Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  4837/B

Business name: 
NAFTA a.s.
  (from: 10/31/2012)
Registered seat: 
Votrubova 1
Bratislava 821 09
  (from: 09/01/2009)
Identification number (IČO): 
36 286 192
  (from: 03/16/2006)
Date of entry: 
03/16/2006
  (from: 03/16/2006)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 03/16/2006)
Objects of the company: 
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov spojený s poskytovaním doplnkových služieb, a hnuteľného majetku
  (from: 03/16/2006)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) v rozsahu voľných živností a kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) v rozsahu voľných živností
  (from: 03/16/2006)
spracovanie údajov
  (from: 03/16/2006)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 03/16/2006)
kopírovacie a rozmnožovacie práce
  (from: 03/16/2006)
viazačské práce
  (from: 03/16/2006)
diagnostika trasovania a porúch podzemných potrubných a káblových vedení
  (from: 03/16/2006)
údržba, montáž, opravy a kontrola zariadení katódovej ochrany plynovodných a ropovodných potrubí
  (from: 03/16/2006)
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
  (from: 03/16/2006)
skladová evidencia
  (from: 03/16/2006)
montáž a demontáž protierupčného zariadenia a očisťovacej techniky
  (from: 03/16/2006)
vykonávanie stavebných a montážnych prác vo výškach pomocou horolezeckej alebo speleologickej techniky
  (from: 03/16/2006)
prenájom nehmotného majetku
  (from: 03/16/2006)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 07/17/2012)
vedenie účtovníctva
  (from: 03/16/2006)
dodávky a poradenské služby ohľadom výpočtovej techniky a spracovania dát
  (from: 03/16/2006)
výroba plynu
  (from: 07/01/2006)
dodávka plynu
  (from: 07/01/2006)
uskladňovanie plynu
  (from: 07/01/2006)
nákup a predaj uskladňovanie ropy, zemného plynu a ich vedľajších produktov - mazivá, oleja
  (from: 07/01/2006)
banská záchranná služba
  (from: 07/01/2006)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 07/01/2006)
vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (from: 07/01/2006)
projektovanie stavieb
  (from: 07/01/2006)
potápačstvo
  (from: 07/01/2006)
revízie a opravy dýchacích zariadení, oživovacích prístrojov, plynotesných oblekov, školenia a výcvik užívateľov dýchacej a oživovacej techniky s výnimkou lekárskych prístrojov, nástrojov a zdravotníckych potrieb
  (from: 07/01/2006)
technik požiarnej ochrany
  (from: 07/01/2006)
vyhotovovanie rozborov uhľovodíkových plynov, vôd a zeminy chemickými analýzami a pomocou chemických prístrojov
  (from: 07/01/2006)
prenájom technologických plynárenských zariadení
  (from: 08/26/2006)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/07/2006)
poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača (software)
  (from: 11/07/2006)
poradenská služba k technickému vybaveniu počítača (hardware)
  (from: 11/07/2006)
projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických úloh ložiskového geologického prieskumu
  (from: 11/07/2006)
osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča s výnimkou vozidiel taxislužby
  (from: 12/19/2006)
organizovanie kurzov, školení a seminárov v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/19/2006)
geodetické a kartografické práce
  (from: 12/19/2006)
skrutkovanie pažníc a stupačiek
  (from: 12/19/2006)
vŕtanie studní
  (from: 12/19/2006)
činnosť vykonávaná banským spôsobom
  (from: 12/19/2006)
rekultivácia kontaminovaných pôd
  (from: 12/19/2006)
výroba, montáž, opravy a rekonštrukcie vyhradených tlakových zariadení a vykonávanie revízií a skúšok kotlov a tlakových nádob dodávateľským spôsobom
  (from: 11/28/2007)
výroba a dodávka elektriny výrobným zariadením s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW
  (from: 02/20/2009)
vykonávanie banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom: - otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk ( § 2 písm. b/ zákona ) v rámci inej banskej činnosti ( pri ťažbe ropy, zemného plynu a mineralizovaných vôd ), - zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia banských diel ( § 2 písm. c/ zákona ), - úprava a zušľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním ( § 2 písm. d/ zákona ), - zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk pri činnostiach uvedených v písmenách a) až d) ( § 2 písm. e/ zákona )
  (from: 07/15/2011)
osobitné zásahy do zemskej kôry (§2 písm. f/ zákona) v rámci banskej činnosti a to: a/ zriaďovanie, prevádzka, zabezpečenie a likvidácia zariadení na uskladňovanie plynov alebo kvapalín v prírodných horninových štruktúrach a v podzemných priestoroch (podzemné zásobníky plynov a kvapalín), b/zriaďovanie, prevádzka, zabezpečenie a likvidácia zariadení na ukladanie rádioaktívnych a iných odpadov v podzemných priestoroch
  (from: 07/15/2011)
montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia
  (from: 07/15/2011)
montáž, oprava, revízie vyhradených plynových zariadení, plnenie tlakových nádob na plyn
  (from: 07/15/2011)
inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie
  (from: 07/15/2011)
inžinierska činnosť
  (from: 07/15/2011)
laboratórne analýzy vôd a výplachov
  (from: 07/15/2011)
informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
  (from: 10/06/2011)
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených tlakových zariadení
  (from: 07/17/2012)
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených elektrických zariadení
  (from: 07/17/2012)
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených plynových zariadení
  (from: 07/17/2012)
odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených tlakových zariadení
  (from: 07/17/2012)
odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených plynových zariadení
  (from: 07/17/2012)
opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených elektrických zariadení
  (from: 07/17/2012)
Úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava
  (from: 05/21/2013)
Výkon činnosti energetického auditora
  (from: 05/21/2013)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a techníckých vied
  (from: 06/24/2014)
montáž určených meradiel
  (from: 06/24/2014)
ložiskový geologický prieskum
  (from: 12/18/2015)
geofyzikálne práce a geochemické práce
  (from: 12/18/2015)
technické práce v rozsahu § 2, 4 ods. písm. b) geologického zákona
  (from: 12/18/2015)
laboratórne práce
  (from: 03/08/2017)
Správa a údržba systémov pre automatizované spracovanie dát v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/03/2018)
Návrh a optimalizácia informačných technológií v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/03/2018)
Návrh a projektovanie počítačových a dátových sietí
  (from: 08/03/2018)
Špecialista na prevenciu závažných priemyselných havárií
  (from: 08/03/2018)
Vykonávanie hodnotenia rizík, vypracúvanie a aktualizovanie bezpečnostnej správy a havarijného plánu a konzultačná a poradenská činnosť v určených oblastiach na úseku prevencie závažných priemyselných havárií
  (from: 08/03/2018)
Inštalácia a servis počítačových a dátových sietí
  (from: 08/03/2018)
Poradenstvo v oblasti podnikania v plynárenstve
  (from: 08/14/2018)
Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 01/05/2021)
činnosť bezpečnostného poradcu na prepravu nebezpečného tovaru v cestnej doprave
  (from: 05/13/2021)
vydavateľská činnosť
  (from: 05/13/2021)
vykonávanie činnosti autorizovaného stavebného inžiniera v kategórii Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb s rozsahom oprávnenia: Plynové zariadenia, Elektrotechnické zariadenia a Zdravotnotechnické zariadenia a inštalácie podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov
  (from: 11/09/2023)
vykonávanie činnosti autorizovaného stavebného inžiniera v kategórii Inžinierske stavby s rozsahom oprávnenia: Líniové vedenie a rozvody, Komplexné priemyselné stavby podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov
  (from: 11/09/2023)
Management body: 
Managing board
  (from: 03/16/2006)
Ing. Jan Špringl - Chairman of the Board of Directors
Na Ořechovce 737/61
Praha 6 160 00
Česká republika
From: 04/27/2021
  (from: 05/13/2021)
Ing. Robert Bundil - Member of the Board of Directors
Martinická 990/9
Praha 9 197 00
Česká republika
From: 04/27/2021
  (from: 05/13/2021)
Ing. Eduard Veselovský - Member of the Board of Directors
Jižní Stráň 348
Předboj 250 72
Česká republika
From: 06/30/2023
  (from: 08/18/2023)
Ing. Jozef Pagáč - Vice-chairman of the Board of Directors
Dubovského 80
Malacky 901 01
From: 02/21/2024
  (from: 03/15/2024)
Ing. Peter Kamenický - Member of the Board of Directors
Narcisová 50
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
From: 02/21/2024
  (from: 03/15/2024)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť koná prostredníctvom (i) predsedu predstavenstva a akéhokoľvek iného člena predstavenstva konajúcich spoločne alebo (ii) ktorýchkoľvek troch (3) členov predstavenstva konajúcich spoločne. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 01/05/2021)
Capital: 
107 235 562,4 EUR Paid up: 107 235 562,4 EUR
  (from: 01/29/2009)
Shares: 
Number of shares: 3230960
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,19 EUR
  (from: 01/29/2009)
Supervisory board: 
Ing. Daniel Kujan
Malé Leváre 489
Malé Leváre 908 74
From: 10/22/2023
  (from: 11/17/2023)
Ing. Peter Šefara
Malovaného 1638/3
Malacky 901 01
From: 10/22/2023
  (from: 11/17/2023)
PhDr. Pavol Kašpar
Hlavná 105/37
Košice - mestská časť Staré Mesto 040 01
From: 02/21/2024
  (from: 03/15/2024)
Mgr. Lenka Balog Ferenčáková
Jarabinková 10
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09
From: 02/21/2024
  (from: 03/15/2024)
Ing. Marek Vanko , PhD. MBA
Slivková 49
Bernolákovo 900 27
From: 02/21/2024
  (from: 03/15/2024)
Gary Wheatley Mazzotti
Statenická 365
Statenice 252 62
Česká republika
From: 06/30/2023
  (from: 08/18/2023)
Other legal facts: 
Notárska zápisnica N 237/2006, Nz 22010/2006, NCRls 21924/2006 zo dňa 05.06.2006 spísaná JUDr. Miroslavom Pavlovičom, notárom so sídlom v Bratislave osvedčujúca rozhodnutie jedného akcionára pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia , ktorým bolo rozhodnuté o zlúčení Nafta Storage & Production a.s., Naftárska 965, 908 45 Gbely, IČO: 36286192 ako spoločnosti nástupníckej so spoločnosťami NAFTA a.s., Naftárska 965, 908 45 Gbely, IČO: 31409938 a Slovenská vrtná spoločnosť, a.s., Zastávka 2103, 908 45 Gbely, IČO: 36225886 ako spoločnosťami zanikajúcimi a o schválení Zmluvy o zlúčení a ktorým bolo s účinnosťou ku dňu zápisu zlúčenia do obchodného registra rozhodnuté o znížení základného imania o 1.000.000,- Sk a súčasnom zvýšení základného imania na 3.230.960.000,- Sk a o zmene obchodného mena a prevzatí obchodného mena NAFTA a.s. a o zmene stanov. Účinky zlúčenia nástupníckej spoločnosti Nafta Storage & Production a.s. a zanikajúcich spoločností NAFTA a.s. a Slovenská vrtná spoločnosť, a.s. nastávajú zápisom do obchodného registra od 01.07.2006. Účinky zníženia základného imania Nafta Storage & Production a.s.o 1.000.000,- Sk a súčasného zvýšenia základného imania na 3.230.960.000,- Sk nastávajú zápisom zlúčenia do obchodného registra od 01.07.2006. Nafta Storage & Production a.s. zmenila obchodné meno a prevzala obchodné meno NAFTA a.s. zápisom zlúčenia do obchodného registra od 01.07.2006. Nafta Storage & Production a.s. , Naftárska 965, 908 45 Gbely, IČO: 36286192 sa stáva právnym nástupcom a prechádza na ňu imanie zanikajúcich spoločností NAFTA a.s. a Slovenská vrtná spoločnosť, a.s. zápisom zlúčenia do obchodného registra od 01.07.2006.
  (from: 07/01/2006)
Rozhodnutie dozornej rady zo dňa 22.09.2009.
  (from: 10/28/2009)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 18.12.2009.
  (from: 12/31/2009)
Výpis zo zápisnice č. 1/2010 z rokovania dozornej rady zo dňa 09.02.2010.
  (from: 03/11/2010)
Rozhodnutie predstavenstva per rollam zo dňa 29.06.2010. Výpis zo zápisnice z rokovania dozornej rady zo dňa 01.07.2010.
  (from: 07/16/2010)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 22.03.2011.
  (from: 04/07/2011)
Výpis zo zápisnice č. 3/2011 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 07.04.2011.
  (from: 04/13/2011)
Notárska zápisnica N 151/2011, Nz 20368/2011 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia zo dňa 03.06.2011
  (from: 07/15/2011)
Notárska zápisnica N 151/2011, NZ 20368/2011 zo dňa 3.6.2011.
  (from: 09/01/2011)
Uznesenie dozornej rady zo dňa 06.09.2011.
  (from: 10/06/2011)
Zápisnica o hlasovaní vo voľbách jednej tretiny členov dozornej rady zamestnancami zo dňa 14.10.2011.
  (from: 10/25/2011)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 13.01.2012.
  (from: 01/31/2012)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 27.04.2012 spísaná vo forme notárskej zápisnice č. N 189/2012, Nz 16502/2012, NCRls 16878/2012 dňa 10.05.2012. Výpis zo zápisnice č. 3/2012 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 29.05.2012. Výpis uznesenia predstavenstva č. 6/2012/6.5 zo dňa 01.06.2012.
  (from: 07/17/2012)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 14.06.2012.
  (from: 07/21/2012)
Notárska zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 10.05.2012.
  (from: 09/04/2012)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 19.09.2012.
  (from: 10/09/2012)
Zápisnica z rokovania dozornej rady zo dňa 16.10.2012.
  (from: 10/23/2012)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 04.02.2013. Zápisnica z mimoriadneho rokovania dozornej rady zo dňa 24.01.2013.
  (from: 02/19/2013)
Uznesenia zo zápisnice č. 2/2013 z riadneho rokovania Dozornej rady zo dňa 07.02.2013 a 21.02.2013.
  (from: 02/26/2013)
Notárska zápisnica č. N 209/2013, NZ 15669/2013 osvedčujúca priebeh z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 13.05.2013.
  (from: 05/21/2013)
Zápisnica z rokovania dozornej rady zo dňa 21.05.2013.
  (from: 05/28/2013)
Uznesenie z hlasovania per rollam Dozornej rady zo dňa 12.06.2013.
  (from: 06/22/2013)
Výpis uznesenia zo zápisnice č. 6/2013 zo dňa 20.06.2013.
  (from: 07/02/2013)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.04.2014.
  (from: 06/24/2014)
Zápisnica o hlasovaní zo dňa 16.10.2015.
  (from: 12/18/2015)
Zápisnica z rokovania dozornej rady zo dňa 25.04.2017.
  (from: 05/18/2017)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
NAFTA a.s. 31409938 ,
Naftárska
965
  (from: 07/01/2006)
Slovenská vrtná spoločnosť, a.s. 36225886 ,
Zastávka
2103
  (from: 07/01/2006)
Date of updating data in databases:  07/14/2024
Date of extract :  07/16/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person