia registra včelstiev, spracovanie údajov centrálnej evidencie vrátane spracovania údajov o presune včelstiev
  (od: 19.07.2018 do: 05.04.2019)
A) Povinný predmet činnosti na uspokojovanie verejnoprospešných záujmov: zabezpečenie vedenia registra včelstiev, spracovanie údajov centrálnej evidencie vrátane spracovania údajov o presune včelstiev
  (od: 06.04.2019 do: 30.11.2022)
Štatutárny orgán: 
riaditeľ
  (od: 09.01.2008)
Ing. Štefan Ryba , PhD.
Fedinova 2
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
Vznik funkcie: 08.12.2023
  (od: 13.01.2024)
Ing. Marta Dianová
Eisnerova 15
Bratislava 841 08
Vznik funkcie: 15.05.2016
  (od: 24.05.2016 do: 18.08.2016)
Ing. Marta Dianová
Eisnerova 15
Bratislava 841 08
Vznik funkcie: 15.05.2016 Skončenie funkcie: 14.08.2016
  (od: 19.08.2016 do: 18.08.2016)
Ing. Marta Dianová
Eisnerova 15
Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 841 08
Vznik funkcie: 22.11.2023
  (od: 07.12.2023 do: 12.01.2024)
Ing. Marta Dianová
Eisnerova 15
Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 841 08
Vznik funkcie: 22.11.2023 Skončenie funkcie: 08.12.2023
  (od: 13.01.2024 do: 12.01.2024)
Ing. Péter Görözdi
Baloň 196
Baloň 930 08
Vznik funkcie: 15.08.2016
  (od: 19.08.2016 do: 06.06.2022)
Ing. Péter Görözdi
Baloň 196
Baloň 930 08
Vznik funkcie: 15.08.2016 Skončenie funkcie: 31.01.2022
  (od: 07.06.2022 do: 06.06.2022)
Ing. Péter Görözdi - riaditeľ
196
Baloň 930 08
Vznik funkcie: 20.12.2010
  (od: 23.12.2010 do: 28.05.2012)
Ing. Péter Görözdi - riaditeľ
196
Baloň 930 08
Vznik funkcie: 20.12.2010 Skončenie funkcie: 21.05.2012
  (od: 29.05.2012 do: 28.05.2012)
Ing. Lukáš Lipovský
Jána Švermu 2624/9
Bardejov 085 01
Vznik funkcie: 01.05.2022
  (od: 07.06.2022 do: 27.09.2022)
Ing. Lukáš Lipovský
Jána Švermu 2624/9
Bardejov 085 01
Vznik funkcie: 01.05.2022 Skončenie funkcie: 31.07.2022
  (od: 28.09.2022 do: 27.09.2022)
Mgr. Anna Mackovýchová
Ul. 29. augusta 35
Most pri Bratislave 900 46
Vznik funkcie: 01.08.2022
  (od: 28.09.2022 do: 29.12.2022)
Mgr. Anna Mackovýchová
Ul. 29. augusta 35
Most pri Bratislave 900 46
Vznik funkcie: 01.08.2022 Skončenie funkcie: 31.10.2022
  (od: 30.12.2022 do: 29.12.2022)
Mgr. Anna Mackovýchová
Ul. 29. augusta 359/35
Most pri Bratislave 900 46
Vznik funkcie: 01.11.2022
  (od: 30.12.2022 do: 06.12.2023)
Mgr. Anna Mackovýchová
Ul. 29. augusta 359/35
Most pri Bratislave 900 46
Vznik funkcie: 01.11.2022 Skončenie funkcie: 22.11.2023
  (od: 07.12.2023 do: 06.12.2023)
Pavol Michálek - poverený riaditeľ
Znievska 36
Bratislava 851 06
Vznik funkcie: 01.10.2010
  (od: 07.10.2010 do: 22.12.2010)
Pavol Michálek - poverený riaditeľ
Znievska 36
Bratislava 851 06
Vznik funkcie: 01.10.2010 Skončenie funkcie: 19.12.2010
  (od: 23.12.2010 do: 22.12.2010)
Ing. Štefan Ryba
Fedinova 2
Bratislava 851 02
Vznik funkcie: 09.01.2008
  (od: 09.01.2008 do: 06.10.2010)
Ing. Štefan Ryba
Fedinova 2
Bratislava 851 02
Vznik funkcie: 09.01.2008 Skončenie funkcie: 30.09.2010
  (od: 07.10.2010 do: 06.10.2010)
Ing. Štefan Ryba , PhD.
Fedinova 2
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 22.05.2012
  (od: 29.05.2012 do: 27.07.2012)
Ing. Štefan Ryba , PhD.
Fedinova 2
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 22.05.2012 Skončenie funkcie: 17.07.2012
  (od: 28.07.2012 do: 27.07.2012)
Ing. Štefan Ryba , PhD.
Fedinova 2
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 18.07.2012
  (od: 28.07.2012 do: 23.05.2016)
Ing. Štefan Ryba , PhD.
Fedinova 2
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 18.07.2012 Skončenie funkcie: 14.05.2016
  (od: 24.05.2016 do: 23.05.2016)
Konanie menom spoločnosti: 
Za štátny podnik počas poverenia vo všetkých jeho veciach koná a vykonáva podpisové právo riaditeľ samostatne. Podpisové právo za štátny podnik vykonáva riaditeľ tak, že pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k napísanému alebo vytlačenému názvu štátneho podniku svoj vlastnoručný podpis.V čase neprítomnosti vykonáva práva a povinnosti riaditeľa zástupca riaditeľa.
  (od: 07.12.2023)
Za štátny podnik počas poverenia vo všetkých jeho veciach koná a vykonáva podpisové právo riaditeľ samostatne. Podpisové právo za štátny podnik vykonáva riaditeľ tak, že pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k napísanému alebo vytlačenému názvu štátneho podniku svoj vlastnoručný podpis. V čase neprítomnosti vykonáva práva a povinnosti riaditeľa zástupca riaditeľa.
  (od: 07.06.2022 do: 06.12.2023)
Za štátny podnik vo všetkých jeho veciach koná a podpisuje riaditeľ samostatne. Počas poverenia za štátny podnik vo všetkých jeho veciach koná a podpisuje riaditeľ samostatne.
  (od: 07.10.2010 do: 06.06.2022)
Za štátny podnik vo všetkých jeho veciach koná a podpisuje riaditeľ samostatne.
  (od: 09.01.2008 do: 06.10.2010)
Prokúra: 
JUDr. Ján Nemčák
Krásnohorská 8
Bratislava 851 07
Vznik funkcie: 08.02.2008
  (od: 08.02.2008 do: 30.03.2012)
JUDr. Ján Nemčák
Krásnohorská 8
Bratislava 851 07
Vznik funkcie: 08.02.2008 Skončenie funkcie: 31.03.2012
  (od: 31.03.2012 do: 30.03.2012)
Prokurista je oprávnený konať za štátny podnik vo všetkých úkonoch týkajúcich sa prevádzky štátneho podniku. Pri vykonávaní písomných úkonov sa prokurista podpisuje tak, že k názvu štátneho podniku pripojí dodatok prokurista a svoj podpis.
  (od: 08.02.2008 do: 30.03.2012)
Odštepný závod: 
Názov: 
Účelové plemenárske zariadenie Nitra
  (od: 06.12.2014)
 
 
Názov: 
Regionálne stredisko Prešov
  (od: 26.03.2015)
Sídlo: 
Bayerova 7
Prešov 080 01
  (od: 26.03.2015)
Vedúci: 
Ing. Maroš Spišák
Mlynská 1462/51
Vranov nad Topľou 093 01
Vznik funkcie: 1. 4. 2015
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.03.2015)
Predmet činnosti: 
A/ Povinný predmet činnosti na uspokojovanie verejnoprospešných záujmov: - zdokonaľovanie a vykonávanie rozhodujúcich úkonov kontroly úžitkovosti hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz, hydiny a bežcov zahŕňajúce systematické zisťovanie a vyhodnocovanie údajov požadovaných pre hodnotenie úžitkových vlastností hospodárskych zvierat, vrátane sledovania rozsahu a podmienok pre výkon kontroly úžitkovosti, - vykonávanie laboratórnych analýz mliečnych vzoriek u kontrolovaných kráv, oviec a kôz za účelom zisťovania ich úžitkových vlastností a posúdenia kvality mlieka pre potreby chovateľov na základe ich požiadaviek, - centrálne spracovávanie výsledkov kontroly úžitkovosti, kontroly dedičnosti, inseminácie a reprodukcie hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz, hydiny a bežcov, zabezpečovanie a vedenie centrálneho registra plemenárskych údajov, ktorými sa rozumejú predpísaným spôsobom získané a evidované údaje, ktoré identifikujú chovateľa, chov, plemeno, pôvod, úžitkovosť a plemennú hodnotu a ich uchovávanie v centrálnej databanke, poskytovanie výstupov automatizovaného spracovania dát chovateľom a subjektom vykonávajúcim insemináciu a šľachtiteľskú činnosť na základe zmluvných vzťahov, - zdokonoľovanie a vykonávanie kontroly dedičnosti úžitkových vlastností hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz, hydiny a bežcov zahŕňajúce moderné kontrolné a testovacie systémy používané k odhadu plemennej hodnoty zvierat, - zisťovanie a overovanie pravosti pôvodu zvierat a ich potomstva objektívnymi biologicko-genetickými metódami vo vlastnom genetickom laboratóriu, - školenie a doškoľovanie plemenárskych pracovníkov v rámci akreditovaných vzdelávacích aktivít, - poskytovanie odborného poradenstva v plemenárstve, ako aj programové vybavenie pre počítače používané v plemenárskej a poľnohospodárskej praxi, - spolupráca s vedecko-výskumnými pracoviskami, uznanými chovateľskými a ostatnými plemenárskymi organizáciami pri navrhovaní a tvorbe metód technologických postupov v šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat /technické normy, metodiky, inštrukcie, chovné ciele a štandardy hospodárskych zvierat/, - plnenie ostatných úloh vyplývajúcich zo zákona o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat, súvisiace alebo nadväzujúce na činnosti v zmysle poverenia vydaného ministerstvom, - skladovanie a ošetrovanie pohlavných buniek, zygot a embryí ohrozených typov plemien a línií HZ - génové rezervy, - vypracovávanie a zabezpečovanie realizácie systému označovania, identifikácie a vedenia centrálnej evidencie, vrátane presunov hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz, hydiny a bežcov v zmysle platných predpisov, registrácie chovov hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz, hydiny a bežcov a predaj unifikovaného označovacieho materiálu k zabezpečeniu tejto činnosti
  (od: 26.03.2015)
B/ Podnikateľské činnosti: - prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov, ak sa popri prenájme neposkytujú aj iné než základné spojené s prenájmom, - kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/, - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, - sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a výroby v rozsahu voľnej živnosti, - prenájom strojov a prístrojov, - podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 26.03.2015)
 
 
Názov: 
Regionálne stredisko Žilina
  (od: 22.01.2017)
Sídlo: 
Rosinská cesta 12
Žilina 010 08
  (od: 22.01.2017)
Vedúci: 
Ing. Peter Gregor
Rosinská cesta 12
Žilina 010 08
Vznik funkcie: 1. 1. 2017
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.01.2017)
Predmet činnosti: 
zdokonaľovanie a vykonávanie rozhodujúcich úkonov kontroly úžitkovosti hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz, hydiny a bežcov zahŕňajúce systematické zisťovanie a vyhodnocovanie údajov požadovaných pre hodnotenie úžitkových vlastností hospodárskych zvierat, vrátane sledovania rozsahu a podmienok pre výkon kontroly úžítkovosti
  (od: 22.01.2017)
vykonávanie laboratórnych analýz mliečnych vzoriek u kontrolovaných kráv, oviec a kôz za účelom zisťovania ich úžitkových vlastností a posúdenia kvality mlieka pre potreby chovateľov na základe ich požiadaviek
  (od: 22.01.2017)
centrálne spracovávanie výsledkov kontroly úžitkovosti, kontroly dedičnosti, inseminácie a reprodukcie hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz, hydiny a bežcov, zabezpečovanie a vedenie centrálneho registra plemenárskych údajov, ktorými sa rozumejú predpísaným spôsobom získané a evidované údaje, ktoré identifikujú chovateľa, chov, plemeno, pôvod, úžitkovosť a plemennú hodnotu a ich uchovávanie v centrálnej databanke, poskytovanie výstupov automatizovaného spracovania dát chovateľom a subjektom vykonávajúcim insemináciu a šľachtiteľskú činnosť na základe zmluvných vzťahov
  (od: 22.01.2017)
zdokonaľovanie a vykonávanie kontroly dedičnosti úžitkových vlastností hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz, hydiny a bežcov zahŕňajúce moderné kontrolné a testovacie systémy používané k odhadu plemennej hodnoty zvierat
  (od: 22.01.2017)
zisťovanie a overovanie pravosti pôvodu zvierat a ich potomstva objektívnymi biologicko - genetickými metódami vo vlastnom genetickom laboratóriu
  (od: 22.01.2017)
poskytovanie odborného poradenstva v plemenárstve, ako aj programové vybavenie pre počítače používané v plemenárskej a poľnohospodárskej praxi
  (od: 22.01.2017)
spolupráca s vedecko - výskumnými pracoviskami, uznanými chovateľskými a ostatnými plemenárskymi organizáciami pri navrhovaní a tvorbe metód technologických postupov v šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat (technické normy, metodiky, inštrukcie, chovné ciele a štandardy hospodárskych zvierat)
  (od: 22.01.2017)
plnenie ostatných úloh vyplývajúce zo zákona o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat, súvisiace alebo nadväzujúce na činnosti v zmysle poverenia vydaného ministerstvom
  (od: 22.01.2017)
skladovanie a ošetrovanie pohlavných buniek, zygot a embrii ohrozených typov, plemien a línií HZ - génové rezervy
  (od: 22.01.2017)
vypracovávanie a zabezpečovanie realizácie systému označovania, identilikácie a vedenia centrálnej evidencie, vrátane presunov hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz, hydiny a bežcov v zmysle platných predpisov, registrácie chovov hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz, hydiny a bežcov a predaj unifikovaného označovacieho materiálu k zabezpečeniu tejto činnosti.
  (od: 22.01.2017)
B/ Podnikateľské činnosti: - prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov, ak sa popri prenájme neposkytujú aj iné než základné spojené s prenájmom, - kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/, - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, - sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a výroby v rozsahu voľnej živnosti, - prenájom strojov a prístrojov, - podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 22.01.2017)
 
 
Názov: 
Účelové plemenárske zariadenie Žilina
  (od: 20.01.2018)
Sídlo: 
Rosinská cesta 12
Žilina 010 08
  (od: 20.01.2018)
Vedúci: 
Ing. Marcel Benkei
Hôrky 74
Žilina 010 04
Vznik funkcie: 10. 1. 2018
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.01.2018)
Predmet činnosti: 
A/ Povinný predmet činnosti na uspokojovanie verejnoprospešných záujmov: - zdokonaľovanie a vykonávanie rozhodujúcich úkonov kontroly úžitkovosti hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz, hydiny a bežcov zahŕňajúce systematické zisťovanie a vyhodnocovanie údajov požadovaných pre hodnotenie úžitkových vlastností hospodárskych zvierat, vrátane sledovania rozsahu a podmienok pre výkon kontroly úžitkovosti, - vykonávanie laboratórnych analýz mliečnych vzoriek u kontrolovaných kráv, oviec a kôz za účelom zisťovania ich úžitkových vlastností a posúdenia kvality mlieka pre potreby chovateľov na základe ich požiadaviek, - centrálne spracovávanie výsledkov kontroly úžitkovosti, kontroly dedičnosti, inseminácie a reprodukcie hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz, hydiny a bežcov, zabezpečovanie a vedenie centrálneho registra plemenárskych údajov, ktorými sa rozumejú predpísaným spôsobom získané a evidované údaje, ktoré identifikujú chovateľa, chov, plemeno, pôvod, úžitkovosť a plemennú hodnotu a ich uchovávanie v centrálnej databanke, poskytovanie výstupov automatizovaného spracovania dát chovateľom a subjektom vykonávajúcim insemináciu a šľachtiteľskú činnosť na základe zmluvných vzťahov, - zdokonoľovanie a vykonávanie kontroly dedičnosti úžitkových vlastností hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz, hydiny a bežcov zahŕňajúce moderné kontrolné a testovacie systémy používané k odhadu plemennej hodnoty zvierat, - zisťovanie a overovanie pravosti pôvodu zvierat a ich potomstva objektívnymi biologicko-genetickými metódami vo vlastnom genetickom laboratóriu, - školenie a doškoľovanie plemenárskych pracovníkov v rámci akreditovaných vzdelávacích aktivít, - poskytovanie odborného poradenstva v plemenárstve, ako aj programové vybavenie pre počítače používané v plemenárskej a poľnohospodárskej praxi, - spolupráca s vedecko-výskumnými pracoviskami, uznanými chovateľskými a ostatnými plemenárskymi organizáciami pri navrhovaní a tvorbe metód technologických postupov v šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat /technické normy, metodiky, inštrukcie, chovné ciele a štandardy hospodárskych zvierat/, - plnenie ostatných úloh vyplývajúcich zo zákona o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat, súvisiace alebo nadväzujúce na činnosti v zmysle poverenia vydaného ministerstvom, - skladovanie a ošetrovanie pohlavných buniek, zygot a embryí ohrozených typov plemien a línií HZ - génové rezervy, - vypracovávanie a zabezpečovanie realizácie systému označovania, identifikácie a vedenia centrálnej evidencie, vrátane presunov hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz, hydiny a bežcov v zmysle platných predpisov, registrácie chovov hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz, hydiny a bežcov a predaj unifikovaného označovacieho materiálu k zabezpečeniu tejto činnosti
  (od: 20.01.2018)
B/ Podnikateľské činnosti: - prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov, ak sa popri prenájme neposkytujú aj iné než základné spojené s prenájmom, - kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/, - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, - sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a výroby v rozsahu voľnej živnosti, - prenájom strojov a prístrojov, - podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 20.01.2018)
 
 
Názov: 
Účelové plemenárske zariadenie Nitra
  (od: 12.05.2021)
Sídlo: 
Hlohovecká 5
Lužianky 951 41
  (od: 12.05.2021)
Vedúci: 
Ing. Lenka Mlyneková PhD.
Ďumbierska 699/37
Nitra 949 01
Vznik funkcie: 1. 12. 2014
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.05.2021)
Predmet činnosti: 
B/ Podnikateľské činnosti: - prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov, ak sa popri prenájme neposkytujú aj iné než základné spojené s prenájmom, - kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/, - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, - sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a výroby v rozsahu voľnej živnosti, - prenájom strojov a prístrojov, - podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 12.05.2021)
 
 
Názov: 
Regionálne stredisko Trnava
  (od: 08.02.2008)
Sídlo: 
A. Sládkoviča 26
Trnava 917 81
  (od: 08.02.2008)
Vedúci: 
MVDr. Anton Mikita
Jesenského 1077/3
Sereď 926 01
Vznik funkcie: 1. 1. 2008
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.02.2008)
Predmet činnosti: 
A/ Povinný predmet činnosti na uspokojovanie verejnoprospešných záujmov: - zdokonaľovanie a vykonávanie rozhodujúcich úkonov kontroly úžitkovosti hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz, hydiny a bežcov zahŕňajúce systematické zisťovanie a vyhodnocovanie údajov požadovaných pre hodnotenie úžitkových vlastností hospodárskych zvierat, vrátane sledovania rozsahu a podmienok pre výkon kontroly úžitkovosti, - vykonávanie laboratórnych analýz mliečnych vzoriek u kontrolovaných kráv, oviec a kôz za účelom zisťovania ich úžitkových vlastností a posúdenia kvality mlieka pre potreby chovateľov na základe ich požiadaviek, - centrálne spracovávanie výsledkov kontroly úžitkovosti, kontroly dedičnosti, inseminácie a reprodukcie hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz, hydiny a bežcov, zabezpečovanie a vedenie centrálneho registra plemenárskych údajov, ktorými sa rozumejú predpísaným spôsobom získané a evidované údaje, ktoré identifikujú chovateľa, chov, plemeno, pôvod, úžitkovosť a plemennú hodnotu a ich uchovávanie v centrálnej databanke, poskytovanie výstupov automatizovaného spracovania dát chovateľom a subjektom vykonávajúcim insemináciu a šľachtiteľskú činnosť na základe zmluvných vzťahov, - zdokonoľovanie a vykonávanie kontroly dedičnosti úžitkových vlastností hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz, hydiny a bežcov zahŕňajúce moderné kontrolné a testovacie systémy používané k odhadu plemennej hodnoty zvierat, - zisťovanie a overovanie pravosti pôvodu zvierat a ich potomstva objektívnymi biologicko-genetickými metódami vo vlastnom genetickom laboratóriu, - školenie a doškoľovanie plemenárskych pracovníkov v rámci akreditovaných vzdelávacích aktivít, - poskytovanie odborného poradenstva v plemenárstve, ako aj programové vybavenie pre počítače používané v plemenárskej a poľnohospodárskej praxi, - spolupráca s vedecko-výskumnými pracoviskami, uznanými chovateľskými a ostatnými plemenárskymi organizáciami pri navrhovaní a tvorbe metód technologických postupov v šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat /technické normy, metodiky, inštrukcie, chovné ciele a štandardy hospodárskych zvierat/, - plnenie ostatných úloh vyplývajúcich zo zákona o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat, súvisiace alebo nadväzujúce na činnosti v zmysle poverenia vydaného ministerstvom, - skladovanie a ošetrovanie pohlavných buniek, zygot a embryí ohrozených typov plemien a línií HZ - génové rezervy, - vypracovávanie a zabezpečovanie realizácie systému označovania, identifikácie a vedenia centrálnej evidencie, vrátane presunov hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz, hydiny a bežcov v zmysle platných predpisov, registrácie chovov hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz, hydiny a bežcov a predaj unifikovaného označovacieho materiálu k zabezpečeniu tejto činnosti
  (od: 08.02.2008)
B/ Podnikateľské činnosti: - prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov, ak sa popri prenájme neposkytujú aj iné než základné spojené s prenájmom, - kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/, - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, - sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a výroby v rozsahu voľnej živnosti, - prenájom strojov a prístrojov, - podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 08.02.2008)
 
 
Názov: 
Regionálne stredisko Banská Bystrica
  (od: 08.02.2008)
Sídlo: 
Pod Bánošom 33
Banská Bystrica 974 11
  (od: 08.02.2008)
Vedúci: 
Ing. Daniel Rajčok
Dolná 4
Brezno 977 03
Vznik funkcie: 1. 2. 2008
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.02.2008)
Predmet činnosti: 
A/ Povinný predmet činnosti na uspokojovanie verejnoprospešných záujmov: - zdokonaľovanie a vykonávanie rozhodujúcich úkonov kontroly úžitkovosti hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz, hydiny a bežcov zahŕňajúce systematické zisťovanie a vyhodnocovanie údajov požadovaných pre hodnotenie úžitkových vlastností hospodárskych zvierat, vrátane sledovania rozsahu a podmienok pre výkon kontroly úžitkovosti, - vykonávanie laboratórnych analýz mliečnych vzoriek u kontrolovaných kráv, oviec a kôz za účelom zisťovania ich úžitkových vlastností a posúdenia kvality mlieka pre potreby chovateľov na základe ich požiadaviek, - centrálne spracovávanie výsledkov kontroly úžitkovosti, kontroly dedičnosti, inseminácie a reprodukcie hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz, hydiny a bežcov, zabezpečovanie a vedenie centrálneho registra plemenárskych údajov, ktorými sa rozumejú predpísaným spôsobom získané a evidované údaje, ktoré identifikujú chovateľa, chov, plemeno, pôvod, úžitkovosť a plemennú hodnotu a ich uchovávanie v centrálnej databanke, poskytovanie výstupov automatizovaného spracovania dát chovateľom a subjektom vykonávajúcim insemináciu a šľachtiteľskú činnosť na základe zmluvných vzťahov, - zdokonoľovanie a vykonávanie kontroly dedičnosti úžitkových vlastností hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz, hydiny a bežcov zahŕňajúce moderné kontrolné a testovacie systémy používané k odhadu plemennej hodnoty zvierat, - zisťovanie a overovanie pravosti pôvodu zvierat a ich potomstva objektívnymi biologicko-genetickými metódami vo vlastnom genetickom laboratóriu, - školenie a doškoľovanie plemenárskych pracovníkov v rámci akreditovaných vzdelávacích aktivít, - poskytovanie odborného poradenstva v plemenárstve, ako aj programové vybavenie pre počítače používané v plemenárskej a poľnohospodárskej praxi, - spolupráca s vedecko-výskumnými pracoviskami, uznanými chovateľskými a ostatnými plemenárskymi organizáciami pri navrhovaní a tvorbe metód technologických postupov v šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat /technické normy, metodiky, inštrukcie, chovné ciele a štandardy hospodárskych zvierat/, - plnenie ostatných úloh vyplývajúcich zo zákona o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat, súvisiace alebo nadväzujúce na činnosti v zmysle poverenia vydaného ministerstvom, - skladovanie a ošetrovanie pohlavných buniek, zygot a embryí ohrozených typov plemien a línií HZ - génové rezervy, - vypracovávanie a zabezpečovanie realizácie systému označovania, identifikácie a vedenia centrálnej evidencie, vrátane presunov hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz, hydiny a bežcov v zmysle platných predpisov, registrácie chovov hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz, hydiny a bežcov a predaj unifikovaného označovacieho materiálu k zabezpečeniu tejto činnosti
  (od: 08.02.2008)
B/ Podnikateľské činnosti: - prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov, ak sa popri prenájme neposkytujú aj iné než základné spojené s prenájmom, - kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/, - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, - sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a výroby v rozsahu voľnej živnosti, - prenájom strojov a prístrojov, - podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 08.02.2008)
 
 
Názov: 
Regionálne stredisko Dunajská Streda
  (od: 16.11.2010)
Vedúci: 
Ing. Arpád Csaplár
Slnečná 689/11
Dunajská Lužná 900 42
Vznik funkcie: 1. 1. 2008 Skončenie funkcie: 30. 9. 2010
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.11.2010)
Predmet činnosti: 
A/ Povinný predmet činnosti na uspokojovanie verejnoprospešných záujmov: - zdokonaľovanie a vykonávanie rozhodujúcich úkonov kontroly úžitkovosti hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz, hydiny a bežcov zahŕňajúce systematické zisťovanie a vyhodnocovanie údajov požadovaných pre hodnotenie úžitkových vlastností hospodárskych zvierat, vrátane sledovania rozsahu a podmienok pre výkon kontroly úžitkovosti, - vykonávanie laboratórnych analýz mliečnych vzoriek u kontrolovaných kráv, oviec a kôz za účelom zisťovania ich úžitkových vlastností a posúdenia kvality mlieka pre potreby chovateľov na základe ich požiadaviek, - centrálne spracovávanie výsledkov kontroly úžitkovosti, kontroly dedičnosti, inseminácie a reprodukcie hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz, hydiny a bežcov, zabezpečovanie a vedenie centrálneho registra plemenárskych údajov, ktorými sa rozumejú predpísaným spôsobom získané a evidované údaje, ktoré identifikujú chovateľa, chov, plemeno, pôvod, úžitkovosť a plemennú hodnotu a ich uchovávanie v centrálnej databanke, poskytovanie výstupov automatizovaného spracovania dát chovateľom a subjektom vykonávajúcim insemináciu a šľachtiteľskú činnosť na základe zmluvných vzťahov, - zdokonoľovanie a vykonávanie kontroly dedičnosti úžitkových vlastností hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz, hydiny a bežcov zahŕňajúce moderné kontrolné a testovacie systémy používané k odhadu plemennej hodnoty zvierat, - zisťovanie a overovanie pravosti pôvodu zvierat a ich potomstva objektívnymi biologicko-genetickými metódami vo vlastnom genetickom laboratóriu, - školenie a doškoľovanie plemenárskych pracovníkov v rámci akreditovaných vzdelávacích aktivít, - poskytovanie odborného poradenstva v plemenárstve, ako aj programové vybavenie pre počítače používané v plemenárskej a poľnohospodárskej praxi, - spolupráca s vedecko-výskumnými pracoviskami, uznanými chovateľskými a ostatnými plemenárskymi organizáciami pri navrhovaní a tvorbe metód technologických postupov v šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat /technické normy, metodiky, inštrukcie, chovné ciele a štandardy hospodárskych zvierat/, - plnenie ostatných úloh vyplývajúcich zo zákona o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat, súvisiace alebo nadväzujúce na činnosti v zmysle poverenia vydaného ministerstvom, - skladovanie a ošetrovanie pohlavných buniek, zygot a embryí ohrozených typov plemien a línií HZ - génové rezervy, - vypracovávanie a zabezpečovanie realizácie systému označovania, identifikácie a vedenia centrálnej evidencie, vrátane presunov hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz, hydiny a bežcov v zmysle platných predpisov, registrácie chovov hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz, hydiny a bežcov a predaj unifikovaného označovacieho materiálu k zabezpečeniu tejto činnosti
  (od: 16.11.2010)
B/ Podnikateľské činnosti: - prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov, ak sa popri prenájme neposkytujú aj iné než základné spojené s prenájmom, - kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/, - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, - sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a výroby v rozsahu voľnej živnosti, - prenájom strojov a prístrojov, - podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 16.11.2010)
 
 
Názov: 
Regionálne stredisko
  (od: 25.01.2011)
Sídlo: 
Gomotášska 5
Dunajská Streda 921 01
  (od: 25.01.2011)
Vedúci: 
Ing. Daniel Szuszek
Hlavná 58/11
Imeľ 946 52
Vznik funkcie: 1. 1. 2011
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.01.2011)
 
 
Názov: 
Účelové plemenárske zariadenie Nitra
  (od: 02.12.2015 do: 11.05.2021)
Sídlo: 
Hlohovecká 5
Lužianky 951 41
  (od: 02.12.2015 do: 11.05.2021)
Vedúci: 
Ing. Lenka Neupane Mlyneková PhD.
Ďumbierska 699/37
Nitra 949 01
Vznik funkcie: 1. 12. 2014
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.12.2015 do: 11.05.2021)
Predmet činnosti: 
B/ Podnikateľské činnosti: - prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov, ak sa popri prenájme neposkytujú aj iné než základné spojené s prenájmom, - kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/, - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, - sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a výroby v rozsahu voľnej živnosti, - prenájom strojov a prístrojov, - podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 02.12.2015 do: 11.05.2021)
 
 
Názov: 
Účelové plemenárske zariadenie Žilina
  (od: 08.04.2014 do: 19.01.2018)
Sídlo: 
Rosinská cesta 12
Žilina 010 08
  (od: 08.04.2014 do: 19.01.2018)
Vedúci: 
Ing. Janka Tabačková
Ovčiarsko 184
Ovčiarsko 010 04
Vznik funkcie: 1. 4. 2014
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.04.2014 do: 19.01.2018)
Predmet činnosti: 
A/ Povinný predmet činnosti na uspokojovanie verejnoprospešných záujmov: - zdokonaľovanie a vykonávanie rozhodujúcich úkonov kontroly úžitkovosti hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz, hydiny a bežcov zahŕňajúce systematické zisťovanie a vyhodnocovanie údajov požadovaných pre hodnotenie úžitkových vlastností hospodárskych zvierat, vrátane sledovania rozsahu a podmienok pre výkon kontroly úžitkovosti, - vykonávanie laboratórnych analýz mliečnych vzoriek u kontrolovaných kráv, oviec a kôz za účelom zisťovania ich úžitkových vlastností a posúdenia kvality mlieka pre potreby chovateľov na základe ich požiadaviek, - centrálne spracovávanie výsledkov kontroly úžitkovosti, kontroly dedičnosti, inseminácie a reprodukcie hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz, hydiny a bežcov, zabezpečovanie a vedenie centrálneho registra plemenárskych údajov, ktorými sa rozumejú predpísaným spôsobom získané a evidované údaje, ktoré identifikujú chovateľa, chov, plemeno, pôvod, úžitkovosť a plemennú hodnotu a ich uchovávanie v centrálnej databanke, poskytovanie výstupov automatizovaného spracovania dát chovateľom a subjektom vykonávajúcim insemináciu a šľachtiteľskú činnosť na základe zmluvných vzťahov, - zdokonoľovanie a vykonávanie kontroly dedičnosti úžitkových vlastností hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz, hydiny a bežcov zahŕňajúce moderné kontrolné a testovacie systémy používané k odhadu plemennej hodnoty zvierat, - zisťovanie a overovanie pravosti pôvodu zvierat a ich potomstva objektívnymi biologicko-genetickými metódami vo vlastnom genetickom laboratóriu, - školenie a doškoľovanie plemenárskych pracovníkov v rámci akreditovaných vzdelávacích aktivít, - poskytovanie odborného poradenstva v plemenárstve, ako aj programové vybavenie pre počítače používané v plemenárskej a poľnohospodárskej praxi, - spolupráca s vedecko-výskumnými pracoviskami, uznanými chovateľskými a ostatnými plemenárskymi organizáciami pri navrhovaní a tvorbe metód technologických postupov v šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat /technické normy, metodiky, inštrukcie, chovné ciele a štandardy hospodárskych zvierat/, - plnenie ostatných úloh vyplývajúcich zo zákona o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat, súvisiace alebo nadväzujúce na činnosti v zmysle poverenia vydaného ministerstvom, - skladovanie a ošetrovanie pohlavných buniek, zygot a embryí ohrozených typov plemien a línií HZ - génové rezervy, - vypracovávanie a zabezpečovanie realizácie systému označovania, identifikácie a vedenia centrálnej evidencie, vrátane presunov hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz, hydiny a bežcov v zmysle platných predpisov, registrácie chovov hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz, hydiny a bežcov a predaj unifikovaného označovacieho materiálu k zabezpečeniu tejto činnosti
  (od: 08.04.2014 do: 19.01.2018)
B/ Podnikateľské činnosti: - prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov, ak sa popri prenájme neposkytujú aj iné než základné spojené s prenájmom, - kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/, - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, - sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a výroby v rozsahu voľnej živnosti, - prenájom strojov a prístrojov, - podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 08.04.2014 do: 19.01.2018)
 
 
Názov: 
Regionálne stredisko Liptovský Mikuláš
  (od: 01.01.2016 do: 21.01.2017)
Sídlo: 
Kollárova 2
Liptovský Mikuláš 031 01
  (od: 01.01.2016 do: 21.01.2017)
Vedúci: 
Ing. Peter Gregor
J.Š. Šikuru 4850/1
Martin 036 08
Vznik funkcie: 1. 1. 2016
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.01.2016 do: 21.01.2017)
Predmet činnosti: 
A/ Povinný predmet činnosti na uspokojovanie verejnoprospešných záujmov: - zdokonaľovanie a vykonávanie rozhodujúcich úkonov kontroly úžitkovosti hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz, hydiny a bežcov zahŕňajúce systematické zisťovanie a vyhodnocovanie údajov požadovaných pre hodnotenie úžitkových vlastností hospodárskych zvierat, vrátane sledovania rozsahu a podmienok pre výkon kontroly úžitkovosti, - vykonávanie laboratórnych analýz mliečnych vzoriek u kontrolovaných kráv, oviec a kôz za účelom zisťovania ich úžitkových vlastností a posúdenia kvality mlieka pre potreby chovateľov na základe ich požiadaviek, - centrálne spracovávanie výsledkov kontroly úžitkovosti, kontroly dedičnosti, inseminácie a reprodukcie hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz, hydiny a bežcov, zabezpečovanie a vedenie centrálneho registra plemenárskych údajov, ktorými sa rozumejú predpísaným spôsobom získané a evidované údaje, ktoré identifikujú chovateľa, chov, plemeno, pôvod, úžitkovosť a plemennú hodnotu a ich uchovávanie v centrálnej databanke, poskytovanie výstupov automatizovaného spracovania dát chovateľom a subjektom vykonávajúcim insemináciu a šľachtiteľskú činnosť na základe zmluvných vzťahov, - zdokonoľovanie a vykonávanie kontroly dedičnosti úžitkových vlastností hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz, hydiny a bežcov zahŕňajúce moderné kontrolné a testovacie systémy používané k odhadu plemennej hodnoty zvierat, - zisťovanie a overovanie pravosti pôvodu zvierat a ich potomstva objektívnymi biologicko-genetickými metódami vo vlastnom genetickom laboratóriu, - školenie a doškoľovanie plemenárskych pracovníkov v rámci akreditovaných vzdelávacích aktivít, - poskytovanie odborného poradenstva v plemenárstve, ako aj programové vybavenie pre počítače používané v plemenárskej a poľnohospodárskej praxi, - spolupráca s vedecko-výskumnými pracoviskami, uznanými chovateľskými a ostatnými plemenárskymi organizáciami pri navrhovaní a tvorbe metód technologických postupov v šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat /technické normy, metodiky, inštrukcie, chovné ciele a štandardy hospodárskych zvierat/, - plnenie ostatných úloh vyplývajúcich zo zákona o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat, súvisiace alebo nadväzujúce na činnosti v zmysle poverenia vydaného ministerstvom, - skladovanie a ošetrovanie pohlavných buniek, zygot a embryí ohrozených typov plemien a línií HZ - génové rezervy, - vypracovávanie a zabezpečovanie realizácie systému označovania, identifikácie a vedenia centrálnej evidencie, vrátane presunov hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz, hydiny a bežcov v zmysle platných predpisov, registrácie chovov hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz, hydiny a bežcov a predaj unifikovaného označovacieho materiálu k zabezpečeniu tejto činnosti
  (od: 01.01.2016 do: 21.01.2017)
B/ Podnikateľské činnosti: - prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov, ak sa popri prenájme neposkytujú aj iné než základné spojené s prenájmom, - kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/, - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, - sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a výroby v rozsahu voľnej živnosti, - prenájom strojov a prístrojov, - podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 01.01.2016 do: 21.01.2017)
 
 
Názov: 
Regionálne stredisko Liptovský Mikuláš
  (od: 08.02.2008 do: 31.12.2015)
Sídlo: 
Kollárova 2
Liptovský Mikuláš 031 01
  (od: 08.02.2008 do: 31.12.2015)
Vedúci: 
Ing. Milan Hubka
Podbr. Cedrova 491/4
Liptovský Mikuláš 031 04
Vznik funkcie: 1. 1. 2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.02.2008 do: 31.12.2015)
Ing. Milan Hubka
Podbr. Cedrova 491/4
Liptovský Mikuláš 031 04
Vznik funkcie: 1. 1. 2008 Skončenie funkcie: 31. 12. 2015
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.01.2016 do: 31.12.2015)
Predmet činnosti: 
A/ Povinný predmet činnosti na uspokojovanie verejnoprospešných záujmov: - zdokonaľovanie a vykonávanie rozhodujúcich úkonov kontroly úžitkovosti hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz, hydiny a bežcov zahŕňajúce systematické zisťovanie a vyhodnocovanie údajov požadovaných pre hodnotenie úžitkových vlastností hospodárskych zvierat, vrátane sledovania rozsahu a podmienok pre výkon kontroly úžitkovosti, - vykonávanie laboratórnych analýz mliečnych vzoriek u kontrolovaných kráv, oviec a kôz za účelom zisťovania ich úžitkových vlastností a posúdenia kvality mlieka pre potreby chovateľov na základe ich požiadaviek, - centrálne spracovávanie výsledkov kontroly úžitkovosti, kontroly dedičnosti, inseminácie a reprodukcie hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz, hydiny a bežcov, zabezpečovanie a vedenie centrálneho registra plemenárskych údajov, ktorými sa rozumejú predpísaným spôsobom získané a evidované údaje, ktoré identifikujú chovateľa, chov, plemeno, pôvod, úžitkovosť a plemennú hodnotu a ich uchovávanie v centrálnej databanke, poskytovanie výstupov automatizovaného spracovania dát chovateľom a subjektom vykonávajúcim insemináciu a šľachtiteľskú činnosť na základe zmluvných vzťahov, - zdokonoľovanie a vykonávanie kontroly dedičnosti úžitkových vlastností hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz, hydiny a bežcov zahŕňajúce moderné kontrolné a testovacie systémy používané k odhadu plemennej hodnoty zvierat, - zisťovanie a overovanie pravosti pôvodu zvierat a ich potomstva objektívnymi biologicko-genetickými metódami vo vlastnom genetickom laboratóriu, - školenie a doškoľovanie plemenárskych pracovníkov v rámci akreditovaných vzdelávacích aktivít, - poskytovanie odborného poradenstva v plemenárstve, ako aj programové vybavenie pre počítače používané v plemenárskej a poľnohospodárskej praxi, - spolupráca s vedecko-výskumnými pracoviskami, uznanými chovateľskými a ostatnými plemenárskymi organizáciami pri navrhovaní a tvorbe metód technologických postupov v šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat /technické normy, metodiky, inštrukcie, chovné ciele a štandardy hospodárskych zvierat/, - plnenie ostatných úloh vyplývajúcich zo zákona o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat, súvisiace alebo nadväzujúce na činnosti v zmysle poverenia vydaného ministerstvom, - skladovanie a ošetrovanie pohlavných buniek, zygot a embryí ohrozených typov plemien a línií HZ - génové rezervy, - vypracovávanie a zabezpečovanie realizácie systému označovania, identifikácie a vedenia centrálnej evidencie, vrátane presunov hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz, hydiny a bežcov v zmysle platných predpisov, registrácie chovov hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz, hydiny a bežcov a predaj unifikovaného označovacieho materiálu k zabezpečeniu tejto činnosti
  (od: 08.02.2008 do: 31.12.2015)
B/ Podnikateľské činnosti: - prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov, ak sa popri prenájme neposkytujú aj iné než základné spojené s prenájmom, - kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/, - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, - sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a výroby v rozsahu voľnej živnosti, - prenájom strojov a prístrojov, - podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 08.02.2008 do: 31.12.2015)
 
 
Názov: 
Účelové plemenárske zariadenie Nitra
  (od: 06.12.2014 do: 01.12.2015)
Sídlo: 
Hlohovská 5
Lužianky 951 41
  (od: 06.12.2014 do: 01.12.2015)
Vedúci: 
Ing. Jozef Chrastina PhD.
Jana Kráľa 108
Nitra 949 01
Vznik funkcie: 1. 1. 2008 Skončenie funkcie: 30. 11. 2014
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.12.2014 do: 05.12.2014)
Ing. Lenka Neupane Mlyneková PhD.
Ďumbierska 699/37
Nitra 949 01
Vznik funkcie: 1. 12. 2014
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.12.2014 do: 01.12.2015)
Predmet činnosti: 
B/ Podnikateľské činnosti: - prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov, ak sa popri prenájme neposkytujú aj iné než základné spojené s prenájmom, - kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/, - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, - sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a výroby v rozsahu voľnej živnosti, - prenájom strojov a prístrojov, - podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 06.12.2014 do: 01.12.2015)
 
 
Názov: 
Regionálne stredisko Prešov
  (od: 08.02.2008 do: 25.03.2015)
Sídlo: 
Bayerova 7
Prešov 080 01
  (od: 08.02.2008 do: 25.03.2015)
Vedúci: 
Ing. Jozef Orjabinec
Uzovský Šalgov 13
Ražňany 082 61
Vznik funkcie: 1. 1. 2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.02.2008 do: 25.03.2015)
Ing. Jozef Orjabinec
Uzovský Šalgov 13
Ražňany 082 61
Vznik funkcie: 1. 1. 2008 Skončenie funkcie: 30. 3. 2015
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.03.2015 do: 25.03.2015)
Predmet činnosti: 
A/ Povinný predmet činnosti na uspokojovanie verejnoprospešných záujmov: - zdokonaľovanie a vykonávanie rozhodujúcich úkonov kontroly úžitkovosti hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz, hydiny a bežcov zahŕňajúce systematické zisťovanie a vyhodnocovanie údajov požadovaných pre hodnotenie úžitkových vlastností hospodárskych zvierat, vrátane sledovania rozsahu a podmienok pre výkon kontroly úžitkovosti, - vykonávanie laboratórnych analýz mliečnych vzoriek u kontrolovaných kráv, oviec a kôz za účelom zisťovania ich úžitkových vlastností a posúdenia kvality mlieka pre potreby chovateľov na základe ich požiadaviek, - centrálne spracovávanie výsledkov kontroly úžitkovosti, kontroly dedičnosti, inseminácie a reprodukcie hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz, hydiny a bežcov, zabezpečovanie a vedenie centrálneho registra plemenárskych údajov, ktorými sa rozumejú predpísaným spôsobom získané a evidované údaje, ktoré identifikujú chovateľa, chov, plemeno, pôvod, úžitkovosť a plemennú hodnotu a ich uchovávanie v centrálnej databanke, poskytovanie výstupov automatizovaného spracovania dát chovateľom a subjektom vykonávajúcim insemináciu a šľachtiteľskú činnosť na základe zmluvných vzťahov, - zdokonoľovanie a vykonávanie kontroly dedičnosti úžitkových vlastností hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz, hydiny a bežcov zahŕňajúce moderné kontrolné a testovacie systémy používané k odhadu plemennej hodnoty zvierat, - zisťovanie a overovanie pravosti pôvodu zvierat a ich potomstva objektívnymi biologicko-genetickými metódami vo vlastnom genetickom laboratóriu, - školenie a doškoľovanie plemenárskych pracovníkov v rámci akreditovaných vzdelávacích aktivít, - poskytovanie odborného poradenstva v plemenárstve, ako aj programové vybavenie pre počítače používané v plemenárskej a poľnohospodárskej praxi, - spolupráca s vedecko-výskumnými pracoviskami, uznanými chovateľskými a ostatnými plemenárskymi organizáciami pri navrhovaní a tvorbe metód technologických postupov v šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat /technické normy, metodiky, inštrukcie, chovné ciele a štandardy hospodárskych zvierat/, - plnenie ostatných úloh vyplývajúcich zo zákona o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat, súvisiace alebo nadväzujúce na činnosti v zmysle poverenia vydaného ministerstvom, - skladovanie a ošetrovanie pohlavných buniek, zygot a embryí ohrozených typov plemien a línií HZ - génové rezervy, - vypracovávanie a zabezpečovanie realizácie systému označovania, identifikácie a vedenia centrálnej evidencie, vrátane presunov hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz, hydiny a bežcov v zmysle platných predpisov, registrácie chovov hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz, hydiny a bežcov a predaj unifikovaného označovacieho materiálu k zabezpečeniu tejto činnosti
  (od: 08.02.2008 do: 25.03.2015)
B/ Podnikateľské činnosti: - prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov, ak sa popri prenájme neposkytujú aj iné než základné spojené s prenájmom, - kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/, - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, - sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a výroby v rozsahu voľnej živnosti, - prenájom strojov a prístrojov, - podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 08.02.2008 do: 25.03.2015)
 
 
Názov: 
Účelové plemenárske zariadenie Nitra
  (od: 08.02.2008 do: 05.12.2014)
Sídlo: 
Hlohovská 5
Lužianky 951 41
  (od: 08.02.2008 do: 05.12.2014)
Vedúci: 
Ing. Jozef Chrastina PhD.
Jana Kráľa 108
Nitra 949 01
Vznik funkcie: 1. 1. 2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.02.2008 do: 05.12.2014)
Ing. Jozef Chrastina PhD.
Jana Kráľa 108
Nitra 949 01
Vznik funkcie: 1. 1. 2008 Skončenie funkcie: 30. 11. 2014
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.12.2014 do: 05.12.2014)
Predmet činnosti: 
A/ Povinný predmet činnosti na uspokojovanie verejnoprospešných záujmov: - zdokonaľovanie a vykonávanie rozhodujúcich úkonov kontroly úžitkovosti hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz, hydiny a bežcov zahŕňajúce systematické zisťovanie a vyhodnocovanie údajov požadovaných pre hodnotenie úžitkových vlastností hospodárskych zvierat, vrátane sledovania rozsahu a podmienok pre výkon kontroly úžitkovosti, - vykonávanie laboratórnych analýz mliečnych vzoriek u kontrolovaných kráv, oviec a kôz za účelom zisťovania ich úžitkových vlastností a posúdenia kvality mlieka pre potreby chovateľov na základe ich požiadaviek, - centrálne spracovávanie výsledkov kontroly úžitkovosti, kontroly dedičnosti, inseminácie a reprodukcie hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz, hydiny a bežcov, zabezpečovanie a vedenie centrálneho registra plemenárskych údajov, ktorými sa rozumejú predpísaným spôsobom získané a evidované údaje, ktoré identifikujú chovateľa, chov, plemeno, pôvod, úžitkovosť a plemennú hodnotu a ich uchovávanie v centrálnej databanke, poskytovanie výstupov automatizovaného spracovania dát chovateľom a subjektom vykonávajúcim insemináciu a šľachtiteľskú činnosť na základe zmluvných vzťahov, - zdokonoľovanie a vykonávanie kontroly dedičnosti úžitkových vlastností hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz, hydiny a bežcov zahŕňajúce moderné kontrolné a testovacie systémy používané k odhadu plemennej hodnoty zvierat, - zisťovanie a overovanie pravosti pôvodu zvierat a ich potomstva objektívnymi biologicko-genetickými metódami vo vlastnom genetickom laboratóriu, - školenie a doškoľovanie plemenárskych pracovníkov v rámci akreditovaných vzdelávacích aktivít, - poskytovanie odborného poradenstva v plemenárstve, ako aj programové vybavenie pre počítače používané v plemenárskej a poľnohospodárskej praxi, - spolupráca s vedecko-výskumnými pracoviskami, uznanými chovateľskými a ostatnými plemenárskymi organizáciami pri navrhovaní a tvorbe metód technologických postupov v šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat /technické normy, metodiky, inštrukcie, chovné ciele a štandardy hospodárskych zvierat/, - plnenie ostatných úloh vyplývajúcich zo zákona o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat, súvisiace alebo nadväzujúce na činnosti v zmysle poverenia vydaného ministerstvom, - skladovanie a ošetrovanie pohlavných buniek, zygot a embryí ohrozených typov plemien a línií HZ - génové rezervy, - vypracovávanie a zabezpečovanie realizácie systému označovania, identifikácie a vedenia centrálnej evidencie, vrátane presunov hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz, hydiny a bežcov v zmysle platných predpisov, registrácie chovov hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz, hydiny a bežcov a predaj unifikovaného označovacieho materiálu k zabezpečeniu tejto činnosti
  (od: 08.02.2008 do: 05.12.2014)
B/ Podnikateľské činnosti: - prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov, ak sa popri prenájme neposkytujú aj iné než základné spojené s prenájmom, - kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/, - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, - sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a výroby v rozsahu voľnej živnosti, - prenájom strojov a prístrojov, - podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 08.02.2008 do: 05.12.2014)
 
 
Názov: 
Účelové plemenárske zariadenie Žilina
  (od: 08.02.2008 do: 07.04.2014)
Sídlo: 
Rosinská cesta 12
Žilina 010 08
  (od: 08.02.2008 do: 07.04.2014)
Vedúci: 
Ing. Pavol Valášek
Malinová 19
Žilina 010 04
Vznik funkcie: 1. 1. 2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.02.2008 do: 07.04.2014)
Ing. Pavol Valášek
Malinová 19
Žilina 010 04
Vznik funkcie: 1. 1. 2008 Skončenie funkcie: 31. 3. 2014
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.04.2014 do: 07.04.2014)
Predmet činnosti: 
A/ Povinný predmet činnosti na uspokojovanie verejnoprospešných záujmov: - zdokonaľovanie a vykonávanie rozhodujúcich úkonov kontroly úžitkovosti hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz, hydiny a bežcov zahŕňajúce systematické zisťovanie a vyhodnocovanie údajov požadovaných pre hodnotenie úžitkových vlastností hospodárskych zvierat, vrátane sledovania rozsahu a podmienok pre výkon kontroly úžitkovosti, - vykonávanie laboratórnych analýz mliečnych vzoriek u kontrolovaných kráv, oviec a kôz za účelom zisťovania ich úžitkových vlastností a posúdenia kvality mlieka pre potreby chovateľov na základe ich požiadaviek, - centrálne spracovávanie výsledkov kontroly úžitkovosti, kontroly dedičnosti, inseminácie a reprodukcie hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz, hydiny a bežcov, zabezpečovanie a vedenie centrálneho registra plemenárskych údajov, ktorými sa rozumejú predpísaným spôsobom získané a evidované údaje, ktoré identifikujú chovateľa, chov, plemeno, pôvod, úžitkovosť a plemennú hodnotu a ich uchovávanie v centrálnej databanke, poskytovanie výstupov automatizovaného spracovania dát chovateľom a subjektom vykonávajúcim insemináciu a šľachtiteľskú činnosť na základe zmluvných vzťahov, - zdokonoľovanie a vykonávanie kontroly dedičnosti úžitkových vlastností hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz, hydiny a bežcov zahŕňajúce moderné kontrolné a testovacie systémy používané k odhadu plemennej hodnoty zvierat, - zisťovanie a overovanie pravosti pôvodu zvierat a ich potomstva objektívnymi biologicko-genetickými metódami vo vlastnom genetickom laboratóriu, - školenie a doškoľovanie plemenárskych pracovníkov v rámci akreditovaných vzdelávacích aktivít, - poskytovanie odborného poradenstva v plemenárstve, ako aj programové vybavenie pre počítače používané v plemenárskej a poľnohospodárskej praxi, - spolupráca s vedecko-výskumnými pracoviskami, uznanými chovateľskými a ostatnými plemenárskymi organizáciami pri navrhovaní a tvorbe metód technologických postupov v šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat /technické normy, metodiky, inštrukcie, chovné ciele a štandardy hospodárskych zvierat/, - plnenie ostatných úloh vyplývajúcich zo zákona o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat, súvisiace alebo nadväzujúce na činnosti v zmysle poverenia vydaného ministerstvom, - skladovanie a ošetrovanie pohlavných buniek, zygot a embryí ohrozených typov plemien a línií HZ - génové rezervy, - vypracovávanie a zabezpečovanie realizácie systému označovania, identifikácie a vedenia centrálnej evidencie, vrátane presunov hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz, hydiny a bežcov v zmysle platných predpisov, registrácie chovov hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz, hydiny a bežcov a predaj unifikovaného označovacieho materiálu k zabezpečeniu tejto činnosti
  (od: 08.02.2008 do: 07.04.2014)
B/ Podnikateľské činnosti: - prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov, ak sa popri prenájme neposkytujú aj iné než základné spojené s prenájmom, - kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/, - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, - sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a výroby v rozsahu voľnej živnosti, - prenájom strojov a prístrojov, - podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 08.02.2008 do: 07.04.2014)
 
 
Názov: 
Regionálne stredisko Žilina
  (od: 08.02.2008 do: 31.12.2011)
Sídlo: 
Rosinská 12
Žilina 010 08
  (od: 08.02.2008 do: 31.12.2011)
Vedúci: 
Ing. Rudolf Kosiba
Hronská 646/11
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 1. 1. 2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.02.2008 do: 31.12.2011)
Ing. Rudolf Kosiba
Hronská 646/11
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 1. 1. 2008 Skončenie funkcie: 31. 12. 2011
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.01.2012 do: 31.12.2011)
Predmet činnosti: 
A/ Povinný predmet činnosti na uspokojovanie verejnoprospešných záujmov: - zdokonaľovanie a vykonávanie rozhodujúcich úkonov kontroly úžitkovosti hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz, hydiny a bežcov zahŕňajúce systematické zisťovanie a vyhodnocovanie údajov požadovaných pre hodnotenie úžitkových vlastností hospodárskych zvierat, vrátane sledovania rozsahu a podmienok pre výkon kontroly úžitkovosti, - vykonávanie laboratórnych analýz mliečnych vzoriek u kontrolovaných kráv, oviec a kôz za účelom zisťovania ich úžitkových vlastností a posúdenia kvality mlieka pre potreby chovateľov na základe ich požiadaviek, - centrálne spracovávanie výsledkov kontroly úžitkovosti, kontroly dedičnosti, inseminácie a reprodukcie hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz, hydiny a bežcov, zabezpečovanie a vedenie centrálneho registra plemenárskych údajov, ktorými sa rozumejú predpísaným spôsobom získané a evidované údaje, ktoré identifikujú chovateľa, chov, plemeno, pôvod, úžitkovosť a plemennú hodnotu a ich uchovávanie v centrálnej databanke, poskytovanie výstupov automatizovaného spracovania dát chovateľom a subjektom vykonávajúcim insemináciu a šľachtiteľskú činnosť na základe zmluvných vzťahov, - zdokonoľovanie a vykonávanie kontroly dedičnosti úžitkových vlastností hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz, hydiny a bežcov zahŕňajúce moderné kontrolné a testovacie systémy používané k odhadu plemennej hodnoty zvierat, - zisťovanie a overovanie pravosti pôvodu zvierat a ich potomstva objektívnymi biologicko-genetickými metódami vo vlastnom genetickom laboratóriu, - školenie a doškoľovanie plemenárskych pracovníkov v rámci akreditovaných vzdelávacích aktivít, - poskytovanie odborného poradenstva v plemenárstve, ako aj programové vybavenie pre počítače používané v plemenárskej a poľnohospodárskej praxi, - spolupráca s vedecko-výskumnými pracoviskami, uznanými chovateľskými a ostatnými plemenárskymi organizáciami pri navrhovaní a tvorbe metód technologických postupov v šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat /technické normy, metodiky, inštrukcie, chovné ciele a štandardy hospodárskych zvierat/, - plnenie ostatných úloh vyplývajúcich zo zákona o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat, súvisiace alebo nadväzujúce na činnosti v zmysle poverenia vydaného ministerstvom, - skladovanie a ošetrovanie pohlavných buniek, zygot a embryí ohrozených typov plemien a línií HZ - génové rezervy, - vypracovávanie a zabezpečovanie realizácie systému označovania, identifikácie a vedenia centrálnej evidencie, vrátane presunov hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz, hydiny a bežcov v zmysle platných predpisov, registrácie chovov hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz, hydiny a bežcov a predaj unifikovaného označovacieho materiálu k zabezpečeniu tejto činnosti
  (od: 08.02.2008 do: 31.12.2011)
B/ Podnikateľské činnosti: - prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov, ak sa popri prenájme neposkytujú aj iné než základné spojené s prenájmom, - kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/, - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, - sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a výroby v rozsahu voľnej živnosti, - prenájom strojov a prístrojov, - podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 08.02.2008 do: 31.12.2011)
 
 
Názov: 
Regionálne stredisko Košice
  (od: 08.02.2008 do: 31.12.2011)
Sídlo: 
Popradská 78
Košice 040 11
  (od: 08.02.2008 do: 31.12.2011)
Vedúci: 
Ivan Špaček
Hemerkova 32
Košice 040 11
Vznik funkcie: 1. 1. 2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.02.2008 do: 31.12.2011)
Ivan Špaček
Hemerkova 32
Košice 040 11
Vznik funkcie: 1. 1. 2008 Skončenie funkcie: 31. 12. 2011
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.01.2012 do: 31.12.2011)
Predmet činnosti: 
A/ Povinný predmet činnosti na uspokojovanie verejnoprospešných záujmov: - zdokonaľovanie a vykonávanie rozhodujúcich úkonov kontroly úžitkovosti hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz, hydiny a bežcov zahŕňajúce systematické zisťovanie a vyhodnocovanie údajov požadovaných pre hodnotenie úžitkových vlastností hospodárskych zvierat, vrátane sledovania rozsahu a podmienok pre výkon kontroly úžitkovosti, - vykonávanie laboratórnych analýz mliečnych vzoriek u kontrolovaných kráv, oviec a kôz za účelom zisťovania ich úžitkových vlastností a posúdenia kvality mlieka pre potreby chovateľov na základe ich požiadaviek, - centrálne spracovávanie výsledkov kontroly úžitkovosti, kontroly dedičnosti, inseminácie a reprodukcie hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz, hydiny a bežcov, zabezpečovanie a vedenie centrálneho registra plemenárskych údajov, ktorými sa rozumejú predpísaným spôsobom získané a evidované údaje, ktoré identifikujú chovateľa, chov, plemeno, pôvod, úžitkovosť a plemennú hodnotu a ich uchovávanie v centrálnej databanke, poskytovanie výstupov automatizovaného spracovania dát chovateľom a subjektom vykonávajúcim insemináciu a šľachtiteľskú činnosť na základe zmluvných vzťahov, - zdokonoľovanie a vykonávanie kontroly dedičnosti úžitkových vlastností hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz, hydiny a bežcov zahŕňajúce moderné kontrolné a testovacie systémy používané k odhadu plemennej hodnoty zvierat, - zisťovanie a overovanie pravosti pôvodu zvierat a ich potomstva objektívnymi biologicko-genetickými metódami vo vlastnom genetickom laboratóriu, - školenie a doškoľovanie plemenárskych pracovníkov v rámci akreditovaných vzdelávacích aktivít, - poskytovanie odborného poradenstva v plemenárstve, ako aj programové vybavenie pre počítače používané v plemenárskej a poľnohospodárskej praxi, - spolupráca s vedecko-výskumnými pracoviskami, uznanými chovateľskými a ostatnými plemenárskymi organizáciami pri navrhovaní a tvorbe metód technologických postupov v šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat /technické normy, metodiky, inštrukcie, chovné ciele a štandardy hospodárskych zvierat/, - plnenie ostatných úloh vyplývajúcich zo zákona o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat, súvisiace alebo nadväzujúce na činnosti v zmysle poverenia vydaného ministerstvom, - skladovanie a ošetrovanie pohlavných buniek, zygot a embryí ohrozených typov plemien a línií HZ - génové rezervy, - vypracovávanie a zabezpečovanie realizácie systému označovania, identifikácie a vedenia centrálnej evidencie, vrátane presunov hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz, hydiny a bežcov v zmysle platných predpisov, registrácie chovov hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz, hydiny a bežcov a predaj unifikovaného označovacieho materiálu k zabezpečeniu tejto činnosti
  (od: 08.02.2008 do: 31.12.2011)
B/ Podnikateľské činnosti: - prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov, ak sa popri prenájme neposkytujú aj iné než základné spojené s prenájmom, - kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/, - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, - sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a výroby v rozsahu voľnej živnosti, - prenájom strojov a prístrojov, - podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 08.02.2008 do: 31.12.2011)
 
 
Názov: 
Regionálne stredisko Topoľčany
  (od: 08.02.2008 do: 31.12.2011)
Sídlo: 
Pod Kalváriou 2209
Topoľčany 955 01
  (od: 08.02.2008 do: 31.12.2011)
Vedúci: 
Ing. Jozef Šimon
Obrancov mieru 57/43
Tovarníky 955 01
Vznik funkcie: 1. 1. 2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.02.2008 do: 31.12.2011)
Ing. Jozef Šimon
Obrancov mieru 57/43
Tovarníky 955 01
Vznik funkcie: 1. 1. 2008 Skončenie funkcie: 31. 12. 2011
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.01.2012 do: 31.12.2011)
Predmet činnosti: 
A/ Povinný predmet činnosti na uspokojovanie verejnoprospešných záujmov: - zdokonaľovanie a vykonávanie rozhodujúcich úkonov kontroly úžitkovosti hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz, hydiny a bežcov zahŕňajúce systematické zisťovanie a vyhodnocovanie údajov požadovaných pre hodnotenie úžitkových vlastností hospodárskych zvierat, vrátane sledovania rozsahu a podmienok pre výkon kontroly úžitkovosti, - vykonávanie laboratórnych analýz mliečnych vzoriek u kontrolovaných kráv, oviec a kôz za účelom zisťovania ich úžitkových vlastností a posúdenia kvality mlieka pre potreby chovateľov na základe ich požiadaviek, - centrálne spracovávanie výsledkov kontroly úžitkovosti, kontroly dedičnosti, inseminácie a reprodukcie hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz, hydiny a bežcov, zabezpečovanie a vedenie centrálneho registra plemenárskych údajov, ktorými sa rozumejú predpísaným spôsobom získané a evidované údaje, ktoré identifikujú chovateľa, chov, plemeno, pôvod, úžitkovosť a plemennú hodnotu a ich uchovávanie v centrálnej databanke, poskytovanie výstupov automatizovaného spracovania dát chovateľom a subjektom vykonávajúcim insemináciu a šľachtiteľskú činnosť na základe zmluvných vzťahov, - zdokonoľovanie a vykonávanie kontroly dedičnosti úžitkových vlastností hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz, hydiny a bežcov zahŕňajúce moderné kontrolné a testovacie systémy používané k odhadu plemennej hodnoty zvierat, - zisťovanie a overovanie pravosti pôvodu zvierat a ich potomstva objektívnymi biologicko-genetickými metódami vo vlastnom genetickom laboratóriu, - školenie a doškoľovanie plemenárskych pracovníkov v rámci akreditovaných vzdelávacích aktivít, - poskytovanie odborného poradenstva v plemenárstve, ako aj programové vybavenie pre počítače používané v plemenárskej a poľnohospodárskej praxi, - spolupráca s vedecko-výskumnými pracoviskami, uznanými chovateľskými a ostatnými plemenárskymi organizáciami pri navrhovaní a tvorbe metód technologických postupov v šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat /technické normy, metodiky, inštrukcie, chovné ciele a štandardy hospodárskych zvierat/, - plnenie ostatných úloh vyplývajúcich zo zákona o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat, súvisiace alebo nadväzujúce na činnosti v zmysle poverenia vydaného ministerstvom, - skladovanie a ošetrovanie pohlavných buniek, zygot a embryí ohrozených typov plemien a línií HZ - génové rezervy, - vypracovávanie a zabezpečovanie realizácie systému označovania, identifikácie a vedenia centrálnej evidencie, vrátane presunov hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz, hydiny a bežcov v zmysle platných predpisov, registrácie chovov hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz, hydiny a bežcov a predaj unifikovaného označovacieho materiálu k zabezpečeniu tejto činnosti
  (od: 08.02.2008 do: 31.12.2011)
B/ Podnikateľské činnosti: - prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov, ak sa popri prenájme neposkytujú aj iné než základné spojené s prenájmom, - kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/, - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, - sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a výroby v rozsahu voľnej živnosti, - prenájom strojov a prístrojov, - podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 08.02.2008 do: 31.12.2011)
 
 
Názov: 
Regionálne stredisko Nitra
  (od: 30.06.2010 do: 31.12.2011)
Sídlo: 
Hlohovská 5
Lužianky 951 41
  (od: 30.06.2010 do: 31.12.2011)
Vedúci: 
František Kovár
Jurkovičová 33
Nitra 949 11
Vznik funkcie: 1. 4. 2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.06.2010 do: 31.12.2011)
František Kovár
Jurkovičová 33
Nitra 949 11
Vznik funkcie: 1. 4. 2010 Skončenie funkcie: 31. 12. 2011
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.01.2012 do: 31.12.2011)
Predmet činnosti: 
1. A/ Povinný predmet činnosti na uspokojovanie verejnoprospešných záujmov: - zdokonaľovanie a vykonávanie rozhodujúcich úkonov kontroly úžitkovosti hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz, hydiny a bežcov zahŕňajúce systematické zisťovanie a vyhodnocovanie údajov požadovaných pre hodnotenie úžitkových vlastností hospodárskych zvierat, vrátane sledovania rozsahu a podmienok pre výkon kontroly úžitkovosti, - vykonávanie laboratórnych analýz mliečnych vzoriek u kontrolovaných kráv, oviec a kôz, za účelom zisťovania ich úžitkových vlastností a posúdenia kvality mlieka pre potreby chovateľov na základe ich požiadaviek, - centrálne spracovávanie výsledkov kontroly úžitkovosti, kontroly dedičnosti, inseminácie a reprodukcie hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz, hydiny a bežcov, zabezpečovanie a vedenie centrálneho registra plemenárskych údajov, ktorými sa rozumejú predpísaným spôsobom získané a evidované údaje, ktoré identifikujú chovateľa, chov, plemeno, pôvod, úžitkovosť a plemennú hodnotu a ich uchovávanie v centrálnej databanke, poskytovanie výstupov automatizovaného spracovania dát chovateľom a subjektom vykonávajúcim insemináciu a šľachtiteľskú činnosť na základe zmluvných vzťahov, - zdokonaľovanie a vykonávanie kontroly dedičnosti úžitkových vlastností hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz, hydiny a bežcov zahŕňajúce moderné kontrolné a testovacie systémy používané k odhadu plemennej hodnoty zvierat, - zisťovanie a overovanie pravosti pôvodu zvierat a ich potomstva objektívnymi biologicko-genetickými metódami vo vlastnom genetickom laboratóriu, - školenie a doškoľovanie plemenárskych pracovníkov v rámci akreditovaných vzdelávacích aktivít, - poskytovanie odborného poradenstva v plemenárstve, ako aj programové vybavenie pre počítače používané v plemenárskej a poľnohospodárskej praxi, - spolupráca s vedecko-výskumnými pracoviskami, uznanými chovateľskými a ostatnými plemenárskymi organizáciami pri navrhovaní a tvorbe metód technologických postupov v šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat /technické normy, metodiky, inštrukcie, chovné ciele a štandardy hospodárskych zvierat/, - plnenie ostatných úloh vyplývajúcich zo zákona o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat, súvisiace alebo nadväzujúce na činnosti v zmysle poverenia vydaného ministerstvom, - skladovanie a ošetrovanie pohlavných buniek, zygot a embryí ohrozených typov plemien a línií HZ- génové rezervy, - vypracovávanie a zabezpečovanie realizácie systému označovania, identifikácie a vedenia centrálnej evidencie, vrátane presunov hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz, hydiny a bežcov v zmysle platných predpisov, registrácie chovov hovädzieho dobytka, oviec, kôz, hydiny a bežcov a predaj unifikovaného označovacieho materiálu k zabezpečeniu tejto činnosti
  (od: 30.06.2010 do: 31.12.2011)
B/ Podnikateľské činnosti: - prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov, ak sa popri prenájme neposkytujú aj iné než základné spojené s prenájmom, - kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/, - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, - sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a výroby v rozsahu voľnej živnosti, - prenájom strojov a prístrojov, - podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 30.06.2010 do: 31.12.2011)
 
 
Názov: 
Regionálne stredisko
  (od: 16.11.2010 do: 24.01.2011)
Sídlo: 
Gomotášska 5
Dunajská Streda 921 01
  (od: 16.11.2010 do: 24.01.2011)
Vedúci: 
Ing. Peter Görözdi
Baloň 196
Baloň 930 08
Vznik funkcie: 1. 10. 2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.11.2010 do: 24.01.2011)
Ing. Peter Görözdi
Baloň 196
Baloň 930 08
Vznik funkcie: 1. 10. 2010 Skončenie funkcie: 19. 12. 2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.01.2011 do: 24.01.2011)
 
 
Názov: 
Regionálne stredisko Dunajská Streda
  (od: 08.02.2008 do: 15.11.2010)
Sídlo: 
Gombotášska 5
Dunajská Streda 929 01
  (od: 08.02.2008 do: 15.11.2010)
Vedúci: 
Ing. Arpád Csaplár
Slnečná 689/11
Dunajská Lužná 900 42
Vznik funkcie: 1. 1. 2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.02.2008 do: 15.11.2010)
Predmet činnosti: 
A/ Povinný predmet činnosti na uspokojovanie verejnoprospešných záujmov: - zdokonaľovanie a vykonávanie rozhodujúcich úkonov kontroly úžitkovosti hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz, hydiny a bežcov zahŕňajúce systematické zisťovanie a vyhodnocovanie údajov požadovaných pre hodnotenie úžitkových vlastností hospodárskych zvierat, vrátane sledovania rozsahu a podmienok pre výkon kontroly úžitkovosti, - vykonávanie laboratórnych analýz mliečnych vzoriek u kontrolovaných kráv, oviec a kôz za účelom zisťovania ich úžitkových vlastností a posúdenia kvality mlieka pre potreby chovateľov na základe ich požiadaviek, - centrálne spracovávanie výsledkov kontroly úžitkovosti, kontroly dedičnosti, inseminácie a reprodukcie hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz, hydiny a bežcov, zabezpečovanie a vedenie centrálneho registra plemenárskych údajov, ktorými sa rozumejú predpísaným spôsobom získané a evidované údaje, ktoré identifikujú chovateľa, chov, plemeno, pôvod, úžitkovosť a plemennú hodnotu a ich uchovávanie v centrálnej databanke, poskytovanie výstupov automatizovaného spracovania dát chovateľom a subjektom vykonávajúcim insemináciu a šľachtiteľskú činnosť na základe zmluvných vzťahov, - zdokonoľovanie a vykonávanie kontroly dedičnosti úžitkových vlastností hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz, hydiny a bežcov zahŕňajúce moderné kontrolné a testovacie systémy používané k odhadu plemennej hodnoty zvierat, - zisťovanie a overovanie pravosti pôvodu zvierat a ich potomstva objektívnymi biologicko-genetickými metódami vo vlastnom genetickom laboratóriu, - školenie a doškoľovanie plemenárskych pracovníkov v rámci akreditovaných vzdelávacích aktivít, - poskytovanie odborného poradenstva v plemenárstve, ako aj programové vybavenie pre počítače používané v plemenárskej a poľnohospodárskej praxi, - spolupráca s vedecko-výskumnými pracoviskami, uznanými chovateľskými a ostatnými plemenárskymi organizáciami pri navrhovaní a tvorbe metód technologických postupov v šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat /technické normy, metodiky, inštrukcie, chovné ciele a štandardy hospodárskych zvierat/, - plnenie ostatných úloh vyplývajúcich zo zákona o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat, súvisiace alebo nadväzujúce na činnosti v zmysle poverenia vydaného ministerstvom, - skladovanie a ošetrovanie pohlavných buniek, zygot a embryí ohrozených typov plemien a línií HZ - génové rezervy, - vypracovávanie a zabezpečovanie realizácie systému označovania, identifikácie a vedenia centrálnej evidencie, vrátane presunov hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz, hydiny a bežcov v zmysle platných predpisov, registrácie chovov hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz, hydiny a bežcov a predaj unifikovaného označovacieho materiálu k zabezpečeniu tejto činnosti
  (od: 08.02.2008 do: 15.11.2010)
B/ Podnikateľské činnosti: - prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov, ak sa popri prenájme neposkytujú aj iné než základné spojené s prenájmom, - kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/, - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, - sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a výroby v rozsahu voľnej živnosti, - prenájom strojov a prístrojov, - podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 08.02.2008 do: 15.11.2010)
 
 
Názov: 
Regionálne stredisko Nitra
  (od: 15.06.2010 do: 29.06.2010)
Sídlo: 
Hlohovská 5
Lužianky 951 41
  (od: 15.06.2010 do: 29.06.2010)
Vedúci: 
Ing. Peter Grom
Budovateľská 1091/91
Veľký Kýr 941 07
Vznik funkcie: 1. 1. 2008 Skončenie funkcie: 30. 9. 2009
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.06.2010 do: 29.06.2010)
František Kovár
Jurkovičová 33
Nitra 949 11
Vznik funkcie: 1. 4. 2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.06.2010 do: 29.06.2010)
Predmet činnosti: 
B/ Podnikateľské činnosti: - prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov, ak sa popri prenájme neposkytujú aj iné než základné spojené s prenájmom, - kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/, - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, - sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a výroby v rozsahu voľnej živnosti, - prenájom strojov a prístrojov, - podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 15.06.2010 do: 29.06.2010)
 
 
Názov: 
Regionálne stredisko Nitra
  (od: 29.02.2008 do: 14.06.2010)
Sídlo: 
Hlohovská 5
Lužianky 951 41
  (od: 29.02.2008 do: 14.06.2010)
Vedúci: 
Ing. Peter Grom
Budovateľská 1091/91
Veľký Kýr 941 07
Vznik funkcie: 1. 1. 2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.02.2008 do: 14.06.2010)
Predmet činnosti: 
A/ Povinný predmet činnosti na uspokojovanie verejnoprospešných záujmov: - zdokonaľovanie a vykonávanie rozhodujúcich úkonov kontroly úžitkovosti hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz, hydiny a bežcov zahŕňajúce systematické zisťovanie a vyhodnocovanie údajov požadovaných pre hodnotenie úžitkových vlastností hospodárskych zvierat, vrátane sledovania rozsahu a podmienok pre výkon kontroly úžitkovosti, - vykonávanie laboratórnych analýz mliečnych vzoriek u kontrolovaných kráv, oviec a kôz za účelom zisťovania ich úžitkových vlastností a posúdenia kvality mlieka pre potreby chovateľov na základe ich požiadaviek, - centrálne spracovávanie výsledkov kontroly úžitkovosti, kontroly dedičnosti, inseminácie a reprodukcie hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz, hydiny a bežcov, zabezpečovanie a vedenie centrálneho registra plemenárskych údajov, ktorými sa rozumejú predpísaným spôsobom získané a evidované údaje, ktoré identifikujú chovateľa, chov, plemeno, pôvod, úžitkovosť a plemennú hodnotu a ich uchovávanie v centrálnej databanke, poskytovanie výstupov automatizovaného spracovania dát chovateľom a subjektom vykonávajúcim insemináciu a šľachtiteľskú činnosť na základe zmluvných vzťahov, - zdokonoľovanie a vykonávanie kontroly dedičnosti úžitkových vlastností hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz, hydiny a bežcov zahŕňajúce moderné kontrolné a testovacie systémy používané k odhadu plemennej hodnoty zvierat, - zisťovanie a overovanie pravosti pôvodu zvierat a ich potomstva objektívnymi biologicko-genetickými metódami vo vlastnom genetickom laboratóriu, - školenie a doškoľovanie plemenárskych pracovníkov v rámci akreditovaných vzdelávacích aktivít, - poskytovanie odborného poradenstva v plemenárstve, ako aj programové vybavenie pre počítače používané v plemenárskej a poľnohospodárskej praxi, - spolupráca s vedecko-výskumnými pracoviskami, uznanými chovateľskými a ostatnými plemenárskymi organizáciami pri navrhovaní a tvorbe metód technologických postupov v šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat /technické normy, metodiky, inštrukcie, chovné ciele a štandardy hospodárskych zvierat/, - plnenie ostatných úloh vyplývajúcich zo zákona o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat, súvisiace alebo nadväzujúce na činnosti v zmysle poverenia vydaného ministerstvom, - skladovanie a ošetrovanie pohlavných buniek, zygot a embryí ohrozených typov plemien a línií HZ - génové rezervy, - vypracovávanie a zabezpečovanie realizácie systému označovania, identifikácie a vedenia centrálnej evidencie, vrátane presunov hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz, hydiny a bežcov v zmysle platných predpisov, registrácie chovov hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz, hydiny a bežcov a predaj unifikovaného označovacieho materiálu k zabezpečeniu tejto činnosti
  (od: 29.02.2008 do: 14.06.2010)
B/ Podnikateľské činnosti: - prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov, ak sa popri prenájme neposkytujú aj iné než základné spojené s prenájmom, - kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/, - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, - sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a výroby v rozsahu voľnej živnosti, - prenájom strojov a prístrojov, - podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 29.02.2008 do: 14.06.2010)
 
 
Názov: 
Regionálne stredisko Lužianky
  (od: 08.02.2008 do: 28.02.2008)
Sídlo: 
Hlohovská 5
Lužianky 951 41
  (od: 08.02.2008 do: 28.02.2008)
Vedúci: 
Ing. Peter Grom
Budovateľská 1091/91
Veľký Kýr 941 07
Vznik funkcie: 1. 1. 2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.02.2008 do: 28.02.2008)
Predmet činnosti: 
A/ Povinný predmet činnosti na uspokojovanie verejnoprospešných záujmov: - zdokonaľovanie a vykonávanie rozhodujúcich úkonov kontroly úžitkovosti hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz, hydiny a bežcov zahŕňajúce systematické zisťovanie a vyhodnocovanie údajov požadovaných pre hodnotenie úžitkových vlastností hospodárskych zvierat, vrátane sledovania rozsahu a podmienok pre výkon kontroly úžitkovosti, - vykonávanie laboratórnych analýz mliečnych vzoriek u kontrolovaných kráv, oviec a kôz za účelom zisťovania ich úžitkových vlastností a posúdenia kvality mlieka pre potreby chovateľov na základe ich požiadaviek, - centrálne spracovávanie výsledkov kontroly úžitkovosti, kontroly dedičnosti, inseminácie a reprodukcie hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz, hydiny a bežcov, zabezpečovanie a vedenie centrálneho registra plemenárskych údajov, ktorými sa rozumejú predpísaným spôsobom získané a evidované údaje, ktoré identifikujú chovateľa, chov, plemeno, pôvod, úžitkovosť a plemennú hodnotu a ich uchovávanie v centrálnej databanke, poskytovanie výstupov automatizovaného spracovania dát chovateľom a subjektom vykonávajúcim insemináciu a šľachtiteľskú činnosť na základe zmluvných vzťahov, - zdokonoľovanie a vykonávanie kontroly dedičnosti úžitkových vlastností hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz, hydiny a bežcov zahŕňajúce moderné kontrolné a testovacie systémy používané k odhadu plemennej hodnoty zvierat, - zisťovanie a overovanie pravosti pôvodu zvierat a ich potomstva objektívnymi biologicko-genetickými metódami vo vlastnom genetickom laboratóriu, - školenie a doškoľovanie plemenárskych pracovníkov v rámci akreditovaných vzdelávacích aktivít, - poskytovanie odborného poradenstva v plemenárstve, ako aj programové vybavenie pre počítače používané v plemenárskej a poľnohospodárskej praxi, - spolupráca s vedecko-výskumnými pracoviskami, uznanými chovateľskými a ostatnými plemenárskymi organizáciami pri navrhovaní a tvorbe metód technologických postupov v šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat /technické normy, metodiky, inštrukcie, chovné ciele a štandardy hospodárskych zvierat/, - plnenie ostatných úloh vyplývajúcich zo zákona o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat, súvisiace alebo nadväzujúce na činnosti v zmysle poverenia vydaného ministerstvom, - skladovanie a ošetrovanie pohlavných buniek, zygot a embryí ohrozených typov plemien a línií HZ - génové rezervy, - vypracovávanie a zabezpečovanie realizácie systému označovania, identifikácie a vedenia centrálnej evidencie, vrátane presunov hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz, hydiny a bežcov v zmysle platných predpisov, registrácie chovov hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz, hydiny a bežcov a predaj unifikovaného označovacieho materiálu k zabezpečeniu tejto činnosti
  (od: 08.02.2008 do: 28.02.2008)
B/ Podnikateľské činnosti: - prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov, ak sa popri prenájme neposkytujú aj iné než základné spojené s prenájmom, - kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/, - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, - sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a výroby v rozsahu voľnej živnosti, - prenájom strojov a prístrojov, - podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 08.02.2008 do: 28.02.2008)
 
 
Zakladateľ: 
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky
Dobrovičova 12
Bratislava 812 66
  (od: 09.01.2008)
Kmeňové imanie: 
4 286 464 EUR
  (od: 25.01.2014)
4 835 417 EUR
  (od: 28.12.2012 do: 24.01.2014)
4 917 078 EUR
  (od: 30.04.2011 do: 27.12.2012)
5 067 251 EUR
  (od: 30.01.2009 do: 29.04.2011)
152 656 000 Sk
  (od: 29.02.2008 do: 29.01.2009)
Ďalšie právne skutočnosti: 
S poukazom na ustanovenie § 13 ods. 2 písm. e/ zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov, kmeňové imanie štátneho podniku sa určí do 60 dní odo dňa vzniku podniku. Kmeňové imanie štátneho podniku sa určí na základe východiskovej súvahy zostvenej k 01.01.2008 schválenej zakladateľom.
  (od: 09.01.2008)
Štátny podnik bol založený zakladateľom Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky zakladacou listinou zo dňa 07.12.2007 č. 5138/2007-420.
  (od: 09.01.2008)
Menovací dekrét zo dňa 31.03.2010.
  (od: 15.06.2010)
Rozhodnutie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zo dňa 7.4.2011 - zníženie kmeňového imania.
  (od: 30.04.2011)
Rozhodnutie zriaďovateľa zo dňa 16.12.2011.
  (od: 01.01.2012)
Rozhodnutie riaditeľa štátneho podniku o odvolaní funkcie prokuristu zo dňa 09.03.2012.
  (od: 31.03.2012)
Rozhodnutie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zo dňa 17.12.2012 - zníženie kmeňového imania.
  (od: 28.12.2012)
Rozhodnutie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zo dňa 15.05.2013.
  (od: 06.06.2013)
Rozhodnutie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zo dňa 12.12.2013.
  (od: 25.01.2014)
Rozhodnutie riaditeľa štátneho podniku o odvolaní a menovaní vedúceho organizačnej zložky podniku Účelové plemenárske zariadenie Žilina zo dňa 28.03.2014.
  (od: 08.04.2014)
Poverenie zo dňa 11.05.2016.
  (od: 24.05.2016)
Dátum aktualizácie údajov:  17.07.2024
Dátum výpisu:  18.07.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR