Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  158/S

Business name: 
Poľnohospodárske družstvo O l o v á r y "v likvidácii"
  (from: 11/12/2011)
Registered seat: 
Olováry 991 22
  (from: 03/21/1991)
Identification number (IČO): 
00 208 795
  (from: 03/21/1991)
Date of entry: 
05/31/1959
  (from: 03/21/1991)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 03/21/1991)
Objects of the company: 
podnikanie v poľnohospod. výrobe a lesníctve, vrátane nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov na účely spracovania a ďalšieho predaja
  (from: 04/13/1993)
všeob. obch. činn. s rozlič. tovarom vrátane potravín, mäsa okrem obchodnej činn. uvedenej prílohe č. 2-3 zák.č. 455/91 Zb.
  (from: 04/13/1993)
práce a služby v mechanizačných poľnohospodárskych prácach a prenájom poľnohospodárskej techniky vrátane automobilov
  (from: 04/13/1993)
mäsiarstvo a údenárstvo
  (from: 04/13/1993)
stavebno-údržbárske práce
  (from: 04/13/1993)
opravy motorových vozidiel, karosárske práce
  (from: 04/13/1993)
cestná nákladná doprava vnútroštátna
  (from: 04/13/1993)
verejná cestná hromadná osobná nepravid. doprava vnútroštátna
  (from: 04/13/1993)
textilná výroba - šitie odevov, zvrškov a ostatnej konfekcie
  (from: 05/05/1995)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/13/1993)
Ladislav Urban - člen
62
Glabušovce
  (from: 03/22/1996)
Pavol Báťka - člen
Rendov
Čeláre
  (from: 05/15/1997)
Miroslav Kurčík - člen
35
Malé Zlievce
  (from: 05/15/1997)
Estera Šaranková - člen
63
Olováry
  (from: 05/15/1997)
Alexander Farkaš - člen
10
Čeláre
  (from: 05/15/1997)
Ivan Hlinica - člen
5
Čeláre
  (from: 05/15/1997)
Ján Galo - člen
8
Zombor
  (from: 05/15/1997)
Zoltán Ferencz - podpredseda
139
Olováry
  (from: 03/11/1998)
Štefan Bystriansky - predseda
Dúbravská cesta 19
Veľký Krtíš
  (from: 03/11/1998)
Acting: 
Za družstvo koná navonok predseda družstva, v jeho neprítomnosti podpredpredseda družstva. Listiny o právnych úkonoch kde je predpísaná písomná forma podpisuje aj ďalší jeden člen predstavenstva.
  (from: 04/13/1993)
Registered capital: 
11 400 000 Sk
  (from: 04/13/1993)
Basic member contribution: 
25 000 Sk
  (from: 04/13/1993)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 04/15/2011
  (from: 11/12/2011)
 Liquidators:
Miroslav Kurčík
35
Malé Zlievce
From: 03/18/2014
  (from: 06/30/2017)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor v mene družstva koná samostatne.
  (from: 01/28/2014)
Other legal facts: 
Družstvo vzniklo podľa vzorových stanov čiastky 43/53 Ú.v. a uznesením členskej schôdzky konanej dňa 31.5.1959. Výročná členská schôdza konaná dňa 6.3.1991 schválila nové stanovy družstva v zmysle zák. č. 162/90 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve. Starý spis: Dr 467
  (from: 03/21/1991)
Členská schôdza družstva prijala nové stanovy družstva dňa 9.12.1992. Družstvo sa premenilo na družstvo v zmysle § 765 Obch. zák., v súlade so zák. č. 42/92 Zb.
  (from: 04/13/1993)
Výročná členská schôdza konaná dňa 24.2.1994 schválila zmenu stanov.
  (from: 06/10/1994)
Výročná členská schôdza konaná dňa 9.2.1995 schválila zmenu stanov.
  (from: 05/05/1995)
Členská schôdza, konaná dňa 26.2.1996, schválila zmenu stanov družstva.
  (from: 03/22/1996)
Členská schôdza konaná dňa 22.12.1997 schválila zmenu stanov.
  (from: 03/11/1998)
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici, zo dňa 30.04.1999, č.k. 51 - 24 K 119/99 bol na majetok druž- stva vyhlásený konkurz. Za správcu konkurznej podstaty súd ustanovil JUDr.Pavla Vrška, k.p. s miestom podnikania Nemocničná 4, Veľký Krtíš.
  (from: 05/04/1999)
Na základe právoplatného rozhodnutia Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 51-24K 119/99-KI-740 zo dňa 09.03.2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15.04.2011 bol zrušený konkurz na majetok úpadcu Poľnohospodárske družstvo O l o v á r y, 991 22 Olováry, IČO: 00 208 795 a správca konkurznej podstaty JUDr. Pavel Vrška, M.R. Štefánika 2, Veľký Krtíš bol zbavený funkcie správcu konkurznej podstaty.
  (from: 11/12/2011)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 04/30/1999
  (from: 11/12/2011)
closing of bankruptcy proceedings: 
Date of the closing of bankruptcy proceedings: 04/15/2011
  (from: 11/12/2011)
Date of updating data in databases:  07/22/2021
Date of extract :  07/26/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person