Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10031/N

Business name: 
Kombinát OROSKA, a.s.
  (from: 10/22/1997 until: 02/28/2017)
Registered seat: 
Hlavná 79
Pohronský Ruskov 935 62
  (from: 10/22/1997 until: 02/28/2017)
Identification number (IČO): 
36 523 801
  (from: 10/22/1997)
Date of entry: 
10/22/1997
  (from: 10/22/1997)
Date of deletion: 
03/01/2017
  (from: 03/01/2017)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 03/01/2017)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 10/22/1997)
Capital: 
1 000 000 Sk
  (from: 10/22/1997 until: 02/28/2017)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 10/13/1999
  (from: 10/13/1999)
Other legal facts: 
Uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 30.06.2016, č.k. 7K 169/1999-474, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 12.08.2016, súd konkurz na majetok úpadcu Kombinát OROSKA, a.s., zrušil po splnení rozvrhového uznesenia (§ 44 ods. 1 písm. b) zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní, v znení neskorších predpisov). Advokát JUDr. Tibor Csémi bol zbavený funkcie správcu konkurznej podstaty. Po ukončení konkurzného konania spoločnosti nezostal žiaden majetok (§ 68 ods. 4 druhá veta Obchodného zákonníka). Z Obchodného registra Okresného súdu Nitra, odd. Sa 10031/N v y m a z u j e s a obchodná spoločnosť Kombinát OROSKA, a.s. so sídlom Hlavná 79, 935 62 Pohronský Ruskov, IČO: 36 523 801.
  (from: 03/01/2017)
Date of updating data in databases:  01/27/2022
Date of extract :  01/28/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person