Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  378/B

Obchodné meno: 
DOPRAVOPROJEKT, a.s.
  (od: 23.04.1992)
Sídlo: 
Kominárska 141/2,4
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 832 03
  (od: 03.07.2018)
Kominárska 2,4
Bratislava 832 03
  (od: 23.04.1992 do: 02.07.2018)
IČO: 
31 322 000
  (od: 23.04.1992)
Deň zápisu: 
01.05.1992
  (od: 23.04.1992)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 23.04.1992)
Predmet činnosti: 
výkon činnosti stavbyvedúceho
  (od: 23.10.1996)
výkon činnosti stavebného dozoru
  (od: 23.10.1996)
geodetické a kartografické práce
  (od: 23.10.1996)
inžinierska činnosť s výnimkovu vybraných činností v stavebníctve
  (od: 23.10.1996)
environmentálne štúdie a analýzy, vrátane hodnotenia vplyvov stavieb a dopravy na životné prostredie s výnimkou vydávania znaleckých posudkov podľa Zák. č. 36/1967 Zb.
  (od: 23.10.1996)
poradenská, konzultačná a expertízna činnosť v predmete podnikania s výnimkou vydávania znaleckých posudkov podľa Zák. č. 36/1967 Zb.
  (od: 23.10.1996)
rozmnožovanie písomností a výkresov (repro- grafické práce)
  (od: 23.10.1996)
pohostinská činnosť
  (od: 28.10.2003)
poskytovanie ubytovania v kategórii penzión, turistická ubytovňa, chatová osada
  (od: 18.06.2004)
komplexné architektonické a inžinierske služby v kategóriách inžinierske stavby s rozsahom oprávnenia dopravné stavby, vodohospodárske stavby, líniové vedenia a rozvody
  (od: 20.09.2004)
odborné činnosti vo výstavbe v kategóriách : statika stavieb s rozsahom oprávnenia celý rozsah nosných konštrukcií stavieb, pozemné stavby; stavebné konštrukcie - projektovanie inžinierskych stavieb s rozsahom oprávenia cesty a letiská, železnice a dráhy, mosty, vodohospodárske stavby; technické, technologické a energetické vybavenie stavieb s rozsahom oprávnenia zdravotechnické zariadenia a inštalácie, vykurovacie a klimatizačné zariadenia, elektrotechnické zariadenia, tepelné zariadenia, plynové zariadenia, výrobné technologické zariadenia
  (od: 20.09.2004)
komplexné architektonické služby podľa zákona č. 138/1992 Zb o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch
  (od: 20.09.2004)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 08.01.2005)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 30.06.2005)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 30.06.2005)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností
  (od: 24.07.2008)
vyhotovovanie dokumentácie ochrany prírody a krajiny v rozsahu dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability, dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability a dokumenty starostlivosti o dreviny
  (od: 07.07.2009)
posudzovanie vplyvov na životné prostredie - lesníctvo, ochrana prírody a krajiny, líniové stavby, lesné hospodárstvo
  (od: 13.07.2011)
inžinierskogeologický prieskum
  (od: 10.07.2015)
posudzovanie vplyvov na životné prostredie - pedológia
  (od: 10.07.2015)
prenájom hnuteľných vecí
  (od: 03.07.2018)
Projektovanie a navrhovanie objektov, zariadení a prác, ktoré sú súčasťou banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom v rozsahu: - podzemné práce vykonávané banským spôsobom, najmä hĺbenie jám a jamíc, razenie štôlní a tunelov, ako aj iných podzemných priestorov s objemom nad 250 m3 - práce na zabezpečenie stability podzemných priestorov (podzemné sanačné práce) - zemné práce vykonávané s použitím strojov a výbušnín, ak sa na jednej lokalite premiestňuje viac ako 100 000 m3 horniny
  (od: 31.07.2019)
poskytovanie prechodného ubytovania v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 23.10.1996 do: 17.06.2004)
pohostinská činnosť - poskytovanie závodného stravovania
  (od: 23.10.1996 do: 27.10.2003)
inžiniersko-geologické práce
  (od: 23.10.1996 do: 29.06.2005)
projektová a inžinierska činnosť v oblasti dopravných stavieb
  (od: 23.04.1992 do: 08.11.1993)
komplexné inžinierske služby pre dopravné stavby
  (od: 23.04.1992 do: 08.11.1993)
poradenstvo a konzultačná činnosť
  (od: 23.04.1992 do: 08.11.1993)
typizácie a vzorové projekty v odvetví neželezničných dopráv
  (od: 23.04.1992 do: 08.11.1993)
odborné činnosti súvisiace s predmetom podnikania, využitím tvorivého potenciálu odborných pracovníkov a hospodárskych prostriedkov spoločnosti.
  (od: 23.04.1992 do: 08.11.1993)
projektová činnosť v investičnej výstavbe
  (od: 09.11.1993 do: 22.10.1996)
inžinierska činnosť v stavebníctve
  (od: 09.11.1993 do: 22.10.1996)
poradenská a konzultačná činnosť v stavebníctve a predmete podnikania
  (od: 09.11.1993 do: 22.10.1996)
geodetické a kartografické činnosti
  (od: 09.11.1993 do: 22.10.1996)
inžiniersko-geologické práce
  (od: 09.11.1993 do: 22.10.1996)
pohostinská činnosť - poskytovanie závodného stravovania
  (od: 01.03.1996 do: 22.10.1996)
rozmnožovanie písomností a výkresov /reprografické práce/
  (od: 01.03.1996 do: 22.10.1996)
poskytovanie ubytovania v podnikovej uby- tovni v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 01.03.1996 do: 22.10.1996)
projektovanie stavieb
  (od: 23.10.1996 do: 19.09.2004)
spracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie, vrátane dopravno-inžinierskeho plánovania a projektovania
  (od: 23.10.1996 do: 19.09.2004)
prieskum, skúšanie a diagnostikovanie stavieb, vrátane technologických častí
  (od: 23.10.1996 do: 23.07.2008)
statické výpočty nosných konštrukcií stavieb
  (od: 23.10.1996 do: 19.09.2004)
projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie úloh inžinierskogeologického prieskumu a vykonávanie technických prác pre uvedené účely
  (od: 30.06.2005 do: 09.07.2015)
podnikanie v energetických odvetviach - rozvod tepla
  (od: 28.10.2003 do: 09.07.2015)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 18.06.2004)
predstavenstvo
  (od: 28.10.2003 do: 17.06.2004)
predstavenstvo
  (od: 23.10.1996 do: 27.10.2003)
predstavenstvo
  (od: 23.04.1992 do: 22.10.1996)
Ing. Igor Jakubík - predseda
Radvanská 7603/1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01
Vznik funkcie: 29.03.2018
  (od: 14.06.2019)
Ing. Martin Šutka - podpredseda
Bajzova 8
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08
Vznik funkcie: 29.03.2018
  (od: 14.06.2019)
Ing. Jozef Harvančík - člen
Majerníkova 3443/19
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
Vznik funkcie: 23.05.2019
  (od: 14.06.2019)
Ing. Samuel Babjak
Šrobárova 2664
Poprad 058 01
  (od: 23.04.1997 do: 27.10.1999)
Ing. Samuel Babjak - člen
Bardošova 10870/43
Bratislava
Skončenie funkcie: 28.08.2003
  (od: 28.10.1999 do: 27.10.2003)
JUDr. Martin Belan
Pezinská 157
Vinosady 902 01
Vznik funkcie: 10.12.2004
  (od: 08.01.2005 do: 27.10.2006)
JUDr. Martin Belan
Pezinská 157
Vinosady 902 01
Vznik funkcie: 10.12.2004 Skončenie funkcie: 24.10.2006
  (od: 28.10.2006 do: 27.10.2006)
JUDr. Martin Belan - člen
Pezinská 157
Vinosady 902 01
Vznik funkcie: 27.10.2004
  (od: 31.12.2004 do: 07.01.2005)
JUDr. Martin Belan - člen
Pezinská 157
Vinosady 902 01
Vznik funkcie: 27.10.2004 Skončenie funkcie: 09.12.2004
  (od: 08.01.2005 do: 07.01.2005)
Vladimír Daško - podpredseda
Tabakova 6
Bratislava
  (od: 23.04.1992 do: 08.11.1993)
Ing. Vladimír Daško - člen
Tabakova 6
Bratislava
  (od: 23.10.1996 do: 12.06.2000)
Ing. Ildikó Domsitzová - podpredseda predstavenstva
Dlhá 65
Šamorín 931 01
Vznik funkcie: 28.08.2003
  (od: 28.10.2003 do: 17.06.2004)
Ing. Ildikó Domsitzová - člen
Dlhá 65
Šamorín 931 01
Vznik funkcie: 28.08.2003
  (od: 18.06.2004 do: 27.06.2006)
Ing. Ildikó Domsitzová - člen
Hlboká cesta 9
Šamorín 931 01
Vznik funkcie: 28.08.2003
  (od: 28.06.2006 do: 27.10.2006)
Ing. Ildikó Domsitzová - člen
Hlboká cesta 9
Šamorín 931 01
Vznik funkcie: 28.08.2003 Skončenie funkcie: 24.10.2006
  (od: 28.10.2006 do: 27.10.2006)
Ing. Róbert Ďuriš - člen
Nezábudkova 1566/14
Šamorín 931 01
Vznik funkcie: 28.08.2003
  (od: 28.10.2003 do: 17.06.2004)
Ing. Róbert Ďuriš - člen
Nezábudkova 1566/14
Šamorín 931 01
Vznik funkcie: 28.08.2003 Skončenie funkcie: 17.05.2004
  (od: 18.06.2004 do: 17.06.2004)
Ing. Stanislav Gabryš - člen
Pongrácovská 278
Liptovský Mikuláš 031 01
Vznik funkcie: 24.10.2006
  (od: 28.10.2006 do: 19.12.2011)
Ing. Stanislav Gabryš - člen
Pongrácovská 278
Liptovský Mikuláš 031 01
Vznik funkcie: 24.10.2006 Skončenie funkcie: 23.11.2011
  (od: 20.12.2011 do: 19.12.2011)
Ing. Ján Genčík - člen
Ôsma 3
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 28.08.2003
  (od: 28.10.2003 do: 17.06.2004)
Ing. Ján Genčík - člen
Ôsma 3
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 28.08.2003 Skončenie funkcie: 17.05.2004
  (od: 18.06.2004 do: 17.06.2004)
Ľudovít Horváth - člen
31
Šuty
  (od: 23.04.1992 do: 08.11.1993)
Ing. Viktória Chomová - člen
Majerníková 54
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 29.03.2008
  (od: 12.04.2008 do: 08.04.2011)
Ing. Viktória Chomová - člen
Majerníková 54
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 29.03.2008 Skončenie funkcie: 24.02.2011
  (od: 09.04.2011 do: 08.04.2011)
Ing. Igor Jakubík - člen
Pavla Horova 6846/37
Bratislava 841 08
Vznik funkcie: 24.11.2011
  (od: 20.12.2011 do: 19.04.2013)
Ing. Igor Jakubík - člen
Pavla Horova 6846/37
Bratislava 841 08
Vznik funkcie: 24.11.2011 Skončenie funkcie: 27.03.2013
  (od: 20.04.2013 do: 19.04.2013)
Ing. Igor Jakubík - podpredseda
Radvanská 7603/1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01
Vznik funkcie: 29.03.2018
  (od: 16.01.2019 do: 13.06.2019)
Ing. Igor Jakubík - podpredseda
Strážna 12806/9
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 28.03.2013
  (od: 20.04.2013 do: 13.04.2018)
Ing. Igor Jakubík - podpredseda
Strážna 12806/9
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 28.03.2013 Skončenie funkcie: 28.03.2018
  (od: 14.04.2018 do: 13.04.2018)
Ing. Igor Jakubík - podpredseda
Strážna 12806/9
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
Vznik funkcie: 29.03.2018
  (od: 14.04.2018 do: 15.01.2019)
Pavol Karaba - podpredseda
Dunajská Lužná 37
Miloslavov
  (od: 09.11.1993 do: 22.10.1996)
Ing. Pavol Karaba - člen
Ažbetin Dvor 37
Miloslavov
  (od: 28.10.1999 do: 12.06.2000)
Ing. Pavol Karaba - člen
Dunajská Lužná 37
Miloslavov
  (od: 23.10.1996 do: 27.10.1999)
Ing. Pavol Karaba - podpredseda predstavenstva
Alžbetín Dvor
Miloslavov
Skončenie funkcie: 28.08.2003
  (od: 13.06.2000 do: 27.10.2003)
Ing. Daniela Karasová - člen
Na barine 20
Bratislava 841 03
Vznik funkcie: 18.05.2011
  (od: 13.07.2011 do: 19.12.2011)
Ing. Daniela Karasová - člen
Na barine 20
Bratislava 841 03
Vznik funkcie: 18.05.2011 Skončenie funkcie: 23.11.2011
  (od: 20.12.2011 do: 19.12.2011)
Dušan Klein
Jégeho 21
Bratislava
  (od: 09.11.1993 do: 22.10.1996)
Ing. arch. Gabriel Koczkáš - člen
Damborského 1
Bratislava 841 01
Vznik funkcie: 03.05.2004
  (od: 03.06.2004 do: 17.06.2004)
Ing. arch. Gabriel Koczkáš - člen
Damborského 1
Bratislava 841 01
Vznik funkcie: 03.05.2004 Skončenie funkcie: 17.05.2004
  (od: 18.06.2004 do: 17.06.2004)
Ing. arch. Gabriel Koczkáš - predseda
Damborského 1
Bratislava 841 01
Vznik funkcie: 18.05.2004
  (od: 18.06.2004 do: 01.02.2006)
Ing. arch. Gabriel Koczkáš - predseda
Prokopova 24
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 18.05.2004
  (od: 02.02.2006 do: 27.10.2006)
Ing. arch. Gabriel Koczkáš - predseda
Prokopova 24
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 18.05.2004 Skončenie funkcie: 24.10.2006
  (od: 28.10.2006 do: 27.10.2006)
Ing. arch. Gabriel Koczkáš - predseda
Prokopova 24
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 24.10.2006
  (od: 28.10.2006 do: 19.12.2011)
Ing. arch. Gabriel Koczkáš - predseda
Prokopova 24
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 24.10.2006 Skončenie funkcie: 23.11.2011
  (od: 20.12.2011 do: 19.12.2011)
Ing. arch. Gabriel Koczkáš - predseda
Prokopova 24
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 24.11.2011
  (od: 20.12.2011 do: 19.04.2013)
Ing. arch. Gabriel Koczkáš - predseda
Prokopova 24
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 24.11.2011 Skončenie funkcie: 27.03.2013
  (od: 20.04.2013 do: 19.04.2013)
Ing. arch. Gabriel Koczkáš - predseda
Prokopova 24
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 28.03.2013
  (od: 20.04.2013 do: 13.04.2018)
Ing. arch. Gabriel Koczkáš - predseda
Prokopova 24
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 28.03.2013 Skončenie funkcie: 28.03.2018
  (od: 14.04.2018 do: 13.04.2018)
Ing. arch. Gabriel Koczkáš - predseda
Prokopova 24
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
Vznik funkcie: 29.03.2018
  (od: 14.04.2018 do: 13.06.2019)
Ing. arch. Gabriel Koczkáš - predseda
Prokopova 24
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
Vznik funkcie: 29.03.2018 Skončenie funkcie: 22.05.2019
  (od: 14.06.2019 do: 13.06.2019)
Ing. Peter Kosák , CSc. - člen
Račianska 38
Bratislava
Skončenie funkcie: 28.08.2003
  (od: 13.06.2000 do: 27.10.2003)
Ing. Roland Kovács, MBA - člen
Hviezdoslavov č. 9
Kvetoslavov 930 41
Vznik funkcie: 28.08.2003
  (od: 28.10.2003 do: 17.06.2004)
Ing. Roland Kovács, MBA - člen
Hviezdoslavov č. 9
Kvetoslavov 930 41
Vznik funkcie: 28.08.2003 Skončenie funkcie: 17.05.2004
  (od: 18.06.2004 do: 17.06.2004)
Ing. Jana Krivosudská - člen
596
Kráľová pri Senci 900 50
Vznik funkcie: 18.05.2004
  (od: 18.06.2004 do: 30.12.2004)
Ing. Jana Krivosudská - člen
596
Kráľová pri Senci 900 50
Vznik funkcie: 18.05.2004 Skončenie funkcie: 26.10.2004
  (od: 31.12.2004 do: 30.12.2004)
Ing. Jozef Kundrát - člen
Moyzesova 8103/12A
Prešov 080 01
Vznik funkcie: 18.05.2004
  (od: 18.06.2004 do: 27.10.2006)
Ing. Jozef Kundrát - člen
Moyzesova 8103/12A
Prešov 080 01
Vznik funkcie: 18.05.2004 Skončenie funkcie: 24.10.2006
  (od: 28.10.2006 do: 27.10.2006)
Ing. Jozef Kundrát - člen
Moyzesova 8103/12A
Prešov 080 01
Vznik funkcie: 24.10.2006
  (od: 28.10.2006 do: 11.02.2009)
Ing. Jozef Kundrát - člen
Moyzesova 8103/12A
Prešov 080 01
Vznik funkcie: 24.10.2006 Skončenie funkcie: 31.01.2009
  (od: 12.02.2009 do: 11.02.2009)
Jozef Marhefka
67
Bušovce
  (od: 09.11.1993 do: 22.10.1996)
Ing. Jozef Marhefka - člen
67
Bušovce
  (od: 23.10.1996 do: 27.10.2003)
Ivan Minár - člen
Lotašská 22
Bratislava
  (od: 23.04.1992 do: 08.11.1993)
Peter Nürnberger
Gudernova 8
Bratislava
  (od: 09.11.1993 do: 22.10.1996)
Vojtech Přibáň - predseda
Fučíkova 31
Bratislava
  (od: 23.04.1992 do: 08.11.1993)
Vojtech Přibáň - predseda
Medená 31
Bratislava
  (od: 09.11.1993 do: 18.09.1995)
Vojtech Přibáň - riaditeľ a.s.
Medená 31
Bratislava
  (od: 09.11.1993 do: 18.09.1995)
Dušan Skuban - člen
Vihorlatská 15
Prešov 080 01
Vznik funkcie: 01.02.2009
  (od: 12.02.2009 do: 17.03.2009)
Ing. Dušan Skuban - člen
Vihorlatská 15
Prešov 080 01
Vznik funkcie: 01.02.2009
  (od: 18.03.2009 do: 19.12.2011)
Ing. Dušan Skuban - člen
Vihorlatská 15
Prešov 080 01
Vznik funkcie: 01.02.2009 Skončenie funkcie: 23.11.2011
  (od: 20.12.2011 do: 19.12.2011)
Dušan Šamudovský - riaditeľ
Hlavná 18
Bratislava
  (od: 19.09.1995 do: 22.10.1996)
Ing. Dušan Šamudovský , CSc. - predseda predstavenstva
Hlavná 18
Bratislava
  (od: 23.10.1996 do: 02.06.2004)
Ing. Dušan Šamudovský , CSc. - predseda predstavenstva
Hlavná 18
Bratislava
Vznik funkcie: 23.10.1996 Skončenie funkcie: 03.05.2004
  (od: 03.06.2004 do: 02.06.2004)
Ing. Bartolomej Šechný - podpredseda
Hagarova 21
Bratislava 831 05
Vznik funkcie: 18.05.2004
  (od: 18.06.2004 do: 27.10.2006)
Ing. Bartolomej Šechný - podpredseda
Hagarova 21
Bratislava 831 05
Vznik funkcie: 18.05.2004 Skončenie funkcie: 24.10.2006
  (od: 28.10.2006 do: 27.10.2006)
Ing. Bartolomej Šechný - podpredseda
Hagarova 21
Bratislava 831 05
Vznik funkcie: 24.10.2006
  (od: 28.10.2006 do: 19.12.2011)
Ing. Bartolomej Šechný - podpredseda
Hagarova 21
Bratislava 831 05
Vznik funkcie: 24.10.2006 Skončenie funkcie: 23.11.2011
  (od: 20.12.2011 do: 19.12.2011)
Ing. Bartolomej Šechný - podpredseda
Hagarova 21
Bratislava 831 05
Vznik funkcie: 24.11.2011
  (od: 20.12.2011 do: 19.04.2013)
Ing. Bartolomej Šechný - podpredseda
Hagarova 21
Bratislava 831 05
Vznik funkcie: 24.11.2011 Skončenie funkcie: 27.03.2013
  (od: 20.04.2013 do: 19.04.2013)
Ing. Štefan Šulek - člen
Húskova 9
Košice
  (od: 23.10.1996 do: 22.04.1997)
Ing. Martin Šutka - člen
Bajzova 8
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 28.03.2013
  (od: 20.04.2013 do: 13.04.2018)
Ing. Martin Šutka - člen
Bajzova 8
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 28.03.2013 Skončenie funkcie: 28.03.2018
  (od: 14.04.2018 do: 13.04.2018)
Ing. Martin Šutka - člen
Bajzova 8
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08
Vznik funkcie: 29.03.2018
  (od: 14.04.2018 do: 13.06.2019)
Tibor Tóth - člen
Ľublanska 10
Bratislava
  (od: 23.04.1992 do: 08.11.1993)
Ing. Richard Urban - člen
Pečnianska 27
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 24.10.2006
  (od: 28.10.2006 do: 11.04.2008)
Ing. Richard Urban - člen
Pečnianska 27
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 24.10.2006 Skončenie funkcie: 28.03.2008
  (od: 12.04.2008 do: 11.04.2008)
Konanie menom spoločnosti: 
1. Za spoločnosť koná každý člen predstavenstva samostatne. Písomný právny úkon zaväzuje spoločnosť, ak je podpísaný predsedom predstavenstva spoločnosti a niektorým ďalším členom predstavenstva spoločnosti alebo podpredsedom predstavenstva spoločnosti a niektorým ďalším členom predstavenstva spoločnosti. 2. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (od: 28.10.2006)
1. Konať a podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebné spoločné konanie a spoločné podpisovanie predsedu predstavenstva spolu s členom predstavenstva alebo podpredsedu predstavenstva spolu s členom predstavenstva. 2. Podpísané spôsobom podľa odseku 1 musia byť všetky písomnosti: a) ktorými predstavenstvo vykonáva úkony určené stanovami b) ktorými sa odovzdáva alebo nadobúda vlastníctvo k nehnuteľnému majetku spoločnosti c) ktorými sa realizujú vklady do obchodných spoločnosti alebo iné kapitálové účasti d) podľa ktorých sa prenajíma nehnuteľný majetok ako celok, evidovaný na jednom liste vlastníctva, na dobu dlhšiu ako jeden rok e) ktorých podpisom neboli rozhodnutím predstavenstva poverení, resp. splnomocnení generálny riaditeľ spoločnosti, alebo iná osoba. 3. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis."
  (od: 18.06.2004 do: 27.10.2006)
1. Konať a podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebné spoločné konanie a spoločné podpisovanie predsedu predstavenstva spolu s členom predstavenstva alebo podpredsedu predstavenstva spolu s členom predstavenstva. 2. Podpísané spôsobom podľa odseku 1 musia byť všetky písomnosti: a) ktorými predstavenstvo vykonáva úkony určené stanovami b) ktorými sa odovzdáva alebo nadobúda vlastníctvo k nehnuteľnému majetku spoločnosti c) ktorými sa realizujú vklady do obchodných spoločnosti alebo iné kapitálové účasti d) podľa ktorých sa prenajíma nehnuteľný majetok ako celok, evidovaný na jednom liste vlastníctva, na dobu dlhšiu ako jeden rok e) ktoré reprezentujú záležitosti vyňaté z pôsobnosti riaditeľa spoločnosti. 3. Riaditeľ spoločnosti podpisuje samostatne: a) všetky dokumenty, pokiaľ sa nedotýkajú prevodu nehnuteľností spoločnosti a pokiaľ nepoveril k ich podpísaniu námestníkov, príp. vedúcich útvarov b) poriadky, príkazy, smernice a iné rozhodnutia, potrebné a zabezpečujúce chod spoločnosti c) podania na súdy, štátu a finančnú správu vo veciach týkajúcich sa spoločnosti d) písomnosti, ktorých sa platnosť potvrdzuje podpisom členov štatutárneho orgánu a nie sú obsiahnuté v odseku 2. 4. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis."
  (od: 28.10.2003 do: 17.06.2004)
Štatutárnym orgánom spoločnosti je predsta- venstvo. Podpisovanie za spoločnosť: 1. podpisovať zaspoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpisvždy dvoch členov predstavenstva, 2. podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebonapísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis, 3. takto podpísanémusia byť všetky písomnosti, a) ktorými predstavenstvo vykonáva úkony určené týmito stanovami, b) ktorýmisa odovzdáva alebo nadobúda vlastníctvo k nehnuteľnému majetku spoločnosti, c) ktorými sa realizujúvklady do obchodných spoločností alebo iné kapitálové účasti, d) podľa ktorých sa prenajíma nehnuteľnýmajetok ako celok, evidovaný na jednom liste vlastníctva, na dobu dlhšiu ako jeden rok, 4. riaditeľa.s. podpisuje samostatne a) všetky dokumenty, pokiaľ sa nedotýkajú prevodu nehnuteľností a pokiaľnezmocnil k ich podpísaniu svojich námestníkov, príp. iných vedúcich útvarov, b) poriadky, príkazy,smernice a iné rozhodnutia, potrebné a zabezpečujúce chod spoločnosti, c) podania na súdy, štátnu afinančnú správu vo veciach týkajúcich sa spoločnosti, d) písomnosti, ktorých právoplatnosť sa potvrdzujepodpisom štatutárneho orgánu a nie sú obsiahnuté v bode 3.
  (od: 23.10.1996 do: 27.10.2003)
Zastupovanie spoločnosti navonok : Štatutárnym orgánom spoločnosti je predstavenstvo. Predstavenstvoje oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetcičlenovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvoch členov predstavenstva.Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom jepotrebný podpis dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenémualebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (od: 23.04.1992 do: 22.10.1996)
Základné imanie: 
2 014 075 EUR Rozsah splatenia: 2 014 075 EUR
  (od: 29.09.2018)
1 956 530 EUR Rozsah splatenia: 1 956 530 EUR
  (od: 12.02.2009 do: 28.09.2018)
57 545 000 Sk Rozsah splatenia: 57 545 000 Sk
  (od: 03.06.2004 do: 11.02.2009)
57 545 000 Sk
  (od: 23.04.1992 do: 02.06.2004)
Akcie: 
Počet: 57545
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 35 EUR
  (od: 29.09.2018)
Počet: 57545
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 34 EUR
  (od: 14.04.2011 do: 28.09.2018)
Počet: 57545
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 34 EUR
  (od: 12.02.2009 do: 13.04.2011)
Počet: 57545
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 03.06.2004 do: 11.02.2009)
Počet: 57545
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 23.10.1996 do: 02.06.2004)
Počet: 57545
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 09.11.1993 do: 22.10.1996)
Počet: 1726
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 23.04.1992 do: 08.11.1993)
Počet: 55819
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 23.04.1992 do: 08.11.1993)
Dozorná rada: 
Ing. Iveta Komárová
Budyšínska 82/14
Bratislava 831 03
Vznik funkcie: 05.04.2018
  (od: 29.09.2018)
Ing. Marta Kodajová
Beniakova 3136/5A
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
Vznik funkcie: 09.06.2020
  (od: 23.07.2020)
Ing. arch. Gabriel Koczkáš
Prokopova 1091/24
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
Vznik funkcie: 18.02.2021
  (od: 04.03.2021)
Ing. Štěpán Vosáhlo
Mokropeská 2026
Černošice 252 28
Česká republika
Vznik funkcie: 18.02.2021
  (od: 04.03.2021)
Ing. Jan Sellner
Do Blatin 304/13
Praha - m.č. Zličín 155 21
Česká republika
Vznik funkcie: 18.02.2021
  (od: 04.03.2021)
Viliam Banič - člen
Družstevná 34
Cífer
  (od: 23.04.1992 do: 08.11.1993)
JUDr. Martin Belan - predseda
Pezinská 157
Vinosady 902 01
Vznik funkcie: 28.08.2003
  (od: 28.10.2003 do: 17.06.2004)
JUDr. Martin Belan - predseda
Pezinská 157
Vinosady 902 01
Vznik funkcie: 28.08.2003 Skončenie funkcie: 17.05.2004
  (od: 18.06.2004 do: 17.06.2004)
JUDr. Mikuláš Buzgó
Lomonosovova 30
Košice 040 00
  (od: 23.04.1997 do: 27.10.1999)
Ladislav Csáder - člen
Radvanská 36
Bratislava
  (od: 09.11.1993 do: 29.11.1994)
Ladislav Csáder - predseda
Radvanská 36
Bratislava
  (od: 30.11.1994 do: 22.10.1996)
Ing. Vladimír Daško - člen
Tabaková 2959/6
Bratislava
  (od: 01.10.2001 do: 12.08.2002)
Ing. Vladimír Daško - člen
Tabaková 2959/6
Bratislava
Vznik funkcie: 31.05.2001
  (od: 13.08.2002 do: 17.06.2004)
Ing. Vladimír Daško - člen
Tabaková 2959/6
Bratislava
Vznik funkcie: 31.05.2001 Skončenie funkcie: 17.05.2004
  (od: 18.06.2004 do: 17.06.2004)
Ing. Josef Fidler
Pod Parukářkou 2760/16
Praha 130 00
Česká republika
Vznik funkcie: 24.10.2006
  (od: 28.10.2006 do: 19.12.2011)
Ing. Josef Fidler
Pod Parukářkou 2760/16
Praha 130 00
Česká republika
Vznik funkcie: 24.10.2006 Skončenie funkcie: 23.11.2011
  (od: 20.12.2011 do: 19.12.2011)
Ing. Gabriela Fülöpová
Košická 34
Senec 903 01
Vznik funkcie: 10.12.2004
  (od: 08.01.2005 do: 01.02.2006)
Ing. Gabriela Fülöpová
Rosná 13
Senec 903 01
Vznik funkcie: 10.12.2004
  (od: 02.02.2006 do: 27.10.2006)
Ing. Gabriela Fülöpová
Rosná 13
Senec 903 01
Vznik funkcie: 10.12.2004 Skončenie funkcie: 24.10.2006
  (od: 28.10.2006 do: 27.10.2006)
Ing. Stanislav Gabryš - predseda
Pongrácovská 278
Liptovský Mikuláš 031 01
Vznik funkcie: 18.05.2004
  (od: 18.06.2004 do: 27.10.2006)
Ing. Stanislav Gabryš - predseda
Pongrácovská 278
Liptovský Mikuláš 031 01
Vznik funkcie: 18.05.2004 Skončenie funkcie: 24.10.2006
  (od: 28.10.2006 do: 27.10.2006)
Jaroslav Guoth
Žiarska 4
Liptovský Mikuláš 031 04
Vznik funkcie: 12.02.2007
  (od: 27.04.2007 do: 23.09.2008)
Ing. Jaroslav Guoth
Aloisa Jilemnického 5
Liptovský Mikuláš 031 01
Vznik funkcie: 12.02.2007
  (od: 24.09.2008 do: 05.08.2016)
Ing. Jaroslav Guoth
Aloisa Jilemnického 5
Liptovský Mikuláš 031 01
Vznik funkcie: 12.02.2007 Skončenie funkcie: 30.06.2016
  (od: 06.08.2016 do: 05.08.2016)
Ing. arch. Ľudovít Horváth
Šuty 31
Bratislava 831 07
Vznik funkcie: 18.05.2004
  (od: 18.06.2004 do: 07.01.2005)
Ing. arch. Ľudovít Horváth
Šuty 31
Bratislava 831 07
Vznik funkcie: 18.05.2004 Skončenie funkcie: 09.12.2004
  (od: 08.01.2005 do: 07.01.2005)
Ing. Dušan Klein - člen
Jégeho 21
Bratislava
  (od: 23.10.1996 do: 22.04.1997)
Ing. arch. Gabriel Koczkáš
Prokopova 24
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
Vznik funkcie: 23.05.2019
  (od: 14.06.2019 do: 22.07.2020)
Ing. arch. Gabriel Koczkáš
Prokopova 24
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
Vznik funkcie: 23.05.2019 Skončenie funkcie: 17.06.2020
  (od: 23.07.2020 do: 22.07.2020)
Karol Kolada - predseda
Dérerova 4
Bratislava
  (od: 23.04.1992 do: 08.11.1993)
Ing. Iveta Komárová
Budyšínska 82/14
Bratislava 831 03
Vznik funkcie: 12.03.2013
  (od: 20.04.2013 do: 28.09.2018)
Ing. Iveta Komárová
Budyšínska 82/14
Bratislava 831 03
Vznik funkcie: 12.03.2013 Skončenie funkcie: 12.03.2018
  (od: 29.09.2018 do: 28.09.2018)
Marián Korienek - člen
Lipského 17
Bratislava
  (od: 09.11.1993 do: 18.09.1995)
Ing. Karol Kosák - člen
Jasovská 3124/7
Bratislava
  (od: 28.10.1999 do: 12.06.2000)
Ing. Karol Kosák - predseda
Jasovská 3124/7
Bratislava
Skončenie funkcie: 31.05.2002
  (od: 13.06.2000 do: 12.08.2002)
Ing. Karol Kosák - predseda
Jasovská 3124/7
Bratislava
Vznik funkcie: 31.05.2001
  (od: 13.08.2002 do: 22.10.2002)
Ing. Karol Kosák - predseda
Jasovská 3124/7
Bratislava
Vznik funkcie: 30.05.2002 Skončenie funkcie: 28.08.2003
  (od: 23.10.2002 do: 27.10.2003)
Ing. Peter Kosák
Račianska 38
Bratislava 831 02
  (od: 23.04.1997 do: 27.10.1999)
Ing. Peter Kosák - predseda
Račianska 38
Bratislava 831 02
  (od: 28.10.1999 do: 12.06.2000)
Štefan Krajčík - člen
Jelačičová 16
Bratislava
  (od: 23.04.1992 do: 08.11.1993)
Andrea Krakovská - predseda
Bezručova 8
Bratislava
  (od: 09.11.1993 do: 29.11.1994)
Jozef Kundrát - člen
Prostejovská 9
Prešov
  (od: 09.11.1993 do: 22.10.1996)
Ing. Jozef Kundrát - člen
Prostejovská 9
Prešov
  (od: 23.10.1996 do: 27.10.1999)
Ing. Jozef Kundrát - člen
Moyzesova 8103/12A
Prešov
Skončenie funkcie: 31.05.2002
  (od: 28.10.1999 do: 12.08.2002)
Ing. Jozef Kundrát - člen
Moyzesova 8103/12A
Prešov
Vznik funkcie: 31.05.2001
  (od: 13.08.2002 do: 22.10.2002)
Ing. Jozef Kundrát - člen
Moyzesova 8103/12A
Prešov
Vznik funkcie: 30.05.2002
  (od: 23.10.2002 do: 17.06.2004)
Ing. Jozef Kundrát - člen
Moyzesova 8103/12A
Prešov
Vznik funkcie: 30.05.2002 Skončenie funkcie: 17.05.2004
  (od: 18.06.2004 do: 17.06.2004)
Ing. František Lukeš
Děkanská vinice II 1541/18
Praha 140 00
Česká republika
Vznik funkcie: 24.10.2006
  (od: 28.10.2006 do: 19.12.2011)
Ing. František Lukeš
Děkanská vinice II 1541/18
Praha 140 00
Česká republika
Vznik funkcie: 24.10.2006 Skončenie funkcie: 23.11.2011
  (od: 20.12.2011 do: 19.12.2011)
Ing. Ivan Minár
Mlynarovičova 8
Bratislava 851 03
Vznik funkcie: 18.05.2004
  (od: 18.06.2004 do: 07.01.2005)
Ing. Ivan Minár
Mlynarovičova 8
Bratislava 851 03
Vznik funkcie: 18.05.2004 Skončenie funkcie: 09.12.2004
  (od: 08.01.2005 do: 07.01.2005)
Ing. Peter Nurnberger - člen
Svätovojtešská 8
Bratislava
Skončenie funkcie: 30.05.2002
  (od: 28.10.1999 do: 12.08.2002)
Ing. Peter Nürnberger - člen
Svätovojtešská 8
Bratislava
  (od: 23.10.1996 do: 27.10.1999)
Ing. Vojtech Přibáň , CSc. - člen
Medená 32
Bratislava
  (od: 23.10.1996 do: 22.04.1997)
Vladimír Pukančík - člen
Znievska 21
Bratislava
  (od: 09.11.1993 do: 22.10.1996)
Ing. Vladimír Pukančík - podpredseda
Znievska 21
Bratislava
Skončenie funkcie: 31.05.2002
  (od: 28.10.1999 do: 12.08.2002)
Ing. Vladimír Pukančík - podpredseda
Znievska 21
Bratislava
Vznik funkcie: 31.05.2001
  (od: 13.08.2002 do: 22.10.2002)
Ing. Vladimír Pukančík - predseda DR
Znievska 21
Bratislava
  (od: 23.10.1996 do: 27.10.1999)
Ing. Vladimír Pukančík - podpredseda
Vigľašská 3009/5
Bratislava - Petržalka
Vznik funkcie: 30.05.2002
  (od: 23.10.2002 do: 29.06.2005)
Ing. Vladimír Pukančík - podpredseda
Vigľašská 3009/5
Bratislava - Petržalka
Vznik funkcie: 30.05.2002 Skončenie funkcie: 30.05.2005
  (od: 30.06.2005 do: 29.06.2005)
Štefan Šulek - člen
Huskova 9
Košice
  (od: 09.11.1993 do: 22.10.1996)
JUDr. Ľudmila Šupková - člen
Gessayova 2569/20
Bratislava - Petržalka
Vznik funkcie: 31.05.2002
  (od: 13.08.2002 do: 22.10.2002)
JUDr. Ľudmila Šupková
Gessayova 2569/20
Bratislava 851 03
Vznik funkcie: 31.05.2005
  (od: 30.06.2005 do: 23.09.2008)
JUDr. Ľudmila Šupková
Gessayova 2569/20
Bratislava 851 03
Vznik funkcie: 31.05.2005 Skončenie funkcie: 16.06.2008
  (od: 24.09.2008 do: 23.09.2008)
JUDr. Ľudmila Šupková
Gessayova 2569/20
Bratislava 851 03
Vznik funkcie: 17.06.2008
  (od: 24.09.2008 do: 19.04.2013)
JUDr. Ľudmila Šupková
Gessayova 2569/20
Bratislava 851 03
Vznik funkcie: 17.06.2008 Skončenie funkcie: 28.02.2013
  (od: 20.04.2013 do: 19.04.2013)
JUDr. Ľudmila Šupková - člen
Gessayova 2569/20
Bratislava - Petržalka
Vznik funkcie: 30.05.2002
  (od: 23.10.2002 do: 29.06.2005)
JUDr. Ľudmila Šupková - člen
Gessayova 2569/20
Bratislava - Petržalka
Vznik funkcie: 30.05.2002 Skončenie funkcie: 30.05.2005
  (od: 30.06.2005 do: 29.06.2005)
Ing. Richard Urban
Pečnianska 27
Bratislava 851 02
Vznik funkcie: 10.12.2004
  (od: 08.01.2005 do: 29.06.2005)
Ing. Richard Urban
Pečnianska 27
Bratislava 851 02
Vznik funkcie: 10.12.2004 Skončenie funkcie: 31.05.2005
  (od: 30.06.2005 do: 29.06.2005)
Helena Vavrinčíková - člen
Sibírska 37
Bratislava
  (od: 23.04.1992 do: 08.11.1993)
Ing. Jaroslav Vosáhlo
Březská 542
Říčany 251 01
Česká republika
Vznik funkcie: 24.10.2006
  (od: 28.10.2006 do: 19.12.2011)
Ing. Jaroslav Vosáhlo
Březská 542
Říčany 251 01
Česká republika
Vznik funkcie: 24.10.2006 Skončenie funkcie: 23.11.2011
  (od: 20.12.2011 do: 19.12.2011)
Jaroslava Zajarná - člen
Osuského 3/A
Bratislava
  (od: 23.04.1992 do: 08.11.1993)
Ing. arch. Gabriel Koczkáš
Prokopova 24
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
Vznik funkcie: 18.06.2020 Skončenie funkcie: 17.02.2021
  (od: 04.03.2021 do: 03.03.2021)
Ing. arch. Gabriel Koczkáš
Prokopova 24
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
Vznik funkcie: 18.06.2020
  (od: 23.07.2020 do: 03.03.2021)
Ing. Štěpán Vosáhlo
Mokropeská 2026
Černošice 252 28
Česká republika
Vznik funkcie: 18.06.2020 Skončenie funkcie: 17.02.2021
  (od: 04.03.2021 do: 03.03.2021)
Ing. Štěpán Vosáhlo
Mokropeská 2026
Černošice 252 28
Česká republika
Vznik funkcie: 18.06.2020
  (od: 23.07.2020 do: 03.03.2021)
Ing. Josef Fidler
Pod Parukářkou 2760/16
Praha 130 00
Česká republika
Vznik funkcie: 24.11.2011
  (od: 20.12.2011 do: 05.08.2016)
Ing. Josef Fidler
Pod Parukářkou 2760/16
Praha 130 00
Česká republika
Vznik funkcie: 24.11.2011 Skončenie funkcie: 30.06.2016
  (od: 06.08.2016 do: 05.08.2016)
Ing. František Lukeš
Děkanská vinice II 1541/18
Praha 140 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.07.2016
  (od: 06.08.2016 do: 22.07.2020)
Ing. František Lukeš
Děkanská vinice II 1541/18
Praha 140 00
Česká republika
Vznik funkcie: 24.11.2011
  (od: 20.12.2011 do: 05.08.2016)
Ing. František Lukeš
Děkanská vinice II 1541/18
Praha 140 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.07.2016 Skončenie funkcie: 17.06.2020
  (od: 23.07.2020 do: 22.07.2020)
Ing. František Lukeš
Děkanská vinice II 1541/18
Praha 140 00
Česká republika
Vznik funkcie: 24.11.2011 Skončenie funkcie: 30.06.2016
  (od: 06.08.2016 do: 05.08.2016)
Ing. Jaroslav Vosáhlo
Březská 542
Říčany 251 01
Česká republika
Vznik funkcie: 24.11.2011
  (od: 20.12.2011 do: 05.08.2016)
Ing. Jaroslav Vosáhlo
Březská 542
Říčany 251 01
Česká republika
Vznik funkcie: 24.11.2011 Skončenie funkcie: 30.06.2016
  (od: 06.08.2016 do: 05.08.2016)
Ing. Jaroslav Vosáhlo
Březská 542
Říčany 251 01
Česká republika
Vznik funkcie: 01.07.2016 Skončenie funkcie: 17.06.2020
  (od: 23.07.2020 do: 22.07.2020)
Ing. Jaroslav Vosáhlo
Březská 542
Říčany 251 01
Česká republika
Vznik funkcie: 01.07.2016
  (od: 06.08.2016 do: 22.07.2020)
Ing. František Lukeš
Děkanská vinice II 1541/18
Praha 140 00
Česká republika
Vznik funkcie: 18.06.2020 Skončenie funkcie: 17.02.2021
  (od: 04.03.2021 do: 03.03.2021)
Ing. František Lukeš
Děkanská vinice II 1541/18
Praha 140 00
Česká republika
Vznik funkcie: 18.06.2020
  (od: 23.07.2020 do: 03.03.2021)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Zmena stanov akciovej spoločnosti odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 17.05.1994. Stary spis: Sa 730
  (od: 30.11.1994)
Notárska zápisnica N 128/95, Nz 127/95 napí- saná dňa 23.5.1995 notárkou JUDr. Helenou Hrušovskou, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 730
  (od: 19.09.1995)
Živnostenský list vydaný dňa 03.01.1996 Obvodným úradom Bratislava III, ev.č. Žo-95/ 54062/Se, reg.č. 14/96. Koncesná listina vydaná dňa 04.01.1996 Obvodným úradom Bratislava III, ev.č. Žo- 95/ 53888/Se, reg. č. 15/96. Stary spis: Sa 730
  (od: 01.03.1996)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 23.05.1996, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 158/96, Nz 149/96 napísaná dňa 23.05.1996 notárom JUDr. Helenou Hrušovskou, na ktorom boli schválené personálne zmeny v predstavenstve, dozornej rade a bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 730
  (od: 23.10.1996)
Notárska zápisnica N 7/97, Nz 7/97 zo dňa 17.1.1997. Stary spis: Sa 730
  (od: 23.04.1997)
Notárska zápisnica N 210/99 zo dňa 28.5.1999,ktorom bol osvedčený podiel časti riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 27.5.1999
  (od: 28.10.1999)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia, ktoré sa konalo dňa 2.3.2000.
  (od: 13.06.2000)
Notárska zápisnica č. N 104/2001, Nz 104/2001 zo dňa 31.5.2001 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia.
  (od: 01.10.2001)
Notárska zápisnica č. Nz 255/2002 zo dňa 30.5.2002 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom boli schválené zmeny v dozornej rade.
  (od: 13.08.2002)
Notárska zápisnica N 117/2003, Nz 39698/2003 zo dňov 22.5.2003. Notárska zápisnica N 141/2003, Nz 45979/2003 zo dňa 10.6.2003. Notárska zápisnica N 223/2003, Nz 75499/2003 zo dňa 28.8.2003 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (od: 28.10.2003)
Zápisnica z predstavenstva zo dňa 3. 5. 2004.
  (od: 03.06.2004)
Notárska zápisnica č. N 422/2004, Nz 44811/2004 zo dňa 25. 5. 2004.
  (od: 18.06.2004)
Notárska zápisnica N 584/2004, Nz 66611/2004 spísaná dňa 27.8.2004 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 25.8.2004, na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (od: 20.09.2004)
Zápisnica č. 99/2004 zo dňa 26.10.2004 zo zasadnutia predstavenstva na ktorom bol JUDr. Martin Belan 2x vymenovaný za náhradného člena predstavenstva.
  (od: 31.12.2004)
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 09.12.2004 vo forme notárskej zápisnice N 1000/2004, Nz 92173/2004 spísanej Mgr. Tomášom Leškovským, notárskym kandidátom .
  (od: 08.01.2005)
Notárska zápisnica č.N 285/2005, Nz 25723/2005, NCRls 25364/2005 zo dňa 07.06.2005, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 31.05.2005, na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (od: 30.06.2005)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 5353/2006, Nz 41871/2006, NCRls 41678/2006 zo dňa 24.10.2006. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 24.10.2006.
  (od: 28.10.2006)
Protokol podnikovej volebnej komisie z výsledkov doplňujúcich volieb člena dozornej rady voleného zamestnancami konaných dňa 12.02.2007.
  (od: 27.04.2007)
Notárska zápisnica N 3384/2008, Nz 22324/2008 zo dňa 27.05.2008 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia.
  (od: 24.07.2008)
Protokol podnikovej volebnej komisie z výsledkov volieb člena dozornej rady voleného zamestnancami konaných v dňoch 16. a 17. júna 2008.
  (od: 24.09.2008)
Zápisnica z dozornej rady z 22.1.2009 a rozhodnutie predstavenstva o premene na Euro.
  (od: 12.02.2009)
Notárska zápisnica N 1992/2009, Nz 17825/2009 zo dňa 29.05.2009 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia.
  (od: 07.07.2009)
Notárska zápisnica N 1513/2010, Nz 48529/2010 zo dňa 1.12.2010.
  (od: 14.04.2011)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 18.05.2011.
  (od: 13.07.2011)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 23.11.2011. Notárska zápisnica č. N 890/2011, Nz 48667/2011 zo dňa 29.11.2011 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 23.11.2011.
  (od: 20.12.2011)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 27.03.2013 a zápisnica zo zasadnutia podnikovej volebnej komisie zo dňa 12.03.2013.
  (od: 20.04.2013)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 28.02.2018.
  (od: 14.04.2018)
Dátum aktualizácie údajov:  21.04.2021
Dátum výpisu:  22.04.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)