Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  55182/B

Obchodné meno: 
STRELINGSTAV, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
  (od: 24.04.1998 do: 02.12.2010)
Sídlo: 
Landererova 1
Bratislava 811 09
  (od: 08.10.2008 do: 02.12.2010)
Námestie sv. Mikuláša 16
Stará Ľubovňa 064 01
  (od: 15.04.2005 do: 07.10.2008)
70
Vislanka 065 41
  (od: 24.04.1998 do: 14.04.2005)
IČO: 
31 672 582
  (od: 24.04.1998)
Deň zápisu: 
13.05.1993
  (od: 24.04.1998)
Deň výmazu: 
03.12.2010
  (od: 03.12.2010)
Dôvod výmazu: 
dobrovoľný výmaz
  (od: 03.12.2010)
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
  (od: 24.04.1998)
Predmet činnosti: 
vykonávanie inžinierskych, priemyselných, bytových, občianskych stavieb
  (od: 24.04.1998 do: 02.12.2010)
stolárstvo a výroba drevených výrobkov
  (od: 24.04.1998 do: 02.12.2010)
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (od: 24.04.1998 do: 02.12.2010)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (od: 24.04.1998 do: 02.12.2010)
maloobchod so stavebným materiálom, drevom, drevenými výrobkami a polotovarmi, stavebnými strojmi a náradím, automobilmi, súčiastkami na stavebné stroje, dopravnými prostriedkami, poľnohospodárskymi surovinami a výrobkami, potravinami, tabakovými výrobkami, alkoholickými nápojmi, priemyselným tovarom, textilom a textilnými výrobkami
  (od: 24.04.1998 do: 02.12.2010)
veľkoobchod s horeuvedeným tovarom
  (od: 24.04.1998 do: 02.12.2010)
autooprávarenská činnosť
  (od: 24.04.1998 do: 02.12.2010)
maloobchodný predaj pohonných hmôt a palív
  (od: 24.04.1998 do: 02.12.2010)
požičovňa strojov, mechanizmov a áut
  (od: 24.04.1998 do: 02.12.2010)
faktoring
  (od: 24.04.1998 do: 02.12.2010)
forfaiting
  (od: 24.04.1998 do: 02.12.2010)
zimná údržba komunikácií
  (od: 24.04.1998 do: 02.12.2010)
údržba komunikácií a dopravného značenia
  (od: 24.04.1998 do: 02.12.2010)
prenájom tržnice
  (od: 24.04.1998 do: 02.12.2010)
verejná nákladná doprava
  (od: 24.04.1998 do: 02.12.2010)
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov bez poskytovania iných ako základných služieb spojených s prenájmom
  (od: 13.05.2009 do: 02.12.2010)
Spoločníci: 
WALTZ PROPERTIES LIMITED
Amicorp House 81 Fenchurch Street
Londýn EC3M 4BT
Veľká Británia
  (od: 05.08.2006 do: 07.10.2008)
Ján Struk
Drevný trh 3
Košice
  (od: 27.04.1998 do: 04.08.2006)
Ján Struk
Drevný trh 3
Košice
  (od: 24.04.1998 do: 26.04.1998)
WALTZ PROPERTIES LIMITED
3rd Floor, Lloyds Avenue 5
Londýn EC3N 3AE
Veľká Británia
  (od: 08.10.2008 do: 02.12.2010)
Výška vkladu každého spoločníka: 
Ján Struk
Vklad: 105 000 Sk Splatené: 105 000 Sk
  (od: 24.04.1998 do: 26.04.1998)
Ján Struk
Vklad: 200 000 Sk Splatené: 200 000 Sk
  (od: 27.04.1998 do: 04.08.2006)
WALTZ PROPERTIES LIMITED
  (od: 05.08.2006 do: 07.10.2008)
WALTZ PROPERTIES LIMITED
Vklad: 200 000 Sk Splatené: 200 000 Sk
  (od: 08.10.2008 do: 21.11.2008)
WALTZ PROPERTIES LIMITED
Vklad: 200 000 Sk Splatené: 200 000 Sk
Záložné právo: Na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel uzatvorenej dňa 17.10.2008 medzi záložcom - WALTZ PROPERTIES LIMITED, so sídlom 3rd Floor, Lloyds Avenue 5, Londýn EC3N 3AE, Veľká Británia, zapísaným Správcom registra spoločností pre Anglicko a Wales pod číslom: 5403084 (ďalej len "záložca") a záložným veriteľom- J & T BANKA, a.s., Pobrežní 297/14,186 00 Praha 8, Česká republika, IČ: 471 15 378 zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 1731, podnikajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky J & T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky, Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava, IČO: 35 964 693, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel Po, vložka č. 1320/B (ďalej len "záložný veriteľ") bolo zriadené záložné právo na celý obchodný podiel záložcu v spoločnosti v prospech záložného veriteľa na zabezpečenie pohľadávok záložného veriteľa voči záložcovi vzniknutých na základe "Zmluvy o úvere č. SKK 27/OAO_SR/2007" uzatvorenej medzi nimi dňa 23.04.2007 v znení neskorších dodatkov alebo v súvislosti S touto zmluvou, tak ako sú tieto pohľadávky bližšie špecifíkované v čl. II vyššie uvedenej záložnej zmluvy. Záložné právo vzniká dňom jeho zápisu do obchodného registra.
  (od: 22.11.2008 do: 12.05.2009)
WALTZ PROPERTIES LIMITED
Vklad: 6 639 EUR Splatené: 6 639 EUR
  (od: 13.05.2009 do: 02.12.2010)
Štatutárny orgán: 
konateľ
  (od: 27.04.1998 do: 02.12.2010)
konateľ
  (od: 24.04.1998 do: 26.04.1998)
Ján Struk
Drevný trh 3
Košice
  (od: 24.04.1998 do: 26.04.1998)
Ján Struk
Drevný trh 3
Košice
  (od: 27.04.1998 do: 14.04.2005)
Ján Struk
Drevný trh 3
Košice 040 01
Vznik funkcie: 13.05.1993
  (od: 15.04.2005 do: 04.08.2006)
Ján Struk
Drevný trh 3
Košice 040 01
Vznik funkcie: 13.05.1993 Skončenie funkcie: 31.07.2006
  (od: 05.08.2006 do: 04.08.2006)
Ing. Mgr. Gabriel Herbrik
Talichova 3
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 31.07.2006
  (od: 05.08.2006 do: 02.12.2010)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne, pričom podpisovanie sa vykoná tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti, svojmu menu a funkcii pripojí konateľ svoj vlastnoručný podpis.
  (od: 05.08.2006 do: 02.12.2010)
Za spoločnosť koná a za túto podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (od: 27.04.1998 do: 04.08.2006)
Za spoločnosť koná a za túto podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis. Prokurista podpisuje za spoločnosť samostatne tým spôsobom, že k obchodnému menu spoločnosti za ktorú koná, pripojí svoj vlastnoručný podpis s dodatkom označujúcim prokúru.
  (od: 24.04.1998 do: 26.04.1998)
Prokúra: 
Albína Struková
Drevný trh 3
Košice
  (od: 24.04.1998 do: 26.04.1998)
Základné imanie: 
6 639 EUR Rozsah splatenia: 6 639 EUR
  (od: 13.05.2009 do: 02.12.2010)
200 000 Sk Rozsah splatenia: 200 000 Sk
  (od: 15.08.2006 do: 12.05.2009)
105 000 Sk
  (od: 24.04.1998 do: 26.04.1998)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Obchodná spoločnosť STRELINGSTAV, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, so sídlom Landererova 1, 811 09 Bratislava, IČO: 31 672 582, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 55182/B sa podieľa na cezhraničnom zlúčení so spoločnosťou WALTZ PROPERTIES LIMITED, reg. č. 5403084, so sídlom 3rd Floor, 5 Lloyds Avenue, EC3N 3AE Londýn, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska a to tak, že nástupníckou spoločnosťou bude spoločnosť WALTZ PROPERTIES LIMITED, reg. č. 5403084, so sídlom 3rd Floor, 5 Lloyds Avenue, EC3N 3AE Londýn, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska. Zmluva o cezhraničnom zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N 58/2009, Nz 46302/2009, NCRls 47204/2009 zo dňa 03.12.2009, uzatvorená medzi zanikajúcou spoločnosťou Obchodná spoločnosť STRELINGSTAV, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, so sídlom Landererova 1, 811 09 Bratislava, IČO: 31 672 582 a nástupníckou spoločnosťou WALTZ PROPERTIES LIMITED, reg. č. 5403084, so sídlom 3rd Floor, 5 Lloyds Avenue, EC3N 3AE Londýn, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, ktorá sa na základe tejto zmluvy stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti STRELINGSTAV, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice. Rozhodnutie Vrchného súdu, Súdu lorda kancelára, Súdu pre obchodné spoločnosti zo dňa 13.01.2010, ktorým súd schvaľuje cezhraničné zlúčenie slovenskej spoločnosti STRELINGSTAV, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice s anglickou spoločnosťou WALTZ PROPERTIES LIMITED a určuje, že toto cezhraničné zlúčenie nadobudlo účinnosť dňom 04.02.2010. Obchodná spoločnosť STRELINGSTAV, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, so sídlom Landererova 1, 811 09 Bratislava, IČO: 31 672 582, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 55182/B sa z obchodného registra v y m a z u j e v celom rozsahu.
  (od: 03.12.2010)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 26.4.1993 v súlade so zák. č. 513/91 Zb. Dodatok k spoločenskej zmluve č. 1 zo dňa 26.7.1993. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 15.6.1994. Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 11.7.1995. Dodatky k spoločenskej zmluve zo dňa 26. a 27.11.1995. Zmeny spoločenskej zmluvy zo dňa 23.4.1996 a zo dňa 15.8.1996. Spoločnosť bola zapísaná v obchodnom registri Obvodného súdu Košice I v odd. Sro vo vložke číslo 3092/V s dňom vzniku 13.5.1993. V obchodnom registri Okresného súdu Prešov bola zapísaná z dôvodu miestnej príslušnosti v súlade so zák. č. 221/96 Z.z.
  (od: 24.04.1998 do: 02.12.2010)
Dodatok zo dňa 18.2.1998 k spoločenskej zmluve.
  (od: 27.04.1998 do: 02.12.2010)
Zmluva o zriadení záložného práva na obchodný podiel jediného spoločníka zo dňa 17.10.2008.
  (od: 22.11.2008 do: 02.12.2010)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 14.4.2009.
  (od: 13.05.2009 do: 02.12.2010)
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (od: 03.12.2010)
Právny nástupca: 
WALTZ PROPERTIES LIMITED reg. č. 5403084
3rd Floor, 5 Lloyds Avenue
London EC3N 3AE
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
  (od: 03.12.2010)
Dátum aktualizácie údajov:  04.08.2021
Dátum výpisu:  06.08.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)