Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Mestského súdu Košice
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  1207/V

Obchodné meno: 
HS - INGREAL a.s.
  (od: 13.02.2002)
Sídlo: 
Bellova 3
Košice 040 01
  (od: 16.11.2007)
IČO: 
36 212 156
  (od: 13.02.2002)
Deň zápisu: 
13.02.2002
  (od: 13.02.2002)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 13.02.2002)
Predmet podnikania (činnosti): 
vykonávanie inžinierskych, priemyselných, bytových, občianskych a vodných stavieb
  (od: 13.02.2002)
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (od: 13.02.2002)
zemné, búracie a demolačné práce
  (od: 13.02.2002)
maliarske a natieračské práce
  (od: 13.02.2002)
izolácie proti vode
  (od: 13.02.2002)
vŕtanie studní
  (od: 13.02.2002)
poradenská činnosť v stavebníctve
  (od: 13.02.2002)
vykonávanie trhacích prác a dopravných stavieb
  (od: 13.02.2002)
úprava kovových výrobkov a kovového tovaru natieraním a morením, otryskovaním, pieskovaním a sústružením
  (od: 13.02.2002)
prenájom strojov a zariadení a strojných mechanizmov
  (od: 13.02.2002)
veľkoobchod a maloobchod so strojmi a prístrojmi, kopírovacou technikou, elektronikou, farbami, lakmi, drogériovým tovarom, nábytkom, kancelárskym vybavením, obuvou, hutným materiálom a hutnými výrobkami, rudami a nerastnými surovinami, stavebným materiálom, športovými potrebami a ručným náradím
  (od: 13.02.2002)
sprostredkovateľská činnosť
  (od: 13.02.2002)
vykonávanie geologických prác v tomto rozsahu: vyhľadávanie a prieskum ložísk nerastov, overovanie ich zásob a spracovanie geologických podkladov na ich využívanie a ochranu vyhľadávanie a prieskum zdrojov podzemných vôd, vrátane prírodných liečivých stolových minerálnych a terminálnych, overovanie ich využiteľných zásob, skúmanie negatívnych vplyvov na ich akosť a množstvo, ako aj spracovanie geologických podkladov na ich využívanie a ochranu zisťovanie a overovanie inžinierskogeologických a hydrogeologických pomerov územia najmä pre účely územného plánovania, dokumentácie a uskutočňovania stavieb, stabilizácie zosuvných území zisťovanie a hodnotenie geologických činiteľov ovplyvňujúcich životné prostredie, vrátane vplyvov na tieto činitele, ktoré vznikajú ľudskou činnosťou (antropogénne vplyvy)
  (od: 13.02.2002)
vykonávanie technických a laboratórnych prác pre geologický výskum a prieskum
  (od: 13.02.2002)
nákladná cestná doprava
  (od: 13.02.2002)
faktoring a forfaiting
  (od: 13.02.2002)
prenájom nehnuteľností
  (od: 13.02.2002)
upratovacie a čistiace práce
  (od: 13.02.2002)
správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu
  (od: 13.02.2002)
podnikanie v oblasti nakladanie s odpadmi
  (od: 13.02.2002)
zabezpečenie colného dlhu zárukou - poskytovanie colnej záruky
  (od: 13.02.2002)
zastupovanie v colnom konaní - vybavovanie colných formalít
  (od: 13.02.2002)
poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov a vyhotovenia tranzitných colných prehlásení
  (od: 13.02.2002)
tranzitno-servisné služby
  (od: 13.02.2002)
colné sprievodkovanie v režime tranzitu vrátane jeho poukazovania na vnútroštátnu colnicu pre zahraničných a slovenských prepravcov (fyzické a právnické osoby)
  (od: 13.02.2002)
služby na hraničných priechodoch v súvislosti s colným a hraničným odbavovaním (avizácia dopravcov a prepravcov, prepožičiavanie faxu a telefónu, príjem a výdaj depozitu)
  (od: 13.02.2002)
obstarávateľská činnosť v oblasti vyberania poplatkov
  (od: 13.02.2002)
obstarávanie predaja kolkov, diaľničných nálepiek a služby s tým spojené
  (od: 13.02.2002)
činnosť stavbyvedúceho - pozemné stavby, vodohospodárske stavby, zdravotno-vodohospodárske stavby, vodovod, kanalizácia
  (od: 13.02.2002)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 13.02.2002)
Jozef Málik - člen
Rosina 739
Rosina 013 22
Vznik funkcie: 01.01.2009
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.02.2009)
Ing. Iveta Ivánová - predseda
Detvianska 2
Košice 040 01
Vznik funkcie: 15.12.2009
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.01.2010)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti konajú a písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisujú minimálne dvaja členovia predstavenstva, a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (od: 03.07.2012)
Dozorná rada: 
Ivan Petríček
Oslobodenia 15/29
Žilina - Bánová 010 04
Vznik funkcie: 31.01.2007
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 31.03.2007)
Ing. Dušan Černák
Vojčice 280
Vojčice 076 22
Vznik funkcie: 10.02.2009
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.02.2009)
Ing. Ladislav Krajňák - predseda
Šermířská 2378/5C
Praha 6 - Břevnov 169 00
Česká republika
Vznik funkcie: 31.01.2007
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 31.03.2007)
Výška základného imania: 
467 048 EUR Rozsah splatenia: 467 048 EUR
  (od: 03.07.2012)
Akcie: 
Počet: 3628
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 EUR
  (od: 03.07.2012)
Počet: 3140
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33,2 EUR
  (od: 09.10.2014)
Vyhlásenie konkurzu: 
Dátum vyhlásenia konkurzu: 1. 6. 2016
  (od: 25.05.2024)
Správca konkurznej podstaty: 
Doc. JUDr. Ján Pirč , CSc.
kpt. Nálepku 17
Košice 040 01
Vznik funkcie: 22.02.2024
  (od: 25.05.2024)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 6.12.2001 podľa zák. č. 513/1991 Zb. v platnom znení. HS - INGREAL a.s. preberá premenou spoločnosti HS - INGREAL s.r.o., na inú formu, všetky jej práva, povinnosti a záväzky ako aj celé imanie.
  (od: 13.02.2002)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 28.3.2003.
  (od: 04.06.2003)
Spoločnosť je právnym nástupcom slovenskej zanikajúcej spoločnosti v dôsledku zlúčenia: Obchodné meno: HUTNÉ STAVBY Košice s.r.o. Sídlo: Železiarenská 49, 040 15 Košice IČO: 36 190 641
  (od: 25.09.2008)
Okresný súd Košice I uznesením č.k. 31K/24/2016-135 zo dňa 24.05.2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 01.06.2016 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka HS - INGREAL a.s., Bellova 3, 040 01 Košice a za správcu podstaty menoval JUDr. Milana Okajčeka.
  (od: 04.11.2016)
Mestský súd v Košiciach uznesením sp. zn. 31K/24/2016 - 984 zo dňa 05.01.2024 odvolal JUDr. Milana Okajčeka, so sídlom kancelárie: Žriedlová 3, 040 01 Košice, značka správcu: S859 z funkcie správcu konkurznej podstaty.
  (od: 25.05.2024)
Mestský súd v Košiciach uznesením sp. zn. 31K/24/2016 zo dňa 15.02.2024, právoplatným dňa 22.02.2024 ustanovil správcu podstaty: Doc. JUDr. Ján Pirč, CSc., so sídlom kancelárie kpt. Nálepku 17, 040 01 Košice, zn. správcu: S714.
  (od: 25.05.2024)
Dátum aktualizácie údajov:  18.06.2024
Dátum výpisu:  19.06.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR