Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  4649/B

Spis odstúpený na iný registrový súd z dôvodu miestnej nepríslušnosti

Obchodné meno: 
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
  (od: 23.03.2007)
Jadrová vyraďovacia spoločnosť, a.s.
  (od: 05.08.2006 do: 22.03.2007)
GovCo, a.s.
  (od: 16.07.2005 do: 04.08.2006)
Sídlo: 
Jaslovské Bohunice 360
Jaslovské Bohunice 919 30
  (od: 17.02.2021)
Tomášikova 22
Bratislava 821 02
  (od: 14.10.2008 do: 16.02.2021)
Jaslovské Bohunice 919 31
  (od: 14.04.2006 do: 13.10.2008)
Konventná 9
Bratislava 811 03
  (od: 16.07.2005 do: 13.04.2006)
IČO: 
35 946 024
  (od: 16.07.2005)
Deň zápisu: 
16.07.2005
  (od: 16.07.2005)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 16.07.2005)
Predmet podnikania (činnosti): 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 16.07.2005)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/, v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 16.07.2005)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 16.07.2005)
reklamná, propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 16.07.2005)
organizovanie kurzov a školení v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 16.07.2005)
nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
  (od: 16.07.2005)
prenájom strojov, prístrojov, zariadení, výpočtovej techniky a dopravných prostriedkov
  (od: 16.07.2005)
výroba tepla, rozvod tepla v rozsahu predmetu podnikania: výroba tepla: celkový inštalovaný výkon 75 MW; z toho zemný plyn 75 MW a rozvod tepla: maximálny výkon pre dodávku tepla 75 MW
  (od: 14.10.2009)
prevádzka jadrového zariadenia Republikové úložisko rádioaktívnych odpadov Mochovce (ďalej len "RÚ RAO"), časť 1. a 2. dvojrad úložných boxov a nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi v jadrovom zariadení RÚ RAO, časť 1. a 2. dvojrad úložných boxov v rozsahu podľa plánu nakladania s rádioaktívnymi odpadmi vrátane ich prepravy, predprevádzkovej bezpečnostnej správy a technologického predpisu T-089 pre jadrové zariadenie RÚ RAO, časť 1. a 2. dvojrad úložných boxov
  (od: 14.04.2006)
prevádzka jadrového zariadenia Medziskladu vyhoretého paliva (ďalej len "MSVP") v Jaslovských Bohuniciach a nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi v jadrovom zariadení MSVP v rozsahu podľa plánu nakladania s rádioaktívnymi odpadmi v jadrovom zariadení MSVP vrátane ich prepravy a nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom v jadrovom zariadení MSVP v rozsahu podľa plánu nakladania s vyhoretým jadrovým palivom v jadrovom zariadení MSVP vrátane jeho prepravy a nakladanie s jadrovými materiálmi v jadrovom zariadeni MSVP
  (od: 14.04.2006)
prevádzka jadrového zariadenia - Technológie pre spracovanie a úpravu rádioaktívnych odpadov (ďalej len "TSÚ RAO") v rozsahu nasledujúcich technologických celkov: Bohunické spracovateľské centrum obj. 808, Bitúmenačná linka PS-44 v obj. 809, Bitúmenačná linka PS-100 a čistiaca stanica aktívnych odpadných vôd v obj. 809, Čistiaca stanica aktívnych vôd v obj. 41 s nádržami 5/11, 5/12, 5/21, 5/22, 5/31, 5/32 a nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi v jadrovom zariadení v TSÚ RAO v rozsahu podľa Predprevádzkovej bezpečnostnej správy pre jadrové zariadenia TSÚ RAO
  (od: 14.04.2006)
vykonávanie činností vedúcich k ožiareniu: používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia triedy 6, preprava zdrojov ionizujúceho žiarenia triedy 6, ktoré sú rádioaktívnymi žiaričmi, rádioaktívnych látok, rádioaktívne kontaminovaných materiálov, predmetov a zariadení z pracovísk so zdrojmi ionizujúceho žiarenia triedy 6, uvádzanie rádioaktívnych látok do životného prostredia z pracoviska so zdrojmi ionizujúceho žiarenia triedy 6, nakladanie s inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi vznikajúcimi na pracovisku so zdrojmi ionizujúceho žiarenia triedy 6, nakladanie s inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi, ktorých pôvodca nie je známy
  (od: 14.04.2006)
činnosť dôležitá z hľadiska radiačnej ochrany - vykonávanie služby osobnej dozimetrie: A) monitorovanie osobných dávok z externého gama a beta žiarenia s použitím osobných filmových dozimetrov, B) monitorovanie osobných dávok z externého gama žiarenia pre účely operatívnej dozimetrie s použitím termoluminiscenčných osobných dozimetrov a elektronických osobných dozimetrov, C) monitorovanie osobných dávok z externého neutrónového žiarenia s použitím termoluminiscenčných osobných dozimetrov, D) monitorovanie osobných dávok z vnútorného ožiarenia metódou celotelového merania, E) monitorovanie osobných dávok z vnútorného ožiarenia 131 I v štítnej žľaze, F) monitorovanie osobných dávok z vnútorného ožiarenia tríciom metódou monitorovania trícia v moči, G) monitorovanie osobných dávok z vnútorného ožiarenia rádioizotopom Pu meraním aktivity plutónia v exkrementoch, H) monitorovanie osobných dávok z vnútorného ožiarenia rádioizotopom 90 Sr meraním aktivity stroncia v moči
  (od: 14.04.2006)
prevádzkovanie dopravy na dráhe
  (od: 05.08.2006)
prevádzkovanie dráhy
  (od: 05.08.2006)
prenájom nehnuteľností a nebytových priestorov spojený s poskytovaním iných než základných služieb
  (od: 20.04.2007)
výroba vláknobetónových kontajnerov
  (od: 02.10.2007)
výroba a predaj demineralizovanej vody
  (od: 02.10.2007)
výroba betónových a maltových zmesí
  (od: 02.10.2007)
výroba a predaj výrobkov z betónu a maltových zmesí
  (od: 02.10.2007)
nakladanie s nebezpečnými odpadmi
  (od: 02.10.2007)
vypracovanie dokumentácie a projektu technického, technologického a energetického vybavenia jednoduchých a drobných stavieb
  (od: 02.10.2007)
projektovanie stavieb
  (od: 02.10.2007)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (od: 02.10.2007)
výkon činnosti stavebného dozoru
  (od: 02.10.2007)
výkon činnosti stavbyvedúceho
  (od: 02.10.2007)
prevádzka jadrového zariadenia Finálne spracovanie kvapalných rádioaktívnych odpadov Mochovce (ďalej len "FS KRAO") a nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi v jadrovom zariadení FS KRAO v rozsahu podľa Prevádzkovej bezpečnostnej správy pre jadrové zariadenie FS KRAO
  (od: 25.01.2008)
správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
  (od: 29.07.2010)
administratívne služby
  (od: 29.07.2010)
správa bytového alebo nebytového fondu
  (od: 29.07.2010)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (od: 29.07.2010)
technik požiarnej ochrany
  (od: 29.07.2010)
špecialista požiarnej ochrany
  (od: 29.07.2010)
opravy, plnenie a revízie hasiacich prístrojov
  (od: 29.07.2010)
uvádzanie do prevádzky, revízie a opravy požiarnych klapiek
  (od: 29.07.2010)
projektovanie, inštalovanie, oprava a revízie elektrickej požiarnej signalizácie
  (od: 29.07.2010)
projektovanie, inštalovanie, oprava a revízie stabilných a polostabilných hasiacich zariadení
  (od: 29.07.2010)
oprava a kontrola požiarnych vodovodov
  (od: 29.07.2010)
oprava a kontrola požiarnych hydrantov
  (od: 29.07.2010)
kontrola, opravy a montáž systémov automatického hasenia
  (od: 29.07.2010)
počítačové služby
  (od: 29.07.2010)
bezpečnostnotechnické služby
  (od: 29.07.2010)
vyraďovanie jadrového zariadenia JE A-1 z prevádzky v zmysle platného rozhodnutia príslušného orgánu
  (od: 03.06.2014)
vyraďovanie jadrového zariadenia JE V-1 z prevádzky v zmysle platného rozhodnutia príslušného orgánu
  (od: 03.06.2014)
oprava vyhradených technických zariadení elektrických
  (od: 03.06.2014)
oprava vyhradených technických zariadení tlakových
  (od: 03.06.2014)
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení – elektrických
  (od: 03.06.2014)
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení – tlakových
  (od: 03.06.2014)
vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo
  (od: 03.06.2014)
výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce v rozsahu výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestanancov
  (od: 03.06.2014)
cestná motorová doprava - vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava
  (od: 14.10.2008 do: 02.06.2014)
elektroenergetika v rozsahu podnikania: výroby elektriny, dodávka elektriny
  (od: 25.01.2008 do: 02.06.2014)
prevádzka jadrového zariadenia 1. a 2. blok jadrovej elektrárne V-1 v Jaslovských Bohuniciach (ďalej len "JE V- 1") a nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi v jadrovom zariadení JE V-1 v rozsahu podľa plánu nakladania s rádioaktívnymi odpadmi v jadrovom zariadení JE V-1 vrátane ich prepravy a nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom v rozsahu podľa plánu nakladania s vyhoretým jadrovým palivom v jadrovom zariadení JE V-1 a nakladanie s jadrovými materiálmi v jadrovom zariadení JE V-1
  (od: 14.04.2006 do: 02.06.2014)
vyraďovanie jadrového zariadenia JE A-1 z prevádzky - I. etapa a nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi v jadrovom zariadení JE A-1 v rozsahu podľa plánu nakladania a prepravy rádioaktívnych odpadov a plánu nakladania s konvenčným odpadom z vyraďovania pre jadrové zariadenie JE A-1
  (od: 14.04.2006 do: 02.06.2014)
automatizované spracovanie dát
  (od: 16.07.2005 do: 24.01.2008)
leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 16.07.2005 do: 24.01.2008)
faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 16.07.2005 do: 24.01.2008)
administratívne, kopírovacie a rozmnožovacie práce
  (od: 16.07.2005 do: 24.01.2008)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (od: 16.07.2005 do: 13.04.2006)
vedenie účtovníctva
  (od: 16.07.2005 do: 24.01.2008)
činnosť účtovných poradcov
  (od: 16.07.2005 do: 13.04.2006)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 16.07.2005 do: 13.04.2006)
elektronenergetika v rozsahu podnikania: výroba elektriny
  (od: 14.04.2006 do: 24.01.2008)
výroba tepla, rozvod tepla v rozsahu predmetu podnikania: výroba tepla: celkový inštalovaný výkon 28 MW; z toho jadrového palivo 28 MW a rozvod tepla: maximálny výkon pre dodávku tepla 20 MW
  (od: 14.04.2006 do: 13.10.2009)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 16.07.2005)
JUDr. Vladimír Švigár - podpredseda
Hraničná 10
Košice - Barca 040 17
Vznik funkcie: 22.06.2020
  (od: 30.07.2020)
Pavol Štuller , MBA - predseda
Lúčna 44
Trnava 917 05
Vznik funkcie: 22.06.2020
  (od: 30.07.2020)
Ing. Miroslav Božik , PhD. - člen
Hlavná 16/39
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 24.06.2020
  (od: 30.07.2020)
Ing. Ján Horváth - člen
Lesná 5110/23
Banka 921 01
Vznik funkcie: 24.06.2020
  (od: 30.07.2020)
Ing. Miroslav Božik , PhD.
Hlavná 16/39
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 01.12.2014
  (od: 13.12.2014 do: 18.03.2019)
Ing. Miroslav Božik , PhD. - člen
Hlavná 16/39
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 01.12.2014
  (od: 19.03.2019 do: 31.01.2020)
Ing. Miroslav Božik , PhD. - člen
Hlavná 16/39
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 01.12.2014 Skončenie funkcie: 01.12.2019
  (od: 01.02.2020 do: 31.01.2020)
Ing. Miroslav Božik , PhD. - člen
Hlavná 16/39
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 07.02.2020
  (od: 12.05.2020 do: 29.07.2020)
Ing. Miroslav Božik , PhD. - člen
Hlavná 16/39
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 07.02.2020 Skončenie funkcie: 23.06.2020
  (od: 30.07.2020 do: 29.07.2020)
Ing. Slavomír Brudňák
Šibeničná 143/25
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 24.06.2008
  (od: 09.07.2008 do: 17.10.2008)
Ing. Slavomír Brudňák - člen
Šibeničná 143/25
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 24.06.2008
  (od: 18.10.2008 do: 09.12.2010)
Ing. Slavomír Brudňák - člen
Šibeničná 143/25
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 24.06.2008 Skončenie funkcie: 01.12.2010
  (od: 10.12.2010 do: 09.12.2010)
Ing. Peter Čižnár - podpredseda
Malokarpatské námestie 4671/8
Bratislava - Lamač 841 03
Vznik funkcie: 02.10.2007
  (od: 24.02.2010 do: 09.12.2010)
Ing. Peter Čižnár - podpredseda
Malokarpatské námestie 4671/8
Bratislava - Lamač 841 03
Vznik funkcie: 02.10.2007 Skončenie funkcie: 01.12.2010
  (od: 10.12.2010 do: 09.12.2010)
Ing. Peter Čižnár - podpredseda
Na barine 2978/15
Bratislava - Lamač 841 03
Vznik funkcie: 02.10.2007
  (od: 12.10.2007 do: 23.02.2010)
Ing. Peter Čižnár - predseda
Malokarpatské námestie 4671/8
Bratislava 841 03
Vznik funkcie: 06.07.2012
  (od: 12.07.2012 do: 29.10.2015)
Ing. Peter Čižnár , MBA - predseda
Malokarpatské námestie 4671/8
Bratislava 841 03
Vznik funkcie: 06.07.2012
  (od: 30.10.2015 do: 20.06.2017)
Ing. Peter Čižnár , MBA - predseda
Malokarpatské námestie 4671/8
Bratislava 841 03
Vznik funkcie: 06.07.2012 Skončenie funkcie: 11.05.2017
  (od: 21.06.2017 do: 20.06.2017)
Ing. Peter Čižnár , MBA - predseda
Malokarpatské námestie 4671/8
Bratislava 841 03
Vznik funkcie: 11.05.2017
  (od: 21.06.2017 do: 25.09.2017)
Ing. Peter Čižnár , PhD., MBA - predseda
Malokarpatské námestie 4671/8
Bratislava 841 03
Vznik funkcie: 11.05.2017
  (od: 26.09.2017 do: 02.10.2018)
Ing. Peter Čižnár , PhD., MBA - predseda
Malokarpatské námestie 4671/8
Bratislava 841 03
Vznik funkcie: 11.05.2017 Skončenie funkcie: 01.07.2018
  (od: 03.10.2018 do: 02.10.2018)
Ing. Ján Horváth - člen
Lesná 5110/23
Banka 921 01
Vznik funkcie: 01.12.2010
  (od: 10.12.2010 do: 24.06.2011)
Ing. Ján Horváth - člen
Lesná 5110/23
Banka 921 01
Vznik funkcie: 01.12.2010 Skončenie funkcie: 20.06.2011
  (od: 25.06.2011 do: 24.06.2011)
Ing. Ján Horváth - člen
Lesná 5110/23
Banka 921 01
Vznik funkcie: 06.07.2012
  (od: 12.07.2012 do: 20.06.2017)
Ing. Ján Horváth - člen
Lesná 5110/23
Banka 921 01
Vznik funkcie: 06.07.2012 Skončenie funkcie: 11.05.2017
  (od: 21.06.2017 do: 20.06.2017)
Ing. Ján Horváth - člen
Lesná 5110/23
Banka 921 01
Vznik funkcie: 11.05.2017
  (od: 21.06.2017 do: 29.07.2020)
Ing. Ján Horváth - člen
Lesná 5110/23
Banka 921 01
Vznik funkcie: 11.05.2017 Skončenie funkcie: 23.06.2020
  (od: 30.07.2020 do: 29.07.2020)
Ing. Ján Horváth - predseda
Lesná 5110/23
Banka 921 01
Vznik funkcie: 20.06.2011
  (od: 25.06.2011 do: 11.07.2012)
Ing. Ján Horváth - predseda
Lesná 5110/23
Banka 921 01
Vznik funkcie: 20.06.2011 Skončenie funkcie: 05.07.2012
  (od: 12.07.2012 do: 11.07.2012)
Ing. Tomáš Klein - člen
Bratislavská 57
Bratislava 841 06
Vznik funkcie: 11.05.2017
  (od: 21.06.2017 do: 29.07.2020)
Ing. Tomáš Klein - člen
Bratislavská 57
Bratislava 841 06
Vznik funkcie: 11.05.2017 Skončenie funkcie: 23.06.2020
  (od: 30.07.2020 do: 29.07.2020)
Ing. Rudolf Kvetán - predseda
Hattalova 21
Bratislava 831 03
Vznik funkcie: 16.07.2005
  (od: 16.07.2005 do: 23.01.2006)
Ing. Rudolf Kvetán - predseda
Hattalova 21
Bratislava 831 03
Vznik funkcie: 16.07.2005 Skončenie funkcie: 03.01.2006
  (od: 24.01.2006 do: 23.01.2006)
Ing. Ladislav Lörinc - člen
Východná 40
Levice 934 01
Vznik funkcie: 16.07.2005
  (od: 16.07.2005 do: 23.01.2006)
Ing. Ladislav Lörinc - člen
Východná 40
Levice 934 01
Vznik funkcie: 16.07.2005 Skončenie funkcie: 03.01.2006
  (od: 24.01.2006 do: 23.01.2006)
Ing. Ladislav Lörinc - člen
Východná 40
Levice 934 01
Vznik funkcie: 22.02.2006
  (od: 24.03.2006 do: 15.01.2007)
Ing. Ladislav Lörinc - člen
Východná 40
Levice 934 01
Vznik funkcie: 22.02.2006 Skončenie funkcie: 20.12.2006
  (od: 16.01.2007 do: 15.01.2007)
Ing. Ladislav Lörinc - člen
Východná 40
Levice 934 01
Vznik funkcie: 02.10.2007
  (od: 12.10.2007 do: 19.10.2007)
Ing. Ladislav Lörinc - člen
Východná 40
Levice 934 01
Vznik funkcie: 02.10.2007 Skončenie funkcie: 15.10.2007
  (od: 20.10.2007 do: 19.10.2007)
Ing. Ladislav Lörinc - podpredseda
Východná 40
Levice 934 01
Vznik funkcie: 20.12.2006
  (od: 16.01.2007 do: 11.10.2007)
Ing. Ladislav Lörinc - podpredseda
Východná 40
Levice 934 01
Vznik funkcie: 20.12.2006 Skončenie funkcie: 02.10.2007
  (od: 12.10.2007 do: 11.10.2007)
Ing. Ladislav Lörinz - člen
Východná 40
Levice 934 01
Vznik funkcie: 22.02.2006
  (od: 10.03.2006 do: 23.03.2006)
Ing. Anton Masár - člen
Lipova 42
Ivanka pri Dunaji 900 28
Vznik funkcie: 06.07.2012
  (od: 12.07.2012 do: 30.10.2014)
Ing. Anton Masár - podpredseda
Lipová 2271/42
Ivanka pri Dunaji 900 28
Vznik funkcie: 06.07.2012
  (od: 31.10.2014 do: 20.06.2017)
Ing. Anton Masár - podpredseda
Lipová 2271/42
Ivanka pri Dunaji 900 28
Vznik funkcie: 06.07.2012 Skončenie funkcie: 11.05.2017
  (od: 21.06.2017 do: 20.06.2017)
Ing. Anton Masár - podpredseda
Lipová 42
Ivanka pri Dunaji 900 28
Vznik funkcie: 11.05.2017
  (od: 21.06.2017 do: 29.07.2020)
Ing. Anton Masár - podpredseda
Lipová 42
Ivanka pri Dunaji 900 28
Vznik funkcie: 11.05.2017 Skončenie funkcie: 21.06.2020
  (od: 30.07.2020 do: 29.07.2020)
Ing. Jozef Maudry - člen
Beethovenova 23
Trnava 917 08
Vznik funkcie: 30.10.2006
  (od: 16.11.2006 do: 19.04.2007)
Ing. Jozef Maudrý - člen
Malá 1231/6
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 30.10.2006
  (od: 20.04.2007 do: 23.06.2009)
Ing. Jozef Maudrý - člen
Malá 1231/6
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 30.10.2006 Skončenie funkcie: 13.05.2009
  (od: 24.06.2009 do: 23.06.2009)
Ing. Miroslav Obert - člen
Jána Sambucusa 50
Trnava 917 00
Vznik funkcie: 01.12.2010
  (od: 10.12.2010 do: 24.06.2011)
Ing. Miroslav Obert - člen
Jána Sambucusa 50
Trnava 917 00
Vznik funkcie: 01.12.2010 Skončenie funkcie: 20.06.2011
  (od: 25.06.2011 do: 24.06.2011)
Ing. Miroslav Obert - člen
Jána Sambucusa 50
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 01.04.2008
  (od: 16.04.2008 do: 09.12.2010)
Ing. Miroslav Obert - člen
Jána Sambucusa 50
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 01.04.2008 Skončenie funkcie: 01.12.2010
  (od: 10.12.2010 do: 09.12.2010)
Ing. Miroslav Obert - podpredseda
Jána Sambucusa 50
Trnava 917 00
Vznik funkcie: 20.06.2011
  (od: 25.06.2011 do: 11.07.2012)
Ing. Miroslav Obert - podpredseda
Jána Sambucusa 50
Trnava 917 00
Vznik funkcie: 20.06.2011 Skončenie funkcie: 05.07.2012
  (od: 12.07.2012 do: 11.07.2012)
Ing. Miroslav Obert - podpredseda
K Lodenici 7396/4
Piešťany 921 01
Vznik funkcie: 20.06.2011
  (od: 12.07.2012 do: 30.10.2014)
Ing. Miroslav Obert - podpredseda
K Lodenici 7396/4
Piešťany 921 01
Vznik funkcie: 20.06.2011 Skončenie funkcie: 30.09.2014
  (od: 31.10.2014 do: 30.10.2014)
Mgr. Ing. Milan Orešanský - člen
541
Suchá nad Parnou 919 01
Vznik funkcie: 20.06.2011
  (od: 25.06.2011 do: 11.07.2012)
Mgr. Ing. Milan Orešanský - člen
541
Suchá nad Parnou 919 01
Vznik funkcie: 20.06.2011 Skončenie funkcie: 05.07.2012
  (od: 12.07.2012 do: 11.07.2012)
Mgr. Ing. Milan Orešanský - podpredseda
541
Suchá nad Parnou 919 01
Vznik funkcie: 01.12.2010
  (od: 10.12.2010 do: 24.06.2011)
Mgr. Ing. Milan Orešanský - podpredseda
541
Suchá nad Parnou 919 01
Vznik funkcie: 01.12.2010 Skončenie funkcie: 20.06.2011
  (od: 25.06.2011 do: 24.06.2011)
Ing. Miloš Pajtina - člen
L. Novomeského 6/2666
Trenčín 911 08
Vznik funkcie: 22.02.2006
  (od: 10.03.2006 do: 15.11.2006)
Ing. Miloš Pajtina - člen
L. Novomeského 6/2666
Trenčín 911 08
Vznik funkcie: 22.02.2006 Skončenie funkcie: 30.10.2006
  (od: 16.11.2006 do: 15.11.2006)
Ing. Stanislav Reguli - predseda
Kolískova 10
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 03.01.2006
  (od: 24.01.2006 do: 15.11.2006)
Ing. Stanislav Reguli - predseda
Kolískova 10
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 03.01.2006 Skončenie funkcie: 30.10.2006
  (od: 16.11.2006 do: 15.11.2006)
Ing. Vladimír Rigász - člen
Drotárska cesta 102
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 03.01.2006
  (od: 24.01.2006 do: 09.03.2006)
Ing. Vladimír Rigász - člen
Drotárska cesta 102
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 03.01.2006 Skončenie funkcie: 22.02.2006
  (od: 10.03.2006 do: 09.03.2006)
Ing. Vladimír Rigász - podpredseda
Drotárska cesta 102
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 22.02.2006
  (od: 10.03.2006 do: 15.11.2006)
Ing. Vladimír Rigász - podpredseda
Drotárska cesta 102
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 22.02.2006 Skončenie funkcie: 30.10.2006
  (od: 16.11.2006 do: 15.11.2006)
Ing. Martin Slezák - člen
159
Boleráz 919 08
Vznik funkcie: 16.07.2005
  (od: 16.07.2005 do: 08.07.2008)
Ing. Martin Slezák - člen
159
Boleráz 919 08
Vznik funkcie: 16.07.2005 Skončenie funkcie: 23.04.2008
  (od: 09.07.2008 do: 08.07.2008)
JUDr. Vladimír Švigár - predseda
Hraničná 10
Košice - Barca 040 17
Vznik funkcie: 03.07.2019
  (od: 12.07.2019 do: 29.07.2020)
JUDr. Vladimír Švigár - predseda
Hraničná 10
Košice - Barca 040 17
Vznik funkcie: 03.07.2019 Skončenie funkcie: 21.06.2020
  (od: 30.07.2020 do: 29.07.2020)
Ing. Jozef Valach - predseda
Kamenná 105
Nitra 949 01
Vznik funkcie: 30.10.2006
  (od: 16.11.2006 do: 11.10.2007)
Ing. Jozef Valach - predseda
Kamenná 105
Nitra 949 01
Vznik funkcie: 30.10.2006 Skončenie funkcie: 02.10.2007
  (od: 12.10.2007 do: 11.10.2007)
Ing. Ján Valko - člen
J. Martáka 29
Martin 036 08
Vznik funkcie: 30.10.2006
  (od: 16.11.2006 do: 19.04.2007)
Ing. Ján Valko - člen
Martinengova 4880/24
Bratislava-Staré mesto 811 01
Vznik funkcie: 30.10.2006
  (od: 20.04.2007 do: 11.10.2007)
Ing. Ján Valko - člen
Martinengova 4880/24
Bratislava-Staré mesto 811 01
Vznik funkcie: 30.10.2006 Skončenie funkcie: 02.10.2007
  (od: 12.10.2007 do: 11.10.2007)
Ing. Ján Valko - predseda
Martinengova 4880/24
Bratislava - Staré Mesto 811 02
Vznik funkcie: 02.10.2007
  (od: 12.10.2007 do: 09.12.2010)
Ing. Ján Valko - predseda
Martinengova 4880/24
Bratislava - Staré Mesto 811 02
Vznik funkcie: 02.10.2007 Skončenie funkcie: 01.12.2010
  (od: 10.12.2010 do: 09.12.2010)
Ing. Peter Mitka - predseda
Ke dvoru 2
Praha 6 160 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.12.2010
  (od: 10.12.2010 do: 08.06.2011)
Ing. Peter Mitka - predseda
Ke dvoru 2
Praha 6 160 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.12.2010 Skončenie funkcie: 24.05.2011
  (od: 09.06.2011 do: 08.06.2011)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva. Vo všetkých veciach v mene spoločnosti sú oprávnení konať a podpisovať vždy spoločne aspoň dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden vždy musí byť predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva.
  (od: 10.03.2006)
V mene spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva. Vo všetkých veciach v mene spoločnosti sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom v mene spoločnosti podpisujú vždy dvaja členovia, pričom jeden z nich je vždy predseda predstavenstva.
  (od: 16.07.2005 do: 09.03.2006)
Dozorná rada: 
Ing. Daniel Vašina
Jabloňová 536/11
Jaslovské Bohunice 919 30
Vznik funkcie: 24.09.2016
  (od: 01.02.2020)
Ing. Marián Vrtoch
Rekreačná 9463/46
Trnava 919 34
Vznik funkcie: 24.09.2016
  (od: 12.05.2020)
RNDr. Roman Jakubec
Koceľova 4
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 24.09.2016
  (od: 24.09.2016)
Mgr. Adrián Iványi
Hodská 2359/64
Galanta 924 01
Vznik funkcie: 11.04.2017
  (od: 22.04.2017)
Ing. Ján Dudášik
Cintorínska 49
Tlmače 935 21
Vznik funkcie: 11.04.2017
  (od: 22.04.2017)
RNDr. Ing. Pavol Švec , CSc. - predseda
Jiskrova 4
Bratislava 831 04
Vznik funkcie: 26.05.2017
  (od: 21.06.2017)
JUDr. Eva Polerecká - podpredsedníčka
Nám. P.O. Hviezdoslava 1
Nové Zámky 940 01
Vznik funkcie: 15.02.2019
  (od: 14.03.2019)
Ing. Róbert Szücs
Malé Raškovce 89
Malé Raškovce 072 17
Vznik funkcie: 15.02.2019
  (od: 14.03.2019)
JUDr. Štefan Abelovský
Starohradská 2
Bratislava 851 05
Vznik funkcie: 30.10.2006
  (od: 16.11.2006 do: 27.12.2010)
JUDr. Štefan Abelovský
Starohradská 2
Bratislava 851 05
Vznik funkcie: 30.10.2006 Skončenie funkcie: 08.12.2010
  (od: 28.12.2010 do: 27.12.2010)
JUDr. Boris Balog
Ludvika Svobodu 8
Rimavská Sobota 979 01
Vznik funkcie: 07.06.2006
  (od: 05.08.2006 do: 15.11.2006)
JUDr. Boris Balog
Ludvika Svobodu 8
Rimavská Sobota 979 01
Vznik funkcie: 07.06.2006 Skončenie funkcie: 30.10.2006
  (od: 16.11.2006 do: 15.11.2006)
Ing. Jozef Barna
Včelárska 26
Bratislava 821 05
Vznik funkcie: 30.10.2006
  (od: 16.11.2006 do: 06.07.2007)
Ing. Jozef Barna
Včelárska 26
Bratislava 821 05
Vznik funkcie: 30.10.2006 Skončenie funkcie: 28.02.2007
  (od: 07.07.2007 do: 06.07.2007)
Ing. Ľuboš Bínovský
Spartakovská 9
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 08.12.2010
  (od: 28.12.2010 do: 31.05.2012)
Ing. Ľuboš Bínovský
Spartakovská 9
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 08.12.2010 Skončenie funkcie: 24.05.2012
  (od: 01.06.2012 do: 31.05.2012)
JUDr. Jozef Červenka
Družby 2052/13
Topoľčany 955 01
Vznik funkcie: 25.05.2012
  (od: 01.06.2012 do: 20.06.2017)
JUDr. Jozef Červenka
Družby 2052/13
Topoľčany 955 01
Vznik funkcie: 25.05.2012 Skončenie funkcie: 25.05.2017
  (od: 21.06.2017 do: 20.06.2017)
Ing. Tomáš Drucker - predseda
Uzbecká 16
Bratislava 821 06
Vznik funkcie: 08.12.2010
  (od: 28.12.2010 do: 31.05.2012)
Ing. Tomáš Drucker - predseda
Uzbecká 16
Bratislava 821 06
Vznik funkcie: 08.12.2010 Skončenie funkcie: 24.05.2012
  (od: 01.06.2012 do: 31.05.2012)
Ing. Michal Duranko
Robotnícka 16
Bratislava 831 03
Vznik funkcie: 07.06.2006
  (od: 05.08.2006 do: 15.11.2006)
Ing. Michal Duranko
Robotnícka 16
Bratislava 831 03
Vznik funkcie: 07.06.2006 Skončenie funkcie: 30.10.2006
  (od: 16.11.2006 do: 15.11.2006)
Ing. Andrej Hanzel
Ondavská 8
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 25.05.2012
  (od: 01.06.2012 do: 21.06.2012)
Ing. Andrej Hanzel
Ondavská 8
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 25.05.2012 Skončenie funkcie: 31.05.2012
  (od: 22.06.2012 do: 21.06.2012)
Ing. Štefan Haring
nám. Hrdinov 2
Bratislava 831 06
Vznik funkcie: 16.07.2005
  (od: 16.07.2005 do: 04.08.2006)
Ing. Štefan Haring
nám. Hrdinov 2
Bratislava 831 06
Vznik funkcie: 16.07.2005 Skončenie funkcie: 07.06.2006
  (od: 05.08.2006 do: 04.08.2006)
Helena Hlubíková
Hospodárska 21
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 22.09.2006
  (od: 07.10.2006 do: 10.10.2011)
Helena Hlubíková
Hospodárska 21
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 22.09.2006 Skončenie funkcie: 22.09.2011
  (od: 11.10.2011 do: 10.10.2011)
Bc. Helena Hlubíková
Hospodárska 21
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 23.09.2011
  (od: 11.10.2011 do: 12.12.2014)
Mgr. Helena Hlubíková
Hospodárska 21
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 23.09.2011
  (od: 13.12.2014 do: 23.09.2016)
Mgr. Helena Hlubíková
Hospodárska 21
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 23.09.2011 Skončenie funkcie: 23.09.2016
  (od: 24.09.2016 do: 23.09.2016)
Ing. Juraj Homola
Veterná 31
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 25.05.2012
  (od: 01.06.2012 do: 12.03.2014)
Ing. Juraj Homola
Veterná 31
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 25.05.2012 Skončenie funkcie: 12.02.2014
  (od: 13.03.2014 do: 12.03.2014)
JUDr. Éva Hortai
Generála Klapku 66/30
Komárno 945 01
Vznik funkcie: 08.12.2010
  (od: 28.12.2010 do: 31.05.2012)
JUDr. Éva Hortai
Generála Klapku 66/30
Komárno 945 01
Vznik funkcie: 08.12.2010 Skončenie funkcie: 24.05.2012
  (od: 01.06.2012 do: 31.05.2012)
Ing. Martin Chren
Lenardova 16
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 08.12.2010
  (od: 28.12.2010 do: 31.05.2012)
Ing. Martin Chren
Lenardova 16
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 08.12.2010 Skončenie funkcie: 24.05.2012
  (od: 01.06.2012 do: 31.05.2012)
RNDr. Roman Jakubec
Koceľova 4
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 27.11.2009
  (od: 18.12.2009 do: 10.10.2011)
RNDr. Roman Jakubec
Koceľova 4
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 27.11.2009 Skončenie funkcie: 22.09.2011
  (od: 11.10.2011 do: 10.10.2011)
RNDr. Roman Jakubec
Koceľova 4
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 23.09.2011
  (od: 11.10.2011 do: 23.09.2016)
RNDr. Roman Jakubec
Koceľova 4
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 23.09.2011 Skončenie funkcie: 23.09.2016
  (od: 24.09.2016 do: 23.09.2016)
JUDr. Gabriela Kobidová
Belehradská 8
Bratislava 831 04
Vznik funkcie: 07.06.2006
  (od: 28.09.2006 do: 15.11.2006)
JUDr. Gabriela Kobidová
Belehradská 8
Bratislava 831 04
Vznik funkcie: 07.06.2006 Skončenie funkcie: 30.10.2006
  (od: 16.11.2006 do: 15.11.2006)
JUDr. Mária Kobidová
Belehradská 8
Bratislava 831 04
Vznik funkcie: 07.06.2006
  (od: 05.08.2006 do: 27.09.2006)
Ing. Jozef Kolesík
564
Dechtice 919 53
Vznik funkcie: 30.10.2006
  (od: 16.11.2006 do: 27.12.2010)
Ing. Jozef Kolesík
564
Dechtice 919 53
Vznik funkcie: 30.10.2006 Skončenie funkcie: 08.12.2010
  (od: 28.12.2010 do: 27.12.2010)
Ing. Oto Kopál
Jaslovské Bohunice 246
Jaslovské Bohunice 919 30
Vznik funkcie: 08.12.2010
  (od: 28.12.2010 do: 31.05.2012)
Ing. Oto Kopál
Jaslovské Bohunice 246
Jaslovské Bohunice 919 30
Vznik funkcie: 08.12.2010 Skončenie funkcie: 24.05.2012
  (od: 01.06.2012 do: 31.05.2012)
Marián Kosnáč
Hraničná 2
Trnava 917 05
Vznik funkcie: 22.09.2006
  (od: 07.10.2006 do: 17.12.2009)
Marián Kosnáč
Hraničná 2
Trnava 917 05
Vznik funkcie: 22.09.2006 Skončenie funkcie: 31.10.2009
  (od: 18.12.2009 do: 17.12.2009)
Ing. Rastislav Kupka - predseda
J. Kráľa 2593
Čadca 022 01
Vznik funkcie: 21.06.2007
  (od: 07.07.2007 do: 27.12.2010)
Ing. Rastislav Kupka - predseda
J. Kráľa 2593
Čadca 022 01
Vznik funkcie: 21.06.2007 Skončenie funkcie: 08.12.2010
  (od: 28.12.2010 do: 27.12.2010)
Ing. Michal Merga
Dukelských hrdinov 2581/19
Snina 069 01
Vznik funkcie: 30.10.2006
  (od: 16.11.2006 do: 23.06.2009)
Ing. Michal Merga
Dukelských hrdinov 2581/19
Snina 069 01
Vznik funkcie: 30.10.2006 Skončenie funkcie: 13.05.2009
  (od: 24.06.2009 do: 23.06.2009)
Ing. Milan Michalík
Agátová 990
Pata 925 53
Vznik funkcie: 08.12.2010
  (od: 28.12.2010 do: 31.05.2012)
Ing. Milan Michalík
Agátová 990
Pata 925 53
Vznik funkcie: 08.12.2010 Skončenie funkcie: 24.05.2012
  (od: 01.06.2012 do: 31.05.2012)
Ing. Miroslav Obert
K Lodenici 7396/4
Piešťany 921 01
Vznik funkcie: 01.10.2014
  (od: 31.10.2014 do: 21.04.2017)
Ing. Miroslav Obert
K Lodenici 7396/4
Piešťany 921 01
Vznik funkcie: 01.10.2014 Skončenie funkcie: 05.04.2017
  (od: 22.04.2017 do: 21.04.2017)
Ing. Ján Olexa
Budapeštianska 2
Košice 040 13
Vznik funkcie: 22.02.2006
  (od: 10.03.2006 do: 15.11.2006)
Ing. Ján Olexa
Budapeštianska 2
Košice 040 13
Vznik funkcie: 22.02.2006 Skončenie funkcie: 30.10.2006
  (od: 16.11.2006 do: 15.11.2006)
JUDr. Eva Polerecká
Nám. P.O. Hviezdoslava 1
Nové Zámky 940 01
Vznik funkcie: 26.05.2017
  (od: 21.06.2017 do: 13.03.2019)
JUDr. Eva Polerecká
Nám. P.O. Hviezdoslava 1
Nové Zámky 940 01
Vznik funkcie: 26.05.2017 Skončenie funkcie: 14.02.2019
  (od: 14.03.2019 do: 13.03.2019)
Ing. Viktor Ravasz
Svetlá 10
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 22.02.2006
  (od: 10.03.2006 do: 04.08.2006)
Ing. Viktor Ravasz
Svetlá 10
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 22.02.2006 Skončenie funkcie: 07.06.2006
  (od: 05.08.2006 do: 04.08.2006)
Ing. Rastislav Sedmák
Nám. Kozmonautov 7
Košice 040 12
Vznik funkcie: 25.05.2012
  (od: 01.06.2012 do: 20.06.2017)
Ing. Rastislav Sedmák
Nám. Kozmonautov 7
Košice 040 12
Vznik funkcie: 25.05.2012 Skončenie funkcie: 25.05.2017
  (od: 21.06.2017 do: 20.06.2017)
JUDr. Ladislav Schwarcz
Hroboňova 3
Bratislava 811 04
Vznik funkcie: 03.01.2006
  (od: 24.01.2006 do: 27.12.2010)
JUDr. Ladislav Schwarcz
Hroboňova 3
Bratislava 811 04
Vznik funkcie: 03.01.2006 Skončenie funkcie: 08.12.2010
  (od: 28.12.2010 do: 27.12.2010)
Ing. Miroslav Sipták
Halašova 15
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 16.07.2005
  (od: 16.07.2005 do: 09.03.2006)
Ing. Miroslav Sipták
Halašova 15
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 16.07.2005 Skončenie funkcie: 22.02.2006
  (od: 10.03.2006 do: 09.03.2006)
Mgr. Radovan Stretavský
135
Petrovce nad Laborcom 072 21
Vznik funkcie: 16.07.2005
  (od: 16.07.2005 do: 23.01.2006)
Mgr. Radovan Stretavský
135
Petrovce nad Laborcom 072 21
Vznik funkcie: 16.07.2005 Skončenie funkcie: 03.01.2006
  (od: 24.01.2006 do: 23.01.2006)
RNDr. Ing. Pavol Švec , CSc.
Jiskrova 4
Bratislava 831 04
Vznik funkcie: 30.10.2006
  (od: 16.11.2006 do: 27.12.2010)
RNDr. Ing. Pavol Švec , CSc.
Jiskrova 4
Bratislava 831 04
Vznik funkcie: 30.10.2006 Skončenie funkcie: 08.12.2010
  (od: 28.12.2010 do: 27.12.2010)
RNDr. Ing. Pavol Švec , CSc. - predseda
Jiskrova 4
Bratislava 831 04
Vznik funkcie: 25.05.2012
  (od: 01.06.2012 do: 20.06.2017)
RNDr. Ing. Pavol Švec , CSc. - predseda
Jiskrova 4
Bratislava 831 04
Vznik funkcie: 25.05.2012 Skončenie funkcie: 25.05.2017
  (od: 21.06.2017 do: 20.06.2017)
Mgr. Kristián Takáč
Sládkovičova 2642/4
Nové Zámky 940 71
Vznik funkcie: 01.06.2012
  (od: 22.06.2012 do: 05.11.2013)
Mgr. Kristián Takáč
Sládkovičova 2642/4
Nové Zámky 940 71
Vznik funkcie: 01.06.2012 Skončenie funkcie: 08.10.2013
  (od: 06.11.2013 do: 05.11.2013)
Ing. Jozef Tomek
Botanická 27
Trnava 917 08
Vznik funkcie: 22.02.2006
  (od: 10.03.2006 do: 04.08.2006)
Ing. Jozef Tomek
Botanická 27
Trnava 917 08
Vznik funkcie: 22.02.2006 Skončenie funkcie: 07.06.2006
  (od: 05.08.2006 do: 04.08.2006)
Ing. Mária Valovičová
Sedmokráskova 2
Bratislava 821 01
Vznik funkcie: 07.06.2006
  (od: 05.08.2006 do: 15.11.2006)
Ing. Mária Valovičová
Sedmokráskova 2
Bratislava 821 01
Vznik funkcie: 07.06.2006 Skončenie funkcie: 30.10.2006
  (od: 16.11.2006 do: 15.11.2006)
Ing. Daniel Vašina
Beethovenova 22
Trnava 917 08
Vznik funkcie: 23.09.2011
  (od: 11.10.2011 do: 23.09.2016)
Ing. Daniel Vašina
Beethovenova 22
Trnava 917 08
Vznik funkcie: 23.09.2011 Skončenie funkcie: 23.09.2016
  (od: 24.09.2016 do: 23.09.2016)
Ing. Daniel Vašina
Beethovenova 22
Trnava 917 08
Vznik funkcie: 24.09.2016
  (od: 24.09.2016 do: 31.01.2020)
Ing. Daniel Vašina
Ludvika van Beethovena 5649/22
Trnava 917 08
Vznik funkcie: 22.09.2006
  (od: 07.10.2006 do: 10.10.2011)
Ing. Daniel Vašina
Ludvika van Beethovena 5649/22
Trnava 917 08
Vznik funkcie: 22.09.2006 Skončenie funkcie: 22.09.2011
  (od: 11.10.2011 do: 10.10.2011)
Ing. Eva Zatková
Horné bašty 5
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 13.05.2009
  (od: 24.06.2009 do: 27.12.2010)
Ing. Eva Zatková
Horné bašty 5
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 13.05.2009 Skončenie funkcie: 08.12.2010
  (od: 28.12.2010 do: 27.12.2010)
Ing. Marian Zimmermann
Križovatka 22
Banská Štiavnica 969 01
Vznik funkcie: 25.05.2012
  (od: 01.06.2012 do: 20.06.2017)
Ing. Marian Zimmermann
Križovatka 22
Banská Štiavnica 969 01
Vznik funkcie: 25.05.2012 Skončenie funkcie: 25.05.2017
  (od: 21.06.2017 do: 20.06.2017)
Ing. Marián Vrtoch
Botanická 29
Trnava 917 08
Vznik funkcie: 24.09.2016
  (od: 24.09.2016 do: 11.05.2020)
Výška základného imania: 
36 446 940 EUR Rozsah splatenia: 36 446 940 EUR
  (od: 27.02.2009)
1 098 000 000 Sk Rozsah splatenia: 1 098 000 000 Sk
  (od: 13.08.2008 do: 26.02.2009)
6 000 000 Sk Rozsah splatenia: 6 000 000 Sk
  (od: 16.07.2005 do: 12.08.2008)
Akcie: 
Počet: 60
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 607 449 EUR
  (od: 27.02.2009)
Počet: 60
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 18 300 000 Sk
  (od: 13.08.2008 do: 26.02.2009)
Počet: 60
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
  (od: 16.07.2005 do: 12.08.2008)
Akcionár: 
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mierová 19
Bratislava 827 15
  (od: 10.03.2006)
Slovenské elektrárne, a.s.
Hraničná 12
Bratislava 827 36
  (od: 16.07.2005 do: 09.03.2006)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou listinou zo dňa 06.07.2005 vo forme notárskej zápisnice č. N 44/2005, Nz 31230/2005, Nz 30762/2005 podľa §§ 154-220a Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (od: 16.07.2005)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 03.01.2006.
  (od: 24.01.2006)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I. v Bratislave zo dňa 8.2.2006, ktorým sa začína konanie o výmaz z obchodného registra v časti akcionár: Slovenské elektrárne, a.s., Hraničná 12, 827 36 Bratislava a o zápis do obchodného registra v časti akcionár: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Mierová 19, 827 15 Bratislava.
  (od: 10.03.2006)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 13.05.2009.
  (od: 24.06.2009)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 105/2009, Nz 31485/2009, NCRls 31973/2009 zo dňa 18.09.2009.
  (od: 14.10.2009)
Zápisnica o priebehu a výsledkoch doplňujúcej volby člena dozornej rady, ktorého volia zamestnanci zo dňa 27.11.2009.
  (od: 18.12.2009)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 48/2010, Nz 16195/2010, NCRls 16474/2010 zo dňa 10.05.2010.
  (od: 29.07.2010)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 1.12.2010.
  (od: 10.12.2010)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 08.12.2010, zo dňa 14.12.2010
  (od: 28.12.2010)
Zápisnica o priebehu volieb členov dozornej rady volených zamestnancami spoločnosti zo dňa 19.09.2011.
  (od: 11.10.2011)
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 23.05.2012.
  (od: 01.06.2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 31.05.2012.
  (od: 22.06.2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 5.7.2012
  (od: 12.07.2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 08.10.2013.
  (od: 06.11.2013)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 12.02.2014.
  (od: 13.03.2014)
Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 620/2014 NZ 15796/2014 NCRls 16107/2014 zo dňa 25.04.2014.
  (od: 03.06.2014)
Člen predstavenstva Ing. Anton Masár je vo funkcii podpredsedu predstavenstva od 27.10.2014.
  (od: 31.10.2014)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 01.12.2014.
  (od: 13.12.2014)
Zápisnica o priebehu a výsledku volieb členov dozornej rady volených zamestnancami spoločnosti zo dňa 27.06.2016.
  (od: 24.09.2016)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 11.02.2019.
  (od: 14.03.2019)
Dátum aktualizácie údajov:  15.07.2024
Dátum výpisu:  16.07.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR