Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Vložka číslo:  713/S

Spis odstúpený na iný registrový súd z dôvodu miestnej nepríslušnosti

Obchodné meno: 
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
  (od: 20.06.1997)
Sídlo: 
Martinská 49
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 05
  (od: 01.06.2022)
Radničné námestie 8
Banská Štiavnica 969 55
  (od: 01.06.2010 do: 31.05.2022)
Nám. gen. M. R. Štefánika 1
Žilina 010 71
  (od: 25.07.2008 do: 31.05.2010)
Námestie M.R. Štefánika 1
Žilina 010 71
  (od: 20.02.2008 do: 24.07.2008)
Námestie M.R. Štefánika 1
Žilina 010 01
  (od: 17.01.2008 do: 19.02.2008)
Radničné námestie 8
Banská Štiavnica 969 39
  (od: 31.05.2000 do: 16.01.2008)
Višňovského 4
Banská Štiavnica 969 39
  (od: 12.12.1997 do: 30.05.2000)
Višňovského 4
Banská Štiavnica 969 01
  (od: 20.06.1997 do: 11.12.1997)
IČO: 
36 022 047
  (od: 20.06.1997)
Deň zápisu: 
01.07.1997
  (od: 20.06.1997)
Právna forma: 
Štátny podnik
  (od: 20.06.1997)
Predmet činnosti: 
výkon osobitných činností, ktoré súvisia so spravovanými hraničnými tokmi a následných činností vyplývajúcich z osobitných dohôd vzťahujúcich sa na hraničné toky
  (od: 20.06.1997)
zabezpečenie dodávok vody z vodných tokov a z nádrží, vrátane jej využitia na výrobu elektrickej energie v rozsahu určenom vodohospodárskymi orgánmi
  (od: 20.06.1997)
vykonávanie zabezpečovacích prác na ochranu pred nepriaznivými účinkami vôd na vodných tokoch a vodohospodárskych dielach, plnenie úloh vyplývajúcich z povodňových plánov a rozhodnutí povodňových komisií počas povodňovej aktivity
  (od: 20.06.1997)
vykonávanie stavebno-montážnych a údržbárskych prác, ťažby riečnych materiálov, ťažby a výroby kameniva a výrub stromov rastúcich mimo lesa v rámci rezortu
  (od: 20.06.1997)
sledovanie a vyhodnocovanie akosti vôd vodných tokov, odberov vôd a iného nakladania s vodami, vyberanie odplát podľa osobitných predpisov
  (od: 20.06.1997)
plnenie ďalších úloh, vyplývajúcich pre štátny podnik z vodného zákona a súvisiacich právnych predpisov vrátane dozornej činnosti v chránených vodohospodárskych oblastiach
  (od: 20.06.1997)
prevádzkovanie rybného hospodárstva podniku
  (od: 20.06.1997)
poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
  (od: 20.06.1997)
spracovanie prírodného kameňa
  (od: 20.06.1997)
výkon potápačských prác
  (od: 20.06.1997)
prenájom mechanizmov a dopravných zariadení
  (od: 21.12.2011)
vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (od: 21.12.2011)
vnútrozemská platvba
  (od: 31.05.2000)
ubytovacie služby
  (od: 31.05.2000)
pohostinská činnosť
  (od: 31.05.2000)
vykonávanie trhacích prác
  (od: 31.05.2000)
chov rýb
  (od: 31.05.2001)
maloobchod v rozsahu voľných živností
  (od: 31.05.2001)
výkon činnosti stavbyvedúceho
  (od: 31.05.2001)
výkon činnosti stavebného dozoru
  (od: 31.05.2001)
vodná doprava-neverejná a verejná
  (od: 31.05.2001)
prevádzkovanie vlastnej ochrany
  (od: 31.05.2001)
výroba elektriny
  (od: 31.05.2001)
rozmnožovanie a kopírovacie práce
  (od: 31.05.2001)
kosenie porastov a ozeleňovanie plôch
  (od: 31.05.2001)
zemné práce
  (od: 31.05.2001)
ťažba riečnych materiálov
  (od: 31.05.2001)
činnosť vykonávaná banským spôsobom
  (od: 31.05.2001)
informačné služby
  (od: 31.05.2001)
vykonávanie zváračských prác
  (od: 31.05.2001)
zámočníctvo
  (od: 31.05.2001)
stolárstvo
  (od: 31.05.2001)
murárstvo
  (od: 31.05.2001)
plnenie ďalších činností, pokiaľ sa nimi nenaruší plnenie povinného predmetu činnosti
  (od: 31.05.2001)
dispečerské riadenie vodohospodárskych a ostatných podnikových činností
  (od: 31.05.2001)
určovanie skutočnej výšky poplatkov za odbery podzemných vôd a výšky poplatkov za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd
  (od: 25.03.2005)
zabezpečovanie činností súvisiacich so správou vodných tokov a správou povodí a činností verejnoprospešného charakteru
  (od: 28.07.2007)
vykonávanie činností súvisiacich so správou podzemných vôd v rozsahu vymedzenom zákonom č. 364/2004 Z.z. o vodnách a o zmene a doplnení zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov
  (od: 28.07.2007)
vykonávanie činností súvisiacich s plánovaním v povodiach a v oblasti povodí
  (od: 28.07.2007)
správa zverených vodných tokov a zabezpečenie všetkých ich funkcií, výkon práva hospodárenia s vodnými tokmi, s vodohospodárskymi dielami a s ostatným majetkom
  (od: 28.07.2007)
zabezpečenie účinnej ochrany vôd, vodných tokov, vodohospodárskych diel a ostatného majetku
  (od: 28.07.2007)
zabezpečenie rozvoja, prevádzky a údržby vodných ciest a vodných častí verejných prístavných bazénov, vytváranie podmienok na využívanie vodných tokov a nádrží na plavbu a iné ich národohospodárske využívanie
  (od: 28.07.2007)
zabezpečovanie úloh obrany a krízového riadenia
  (od: 28.07.2007)
plnenie ďalších úloh, vyplývajúcich pre štátny podnik zo zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a súvisiacich právnych predpisov vrátane dozornej činnosti v chránených vodohospodárskych oblastiach
  (od: 28.07.2007)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (od: 01.11.2007)
poradensko - konzultačná a lektorská činnosť v oblasti ochrany životného prostredia
  (od: 01.11.2007)
poskytovanie software a poradenstvo v oblasti hardware a software
  (od: 01.11.2007)
nákladná cestná doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (od: 21.12.2011)
geodetické a kartografické práce
  (od: 21.12.2011)
informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
  (od: 21.12.2011)
vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
  (od: 21.12.2011)
prenájom nebytových a bytových priestorov a pozemkov
  (od: 21.12.2011)
masérske služby
  (od: 21.12.2011)
prevádzkovanie sauny
  (od: 21.12.2011)
požičiavanie športového náradia
  (od: 21.12.2011)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
  (od: 21.12.2011)
poskytovanie služieb intertnetom
  (od: 21.12.2011)
výroba tepla, rozvod tepla
  (od: 12.10.2012)
verejné obstarávanie
  (od: 05.07.2013)
vnútroštátna osobitná pravidelná autobusová doprava
  (od: 16.07.2014)
vnútroštátna príležitostná autobusová doprava
  (od: 16.07.2014)
osobná cestná doprava vykonávaná vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča, okrem vozidiel taxislužby
  (od: 21.12.2011 do: 15.07.2014)
vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava
  (od: 21.12.2011 do: 15.07.2014)
zmenárne
  (od: 21.12.2011 do: 30.12.2021)
zmenárenská činnosť
  (od: 07.09.2007 do: 20.12.2011)
projektovanie stavieb
  (od: 31.05.2001 do: 20.12.2011)
veľkoobchod v rozsahu voľných živností
  (od: 31.05.2001 do: 27.07.2007)
fotografické služby
  (od: 31.05.2001 do: 27.07.2007)
pilčícke práce
  (od: 31.05.2001 do: 27.07.2007)
povozníctvo
  (od: 31.05.2001 do: 27.07.2007)
obkladačské práce
  (od: 31.05.2001 do: 27.07.2007)
pokrývačstvo
  (od: 31.05.2001 do: 27.07.2007)
klampiarstvo
  (od: 31.05.2001 do: 27.07.2007)
vykonávanie tepelných a hlukových izolácií
  (od: 31.05.2001 do: 27.07.2007)
podlahárstvo
  (od: 31.05.2001 do: 27.07.2007)
vodoinštalatérstvo
  (od: 31.05.2001 do: 27.07.2007)
tesárstvo
  (od: 31.05.2001 do: 27.07.2007)
riešenie úloh základného a aplikovaného výskumu, vrátane zahraničného, v oblasti vody, poľnohospodárstva a krajiny, analytická a hodnotiteľská činnosť
  (od: 31.05.2001 do: 01.12.2003)
príprava, koordinácia a realizácia projektov v oblasti vody, poľnohospodárstva a ochrany životného prostredia
  (od: 31.05.2001 do: 01.12.2003)
spracovanie dokumentácie o odbornom posudzovaní vplyvov činností na životné prostredie podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z.z.
  (od: 31.05.2001 do: 01.12.2003)
školiaca činnosť v oblasti meliorácií
  (od: 31.05.2001 do: 01.12.2003)
činnosť ekonomických a finančných poradcov
  (od: 31.05.2001 do: 01.12.2003)
kovoobrábanie
  (od: 31.05.2001 do: 27.07.2007)
výroba nástrojov
  (od: 31.05.2001 do: 27.07.2007)
oprava motorových vozidliel
  (od: 31.05.2001 do: 27.07.2007)
výroba o opravy poľnohospodárskych strojov
  (od: 31.05.2001 do: 27.07.2007)
opravy karosérií
  (od: 31.05.2001 do: 27.07.2007)
výroba a opravy motorových dopravných prostriedkov
  (od: 31.05.2001 do: 27.07.2007)
prieskum, skúšanie a diagnostika stavieb
  (od: 31.05.2001 do: 27.07.2007)
staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (od: 31.05.2001 do: 27.07.2007)
reprografické a mikrografické práce
  (od: 31.05.2001 do: 27.07.2007)
prenájom priemyselného tovaru
  (od: 31.05.2001 do: 27.07.2007)
prenájom nebytových a bytových priestorov a pozemkov
  (od: 31.05.2001 do: 27.07.2007)
sprostredkovateľská činnosť
  (od: 31.05.2001 do: 27.07.2007)
vykonávanie rozboru vôd-služby obyvateľstvu a podnikateľským subjektom
  (od: 31.05.2001 do: 20.12.2011)
. poskytovanie software-predaj hotových programov na základe dohody s autorom
  (od: 31.05.2001 do: 27.07.2007)
zabezpečenie účinnej ochrany vôd, vodných tokov a vodohospodárskych diel
  (od: 20.06.1997 do: 27.07.2007)
zabezpečenie rozvoja, prevádzky a údržby vodných ciest, vytváranie podmienok na využívanie vodných tokov a nádrží na plavbu a iné ich národohospodárske využívanie
  (od: 20.06.1997 do: 27.07.2007)
správa zverených vodných tokov a zabezpečenie všetkých ich funkcií, výkon práva hospodárenia s vodnými tokmi a s vodohospodárskymi dielami
  (od: 20.06.1997 do: 27.07.2007)
uspokojovanie verejnoprospešných záujmov
  (od: 20.06.1997 do: 27.07.2007)
vykonávanie osobitných činností súvisiacich so zabezpečovaním a zodpovednosťou za prípravu na obranu štátu v mieri a ich realizácia v dobe brannej pohotovosti štátu
  (od: 20.06.1997 do: 27.07.2007)
prenájom mechanizmov a dopravných prostriedkov
  (od: 20.06.1997 do: 20.12.2011)
vykonávanie laboratórnych a hydrometrických prác a posudkovej činnosti pri sledovaní akosti vôd
  (od: 20.06.1997 do: 20.12.2011)
vykonávanie správy, prevádzky a údržby hlavných melioračných zariadení
  (od: 20.06.1997 do: 01.12.2003)
cestná nákladná doprava
  (od: 20.06.1997 do: 20.12.2011)
výroba cementového tovaru a umelého kameňa
  (od: 20.06.1997 do: 27.07.2007)
výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
  (od: 20.06.1997 do: 27.07.2007)
vykonávanie inžinierskych stavieb (vrátane technickej vybavenosti sídliskových celkov)
  (od: 20.06.1997 do: 27.07.2007)
vykonávanie priemyselných stavieb
  (od: 20.06.1997 do: 27.07.2007)
vykonávanie bytových a občianskch stavieb
  (od: 20.06.1997 do: 27.07.2007)
automatizované spracovanie údajov
  (od: 20.06.1997 do: 27.07.2007)
prenájom motorových vozidiel
  (od: 20.06.1997 do: 27.07.2007)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zákazku
  (od: 20.06.1997 do: 30.05.2001)
geodetické a kartografické práce
  (od: 20.06.1997 do: 27.07.2007)
poradensko-konzultačná a lektorská činnosť v oblasti merania prietokov a ochrany životného prostredia
  (od: 20.06.1997 do: 27.07.2007)
kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj (obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením)
  (od: 20.06.1997 do: 30.05.2001)
faktoring a forfaiting
  (od: 20.06.1997 do: 27.07.2007)
inžinierska činnosť vo výstavbe
  (od: 20.06.1997 do: 30.05.2001)
prenájom hydromelioračných zariadení
  (od: 20.06.1997 do: 01.12.2003)
projektová činnosť vo výstavbe
  (od: 20.06.1997 do: 30.05.2001)
reprografické práce
  (od: 20.06.1997 do: 30.05.2001)
prevádzkovanie malých vodných elektrární
  (od: 20.06.1997 do: 30.05.2001)
vnútrozemská vodná doprava
  (od: 20.06.1997 do: 30.05.2001)
cestovná kancelária
  (od: 20.06.1997 do: 30.05.2001)
poskytovanie pohostinských a ubytovacích služieb
  (od: 20.06.1997 do: 30.05.2001)
investorská, inžinierska a konzultačná činnosť pre vodohospodárske stavby
  (od: 20.06.1997 do: 30.05.2001)
vykonávanie vodohospodárskych stavieb
  (od: 20.06.1997 do: 30.05.2001)
sprostredkovateľská a obchodná činnosť mimo riadnej predajne so všetkými druhmi tovarov, na ktoré nie je potrebné osobitné povolenie
  (od: 20.06.1997 do: 30.05.2001)
oprava áut, motorových kosačiek a stavebných mechanizmov
  (od: 20.06.1997 do: 30.05.2001)
prevádzanie rozboru vôd - služby obyvateľstvu a podnikateľských subjektom
  (od: 20.06.1997 do: 30.05.2001)
verejná cestná nákladná doprava
  (od: 20.06.1997 do: 30.05.2000)
cestná osobná nepravidelná doprava
  (od: 31.05.2000 do: 20.12.2011)
Štatutárny orgán: 
riaditeľ
  (od: 10.07.2021)
riaditeľ
  (od: 03.07.2019 do: 15.06.2021)
riaditeľ
  (od: 20.06.1997 do: 21.06.2005)
Ing. Pavel Virág - II. štatutárny zástupca
Rovniankova 1689/20
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 02
Vznik funkcie: 02.12.2020
  (od: 16.12.2020)
JUDr. Ing. Jozef Krška
Jiráskova 1659/4
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 10.12.2021
  (od: 31.12.2021)
Ing. Ladislav Bariak - I. štatutárny zástupca
Rovniankova 1658/2
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 02
Vznik funkcie: 01.10.2020
  (od: 07.10.2020 do: 09.07.2021)
Ing. Ladislav Bariak - I. štatutárny zástupca
Rovniankova 1658/2
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 02
Vznik funkcie: 01.10.2020 Skončenie funkcie: 01.07.2021
  (od: 10.07.2021 do: 09.07.2021)
Ing. Štefan Borušovič - I. zástupca riaditeľa
Janka Alexyho 7
Bratislava
  (od: 20.06.1997 do: 26.09.2006)
Ing. Štefan Borušovič - I. zástupca riaditeľa
Janka Alexyho 7
Bratislava 841 01
Vznik funkcie: 21.09.2006
  (od: 24.10.2006 do: 07.05.2008)
Ing. Štefan Borušovič - I. zástupca riaditeľa
Janka Alexyho 7
Bratislava 841 01
Vznik funkcie: 21.09.2006 Skončenie funkcie: 24.04.2008
  (od: 08.05.2008 do: 07.05.2008)
Ing. Štefan Borušovič - riaditeľ
Janka Alexyho 2942/7
Bratislava - Dúbravka 841 01
Vznik funkcie: 01.01.2010
  (od: 24.02.2010 do: 28.10.2010)
Ing. Štefan Borušovič - riaditeľ
Janka Alexyho 2942/7
Bratislava - Dúbravka 841 01
Vznik funkcie: 01.01.2010 Skončenie funkcie: 26.08.2010
  (od: 29.10.2010 do: 28.10.2010)
Ing. Štefan Borušovič - riaditeľ
Janka Alexyho 7
Bratislava 841 01
Vznik funkcie: 06.09.2006
  (od: 27.09.2006 do: 23.10.2006)
Ing. Štefan Borušovič - riaditeľ
Janka Alexyho 7
Bratislava 841 01
Vznik funkcie: 06.09.2006 Skončenie funkcie: 21.09.2006
  (od: 24.10.2006 do: 23.10.2006)
Ing. Peter Cesnak - III. zástupca riaditeľa
Jurija Gagarina 1839/12
Banská Štiavnica 969 01
Vznik funkcie: 01.05.2009
  (od: 15.05.2009 do: 18.08.2010)
Ing. Peter Cesnak - III. zástupca riaditeľa
Jurija Gagarina 1839/12
Banská Štiavnica 969 01
Vznik funkcie: 01.05.2009 Skončenie funkcie: 30.06.2010
  (od: 19.08.2010 do: 18.08.2010)
Ing. Jozef Černý - II. zástupca riaditeľa
Bratislavská 18
Svätý Jur 900 21
Vznik funkcie: 01.03.2010
  (od: 12.03.2010 do: 28.10.2010)
Ing. Jozef Černý - II. zástupca riaditeľa
Bratislavská 18
Svätý Jur 900 21
Vznik funkcie: 01.03.2010 Skončenie funkcie: 16.09.2010
  (od: 29.10.2010 do: 28.10.2010)
Ing. Jozef Farkaš - II. zástupca riaditeľa
Fedáková 34
Bratislva 841 02
Vznik funkcie: 01.06.2005
  (od: 22.06.2005 do: 11.01.2008)
Ing. Jozef Farkaš - II. zástupca riaditeľa
Fedáková 34
Bratislva 841 02
Vznik funkcie: 01.06.2005 Skončenie funkcie: 31.12.2007
  (od: 12.01.2008 do: 11.01.2008)
Ing. Stanislav Fialík - II. štatutárny zástupca
Jasovská 43
Bratislava - Petržalka 851 07
Vznik funkcie: 01.04.2011
  (od: 30.04.2011 do: 10.08.2012)
Ing. Stanislav Fialík - II. štatutárny zástupca
Jasovská 43
Bratislava - Petržalka 851 07
Vznik funkcie: 01.04.2011 Skončenie funkcie: 13.07.2012
  (od: 11.08.2012 do: 10.08.2012)
Ing. Stanislav Fialík - III. zástupca riaditeľa
Jasovská 43
Bratislava - Petržalka 851 07
Vznik funkcie: 17.09.2010
  (od: 29.10.2010 do: 29.04.2011)
Ing. Stanislav Fialík - III. zástupca riaditeľa
Jasovská 43
Bratislava - Petržalka 851 07
Vznik funkcie: 17.09.2010 Skončenie funkcie: 01.04.2011
  (od: 30.04.2011 do: 29.04.2011)
Ing. Stanislav Fialík - riaditeľ
Jasovská 43
Bratislava 851 07
Vznik funkcie: 01.04.2006
  (od: 22.04.2006 do: 26.09.2006)
Ing. Stanislav Fialík - riaditeľ
Jasovská 43
Bratislava 851 07
Vznik funkcie: 01.04.2006 Skončenie funkcie: 05.09.2006
  (od: 27.09.2006 do: 26.09.2006)
Ing. Stanislav Gáborík
Pod Juhom 3850/41
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 25.09.2016
  (od: 15.10.2016 do: 08.11.2016)
Ing. Stanislav Gáborík - riaditeľ
Pod Juhom 3850/41
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 25.06.2016
  (od: 13.07.2016 do: 14.10.2016)
Ing. Stanislav Gáborík - riaditeľ
Pod Juhom 3850/41
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 25.06.2016 Skončenie funkcie: 24.09.2016
  (od: 15.10.2016 do: 14.10.2016)
Ing. Stanislav Gáborík - riaditeľ
Pod Juhom 3850/41
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 25.09.2016
  (od: 09.11.2016 do: 22.05.2020)
Ing. Stanislav Gáborík - riaditeľ
Pod Juhom 3850/41
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 25.09.2016 Skončenie funkcie: 11.05.2020
  (od: 23.05.2020 do: 22.05.2020)
Ing. Ladislav Glinda - riaditeľ
Jána Bottu 56
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 11.05.2020
  (od: 23.05.2020 do: 03.08.2020)
Ing. Ladislav Glinda - riaditeľ
Jána Bottu 56
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 11.05.2020 Skončenie funkcie: 20.07.2020
  (od: 04.08.2020 do: 03.08.2020)
Ing. Marek Hargaš - I. zástupca riaditeľa
Toryská 5066/34
Bratislava - Vrakuňa 821 07
Vznik funkcie: 01.10.2010
  (od: 29.10.2010 do: 10.08.2012)
Ing. Marek Hargaš - I. zástupca riaditeľa
Toryská 5066/34
Bratislava - Vrakuňa 821 07
Vznik funkcie: 01.10.2010 Skončenie funkcie: 13.07.2012
  (od: 11.08.2012 do: 10.08.2012)
Ing. Marek Hargaš - II. štatutárny zástupca
Letná 392/5
Bratislava - Nové mesto 831 03
Vznik funkcie: 14.07.2012
  (od: 11.08.2012 do: 01.08.2016)
Ing. Marek Hargaš - II. štatutárny zástupca
Letná 392/5
Bratislava - Nové mesto 831 03
Vznik funkcie: 14.07.2012 Skončenie funkcie: 20.07.2016
  (od: 02.08.2016 do: 01.08.2016)
Ing. David Hlubocký - riaditeľ
Levanduľová 37
Bratislava - mestská časť Vrakuňa 821 07
Vznik funkcie: 03.06.2021
  (od: 16.06.2021 do: 13.10.2021)
Ing. David Hlubocký - riaditeľ
Levanduľová 37
Bratislava - mestská časť Vrakuňa 821 07
Vznik funkcie: 03.06.2021 Skončenie funkcie: 02.09.2021
  (od: 14.10.2021 do: 13.10.2021)
Ing. Róbert Hok
Vlašky 321
Vlachy 032 13
Vznik funkcie: 21.07.2020
  (od: 04.08.2020 do: 15.06.2021)
Ing. Róbert Hok
Vlašky 321
Vlachy 032 13
Vznik funkcie: 21.07.2020 Skončenie funkcie: 02.06.2021
  (od: 16.06.2021 do: 15.06.2021)
Ing. Dušan Chlapík , CSc. - II. zástupca riaditeľa
Kukorelliho 1008/4
Piešťany 921 01
Vznik funkcie: 20.09.2010
  (od: 29.10.2010 do: 22.02.2011)
Ing. Dušan Chlapík , CSc. - II. zástupca riaditeľa
Kukorelliho 1008/4
Piešťany 921 01
Vznik funkcie: 20.09.2010 Skončenie funkcie: 31.01.2011
  (od: 23.02.2011 do: 22.02.2011)
Ing. Henrich Kopál - III. zástupca riaditeľa
A. Hlinku 50/77
Piešťany 921 01
Vznik funkcie: 01.07.2008
  (od: 25.07.2008 do: 17.02.2009)
Ing. Henrich Kopál - III. zástupca riaditeľa
A. Hlinku 50/77
Piešťany 921 01
Vznik funkcie: 01.07.2008 Skončenie funkcie: 31.12.2008
  (od: 18.02.2009 do: 17.02.2009)
JUDr. Ing. Jozef Krška - riaditeľ
Jiráskova 1659/4
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 03.09.2021
  (od: 14.10.2021 do: 30.12.2021)
JUDr. Ing. Jozef Krška - riaditeľ
Jiráskova 1659/4
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 03.09.2021 Skončenie funkcie: 02.12.2021
  (od: 31.12.2021 do: 30.12.2021)
Ing. Daniel Kvocera
A. Bernoláka 52/41
Dolné Kočkovce 020 01
Vznik funkcie: 07.09.2010
  (od: 29.10.2010 do: 17.05.2012)
Ing. Daniel Kvocera
A. Bernoláka 52/41
Dolné Kočkovce 020 01
Vznik funkcie: 07.09.2010 Skončenie funkcie: 02.05.2012
  (od: 18.05.2012 do: 17.05.2012)
Ing. Milan Málek - II. zástupca riaditeľa
Gogoľova 3940/20
Martin 036 01
Vznik funkcie: 01.05.2008
  (od: 08.05.2008 do: 11.03.2010)
Ing. Milan Málek - II. zástupca riaditeľa
Gogoľova 3940/20
Martin 036 01
Vznik funkcie: 01.05.2008 Skončenie funkcie: 28.02.2010
  (od: 12.03.2010 do: 11.03.2010)
Ing. Aleš Mazáč - generálny riaditeľ
ČSA 14
Košice
  (od: 08.01.2001 do: 21.04.2006)
Ing. Aleš Mazáč - generálny riaditeľ
ČSA 14
Košice
Skončenie funkcie: 31.03.2006
  (od: 22.04.2006 do: 21.04.2006)
Ing. Marián Miščík
Clementisova 5
Košice 040 22
Vznik funkcie: 27.08.2010
  (od: 29.10.2010 do: 24.11.2010)
Ing. Marián Miščík
Clementisova 5
Košice 040 22
Vznik funkcie: 27.08.2010 Skončenie funkcie: 06.09.2010
  (od: 25.11.2010 do: 24.11.2010)
Ing. Ján Munkáči
Zimná 2
Banská Bystrica 974 05
Vznik funkcie: 03.05.2012
  (od: 18.05.2012 do: 05.06.2012)
Ing. Ján Munkáči
Zimná 2
Banská Bystrica 974 05
Vznik funkcie: 03.05.2012 Skončenie funkcie: 29.05.2012
  (od: 06.06.2012 do: 05.06.2012)
Ing. Ján Munkáči - I. zástupca riaditeľa
Hájnická 76
Sliač 962 31
Vznik funkcie: 01.05.2008
  (od: 08.05.2008 do: 03.02.2010)
Ing. Ján Munkáči - I. zástupca riaditeľa
Hájnická 76
Sliač 962 31
Vznik funkcie: 01.05.2008 Skončenie funkcie: 11.01.2010
  (od: 04.02.2010 do: 03.02.2010)
Ing. Ján Munkáči - II. zástupca riaditeľa
Hájnická 76
Sliač 962 31
Vznik funkcie: 01.01.2008
  (od: 12.01.2008 do: 07.05.2008)
Ing. Ján Munkáči - II. zástupca riaditeľa
Hájnická 76
Sliač 962 31
Vznik funkcie: 01.01.2008 Skončenie funkcie: 01.05.2008
  (od: 08.05.2008 do: 07.05.2008)
Ing. Peter Nemčok , CSc.
Ipeľská 1316/22
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 21.09.2006
  (od: 24.10.2006 do: 30.11.2006)
Ing. Peter Nemčok , CSc. - riaditeľ
Ipeľská 1316/22
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 21.09.2006
  (od: 01.12.2006 do: 23.02.2010)
Ing. Peter Nemčok , CSc. - riaditeľ
Ipeľská 1316/22
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 21.09.2006 Skončenie funkcie: 31.12.2009
  (od: 24.02.2010 do: 23.02.2010)
Ing. Dušan Palko
Matúšova 2
Bratislava
  (od: 20.06.1997 do: 07.01.2001)
Ing. Ladislav Podkonický - II. zástupca riaditeľa
Hronská 74
Banská Bystrica
  (od: 20.06.1997 do: 21.06.2005)
Ing. Ladislav Podkonický - II. zástupca riaditeľa
Hronská 74
Banská Bystrica
Skončenie funkcie: 31.05.2005
  (od: 22.06.2005 do: 21.06.2005)
Ing. Marián Supek - I. zástupca riaditeľa
Drobného 3197/4
Bratislava 841 01
Vznik funkcie: 15.01.2010
  (od: 04.02.2010 do: 28.10.2010)
Ing. Marián Supek - I. zástupca riaditeľa
Drobného 3197/4
Bratislava 841 01
Vznik funkcie: 15.01.2010 Skončenie funkcie: 16.09.2010
  (od: 29.10.2010 do: 28.10.2010)
Ing. Marián Supek - riaditeľ
Drobného 4
Bratislava 841 01
Vznik funkcie: 30.05.2012
  (od: 06.06.2012 do: 12.07.2016)
Ing. Marián Supek - riaditeľ
Drobného 4
Bratislava 841 01
Vznik funkcie: 30.05.2012 Skončenie funkcie: 24.06.2016
  (od: 13.07.2016 do: 12.07.2016)
Ing. Pavel Virág - I. štatutárny zástupca
Rovniankova 20
Bratislava 5 821 02
Vznik funkcie: 18.07.2012
  (od: 11.08.2012 do: 11.10.2012)
Ing. Pavel Virág - I. štatutárny zástupca
Rovniankova 20
Bratislava 5 821 02
Vznik funkcie: 18.07.2012
  (od: 12.10.2012 do: 06.10.2020)
Ing. Pavel Virág - I. štatutárny zástupca
Rovniankova 20
Bratislava 5 821 02
Vznik funkcie: 18.07.2012 Skončenie funkcie: 30.09.2020
  (od: 07.10.2020 do: 06.10.2020)
Zastupovanie: 
Štátny podnik zastupuje a zaň podpisuje riaditeľ a jeho zástupcovia v uvedenom poradí, samostatne.
  (od: 07.10.2020)
Štátny podnik zastupuje a zaň podpisuje riaditeľ a jeho zástupcovia v uvedenom poradí, samostatne.
  (od: 24.10.2006 do: 06.10.2020)
Štátny podnik zastupuje a zaň podpisuje riaditeľ a jeho zástupcovia v uvedenom poradí, samostatne.
  (od: 20.06.1997 do: 23.10.2006)
Prokúra: 
Ing. David Hlubocký
Levanduľová 37
Bratislava - mestská časť Vrakuňa 821 07
Vznik funkcie: 09.10.2021
  (od: 09.10.2021)
Prokúrou splnomocňuje SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik prokuristu na všetky právne úkony, ku ktorým dochádza pri prevádzke podniku, aj keď sa na ne inak vyžaduje osobitné plnomocenstvo. V prokúre je zahrnuté aj oprávnenie prokuristu scudzovať nehnuteľnosti a zaťažovať ich. Prokurista je oprávnený konať za SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik samostatne. Prokurista za SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik podpisuje tým spôsobom, že k obchodnému menu SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku uvedenie svoj titul, meno a priezvisko, pripojí dodatok označujúci prokúru („prokurista“), a pripojí svoj podpis.
  (od: 09.10.2021)
Odštepný závod: 
Názov: 
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie dolného Váhu, odštepný závod
  (od: 04.02.2022)
Sídlo: 
Nábrežie Ivana Krasku 3/834
Piešťany 921 80
  (od: 04.02.2022)
Vedúci: 
Ing. Dušan Fejer
Pružina 1135/0
Pružina 018 22
Vznik funkcie: 1.2.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.02.2022)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 04.02.2022)
 
 
Názov: 
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie Dunaja, odštepný závod
  (od: 04.02.2022)
Sídlo: 
Karloveská 2
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 842 17
  (od: 04.02.2022)
Vedúci: 
Ing. Ladislav Glinda
Ulica Johna Dopyeru 9509/38
Trnava 917 08
Vznik funkcie: 1.2.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.02.2022)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 04.02.2022)
 
 
Názov: 
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie Hornádu, odštepný závod
  (od: 04.02.2022)
Sídlo: 
Ďumbierska 14
Košice - mestská časť Sever 041 59
  (od: 04.02.2022)
Vedúci: 
Ing. Roman Ivančo
Markušova 9
Košice - mestská časť Západ 040 11
Vznik funkcie: 1.2.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.02.2022)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 04.02.2022)
 
 
Názov: 
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie Hrona, odštepný závod
  (od: 04.02.2022)
Sídlo: 
Partizánska cesta 69
Banská Bystrica 974 98
  (od: 04.02.2022)
Vedúci: 
Ing. Štefan Kuruc
Žofie Bosniakovej 4019/26
Šurany 942 01
Vznik funkcie: 1.2.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.02.2022)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 04.02.2022)
 
 
Názov: 
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie horného Váhu, odštepný závod
  (od: 04.02.2022)
Sídlo: 
Jančeka 36
Ružomberok 034 01
  (od: 04.02.2022)
Vedúci: 
Ing. Štefan Repa
M. Pišúta 1039/7
Liptovský Mikuláš 031 01
Vznik funkcie: 1.2.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.02.2022)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 04.02.2022)
 
 
Názov: 
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie Bodrogu, odštepný závod
  (od: 04.02.2022)
Sídlo: 
M. R. Štefánika 25
Trebišov 075 01
  (od: 04.02.2022)
Vedúci: 
Ing. Eva Kolesárová
Repná 204/37
Trebišov 075 01
Vznik funkcie: 1.2.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.02.2022)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 04.02.2022)
 
 
Názov: 
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany
  (od: 17.09.2020 do: 03.02.2022)
Sídlo: 
Nábrežie Ivana Krasku 3/834
Piešťany 921 80
  (od: 17.09.2020 do: 03.02.2022)
Vedúci: 
Ing. Ladislav Glinda
Jána Bottu 3581/56
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 1.9.2020
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.09.2020 do: 03.02.2022)
Ing. Ladislav Glinda
Jána Bottu 3581/56
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 1.9.2020 Skončenie funkcie: 31.1.2022
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.02.2022 do: 03.02.2022)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 17.09.2020 do: 03.02.2022)
Identifikačné číslo: 36022047 02
  (od: 17.09.2020 do: 03.02.2022)
 
 
Názov: 
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava
  (od: 02.10.2021 do: 03.02.2022)
Sídlo: 
Karloveská 2
Bratislava 842 17
  (od: 02.10.2021 do: 03.02.2022)
Vedúci: 
Ing. Boris Kováč
Bebravská 1
Bratislava - mestská časť Vrakuňa 821 07
Vznik funkcie: 22.9.2020
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.10.2021 do: 03.02.2022)
Ing. Boris Kováč
Bebravská 1
Bratislava - mestská časť Vrakuňa 821 07
Vznik funkcie: 22.9.2020 Skončenie funkcie: 31.1.2022
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.02.2022 do: 03.02.2022)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 02.10.2021 do: 03.02.2022)
Identifikačné číslo: 36022047 01
  (od: 02.10.2021 do: 03.02.2022)
 
 
Názov: 
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Košice
  (od: 02.10.2021 do: 03.02.2022)
Sídlo: 
Ďumbierska 14
Košice 041 59
  (od: 02.10.2021 do: 03.02.2022)
Vedúci: 
Ing. Maroš Giba
Lesnícka 7
Košice - mestská časť Západ 040 11
Vznik funkcie: 14.9.2020
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.10.2021 do: 03.02.2022)
Ing. Maroš Giba
Lesnícka 7
Košice - mestská časť Západ 040 11
Vznik funkcie: 14.9.2020 Skončenie funkcie: 31.1.2022
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.02.2022 do: 03.02.2022)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 02.10.2021 do: 03.02.2022)
identifikačné číslo: 36022047 04
  (od: 02.10.2021 do: 03.02.2022)
 
 
Názov: 
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Banská Bystrica
  (od: 05.10.2021 do: 03.02.2022)
Sídlo: 
Partizánska cesta 69
Banská Bystrica 974 98
  (od: 05.10.2021 do: 03.02.2022)
Vedúci: 
Ing. Tomáš
Mládežnícka 3757/6
Banská Bystrica 974 04
Vznik funkcie: 1.9.2020
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.10.2021 do: 03.02.2022)
Ing. Tomáš
Mládežnícka 3757/6
Banská Bystrica 974 04
Vznik funkcie: 1.9.2020 Skončenie funkcie: 31.1.2022
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.02.2022 do: 03.02.2022)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 05.10.2021 do: 03.02.2022)
Identifikačné číslo: 36022047 03
  (od: 05.10.2021 do: 03.02.2022)
 
 
Názov: 
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Banská Bystrica
  (od: 17.09.2020 do: 04.10.2021)
Sídlo: 
Partizánska cesta 69
Banská Bystrica 974 98
  (od: 17.09.2020 do: 04.10.2021)
Vedúci: 
Ing. Tomáš
Mládežnícka 3757/6
Banská Bystrica 974 04
Vznik funkcie: 1.9.2020
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.09.2020 do: 04.10.2021)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 17.09.2020 do: 04.10.2021)
Identifikačné číslo: 36022047 03
  (od: 17.09.2020 do: 04.10.2021)
 
 
Názov: 
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Košice
  (od: 08.10.2020 do: 01.10.2021)
Sídlo: 
Ďumbierska 14
Košice 041 59
  (od: 08.10.2020 do: 01.10.2021)
Vedúci: 
Ing. Maroš Giba
Lesnícka 7
Košice - mestská časť Západ 040 11
Vznik funkcie: 14.9.2020
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.10.2020 do: 01.10.2021)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 08.10.2020 do: 01.10.2021)
identifikačné číslo: 36022047 04
  (od: 08.10.2020 do: 01.10.2021)
 
 
Názov: 
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava
  (od: 08.10.2020 do: 01.10.2021)
Sídlo: 
Karloveská 2
Bratislava 842 17
  (od: 08.10.2020 do: 01.10.2021)
Vedúci: 
Ing. Boris Kováč
Bebravská 1
Bratislava - mestská časť Vrakuňa 821 07
Vznik funkcie: 22.9.2020
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.10.2020 do: 01.10.2021)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 08.10.2020 do: 01.10.2021)
Identifikačné číslo: 36022047 01
  (od: 08.10.2020 do: 01.10.2021)
 
 
Názov: 
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Košice
  (od: 17.09.2020 do: 07.10.2020)
Sídlo: 
Ďumbierska 14
Košice 041 59
  (od: 17.09.2020 do: 07.10.2020)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 17.09.2020 do: 07.10.2020)
identifikačné číslo: 36022047 04
  (od: 17.09.2020 do: 07.10.2020)
 
 
Názov: 
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava
  (od: 17.09.2020 do: 07.10.2020)
Sídlo: 
Karloveská 2
Bratislava 842 17
  (od: 17.09.2020 do: 07.10.2020)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 17.09.2020 do: 07.10.2020)
Identifikačné číslo: 36022047 01
  (od: 17.09.2020 do: 07.10.2020)
 
 
Názov: 
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Košice
  (od: 24.05.2014 do: 16.09.2020)
Sídlo: 
Ďumbierska 14
Košice 041 59
  (od: 24.05.2014 do: 16.09.2020)
Vedúci: 
Ing. Roman Ivančo PhD.
Markušova 273/9
Košice- Západ 040 11
Vznik funkcie: 1.5.2014
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.05.2014 do: 16.09.2020)
Ing. Roman Ivančo PhD.
Markušova 273/9
Košice- Západ 040 11
Vznik funkcie: 1.5.2014 Skončenie funkcie: 19.8.2020
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.09.2020 do: 16.09.2020)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 24.05.2014 do: 16.09.2020)
identifikačné číslo: 36022047 04
  (od: 24.05.2014 do: 16.09.2020)
 
 
Názov: 
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava
  (od: 12.07.2016 do: 16.09.2020)
Sídlo: 
Karloveská 2
Bratislava 842 17
  (od: 12.07.2016 do: 16.09.2020)
Vedúci: 
Ing. Jozef Dúcz
Ivánska 17
Malinovo 900 45
Vznik funkcie: 20.5.2016
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.07.2016 do: 16.09.2020)
Ing. Jozef Dúcz
Ivánska 17
Malinovo 900 45
Vznik funkcie: 20.5.2016 Skončenie funkcie: 15.8.2020
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.09.2020 do: 16.09.2020)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 12.07.2016 do: 16.09.2020)
Identifikačné číslo: 36022047 01
  (od: 12.07.2016 do: 16.09.2020)
 
 
Názov: 
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany
  (od: 16.11.2016 do: 16.09.2020)
Sídlo: 
Nábrežie Ivana Krasku 3/834
Piešťany 921 80
  (od: 16.11.2016 do: 16.09.2020)
Vedúci: 
Ing. Jozefína Slezáková
Tematínska 2696/35
Nové Mesto nad Váhom 915 01
Vznik funkcie: 4.11.2016
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.11.2016 do: 16.09.2020)
Ing. Jozefína Slezáková
Tematínska 2696/35
Nové Mesto nad Váhom 915 01
Vznik funkcie: 4.11.2016 Skončenie funkcie: 19.8.2020
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.09.2020 do: 16.09.2020)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 16.11.2016 do: 16.09.2020)
Identifikačné číslo: 36022047 02
  (od: 16.11.2016 do: 16.09.2020)
 
 
Názov: 
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Banská Bystrica
  (od: 13.03.2020 do: 16.09.2020)
Sídlo: 
Partizánska cesta 69
Banská Bystrica 974 98
  (od: 13.03.2020 do: 16.09.2020)
Vedúci: 
Ing. Miroslav Selecký
J. Bánika 2009/2
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 20.2.2020
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.03.2020 do: 16.09.2020)
Ing. Miroslav Selecký
J. Bánika 2009/2
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 20.2.2020 Skončenie funkcie: 19.8.2020
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.09.2020 do: 16.09.2020)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 13.03.2020 do: 16.09.2020)
Identifikačné číslo: 36022047 03
  (od: 13.03.2020 do: 16.09.2020)
 
 
Názov: 
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Banská Bystrica
  (od: 16.11.2017 do: 12.03.2020)
Sídlo: 
Partizánska cesta 69
Banská Bystrica 974 98
  (od: 16.11.2017 do: 12.03.2020)
Vedúci: 
Ing. Milan Žiak
Horná ulica 245/20
Poniky 976 33
Vznik funkcie: 12.10.2017
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.11.2017 do: 12.03.2020)
Ing. Milan Žiak
Horná ulica 245/20
Poniky 976 33
Vznik funkcie: 12.10.2017 Skončenie funkcie: 19.2.2020
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.03.2020 do: 12.03.2020)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 16.11.2017 do: 12.03.2020)
Identifikačné číslo: 36022047 03
  (od: 16.11.2017 do: 12.03.2020)
 
 
Názov: 
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Banská Bystrica
  (od: 22.09.2017 do: 15.11.2017)
Sídlo: 
Partizánska cesta 69
Banská Bystrica 974 98
  (od: 22.09.2017 do: 15.11.2017)
Vedúci: 
Ing. Milan Žiak
Horná ulica 245/20
Poniky 976 33
Vznik funkcie: 19.9.2017
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.09.2017 do: 15.11.2017)
Ing. Milan Žiak
Horná ulica 245/20
Poniky 976 33
Vznik funkcie: 19.9.2017 Skončenie funkcie: 11.10.2017
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.11.2017 do: 15.11.2017)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 22.09.2017 do: 15.11.2017)
Identifikačné číslo: 36022047 03
  (od: 22.09.2017 do: 15.11.2017)
 
 
Názov: 
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Banská Bystrica
  (od: 11.08.2012 do: 21.09.2017)
Sídlo: 
Partizánska cesta 69
Banská Bystrica 974 98
  (od: 11.08.2012 do: 21.09.2017)
Vedúci: 
RNDr. Marián Siekela
Malinovského 871/4
Krupina 963 01
Vznik funkcie: 17.7.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.08.2012 do: 21.09.2017)
RNDr. Marián Siekela
Malinovského 871/4
Krupina 963 01
Vznik funkcie: 17.7.2012 Skončenie funkcie: 18.9.2017
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.09.2017 do: 21.09.2017)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 11.08.2012 do: 21.09.2017)
Identifikačné číslo: 36022047 03
  (od: 11.08.2012 do: 21.09.2017)
 
 
Názov: 
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany
  (od: 11.08.2012 do: 15.11.2016)
Sídlo: 
Nábrežie Ivana Krasku 3/834
Piešťany 921 80
  (od: 11.08.2012 do: 15.11.2016)
Vedúci: 
JUDr. Vladimír Zachar
Lazaretská 34
Bratislava 811 09
Vznik funkcie: 13.7.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.08.2012 do: 15.11.2016)
JUDr. Vladimír Zachar
Lazaretská 34
Bratislava 811 09
Vznik funkcie: 13.7.2012 Skončenie funkcie: 3.11.2016
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.11.2016 do: 15.11.2016)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 11.08.2012 do: 15.11.2016)
Identifikačné číslo: 36022047 02
  (od: 11.08.2012 do: 15.11.2016)
 
 
Názov: 
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava
  (od: 26.09.2014 do: 11.07.2016)
Sídlo: 
Karloveská 2
Bratislava 842 17
  (od: 26.09.2014 do: 11.07.2016)
Vedúci: 
Ing. Juraj Fandel
Československých parašutistov 211/1
Bratislava 831 03
Vznik funkcie: 1.9.2014
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.09.2014 do: 11.07.2016)
Ing. Juraj Fandel
Československých parašutistov 211/1
Bratislava 831 03
Vznik funkcie: 1.9.2014 Skončenie funkcie: 19.5.2016
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.07.2016 do: 11.07.2016)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 26.09.2014 do: 11.07.2016)
Identifikačné číslo: 36022047 01
  (od: 26.09.2014 do: 11.07.2016)
 
 
Názov: 
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava
  (od: 11.08.2012 do: 25.09.2014)
Sídlo: 
Karloveská 2
Bratislava 842 17
  (od: 11.08.2012 do: 25.09.2014)
Vedúci: 
Ing. Juraj Soták
Furdekova 6
Bratislava 5 851 03
Vznik funkcie: 13.7.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.08.2012 do: 25.09.2014)
Ing. Juraj Soták
Furdekova 6
Bratislava 5 851 03
Vznik funkcie: 13.7.2012 Skončenie funkcie: 31.8.2014
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.09.2014 do: 25.09.2014)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 11.08.2012 do: 25.09.2014)
Identifikačné číslo: 36022047 01
  (od: 11.08.2012 do: 25.09.2014)
 
 
Názov: 
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Košice
  (od: 11.08.2012 do: 23.05.2014)
Sídlo: 
Ďumbierska 14
Košice 041 59
  (od: 11.08.2012 do: 23.05.2014)
Vedúci: 
Ing. Ján Tkáč
Šafárikova 1868/10
Trebišov 075 01
Vznik funkcie: 16.7.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.08.2012 do: 23.05.2014)
Ing. Ján Tkáč
Šafárikova 1868/10
Trebišov 075 01
Vznik funkcie: 16.7.2012 Skončenie funkcie: 30.4.2014
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.05.2014 do: 23.05.2014)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 11.08.2012 do: 23.05.2014)
identifikačné číslo: 36022047 04
  (od: 11.08.2012 do: 23.05.2014)
 
 
Názov: 
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava
  (od: 21.07.2011 do: 10.08.2012)
Sídlo: 
Karloveská 2
Bratislava 842 17
  (od: 21.07.2011 do: 10.08.2012)
Vedúci: 
Ing. Ladislav Slebodník
Popradská 41
Bratislava 821 06
Vznik funkcie: 1.7.2011
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.07.2011 do: 10.08.2012)
Ing. Ladislav Slebodník
Popradská 41
Bratislava 821 06
Vznik funkcie: 1.7.2011 Skončenie funkcie: 12.7.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.08.2012 do: 10.08.2012)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 21.07.2011 do: 10.08.2012)
Identifikačné číslo: 36022047 01
  (od: 21.07.2011 do: 10.08.2012)
 
 
Názov: 
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Banská Bystrica
  (od: 25.11.2010 do: 10.08.2012)
Sídlo: 
Partizánska cesta 69
Banská Bystrica 974 98
  (od: 25.11.2010 do: 10.08.2012)
Vedúci: 
Ing. Ladislav Bariak
Rovniankova 1658/2
Bratislava - Petržalka 851 02
Vznik funkcie: 9.11.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.11.2010 do: 10.08.2012)
Ing. Ladislav Bariak
Rovniankova 1658/2
Bratislava - Petržalka 851 02
Vznik funkcie: 9.11.2010 Skončenie funkcie: 12.7.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.08.2012 do: 10.08.2012)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 25.11.2010 do: 10.08.2012)
Identifikačné číslo: 36022047 03
  (od: 25.11.2010 do: 10.08.2012)
 
 
Názov: 
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany
  (od: 25.11.2010 do: 10.08.2012)
Sídlo: 
Nábrežie Ivana Krasku 3/834
Piešťany 921 80
  (od: 25.11.2010 do: 10.08.2012)
Vedúci: 
JUDr. Vladimír Zachar
Lazaretská 2427/34
Bratislava - Staré mesto 811 09
Vznik funkcie: 3.11.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.11.2010 do: 10.08.2012)
JUDr. Vladimír Zachar
Lazaretská 2427/34
Bratislava - Staré mesto 811 09
Vznik funkcie: 3.11.2010 Skončenie funkcie: 12.7.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.08.2012 do: 10.08.2012)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 25.11.2010 do: 10.08.2012)
Identifikačné číslo: 36022047 02
  (od: 25.11.2010 do: 10.08.2012)
 
 
Názov: 
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Košice
  (od: 25.11.2010 do: 10.08.2012)
Sídlo: 
Ďumbierska 14
Košice 041 59
  (od: 25.11.2010 do: 10.08.2012)
Vedúci: 
Ing. Vladimír Molčan
Aténska 2614/5
Košice - Sídlisko Ťahanovce 041 13
Vznik funkcie: 7.10.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.11.2010 do: 10.08.2012)
Ing. Vladimír Molčan
Aténska 2614/5
Košice - Sídlisko Ťahanovce 041 13
Vznik funkcie: 7.10.2010 Skončenie funkcie: 12.7.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.08.2012 do: 10.08.2012)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 25.11.2010 do: 10.08.2012)
identifikačné číslo: 36022047 04
  (od: 25.11.2010 do: 10.08.2012)
 
 
Názov: 
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava
  (od: 11.05.2011 do: 20.07.2011)
Sídlo: 
Karloveská 2
Bratislava 842 17
  (od: 11.05.2011 do: 20.07.2011)
Vedúci: 
JUDr. Vladimír Zachar
Lazaretská 2427/34
Bratislava-Staré Mesto 811 09
Vznik funkcie: 16.4.2011
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.05.2011 do: 20.07.2011)
JUDr. Vladimír Zachar
Lazaretská 2427/34
Bratislava-Staré Mesto 811 09
Vznik funkcie: 16.4.2011 Skončenie funkcie: 30.6.2011
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.07.2011 do: 20.07.2011)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 11.05.2011 do: 20.07.2011)
Identifikačné číslo: 36022047 01
  (od: 11.05.2011 do: 20.07.2011)
 
 
Názov: 
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava
  (od: 25.11.2010 do: 10.05.2011)
Sídlo: 
Karloveská 2
Bratislava 842 17
  (od: 25.11.2010 do: 10.05.2011)
Vedúci: 
Ing. Vladimír Struhár
Tichá 338/5
Zohor 900 51
Vznik funkcie: 6.10.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.11.2010 do: 10.05.2011)
Ing. Vladimír Struhár
Tichá 338/5
Zohor 900 51
Vznik funkcie: 6.10.2010 Skončenie funkcie: 15.4.2011
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.05.2011 do: 10.05.2011)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 25.11.2010 do: 10.05.2011)
Identifikačné číslo: 36022047 01
  (od: 25.11.2010 do: 10.05.2011)
 
 
Názov: 
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Banská Bystrica
  (od: 04.02.2010 do: 24.11.2010)
Sídlo: 
Partizánska cesta 69
Banská Bystrica 974 98
  (od: 04.02.2010 do: 24.11.2010)
Vedúci: 
Ing. Ján Munkáči
Hájnická 1021/76
Sliač 962 31
Vznik funkcie: 12.1.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.02.2010 do: 24.11.2010)
Ing. Ján Munkáči
Hájnická 1021/76
Sliač 962 31
Vznik funkcie: 12.1.2010 Skončenie funkcie: 8.11.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.11.2010 do: 24.11.2010)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 04.02.2010 do: 24.11.2010)
Identifikačné číslo: 36022047 03
  (od: 04.02.2010 do: 24.11.2010)
 
 
Názov: 
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava
  (od: 04.02.2010 do: 24.11.2010)
Sídlo: 
Karloveská 2
Bratislava 842 17
  (od: 04.02.2010 do: 24.11.2010)
Vedúci: 
Ing. Juraj Soták
Furdekova 6
Bratislava 851 04
Vznik funkcie: 12.1.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.02.2010 do: 24.11.2010)
Ing. Juraj Soták
Furdekova 6
Bratislava 851 04
Vznik funkcie: 12.1.2010 Skončenie funkcie: 5.10.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.11.2010 do: 24.11.2010)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 04.02.2010 do: 24.11.2010)
Identifikačné číslo: 36022047 01
  (od: 04.02.2010 do: 24.11.2010)
 
 
Názov: 
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany
  (od: 28.04.2010 do: 24.11.2010)
Sídlo: 
Nábrežie Ivana Krasku 3/834
Piešťany 921 80
  (od: 28.04.2010 do: 24.11.2010)
Vedúci: 
Ing. Boris Raksányi
Komenského 4658/18
Piešťany 921 01
Vznik funkcie: 1.4.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.04.2010 do: 24.11.2010)
Ing. Boris Raksányi
Komenského 4658/18
Piešťany 921 01
Vznik funkcie: 1.4.2010 Skončenie funkcie: 2.11.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.11.2010 do: 24.11.2010)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 28.04.2010 do: 24.11.2010)
Identifikačné číslo: 36022047 02
  (od: 28.04.2010 do: 24.11.2010)
 
 
Názov: 
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Košice
  (od: 28.04.2010 do: 24.11.2010)
Sídlo: 
Ďumbierska 14
Košice 041 59
  (od: 28.04.2010 do: 24.11.2010)
Vedúci: 
Ing. Ján Tkáč
Šafárikova 10/1868
Trebišov 075 01
Vznik funkcie: 1.4.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.04.2010 do: 24.11.2010)
Ing. Ján Tkáč
Šafárikova 10/1868
Trebišov 075 01
Vznik funkcie: 1.4.2010 Skončenie funkcie: 6.10.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.11.2010 do: 24.11.2010)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 28.04.2010 do: 24.11.2010)
identifikačné číslo: 36022047 04
  (od: 28.04.2010 do: 24.11.2010)
 
 
Názov: 
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Košice
  (od: 04.02.2010 do: 27.04.2010)
Sídlo: 
Ďumbierska 14
Košice 041 59
  (od: 04.02.2010 do: 27.04.2010)
Vedúci: 
Ing. Stanislav Dobrotka
Kurská 3
Košice 040 22
Vznik funkcie: 12.1.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.02.2010 do: 27.04.2010)
Ing. Stanislav Dobrotka
Kurská 3
Košice 040 22
Vznik funkcie: 12.1.2010 Skončenie funkcie: 31.3.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.04.2010 do: 27.04.2010)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 04.02.2010 do: 27.04.2010)
identifikačné číslo: 36022047 04
  (od: 04.02.2010 do: 27.04.2010)
 
 
Názov: 
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany
  (od: 09.12.2008 do: 27.04.2010)
Sídlo: 
Nábrežie Ivana Krasku 3/834
Piešťany 921 80
  (od: 09.12.2008 do: 27.04.2010)
Vedúci: 
Ing. Ladislav Kyšeľa
Komenského 4628/43
Piešťany 921 01
Vznik funkcie: 21.10.2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.12.2008 do: 27.04.2010)
Ing. Ladislav Kyšeľa
Komenského 4628/43
Piešťany 921 01
Vznik funkcie: 21.10.2008 Skončenie funkcie: 31.3.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.04.2010 do: 27.04.2010)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 09.12.2008 do: 27.04.2010)
Identifikačné číslo: 36022047 02
  (od: 09.12.2008 do: 27.04.2010)
 
 
Názov: 
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Banská Bystrica
  (od: 03.04.2004 do: 03.02.2010)
Sídlo: 
Partizánska cesta 69
Banská Bystrica 974 98
  (od: 03.04.2004 do: 03.02.2010)
Vedúci: 
Ing. Dušan Floch
I. Krasku 8
Krupina 963 01
Vznik funkcie: 1.2.2007
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.02.2007 do: 03.02.2010)
Ing. Dušan Floch
I. Krasku 8
Krupina 963 01
Vznik funkcie: 1.2.2007 Skončenie funkcie: 11.1.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.02.2010 do: 03.02.2010)
Ing. Ján Munkáči
Hájnická 76
Sliač
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.04.2004 do: 26.02.2007)
Ing. Ján Munkáči
Hájnická 76
Sliač
Skončenie funkcie: 31.1.2007
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.02.2007 do: 26.02.2007)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 03.04.2004 do: 03.02.2010)
Identifikačné číslo: 36022047 03
  (od: 03.04.2004 do: 03.02.2010)
 
 
Názov: 
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Košice
  (od: 03.04.2004 do: 03.02.2010)
Sídlo: 
Ďumbierska 14
Košice 041 59
  (od: 03.04.2004 do: 03.02.2010)
Vedúci: 
Ing. Vladimír Dvorový
Tichá 1767/2
Trebišov 075 01
Vznik funkcie: 1.2.2007
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.02.2007 do: 03.02.2010)
Ing. Vladimír Dvorový
Tichá 1767/2
Trebišov 075 01
Vznik funkcie: 1.2.2007 Skončenie funkcie: 11.1.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.02.2010 do: 03.02.2010)
Ing. Vladimír Kundrát
Svätoplukova 21
Trebišov
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.04.2003 do: 26.02.2007)
Ing. Vladimír Kundrát
Svätoplukova 21
Trebišov
Skončenie funkcie: 31.1.2007
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.02.2007 do: 26.02.2007)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 03.04.2004 do: 03.02.2010)
identifikačné číslo: 36022047 04
  (od: 03.04.2004 do: 03.02.2010)
 
 
Názov: 
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava
  (od: 09.12.2008 do: 03.02.2010)
Sídlo: 
Karloveská 2
Bratislava 842 17
  (od: 09.12.2008 do: 03.02.2010)
Vedúci: 
Ing. Jozef Farkaš
Fedákova 34
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 1.11.2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.12.2008 do: 03.02.2010)
Ing. Jozef Farkaš
Fedákova 34
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 1.11.2008 Skončenie funkcie: 11.1.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.02.2010 do: 03.02.2010)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 09.12.2008 do: 03.02.2010)
Identifikačné číslo: 36022047 01
  (od: 09.12.2008 do: 03.02.2010)
 
 
Názov: 
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava
  (od: 03.04.2004 do: 08.12.2008)
Sídlo: 
Karloveská 2
Bratislava 842 17
  (od: 03.04.2004 do: 08.12.2008)
Vedúci: 
Ing. Jozef Janovický
Fedákova 36
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.04.2004 do: 08.12.2008)
Ing. Jozef Janovický
Fedákova 36
Bratislava
Skončenie funkcie: 31.10.2008
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.12.2008 do: 08.12.2008)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 03.04.2004 do: 08.12.2008)
Identifikačné číslo: 36022047 01
  (od: 03.04.2004 do: 08.12.2008)
 
 
Názov: 
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany
  (od: 03.04.2004 do: 08.12.2008)
Sídlo: 
Nábrežie Ivana Krasku 3/834
Piešťany 921 80
  (od: 03.04.2004 do: 08.12.2008)
Vedúci: 
Ing. Boris Raksányi
Komenského 18
Piešťany 921 01
Vznik funkcie: 1.4.2004
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.02.2007 do: 08.12.2008)
Ing. Boris Raksányi
Komenského 18
Piešťany 921 01
Vznik funkcie: 1.4.2004 Skončenie funkcie: 20.10.2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.12.2008 do: 08.12.2008)
Ing. Boris Rakssányi
Komenského 18
Piešťany 921 01
Vznik funkcie: 1.4.2004
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.04.2004 do: 26.02.2007)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 03.04.2004 do: 08.12.2008)
Identifikačné číslo: 36022047 02
  (od: 03.04.2004 do: 08.12.2008)
 
 
Názov: 
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Povodie Dunaja
  (od: 20.06.1997 do: 02.04.2004)
Sídlo: 
Karloveská 2
Bratislava
  (od: 20.06.1997 do: 02.04.2004)
Vedúci: 
Ing. Jozef Janovický
Fedákova 36
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.06.1997 do: 02.04.2004)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 20.06.1997 do: 02.04.2004)
Identifikačné číslo: 36022047 01
  (od: 20.06.1997 do: 02.04.2004)
 
 
Názov: 
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Povodie Váhu
  (od: 29.01.1999 do: 02.04.2004)
Sídlo: 
Nábrežie Ivana Krasku 834/3
Piešťany
  (od: 29.01.1999 do: 02.04.2004)
Vedúci: 
Ing. Dušan Chlapík CSc.
Kukorelliho 4
Piešťany
Skončenie funkcie: 31.3.2004
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.01.1999 do: 02.04.2004)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 29.01.1999 do: 02.04.2004)
Identifikačné číslo: 36022047 02
  (od: 29.01.1999 do: 02.04.2004)
 
 
Názov: 
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Povodie Hrona
  (od: 14.10.2002 do: 02.04.2004)
Sídlo: 
Partizánska cesta 69
Banská Bystrica
  (od: 14.10.2002 do: 02.04.2004)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 14.10.2002 do: 02.04.2004)
Identifikačné číslo: 36022047 03
  (od: 14.10.2002 do: 02.04.2004)
 
 
Názov: 
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Povodie Bodrogu a Hornádu
  (od: 02.12.2003 do: 02.04.2004)
Sídlo: 
Ďumbierska 14
Košice
  (od: 02.12.2003 do: 02.04.2004)
Vedúci: 
Ing. Vladimír Kundrát
Svätoplukova 21
Trebišov
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.12.2003 do: 02.04.2004)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 02.12.2003 do: 02.04.2004)
identifikačné číslo: 36022047 04
  (od: 02.12.2003 do: 02.04.2004)
 
 
Názov: 
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Povodie Bodrogu a Hornádu
  (od: 14.03.2001 do: 01.12.2003)
Sídlo: 
Ďumbierska 14
Košice
  (od: 14.03.2001 do: 01.12.2003)
Vedúci: 
Ing. Vladimír Kundrát
Svätoplukova 21
Trebišov
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.03.2001 do: 01.12.2003)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 14.03.2001 do: 01.12.2003)
Identifikačné číslo: 36022047 04
  (od: 14.03.2001 do: 01.12.2003)
 
 
Názov: 
Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, odštepný závod Hydromeliorácie
  (od: 31.05.2001 do: 01.12.2003)
Sídlo: 
Vrakunská 29
Bratislava
  (od: 31.05.2001 do: 01.12.2003)
Vedúci: 
RNDr. Štefan Rehák CSc.
Ľubovnianská 3
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 31.05.2001 do: 01.12.2003)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 31.05.2001 do: 01.12.2003)
Identifikačné číslo: 36022047 06
  (od: 31.05.2001 do: 01.12.2003)
 
 
Názov: 
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Povodie Hrona
  (od: 20.06.1997 do: 13.10.2002)
Sídlo: 
Partizánska cesta 69
Banská Bystrica
  (od: 12.12.1997 do: 13.10.2002)
Partizánska cesta 3
Banská Bystrica
  (od: 20.06.1997 do: 13.10.2002)
Vedúci: 
Ing. Ján Munkáči
Hájnická 76
Sliač
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.06.1997 do: 13.10.2002)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 20.06.1997 do: 13.10.2002)
 
 
Názov: 
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Povodie Bodrogu a Hornádu
  (od: 20.06.1997 do: 13.03.2001)
Sídlo: 
Ďumbierska 14
Košice
  (od: 20.06.1997 do: 13.03.2001)
Vedúci: 
Ing. Aleš Mazáč
Československej armády 14
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.06.1997 do: 13.03.2001)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 20.06.1997 do: 13.03.2001)
 
 
Názov: 
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Povodie Váhu
  (od: 20.06.1997 do: 28.01.1999)
Sídlo: 
Nábrežie Ivana Krasku 834/3
Piešťany
  (od: 12.12.1997 do: 28.01.1999)
Ivana Krasku 3
Piešťany
  (od: 20.06.1997 do: 28.01.1999)
Vedúci: 
Ing. Jozef Banas
Letná 62
Piešťany
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.06.1997 do: 28.01.1999)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 20.06.1997 do: 28.01.1999)
 
 
Dozorná rada: 
Ing. Silvester Varga
Komenského 22
Piešťany 921 01
Vznik funkcie: 17.08.2017
  (od: 07.10.2017)
Ing. Alžbeta Jágerská
Malodunajské nábrežie 2481/27
Komárno 945 01
Vznik funkcie: 17.08.2017
  (od: 07.10.2017)
Mgr. Igor Balla , predseda dozornej rady
Kapicova 4
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
Vznik funkcie: 10.06.2019
  (od: 03.07.2019)
Ľubica Kováčová , M. A.
Bronzová 19
Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 851 10
Vznik funkcie: 10.06.2019
  (od: 03.07.2019)
Ing. Alena Žírošová
P. Hostinského 1718/30
Rimavská Sobota 979 01
Vznik funkcie: 01.08.2021
  (od: 09.10.2021)
Mgr. Igor Balla
Kapicova 4
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 17.08.2017
  (od: 07.10.2017 do: 02.07.2019)
Mgr. Igor Balla
Kapicova 4
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 17.08.2017 Skončenie funkcie: 09.06.2019
  (od: 03.07.2019 do: 02.07.2019)
Mgr. Igor Balla
Kapisova 1193/4
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 01.05.2017
  (od: 18.05.2017 do: 06.10.2017)
Mgr. Igor Balla
Kapisova 1193/4
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 01.05.2017 Skončenie funkcie: 16.08.2017
  (od: 07.10.2017 do: 06.10.2017)
Prof. Ing. Karol Balog , PhD.
Cintorínska 31
Ivánka pri Dunaji 900 28
Vznik funkcie: 31.05.2005
  (od: 26.10.2005 do: 27.07.2007)
Prof. Ing. Karol Balog , PhD.
Cintorínska 31
Ivánka pri Dunaji 900 28
Vznik funkcie: 31.05.2005 Skončenie funkcie: 20.04.2007
  (od: 28.07.2007 do: 27.07.2007)
Mgr. Pavol Balžanka
Ing. S. Mikovíniho 578/12
Banská Štiavnica 969 01
Vznik funkcie: 01.07.2011
  (od: 21.07.2011 do: 11.10.2012)
Mgr. Pavol Balžanka
Ing. S. Mikovíniho 578/12
Banská Štiavnica 969 01
Vznik funkcie: 01.07.2011 Skončenie funkcie: 15.08.2012
  (od: 12.10.2012 do: 11.10.2012)
Ing. Ján Brondoš - predseda
Cintorínsky rad 1183/4
Komárno 945 01
Vznik funkcie: 11.04.2018
  (od: 25.04.2018 do: 29.03.2019)
Ing. Ján Brondoš - predseda
Cintorínsky rad 1183/4
Komárno 945 01
Vznik funkcie: 11.04.2018 Skončenie funkcie: 01.03.2019
  (od: 30.03.2019 do: 29.03.2019)
Ing. Vladimír Buzalka
Kremnická 2
Handlová 972 51
Vznik funkcie: 01.02.2007
  (od: 27.02.2007 do: 22.02.2011)
Ing. Vladimír Buzalka
Kremnická 2
Handlová 972 51
Vznik funkcie: 01.02.2007 Skončenie funkcie: 31.01.2011
  (od: 23.02.2011 do: 22.02.2011)
Ing. Stanislav Fialík
Bj?rnsonova 3044/8
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 05
Vznik funkcie: 11.06.2019
  (od: 03.07.2019 do: 18.08.2021)
Ing. Stanislav Fialík
Bj?rnsonova 3044/8
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 05
Vznik funkcie: 11.06.2019 Skončenie funkcie: 24.01.2021
  (od: 19.08.2021 do: 18.08.2021)
Ing. Ladislav Gáll
Vinohradnícka 149/1
Šaľa 927 00
Vznik funkcie: 31.05.2005
  (od: 26.10.2005 do: 26.09.2006)
Ing. Ladislav Gáll
Vinohradnícka 149/1
Šaľa 927 00
Vznik funkcie: 31.05.2005 Skončenie funkcie: 06.09.2006
  (od: 27.09.2006 do: 26.09.2006)
Ing. Róbert Hok
Timravina 644/19
Dolný Kubín 026 01
Vznik funkcie: 15.08.2007
  (od: 01.11.2007 do: 11.10.2012)
Ing. Róbert Hok
Timravina 644/19
Dolný Kubín 026 01
Vznik funkcie: 15.08.2007 Skončenie funkcie: 15.08.2012
  (od: 12.10.2012 do: 11.10.2012)
Ing. Róbert Hok
Vlašky 321
Vlašky 032 12
Vznik funkcie: 16.08.2012
  (od: 12.10.2012 do: 06.10.2017)
Ing. Róbert Hok
Vlašky 321
Vlašky 032 12
Vznik funkcie: 16.08.2012 Skončenie funkcie: 16.08.2017
  (od: 07.10.2017 do: 06.10.2017)
Ing. Alžbeta Jágerská
Malodunajské nábrežie 2481/27
Komárno 945 01
Vznik funkcie: 01.05.2017
  (od: 18.05.2017 do: 06.10.2017)
Ing. Alžbeta Jágerská
Malodunajské nábrežie 2481/27
Komárno 945 01
Vznik funkcie: 01.05.2017 Skončenie funkcie: 16.08.2017
  (od: 07.10.2017 do: 06.10.2017)
Dušan Krähenbil
Majerská 923/6
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 11.06.2007
  (od: 28.07.2007 do: 28.10.2010)
Dušan Krähenbil
Majerská 923/6
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 11.06.2007 Skončenie funkcie: 17.07.2010
  (od: 29.10.2010 do: 28.10.2010)
Ing. Marek Mitterpák
Idanská 4
Košice 040 11
Vznik funkcie: 16.08.2012
  (od: 12.10.2012 do: 19.12.2016)
Ing. Marek Mitterpák
Idanská 4
Košice 040 11
Vznik funkcie: 16.08.2012 Skončenie funkcie: 30.11.2016
  (od: 20.12.2016 do: 19.12.2016)
Ing. Ján Moravčík
Sliačska 2
Bratislava 831 02
Vznik funkcie: 16.08.2012
  (od: 12.10.2012 do: 12.11.2013)
Ing. Jozef Moravčík
Sliačska 2
Bratislava 831 02
Vznik funkcie: 16.08.2012
  (od: 13.11.2013 do: 14.10.2016)
Ing. Jozef Moravčík
Sliačska 2
Bratislava 831 02
Vznik funkcie: 16.08.2012 Skončenie funkcie: 14.06.2016
  (od: 15.10.2016 do: 14.10.2016)
Ing. Ľubomír Okrucký
Radvanská 12
Banská Bystrica 974 05
Vznik funkcie: 31.05.2005
  (od: 26.10.2005 do: 11.10.2012)
Ing. Ľubomír Okrucký
Radvanská 12
Banská Bystrica 974 05
Vznik funkcie: 31.05.2005 Skončenie funkcie: 15.08.2012
  (od: 12.10.2012 do: 11.10.2012)
Ing. Ľubomír Okrucký
Radvanská 12
Banská Bystrica 974 05
Vznik funkcie: 16.08.2012
  (od: 12.10.2012 do: 06.10.2017)
Ing. Ľubomír Okrucký
Radvanská 12
Banská Bystrica 974 05
Vznik funkcie: 16.08.2012 Skončenie funkcie: 16.08.2017
  (od: 07.10.2017 do: 06.10.2017)
Ing. Peter Paulen
Fazuľová 2
Bratislava 811 07
Vznik funkcie: 31.05.2005
  (od: 26.10.2005 do: 27.07.2007)
Ing. Peter Paulen
Fazuľová 2
Bratislava 811 07
Vznik funkcie: 31.05.2005 Skončenie funkcie: 20.04.2007
  (od: 28.07.2007 do: 27.07.2007)
Ing. Ladislav Podkonický
Hronská 74
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 31.05.2005
  (od: 26.10.2005 do: 31.10.2007)
Ing. Ladislav Podkonický
Hronská 74
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 31.05.2005 Skončenie funkcie: 15.08.2007
  (od: 01.11.2007 do: 31.10.2007)
Ing. Marek Považan - predseda dozornej rady
Zimná 8
Bratislava 821 02
Vznik funkcie: 16.08.2012
  (od: 12.10.2012 do: 06.10.2017)
Ing. Marek Považan - predseda dozornej rady
Zimná 8
Bratislava 821 02
Vznik funkcie: 16.08.2012 Skončenie funkcie: 16.08.2017
  (od: 07.10.2017 do: 06.10.2017)
Ing. Iveta Tobáková
Rastislavova 460/26
Košice 040 01
Vznik funkcie: 17.08.2017
  (od: 07.10.2017 do: 18.08.2021)
Ing. Iveta Tobáková
Rastislavova 460/26
Košice 040 01
Vznik funkcie: 17.08.2017 Skončenie funkcie: 31.07.2021
  (od: 19.08.2021 do: 18.08.2021)
Ing. Zoltán Varga - predseda dozornej rady
Veľkodunajské nábr. 4506/2A
Komárno 945 01
Vznik funkcie: 01.04.2011
  (od: 30.04.2011 do: 11.10.2012)
Ing. Zoltán Varga - predseda dozornej rady
Veľkodunajské nábr. 4506/2A
Komárno 945 01
Vznik funkcie: 01.04.2011 Skončenie funkcie: 15.08.2012
  (od: 12.10.2012 do: 11.10.2012)
Ján Zajac
Piešťanská 6
Žilina 010 08
Vznik funkcie: 11.06.2007
  (od: 28.07.2007 do: 23.05.2011)
Ján Zajac
Piešťanská 6
Žilina 010 08
Vznik funkcie: 11.06.2007 Skončenie funkcie: 28.04.2011
  (od: 24.05.2011 do: 23.05.2011)
RNDr. Anna Zemanová
Koncová 25
Bratislava 831 07
Vznik funkcie: 15.08.2011
  (od: 07.09.2011 do: 11.10.2012)
RNDr. Anna Zemanová
Koncová 25
Bratislava 831 07
Vznik funkcie: 15.08.2011 Skončenie funkcie: 15.08.2012
  (od: 12.10.2012 do: 11.10.2012)
Mgr. Rastislav Žitný - predseda dozornej rady
Pri vinohradoch 4
Bratislava 831 06
Vznik funkcie: 17.08.2017
  (od: 07.10.2017 do: 18.12.2017)
Mgr. Rastislav Žitný - predseda dozornej rady
Pri vinohradoch 4
Bratislava 831 06
Vznik funkcie: 17.08.2017 Skončenie funkcie: 21.11.2017
  (od: 19.12.2017 do: 18.12.2017)
Zakladateľ: 
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Námestie Ľudovíta Štúra 1
Bratislava
  (od: 02.12.2003)
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky
Dobrovičova 12
Bratislava
  (od: 20.06.1997 do: 01.12.2003)
Kmeňové imanie: 
890 744 376,25 EUR
  (od: 20.10.2015)
891 247 642,82 EUR
  (od: 02.06.2011 do: 19.10.2015)
918 831 873 EUR
  (od: 18.02.2009 do: 01.06.2011)
27 680 729 000 Sk
  (od: 05.08.2005 do: 17.02.2009)
28 264 049 000 Sk
  (od: 25.03.2005 do: 04.08.2005)
28 787 656 000 Sk
  (od: 02.12.2003 do: 24.03.2005)
34 984 561 181 Sk
  (od: 31.10.2002 do: 01.12.2003)
34 499 149 000 Sk
  (od: 11.01.2000 do: 30.10.2002)
34 489 149 000 Sk
  (od: 10.10.1997 do: 10.01.2000)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Štátny podnik bol založený zakladacou listinou zo dňa 19.12.1996 č. 3555/1996-100 podľa §§ 12, 13 zák.č. 111/90 Zb. o štátnom podniku a rozhodnutím Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 3554/1996-100 zo dňa 19.12.1996 podľa ust. §§ 14, 15 a 26 zák. č. 111/90 Zb. o štátnom podniku o splynutí štátnych podnikov: Povodie Dunaja, štátny podnik Bratislava Povodie Váhu, štátny podnik Piešťany Povodie Hrona, štátny podnik Banská Bystrica Povodie Bodrogu a Hornádu, štátny podnik Košice. Štátny podnik SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁR- SKY PODNIK Banská Štiavnica preberá v plnom rozsahu majetok, práva a záväzky vyššieuvedených štátnych podnikov. . Stary spis: Pš 717
  (od: 20.06.1997)
. Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Ban- ská Štiavnica preberá všetok majetok, práva a záväzky spoločnosti FAIRWAY, spol. s r.o., S.r.o. 852/B, Nám. arm.gen. L. Svobodu, Bratislava, podľa stavu zisteného mimoriadnou účtovnou závierkou vykonanou ku dňu 31.01.1998.
  (od: 16.11.1998)
. Zakladateľ v zmysle § 27 zák.č. 111/1990 Zb. v znení neskorších predpisov a rozhodnutím MP SR č. 3554/1996-100 zo dňa 19.12.1996 štátnemu podniku priznal charakter podniku pre uspokojovanie verejno- prospešných záujmov.
  (od: 31.05.2000)
. Zapisuje sa zmena v zmysle rozhodnutia o menovaní dekrétom č. 38-100/2000 zo dňa 29.12.2000 a odvolaní č. 4517/1034/300-2000 zo dňa 14.11.2000.
  (od: 14.03.2001)
Rozhodnutím Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 1469/2001-250/180 zo dňa 14.3.2001 a jeho dodatkom č. 1 zo dňa 29.3.2001 bola so štátnym podnikom SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK so sídlom v Banskej Štiavnici zlúčená príspevková organizácia Výskumný ústav meliorácií a krajinného inžinierstva, Bratislava, IČO 00 678 015. Štátny podnik sa stáva právnym nástupcom zrušenej príspevkovej organizácie. Zápis je vykonaný na základe rozhodnutí Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 2060/2001-420 zo dňa 21.3.2001, ktorým bola doplnená zakladacia listina tohoto štátneho podniku a na základe rozhodnutia č. 1469/2001-250/180 zo dňa 14.3.2000 a jeho dodatku č.1 zo dňa 29.3.2001
  (od: 31.05.2001)
Identifikačné číslo podnikového riditeľstva štátneho podniku: 36022047 05
  (od: 14.10.2002)
. V súlade s ustanovením§ 40b/, ods. 5 zákona NR SR č. 139/2003 Z.z. z 9. apríla 2003, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 312/2001 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prešla zakladateľská pôsobnosť k štátnemu podniku Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik Banská Štiavnica s účinnosťou od 1. mája 2003 z Ministerstva pôdohospo- dárstva SR na Ministerstvo životného prostredia SR. . Rozhodnutím Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 2018/03-420/116 a 2019/03-420/117 zo dňa 11.03.2003 o založení podniku Hydromeliorácie, š.p. Bratislava, vyníma sa v súlade s ustanovením §§ 3, 4 a 6 zák. č. 111/1990 o štátnom podniku zo Slovenského vodohospo- dárskeho podniku, š.p. Banská Štiavnica majetok v zmysle citovaného rozhodnutia tak, ako je vyšpecifikovaný v Súhrnnom zisťovacom protokole a vkladá sa do š.p. Hydromeliorácie, š.p. Bratislava.
  (od: 02.12.2003)
Dátum aktualizácie údajov:  23.03.2023
Dátum výpisu:  26.03.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)