Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  444/B

Obchodné meno: 
ČSOB Poisťovňa, a.s.
  (od: 17.08.2004)
ERGO poisťovňa, a.s.
  (od: 03.10.2002 do: 16.08.2004)
ERGO, a.s.
  (od: 22.05.2000 do: 02.10.2002)
"ERGO" a.s.
  (od: 09.06.1992 do: 21.05.2000)
Sídlo: 
Žižkova 11
Bratislava 811 02
  (od: 01.08.2017)
Vajnorská 100/B
Bratislava 831 04
  (od: 10.12.2004 do: 31.07.2017)
Drieňova 7
Bratislava 821 02
  (od: 30.10.1996 do: 09.12.2004)
Panenská 24
Bratislava 811 03
  (od: 09.06.1992 do: 29.10.1996)
IČO: 
31 325 416
  (od: 09.06.1992)
Deň zápisu: 
09.06.1992
  (od: 09.06.1992)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 09.06.1992)
Predmet činnosti: 
uzatváranie sprostredkovateľských zmlúv s fyzickými i právnickými osobami na území Slovenskej republiky na činnosť dojednávania poistenia pre spoločnosť v rozsahu povolenia udeleného dozorným orgánom nad poisťovníctvom
  (od: 17.06.2006)
vykonávanie poisťovacej činnosti pre poistný druh životného a neživotného poistenia podľa jednotlivých odvetví v rozsahu: Časť A - poistné odvetvia neživotného poistenia 1. Poistenie úrazu (vrátane pracovných úrazov a chorôb z povolania) a/ fixné peňažné plnenie, b/ s plnením majúcim povahu odškodnenia, c/ s kombinovaným plnením, d/ cestujúcich, e/ individuálne zdravotné poistenie 2. Poistenie choroby a/ fixné peňažné plnenie, b/ s plnením majúcim povahu odškodnenia, c/ s kombinovaným plnením, d/ individuálne zdravotné poistenie 3. Poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových a/ motorových dopravných prostriedkoch, b/ nemotorových dopravných prostriedkoch 4. Poistenie škôd na koľajových dopravných prostriedkoch 5. Poistenie škôd na lietadlách 6. Poistenie škôd na plávajúcich dopraných prostriedkoch a/ riečnych a prieplavových dopraných prostriedkoch, b/ jazerných dopraných prostriedkoch, c/ námorných dopraných prostriedkoch 7. Poistenie dopravy tovaru počas prepravy vrátane batožín a iného majetku bez ohľadu na použitý dopravný prostriedok 8. Poistenie škôd na inom majetku, ako je uvedené v treťom bode až siedmom bode, spôsobených a/ požiarom, b/ výbuchom, c/ víchricou, d/ prírodnými živlami inými ako víchrica, e/ jadrovou energiou, f/ zosuvom alebo zosadaním pôdy 9. Poistenie iných škôd na inom majetku, ako je uvedené v treťom bode až siedmom bode, vzniknutých krupobitím alebo mrazom, alebo inými príčinami napríklad krádežou, ak nie sú tieto príčiny zahrnuté v ôsmom bode 10. Poistenie zodpovednosti a/ za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, b/ dopravcu 11. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadla vrátane zodpovednosti dopravcu 12. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou riečneho, prieplavového, jazerného alebo námorného dopravného prostriedku vrátane zodpovednosti dopravcu 13. Všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu iné, ako je uvedené v bodoch 10 až 12. 14. Poistenie úveru a/ všeobecná platobná neschopnosť, b/ exportný úver, c/ splátkový úver, d/ hypotekárny úver, e/ poľnohospodársky úver 15. Poistenie záruky a/ priame záruky, b/ nepriame záruky 16. Poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich a/ z výkonu povolania, b/ z nedostatočného príjmu, c/ zo zlých poveternostných podmienok, d/ zo straty zisku, d/ z trvalých všeobecných nákladov, f/ z neočakávaných obchodných nákladov, g/ zo straty trhovej hodnoty, h/ zo straty pravidelného zdroja príjmov, i/ z inej nepriamej obchodnej finančnej straty, j/ z ostatných iných ako obchodných finančných strát, k/ z ostatných finančných strát 17. Poistenie právnej ochrany 18. Asistenčné služby Časť B – poistné odvetvia životného poistenia 1. Poistenie a/ pre prípad dožitia, pre prípad smrti, pre prípad smrti alebo dožitia, pre prípad dožitia s možnosťou vrátenia poistného, poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami, b/ dôchodkové poistenie, c/ doplnkové poistenie uzavreté popri životnom poistení, najmä pre prípad ublíženia na zdraví vrátane práceneschopnosti, pre prípad smrti následkom úrazu a pre prípad invalidity následkom úrazu alebo choroby 2. Poistenie pre prípad narodenia dieťaťa, poistenie prostriedkov na výživu a poistenie pre prípad uzavretia manželstva 3. Poistenie uvedené v prvom bode písm. a/ a b/ a druhom bode spojené s investičnými fondmi 6. Kapitalizačné operácie založené na aktuárskych výpočtoch, kde sa za vopred dohodnutú jednorazovú platbu alebo pravidelné platby prevezmú záväzky s určenou dobou trvania a v určenej výške.
  (od: 04.06.2016)
Vykonávanie zaisťovacej činnosti pre poistný druh neživotného poistenia
  (od: 15.12.2018)
vykonávanie sprostredkovateľských činností pre banky, stavebné sporiteľne a doplnkové dôchodkové poisťovne a správcovské spoločnosti podľa povolenia udeleného dozorným orgánom nad poisťovníctvom
  (od: 17.06.2006 do: 31.01.2012)
výkon činnosti sprostredkovateľa investičných služieb podľa povolenia udeleného dozorným orgánom nad poisťovníctvom
  (od: 17.06.2006 do: 31.01.2012)
Poisťovacia činnosť v
  (od: 09.06.1992 do: 18.12.1997)
poisťovaní právnických osôb a podnikateľov pre prípad potreby využitia právnej pomoci
  (od: 09.06.1992 do: 18.12.1997)
poisťovaní fyzických osôb pre prípad potreby využitia právnej pomoci
  (od: 09.06.1992 do: 18.12.1997)
poisťovaní pre prípad potreby daňového alebo finančného poradenstva
  (od: 03.09.1993 do: 18.12.1997)
poisťovaní pre prípad potreby účtovného poradenstva
  (od: 03.09.1993 do: 18.12.1997)
výkon poisťovacej činnosti v oblasti životného, neživotného a úrazového poistenia
  (od: 19.12.1997 do: 16.06.2006)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu činností povolených Ministerstvom financií SR
  (od: 19.12.1997 do: 21.05.2000)
uzatváranie sprostredkovateľských zmlúv s fyzickými i právnickými osobami na území SR na činnosť dojednávania poistenia pre spoločnosť v rozsahu povolenia udeleného Ministerstvom financií SR
  (od: 22.05.2000 do: 16.06.2006)
iné činnosti slúžiace na podporu a rozvoj poistenia
  (od: 22.05.2000 do: 09.12.2004)
vykonávanie sprostredkovateľských činností pre banky, stavebné sporiteľne a doplnkové dôchodkové poisťovne podľa povolenia udeleného dozorným orgánom nad poisťovníctvom
  (od: 10.12.2004 do: 16.06.2006)
výkon poisťovacej činnosti v oblasti životného, neživotného a úrazového poistenia podľa povolenia udeleného dozorným orgánom nad poisťovníctvom
  (od: 17.06.2006 do: 03.06.2016)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 08.08.2003)
predstavenstvo
  (od: 14.07.1995 do: 07.08.2003)
predstavenstvo
  (od: 09.06.1992 do: 13.07.1995)
Mgr. Vladimír Šošovička - člen predstavenstva
Želiarska 5222/10
Bratislava 841 07
Vznik funkcie: 01.01.2014
  (od: 04.01.2014)
Mag. Martin Daller - predseda predstavenstva
Žižkova 7801/21
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 01.07.2016
  (od: 24.11.2016)
Ing. Andrea Baumgartnerová - člen predstavenstva
Gallayova 1958/47
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 01.08.2016
  (od: 23.09.2016)
JUDr. Miroslav Abelovský - člen predstavenstva
Na Hôrke 17
Zvolen
  (od: 14.07.1995 do: 29.10.1996)
JUDr. Miroslav Abelovský - člen predstavenstva
Na Hôrke 17
Zvolen
  (od: 30.10.1996 do: 18.12.1997)
Dr. Roman Bušo - člen
Dulovo nám. 7
Bratislava
  (od: 09.06.1992 do: 13.07.1995)
JUDr. Boris Čuchran - člen predstavenstva
Silvánska 459/19
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 19.09.2002 Skončenie funkcie: 19.09.2006
  (od: 02.12.2002 do: 02.02.2003)
JUDr. Boris Čuchran - predseda predstavenstva
Silvánska 459/19
Bratislava 841 04
  (od: 03.02.2003 do: 20.09.2004)
JUDr. Boris Čuchran - predseda predstavenstva
Silvánska 459/19
Bratislava 841 04
Skončenie funkcie: 18.08.2004
  (od: 21.09.2004 do: 20.09.2004)
Mag. Martin Daller - člen predstavenstva
Bajkalská 12188
Bratislava 831 04
Vznik funkcie: 20.12.2011
  (od: 24.12.2011 do: 30.07.2015)
Mag. Martin Daller - člen predstavenstva
Bajkalská 12188/5B
Bratislava 831 04
Vznik funkcie: 20.12.2011
  (od: 31.07.2015 do: 29.07.2016)
Mag. Martin Daller - člen predstavenstva
Bajkalská 12188/5B
Bratislava 831 04
Vznik funkcie: 20.12.2011 Skončenie funkcie: 30.06.2016
  (od: 30.07.2016 do: 29.07.2016)
Mag. Martin Daller - predseda predstavenstva
Bajkalská 12188/5B
Bratislava 831 04
Vznik funkcie: 01.07.2016 Skončenie funkcie: 20.12.2016
  (od: 30.07.2016 do: 23.11.2016)
Ing. Pavel Gregor - - predseda predstavenstva
Drobného 5
Bratislava
  (od: 14.07.1995 do: 29.10.1996)
Ing. Pavel Gregor - - predseda predstavenstva
Drobného 5
Bratislava
  (od: 30.10.1996 do: 12.11.1998)
Ing. Pavel Gregor - člen predstavenstva
Drobného 5
Bratislava
Skončenie funkcie: 16.12.2002
  (od: 13.11.1998 do: 02.02.2003)
Ing. Jozef Grnáčik - predseda predstavenstva
Vígľašská 11
Bratislava 851 06
Skončenie funkcie: 16.12.2002
  (od: 13.11.1998 do: 02.02.2003)
Ing. Jiří Hlaváček - člen predstavenstva
Páričkova 1094/11
Bratislava
Skončenie funkcie: 19.09.2002
  (od: 19.12.1997 do: 01.12.2002)
Ing. Andrea Chudá - člen predstavenstva
Malá Okružná 987/7
Partizánske 958 01
Vznik funkcie: 15.06.2007
  (od: 27.06.2007 do: 27.03.2008)
Ing. Andrea Chudá - člen predstavenstva
Malá Okružná 987/7
Partizánske 958 01
Vznik funkcie: 15.06.2007 Skončenie funkcie: 18.02.2008
  (od: 28.03.2008 do: 15.04.2008)
Ing. Daniel Jursa
Saratovská 6
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 01.12.2013
  (od: 07.12.2013 do: 14.01.2014)
Ing. Daniel Jursa - člen predstavenstva
Cesta na Kamzík 12690/5A
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 01.12.2013
  (od: 15.01.2014 do: 29.09.2016)
Ing. Daniel Jursa - člen predstavenstva
Cesta na Kamzík 12690/5A
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 01.12.2013 Skončenie funkcie: 25.07.2016
  (od: 30.09.2016 do: 29.09.2016)
Ing. Vladimír Kožuch - člen predstavenstva
Na Lázku 433
Rohožník 906 38
Vznik funkcie: 13.06.2003
  (od: 08.08.2003 do: 06.06.2007)
Ing. Vladimír Kožuch - člen predstavenstva
Na Lázku 433
Rohožník 906 38
Vznik funkcie: 13.06.2003 Skončenie funkcie: 09.05.2007
  (od: 07.06.2007 do: 06.06.2007)
Ing. Ľudovít Kristiník - člen predstavenstva
Wolkrova 43
Bratislava 851 01
  (od: 19.12.1997 do: 02.02.2003)
Ing. Ľudovít Kristiník - člen predstavenstva
Brestová 387/16
Hamuliakovo 900 43
Vznik funkcie: 23.06.1997
  (od: 03.02.2003 do: 02.10.2012)
Ing. Ľudovít Kristiník - člen predstavenstva
Brestová 387/16
Hamuliakovo 900 43
Vznik funkcie: 23.06.1997 Skončenie funkcie: 22.09.2012
  (od: 03.10.2012 do: 02.10.2012)
Ing. Ľudovít Kristiník - člen predstavenstva
Brestová 387/16
Hamuliakovo 900 43
Vznik funkcie: 23.09.2012
  (od: 03.10.2012 do: 31.10.2013)
Ing. Ľudovít Kristiník - člen predstavenstva
Brestová 387/16
Hamuliakovo 900 43
Vznik funkcie: 23.09.2012 Skončenie funkcie: 03.10.2013
  (od: 01.11.2013 do: 31.10.2013)
Ing. Milan Križan - člen predsta-venstva
Bzovícka 14
Bratislava
  (od: 30.10.1996 do: 18.12.1997)
Martin Kušík - člen
Ivanka pri Dunaji
  (od: 09.06.1992 do: 02.09.1993)
Ing. Oleg Lakota - člen predstavenstva
H. Meličkovej 13
Bratislava
  (od: 14.07.1995 do: 29.10.1996)
Ing. Oleg Lakota - člen predstavenstva
H. Meličkovej 13
Bratislava
  (od: 30.10.1996 do: 18.12.1997)
Dalibor Pavel - člen predstavenstva
Gajova 2513/4
Bratislava 811 09
Skončenie funkcie: 15.07.2003
  (od: 03.02.2003 do: 20.10.2003)
Dalibor Pavel - podpredseda predstavenstva
Gajova 2513/4
Bratislava
  (od: 19.12.1997 do: 02.02.2003)
JUDr. Rastislav Posluch - člen
Sokolovská 8
Bratislava
  (od: 03.09.1993 do: 13.07.1995)
Ing. Miloš Randák. , CSc. - člen predstavenstva
Malá 3
Bratislava
  (od: 19.12.1997 do: 12.11.1998)
Ing. Miloš Randák. , CSc. - podpredseda predstavenstva
Malá 3
Bratislava
  (od: 14.07.1995 do: 29.10.1996)
Ing. Miloš Randák. , CSc. - podpredseda predstavenstva
Malá 3
Bratislava
  (od: 30.10.1996 do: 18.12.1997)
Ing. Ľubomír Remšík - člen
Lietavská 14
Bratislava 851 06
Vznik funkcie: 14.10.2009
  (od: 07.11.2009 do: 08.09.2010)
Ing. Ľubomír Remšík - člen predstavenstva
Žatevná 3279/6
Bratislava 841 01
Vznik funkcie: 14.10.2009
  (od: 09.09.2010 do: 07.01.2011)
Ing. Ľubomír Remšík - člen predstavenstva
Žatevná 3279/6
Bratislava 841 01
Vznik funkcie: 14.10.2009 Skončenie funkcie: 13.12.2010
  (od: 08.01.2011 do: 07.01.2011)
Ing. Norbert Strieženec - člen predstavenstva
Popradská 48
Bratislava 821 06
Vznik funkcie: 04.05.2006
  (od: 17.06.2006 do: 15.01.2008)
Ing. Norbert Strieženec - člen predstavenstva
Popradská 48
Bratislava 821 06
Vznik funkcie: 04.05.2006 Skončenie funkcie: 10.12.2007
  (od: 16.01.2008 do: 15.01.2008)
Ludo Swinnen
Bartókova 6944/2
Bratislava 1 811 02
Vznik funkcie: 17.02.2003
  (od: 17.08.2004 do: 05.01.2005)
Ludo Swinnen
Bartókova 6944/2
Bratislava 1 811 02
Vznik funkcie: 17.02.2003 Skončenie funkcie: 02.12.2004
  (od: 06.01.2005 do: 05.01.2005)
Dr. Martin Tatara - predseda
Vajnorská 94
Bratislava
  (od: 09.06.1992 do: 13.07.1995)
JUDr. Štefánia Ursíniová - člen predstavenstva
Mišíkova 26
Bratislava
  (od: 14.07.1995 do: 29.10.1996)
Luc Cools
Hableány utca 2
Budapešť 1125
Maďarsko
Vznik funkcie: 01.01.2013
  (od: 12.01.2013 do: 22.01.2013)
Luc Cools - predseda predstavenstva
Hableány utca 2
Budapešť 1125
Maďarsko
Vznik funkcie: 01.01.2013
  (od: 23.01.2013 do: 30.07.2015)
Luc Cools - predseda predstavenstva
Vosková 12034/4
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 01.01.2013
  (od: 31.07.2015 do: 29.07.2016)
Luc Cools - predseda predstavenstva
Vosková 12034/4
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 01.01.2013 Skončenie funkcie: 30.06.2016
  (od: 30.07.2016 do: 29.07.2016)
Willem Bertho Hueting - predseda
Jacob Catsstraat 35
An Castricum 1901
Nederlands
Vznik funkcie: 14.10.2009
  (od: 07.11.2009 do: 11.01.2013)
Willem Bertho Hueting - predseda
Jacob Catsstraat 35
An Castricum 1901
Nederlands
Vznik funkcie: 14.10.2009 Skončenie funkcie: 31.12.2012
  (od: 12.01.2013 do: 11.01.2013)
Ludo Swinnen - člen predstavenstva
Jan Janssensstraat 1 Box 1
Wilrijk - Antwerpen 2610
Belgicko
dlhodobý pobyt na území SR :
Drotárska cesta 6385/19
Bratislava 1 811 02
Vznik funkcie: 17.02.2003
  (od: 08.08.2003 do: 16.08.2004)
Nik Vincke - predseda
Kraakstraat 35
Bazel 9150
Belgicko
Vznik funkcie: 30.11.2004
  (od: 10.12.2004 do: 30.11.2008)
Nik Vincke - predseda
Kraakstraat 35
Bazel 9150
Belgicko
Vznik funkcie: 30.11.2004 Skončenie funkcie: 30.11.2008
  (od: 01.12.2008 do: 30.11.2008)
Nik Vincke - predseda
Kraakstraat 35
Bazel 9150
Belgicko
Vznik funkcie: 01.12.2008
  (od: 01.12.2008 do: 23.03.2009)
Nik Vincke - predseda
Štrbská 8
Bratislava 841 10
Vznik funkcie: 01.12.2008
  (od: 24.03.2009 do: 06.11.2009)
Nik Vincke - predseda
Štrbská 8
Bratislava 841 10
Vznik funkcie: 01.12.2008 Skončenie funkcie: 13.10.2009
  (od: 07.11.2009 do: 06.11.2009)
Konanie menom spoločnosti: 
Spoločnosť zastupuje predstavenstvo a podpisuje za ňu tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti pripoja svoj podpis dvaja členovia predstavenstva.
  (od: 08.08.2003)
Spoločnosť zastupuje predstavenstvo a podpisuje za ňu tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti pripoja svoj podpis dvaja členovia predstavenstva, pričom jeden z nich musí byť predseda alebo podpredseda predstavenstva.
  (od: 14.07.1995 do: 07.08.2003)
Spoločnosť zastupuje a podpisuje za ňu predstavenstvo a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti pripoja svoj podpis predseda predstavenstva a jeden člen predstavenstva.
  (od: 09.06.1992 do: 13.07.1995)
Základné imanie: 
27 816 488,2 EUR Rozsah splatenia: 27 816 488,2 EUR
  (od: 05.03.2009)
838 000 000 Sk Rozsah splatenia: 838 000 000 Sk
  (od: 04.05.2005 do: 04.03.2009)
450 000 000 Sk Rozsah splatenia: 450 000 000 Sk
  (od: 15.03.2005 do: 03.05.2005)
450 000 000 Sk Rozsah splatenia: 380 000 000 Sk
  (od: 10.12.2004 do: 14.03.2005)
350 000 000 Sk
  (od: 22.10.2001 do: 09.12.2004)
230 000 000 Sk
  (od: 22.05.2000 do: 21.10.2001)
190 000 000 Sk
  (od: 17.07.1998 do: 21.05.2000)
165 000 000 Sk
  (od: 19.12.1997 do: 16.07.1998)
150 000 000 Sk
  (od: 14.07.1995 do: 18.12.1997)
117 000 000 Sk
  (od: 03.09.1993 do: 13.07.1995)
52 000 000 Sk
  (od: 09.06.1992 do: 02.09.1993)
Akcie: 
Počet: 1676
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 16 596,95 EUR
  (od: 05.03.2009)
Počet: 1676
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 500 000 Sk
  (od: 04.05.2005 do: 04.03.2009)
Počet: 900
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 500 000 Sk
  (od: 10.12.2004 do: 03.05.2005)
Počet: 700
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 500 000 Sk
  (od: 22.10.2001 do: 09.12.2004)
Počet: 460
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 500 000 Sk
  (od: 13.09.2000 do: 21.10.2001)
Počet: 460
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 500 000 Sk
  (od: 22.05.2000 do: 12.09.2000)
Počet: 380
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 500 000 Sk
  (od: 17.07.1998 do: 21.05.2000)
Počet: 330
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 500 000 Sk
  (od: 19.12.1997 do: 16.07.1998)
Počet: 300
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 500 000 Sk
  (od: 14.07.1995 do: 18.12.1997)
Počet: 234
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 500 000 Sk
  (od: 03.09.1993 do: 13.07.1995)
Počet: 104
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 500 000 Sk
  (od: 09.06.1992 do: 02.09.1993)
Akcionár: 
KBC Insurance N.V.
Professor Roger Van Overstraetenplein 2
Leuven 3000
Belgicko
  (od: 25.03.2010)
KBC Insurance N.V.
Waaistraat 6
Leuven B-3000
Belgicko
  (od: 14.05.2008 do: 24.03.2010)
Dozorná rada: 
RNDr. Rastislav Nemeček , PhD. - člen
Námestie Hraničiarov 3728/31
Bratislava 851 03
Vznik funkcie: 27.09.2016
  (od: 22.10.2016)
Dr. Gyula Barna
Fecske u. 17
Leányfalu H-2016
Maďarsko
Vznik funkcie: 30.05.2019
  (od: 13.06.2019)
Walter Bogaerts
Weynesbaan 142
Bonheiden B - 2820
Belgicko
Vznik funkcie: 08.07.2004
  (od: 17.08.2004 do: 08.07.2009)
Walter Bogaerts
Weynesbaan 142
Bonheiden B - 2820
Belgicko
Vznik funkcie: 08.07.2004 Skončenie funkcie: 08.07.2009
  (od: 09.07.2009 do: 08.07.2009)
JUDr. Roman Bušo
Dulovo nám 7
Bratislava
  (od: 14.07.1995 do: 29.10.1996)
JUDr. Roman Bušo - člen dozornej rady
Dulovo nám 7
Bratislava
  (od: 30.10.1996 do: 16.07.1998)
Luc Cools
Hableány utca 2
Budapest 1125
Maďarsko
Vznik funkcie: 08.06.2012
  (od: 13.06.2012 do: 24.10.2012)
Ing. Peter Čahoj
Podunajská 46
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 17.08.2010
  (od: 09.09.2010 do: 30.10.2015)
Ing. Peter Čahoj
Podunajská 46
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 17.08.2010 Skončenie funkcie: 17.08.2015
  (od: 31.10.2015 do: 30.10.2015)
Ing. Michal Kaněra
Zelená 227
Pardubice 530 03
Česká republika
Vznik funkcie: 11.03.2010
  (od: 25.03.2010 do: 21.10.2016)
Ing. Michal Kaněra
Zelená 227
Pardubice 530 03
Česká republika
Vznik funkcie: 11.03.2010 Skončenie funkcie: 08.09.2016
  (od: 22.10.2016 do: 21.10.2016)
Ing. Peter Klimovský
385
Gánovce 058 01
Vznik funkcie: 08.09.2006
  (od: 28.09.2006 do: 23.06.2010)
Ing. Peter Klimovský
385
Gánovce 058 01
Vznik funkcie: 08.09.2006 Skončenie funkcie: 09.06.2010
  (od: 24.06.2010 do: 23.06.2010)
Ing. Roman Miškovský
Exnárová 35
Bratislava 821 03
Vznik funkcie: 08.09.2006
  (od: 28.09.2006 do: 08.09.2011)
Ing. Roman Miškovský
Exnárová 35
Bratislava 821 03
Vznik funkcie: 08.09.2006 Skončenie funkcie: 08.09.2011
  (od: 09.09.2011 do: 08.09.2011)
Ing. Roman Miškovský
Exnárová 35
Bratislava 821 03
Vznik funkcie: 09.09.2011
  (od: 09.09.2011 do: 29.09.2016)
Ing. Roman Miškovský
Exnárová 35
Bratislava 821 03
Vznik funkcie: 09.09.2011 Skončenie funkcie: 09.09.2016
  (od: 30.09.2016 do: 12.10.2016)
Ing. Gustav Pernecký - člen
Bratislava
  (od: 09.06.1992 do: 16.07.1998)
Ing. Vladimír Rajčák - člen dozornej rady
Strečnianska 3085/5
Bratislava 851 01
  (od: 10.12.1998 do: 27.09.2006)
Ing. Vladimír Rajčák - člen dozornej rady
Strečnianska 3085/5
Bratislava 851 01
Skončenie funkcie: 25.07.2006
  (od: 28.09.2006 do: 27.09.2006)
Ing. Štefan Szász - predseda
Iliušinova 4
Bratislava
  (od: 09.06.1992 do: 13.07.1995)
Braňo Šula - člen
Bratislava
  (od: 09.06.1992 do: 13.07.1995)
Ing. Peter Vajda , CSc. - člen dozornej rady
Hummelova 6
Bratislava 811 03
  (od: 10.12.1998 do: 27.09.2006)
Ing. Peter Vajda , CSc. - člen dozornej rady
Hummelova 6
Bratislava 811 03
Skončenie funkcie: 04.09.2006
  (od: 28.09.2006 do: 27.09.2006)
Ing. Marek Nezveda , ACCA
Nerudova 2772
Pardubice 530 02
Česká republika
Vznik funkcie: 22.08.2016 Skončenie funkcie: 29.05.2019
  (od: 13.06.2019 do: 12.06.2019)
Ing. Marek Nezveda , ACCA
Nerudova 2772
Pardubice 530 02
Česká republika
Vznik funkcie: 22.08.2016
  (od: 23.09.2016 do: 12.06.2019)
Johan Daemen
Oude Baan 110
Bonheiden B-2820
Belgické kráľovstvo
Vznik funkcie: 16.06.2016
  (od: 24.11.2016)
Walter Bogaerts
Weynesbaan 142
Bonheiden B - 2820
Belgicko
Vznik funkcie: 09.07.2009
  (od: 09.07.2009 do: 12.06.2012)
Walter Bogaerts
Weynesbaan 142
Bonheiden B - 2820
Belgicko
Vznik funkcie: 09.07.2009 Skončenie funkcie: 07.06.2012
  (od: 13.06.2012 do: 12.06.2012)
Luc Cools
Hableány utca 2
Budapest 1125
Maďarsko
Vznik funkcie: 08.06.2012 Skončenie funkcie: 19.10.2012
  (od: 25.10.2012 do: 24.10.2012)
Johan Daemen
Oude Baan 110
Bonheiden B-2820
Belgicko
Vznik funkcie: 31.05.2006 Skončenie funkcie: 31.05.2011
  (od: 21.06.2011 do: 20.06.2011)
Johan Daemen
Oude Baan 110
Bonheiden B-2820
Belgicko
Vznik funkcie: 15.06.2011
  (od: 21.06.2011 do: 29.07.2016)
Johan Daemen
Oude Baan 110
Bonheiden B-2820
Belgicko
Vznik funkcie: 15.06.2011 Skončenie funkcie: 15.06.2016
  (od: 30.07.2016 do: 29.07.2016)
Johan Daemen
Oude Baan 110
Bonheiden B-2820
Belgické kráľovstvo
Vznik funkcie: 16.06.2016 Skončenie funkcie: 16.06.2021
  (od: 30.07.2016 do: 23.11.2016)
Johan Daemen
Oude Baan 110
Bonheiden B-2820
Belgicko
Vznik funkcie: 31.05.2006
  (od: 17.06.2006 do: 20.06.2011)
Christian F.R.M. Defranq - predseda dozornej rady
Zonnelaan 23
Kortenberg 3070
Belgické kráľovstvo
Vznik funkcie: 16.12.2002 Skončenie funkcie: 28.04.2006
  (od: 17.06.2006 do: 16.06.2006)
Christian F.R.M. Defranq - predseda dozornej rady
Zonnelaan 23
Kortenberg 3070
Belgické kráľovstvo
Vznik funkcie: 16.12.2002
  (od: 03.02.2003 do: 16.06.2006)
Ing. Václav Foglar - člen dozornej rady
Kuchařská 773
Praha
Česká republika
Skončenie funkcie: 16.12.2002
  (od: 17.07.1998 do: 02.02.2003)
Wim Guilliams
Shishmanova Konnitsa St. 17
Sofia 1616
Bulharská republika
Vznik funkcie: 01.01.2013
  (od: 12.01.2013 do: 30.10.2015)
Wim Guilliams
Shishmanova Konnitsa St. 17
Sofia 1616
Bulharská republika
Vznik funkcie: 01.01.2013 Skončenie funkcie: 24.06.2015
  (od: 31.10.2015 do: 30.10.2015)
Alebert Joseph Kessler - člen dozornej rady
Bergenblokstraat 39
Wezembeek-Oppem 1970
Belgické kráľovstvo
Vznik funkcie: 16.12.2002 Skončenie funkcie: 12.05.2004
  (od: 17.08.2004 do: 16.08.2004)
Alebert Joseph Kessler - člen dozornej rady
Bergenblokstraat 39
Wezembeek-Oppem 1970
Belgické kráľovstvo
Vznik funkcie: 16.12.2002
  (od: 03.02.2003 do: 16.08.2004)
Mgr. Jan Lamser - člen dozornej rady
Strážovská 342/15
Praha 5
Česká republika
Vznik funkcie: 17.10.2003 Skončenie funkcie: 13.10.2004
  (od: 17.11.2004 do: 16.11.2004)
Mgr. Jan Lamser - člen dozornej rady
Strážovská 342/15
Praha 5
Česká republika
Vznik funkcie: 17.10.2003
  (od: 27.02.2004 do: 16.11.2004)
Ing. Jiří Morávek
Palackého 1930
Pardubice
Česká republika
  (od: 14.07.1995 do: 29.10.1996)
Jiří Morávek - predseda dozornej rady
Palackého 1930
Pardubice
Česká republika
Skončenie funkcie: 16.12.2002
  (od: 30.10.1996 do: 02.02.2003)
Philippe Marc Moreels
Zochova 760/16
Bratislava 811 03
Vznik funkcie: 16.11.2004
  (od: 10.12.2004 do: 06.06.2007)
Philippe Marc Moreels
Zochova 760/16
Bratislava 811 03
Vznik funkcie: 16.11.2004 Skončenie funkcie: 04.04.2007
  (od: 07.06.2007 do: 06.06.2007)
Ing. Jan Petr - člen dozornej rady
Nad Údolím 66
Praha 4
Česká republika
Skončenie funkcie: 16.12.2002
  (od: 22.10.2001 do: 02.02.2003)
Carl Rossey - člen dozornej rady
Prinses Clementinalaan 75
Gent 9000
Belgické kráľovstvo
Vznik funkcie: 16.12.2002
  (od: 03.02.2003 do: 26.02.2004)
Jeroen Karel van Leeuwen - člen dozornej rady
Oostmaaslaan 47
Rotterdam
Holandsko
Vznik funkcie: 16.12.2002
  (od: 03.02.2003 do: 16.06.2006)
Jeroen Karel van Leeuwen - člen dozornej rady
Oostmaaslaan 47
Rotterdam
Holandsko
Vznik funkcie: 16.12.2002 Skončenie funkcie: 28.04.2006
  (od: 17.06.2006 do: 16.06.2006)
Jan Vanhevel
Max Hermanlei 8
Brasschaat B-2930
Belgicko
Vznik funkcie: 31.05.2006
  (od: 17.06.2006 do: 06.11.2009)
Jan Vanhevel
Max Hermanlei 8
Brasschaat B-2930
Belgicko
Vznik funkcie: 31.05.2006 Skončenie funkcie: 12.10.2009
  (od: 07.11.2009 do: 06.11.2009)
Ing. Jiří Zahálka - člen dozornej rady
Palackého 239
Holice
Skončenie funkcie: 12.02.2002
  (od: 30.10.1996 do: 02.02.2003)
Ing. Jiří Zahálka
Palackého 239
Holice
  (od: 14.07.1995 do: 29.10.1996)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Na valnom zhromaždení konanom dňa 29.6.1993 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 876
  (od: 03.09.1993)
Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 9.6.1995. Stary spis: Sa 876
  (od: 14.07.1995)
Notárska zápisnica N 180/96, Nz 181/96 spísaná dňa 30.5.1996 v znení notárskej zápisnice N 425/96, Nz 423/96 spísanej dňa 30.10.1996 notárkou JUDr. Danielou Šikutovou osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 30.5.1996, na ktorom bola schválená zmena stanov v článku 1,20. Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia dozornej rady konanej dňa 30.5.1996. Notárska zápisnica N 340/96, Nz 338/96 spísaná dňa 17.9.1996 v znení notárskej zápisnice N 412/96, Nz 410/96 spísanej dňa 23.10.1996 notárkou JUDr. Danielou Šikutovou, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 17.9.1996, na ktorom bola schválená zmena stanov v článku 5,6. Stary spis: Sa 876
  (od: 30.10.1996)
Na valnom zhromaždení dňa 19.5.1998, ktorého konanie bolo osvedčené v not. záp. N 115/98, Nz 114/98 napísanej dňa 19.5.1998 notárom JUDr Šúrkovou bola schválená zmena stanov.
  (od: 17.07.1998)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 19.10.1999, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 226/99, Nz 222/99 napísanej dňa 19.10.1999 notárkou JUDr. Šúrkovou bola schválená zmena stanov.
  (od: 22.05.2000)
Na valnom zhromaždení dňa 15.6.2000, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 128/00, Nz 127/00 napísanej dňa 15.6.2000 notárkou JUDr. Tatianou Šúrkovou bola schválená zmena stanov.
  (od: 13.09.2000)
Na riadnom valnom zhromaždení dňa 3.7.2001, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 138/01, Nz 137/01 napísanej dňa 3.7.2001 notárkou JUDr. Tatjanou Šúrkovou bola schválená zmena stanov. Na náhradnom valnom zhromaždení dňa 8.10.2001, ktorého konane bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 218/01, Nz 219/01 napísanej dňa 8.10.2001 notárkou JUDr. Tatjanou Šúrkovou bola schválená zmena stanov v čl. 3.
  (od: 22.10.2001)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 9.7.2002, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 251/02, Nz 251/02 napísanej dňa 9.7.2002 notárkou JUDr.Tatjanou Šúrkovou bola schválená zmena stanov, ktorou sa mení aj predchádzajúce obchodné meno ERGO, a.s.
  (od: 03.10.2002)
Zápisnica dozornej rady zo dňa 19.9.2002.
  (od: 02.12.2002)
Notárska zápisnica Nz 638/02 zo dňa 16.12.2002 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.. Zápis o zasadnutí dozornej rady zo dňa 16.12.2002. Daliborovi Pavelovi zanikla dňa 16.12.2002 funkcia predsedu predstavenstva. JUDr. Borisovi Čuchranovi vznikla dňa 16.12.2002 funkcia predsedu predstavenstva.
  (od: 03.02.2003)
Zápisnica z valného zhomaždenia zo dňa 20.2.2003, na ktorom bola schválená zmena stanov - osvedčená do notárskej zápisnice č. N 18/2003, Nz 12538/2003. Zápisnica z dozornej rady z 19.5.2003.
  (od: 08.08.2003)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady z 15.7.2003.
  (od: 21.10.2003)
Zápis zo zasadnutia dozornej rady spoločnosti zo dňa 17.10.2003. Notárska zápisnica č. N 379/2003, Nz 93706/2003 spísaná dňa 17.10.2003 notárkou JUDr. Tatjanou Šúrkovou, ktorá osvedčuje priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti.
  (od: 27.02.2004)
Zmena obchodného mena a zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 08.07.2004, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 236/2004, Nz 56902/2004 spísanou notárkou JUDr. Tatianou Šurkovou. Pôvodné obchodné meno ERGO poisťovnňa, a.s.
  (od: 17.08.2004)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 18.8.2004. Funkcia člena predstavenstva JUDr.Borisa Čuchrana skončila 18.8.2004.
  (od: 21.09.2004)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 14.10.2004.
  (od: 17.11.2004)
Notárska zápisnica č. N 372/2004, Nz 82398/2004 zo dňa 16.11.2004 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 14.10.2004.
  (od: 10.12.2004)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 02.12.2004. Ludo Swinnen, funkcia člena predstavenstva od 17.02.20003 do 02.12.2004.
  (od: 06.01.2005)
Notárska zápisnica č. 58/2005, Nz 7886/2005, NCRls 7864/2005 zo dňa 22.02.2005, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov v čl.11, bod 3 stanov.
  (od: 15.03.2005)
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhhromaždenia zo dňa 20.04.2005 vo forme notárskej zápisnice N 114/2005, Nz 16843/2005, NCRls 16634/2005 spísnej JUDr. Tatjanou Šúrkovou, notárkou - zvýšenie základného imania
  (od: 04.05.2005)
Zápisnica z valného zhromaždenia osvedčená do notárskej zápisnice č. N 108/2006, Nz 21292/2006, NCRls 21188/2006 zo dňa 31.05.2006. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 17.02.2006.
  (od: 17.06.2006)
Zápisnica zo zadadnutia dozornej rady spoločnosti zo dňa 09.05.2007 - voľba nového člena predstavenstva.
  (od: 27.06.2007)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 10.12.2007.
  (od: 16.01.2008)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 18.2.2008. Notárska zápisnica N 43/2008, 10906/2008, NCRls 10854/2008 zo dňa 14.3.2008.
  (od: 28.03.2008)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 22.09.2008.
  (od: 01.12.2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23.06.2009.
  (od: 09.07.2009)
Notárska zápisnica N 549/2009, Nz 34868/2009 zo dňa 12.10.2009 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 13.10.2009.
  (od: 07.11.2009)
Notárska zápisnica N 48/2010, Nz 8239/2010 zo dňa 11.03.2010 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
  (od: 25.03.2010)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 20.12.2011.
  (od: 24.12.2011)
Notárska zápisnica N 36/2012, Nz 615/2012, NCRls 626/2012 spísaná dňa 10.1.2012 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.1.2012.
  (od: 01.02.2012)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia konaného dňa 07.06.2012.
  (od: 13.06.2012)
Vzdanie sa funkcie člena dozornej rady zo dňa 19.10.2012.
  (od: 25.10.2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 17.12.2012. Uznesenie dozornej rady zo dňa 17.12.2012.
  (od: 12.01.2013)
Rozhodnutie dozornej rady zo dňa 27.11.2013.
  (od: 07.12.2013)
Rozhodnutie dozornej rady zo dňa 27.11.2013.
  (od: 04.01.2014)
Notárska zápisnica - Rozhodnutie jediného akcionára - opravná doložka zo dňa 28.10.2015.
  (od: 31.10.2015)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 31.05.2016.
  (od: 04.06.2016)
Notárska zápisnica č. N 73/2017, Nz 22766/2017, NCRls 23254/2017 zo dňa 29.06.2017.
  (od: 01.08.2017)
Notárska zápisnica č. N 912/2018, Nz 44568/2018, NCRls 45319/2018 zo dňa 26.11.2018.
  (od: 15.12.2018)
Dátum aktualizácie údajov:  24.09.2021
Dátum výpisu:  28.09.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)