Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  426/B

Obchodné meno: 
SLOVNAFT, a.s.
  (od: 30.05.2008)
Sídlo: 
Vlčie hrdlo 1
Bratislava 824 12
  (od: 16.06.2006)
IČO: 
31 322 832
  (od: 29.04.1992)
Deň zápisu: 
01.05.1992
  (od: 29.04.1992)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 29.04.1992)
Predmet činnosti: 
výroba a odbyt jedov a žieravín s výnimkou jedov zvlášť nebezpečných
  (od: 12.08.1994)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zakázku
  (od: 12.08.1994)
výroba výrobkov z ropy a jej chemického spracovania - pohonné látky, mazivá, palivá, uhľovodíky a ich deriváty, plasty a výrobky z nich, anorganické produkty
  (od: 12.08.1994)
základný a aplikovaný výskum v oblasti spracovania ropy, základných petrochemi- ckých a iných organických syntéz a proce- sov, základných organických a anorganických produktov, chemických výrobkov všeobecného charakteru
  (od: 12.08.1994)
poskytovanie technickej pomoci a analytic kého a iného laboratórneho servisu - poradenská a expertízna činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 12.08.1994)
nákup a predaj tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti a maloobchodného predaja doplnkového sortimentu, súvisiaceho s prevádzkou čerpacích staníc v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 12.08.1994)
čistenie nadstavieb železničných a automobilových cisternových vozov
  (od: 12.08.1994)
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov a garáží - správa nehnuteľností
  (od: 12.08.1994)
inžinierska činnosť v investičnej výstavbe
  (od: 12.08.1994)
poskytovanie služieb a pomoci v oblasti požiarnej ochrany - technik požiarnej ochrany a požiarno-asistenčné práce
  (od: 12.08.1994)
poradenská a expertízna činnosť v oblasti bezpečnosti práce
  (od: 12.08.1994)
prevádzkovanie vzdelávacieho zariadenia pre vzdelávanie dospelých
  (od: 12.08.1994)
činnosť psychologických a sociologických poradcov
  (od: 12.08.1994)
ubytovacie služby
  (od: 12.08.1994)
výroba a odbyt zvlášť nebezpečných jedov
  (od: 12.08.1994)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
  (od: 12.08.1994)
dovoz vecí do SR určených k využitiu vo výrobe organizácie podľa registrácie č.j.13/07223/90, registračné číslo 108 000745 a č.j.13/08210/90, registračné číslo 108 001370
  (od: 12.08.1994)
ývoz vecí zo SR z vlastnej výroby organizácie podľa registračného čísla 108 001370 č.j. 13/08210/90 a registračného čísla 108 003099 č.j. 13/11201/90 hs 2901102 hs 2712105 hs 2715007 hs 2901218 hs 2901226 hs 2804409 hs 2902303 hs 2902605 hs 2902419 hs 2905311 hs 2907119 hs 2914115 hs 2802007 hs 3901106 hs 3902102 hs 3606902 hs 2715007 hs 2707306 hs 2712903 hs 2901102 hs 2804301 hs 2902206 hs 2902435 hs 2910101 hs 2917378 hs 2830108 hs 2901102 hs 2710
  (od: 12.08.1994)
prevzatie, dlhodobé skladovanie, včasné obmieňanie a ochrana štátnych hmotných rezerv
  (od: 12.08.1994)
prevádzka produktovodu a vybraných konsignačných skladov
  (od: 12.08.1994)
opravy a vykonávanie revízií stabilných a polostabilných hasiacich zariadení
  (od: 23.08.1995)
prenájom železničných vozňov
  (od: 14.03.1996)
prenájom technických zariadení s obsluhujúcim presonálom
  (od: 14.03.1996)
ostatné služby v doprave - zabezpečenie služieb spojených s prevádzkou železničnej dopravy (prístavba vagónov, manipulácia)
  (od: 14.03.1996)
prevádzkovanie kreditného systému
  (od: 30.11.1998)
vydávanie nebankových platobných kariet - čípové karty
  (od: 24.07.2001)
prevádzka vnútroštátnych dráh vlečky
  (od: 24.07.2001)
ochrana a zabezpečenie prevádzkovej spoľahlivosti produktovodnej siete
  (od: 24.07.2001)
poradenská činnosť v oblasti skladovania a prepravy ropných výrobkov
  (od: 24.07.2001)
inštalácia programových a operačných systémov do počítačov
  (od: 02.10.2004)
prenájom zariadení výpočtovej techniky a software
  (od: 02.10.2004)
poskytovanie úverov nebankovým spôsobom z vlastných zdrojov spoločnosti
  (od: 02.10.2004)
vedenie účtovníctva
  (od: 23.04.2005)
prevádzkovanie umývacích liniek
  (od: 23.04.2005)
prevádzkovanie čerpacích staníc
  (od: 23.04.2005)
vydávanie a správa nebankových kariet
  (od: 23.04.2005)
geodetické a kartografické práce
  (od: 23.04.2005)
prevádzkovanie verejnej kanalizácie pre kategóriu K- I
  (od: 26.05.2005)
prenájom motorových vozidiel
  (od: 02.08.2005)
prenájom reklamných plôch a predajných priestorov s poskytovaním doplnkových služieb- obstarávateľská činnosť
  (od: 02.08.2005)
prevádzkovanie nevýherných automatov
  (od: 02.08.2005)
plynárenstvo: výroba plynu, dodávka plynu, distribúcia plynu, uskladňovanie plynu
  (od: 16.06.2006)
elektroenergetika: dodávka elektriny, distribúcia elektriny
  (od: 22.07.2010)
výroba tepla, rozvod tepla: výroba tepla: celkový inštalovaný výkon 45 MW; z toho plynné palivo 27 MW; rozvod tepla: maximálny výkon pre dodávku tepla 866 MW
  (od: 22.07.2010)
pohonné látky a ropa: prevádzkovanie potrubí na prepravu pohonných látok
  (od: 16.06.2006)
prenájom palivových nádrží
  (od: 28.06.2006)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 28.06.2006)
administratívne, organizačné a technické práce súvisiace s vyhľadávaním, triedením, spracovaním a zoraďovaním informácií
  (od: 28.06.2006)
činnosť ekonomických, účtovných a organizačných poradcov
  (od: 28.06.2006)
nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti - veľkoobchod
  (od: 28.06.2006)
výroba a predaj chemicky upravenej vody
  (od: 28.06.2006)
výroba a predaj sušeného vzduchu
  (od: 28.06.2006)
nákup a predaj dusíka
  (od: 28.06.2006)
public relations - styk s verejnosťou
  (od: 28.06.2006)
pohonné látky a ropa: prevádzkovanie potrubí na prepravu ropy
  (od: 22.07.2006)
pohonné látky a ropa: prevádzkovanie zariadenia na plnenie tlakových nádob, prevádzkovanie zariadenia na rozvod skvapalneného plynného uhľovodíka
  (od: 22.07.2006)
prevádzkovanie verejných vodovodov V - II. kategórie
  (od: 06.06.2007)
správa registratúry
  (od: 14.08.2008)
činnosť vodohospodára
  (od: 14.08.2008)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (od: 14.08.2008)
výroba a predaj priemyselnej vody
  (od: 12.08.2009)
havarijný technik alebo špecialista na prevenciu závažných priemyselných havárií
  (od: 12.08.2009)
bezpečnostnotechnické služby
  (od: 12.08.2009)
skladovanie okrem prevádzkovania verejných skladov
  (od: 12.08.2009)
prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 12.08.2009)
prenájom zariadení, strojov, prístrojov a a technologických celkov
  (od: 12.08.2009)
vybavovanie colnej deklarácie
  (od: 12.08.2009)
prevádzkovanie garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá ak slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti
  (od: 12.08.2009)
vykonávanie chemického, fyzikálneho, fyzikálno-chemického laboratórneho skúšania ropy a ropných rafinérskych a petrochemických výrobkov podľa rozsahu akreditácie
  (od: 12.08.2009)
vykonávanie inšpekcie kvality rafinérskych produktov a petrochemikálií podľa požiadaviek technických noriem, vnútropodnikových technických špecifikácií a/alebo špecifikácií zákazníka v rozsahu akreditácie
  (od: 12.08.2009)
predaj skvapalneného plynného uhľovodíka určeného na pohon motorových vozidiel
  (od: 12.08.2009)
výroba technických plynov
  (od: 22.09.2009)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,,
  (od: 12.08.2009)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
  (od: 12.08.2009)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
  (od: 12.08.2009)
výkon činnosti stavebného dozoru - technické, technologické a energetické vybavenie stavieb
  (od: 12.08.2009)
výroba a predaj jedovatých látok
  (od: 12.08.2009)
spracovanie dokumentácie pre plnenie úloh pred a po vzniku mimoriadnej udalosti
  (od: 12.08.2009)
dispečerské riadenie výrobných procesov
  (od: 12.08.2009)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností ( realitná činnosť )
  (od: 12.08.2009)
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (od: 12.08.2009)
prevádzkovanie športových zariadení
  (od: 12.08.2009)
počítačové služby
  (od: 12.08.2009)
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (od: 12.08.2009)
reklamné a marketingové služby
  (od: 30.06.2010)
organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (od: 30.06.2010)
prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
  (od: 30.06.2010)
vydavateľská činnosť
  (od: 30.06.2010)
prevádzkovanie závodného hasičského útvaru
  (od: 05.11.2013)
technik požiarnej ochrany
  (od: 05.11.2013)
špecialista požiarnej ochrany
  (od: 05.11.2013)
opravy, plnenie a revízia hasiacich prístrojov
  (od: 05.11.2013)
oprava a kontrola požiarnych hydrantov
  (od: 05.11.2013)
iné podnikanie v civilnom letectve – pozemná obsluha lietadiel – služby spojené s plnením paliva – organizácia a výkon plnenia a odsávania paliva, kontroly kvality a kvantity dodávok paliva
  (od: 20.01.2016)
Pohostinská činnosť
  (od: 21.05.2016)
Prieskum trhu
  (od: 21.05.2016)
poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia s predajom na priamu konzumáciu
  (od: 14.02.2017)
výroba výrobkov studenej kuchyne
  (od: 14.02.2017)
Výroba a predaj energosádrovca
  (od: 07.06.2017)
Technicko-organizačná pomoc pri realizácii projektov na čerpanie finančných zdrojov z EÚ pre Štrukturálne fondy a Kohézny fond
  (od: 07.06.2017)
Spracovanie ekonomických projektov na čerpanie finančných zdrojov z EÚ pre Štrukturálne fondy a Kohézny fond
  (od: 07.06.2017)
Poradenská činnosť a vypracovanie bezpečnostných projektov na ochranu osobných údajov
  (od: 07.06.2017)
Sprostredkovanie zamestnania za úhradu okrem činnosti športového agenta
  (od: 07.06.2017)
Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá
  (od: 07.06.2017)
Poradenská činnosť v oblasti personálneho manažmentu
  (od: 07.06.2017)
Konzultačné, poradenské, tréningové a koučovacie služby v oblasti rozvoja ľudských zdrojov
  (od: 07.06.2017)
Zasielateľstvo
  (od: 27.07.2018)
Pomocné činnosti v doprave
  (od: 27.07.2018)
Prevádzkovanie nabíjacích stojanov pre elektrické vozidlá
  (od: 29.09.2019)
Poskytovanie nabíjania elektrických vozidiel
  (od: 29.09.2019)
Poskytovanie služieb osobného charakteru
  (od: 29.09.2019)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 12.08.1994)
Zsolt Pethö - člen predstavenstva
Mikszáth ú. 69
Budapešť 1205
Maďarsko
Vznik funkcie: 01.06.2017
  (od: 07.06.2017)
Tímea Reicher - člen predstavenstva
Povodská cesta 58/2
Dunajská Streda 929 01
Vznik funkcie: 21.04.2018
  (od: 30.05.2018)
JUDr. Oszkár Világi - predseda predstavenstva
Rad Pókatelék 4409/13
Dunajská Streda 929 01
Vznik funkcie: 23.08.2019
  (od: 05.10.2019)
Ing. Gabriel Szabó - podpredseda
Karloveské rameno 5538/2A
Bratislava- Karlova Ves 841 04
Vznik funkcie: 15.07.2020
  (od: 24.10.2020)
Ing. Marek Senkovič - Člen predstavenstva
Šancová 55
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 831 04
Vznik funkcie: 09.11.2020
  (od: 23.01.2021)
Zsuzsanna Éva Ortutay - člen
Hosszúréti utca 6.fszt.1
Budapešť 1112
Maďarsko
Vznik funkcie: 21.04.2020
  (od: 20.06.2020)
Zsolt Huff - člen
Lehel utca 77
Százhalombatta 2440
Maďarsko
Vznik funkcie: 21.04.2020
  (od: 20.06.2020)
Ferenc Horváth - člen
Nagybányai út 7
Szentendre 2000
Maďarsko
Vznik funkcie: 21.05.2017
  (od: 24.10.2020)
Konanie menom spoločnosti: 
Samostatne konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť, sú oprávnení podpisovať najmenej dvaja členovia predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (od: 03.06.2009)
Prokúra: 
Prokuristi sú splnomocnení na všetky právne úkony, ku ktorým dochádza pri prevádzke spoločnosti. Prokuristi sa podpisujú za spoloč- nosť tým spôsobom, že k obchodnému menu spo- ločnosti pripoja dodatok označujúci prokúru a svoj podpis. Prokuristi sú oprávnení zastu- povať a podpisovať za spoločnosť každý samo- statne.
  (od: 06.10.1997)
Základné imanie: 
684 757 602,8 EUR Rozsah splatenia: 684 757 602,8 EUR
  (od: 02.04.2009)
Akcie: 
Počet: 20625229
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 33,2 EUR
  (od: 02.04.2009)
Akcionár: 
MOL Nyrt.
Október huszonharmadika u. 18
Budapešť 1117
Maďarsko
  (od: 31.07.2021)
Dozorná rada: 
Ing. Slavomír Hatina
Strmý vŕšok 8141/141
Bratislava - Záhorská Bystrica 841 06
Vznik funkcie: 01.06.2017
  (od: 07.06.2017)
Ing. Matúš Horváth
Bakošová 4714/3
Bratislava 841 03
Vznik funkcie: 09.12.2017
  (od: 08.02.2018)
Martina Darnadiová
Čiližská 6
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 09.12.2017
  (od: 08.02.2018)
Ing. Richard Austen
Tomanova 9974/116
Bratislava - Vajnory 813 07
Vznik funkcie: 23.08.2019
  (od: 29.09.2019)
Zoltán Áldott - predseda
Labancz u. 29/b. fszt.
Budapešť 1021
Maďarsko
Vznik funkcie: 21.06.2018
  (od: 27.07.2018)
Ákos Székely
Birs utca 4.1.em.4
Budapešť 1112
Maďarsko
Vznik funkcie: 21.04.2020
  (od: 18.07.2020)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Dňa 23.2.1994 prijatá zmena stanov akciovej spoločnosti. Stary spis: Sa 838
  (od: 07.04.1994)
Valné zhromaždenie konané dňa 8.6.1994, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 56/94, Nz 56/94 schválilo zmenu stanov akciovej spoločnosti. Stary spis: Sa 838
  (od: 12.08.1994)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.11.1994, zápis č. 27 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 20.12.1994. Stary spis: Sa 838
  (od: 01.02.1995)
Zmena stanov akciovej spoločnosti odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 8.6.1994. Stary spis: Sa 838
  (od: 25.07.1995)
Notárska zápisnica N 65/95, Nz 63/95 napísaná dňa 24.5.1995 notárkou JUDr.Oľgou Folbovou z valného zhromaždenia, na ktorom bolo roz- hodnuté o zmene stanov spoločnosti a zmene člena dozornej rady Stary spis: Sa 838
  (od: 23.08.1995)
Na základe rozhodnutia predstavenstva Slovnaft a.s. zo dňa 19.1.1994 bola zlúčená obchodná spoločnosť TRUCKCENTER Bratislava, spol. s r.o. so sídlom Bratislava, Kaukazská ul. so Slovnaft a.s. Bratislava v súlade s § 69 ods. 3 Zák. č. 513/91 Zb. s tým, že všetky práva a záväzky TRUCKCENTER Bratislava spol. s r.o. prechádzajú na Slovnaft a.s. Stary spis: Sa 838
  (od: 20.12.1995)
Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 13.11.1995. Stary spis: Sa 838
  (od: 14.03.1996)
Notárska zápisnica N 60/96, Nz 53/96 zo dňa 17.4.1996, zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 17.4.1996. Stary spis: Sa 838
  (od: 10.10.1996)
Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromažde- ní dňa 24.4.1997 osvedčené notárskou zápisni- cou N 46/97, Nz 36/97 spísanou JUDr. Janou Mikušovou. Stary spis: Sa 838
  (od: 06.10.1997)
Rozhodnutím mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti Slov-Truck-Center a.s. konaného dňa 30.1.1995, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 17/95, NZ 16/95 napísanou dňa 30.1.1995 notárkou JUDr. Oľgou Foblovou, bola spoločnosť Slov-Truck-Center a.s. zrušená bez likvidácie s tým, že imanie zrušenej spoločnosti a všetky jej práva, povinnosti a záväzky prechádzajú v súlade s uznesením predstavenstva Slovnaft a.s. č. 2/95 zo dňa 19.9.1995 na spoločnosť Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo, Bratislava. Stary spis: Sa 838
  (od: 16.02.1998)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23.4.1998, notárska zápisnica č. N 57/98, Nz 50/98 zo dňa 23.4.1998 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 23.4.1998, na ktorom bola schválená zmena stanov. Zápisnica z predstavenstva zo dňa 30.6.1998 o kooptovaní nového člena predstavenstva. Zápisnica z predstavenstva zo dňa 29.9.1998 o kooptovaní nového člena predstavenstva a zápisnica z predstavenstva zo dňa 15.7.1998 o zrušení prokúry.
  (od: 30.11.1998)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 24.6.1999 Notárska zápisnica č. N 136/9 Nz 121/99 zo dňa 24.6.99 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia na ktorom bola schválenázmena stanov.
  (od: 15.02.2000)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 24.5.2000. Notárska zápisnica č. N 118/00, Nz 108/00 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti.
  (od: 16.11.2000)
Na základe rozhodnutia predstavenstva Slovnaft, a.s. Bratislava zo dňa 28.3.2001 a dohody o zlúčení z 22.6.2001 bola zlúčená obchodná spoločnosť Slovnaft Benzinol, a.s. Bratislava so sídlom Bratislava, Mlynské Nivy 48, so Slovnaft, a.s. Bratislava v súlade s § 69 ods. 3 Obchodného zákonníka s tým, že všetky práva a záväzky Slovnaft Benzinol, a.s. prechádzajú na Slovnaft, a.s. uznesením predstavenstva zo dňa 28.3.2001 a dohodou o zlúčení zo dňa 22.6.2001.
  (od: 24.07.2001)
Výpis č. 08/2001 zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 30.8.2001, na ktorom predstavenstvo rozhodlo o zlúčení so spoločnosťou SLOVNAFT TRADE, a.s. spoločnosť SLOVNAFT, a.s. preberá na seba všetky práva, záväzky, pohľadávky a majetok zrušenej spoločnosti SLOVNAFT TRADE, a.s. so sídlom Dr. Vl. Clementisa 10, 821 02 Bratislava s účinnosťou od 31.12.2001.
  (od: 11.12.2001)
Notárska zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia N 333/00 Nz 305/00 zo dňa 20.12.2000 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia a notárska zápisnica zo dňa 16.05.2001, č. N 133/01 Nz 125/01 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena predstavenstva a zápisnica z predstavenstva zo dňa 19.12.2001, na ktorom bola udelená prokúra p. Heimovi Tomanovi a Lászlóvi Feketemu.
  (od: 18.02.2002)
Predaj časti podniku predstavujúcej požiarny útvar v prospech spoločnosti Group 4 Falck Services, s.r.o. na základe zmluvy o predaji časti podniku zo dňa 28.11.2002.
  (od: 07.09.2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 17.5.2003 - 18.5.2003 osvedčené v notárskej zápisnici N 1784/03, Nz 47674/03 napísanej dňa 13.6.2003 notárom JUDr. Vlhom. Zmena v orgánoch spoločnosti. Na základe predstavenstva spoločnosti Slovnaft, a.s. Bratislava zo dňa 16.5.2003 a Zmluvy o zlúčení uzavretej dňa 22.5.2003 bola v súlade s § 69 ods. 3 Obchodného zákonníka zlúčená obchodná spoločnosť Benatech, a.s. so sídlom Továrenská 12, 811 09 Bratislava, IČO: 36 016 381 so spoločnosťou Slovnaft, a.s. s tým, že všetky práva a záväzky, majetok a pohľadávky zrušenej spoločnosti Benatech, a.s. prechádzajú na Slovnaft, a.s.
  (od: 08.09.2004)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenie spoločnosti zo dňa 27.05.2004 vo forme notárskej zápisnice N 242/2004, Nz 45668/2004 spísanej JUDr. Miroslavom Pavlovičom, notárom.
  (od: 02.10.2004)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia zo dňa 27.5.2004 vo forme notárskej zápisnice N 242/2004, Nz 45668/2004 spísanej JUDr. Miroslavom Pavlovičom, na ktorom bola schválená zmena stanov. Osvedčenie o priebehu mimoriadného valného zhromaždenia dňa 17.12.2002 vo forme notárskej zápisnice N 339/02, Nz 336/02 napísanej dňa 17.12.02 notárom JUDr. Janou Mikušovou - schálená zmena stanov - rozšírenie predmetu činnosti.
  (od: 05.05.2005)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.4.2005 osvedčená vo forme notárskej zápisnice N 148/2005, Nz 21590/2005 spísanej dňa 16.5.2005 - schválenie zmeny stanov.
  (od: 07.09.2005)
Uznesenie predstavenstva zo dňa 25.11.2005 - zriadenie odštepného závodu SLOVNAFT, a.s. - odštepný závod Petrochémia.
  (od: 01.01.2006)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 24.04.2006 vo forme notárskej zápisnice č. N 141/2006, Nz 18056/2006 spísanej notárom JUDr. Miroslavom Pavlovičom, na ktorom bola schválená zmena stanov - rozšírenie predmetu podnikania, zmena sídla spoločnosti.
  (od: 16.06.2006)
Notárska zápisnica N 141/2006, Nz 18056/2006, NCRls 17953/2006 zo dňa 11.5.2006 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 24.4.2006.
  (od: 28.06.2006)
Rozhodnutie predstavenstva spoločnosti zo dňa 25.09.2006 o zrušení odštepného závodu SLOVNAFT, a.s. - odštepný závod Petrochémia.
  (od: 31.10.2006)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 20.04.2007 vo forme notárskej zápisnice č. N 167/2007, Nz 18439/2007, NCRls 18367/2007 zo dňa 14.05.2007.
  (od: 06.06.2007)
Uznesenie predstavenstva zo dňa 14.4.2008.
  (od: 01.06.2008)
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 18.04.2008. Osvedčenie o priebehu riadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 18.04.2008 - spísané vo forme forme notárskej zápisnice N 141/2008 Nz 19242/2008 dňa 07.05.2008. Opravná doložka k notárskej zápisnici zo dňa 19.05.2008. Výpis zo Zápisu č. 02/2008 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 18.04.2008. Výpis zo Zápisnice č. 02/2008 zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 18.04.2008.
  (od: 23.05.2008)
Výpis zo Zápisnice č 03/2008 zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 19.06.2008.
  (od: 22.07.2008)
Výpis zo zápisu č. 02/2008 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 18.4.2008 z 21.8.2008.
  (od: 05.09.2008)
Výpis z uznesenia predstavenstva zo dňa 17.4.2009.
  (od: 19.05.2009)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 17.04.2009 vo forme notárskej zápisnice č. N 95/2009, Nz 15097/2009, NCRls 15281/2009 spísanej dňa 12.05.2009.
  (od: 03.06.2009)
Výpis z uznesenia predstavenstva konaného dňa 30.12.2009.
  (od: 17.02.2010)
Notárska zápisnica N 134/2010, Nz 15355/2010 zo dňa 3.5.2010 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia.
  (od: 28.05.2010)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 23.04.2010 vo forme notárskej zápisnice č. N 134/2010, Nz 15355/2010, NCRls 15616/2010 spísanej dňa 03.05.2010.
  (od: 22.07.2010)
Výpis z uznesenia predstavenstva konaného dňa 23.7.2010.
  (od: 21.08.2010)
Výpis z uznesenia predstavenstva zo dňa 29.4.2011.
  (od: 04.06.2011)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 21.04.2011 spísaná vo forme notárskej zápisnice N 155/2011 Nz 15198/2011 dňa 28.04.2011. Výpis z uznesenia dozornej rady zo dňa 21.04.2011.
  (od: 17.06.2011)
Výpis z uznesenia dozornej rady zo dňa 30.05.2011
  (od: 08.07.2011)
Výpis z uznesenia zasadania dorornej rady zo dňa 14.09.2011.
  (od: 22.10.2011)
Uznesenie dozornej rady zo dňa 30.08.2011.
  (od: 25.10.2011)
Osvedčenie o priebehu riadneho valného zhromaždenia spoločnosti - notárska zápisnica N 257/2012, Nz 15135/2012 zo dňa 30.04.2012.
  (od: 19.05.2012)
Osvedčenie o priebehu riadneho valného zhromaždenia spoločnosti notárska zápisnica zo dňa 30.04.2012.
  (od: 08.06.2012)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 21.10. 2012.
  (od: 01.01.2013)
Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 30.10.2012 o zlúčení so spoločnosťou Slovnaft Petrochemicals, s.r.o. , so sídlom Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava, IČO: 35 953 039, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 37409/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie. Obchodná spoločnosť SLOVNAFT a.s., so sídlom Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO : 35 322 832, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 426/B, sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 867/2012, Nz 40846/2012 dňa 31.10.2012 stáva právnym nástupcom spoločnosti Slovnaft Petrochemicals s. r. o. a preberá všetky jej práva a záväzky.
  (od: 01.01.2013)
Rozhodnutie per rollam zo dňa 22.10.2012 a 10.12.2012.
  (od: 20.12.2012)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 19.04.2013 spísaná vo forme notárskej zápisnice č. N 245/2013, Nz 14087/2013, NCRls 14363/2013 dňa 29.04.2013.
  (od: 04.06.2013)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 19.04.2013 spísaná vo forme notárskej zápisnice č. N 245/2013, Nz 14087/2013, NCRls 14363/2013 dňa 29.04.2013.
  (od: 05.11.2013)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N 341/2014 Nz 15472/2014 NCRls 15753/2014 zo dňa 24.04.2014
  (od: 13.05.2014)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 15.04.2015 spísaná vo forme notárskej zápisnice č. N 258/2015, Nz 14074/2015, NCRls 14414/2015 dňa 27.04.2015.
  (od: 16.05.2015)
Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti Slovnaft Retail, s.r.o. vo forme Uznesenia predstavenstva č. 112/2015 zo dňa 26.11.2015 spoločnosti SLOVNAFT, a.s. vykonávajúcej pôsobnosť valného zhromaždenia, na základe ktorého bolo rozhodnuté o zrušení spoločnosti Slovnaft Retail, s.r.o., so sídlom Vlčie hrdlo 1, 821 07 Bratislava, IČO 35 700 912 bez likvidácie a jej zlúčenie so spoločnosťou SLOVNAFT, a.s., so sídlom Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO 31 322 832. Spoločnosť SLOVNAFT, a.s., so sídlom Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO 31 322 832 ako nástupnícka spoločnosť na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 934/2015, Nz47093/2015, NCRls 48032/2015 zo dňa 27.11.2015 sa stáva právnym nástupcom spoločnosti Slovnaft Retail, s.r.o. a preberá všetky jej práva a záväzky.
  (od: 01.01.2016)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 7.4.2016 spísaná vo forme notárskej zápisnice č. N 265/2016, Nz 13169/2016, NCRls 13551/2016 dňa 15.4.2016
  (od: 21.05.2016)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 6.4.2017, spísaná vo forme notárskej zápisnice č. N254/2017, Nz12698/2017, NCR/s 12940/2017, zo dňa 13.4.2017
  (od: 07.06.2017)
Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 357/2017, Nz 44999/2017, zo dňa 20.11.2017.
  (od: 01.01.2018)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 272/2018, Nz 11804/2018, NCRls 12027/2018 zo dňa 16.04.2018. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 14.06.2018. Uznesenie dozornej rady per rollam prijaté dňa 21.06.2018.
  (od: 27.07.2018)
Zápis rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti SLOVNAFT, a.s. zo dňa 10.10.2019 v zmysle § 118i ods. 6 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) o prechode akcií všetkých zostávajúcich akcionárov na spoločnosť MOL Nyrt., so sídlom Október huszonharmadika utca 18, H-1117 Budapešť, Maďarská republika, IČO: 01-10-041683 ako navrhovateľa (ďalej ako „MOL Nyrt.“): Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti SLOVNAFT, a.s., so sídlom Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31 322 832, schvaľuje prechod akcií všetkých zostávajúcich akcionárov spoločnosti SLOVNAFT, a.s. na spoločnosť MOL Nyrt. v rámci uplatnenia práva výkupu spoločnosťou MOL Nyrt. ako navrhovateľom za protiplnenie za akcie cieľovej spoločnosti SLOVNAFT, a.s. poskytnuté v peniazoch vo výške 85,00 EUR za každú akciu cieľovej spoločnosti SLOVNAFT, a.s. v súlade s Podmienkami uplatnenia práva výkupu schválenými spoločnosťou MOL Nyrt. zo dňa 13.8.2019 ako navrhovateľom a v zmysle Rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. z. 100-000-187-997 k č. sp. NBS1-000-040-885 zo dňa 3.9.2019 o udelení predchádzajúceho súhlasu spoločnosti MOL Nyrt. s týmto uplatnením práva výkupu, pričom prechod akcií všetkých zostávajúcich akcionárov spoločnosti SLOVNAFT, a.s. na spoločnosť MOL Nyrt. sa vzťahuje na 296 204 kusov akcií registrovaných pod číslami ISIN CS0009004452, SK1120001369 a SK1120005949.
  (od: 17.11.2019)
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (od: 01.01.2013)
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením: 
CM European Power Slovakia, s.r.o.
Vlčie hrdlo 1
Bratislava 824 12
  (od: 01.01.2018)
Slovnaft Petrochemicals, s.r.o.
Vlčie hrdlo 4846
Bratislava 824 12
  (od: 01.01.2013)
Slovnaft Retail, s.r.o.
Vlčie hrdlo 1
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 07
  (od: 01.01.2016)
Predaj: 
*
Došlo k predaju časti podniku SLOVNAFT, a.s. na základe Zmluvy o prevode časti podniku zo dňa 17.10.2002, uzavretej medzi spoločnosťami SLOVNAFT, a.s. a Accenture Services, s.r.o..
  (od: 05.10.2004)
Dátum aktualizácie údajov:  23.09.2021
Dátum výpisu:  24.09.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)