Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  426/B

Obchodné meno: 
SLOVNAFT, a.s.
  (od: 30.05.2008)
SLOVNAFT , a.s.
  (od: 30.11.1998 do: 29.05.2008)
SLOVNAFT a.s.
  (od: 29.04.1992 do: 29.11.1998)
Sídlo: 
Vlčie hrdlo 1
Bratislava 824 12
  (od: 16.06.2006)
Vlčie hrdlo
Bratislava 824 12
  (od: 29.04.1992 do: 15.06.2006)
IČO: 
31 322 832
  (od: 29.04.1992)
Deň zápisu: 
01.05.1992
  (od: 29.04.1992)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 29.04.1992)
Predmet činnosti: 
výroba a odbyt jedov a žieravín s výnimkou jedov zvlášť nebezpečných
  (od: 12.08.1994)
výroba výrobkov z ropy a jej chemického spracovania - pohonné látky, mazivá, palivá, uhľovodíky a ich deriváty, plasty a výrobky z nich, anorganické produkty
  (od: 12.08.1994)
základný a aplikovaný výskum v oblasti spracovania ropy, základných petrochemi- ckých a iných organických syntéz a proce- sov, základných organických a anorganických produktov, chemických výrobkov všeobecného charakteru
  (od: 12.08.1994)
poskytovanie technickej pomoci a analytic kého a iného laboratórneho servisu - poradenská a expertízna činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 12.08.1994)
nákup a predaj tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti a maloobchodného predaja doplnkového sortimentu, súvisiaceho s prevádzkou čerpacích staníc v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 12.08.1994)
čistenie nadstavieb železničných a automobilových cisternových vozov
  (od: 12.08.1994)
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov a garáží - správa nehnuteľností
  (od: 12.08.1994)
poradenská a expertízna činnosť v oblasti bezpečnosti práce
  (od: 12.08.1994)
prevádzkovanie vzdelávacieho zariadenia pre vzdelávanie dospelých
  (od: 12.08.1994)
činnosť psychologických a sociologických poradcov
  (od: 12.08.1994)
ubytovacie služby
  (od: 12.08.1994)
výroba a odbyt zvlášť nebezpečných jedov
  (od: 12.08.1994)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
  (od: 12.08.1994)
dovoz vecí do SR určených k využitiu vo výrobe organizácie podľa registrácie č.j.13/07223/90, registračné číslo 108 000745 a č.j.13/08210/90, registračné číslo 108 001370
  (od: 12.08.1994)
ývoz vecí zo SR z vlastnej výroby organizácie podľa registračného čísla 108 001370 č.j. 13/08210/90 a registračného čísla 108 003099 č.j. 13/11201/90 hs 2901102 hs 2712105 hs 2715007 hs 2901218 hs 2901226 hs 2804409 hs 2902303 hs 2902605 hs 2902419 hs 2905311 hs 2907119 hs 2914115 hs 2802007 hs 3901106 hs 3902102 hs 3606902 hs 2715007 hs 2707306 hs 2712903 hs 2901102 hs 2804301 hs 2902206 hs 2902435 hs 2910101 hs 2917378 hs 2830108 hs 2901102 hs 2710
  (od: 12.08.1994)
prevzatie, dlhodobé skladovanie, včasné obmieňanie a ochrana štátnych hmotných rezerv
  (od: 12.08.1994)
prevádzka produktovodu a vybraných konsignačných skladov
  (od: 12.08.1994)
prenájom železničných vozňov
  (od: 14.03.1996)
prenájom technických zariadení s obsluhujúcim presonálom
  (od: 14.03.1996)
ostatné služby v doprave - zabezpečenie služieb spojených s prevádzkou železničnej dopravy (prístavba vagónov, manipulácia)
  (od: 14.03.1996)
prevádzkovanie kreditného systému
  (od: 30.11.1998)
vydávanie nebankových platobných kariet - čípové karty
  (od: 24.07.2001)
prevádzka vnútroštátnych dráh vlečky
  (od: 24.07.2001)
ochrana a zabezpečenie prevádzkovej spoľahlivosti produktovodnej siete
  (od: 24.07.2001)
poradenská činnosť v oblasti skladovania a prepravy ropných výrobkov
  (od: 24.07.2001)
prenájom zariadení výpočtovej techniky a software
  (od: 02.10.2004)
Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (od: 18.12.2021)
vedenie účtovníctva
  (od: 23.04.2005)
prevádzkovanie umývacích liniek
  (od: 23.04.2005)
prevádzkovanie čerpacích staníc
  (od: 23.04.2005)
vydávanie a správa nebankových kariet
  (od: 23.04.2005)
geodetické a kartografické práce
  (od: 23.04.2005)
prevádzkovanie verejnej kanalizácie pre kategóriu K- I
  (od: 26.05.2005)
prenájom motorových vozidiel
  (od: 02.08.2005)
plynárenstvo: výroba plynu, dodávka plynu, distribúcia plynu, uskladňovanie plynu
  (od: 16.06.2006)
pohonné látky a ropa: prevádzkovanie potrubí na prepravu pohonných látok
  (od: 16.06.2006)
prenájom palivových nádrží
  (od: 28.06.2006)
administratívne, organizačné a technické práce súvisiace s vyhľadávaním, triedením, spracovaním a zoraďovaním informácií
  (od: 28.06.2006)
nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti - veľkoobchod
  (od: 28.06.2006)
výroba a predaj chemicky upravenej vody
  (od: 28.06.2006)
výroba a predaj sušeného vzduchu
  (od: 28.06.2006)
nákup a predaj dusíka
  (od: 28.06.2006)
public relations - styk s verejnosťou
  (od: 28.06.2006)
pohonné látky a ropa: prevádzkovanie potrubí na prepravu ropy
  (od: 22.07.2006)
pohonné látky a ropa: prevádzkovanie zariadenia na plnenie tlakových nádob, prevádzkovanie zariadenia na rozvod skvapalneného plynného uhľovodíka
  (od: 22.07.2006)
prevádzkovanie verejných vodovodov V - II. kategórie
  (od: 06.06.2007)
správa registratúry
  (od: 14.08.2008)
činnosť vodohospodára
  (od: 14.08.2008)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (od: 14.08.2008)
výroba a predaj priemyselnej vody
  (od: 12.08.2009)
havarijný technik alebo špecialista na prevenciu závažných priemyselných havárií
  (od: 12.08.2009)
bezpečnostnotechnické služby
  (od: 12.08.2009)
skladovanie okrem prevádzkovania verejných skladov
  (od: 12.08.2009)
prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 12.08.2009)
prenájom zariadení, strojov, prístrojov a a technologických celkov
  (od: 12.08.2009)
prevádzkovanie garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá ak slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti
  (od: 12.08.2009)
vykonávanie chemického, fyzikálneho, fyzikálno-chemického laboratórneho skúšania ropy a ropných rafinérskych a petrochemických výrobkov podľa rozsahu akreditácie
  (od: 12.08.2009)
vykonávanie inšpekcie kvality rafinérskych produktov a petrochemikálií podľa požiadaviek technických noriem, vnútropodnikových technických špecifikácií a/alebo špecifikácií zákazníka v rozsahu akreditácie
  (od: 12.08.2009)
predaj skvapalneného plynného uhľovodíka určeného na pohon motorových vozidiel
  (od: 12.08.2009)
výroba technických plynov
  (od: 22.09.2009)
výkon činnosti stavebného dozoru - technické, technologické a energetické vybavenie stavieb
  (od: 12.08.2009)
výroba a predaj jedovatých látok
  (od: 12.08.2009)
spracovanie dokumentácie pre plnenie úloh pred a po vzniku mimoriadnej udalosti
  (od: 12.08.2009)
dispečerské riadenie výrobných procesov
  (od: 12.08.2009)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností ( realitná činnosť )
  (od: 12.08.2009)
prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
  (od: 30.06.2010)
vydavateľská činnosť
  (od: 30.06.2010)
prevádzkovanie závodného hasičského útvaru
  (od: 05.11.2013)
technik požiarnej ochrany
  (od: 05.11.2013)
špecialista požiarnej ochrany
  (od: 05.11.2013)
iné podnikanie v civilnom letectve – pozemná obsluha lietadiel – služby spojené s plnením paliva – organizácia a výkon plnenia a odsávania paliva, kontroly kvality a kvantity dodávok paliva
  (od: 20.01.2016)
Pohostinská činnosť
  (od: 21.05.2016)
Výroba tepla, rozvod tepla
  (od: 18.12.2021)
poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia s predajom na priamu konzumáciu
  (od: 14.02.2017)
výroba výrobkov studenej kuchyne
  (od: 14.02.2017)
Výroba a predaj energosádrovca
  (od: 07.06.2017)
Technicko-organizačná pomoc pri realizácii projektov na čerpanie finančných zdrojov z EÚ pre Štrukturálne fondy a Kohézny fond
  (od: 07.06.2017)
Spracovanie ekonomických projektov na čerpanie finančných zdrojov z EÚ pre Štrukturálne fondy a Kohézny fond
  (od: 07.06.2017)
Sprostredkovanie zamestnania za úhradu okrem činnosti športového agenta
  (od: 07.06.2017)
Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá
  (od: 07.06.2017)
Poradenská činnosť v oblasti personálneho manažmentu
  (od: 07.06.2017)
Konzultačné, poradenské, tréningové a koučovacie služby v oblasti rozvoja ľudských zdrojov
  (od: 07.06.2017)
Zasielateľstvo
  (od: 27.07.2018)
Pomocné činnosti v doprave
  (od: 27.07.2018)
Prevádzkovanie nabíjacích stojanov pre elektrické vozidlá
  (od: 29.09.2019)
Poskytovanie nabíjania elektrických vozidiel
  (od: 29.09.2019)
Poskytovanie služieb osobného charakteru
  (od: 29.09.2019)
Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (od: 18.12.2021)
Inžinierska činnosť
  (od: 18.12.2021)
Činnosti na úseku požiarnej ochrany v rozsahu servis, oprava, kontrola, plnenie hasiacich prístrojov, požiarnych/požiarnotechnických zariadení
  (od: 18.12.2021)
Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (od: 18.12.2021)
Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
  (od: 18.12.2021)
Prevádzkovanie nevýherných automatov a nevýherných hier
  (od: 18.12.2021)
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 18.12.2021)
Administratívne práce v oblasti colnej deklarácie
  (od: 18.12.2021)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby
  (od: 18.12.2021)
Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (od: 18.12.2021)
Administratívne služby
  (od: 18.12.2021)
Elektroenergetika: výroba elektriny, dodávka elektriny, distribúcia elektriny
  (od: 18.12.2021)
Výkon činnosti energetického audítora
  (od: 21.05.2016 do: 28.09.2019)
Prieskum trhu
  (od: 21.05.2016 do: 17.12.2021)
opravy, plnenie a revízia hasiacich prístrojov
  (od: 05.11.2013 do: 17.12.2021)
oprava a kontrola požiarnych hydrantov
  (od: 05.11.2013 do: 17.12.2021)
elektroenergetika: dodávka elektriny, distribúcia elektriny
  (od: 22.07.2010 do: 17.12.2021)
výroba tepla, rozvod tepla: výroba tepla: celkový inštalovaný výkon 45 MW; z toho plynné palivo 27 MW; rozvod tepla: maximálny výkon pre dodávku tepla 866 MW
  (od: 22.07.2010 do: 17.12.2021)
reklamné a marketingové služby
  (od: 30.06.2010 do: 17.12.2021)
organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (od: 30.06.2010 do: 17.12.2021)
činnosť ekonomických, účtovných a organizačných poradcov
  (od: 28.06.2006 do: 17.12.2021)
Poradenská činnosť a vypracovanie bezpečnostných projektov na ochranu osobných údajov
  (od: 07.06.2017 do: 17.12.2021)
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (od: 12.08.2009 do: 17.12.2021)
prevádzkovanie športových zariadení
  (od: 12.08.2009 do: 17.12.2021)
počítačové služby
  (od: 12.08.2009 do: 17.12.2021)
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (od: 12.08.2009 do: 17.12.2021)
technických plynov
  (od: 12.08.2009 do: 21.09.2009)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,
  (od: 12.08.2009 do: 17.12.2021)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (od: 12.08.2009 do: 17.12.2021)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (od: 12.08.2009 do: 17.12.2021)
vybavovanie colnej deklarácie
  (od: 12.08.2009 do: 17.12.2021)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 28.06.2006 do: 17.12.2021)
elektroenergetika: výroba elektriny, dodávka elektriny, distribúcia elektriny
  (od: 16.06.2006 do: 21.07.2010)
výroba tepla, rozvod tepla: výroba tepla: celkový inštalovaný výkon 866 MW; z toho plynné palivo 866 MW; rozvod tepla: maximálny výkon pre dodávku tepla 866 MW
  (od: 16.06.2006 do: 21.07.2010)
reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 23.04.2005 do: 29.06.2010)
kompletizácia počítačových sietí, hardware a software s výnimkou zásahu do elektrických častí technických zariadení
  (od: 02.10.2004 do: 11.08.2009)
poskytovanie úverov nebankovým spôsobom z vlastných zdrojov spoločnosti
  (od: 02.10.2004 do: 17.12.2021)
prenájom reklamných plôch a predajných priestorov s poskytovaním doplnkových služieb- obstarávateľská činnosť
  (od: 02.08.2005 do: 17.12.2021)
prevádzkovanie nevýherných automatov
  (od: 02.08.2005 do: 17.12.2021)
plnenie nádrží motorových vozidiel plynom zo zásobníka na stanici (predaj LPG, ako paliva)
  (od: 12.01.2006 do: 11.08.2009)
nakladanie s odpadmi - zber a výkup opotrebovaných ropných olejov
  (od: 24.07.2001 do: 15.06.2006)
inštalácia programových a operačných systémov do počítačov
  (od: 02.10.2004 do: 17.12.2021)
poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky vrátane systémovej údržby software
  (od: 02.10.2004 do: 11.08.2009)
potrubná doprava pohonných látok a hmôt
  (od: 24.07.2001 do: 15.06.2006)
sprostredkovateľská činnosť
  (od: 14.03.1996 do: 26.07.2018)
prevádzkovanie stredísk kalibračnej služby
  (od: 06.10.1997 do: 11.08.2009)
prevádzkovanie kreditného systému
  (od: 12.08.1994 do: 05.10.1997)
prevádzkovanie jednotky požiarnej ochrany
  (od: 23.08.1995 do: 11.08.2009)
opravy, plnenie a revízie hasiacich prístrojov
  (od: 23.08.1995 do: 11.08.2009)
opravy a vykonávanie revízií stabilných a polostabilných hasiacich zariadení
  (od: 23.08.1995 do: 17.12.2021)
je zriaďovateľom stredného odborného učilišťa
  (od: 12.08.1994 do: 14.02.2006)
výroba a rozvod tepelnej a elektrickej energie
  (od: 12.08.1994 do: 15.06.2006)
úradné meranie
  (od: 12.08.1994 do: 11.08.2009)
pohostinská činnosť
  (od: 12.08.1994 do: 11.08.2009)
poskytovanie ubytovacích a stravovacích služieb
  (od: 12.08.1994 do: 15.06.2006)
verejná cestná hromadná nepravidelná doprava
  (od: 12.08.1994 do: 22.08.1995)
montáž a opravy telekomunikačných zariadení s výnimkou činností uvedených v § 3, ods.2, písm.h živnostenského zákona
  (od: 12.08.1994 do: 22.08.1995)
činnosť výchovno-vzdelávacích poradcov
  (od: 12.08.1994 do: 26.07.2018)
nákup a predaj výrobkov z ropy, vrátane ich úpravy alebo nového spracovania pre maloobchodný predaj
  (od: 12.08.1994 do: 22.08.1995)
technicko - informačné služby verejne dostupných informácií
  (od: 12.08.1994 do: 22.08.1995)
inžinierska činnosť v investičnej výstavbe
  (od: 12.08.1994 do: 17.12.2021)
poskytovanie služieb a pomoci v oblasti požiarnej ochrany - technik požiarnej ochrany a požiarno-asistenčné práce
  (od: 12.08.1994 do: 17.12.2021)
chemické vyváranie kotlov a iných techno logických zariadení
  (od: 12.08.1994 do: 22.08.1995)
skúšanie materiálov a výrobkov nedeštruktívnymi metódami v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 12.08.1994 do: 11.08.2009)
projektová činnosť v investičnej výstavbe
  (od: 12.08.1994 do: 22.08.1995)
vykonávanie priemyselných, bytových a občianskych stavieb
  (od: 12.08.1994 do: 22.08.1995)
automatizované spracovanie údajov
  (od: 12.08.1994 do: 11.08.2009)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zakázku
  (od: 12.08.1994 do: 17.12.2021)
vyučovanie vedenia motorových vozidiel
  (od: 12.08.1994 do: 14.02.2006)
vykonávanie výcviku vo zváračskej škole
  (od: 12.08.1994 do: 14.02.2006)
prevádzkovanie verejných telovýchovných škôl, organizovanie kurzov pre cvičiteľov, trénerov a rozhodcov, organizovanie telovýchovných kurzov a činnosť športových inštruktorov
  (od: 12.08.1994 do: 15.06.2006)
prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich rekondícii a regenerácii
  (od: 12.08.1994 do: 15.06.2006)
vykonávanie lektorskej činnosti inštruktora lešenárskej techniky
  (od: 12.08.1994 do: 22.08.1995)
vyučovanie v odbore cudzích jazykov
  (od: 12.08.1994 do: 15.06.2006)
výroba a predaj nenahratých nosičov zvukových alebo zvukovo-obrazových záznamov a predaj a požičiavanie nahraných zvukových a zvukovo-obrazových záznamov
  (od: 12.08.1994 do: 22.08.1995)
výroba výrobkov z ropy a jej chemického spracovania - pohonné látky, mazivá, palivá a ostatné základné výrobky z ropy, základné organické produkty-uhľovodíky a ich deriváty, kyslíkaté, špeciálne a heterocyklické zlúčeniny, plasty a výrobky z nich, anorganické produkty, výroba a rozvod tepelnej a elektrickej energie, čistenie odpadových vôd a likvidácia odpadov
  (od: 29.04.1992 do: 11.08.1994)
základný a aplikovaný výskum spracovania ropy, základných petrochemických a iných organických syntéz a procesov, základných organických a anorganických produktov, chemických výrobkov všeobecného charakteru
  (od: 29.04.1992 do: 11.08.1994)
projektová a inžinierska činnosť v rozsahu vydaných oprávnení
  (od: 29.04.1992 do: 11.08.1994)
výroba strojov, foriem, zariadení a náhradných dielcov, výroba potrubí, strojnotechnologických zariadení a oceľových konštrukcií, výroba automatizačných, meracích a kontrolných zariadení, diagnostických prípravkov
  (od: 29.04.1992 do: 11.08.1994)
strojno-,montážne a opravárenské práce, výroba a oprava vyhradených technických zariadení podľa osobitných oprávnení, opravy a overenie meradiel, oprava a výroba nadstavieb železničných a automobilových cisternových vozov
  (od: 29.04.1992 do: 11.08.1994)
poskytovanie obchodných služieb, služieb verejného stravovania podľa osobitných oprávnení
  (od: 29.04.1992 do: 11.08.1994)
poskytovanie technickej pomoci, analytického a iného laboratórneho servisu, vývoj a predaj aplikačných programov ASR, projektovanie a realizácia sietí výpočtovej techniky, poskytovanie prác a služieb výpočtovej techniky, reprografické služby
  (od: 29.04.1992 do: 11.08.1994)
dovoz vecí do ČSFR určených k využitiu vo výrobe organizácie podľa registrácie č.j. 13/07223/90, registračné číslo 108 000745 a č.j- 13/08210/90, registračné číslo 108 001370
  (od: 29.04.1992 do: 11.08.1994)
vývoz vecí z ČSFR z vlastnej výroby organizácie podľa registračného čísla 108 001370 č.j. 13/08210/90 a registračného čísla 108 003099 č.j. 13/11201/90 hs 2901102 hs 2712105 hs 2715007 hs 2712903 hs 2901218 hs 2901226 hs 2804409 hs 2804301 hs 2902206 hs 2902302 hs 2902605 hs 2902419 hs 2902435 hs 2910101 hs 2905311 hs 2907119 hs 2914115 hs 2917378,hs 2830108 hs 2802007 hs 3901106 hs 3902102 hs 3606902 hs 2715007 hs 2707306 hs 2901102 hs 2710
  (od: 29.04.1992 do: 11.08.1994)
maloobchodná činnosť
  (od: 29.04.1992 do: 11.08.1994)
výkon zahranično-obchodnej činnosti
  (od: 29.04.1992 do: 11.08.1994)
technická pomoc v zahraničí
  (od: 29.04.1992 do: 11.08.1994)
je zriaďovateľom stredného odborného učilišťa
  (od: 29.04.1992 do: 11.08.1994)
nákup a predaj výrobkov rafinérskeho priemyslu vrátane ich úpravy alebo nového spracovania pre maloobchodný predaj
  (od: 29.04.1992 do: 11.08.1994)
poskytovanie služieb a maloobchodný predaj doplnkového sortimentu súvisiaceho s prevádzkou čerpacích staníc
  (od: 29.04.1992 do: 11.08.1994)
zber a výkup opotrebovaných ropných olejov a iných druhotných surovín z predávaného sortimentu
  (od: 29.04.1992 do: 11.08.1994)
poskytovanie obchodno-technických a servisných služieb, predaj ojazdených motorových vozidiel a požičiavanie nákladných prívesov
  (od: 29.04.1992 do: 11.08.1994)
prevzatie, dlhodobé skladovanie, včasné obmieňanie a ochrana federálnych hmotných rezerv
  (od: 29.04.1992 do: 11.08.1994)
výroba, montáž a opravy technických zariadení a doplnkov v oblasti manipulácie s pohonnými hmotami
  (od: 29.04.1992 do: 11.08.1994)
prevádzka produktovodu a vybraných konsignačných skladov
  (od: 29.04.1992 do: 11.08.1994)
prevádzkovanie kreditného systému
  (od: 29.04.1992 do: 11.08.1994)
predaj tovarov všetkého druhu systémom kreditných kariet tuzemským a zahraničným právnickým a fyzickým osobám
  (od: 29.04.1992 do: 11.08.1994)
sprostredkovanie a zabezpečenie základných a doplnkových služieb domáceho a zahraničného cestovného ruchu.
  (od: 29.04.1992 do: 11.08.1994)
verejná cestná nákladná doprava
  (od: 31.05.1993 do: 11.08.1994)
kováčstvo
  (od: 12.08.1994 do: 22.08.1995)
zámočníctvo
  (od: 12.08.1994 do: 05.10.1997)
výroba nástrojov
  (od: 12.08.1994 do: 05.10.1997)
brúsenie a leštenie kovov s výnimkou brúsenia nožov, nožníc a jednoduchých nástrojov
  (od: 12.08.1994 do: 05.10.1997)
kovoobrábanie
  (od: 12.08.1994 do: 05.10.1997)
stavba strojov s mechanickým pohonom
  (od: 12.08.1994 do: 05.10.1997)
opravy motorových vozidiel
  (od: 12.08.1994 do: 05.10.1997)
oprava karosérií
  (od: 12.08.1994 do: 22.08.1995)
výroba elektrických teplomerov
  (od: 12.08.1994 do: 22.08.1995)
sieťotlač, gumotlač, chemigrafia, stereotypia, galvanoplastika, offsetová tlač, počítačová grafika a sadzba a užitá fotografia
  (od: 12.08.1994 do: 05.10.1997)
murárstvo
  (od: 12.08.1994 do: 05.10.1997)
obkladačské práce
  (od: 12.08.1994 do: 05.10.1997)
podlahárstvo
  (od: 12.08.1994 do: 05.10.1997)
vodoinštalatérstvo
  (od: 12.08.1994 do: 05.10.1997)
výroba, montáž, opravy a rekonštrukcie a periodické skúšky vyhradených tlakových zariadení
  (od: 12.08.1994 do: 11.08.2009)
revízie a skúšky prevádzkových kotlov a tlakových zariadení
  (od: 12.08.1994 do: 11.08.2009)
výroba, montáž, generálne opravy a rekonštrukcie a vykonávanie revíznych skúšok vyhradených zdvíhacích zariadení
  (od: 12.08.1994 do: 11.08.2009)
montáž, opravy a revízie vyhradených plynových zariadení, plnenie tlakových nádob na plyny
  (od: 12.08.1994 do: 11.08.2009)
revízie a skúšky vyhradených plynových zariadení
  (od: 12.08.1994 do: 11.08.2009)
revízie a skúšky určených technických zariadení - vykonávanie revízií tlakových zariadení v rozsahu periodických skúšok tlakových nádržkových vozňov na prepravu látok TR.3 a 4 podľa predpisu RID
  (od: 12.08.1994 do: 15.06.2006)
výroba a opravy ostatných motorových dopravných prostriedkov
  (od: 12.08.1994 do: 05.10.1997)
opravy a montáž meradiel
  (od: 12.08.1994 do: 05.10.1997)
montáž, oprava a údržba vyhradených elektrických zariadení
  (od: 12.08.1994 do: 05.10.1997)
výroba, inštalácia a opravy elektrických elektrických strojov a prístrojov
  (od: 12.08.1994 do: 22.08.1995)
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
  (od: 12.08.1994 do: 11.08.2009)
výroba elektrických teplomerov - výroba informatívneho meradla
  (od: 12.08.1994 do: 22.08.1995)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 12.08.1994)
predstavenstvo
  (od: 29.04.1992 do: 11.08.1994)
Tímea Reicher - člen predstavenstva
Povodská cesta 58/2
Dunajská Streda 929 01
Vznik funkcie: 21.04.2018
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.05.2018)
JUDr. Oszkár Világi - predseda predstavenstva
Rad Pókatelék 4409/13
Dunajská Streda 929 01
Vznik funkcie: 23.08.2019
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.10.2019)
Ing. Gabriel Szabó - podpredseda
Karloveské rameno 5538/2A
Bratislava- Karlova Ves 841 04
Vznik funkcie: 15.07.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.10.2020)
Ing. Marek Senkovič - Člen predstavenstva
Šancová 55
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 831 04
Vznik funkcie: 09.11.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.01.2021)
Ing. Dušan Abrhám - člen
Bieloruská 48
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.04.1992 do: 30.05.1993)
Ileana-Sorina Baltatu - člen
Bajkalská 12188/5B
Bratislava 831 04
Vznik funkcie: 17.04.2009
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.06.2009 do: 03.06.2013)
Ileana-Sorina Baltatu - člen
Bajkalská 12188/5B
Bratislava 831 04
Vznik funkcie: 17.04.2009 Skončenie funkcie: 19.04.2013
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.06.2013 do: 03.06.2013)
Michel-Marc Delcommune - člen
Avenue Jonet 22
Rhode-Saint-Genese B-1640
Belgické kráľovstvo
Vznik funkcie: 28.05.2008
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.05.2008 do: 03.06.2011)
Michel-Marc Delcommune - člen
Avenue Jonet 22
Rhode-Saint-Genese B-1640
Belgické kráľovstvo
Vznik funkcie: 28.05.2008 Skončenie funkcie: 30.04.2011
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.06.2011 do: 03.06.2011)
Ing. Dušan Durmis - člen
Zadunajská cesta 1
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.11.1998 do: 17.02.2002)
PhDr. Jaroslav Duroška
Šándorová 1
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 31.05.1993 do: 31.01.1995)
PhDr. Jaroslav Duroška - člen
Šándorová 1
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.02.1995 do: 09.10.1996)
PhDr. Jaroslav Duroška - člen
Šándorová 1
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.10.1996 do: 29.11.1998)
Miika Eerola - člen
Karjapolku 8
Porvoo 064 00
Fínska republika
Vznik funkcie: 29.05.2013
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.06.2013 do: 29.05.2018)
Miika Eerola - člen
Karjapolku 8
Porvoo 064 00
Fínska republika
Vznik funkcie: 29.05.2013 Skončenie funkcie: 29.05.2018
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.05.2018 do: 29.05.2018)
Dr. h. c. Ing. Slavomír Hatina - predseda predstavenstva
Strmý vŕšok 141
Bratislava - Záhorská Bystrica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.02.2002 do: 07.09.2004)
Ing. Slavomír Hatina
Ipeľská 9
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 31.05.1993 do: 11.08.1994)
Ing. Slavomír Hatina - predseda
Ipeľská 9
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.08.1994 do: 31.01.1995)
Ing. Slavomír Hatina - predseda a generálny riaditeľ
Ipeľská 9
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.02.1995 do: 09.10.1996)
Ing. Slavomír Hatina - predseda a generálny riaditeľ
Ipeľská 9
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.10.1996 do: 20.03.1997)
Ing. Slavomír Hatina - predseda predstavenstva a prezident spoločnosti
Strmý vŕšok 141
Bratislava - Záhorská Bystrica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.03.1997 do: 17.02.2002)
Dr. h. c. Ing. Slavomír Hatina - predseda predstavenstva
Strmý vŕšok 141
Bratislava - Záhorská Bystrica
Vznik funkcie: 18.02.2002
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.09.2004 do: 01.08.2005)
Dr. h. c. Ing. Slavomír Hatina - predseda predstavenstva
Strmý vŕšok 141
Bratislava - Záhorská Bystrica
Vznik funkcie: 18.02.2002 Skončenie funkcie: 24.02.2005
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.08.2005 do: 01.08.2005)
Ing. Ivan Horvát - člen
Langsfeldova 15
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.02.1995 do: 09.10.1996)
Ing. Ivan Horvát - člen
Langsfeldova 15
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.10.1996 do: 17.02.2002)
Ing. Ivan Horvát - člen predstavenstva
Langsfeldova 15
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.08.1994 do: 31.01.1995)
Ing. Peter Chmurčiak - člen predstavenstva
Šálviová 902/11
Dunajská Lužná - Nová Lipnica 900 42
Vznik funkcie: 20.04.2007
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.06.2007 do: 18.05.2012)
Ing. Peter Chmurčiak - člen predstavenstva
Šálviová 902/11
Dunajská Lužná - Nová Lipnica 900 42
Vznik funkcie: 20.04.2007 Skončenie funkcie: 20.04.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.05.2012 do: 18.05.2012)
Ing. Peter Chmurčiak - člen predstavenstva
Šálviová 902/11
Dunajská Lužná - Nová Lipnica 900 42
Vznik funkcie: 21.04.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.05.2012 do: 03.06.2013)
Ing. Peter Chmurčiak - člen predstavenstva
Šálviová 902/11
Dunajská Lužná - Nová Lipnica 900 42
Vznik funkcie: 21.04.2012 Skončenie funkcie: 19.04.2013
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.06.2013 do: 03.06.2013)
Ing. Vendelín Íro
Plachého 3
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 31.05.1993 do: 11.08.1994)
Ing. Slavomír Jankovič - člen predstavenstva
Kladnianska 1
Bratislava 821 05
Vznik funkcie: 25.04.2005
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.08.2005 do: 21.03.2007)
Ing. Slavomír Jankovič - člen predstavenstva
Kladnianska 1
Bratislava 821 05
Vznik funkcie: 25.04.2005 Skončenie funkcie: 20.09.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.03.2007 do: 21.03.2007)
Ing. Slavomír Jankovič - člen predstavenstva
Kladnianska 1
Bratislava 821 05
Vznik funkcie: 16.05.2005
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.08.2005 do: 17.08.2005)
Ing. Marián Jusko - predseda predstavenstva
Budyšínska 10
Bratislava 831 03
Vznik funkcie: 25.04.2005
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.08.2005 do: 02.06.2009)
Ing. Marián Jusko - predseda predstavenstva
Budyšínska 10
Bratislava 831 03
Vznik funkcie: 25.04.2005 Skončenie funkcie: 17.04.2009
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.06.2009 do: 02.06.2009)
Ing. Marián Jusko - predseda predstavenstva
Budyšínska 10
Bratislava 831 03
Vznik funkcie: 16.05.2005
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.08.2005 do: 17.08.2005)
Ing Vratko Kaššovic , CSc. - člen predstavenstva
Dambovského 2
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.08.1994 do: 09.10.1996)
Ing Vratko Kaššovic , CSc. - člen predstavenstva
Matejkova 57
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.10.1996 do: 17.02.2002)
Ing Vratko Kaššovic , CSc. - člen predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti
Matejkova 57
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.02.2002 do: 07.09.2004)
Ing Vratko Kaššovic , CSc. - podpredseda
Dambovského 2
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.04.1992 do: 11.08.1994)
Ing Vratko Kaššovic , CSc. - člen predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti
Matejkova 57
Bratislava
Vznik funkcie: 18.02.2002
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.09.2004 do: 15.06.2006)
Ing Vratko Kaššovic , CSc. - člen predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti
Matejkova 57
Bratislava
Vznik funkcie: 18.02.2002 Skončenie funkcie: 24.04.2006
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.06.2006 do: 15.06.2006)
Ing. Ján Kavec - člen
Lotyšská 2
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.02.1995 do: 09.10.1996)
Ing. Ján Kavec - člen
Lotyšská 2
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.10.1996 do: 17.02.2002)
Ing. Ján Kavec - člen predstavenstva
Lotyšská 2
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.08.1994 do: 31.01.1995)
Ing. Ján Kavec - člen predstavenstva
Lotyšská 2
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.02.2002 do: 07.09.2004)
Béla Kelemen - člen
Zentai u. 25
Budapešť H-1222
Maďarská republika
Vznik funkcie: 28.05.2008
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.05.2008 do: 05.06.2013)
Béla Kelemen - člen
Zentai u. 25
Budapešť H-1222
Maďarská republika
Vznik funkcie: 28.05.2008 Skončenie funkcie: 28.05.2013
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.06.2013 do: 05.06.2013)
Ing. Vladimír Kestler - člen predstavenstva
Kráľovské údolie 6442/24
Bratislava-Staré Mesto 811 02
Vznik funkcie: 24.04.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.05.2010 do: 15.05.2015)
Ing. Vladimír Kestler - člen predstavenstva
Kráľovské údolie 6442/24
Bratislava-Staré Mesto 811 02
Vznik funkcie: 24.04.2010 Skončenie funkcie: 24.04.2015
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.05.2015 do: 15.05.2015)
Ing. Vladimír Kestler - člen predstavenstva
Kráľovské údolie 6442/24
Bratislava-Staré Mesto 811 02
Vznik funkcie: 25.04.2015
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.05.2015 do: 06.06.2017)
Ing. Vladimír Kestler - člen predstavenstva
Kráľovské údolie 6442/24
Bratislava-Staré Mesto 811 02
Vznik funkcie: 25.04.2015 Skončenie funkcie: 31.05.2017
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.06.2017 do: 06.06.2017)
Ing. Daniel Krajniak - člen
Mamateyova 9
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.11.1998 do: 17.02.2002)
Ing. Ján Krajniak - člen
Lotyšská 44
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.04.1992 do: 11.08.1994)
Mihály Kupa - člen
Cimbalom u. 17
Budapešť 1025
Maďarská republika
Vznik funkcie: 01.05.2011
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.06.2011 do: 20.05.2016)
Mihály Kupa - člen
Cimbalom u. 17
Budapešť 1025
Maďarská republika
Vznik funkcie: 01.05.2011 Skončenie funkcie: 01.05.2016
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.05.2016 do: 20.05.2016)
Ing. Jaroslav Linkeš - člen
Martinčekova 5
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.02.1995 do: 09.10.1996)
Ing. Jaroslav Linkeš - člen
Martinčekova 5
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.10.1996 do: 29.11.1998)
Ing. Jozef Mlynár - člen predstavenstva
Chuťkovej 4
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.08.1994 do: 31.01.1995)
Ing. Jozef Mlynár - predseda
Chuťkovej 4
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.04.1992 do: 11.08.1994)
Ing .František Palič - člen
Pri štadióne 25
Svätý Jur
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.04.1992 do: 30.05.1993)
Ing. Jolana Petrášová - člen
Vlčie hrdlo
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.04.1992 do: 11.08.1994)
Ing. Jolana Petrášová - člen predstavenstva
Turčianska 31/A
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.02.2002 do: 07.09.2004)
Ing. Jolana Petrášová - podpredseda
Vlčie hrdlo
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.08.1994 do: 09.10.1996)
Ing. Jolana Petrášová - podpredseda
Vlčie hrdlo
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.10.1996 do: 20.03.1997)
Ing. Jolana Petrášová - podpredsedníčka predstavenstva
Vlčie hrdlo 47
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.03.1997 do: 17.02.2002)
Timea Reicher - člen predstavenstva
Povodská cesta 58/2
Dunajská Streda 929 01
Vznik funkcie: 20.04.2013
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.06.2013 do: 27.06.2017)
Tímea Reicher - člen predstavenstva
Povodská cesta 58/2
Dunajská Streda 929 01
Vznik funkcie: 20.04.2013
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.06.2017 do: 29.05.2018)
Tímea Reicher - člen predstavenstva
Povodská cesta 58/2
Dunajská Streda 929 01
Vznik funkcie: 20.04.2013 Skončenie funkcie: 20.04.2018
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.05.2018 do: 29.05.2018)
Gabriel Szabó - člen predstavenstva
Čierny chodník 29
Bratislava 831 07
Vznik funkcie: 23.04.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.05.2010 do: 15.05.2015)
Gabriel Szabó - člen predstavenstva
Čierny chodník 29
Bratislava 831 07
Vznik funkcie: 23.04.2010 Skončenie funkcie: 23.04.2015
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.05.2015 do: 15.05.2015)
Gabriel Szabó - člen predstavenstva
Karloveské rameno 5538/2A
Bratislava- Karlova Ves 841 04
Vznik funkcie: 24.04.2015
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.05.2015 do: 19.06.2020)
Gabriel Szabó - člen predstavenstva
Karloveské rameno 5538/2A
Bratislava- Karlova Ves 841 04
Vznik funkcie: 24.04.2015 Skončenie funkcie: 24.04.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.06.2020 do: 19.06.2020)
Gabriel Szabó - člen predstavenstva
Karloveské rameno 5538/2A
Bratislava- Karlova Ves 841 04
Vznik funkcie: 25.04.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.06.2020 do: 23.10.2020)
Gabriel Szabó - člen predstavenstva
Karloveské rameno 5538/2A
Bratislava- Karlova Ves 841 04
Vznik funkcie: 25.04.2020 Skončenie funkcie: 15.07.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.10.2020 do: 23.10.2020)
Ing. Marián Tkáč , CSc. - člen
Nám. Hraničiarov 28
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.04.1992 do: 30.05.1993)
JUDr. Oszkár Világi - člen predstavenstva
Rad Pókatelék 4409/13
Dunajská Streda 929 01
Vznik funkcie: 20.04.2019
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.05.2019 do: 28.09.2019)
JUDr. Oszkár Világi - člen predstavenstva
Rad Pókatelék 4409/13
Dunajská Streda 929 01
Vznik funkcie: 20.04.2019 Skončenie funkcie: 22.08.2019
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.09.2019 do: 28.09.2019)
JUDr. Oszkár Világi - člen predstavenstva
Rad Pókatelék 4409/13
Dunajská Streda 929 01
Vznik funkcie: 23.08.2019
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.09.2019 do: 04.10.2019)
JUDr. Oszkár Világi - člen predstavenstva
Rad Pókatelek 4409/13
Dunajská Streda 929 01
Vznik funkcie: 26.04.2005
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.09.2006 do: 21.07.2008)
JUDr. Oszkár Világi - člen predstavenstva
Rad Pókatelek 4409/13
Dunajská Streda 929 01
Vznik funkcie: 26.04.2005 Skončenie funkcie: 19.06.2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.07.2008 do: 21.07.2008)
JUDr. Oszkár Világi - člen predstavenstva
Smetanov háj 288/16
Dunajská Streda 929 01
Vznik funkcie: 26.04.2005
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.08.2005 do: 22.09.2006)
JUDr. Oszkár Világi - podpredseda predstavenstva
Rad Pókatelek 4409/13
Dunajská Streda 929 01
Vznik funkcie: 19.06.2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.07.2008 do: 02.06.2009)
JUDr. Oszkár Világi - podpredseda predstavenstva
Rad Pókatelek 4409/13
Dunajská Streda 929 01
Vznik funkcie: 19.06.2008 Skončenie funkcie: 17.04.2009
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.06.2009 do: 02.06.2009)
JUDr. Oszkár Világi - predseda
Rad Pókatelék 4409/13
Dunajská Streda 929 01
Vznik funkcie: 18.04.2009
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.06.2009 do: 12.05.2014)
JUDr. Oszkár Világi - predseda
Rad Pókatelék 4409/13
Dunajská Streda 929 01
Vznik funkcie: 18.04.2009 Skončenie funkcie: 18.04.2014
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.05.2014 do: 12.05.2014)
JUDr. Oszkár Világi - predseda predstavenstva
Rad Pókatelék 4409/13
Dunajská Streda 929 01
Vznik funkcie: 19.04.2014
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.05.2014 do: 10.05.2019)
JUDr. Oszkár Világi - predseda predstavenstva
Rad Pókatelék 4409/13
Dunajská Streda 929 01
Vznik funkcie: 19.04.2014 Skončenie funkcie: 19.04.2019
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.05.2019 do: 10.05.2019)
Zsolt Pethö - člen predstavenstva
Mikszáth ú. 69
Budapešť 1205
Maďarsko
Vznik funkcie: 01.06.2017
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.06.2017 do: 16.05.2022)
Zsuzsanna Éva Ortutay - člen
Hosszúréti utca 6.fszt.1
Budapešť 1112
Maďarsko
Vznik funkcie: 21.04.2020
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.06.2020)
Zsolt Huff - člen
Lehel utca 77
Százhalombatta 2440
Maďarsko
Vznik funkcie: 21.04.2020
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.06.2020)
Ferenc Horváth - člen
Nagybányai út 7
Szentendre 2000
Maďarsko
Vznik funkcie: 21.05.2017
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.10.2020)
Zsolt Pethő - Člen predstavenstva
Mikszáth ú. 69
Budapešť 1205
Maďarsko
Vznik funkcie: 01.06.2017
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.05.2022)
Zoltán Áldott - podpredseda predstavenstva
Utász u. 9
Budapešť H - 1143
Maďarská republika
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.02.2002 do: 07.09.2004)
Zoltán Áldott - podpredseda predstavenstva
Utász u. 9
Budapešť H - 1143
Maďarská republika
Vznik funkcie: 18.02.2002
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.09.2004 do: 01.08.2005)
Zoltán Áldott - podpredseda predstavenstva
Utász u. 9
Budapešť H - 1143
Maďarská republika
Vznik funkcie: 18.02.2002 Skončenie funkcie: 01.04.2005
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.08.2005 do: 01.08.2005)
Zalán Bács - člen predstavenstva
Hajnóczy József 18. II. em. 1
Budapešť H - 1122
Maďarská republika
Vznik funkcie: 18.02.2002 Skončenie funkcie: 01.03.2004
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.10.2004 do: 01.10.2004)
Zalán Bács - člen predstavenstva
Hajnóczy József 18. II. em. 1
Budapešť H - 1122
Maďarská republika
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.02.2002 do: 07.09.2004)
Zalán Bács - člen predstavenstva
Hajnóczy József 18. II. em. 1
Budapešť H - 1122
Maďarská republika
Vznik funkcie: 18.02.2002
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.09.2004 do: 01.10.2004)
Dr- Ferenc Dénes - člen predstavenstva
Madách I. u. 54
Komárom 2900
Maďarská republika
Vznik funkcie: 18.02.2002
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.09.2004 do: 01.08.2005)
Dr- Ferenc Dénes - člen predstavenstva
Madách I. u. 54
Komárom 2900
Maďarská republika
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.02.2002 do: 07.09.2004)
Dr- Ferenc Dénes - člen predstavenstva
Madách I. u. 54
Komárom 2900
Maďarská republika
Vznik funkcie: 18.02.2002 Skončenie funkcie: 16.05.2005
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.08.2005 do: 01.08.2005)
Dr. Ferenc Dénes - člen predstavenstva
Madách I. u. 54
Komárom 2900
Maďarská republika
Vznik funkcie: 17.05.2005
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.08.2005 do: 02.06.2009)
Dr. Ferenc Dénes - člen predstavenstva
Madách I. u. 54
Komárom 2900
Maďarská republika
Vznik funkcie: 17.05.2005 Skončenie funkcie: 17.05.2009
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.06.2009 do: 02.06.2009)
Dr. Ferenc Dénes - člen
Madách I. 54
Komárom 2900
Maďarská republika
Vznik funkcie: 18.05.2009
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.06.2009 do: 27.05.2010)
Dr. Ferenc Dénes - člen
Madách I. 54
Komárom 2900
Maďarská republika
Vznik funkcie: 18.05.2009 Skončenie funkcie: 23.04.2010
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.05.2010 do: 27.05.2010)
Miika Eerola - člen predstavenstva
Karjapolku 8
Porvoo 064 00
Fínska republika
Vznik funkcie: 30.05.2018 Skončenie funkcie: 21.04.2020
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.06.2020 do: 19.06.2020)
Miika Eerola - člen predstavenstva
Karjapolku 8
Porvoo 064 00
Fínska republika
Vznik funkcie: 30.05.2018
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.05.2018 do: 19.06.2020)
László Fekete - člen predstavenstva
Vízműsor u. 50
Csömör 2141
Maďarská republika
Vznik funkcie: 24.04.2006 Skončenie funkcie: 30.12.2009
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.02.2010 do: 16.02.2010)
László Fekete - člen predstavenstva
Vízműsor u. 50
Csömör 2141
Maďarská republika
Vznik funkcie: 24.04.2006
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.06.2006 do: 16.02.2010)
Ábel Galácz - člen predstavenstva
Eötvös u. 26
Budapešť 1046
Maďarsko
Vznik funkcie: 20.04.2013
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.06.2013 do: 22.11.2017)
Ábel Galácz - člen predstavenstva
Eötvös u. 26
Budapešť 1046
Maďarsko
Vznik funkcie: 20.04.2013 Skončenie funkcie: 19.09.2017
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.11.2017 do: 22.11.2017)
László Geszti - člen predstavenstva
Kazal u. 46
Budapešť H - 1033
Maďarská republika
Vznik funkcie: 18.02.2002 Skončenie funkcie: 01.03.2004
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.10.2004 do: 01.10.2004)
László Geszti - člen predstavenstva
Kazal u. 46
Budapešť H - 1033
Maďarská republika
Vznik funkcie: 18.02.2002
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.09.2004 do: 01.10.2004)
László Geszti - člen predstavenstva
Kazal u. 46
Budapešť H - 1033
Maďarská republika
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.02.2002 do: 07.09.2004)
Ferenc Horváth - člen predstavenstva
Nagybányai út 7
Szentendre 2000
Maďarská republika
Vznik funkcie: 18.05.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.09.2004 do: 05.06.2007)
Ferenc Horváth - člen predstavenstva
Nagybányai út 7
Szentendre 2000
Maďarská republika
Vznik funkcie: 20.05.2012 Skončenie funkcie: 20.05.2017
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.06.2017 do: 06.06.2017)
Ferenc Horváth - člen predstavenstva
Nagybányai út 7
Szentendre 2000
Maďarsko
Vznik funkcie: 21.05.2017
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.06.2017 do: 10.05.2019)
Ferenc Horváth - člen predstavenstva
Nagybányai út 7
Szentendre 2000
Maďarská republika
Vznik funkcie: 19.05.2007 Skončenie funkcie: 19.05.2012
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.05.2012 do: 18.05.2012)
Ferenc Horváth - člen predstavenstva
Nagybányai út 7
Szentendre 2000
Maďarská republika
Vznik funkcie: 20.05.2012
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.05.2012 do: 06.06.2017)
Ferenc Horváth - člen predstavenstva
Nagybányai út 7
Szentendre 2000
Maďarská republika
Vznik funkcie: 18.05.2003 Skončenie funkcie: 19.05.2007
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.06.2007 do: 05.06.2007)
Ferenc Horváth - člen predstavenstva
Nagybányai út 7
Szentendre 2000
Maďarská republika
Vznik funkcie: 19.05.2007
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.06.2007 do: 18.05.2012)
Ferenc Horváth - podpredseda predstavenstva
Nagybányai út 7
Szentendre 2000
Maďarsko
Vznik funkcie: 20.04.2019 Skončenie funkcie: 15.07.2020
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.10.2020 do: 23.10.2020)
Ferenc Horváth - člen predstavenstva
Nagybányai út 7
Szentendre 2000
Maďarsko
Vznik funkcie: 21.05.2017 Skončenie funkcie: 19.04.2019
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.05.2019 do: 10.05.2019)
Ferenc Horváth - podpredseda predstavenstva
Nagybányai út 7
Szentendre 2000
Maďarsko
Vznik funkcie: 20.04.2019
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.05.2019 do: 23.10.2020)
Béla Kelemen
Zentai u. 25
Budapešť H-1222
Maďarská republika
Vznik funkcie: 01.03.2004 Skončenie funkcie: 27.05.2008
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.05.2008 do: 22.05.2008)
Béla Kelemen
Zentai u. 25
Budapešť H-1222
Maďarská republika
Vznik funkcie: 01.03.2004
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.10.2004 do: 22.05.2008)
Martin Kocourek - člen
Kopeckého 1328/43
Praha 6 169 00
Česká republika
Vznik funkcie: 17.04.2009
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.06.2009 do: 20.08.2010)
Martin Kocourek - člen
Kopeckého 1328/43
Praha 6 169 00
Česká republika
Vznik funkcie: 17.04.2009 Skončenie funkcie: 23.07.2010
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.08.2010 do: 20.08.2010)
Mihály Kupa - člen
Cimbalom u. 17
Budapešť 1025
Maďarsko
Vznik funkcie: 02.05.2016
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.05.2016 do: 19.06.2020)
Mihály Kupa - člen
Cimbalom u. 17
Budapešť 1025
Maďarsko
Vznik funkcie: 02.05.2016 Skončenie funkcie: 21.04.2020
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.06.2020 do: 19.06.2020)
József Molnár
Akácfa út. 39.
Kazincbarcika H-3700
Maďarská republika
Vznik funkcie: 01.03.2004
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.10.2004 do: 20.06.2008)
József Molnár
Akácfa út. 39.
Kazincbarcika H-3700
Maďarská republika
Vznik funkcie: 01.03.2004 Skončenie funkcie: 27.05.2008
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.06.2008 do: 20.06.2008)
József Farkas Simola
Oltvány 17E
Budapešť 1112
Maďarská republika
Vznik funkcie: 27.05.2004 Skončenie funkcie: 18.04.2008
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.05.2008 do: 22.05.2008)
József Farkas Simola
Oltvány 17E
Budapešť 1112
Maďarská republika
Vznik funkcie: 27.05.2004
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.10.2004 do: 22.05.2008)
Heimo Peter Tomann - člen predstavenstva
Albrechtsgasse 2/28
Korneuburg A-2100
Rakúska republika
dlhodobý pobyt na území SR :
Panenská 2
Bratislava I 811 01
Vznik funkcie: 18.05.2003 Skončenie funkcie: 25.04.2005
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.08.2005 do: 01.08.2005)
Heimo Peter Tomann - člen predstavenstva
Albrechtsgasse 2/28
Korneuburg A-2100
Rakúska republika
dlhodobý pobyt na území SR :
Panenská 2
Bratislava I 811 01
Vznik funkcie: 18.05.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.09.2004 do: 01.08.2005)
József Zalán
Akácfa út. 39.
Kazincbarcika H-3700
Maďarská republika
Vznik funkcie: 01.03.2004
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.10.2004 do: 11.10.2004)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene Spoločnosti konajú spoločne ktorýkoľvek dvaja členovia predstavenstva.
  (od: 18.12.2021)
Samostatne konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť, sú oprávnení podpisovať najmenej dvaja členovia predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (od: 03.06.2009 do: 17.12.2021)
Samostatne konať v mene spoločnosti sú opráv- není všetci členovia predstavenstva. Vo všet- kých veciach zaväzujúcich spoločnosť, sú oprávnení podpisovať najmenej dvaja členovia predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisu- júci pripoja svoj podpis.
  (od: 12.08.1994 do: 02.06.2009)
Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvoch členov predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis najmenej dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spo- ločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (od: 29.04.1992 do: 11.08.1994)
Prokúra: 
JUDr. Zuzana Millerová
Juraja Hronca 25
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 31.05.1993 do: 20.03.1997)
JUDr. Zuzana Millerová
Malá ulica 12
Šamorín
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.03.1997 do: 29.11.1998)
Ing. Jolana Petrášová
Vlčie hrdlo 47
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.11.1993 do: 20.03.1997)
Ing. Jolana Petrášová
Vlčie hrdlo 47
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.03.1997 do: 17.02.2002)
JUDr. Boris Žák
J. Stanislava 11
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.10.1997 do: 07.09.2004)
Lászlo Fekete
Csigekert út. 21
Debrecen
Maďarská republika
dlhodobý pobyt na území SR :
Sološnicka 4
Bratislava
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.02.2002 do: 07.09.2004)
Lászlo Fekete
Csigekert út. 21
Debrecen
Maďarská republika
dlhodobý pobyt na území SR :
Sološnicka 4
Bratislava
Vznik funkcie: 18.02.2002
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.09.2004 do: 15.06.2006)
Lászlo Fekete
Csigekert út. 21
Debrecen
Maďarská republika
dlhodobý pobyt na území SR :
Sološnicka 4
Bratislava
Vznik funkcie: 18.02.2002 Skončenie funkcie: 18.04.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.06.2006 do: 15.06.2006)
Heimo Tomann
ALBRECHTSGASSE 2/28
KORNEUBURG A -2100
Austria
dlhodobý pobyt na území SR :
Panská 2
Bratislava I.
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.02.2002 do: 07.09.2004)
Prokuristi sú splnomocnení na všetky právne úkony, ku ktorým dochádza pri prevádzke spoločnosti. Prokuristi sa podpisujú za spoloč- nosť tým spôsobom, že k obchodnému menu spo- ločnosti pripoja dodatok označujúci prokúru a svoj podpis. Prokuristi sú oprávnení zastu- povať a podpisovať za spoločnosť každý samo- statne.
  (od: 06.10.1997)
Odštepný závod: 
Názov: 
SLOVNAFT, a.s. - odštepný závod Tepláreň
  (od: 01.06.2008 do: 18.05.2009)
Sídlo: 
Vlčie hrdlo 1
Bratislava 824 12
  (od: 01.06.2008 do: 18.05.2009)
Vedúci: 
Ing. Vladimír Mach
Okružná 6498/13
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 1.6.2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.06.2008 do: 18.05.2009)
Predmet činnosti: 
prenájom nehnuteľností, bytových, nebytových priestorov a garáží - správa nehnuteľností
  (od: 01.06.2008 do: 18.05.2009)
inžinierska činnosť v investičnej výstavbe
  (od: 01.06.2008 do: 18.05.2009)
prenájom technických zariadení s obsluhujúcim personálom
  (od: 01.06.2008 do: 18.05.2009)
sprostredkovateľská činnosť
  (od: 01.06.2008 do: 18.05.2009)
elektroenergetika: výroba elektriny, dodávka elektriny, distribúcia elektriny
  (od: 01.06.2008 do: 18.05.2009)
výroba tepla, rozvod tepla: výroba tepla: celkový inštalovaný výkon 866 MW; z toho plynné palivo 866 MW; rozvod tepla: maximálny výkon pre dodávku tepla 866 MW
  (od: 01.06.2008 do: 18.05.2009)
administratívne, organizačné a technické práce súvisiace s vyhľadávaním, triedením, spracovaním a zoraďovaním informácií
  (od: 01.06.2008 do: 18.05.2009)
nákup a predaj dusíka
  (od: 01.06.2008 do: 18.05.2009)
 
 
Názov: 
SLOVNAFT, a.s. - odštepný závod Petrochémia
  (od: 01.01.2006 do: 30.10.2006)
Sídlo: 
Vlčie hrdlo 4846
Bratislava 824 12
  (od: 01.01.2006 do: 30.10.2006)
Vedúci: 
Martin Bresler
Partizánska 700/53
Poprad 058 01
Vznik funkcie: 1.1.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.01.2006 do: 30.10.2006)
Martin Bresler
Partizánska 700/53
Poprad 058 01
Vznik funkcie: 1.1.2006 Skončenie funkcie: 31.10.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 31.10.2006 do: 30.10.2006)
Predmet činnosti: 
automatizované spracovanie údajov
  (od: 01.01.2006 do: 30.10.2006)
výroba výrobkov z ropy a jej chemického spracovania - palivá, uhľovodíky a ich deriváty, plasty a výrobky z nich, anorganické produkty
  (od: 01.01.2006 do: 30.10.2006)
základný a aplikovaný výskum v oblasti spracovania ropy, základných petrochemických a iných organických syntéz a procesov, základných organických a anorganických produktov
  (od: 01.01.2006 do: 30.10.2006)
poskytovanie technickej pomoci a analytického a iného laboratórneho servisu - poradenská a expertízna činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 01.01.2006 do: 30.10.2006)
nákup a predaj tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 01.01.2006 do: 30.10.2006)
skúšanie materiálov a výrobkov nedeštruktívnymi metódami v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 01.01.2006 do: 30.10.2006)
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov a garáží - správa nehnuteľností
  (od: 01.01.2006 do: 30.10.2006)
výroba a rozvod tepelnej a elektrickej energie
  (od: 01.01.2006 do: 30.10.2006)
prenájom technických zariadení s obsluhujúcim personálom
  (od: 01.01.2006 do: 30.10.2006)
sprostredkovateľská činnosť
  (od: 01.01.2006 do: 30.10.2006)
poradenská činnosť v oblasti skladovania a prepravy ropných výrobkov
  (od: 01.01.2006 do: 30.10.2006)
vedenie účtovníctva
  (od: 01.01.2006 do: 30.10.2006)
reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 01.01.2006 do: 30.10.2006)
prevádzka produktovodu a vybraných konsignačných skladov
  (od: 01.01.2006 do: 30.10.2006)
 
 
Základné imanie: 
684 757 602,8 EUR Rozsah splatenia: 684 757 602,8 EUR
  (od: 02.04.2009)
20 625 229 000 Sk
  (od: 16.11.2000 do: 01.04.2009)
16 468 953 000 Sk
  (od: 25.07.1995 do: 15.11.2000)
13 168 953 000 Sk
  (od: 31.05.1993 do: 24.07.1995)
11 271 521 000 Sk
  (od: 29.04.1992 do: 30.05.1993)
Akcie: 
Počet: 20625229
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 33,2 EUR
  (od: 02.04.2009)
Počet: 20625229
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 16.11.2000 do: 01.04.2009)
Počet: 16468953
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 14.03.1996 do: 15.11.2000)
Počet: 16468953
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 25.07.1995 do: 13.03.1996)
Počet: 13168953
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 31.05.1993 do: 24.07.1995)
Počet: 1093375
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 29.04.1992 do: 30.05.1993)
Počet: 338146
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 29.04.1992 do: 30.05.1993)
Akcionár: 
MOL Nyrt.
Október huszonharmadika u. 18
Budapešť 1117
Maďarsko
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 31.07.2021)
Dozorná rada: 
Ing. Slavomír Hatina
Strmý vŕšok 8141/141
Bratislava - Záhorská Bystrica 841 06
Vznik funkcie: 01.06.2017
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.06.2017)
Ing. Matúš Horváth
Bakošová 4714/3
Bratislava 841 03
Vznik funkcie: 09.12.2017
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.02.2018)
Martina Darnadiová
Čiližská 6
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 09.12.2017
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.02.2018)
Ing. Richard Austen
Tomanova 9974/116
Bratislava - Vajnory 813 07
Vznik funkcie: 23.08.2019
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.09.2019)
Ing. Dušan Abrhám
Bieloruská 48
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.08.1994 do: 31.01.1995)
Ing. Alfonz Balko
Vihorlatská 15
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.04.1994 do: 11.08.1994)
Prof. Ing. Michal Baránik , CSc.
Levárska 1
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.04.1994 do: 11.08.1994)
Ing .Peter Bielik - člen
Podlučinského 11
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.04.1992 do: 30.05.1993)
Ing. Jaroslav Bílik
Moldavská 19
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.02.1995 do: 09.10.1996)
Ing. Marián Blaško , CSc.
Hrobákova 38
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.10.1997 do: 14.02.2000)
Ján Buday
Strelecká 7
Šamorín
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.02.2002 do: 30.09.2002)
Pavol Buday
Hlavná 68
Šamorín
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.10.1996 do: 17.02.2002)
Pavol Buday
Strelecká 7
Šamorín
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.10.2002 do: 07.09.2004)
Pavol Buday
Strelecká 7
Šamorín
Vznik funkcie: 01.10.2002
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.09.2004 do: 07.02.2008)
Pavol Buday
Strelecká 7
Šamorín
Vznik funkcie: 01.10.2002 Skončenie funkcie: 07.12.2007
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.02.2008 do: 07.02.2008)
Pavol Buday
Športová 116
Sereď 926 01
Vznik funkcie: 07.12.2007
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.02.2008 do: 19.12.2012)
Pavol Buday
Športová 116
Sereď 926 01
Vznik funkcie: 07.12.2007 Skončenie funkcie: 07.12.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.12.2012 do: 19.12.2012)
Doc. JUDr. Ján Cuper
Pova-žanova 2
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.04.1994 do: 11.08.1994)
Martina Darnadiobá
Čiližská 6
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 09.12.2017
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.12.2017 do: 07.02.2018)
Ing. Peter Ďateľ
Lachova 39
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.10.1996 do: 17.02.2002)
Krisztína Dorogházi
Kárókatona u. 8
Uröm 2096
Maďarská republika
Vznik funkcie: 14.09.2011
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.10.2011 do: 07.06.2012)
Krisztína Dorogházi
Kárókatona u. 8
Uröm 2096
Maďarská republika
Vznik funkcie: 14.09.2011 Skončenie funkcie: 19.04.2012
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.06.2012 do: 07.06.2012)
Ing Dušan Durmis - člen
Zadunajská 1
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.04.1992 do: 30.05.1993)
Ing. Dušan Durmis
Turčianska 31/A
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.02.2002 do: 07.09.2004)
József Farkas Simola - člen
Oltvány 17E
Budapešť 1112
Maďarská republika
Vznik funkcie: 19.04.2008
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.05.2008 do: 04.09.2008)
József Farkas Simola - predseda
Oltvány 17E
Budapešť 1112
Maďarská republika
Vznik funkcie: 19.04.2008
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.09.2008 do: 16.06.2011)
József Farkas Simola - predseda
Oltvány 17E
Budapešť 1112
Maďarská republika
Vznik funkcie: 19.04.2008 Skončenie funkcie: 30.04.2011
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.06.2011 do: 16.06.2011)
Ing Jozef Grnáčik - člen
Vígľašská 11
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.04.1992 do: 30.05.1993)
Ing Matúš Horvát
Bakošová 4714/3
Bratislava 841 03
Vznik funkcie: 07.12.2017
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.12.2017 do: 07.02.2018)
Ing Ivan Horváth - člen
Langsfeldova 15
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.04.1992 do: 30.05.1993)
JUDr. Anna Hudáková
Vígľašská 13
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.08.1994 do: 31.01.1995)
Ing. Zoltán Izrael
Toryl- ská 3
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.04.1994 do: 31.01.1995)
Ing. Zoltán Izrael
Toryská 3
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.02.1995 do: 09.10.1996)
RNDr. Tibor Kaczor
Komárnicka 24
Bratislava 821 03
Vznik funkcie: 08.12.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.12.2012 do: 15.12.2017)
RNDr. Tibor Kaczor
Komárnicka 24
Bratislava 821 03
Vznik funkcie: 08.12.2012 Skončenie funkcie: 08.12.2017
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.12.2017 do: 15.12.2017)
Dr. Ján Kato
Mlynská 5
Krompachy
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.02.1995 do: 09.10.1996)
Dr. Ján Kato
Mlynská 5
Krompachy
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.10.1996 do: 29.11.1998)
Ing. Mária Kobzová
Žitav- ská 14
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.04.1994 do: 31.01.1995)
Ing. Mária Kobzová
Žitavská 14
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.02.1995 do: 09.10.1996)
Ing. Mária Kobzová
Žitavská 14
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.10.1996 do: 14.02.2000)
Ing. Mária Kobzová - členka
Žitavská 14
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.04.1992 do: 30.05.1993)
Ing. Anton Končál
Haánova 46
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.04.1994 do: 11.08.1994)
Peter Krajčík
Šalviova 42
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.04.1994 do: 31.01.1995)
Peter Krajčír
Šalviova 42
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.02.1995 do: 09.10.1996)
Peter Krajčír
Šalviova 42
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.10.1996 do: 14.02.2000)
Ing. Ladislav Krajňák
Európska 11
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.08.1994 do: 31.01.1995)
Ing. Dušan Kret - predseda
Heydukova 23
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.04.1992 do: 30.05.1993)
Alfréd Lamprecht - člen
Púpavova 39
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.04.1992 do: 30.05.1993)
Ing. Viktor Mazúr
Silvánska 29
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.02.2000 do: 17.02.2002)
Ing. Juraj Molnár
Lenárdova 2
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.02.1995 do: 22.08.1995)
György Mosonyi
Hársalja u. 26
Budapešť 1029
Maďarská republika
Vznik funkcie: 01.05.2011
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.06.2011 do: 07.07.2011)
Miloš Nešpor
Ursínyho 1
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.02.2000 do: 07.09.2004)
Miloš Nešpor
Ursínyho 1
Bratislava
Vznik funkcie: 15.02.2000
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.09.2004 do: 07.02.2008)
Miloš Nešpor
Ursínyho 1
Bratislava
Vznik funkcie: 15.02.2000 Skončenie funkcie: 09.10.2007
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.02.2008 do: 07.02.2008)
Ing. Pavol Parák
Bzovícka 30
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.02.2002 do: 30.09.2002)
Ing. Pavol Parák
Bzovícka 30
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.10.2002 do: 07.09.2004)
Ing. Jozef Potisk
Dulovo nám. 10
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.08.1994 do: 31.01.1995)
Ing. Peter Prokopčák , CSc. - člen
Lenárdova 14
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.04.1992 do: 30.05.1993)
Ákos Rétfalvi - člen
Visegrádi utca 38/B
Budapešť 1132
Maďarská republika
Vznik funkcie: 19.04.2008
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.05.2008 do: 24.10.2011)
Ákos Rétfalvi - člen
Visegrádi utca 38/B
Budapešť 1132
Maďarská republika
Vznik funkcie: 19.04.2008 Skončenie funkcie: 31.08.2011
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.10.2011 do: 24.10.2011)
Ing. Rudolf Rozvadský
Potočná 24
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.04.1994 do: 11.08.1994)
JUDr. Ctibor Stacha
Zámok a okolie 12
Bojnice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.10.1996 do: 05.10.1997)
Ján Sýkora
Nezábudková 20
Bratislava 821 01
Vznik funkcie: 08.12.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.12.2012 do: 15.12.2017)
Ján Sýkora
Nezábudková 20
Bratislava 821 01
Vznik funkcie: 08.12.2012 Skončenie funkcie: 08.12.2017
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.12.2017 do: 15.12.2017)
László Szöcs
Havanna street 53
Budapešť H-1181
Maďarská republika
Vznik funkcie: 19.04.2008
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.05.2008 do: 18.05.2012)
László Szöcs
Havanna street 53
Budapešť H-1181
Maďarská republika
Vznik funkcie: 19.04.2008 Skončenie funkcie: 19.04.2012
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.05.2012 do: 18.05.2012)
Ing. Juraj Široký
Priekopnícka 30
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.02.1995 do: 09.10.1996)
Ing. Peter Šrámek
Píniová 14351/2
Bratislava - Vrakuňa 821 07
Vznik funkcie: 07.12.2007
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.02.2008 do: 19.12.2012)
Ing. Peter Šrámek
Píniová 14351/2
Bratislava - Vrakuňa 821 07
Vznik funkcie: 07.12.2007 Skončenie funkcie: 07.12.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.12.2012 do: 19.12.2012)
Ing. Mikuláš Šumichrast
L. Dérera 2
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.08.1994 do: 31.01.1995)
Ing. Dušan Švantner
Čsl.armády
Brezno
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.08.1995 do: 09.10.1996)
Ing. Dušan Švantner
Čsl.armády
Brezno
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.10.1996 do: 29.11.1998)
Ing. Miroslav Švatarák
Holíčska 21
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.10.1996 do: 17.02.2002)
Ing. Norbert Vančo
Lotyšská 46
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.10.1996 do: 17.02.2002)
JUDr. Oszkár Világi
Smetanov háj 288/16
Dunajská Streda 929 01
Vznik funkcie: 18.05.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.09.2004 do: 01.08.2005)
JUDr. Oszkár Világi
Smetanov háj 288/16
Dunajská Streda 929 01
Vznik funkcie: 18.05.2003 Skončenie funkcie: 25.04.2005
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.08.2005 do: 01.08.2005)
Ing. Jakub Vojčík
Drotárska cesta 9
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.02.1995 do: 09.10.1996)
Ing. Ivan Wlachovský
Starhradská 12
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.02.1995 do: 09.10.1996)
Ing. Zdeno Žídek
Mamamteyova 3
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.08.1994 do: 31.01.1995)
Zoltán Áldott - predseda
Labancz u. 29/b. fszt.
Budapešť 1021
Maďarsko
Vznik funkcie: 21.06.2018
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.07.2018)
Ákos Székely
Birs u. 4.1.em.4
Budapesť 1112
Maďarsko
Vznik funkcie: 21.04.2020
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.05.2022)
Zoltán Áldott
Labancz u. 29/b. fszt.
Budapešť 1021
Maďarsko
Vznik funkcie: 05.04.2018 Skončenie funkcie: 21.06.2018
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.07.2018 do: 26.07.2018)
Zoltán Áldott
Labancz u. 29/b. fszt.
Budapešť 1021
Maďarsko
Vznik funkcie: 05.04.2018
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.05.2018 do: 26.07.2018)
Richard Austen
Tomanova 116
Bratislava 831 07
Vznik funkcie: 20.04.2013 Skončenie funkcie: 31.05.2017
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.06.2017 do: 06.06.2017)
Richard Austen
Tomanova 116
Bratislava 831 07
Vznik funkcie: 20.04.2013
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.06.2013 do: 06.06.2017)
Ilona Bánhegyi
Esztergomi út 14
Budapešť
Maďarská republika
Vznik funkcie: 25.04.2005 Skončenie funkcie: 18.04.2008
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.05.2008 do: 22.05.2008)
Dr. Ilona Bánhegyi
Lévay St. 5
Budapešť H - 1022
Maďarská republika
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.02.2002 do: 07.09.2004)
Dr. Ilona Bánhegyi
Lévay St. 5
Budapešť H - 1022
Maďarská republika
Vznik funkcie: 18.02.2002
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.09.2004 do: 01.08.2005)
Dr. Ilona Bánhegyi
Lévay St. 5
Budapešť H - 1022
Maďarská republika
Vznik funkcie: 18.02.2002 Skončenie funkcie: 16.05.2005
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.08.2005 do: 01.08.2005)
Ilona Bánhegyi
Esztergomi út 14
Budapešť
Maďarská republika
Vznik funkcie: 16.05.2005
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.08.2005 do: 17.08.2005)
Ilona Bánhegyi
Esztergomi út 14
Budapešť
Maďarská republika
Vznik funkcie: 25.04.2005
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.08.2005 do: 22.05.2008)
Krisztína Dorogházi
Kárókatona u. 8
Üröm 2096
Maďarská republika
Vznik funkcie: 25.04.2005
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.08.2005 do: 22.05.2008)
Krisztína Dorogházi
Kárókatona u. 8
Üröm 2096
Maďarská republika
Vznik funkcie: 16.05.2005
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.08.2005 do: 17.08.2005)
Krisztína Dorogházi
Kárókatona u. 8
Üröm 2096
Maďarská republika
Vznik funkcie: 25.04.2005 Skončenie funkcie: 18.04.2008
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.05.2008 do: 22.05.2008)
Krisztína Dorogházi
Kárókatona u. 8
Uröm 2096
Maďarská republika
Vznik funkcie: 19.04.2012
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.06.2012 do: 03.06.2013)
Krisztína Dorogházi
Kárókatona u. 8
Uröm 2096
Maďarská republika
Vznik funkcie: 19.04.2012 Skončenie funkcie: 19.04.2013
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.06.2013 do: 03.06.2013)
Szabolcs István Ferencz
Csermák Antal u. 25/H
Budapešť H-1038
Maďarsko
Vznik funkcie: 20.04.2012 Skončenie funkcie: 20.04.2017
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.06.2017 do: 06.06.2017)
Szabolcs István Ferencz
Csermák Antal u. 25/H
Budapešť 1038
Maďarsko
Vznik funkcie: 21.04.2017
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.06.2017 do: 19.06.2020)
Szabolcs István Ferencz
Csermák Antal u. 25/H
Budapešť 1038
Maďarsko
Vznik funkcie: 21.04.2017 Skončenie funkcie: 21.04.2020
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.06.2020 do: 19.06.2020)
Szabolcs István Ferencz
Csermák Antal u. 25/H
Budapešť H-1038
Maďarsko
Vznik funkcie: 20.04.2012
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.05.2012 do: 06.06.2017)
András Huszár
Bimbó u. 78
Budapešť 1022
Maďarská republika
Vznik funkcie: 25.04.2005
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.09.2005 do: 02.06.2009)
András Huszár
Bimbó u. 78
Budapešť 1022
Maďarská republika
Vznik funkcie: 25.04.2005 Skončenie funkcie: 25.04.2009
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.06.2009 do: 02.06.2009)
András Huszár
Bimbó u. 78
Budapešť 1022
Maďarská republika
Vznik funkcie: 26.04.2009
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.06.2009 do: 27.05.2010)
András Huszár
Bimbó u. 78
Budapešť 1022
Maďarská republika
Vznik funkcie: 26.04.2009 Skončenie funkcie: 23.04.2010
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.05.2010 do: 27.05.2010)
András Huszár
Bimbó u. 78
Budapešť 1022
Mďarská republika
Vznik funkcie: 16.05.2005
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.08.2005 do: 17.08.2005)
András Huszár
Bimbó u. 78
Budapešť 1022
Mďarská republika
Vznik funkcie: 25.04.2005
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.08.2005 do: 06.09.2005)
Zoltán Jancsurak
Leshegy u. 13/B
Budapesť 1028
Budapešť
Vznik funkcie: 18.05.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.09.2004 do: 01.08.2005)
Zoltán Jancsurak
Leshegy u. 13/B
Budapesť 1028
Budapešť
Vznik funkcie: 18.05.2003 Skončenie funkcie: 25.04.2005
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.08.2005 do: 01.08.2005)
Győrgy Mosonyi
Hársalja u. 26
Budapešť 1029
Mďarská republika
Vznik funkcie: 25.04.2005
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.08.2005 do: 06.09.2005)
Győrgy Mosonyi
Hársalja u. 26
Budapešť 1029
Mďarská republika
Vznik funkcie: 16.05.2005
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.08.2005 do: 17.08.2005)
Győrgy Mosonyi
Hársalja u. 26
Budapešť 1029
Maďarská republika
Vznik funkcie: 25.04.2005
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.09.2005 do: 22.05.2008)
Győrgy Mosonyi
Hársalja u. 26
Budapešť 1029
Maďarská republika
Vznik funkcie: 25.04.2005 Skončenie funkcie: 18.04.2008
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.05.2008 do: 22.05.2008)
György Mosonyi - predseda
Hársalja u. 26
Budapešť 1029
Maďarská republika
Vznik funkcie: 30.05.2011
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.07.2011 do: 20.05.2016)
György Mosonyi - predseda
Hársalja u. 26
Budapešť 1029
Maďarská republika
Vznik funkcie: 30.05.2011 Skončenie funkcie: 01.05.2016
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.05.2016 do: 20.05.2016)
György Mosonyi
Hársalja u. 26
Budapešť 1029
Maďarsko
Vznik funkcie: 02.05.2016 Skončenie funkcie: 29.05.2018
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.07.2018 do: 26.07.2018)
György Mosonyi
Hársalja u. 26
Budapešť 1029
Maďarsko
Vznik funkcie: 02.05.2016
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.05.2016 do: 26.07.2018)
Zsuzsanna Éva Ortutay
Pál u. 77, fsz. 2
Budapešť 1161
Maďarsko
Vznik funkcie: 07.04.2016
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.05.2016 do: 29.05.2018)
Zsuzsanna Éva Ortutay
Pál u. 77, fsz. 2
Budapešť 1161
Maďarsko
Vznik funkcie: 07.04.2016 Skončenie funkcie: 05.04.2018
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.05.2018 do: 29.05.2018)
László Pálfalvi
Damjanich u. 23/b
Budapešt 1188
Maďarsko
Vznik funkcie: 20.04.2013 Skončenie funkcie: 22.09.2015
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.05.2016 do: 20.05.2016)
László Pálfalvi
Damjanich u. 23/b
Budapešt 1188
Maďarsko
Vznik funkcie: 20.04.2013
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.06.2013 do: 20.05.2016)
László Szabó
Ringló u. 43/B
Budapešť 1221
Maďarská republika
Vznik funkcie: 24.04.2010 Skončenie funkcie: 19.04.2013
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.06.2013 do: 03.06.2013)
László Szabó
Ringló u. 43/B
Budapešť 1221
Maďarská republika
Vznik funkcie: 24.04.2010
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.05.2010 do: 03.06.2013)
Ákon Székely
Birs utca 4.1.em.4
Budapešť 1112
Maďarsko
Vznik funkcie: 21.04.2020
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.06.2020 do: 17.07.2020)
Béla Váradi
XII. Lidérc u. 27
Budapešť H - 1121
Maďarská republika
Vznik funkcie: 18.02.2002 Skončenie funkcie: 16.05.2005
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.08.2005 do: 01.08.2005)
Béla Váradi
XII. Lidérc u. 27
Budapešť H - 1121
Maďarská republika
Vznik funkcie: 18.02.2002
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.09.2004 do: 01.08.2005)
Béla Váradi
XII. Lidérc u. 27
Budapešť H - 1121
Maďarská republika
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.02.2002 do: 07.09.2004)
Ákos Székely
Birs utca 4.1.em.4
Budapešť 1112
Maďarsko
Vznik funkcie: 21.04.2020
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.07.2020 do: 16.05.2022)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.4.2005 osvedčená vo forme notárskej zápisnice N 148/2005, Nz 21590/2005 spísanej dňa 16.5.2005 - schválenie zmeny stanov.
  (od: 07.09.2005)
Uznesenie predstavenstva zo dňa 25.11.2005 - zriadenie odštepného závodu SLOVNAFT, a.s. - odštepný závod Petrochémia.
  (od: 01.01.2006)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 24.04.2006 vo forme notárskej zápisnice č. N 141/2006, Nz 18056/2006 spísanej notárom JUDr. Miroslavom Pavlovičom, na ktorom bola schválená zmena stanov - rozšírenie predmetu podnikania, zmena sídla spoločnosti.
  (od: 16.06.2006)
Notárska zápisnica N 141/2006, Nz 18056/2006, NCRls 17953/2006 zo dňa 11.5.2006 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 24.4.2006.
  (od: 28.06.2006)
Rozhodnutie predstavenstva spoločnosti zo dňa 25.09.2006 o zrušení odštepného závodu SLOVNAFT, a.s. - odštepný závod Petrochémia.
  (od: 31.10.2006)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 20.04.2007 vo forme notárskej zápisnice č. N 167/2007, Nz 18439/2007, NCRls 18367/2007 zo dňa 14.05.2007.
  (od: 06.06.2007)
Uznesenie predstavenstva zo dňa 14.4.2008.
  (od: 01.06.2008)
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 18.04.2008. Osvedčenie o priebehu riadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 18.04.2008 - spísané vo forme forme notárskej zápisnice N 141/2008 Nz 19242/2008 dňa 07.05.2008. Opravná doložka k notárskej zápisnici zo dňa 19.05.2008. Výpis zo Zápisu č. 02/2008 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 18.04.2008. Výpis zo Zápisnice č. 02/2008 zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 18.04.2008.
  (od: 23.05.2008)
Výpis zo Zápisnice č 03/2008 zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 19.06.2008.
  (od: 22.07.2008)
Výpis zo zápisu č. 02/2008 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 18.4.2008 z 21.8.2008.
  (od: 05.09.2008)
Výpis z uznesenia predstavenstva zo dňa 17.4.2009.
  (od: 19.05.2009)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 17.04.2009 vo forme notárskej zápisnice č. N 95/2009, Nz 15097/2009, NCRls 15281/2009 spísanej dňa 12.05.2009.
  (od: 03.06.2009)
Výpis z uznesenia predstavenstva konaného dňa 30.12.2009.
  (od: 17.02.2010)
Notárska zápisnica N 134/2010, Nz 15355/2010 zo dňa 3.5.2010 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia.
  (od: 28.05.2010)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 23.04.2010 vo forme notárskej zápisnice č. N 134/2010, Nz 15355/2010, NCRls 15616/2010 spísanej dňa 03.05.2010.
  (od: 22.07.2010)
Výpis z uznesenia predstavenstva konaného dňa 23.7.2010.
  (od: 21.08.2010)
Výpis z uznesenia predstavenstva zo dňa 29.4.2011.
  (od: 04.06.2011)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 21.04.2011 spísaná vo forme notárskej zápisnice N 155/2011 Nz 15198/2011 dňa 28.04.2011. Výpis z uznesenia dozornej rady zo dňa 21.04.2011.
  (od: 17.06.2011)
Výpis z uznesenia dozornej rady zo dňa 30.05.2011
  (od: 08.07.2011)
Výpis z uznesenia zasadania dorornej rady zo dňa 14.09.2011.
  (od: 22.10.2011)
Uznesenie dozornej rady zo dňa 30.08.2011.
  (od: 25.10.2011)
Osvedčenie o priebehu riadneho valného zhromaždenia spoločnosti - notárska zápisnica N 257/2012, Nz 15135/2012 zo dňa 30.04.2012.
  (od: 19.05.2012)
Osvedčenie o priebehu riadneho valného zhromaždenia spoločnosti notárska zápisnica zo dňa 30.04.2012.
  (od: 08.06.2012)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 21.10. 2012.
  (od: 01.01.2013)
Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 30.10.2012 o zlúčení so spoločnosťou Slovnaft Petrochemicals, s.r.o. , so sídlom Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava, IČO: 35 953 039, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 37409/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie. Obchodná spoločnosť SLOVNAFT a.s., so sídlom Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO : 35 322 832, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 426/B, sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 867/2012, Nz 40846/2012 dňa 31.10.2012 stáva právnym nástupcom spoločnosti Slovnaft Petrochemicals s. r. o. a preberá všetky jej práva a záväzky.
  (od: 01.01.2013)
Rozhodnutie per rollam zo dňa 22.10.2012 a 10.12.2012.
  (od: 20.12.2012)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 19.04.2013 spísaná vo forme notárskej zápisnice č. N 245/2013, Nz 14087/2013, NCRls 14363/2013 dňa 29.04.2013.
  (od: 04.06.2013)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 19.04.2013 spísaná vo forme notárskej zápisnice č. N 245/2013, Nz 14087/2013, NCRls 14363/2013 dňa 29.04.2013.
  (od: 05.11.2013)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N 341/2014 Nz 15472/2014 NCRls 15753/2014 zo dňa 24.04.2014
  (od: 13.05.2014)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 15.04.2015 spísaná vo forme notárskej zápisnice č. N 258/2015, Nz 14074/2015, NCRls 14414/2015 dňa 27.04.2015.
  (od: 16.05.2015)
Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti Slovnaft Retail, s.r.o. vo forme Uznesenia predstavenstva č. 112/2015 zo dňa 26.11.2015 spoločnosti SLOVNAFT, a.s. vykonávajúcej pôsobnosť valného zhromaždenia, na základe ktorého bolo rozhodnuté o zrušení spoločnosti Slovnaft Retail, s.r.o., so sídlom Vlčie hrdlo 1, 821 07 Bratislava, IČO 35 700 912 bez likvidácie a jej zlúčenie so spoločnosťou SLOVNAFT, a.s., so sídlom Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO 31 322 832. Spoločnosť SLOVNAFT, a.s., so sídlom Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO 31 322 832 ako nástupnícka spoločnosť na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 934/2015, Nz47093/2015, NCRls 48032/2015 zo dňa 27.11.2015 sa stáva právnym nástupcom spoločnosti Slovnaft Retail, s.r.o. a preberá všetky jej práva a záväzky.
  (od: 01.01.2016)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 7.4.2016 spísaná vo forme notárskej zápisnice č. N 265/2016, Nz 13169/2016, NCRls 13551/2016 dňa 15.4.2016
  (od: 21.05.2016)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 6.4.2017, spísaná vo forme notárskej zápisnice č. N254/2017, Nz12698/2017, NCR/s 12940/2017, zo dňa 13.4.2017
  (od: 07.06.2017)
Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 357/2017, Nz 44999/2017, zo dňa 20.11.2017.
  (od: 01.01.2018)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 272/2018, Nz 11804/2018, NCRls 12027/2018 zo dňa 16.04.2018. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 14.06.2018. Uznesenie dozornej rady per rollam prijaté dňa 21.06.2018.
  (od: 27.07.2018)
Zápis rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti SLOVNAFT, a.s. zo dňa 10.10.2019 v zmysle § 118i ods. 6 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) o prechode akcií všetkých zostávajúcich akcionárov na spoločnosť MOL Nyrt., so sídlom Október huszonharmadika utca 18, H-1117 Budapešť, Maďarská republika, IČO: 01-10-041683 ako navrhovateľa (ďalej ako „MOL Nyrt.“): Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti SLOVNAFT, a.s., so sídlom Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31 322 832, schvaľuje prechod akcií všetkých zostávajúcich akcionárov spoločnosti SLOVNAFT, a.s. na spoločnosť MOL Nyrt. v rámci uplatnenia práva výkupu spoločnosťou MOL Nyrt. ako navrhovateľom za protiplnenie za akcie cieľovej spoločnosti SLOVNAFT, a.s. poskytnuté v peniazoch vo výške 85,00 EUR za každú akciu cieľovej spoločnosti SLOVNAFT, a.s. v súlade s Podmienkami uplatnenia práva výkupu schválenými spoločnosťou MOL Nyrt. zo dňa 13.8.2019 ako navrhovateľom a v zmysle Rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. z. 100-000-187-997 k č. sp. NBS1-000-040-885 zo dňa 3.9.2019 o udelení predchádzajúceho súhlasu spoločnosti MOL Nyrt. s týmto uplatnením práva výkupu, pričom prechod akcií všetkých zostávajúcich akcionárov spoločnosti SLOVNAFT, a.s. na spoločnosť MOL Nyrt. sa vzťahuje na 296 204 kusov akcií registrovaných pod číslami ISIN CS0009004452, SK1120001369 a SK1120005949.
  (od: 17.11.2019)
Dňa 23.2.1994 prijatá zmena stanov akciovej spoločnosti. Stary spis: Sa 838
  (od: 07.04.1994)
Valné zhromaždenie konané dňa 8.6.1994, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 56/94, Nz 56/94 schválilo zmenu stanov akciovej spoločnosti. Stary spis: Sa 838
  (od: 12.08.1994)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.11.1994, zápis č. 27 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 20.12.1994. Stary spis: Sa 838
  (od: 01.02.1995)
Zmena stanov akciovej spoločnosti odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 8.6.1994. Stary spis: Sa 838
  (od: 25.07.1995)
Notárska zápisnica N 65/95, Nz 63/95 napísaná dňa 24.5.1995 notárkou JUDr.Oľgou Folbovou z valného zhromaždenia, na ktorom bolo roz- hodnuté o zmene stanov spoločnosti a zmene člena dozornej rady Stary spis: Sa 838
  (od: 23.08.1995)
Na základe rozhodnutia predstavenstva Slovnaft a.s. zo dňa 19.1.1994 bola zlúčená obchodná spoločnosť TRUCKCENTER Bratislava, spol. s r.o. so sídlom Bratislava, Kaukazská ul. so Slovnaft a.s. Bratislava v súlade s § 69 ods. 3 Zák. č. 513/91 Zb. s tým, že všetky práva a záväzky TRUCKCENTER Bratislava spol. s r.o. prechádzajú na Slovnaft a.s. Stary spis: Sa 838
  (od: 20.12.1995)
Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 13.11.1995. Stary spis: Sa 838
  (od: 14.03.1996)
Notárska zápisnica N 60/96, Nz 53/96 zo dňa 17.4.1996, zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 17.4.1996. Stary spis: Sa 838
  (od: 10.10.1996)
Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromažde- ní dňa 24.4.1997 osvedčené notárskou zápisni- cou N 46/97, Nz 36/97 spísanou JUDr. Janou Mikušovou. Stary spis: Sa 838
  (od: 06.10.1997)
Rozhodnutím mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti Slov-Truck-Center a.s. konaného dňa 30.1.1995, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 17/95, NZ 16/95 napísanou dňa 30.1.1995 notárkou JUDr. Oľgou Foblovou, bola spoločnosť Slov-Truck-Center a.s. zrušená bez likvidácie s tým, že imanie zrušenej spoločnosti a všetky jej práva, povinnosti a záväzky prechádzajú v súlade s uznesením predstavenstva Slovnaft a.s. č. 2/95 zo dňa 19.9.1995 na spoločnosť Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo, Bratislava. Stary spis: Sa 838
  (od: 16.02.1998)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23.4.1998, notárska zápisnica č. N 57/98, Nz 50/98 zo dňa 23.4.1998 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 23.4.1998, na ktorom bola schválená zmena stanov. Zápisnica z predstavenstva zo dňa 30.6.1998 o kooptovaní nového člena predstavenstva. Zápisnica z predstavenstva zo dňa 29.9.1998 o kooptovaní nového člena predstavenstva a zápisnica z predstavenstva zo dňa 15.7.1998 o zrušení prokúry.
  (od: 30.11.1998)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 24.6.1999 Notárska zápisnica č. N 136/9 Nz 121/99 zo dňa 24.6.99 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia na ktorom bola schválenázmena stanov.
  (od: 15.02.2000)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 24.5.2000. Notárska zápisnica č. N 118/00, Nz 108/00 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti.
  (od: 16.11.2000)
Na základe rozhodnutia predstavenstva Slovnaft, a.s. Bratislava zo dňa 28.3.2001 a dohody o zlúčení z 22.6.2001 bola zlúčená obchodná spoločnosť Slovnaft Benzinol, a.s. Bratislava so sídlom Bratislava, Mlynské Nivy 48, so Slovnaft, a.s. Bratislava v súlade s § 69 ods. 3 Obchodného zákonníka s tým, že všetky práva a záväzky Slovnaft Benzinol, a.s. prechádzajú na Slovnaft, a.s. uznesením predstavenstva zo dňa 28.3.2001 a dohodou o zlúčení zo dňa 22.6.2001.
  (od: 24.07.2001)
Výpis č. 08/2001 zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 30.8.2001, na ktorom predstavenstvo rozhodlo o zlúčení so spoločnosťou SLOVNAFT TRADE, a.s. spoločnosť SLOVNAFT, a.s. preberá na seba všetky práva, záväzky, pohľadávky a majetok zrušenej spoločnosti SLOVNAFT TRADE, a.s. so sídlom Dr. Vl. Clementisa 10, 821 02 Bratislava s účinnosťou od 31.12.2001.
  (od: 11.12.2001)
Notárska zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia N 333/00 Nz 305/00 zo dňa 20.12.2000 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia a notárska zápisnica zo dňa 16.05.2001, č. N 133/01 Nz 125/01 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena predstavenstva a zápisnica z predstavenstva zo dňa 19.12.2001, na ktorom bola udelená prokúra p. Heimovi Tomanovi a Lászlóvi Feketemu.
  (od: 18.02.2002)
Predaj časti podniku predstavujúcej požiarny útvar v prospech spoločnosti Group 4 Falck Services, s.r.o. na základe zmluvy o predaji časti podniku zo dňa 28.11.2002.
  (od: 07.09.2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 17.5.2003 - 18.5.2003 osvedčené v notárskej zápisnici N 1784/03, Nz 47674/03 napísanej dňa 13.6.2003 notárom JUDr. Vlhom. Zmena v orgánoch spoločnosti. Na základe predstavenstva spoločnosti Slovnaft, a.s. Bratislava zo dňa 16.5.2003 a Zmluvy o zlúčení uzavretej dňa 22.5.2003 bola v súlade s § 69 ods. 3 Obchodného zákonníka zlúčená obchodná spoločnosť Benatech, a.s. so sídlom Továrenská 12, 811 09 Bratislava, IČO: 36 016 381 so spoločnosťou Slovnaft, a.s. s tým, že všetky práva a záväzky, majetok a pohľadávky zrušenej spoločnosti Benatech, a.s. prechádzajú na Slovnaft, a.s.
  (od: 08.09.2004)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenie spoločnosti zo dňa 27.05.2004 vo forme notárskej zápisnice N 242/2004, Nz 45668/2004 spísanej JUDr. Miroslavom Pavlovičom, notárom.
  (od: 02.10.2004)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia zo dňa 27.5.2004 vo forme notárskej zápisnice N 242/2004, Nz 45668/2004 spísanej JUDr. Miroslavom Pavlovičom, na ktorom bola schválená zmena stanov. Osvedčenie o priebehu mimoriadného valného zhromaždenia dňa 17.12.2002 vo forme notárskej zápisnice N 339/02, Nz 336/02 napísanej dňa 17.12.02 notárom JUDr. Janou Mikušovou - schálená zmena stanov - rozšírenie predmetu činnosti.
  (od: 05.05.2005)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 16.5.2005 osvedčená vo forme notárskej zápisnice N 148/2005, Nz 21590/2005- schválenie zmeny stanov.
  (od: 02.08.2005 do: 06.09.2005)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia zo dňa 27.05.2004 vo forme notárskej zápisnice N 242/2004, Nz 45668/2004 spísanej JUDr. Miroslavom Pavlovičom, notárom - rozšírenie predmetu podnikania
  (od: 23.04.2005 do: 04.05.2005)
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (od: 01.01.2013)
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením: 
CM European Power Slovakia, s.r.o.
Vlčie hrdlo 1
Bratislava 824 12
  (od: 01.01.2018)
Slovnaft Petrochemicals, s.r.o.
Vlčie hrdlo 4846
Bratislava 824 12
  (od: 01.01.2013)
Slovnaft Retail, s.r.o.
Vlčie hrdlo 1
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 07
  (od: 01.01.2016)
Predaj: 
*
Došlo k predaju časti podniku SLOVNAFT, a.s. na základe Zmluvy o prevode časti podniku zo dňa 17.10.2002, uzavretej medzi spoločnosťami SLOVNAFT, a.s. a Accenture Services, s.r.o..
  (od: 05.10.2004)
Dátum aktualizácie údajov:  19.05.2022
Dátum výpisu:  20.05.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)