Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  444/B

Obchodné meno: 
ČSOB Poisťovňa, a.s.
  (od: 17.08.2004)
Sídlo: 
Žižkova 11
Bratislava 811 02
  (od: 01.08.2017)
IČO: 
31 325 416
  (od: 09.06.1992)
Deň zápisu: 
09.06.1992
  (od: 09.06.1992)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 09.06.1992)
Predmet činnosti: 
uzatváranie sprostredkovateľských zmlúv s fyzickými i právnickými osobami na území Slovenskej republiky na činnosť dojednávania poistenia pre spoločnosť v rozsahu povolenia udeleného dozorným orgánom nad poisťovníctvom
  (od: 17.06.2006)
vykonávanie poisťovacej činnosti pre poistný druh životného a neživotného poistenia podľa jednotlivých odvetví v rozsahu: Časť A - poistné odvetvia neživotného poistenia 1. Poistenie úrazu (vrátane pracovných úrazov a chorôb z povolania) a/ fixné peňažné plnenie, b/ s plnením majúcim povahu odškodnenia, c/ s kombinovaným plnením, d/ cestujúcich, e/ individuálne zdravotné poistenie 2. Poistenie choroby a/ fixné peňažné plnenie, b/ s plnením majúcim povahu odškodnenia, c/ s kombinovaným plnením, d/ individuálne zdravotné poistenie 3. Poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových a/ motorových dopravných prostriedkoch, b/ nemotorových dopravných prostriedkoch 4. Poistenie škôd na koľajových dopravných prostriedkoch 5. Poistenie škôd na lietadlách 6. Poistenie škôd na plávajúcich dopraných prostriedkoch a/ riečnych a prieplavových dopraných prostriedkoch, b/ jazerných dopraných prostriedkoch, c/ námorných dopraných prostriedkoch 7. Poistenie dopravy tovaru počas prepravy vrátane batožín a iného majetku bez ohľadu na použitý dopravný prostriedok 8. Poistenie škôd na inom majetku, ako je uvedené v treťom bode až siedmom bode, spôsobených a/ požiarom, b/ výbuchom, c/ víchricou, d/ prírodnými živlami inými ako víchrica, e/ jadrovou energiou, f/ zosuvom alebo zosadaním pôdy 9. Poistenie iných škôd na inom majetku, ako je uvedené v treťom bode až siedmom bode, vzniknutých krupobitím alebo mrazom, alebo inými príčinami napríklad krádežou, ak nie sú tieto príčiny zahrnuté v ôsmom bode 10. Poistenie zodpovednosti a/ za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, b/ dopravcu 11. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadla vrátane zodpovednosti dopravcu 12. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou riečneho, prieplavového, jazerného alebo námorného dopravného prostriedku vrátane zodpovednosti dopravcu 13. Všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu iné, ako je uvedené v bodoch 10 až 12. 14. Poistenie úveru a/ všeobecná platobná neschopnosť, b/ exportný úver, c/ splátkový úver, d/ hypotekárny úver, e/ poľnohospodársky úver 15. Poistenie záruky a/ priame záruky, b/ nepriame záruky 16. Poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich a/ z výkonu povolania, b/ z nedostatočného príjmu, c/ zo zlých poveternostných podmienok, d/ zo straty zisku, d/ z trvalých všeobecných nákladov, f/ z neočakávaných obchodných nákladov, g/ zo straty trhovej hodnoty, h/ zo straty pravidelného zdroja príjmov, i/ z inej nepriamej obchodnej finančnej straty, j/ z ostatných iných ako obchodných finančných strát, k/ z ostatných finančných strát 17. Poistenie právnej ochrany 18. Asistenčné služby Časť B – poistné odvetvia životného poistenia 1. Poistenie a/ pre prípad dožitia, pre prípad smrti, pre prípad smrti alebo dožitia, pre prípad dožitia s možnosťou vrátenia poistného, poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami, b/ dôchodkové poistenie, c/ doplnkové poistenie uzavreté popri životnom poistení, najmä pre prípad ublíženia na zdraví vrátane práceneschopnosti, pre prípad smrti následkom úrazu a pre prípad invalidity následkom úrazu alebo choroby 2. Poistenie pre prípad narodenia dieťaťa, poistenie prostriedkov na výživu a poistenie pre prípad uzavretia manželstva 3. Poistenie uvedené v prvom bode písm. a/ a b/ a druhom bode spojené s investičnými fondmi 6. Kapitalizačné operácie založené na aktuárskych výpočtoch, kde sa za vopred dohodnutú jednorazovú platbu alebo pravidelné platby prevezmú záväzky s určenou dobou trvania a v určenej výške.
  (od: 04.06.2016)
Vykonávanie zaisťovacej činnosti pre poistný druh neživotného poistenia
  (od: 15.12.2018)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 08.08.2003)
Mgr. Vladimír Šošovička - člen predstavenstva
Želiarska 5222/10
Bratislava 841 07
Vznik funkcie: 01.01.2014
  (od: 04.01.2014)
Mag. Martin Daller - predseda predstavenstva
Žižkova 7801/21
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 01.07.2016
  (od: 24.11.2016)
Ing. Andrea Baumgartnerová - člen predstavenstva
Gallayova 1958/47
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 01.08.2016
  (od: 23.09.2016)
Konanie menom spoločnosti: 
Spoločnosť zastupuje predstavenstvo a podpisuje za ňu tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti pripoja svoj podpis dvaja členovia predstavenstva.
  (od: 08.08.2003)
Základné imanie: 
27 816 488,2 EUR Rozsah splatenia: 27 816 488,2 EUR
  (od: 05.03.2009)
Akcie: 
Počet: 1676
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 16 596,95 EUR
  (od: 05.03.2009)
Akcionár: 
KBC Insurance N.V.
Professor Roger Van Overstraetenplein 2
Leuven 3000
Belgicko
  (od: 25.03.2010)
Dozorná rada: 
RNDr. Rastislav Nemeček , PhD. - člen
Námestie Hraničiarov 3728/31
Bratislava 851 03
Vznik funkcie: 27.09.2016
  (od: 22.10.2016)
Dr. Gyula Barna
Fecske u. 17
Leányfalu H-2016
Maďarsko
Vznik funkcie: 30.05.2019
  (od: 13.06.2019)
Johan Daemen
Oude Baan 110
Bonheiden B-2820
Belgické kráľovstvo
Vznik funkcie: 16.06.2016
  (od: 24.11.2016)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Na valnom zhromaždení konanom dňa 29.6.1993 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 876
  (od: 03.09.1993)
Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 9.6.1995. Stary spis: Sa 876
  (od: 14.07.1995)
Notárska zápisnica N 180/96, Nz 181/96 spísaná dňa 30.5.1996 v znení notárskej zápisnice N 425/96, Nz 423/96 spísanej dňa 30.10.1996 notárkou JUDr. Danielou Šikutovou osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 30.5.1996, na ktorom bola schválená zmena stanov v článku 1,20. Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia dozornej rady konanej dňa 30.5.1996. Notárska zápisnica N 340/96, Nz 338/96 spísaná dňa 17.9.1996 v znení notárskej zápisnice N 412/96, Nz 410/96 spísanej dňa 23.10.1996 notárkou JUDr. Danielou Šikutovou, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 17.9.1996, na ktorom bola schválená zmena stanov v článku 5,6. Stary spis: Sa 876
  (od: 30.10.1996)
Na valnom zhromaždení dňa 19.5.1998, ktorého konanie bolo osvedčené v not. záp. N 115/98, Nz 114/98 napísanej dňa 19.5.1998 notárom JUDr Šúrkovou bola schválená zmena stanov.
  (od: 17.07.1998)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 19.10.1999, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 226/99, Nz 222/99 napísanej dňa 19.10.1999 notárkou JUDr. Šúrkovou bola schválená zmena stanov.
  (od: 22.05.2000)
Na valnom zhromaždení dňa 15.6.2000, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 128/00, Nz 127/00 napísanej dňa 15.6.2000 notárkou JUDr. Tatianou Šúrkovou bola schválená zmena stanov.
  (od: 13.09.2000)
Na riadnom valnom zhromaždení dňa 3.7.2001, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 138/01, Nz 137/01 napísanej dňa 3.7.2001 notárkou JUDr. Tatjanou Šúrkovou bola schválená zmena stanov. Na náhradnom valnom zhromaždení dňa 8.10.2001, ktorého konane bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 218/01, Nz 219/01 napísanej dňa 8.10.2001 notárkou JUDr. Tatjanou Šúrkovou bola schválená zmena stanov v čl. 3.
  (od: 22.10.2001)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 9.7.2002, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 251/02, Nz 251/02 napísanej dňa 9.7.2002 notárkou JUDr.Tatjanou Šúrkovou bola schválená zmena stanov, ktorou sa mení aj predchádzajúce obchodné meno ERGO, a.s.
  (od: 03.10.2002)
Zápisnica dozornej rady zo dňa 19.9.2002.
  (od: 02.12.2002)
Notárska zápisnica Nz 638/02 zo dňa 16.12.2002 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.. Zápis o zasadnutí dozornej rady zo dňa 16.12.2002. Daliborovi Pavelovi zanikla dňa 16.12.2002 funkcia predsedu predstavenstva. JUDr. Borisovi Čuchranovi vznikla dňa 16.12.2002 funkcia predsedu predstavenstva.
  (od: 03.02.2003)
Zápisnica z valného zhomaždenia zo dňa 20.2.2003, na ktorom bola schválená zmena stanov - osvedčená do notárskej zápisnice č. N 18/2003, Nz 12538/2003. Zápisnica z dozornej rady z 19.5.2003.
  (od: 08.08.2003)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady z 15.7.2003.
  (od: 21.10.2003)
Zápis zo zasadnutia dozornej rady spoločnosti zo dňa 17.10.2003. Notárska zápisnica č. N 379/2003, Nz 93706/2003 spísaná dňa 17.10.2003 notárkou JUDr. Tatjanou Šúrkovou, ktorá osvedčuje priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti.
  (od: 27.02.2004)
Zmena obchodného mena a zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 08.07.2004, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 236/2004, Nz 56902/2004 spísanou notárkou JUDr. Tatianou Šurkovou. Pôvodné obchodné meno ERGO poisťovnňa, a.s.
  (od: 17.08.2004)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 18.8.2004. Funkcia člena predstavenstva JUDr.Borisa Čuchrana skončila 18.8.2004.
  (od: 21.09.2004)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 14.10.2004.
  (od: 17.11.2004)
Notárska zápisnica č. N 372/2004, Nz 82398/2004 zo dňa 16.11.2004 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 14.10.2004.
  (od: 10.12.2004)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 02.12.2004. Ludo Swinnen, funkcia člena predstavenstva od 17.02.20003 do 02.12.2004.
  (od: 06.01.2005)
Notárska zápisnica č. 58/2005, Nz 7886/2005, NCRls 7864/2005 zo dňa 22.02.2005, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov v čl.11, bod 3 stanov.
  (od: 15.03.2005)
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhhromaždenia zo dňa 20.04.2005 vo forme notárskej zápisnice N 114/2005, Nz 16843/2005, NCRls 16634/2005 spísnej JUDr. Tatjanou Šúrkovou, notárkou - zvýšenie základného imania
  (od: 04.05.2005)
Zápisnica z valného zhromaždenia osvedčená do notárskej zápisnice č. N 108/2006, Nz 21292/2006, NCRls 21188/2006 zo dňa 31.05.2006. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 17.02.2006.
  (od: 17.06.2006)
Zápisnica zo zadadnutia dozornej rady spoločnosti zo dňa 09.05.2007 - voľba nového člena predstavenstva.
  (od: 27.06.2007)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 10.12.2007.
  (od: 16.01.2008)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 18.2.2008. Notárska zápisnica N 43/2008, 10906/2008, NCRls 10854/2008 zo dňa 14.3.2008.
  (od: 28.03.2008)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 22.09.2008.
  (od: 01.12.2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23.06.2009.
  (od: 09.07.2009)
Notárska zápisnica N 549/2009, Nz 34868/2009 zo dňa 12.10.2009 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 13.10.2009.
  (od: 07.11.2009)
Notárska zápisnica N 48/2010, Nz 8239/2010 zo dňa 11.03.2010 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
  (od: 25.03.2010)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 20.12.2011.
  (od: 24.12.2011)
Notárska zápisnica N 36/2012, Nz 615/2012, NCRls 626/2012 spísaná dňa 10.1.2012 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.1.2012.
  (od: 01.02.2012)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia konaného dňa 07.06.2012.
  (od: 13.06.2012)
Vzdanie sa funkcie člena dozornej rady zo dňa 19.10.2012.
  (od: 25.10.2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 17.12.2012. Uznesenie dozornej rady zo dňa 17.12.2012.
  (od: 12.01.2013)
Rozhodnutie dozornej rady zo dňa 27.11.2013.
  (od: 07.12.2013)
Rozhodnutie dozornej rady zo dňa 27.11.2013.
  (od: 04.01.2014)
Notárska zápisnica - Rozhodnutie jediného akcionára - opravná doložka zo dňa 28.10.2015.
  (od: 31.10.2015)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 31.05.2016.
  (od: 04.06.2016)
Notárska zápisnica č. N 73/2017, Nz 22766/2017, NCRls 23254/2017 zo dňa 29.06.2017.
  (od: 01.08.2017)
Notárska zápisnica č. N 912/2018, Nz 44568/2018, NCRls 45319/2018 zo dňa 26.11.2018.
  (od: 15.12.2018)
Dátum aktualizácie údajov:  24.09.2021
Dátum výpisu:  28.09.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)