Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  867/V

Business name: 
Poľnohospodárske družstvo Agrokombinát Budkovce v likvidácii
  (from: 04/11/1994)
Registered seat: 
Budkovce 072 15
  (from: 04/21/1993)
Identification number (IČO): 
00 197 181
  (from: 04/19/1993)
Date of entry: 
01/30/1960
  (from: 04/19/1993)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 04/19/1993)
Objects of the company: 
podnikanie v poľnohospodárskej výrobe a v lesníctve, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov na účely spracovania a ďalšieho predaja
  (from: 02/25/1994)
cestná nákladná doprava
  (from: 02/25/1994)
neverejná cestná osobná doprava
  (from: 02/25/1994)
úprava a spracovanie mlieka na kŕmne účely
  (from: 02/25/1994)
výroba cestovín
  (from: 02/25/1994)
maloobchodný predaj porcelánu
  (from: 02/25/1994)
pranie a mechanické čistenie
  (from: 02/25/1994)
zabezpečovanie hospodárskych a sociálnych potrieb svojich členov a zamestnancov podľa zásad schválených predstavenstvom družstva
  (from: 02/25/1994)
Acting: 
Za družstvo v likvidácii konajú a podpisujú likvidátori, každý samostatne. Písomnosti zakladajúce práva a záväzky družstva podpisuje likvidátor tak, že k obchodnému menu družstva pripojí svoj vlastnoručný podpis s uvedením funkcie.
  (from: 04/11/1994)
Registered capital: 
7 000 000 Sk
  (from: 04/21/1993)
Basic member contribution: 
2 000 Sk
  (from: 04/21/1993)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 04/11/1994
  (from: 07/10/2004)
 Liquidators:
MVDr. Vladislav Hrubják
79
Krásnovce
  (from: 06/30/2017)
 Liquidators:
Ing. Božena Michalková
44
Zálužice
  (from: 04/11/1994)
 Liquidators:
Juraj Sanitra
583
Pavlovce nad Uhom
  (from: 04/11/1994)
Other legal facts: 
Zmeny v zápise boli vykonané na základe transformačného projektu schváleného valným zhromaždením 9.12.1992 a zmenených stanov schválených členskou schôdzou 20.1.1993 v súlade so zák. č.42/92 Zb. a § 765 zák. č.513/91 Zb.
  (from: 04/21/1993)
Zápisnica z členskej schôdze PD konaná dňa 7.10.1993.
  (from: 02/25/1994)
Uznesenie členskej schôdze zo dňa 21.3.1994 o zrušení družstva s likvidáciou podľa ust. § 254 odst.2 písm. a zák. č.513/91 Zb. Vstup do likvidácie: 11.4.1994
  (from: 04/11/1994)
Krajský súd v Košiciach sp. zn. 2K 69/95 zo dňa 31.1.2000 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka: Poľnohospodárske družstvo Agrokombinát Budkovce v likvidácii a ustanovil správcu konkurznej podstaty: JUDr. Jána Derevjaníka, komerčného právnika, Nám. Osloboditeľov 1, Michalovce.
  (from: 05/02/2000)
Krajský súd v Košiciach uznesením sp.zn. 2K 69/95-148 zo dňa 3.12.2003 ustanovil za správcu konkurznej podstaty Mgr. Ivana Šveca, r.č. , Kalinčiakova 20, Košice.
  (from: 07/10/2004)
Krajský súd v Košiciach uznesením č. kon. 2 K 69/95-182 zo dňa 14.6.2004, právoplatným dňa 13.7.2004 ustanovil JUDr. Jozefa Vaška, r.č. , so sídlom Szakkayho 1, Košice do funkcie nového správcu.
  (from: 04/27/2005)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 01/31/2000
  (from: 04/27/2005)
Bankruptcy trustee: 
JUDr. Ján Derevjaník
Nám. Osloboditeľov 1
Michalovce
  (from: 05/02/2000)
Mgr. Ivan Švec
Kalinčiakova 20
Košice
From: 12/03/2003
  (from: 07/10/2004)
JUDr. Jozef Vaško
Szakkayho 1
Košice 040 01
From: 07/13/2004
  (from: 04/27/2005)
Date of updating data in databases:  07/28/2021
Date of extract :  07/30/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person