Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  493/B

Obchodné meno: 
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.
  (od: 07.01.2004)
Stredisko cenných papierov SR, a.s.
  (od: 10.01.2000 do: 06.01.2004)
Stredisko cenných papierov SR Bratislava a.s.v skratke: SCP SR Bratislava, a.s.
  (od: 09.11.1993 do: 09.01.2000)
Stredisko cenných papierov SR Bratislava a.s.
  (od: 22.12.1992 do: 08.11.1993)
Sídlo: 
ul. 29. augusta 1/A
Bratislava 814 80
  (od: 03.03.1997)
Miletičova 3
Bratislava 824 81
  (od: 22.12.1992 do: 02.03.1997)
IČO: 
31 338 976
  (od: 22.12.1992)
Deň zápisu: 
22.12.1992
  (od: 22.12.1992)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 22.12.1992)
Predmet činnosti: 
prvotná evidencia cenných papierov v systéme zaknihovaných cenných papierov ("evidenčné služby")
  (od: 11.04.2019)
poskytovanie a vedenie účtov cenných papierov na najvyššej úrovni ich hierarchie ("služby centrálneho vedenia účtov")
  (od: 11.04.2019)
prevádzkovanie systému vyrovnania transakcií s cennými papiermi ("služby vyrovnania")
  (od: 11.04.2019)
služby súvisiace so službami vyrovnania: párovanie v rámci vyrovnania, smerovanie príkazov, potvrdzovanie obchodov, overovanie obchodov
  (od: 11.04.2019)
služby spojené s evidenčnými službami a službami centrálneho vedenia účtov: služby súvisiace s registrami akcionárov, podpora spracovania korporátnych udalostí vrátane daní, valných zhromaždení a informačných služieb, služby súvisiace s novými emisiami vrátane prideľovania a správy kódov ISIN a podobných kódov, smerovanie a spracovanie príkazov, výber a spracovanie poplatkov a súvisiace podávanie správ
  (od: 11.04.2019)
zriaďovanie prepojení centrálnych depozitárov, poskytovanie, vedenie alebo prevádzkovanie účtov cenných papierov vo vzťahu k službám vyrovnania, správa zábezpeky, ďalšie vedľajšie služby
  (od: 11.04.2019)
iné služby: poskytovanie informácií vyžadovaných právnymi predpismi, poskytovanie informácií, údajov a štatistík trhovým a sčítacím úradom alebo iným vládnym či medzivládnym subjektom, vedenie registra záložných práv, vedenie osobitnej evidencie zabezpečovacích prevodov, vedenie zoznamu akcionárov listinných akcií na meno, služby súvisiace s prideľovaním a správou LEI
  (od: 11.04.2019)
evidencia povolení MF
  (od: 22.12.1992 do: 09.01.2000)
evidencia regulačných pravidiel MF
  (od: 22.12.1992 do: 09.01.2000)
registrácia, zmeny v registrácii, zrušenie registrácie subjektov kapitálového trhu
  (od: 22.12.1992 do: 09.01.2000)
registrácia nového majiteľa CP prepážkou SCP, resp. subjektom trhu
  (od: 22.12.1992 do: 09.01.2000)
zrušenie registrácie majiteľa účtu CP ako zákazníka niektorého subjektu kapitálového trhu
  (od: 22.12.1992 do: 09.01.2000)
zrušenie prázdneho účtu CP v SCP na žiadosť majiteľa, resp. po uplynutí zákonnej lehoty, - registrácia nových emisií
  (od: 22.12.1992 do: 09.01.2000)
vyňatie emisie z evidencie po ukončení jej platnosti
  (od: 22.12.1992 do: 09.01.2000)
zmena podoby emisie cenných papierov
  (od: 22.12.1992 do: 09.01.2000)
zriadenie záložného práva cenných papierov a jeho zrušenie
  (od: 22.12.1992 do: 09.01.2000)
blokovanie nakladania s CP súdom, na základe dedičstva a pod. a jeho zrušenie
  (od: 22.12.1992 do: 09.01.2000)
v rámci obchodovania iných subjektov s CP poskytovanie služieb súvisiacich:
  (od: 22.12.1992 do: 09.01.2000)
s validovaním obsahu účtu CP s následnou blokáciou pre organizátorov trhu z dôvodu obchodu
  (od: 22.12.1992 do: 09.01.2000)
so zrušením obchodnej blokácie organizá torov trhu
  (od: 22.12.1992 do: 09.01.2000)
so zrušením obchodnej blokácie a príkazom k prevodu CP na iný účet organizátorom trhu
  (od: 22.12.1992 do: 09.01.2000)
obsahom informačnej činnosti je poskytovanie týchto služieb:
  (od: 22.12.1992 do: 09.01.2000)
výpis z účtu CP majiteľovi - na požiadanie, - po uskutočnenom prevode, - k 31.12.
  (od: 22.12.1992 do: 09.01.2000)
výpis akcionárov eminenta - na požiadanie, - k 31.12.
  (od: 22.12.1992 do: 09.01.2000)
výpis cenných papierov v správe obchodníka CP
  (od: 22.12.1992 do: 09.01.2000)
výpis zmien osobných údajov majiteľov CP, zákazníkov organizátorov trhu
  (od: 22.12.1992 do: 09.01.2000)
zoznamy: - obchodníkov, - organizátorov trhu, - eminentov
  (od: 22.12.1992 do: 09.01.2000)
informácie: - o existujúcich emisiách, - o cenách služieb SCP, - o službách SCP
  (od: 22.12.1992 do: 09.01.2000)
v rámci kontrolného režimu pre špecifických uživateľov ( MF, štátny dozor ) poskytovanie výpisov z: - uskutočnených transakcií, - cenníkov transakcií, - faktúr, - pristupujúcich subjektov
  (od: 22.12.1992 do: 09.01.2000)
ďalšie nadväzujúce činnosti a služby
  (od: 22.12.1992 do: 09.01.2000)
evidencia zaknihovaných cenných papierov, zmien ich majiteľov a ďalších údajov, ktoré sa týkajú, a to v rozsahu ustanovenom zákonom č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení zmien a doplnkov
  (od: 10.01.2000 do: 06.01.2004)
evidencia imobilizovaných cenných papierov, zmien ich majiteľov a ďalších údajov, ktoré sa ich týkajú
  (od: 10.01.2000 do: 06.01.2004)
evidencia rozhodnutí prijatých ministerstvom podľa zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení zmien a doplnkov
  (od: 10.01.2000 do: 06.01.2004)
prijímanie listinných cenných papierov do samostatnej aj hromadnej úschovy
  (od: 10.01.2000 do: 06.01.2004)
vedenie zoznamu akcionárov pri listinných akciách na meno
  (od: 10.01.2000 do: 06.01.2004)
poskytovanie služieb majiteľom cenných papierov, emitentom, obchodníkom s cennými papiermi, zahraničným obchodníkom s cennými papiermi a organizátorom verejného trhu v súlade so zákonom č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení zmien a doplnkov
  (od: 10.01.2000 do: 06.01.2004)
evidencia zaknihovaných cenných papierov a imobilizovaných cenných papierov v registroch emitentov, s výnimkou cenných papierov evidovaných v centrálnom registri krátkodobých cenných papierov vedenom Národnou bankou Slovenska (§ 10 ods. 4 zákona o cenných papieroch)
  (od: 07.01.2004 do: 11.08.2008)
evidencia majiteľov zaknihovaných cenných papierov na účtoch majiteľov a údajov o cenných papieroch na klientských účtoch členov v rozsahu ustanovenom zákonom o cenných papieroch
  (od: 07.01.2004 do: 10.04.2019)
evidencia zmien na účtoch majiteľov v rozsahu ustanovenom zákonom o cenných papieroch a na klientských účtoch členov
  (od: 07.01.2004 do: 10.04.2019)
evidencia údajov, ktoré sa týkajú zaknihovaných cenných papierov a imobilizovaných cenných papierov v rozsahu ustanovenom zákonom o cenných papieroch
  (od: 07.01.2004 do: 10.04.2019)
prideľovanie, zmeny a rušenie ISIN
  (od: 07.01.2004 do: 10.04.2019)
poskytovanie služieb členom centrálneho depozitára, emitentom cenných papierov, burze cenných papierov, zahraničnej burze cenných papierov spojené s činnosťami podľa písmen a) až e) a podľa § 99 ods. 4 písm. a) a písm.f) zákona o cenných papieroch
  (od: 07.01.2004 do: 10.04.2019)
zabezpečovanie a organizovanie systému pre technické spracovanie údajov vedenia evidencie podľa písm. a) až d) a podľa § 104 ods. 2 písm. a) až c) zákona o cenných papieroch
  (od: 07.01.2004 do: 10.04.2019)
zabezpečovanie zúčtovania a vyrovnania burzových obchodov s investičnými nástrojmi na žiadosť klienta; zabezpečovaním zúčtovania a vyrovnania obchodov sa rozumie organizovanie a prevádzkovanie systému zúčtovania a vyrovnania obchodov s investičnými nástrojmi pre aspoň troch účastníkov systému vyrovnania
  (od: 07.01.2004 do: 11.08.2008)
vedenie zoznamov akcionárov pri listinných akciách na meno
  (od: 07.01.2004 do: 10.04.2019)
evidencia ďalších údajov, ak to ustanovuje zákon o cenných papieroch alebo osobitný zákon
  (od: 07.01.2004 do: 10.04.2019)
zabezpečovanie splácania menovitej hodnoty cenných papierov a vyplácanie výnosov z cenných papierov po uplynutí doby ich splatnosti, ako aj ďalšie s tým súvisiace činnosti na žiadosť emitenta
  (od: 07.01.2004 do: 10.04.2019)
zabezpečovanie iných činností súvisiacich s činnosťou centrálneho depozitára podľa zákona o cenných papieroch
  (od: 07.01.2004 do: 10.04.2019)
evidencia zaknihovaných cenných papierov, zmien ich majiteľov a ďalších údajov, ktoré sa týkajú, a to v rozsahu ustanovenom zákonom č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení zmien a doplnkov
  (od: 07.01.2004 do: 03.08.2010)
evidencia imobilizovaných cenných papierov, zmien ich majiteľov a ďalších údajov, ktoré sa ich týkajú
  (od: 07.01.2004 do: 03.08.2010)
evidencia rozhodnutí prijatých ministerstvom podľa zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení zmien a doplnkov
  (od: 07.01.2004 do: 03.08.2010)
prijímanie listinných cenných papierov do samostatnej aj hromadnej úschovy
  (od: 07.01.2004 do: 03.08.2010)
poskytovanie služieb majiteľom cenných papierov, emitentom, obchodníkom s cennými papiermi a organizátorom verejného trhu v súlade so zákonom č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení zmien a doplnkov
  (od: 07.01.2004 do: 03.08.2010)
zriaďovať a viesť držiteľské účty pre členov
  (od: 14.10.2006 do: 10.04.2019)
evidovať zaknihované cenné papiere a imobilizované cenné papiere v registroch emitentov
  (od: 12.08.2008 do: 10.04.2019)
zabezpečovať zúčtovanie a vyrovnanie burzových obchodod s finančnými nástrojmi a zúčtovanie a vyrovnanie obchodov s finančnými nástrojmi na žiadosť klienta alebo organizátora mnohostranného obchodného systému, zabezpečovaním zúčtovania a vyrovnania takýchto obchodov sa rozumie organizovanie a prevádzkovanie systému zúčtovania a vyrovnania obchodov s finančnými nástrojmi ( ďalej len "systém vyrovnania") pre aspoň troch účastníkov systému vyrovnania
  (od: 12.08.2008 do: 10.04.2019)
evidovať zmeny na držiteľských účtoch
  (od: 12.08.2008 do: 10.04.2019)
zriaďovať a viesť účet majiteľa pre centrálneho depozitára a zabezpečovať s tým súvisiace služby
  (od: 12.08.2008 do: 10.04.2019)
vykonávať správu finančných nástrojov na účet klienta vo vzťahu k zahraničným prevoditeľným cenným papierom
  (od: 04.08.2010 do: 10.04.2019)
zriaďovať účet u zahraničnej právnickej osoby s obdobným predmetom činnosti ako centrálny depozitár, u zahraničnej banky alebo zahraničného obchodníka s cennými papiermi a poskytovať s tým súvisiace služby; tento účet sa spravuje právnym poriadkom, na základe ktorého bola zriadená zahraničná právnická osoba, zahraničná banka alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi, ktorý tento účet centrálnemu depozitáru zriadil, a vedenie údajov o majiteľovi cenného papiera sa spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky
  (od: 04.08.2010 do: 10.04.2019)
evidovať zaknihované zahraničné cenné papiere vydané alebo vydávané Európskou centrálnou bankou alebo Európskou centrálnou bankou v súčinnosti s Národnou bankou Slovenska, ako aj zabezpečovať s tým súvisiace činnosti a služby centrálneho depozitára; vedenie tejto evidencie sa spravuje týmto zákonom, osobitnými predpismi, prevádzkovým poriadkom centrálneho depozitára a zmluvou uzavretou medzi centrálnym depozitárom a Európskou centrálnou bankou alebo medzi centrálnym depozitárom a Národnou bankou Slovenska
  (od: 24.08.2011 do: 10.04.2019)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 16.04.2003)
predstavenstvo
  (od: 26.04.2000 do: 15.04.2003)
predstavenstvo
  (od: 22.12.1992 do: 25.04.2000)
Ing. Martin Wiedermann - predseda
Moyzesova 932/6
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 05
Vznik funkcie: 27.10.2020
  (od: 13.01.2021)
RNDr. Pavel Ferianc - Podpredseda predstavenstva
Chalupkova 1687/17
Senec 903 01
Vznik funkcie: 01.06.2021
  (od: 26.06.2021)
Ing. Lukáš Bonko - Člen predstavenstva
Račianska 13918/26E
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 02
Vznik funkcie: 01.06.2021
  (od: 14.12.2021)
Jozef Bača - člen
Strakova 228/5
Bratislava 811 01
Vznik funkcie: 30.08.2012
  (od: 19.09.2012 do: 13.03.2014)
Jozef Bača - člen
Strakova 228/5
Bratislava 811 01
Vznik funkcie: 30.08.2012 Skončenie funkcie: 12.02.2014
  (od: 14.03.2014 do: 13.03.2014)
Mgr. Katarína Baričiaková - člen
Petöfiho 10
Bratislava 821 06
Vznik funkcie: 30.12.2010
  (od: 28.01.2011 do: 28.01.2013)
Mgr. Katarína Baričiaková - člen
Petöfiho 10
Bratislava 821 06
Vznik funkcie: 30.12.2010 Skončenie funkcie: 17.01.2013
  (od: 29.01.2013 do: 28.01.2013)
Ing. Ján Benian - generálny riaditeľ
Kapicova 2
Bratislava
  (od: 03.03.1995 do: 02.03.1997)
Ing. Ján Benian - predseda, generálny riaditeľ
Kapicova 2
Bratislava 851 01
  (od: 03.03.1997 do: 14.01.1999)
Ing. Ľudmila Boboková - podpredsedníčka
Nám. Sv. Františka 3406/12
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 03.02.2015
  (od: 06.03.2015 do: 25.03.2020)
Ing. Ľudmila Boboková - podpredsedníčka
Nám. Sv. Františka 3406/12
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 03.02.2015 Skončenie funkcie: 03.02.2020
  (od: 26.03.2020 do: 25.03.2020)
Ing. Ľudmila Boboková - podpredsedníčka
Nám. Sv. Františka 3406/12
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 04.02.2020
  (od: 26.03.2020 do: 25.06.2021)
Ing. Ľudmila Boboková - podpredsedníčka
Nám. Sv. Františka 3406/12
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 04.02.2020 Skončenie funkcie: 31.05.2021
  (od: 26.06.2021 do: 25.06.2021)
Ing. Lukáš Bonko - Člen predstavenstva
Račianska 13918/26E
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 02
Vznik funkcie: 01.06.2021
  (od: 26.06.2021 do: 13.12.2021)
Ing. Peter Danko - predseda
Pečnianska 25
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 10.11.2007
  (od: 27.11.2007 do: 03.01.2011)
Ing. Peter Danko - predseda
Pečnianska 25
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 10.11.2007 Skončenie funkcie: 10.11.2010
  (od: 04.01.2011 do: 03.01.2011)
Ing. Karol Gers - člen
Hany Meličkovej 15/A
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 03.07.2006
  (od: 15.08.2006 do: 26.11.2007)
Ing. Karol Gers - člen
Hany Meličkovej 15/A
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 03.07.2006 Skončenie funkcie: 09.11.2007
  (od: 27.11.2007 do: 26.11.2007)
JUDr. Vladimír Gürtler
Havlíčkova 1752/13
Košice 040 01
Vznik funkcie: 25.10.2012
  (od: 07.11.2012 do: 09.11.2012)
JUDr. Vladimír Gürtler - člen
Havlíčkova 1752/13
Košice 040 01
Vznik funkcie: 30.08.2012
  (od: 19.09.2012 do: 09.11.2012)
JUDr. Vladimír Gürtler - člen
Havlíčkova 1752/13
Košice 040 01
Vznik funkcie: 30.08.2012 Skončenie funkcie: 25.10.2012
  (od: 10.11.2012 do: 09.11.2012)
JUDr. Vladimír Gürtler - podpredseda
Havlíčkova 1752/13
Košice 040 01
Vznik funkcie: 25.10.2012
  (od: 10.11.2012 do: 14.10.2013)
JUDr. Vladimír Gürtler - podpredseda
Havlíčkova 1752/13
Košice 040 01
Vznik funkcie: 25.10.2012 Skončenie funkcie: 25.09.2013
  (od: 15.10.2013 do: 14.10.2013)
Ing. Peter Herc - člen
Klobučnícka 4
Bratislava 811 01
  (od: 15.01.1999 do: 15.04.2003)
Ing. Peter Herc - člen
Klobučnícka 4
Bratislava 811 01
Vznik funkcie: 16.12.1998
  (od: 16.04.2003 do: 05.10.2004)
Ing. Peter Herc - člen
Klobučnícka 4
Bratislava 811 01
Vznik funkcie: 16.12.1998 Skončenie funkcie: 18.11.2003
  (od: 06.10.2004 do: 05.10.2004)
Ing. Peter Herc - člen
Klobučnícka 4
Bratislava 811 01
Vznik funkcie: 19.11.2003
  (od: 06.10.2004 do: 30.06.2006)
Ing. Peter Herc - člen
Klobučnícka 4
Bratislava 811 01
Vznik funkcie: 19.11.2003 Skončenie funkcie: 27.06.2006
  (od: 01.07.2006 do: 30.06.2006)
RNDr. Ivona Holzerová - člen
Ružinovská 9
Bratislava 821 01
Vznik funkcie: 30.12.2010
  (od: 28.01.2011 do: 18.09.2012)
RNDr. Ivona Holzerová - člen
Ružinovská 9
Bratislava 821 01
Vznik funkcie: 30.12.2010 Skončenie funkcie: 30.08.2012
  (od: 19.09.2012 do: 18.09.2012)
Ing. Daniel Jóna - predseda
Tichá 5149/34
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 30.08.2012
  (od: 19.09.2012 do: 07.11.2013)
Ing. Daniel Jóna - predseda
Tichá 5149/34
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 30.08.2012 Skončenie funkcie: 23.10.2013
  (od: 08.11.2013 do: 07.11.2013)
Dr. Jaroslav Kašiak - člen
Námestie hraničiarov 20
Bratislava 851 03
Vznik funkcie: 30.12.2010
  (od: 28.01.2011 do: 18.09.2012)
Dr. Jaroslav Kašiak - člen
Námestie hraničiarov 20
Bratislava 851 03
Vznik funkcie: 30.12.2010 Skončenie funkcie: 30.08.2012
  (od: 19.09.2012 do: 18.09.2012)
Ing. Mária Kernová
Saratovská 17
Bratislava
  (od: 22.12.1992 do: 08.11.1993)
Ing. Pavol Kočí
Považanova 2/48
Bratislava
  (od: 22.12.1992 do: 08.11.1993)
Ing. Juraj Lazový - predseda
Ľ. Fullu 7
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 03.07.2006
  (od: 15.08.2006 do: 26.11.2007)
Ing. Juraj Lazový - predseda
Ľ. Fullu 7
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 03.07.2006 Skončenie funkcie: 09.11.2007
  (od: 27.11.2007 do: 26.11.2007)
Ing. Anna Majková - člen
Šustekova 5
Bratislava 851 04
  (od: 03.03.1997 do: 12.01.1999)
Ing. Štefan Marcinek
Karola Adlera 18
Bratislava 841 02
  (od: 30.07.1999 do: 16.01.2000)
Ing. Štefan Marcinek - člen
Karola Adlera 18
Bratislava 841 02
  (od: 17.01.2000 do: 15.04.2003)
Ing. Štefan Marcinek - člen
Karola Adlera 18
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 19.05.1999
  (od: 16.04.2003 do: 05.10.2004)
Ing. Štefan Marcinek - člen
Karola Adlera 18
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 19.05.1999 Skončenie funkcie: 05.07.2003
  (od: 06.10.2004 do: 05.10.2004)
Ing. Štefan Marcinek - člen
Karola Adlera 18
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 06.07.2004
  (od: 06.10.2004 do: 13.09.2010)
Ing. Štefan Marcinek - člen
Karola Adlera 18
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 06.07.2004 Skončenie funkcie: 06.07.2007
  (od: 14.09.2010 do: 13.09.2010)
Ing. Štefan Marcinek - člen
Karola Adlera 18
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 14.07.2010
  (od: 14.09.2010 do: 03.01.2011)
Ing. Štefan Marcinek - člen
Karola Adlera 18
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 14.07.2010 Skončenie funkcie: 19.11.2010
  (od: 04.01.2011 do: 03.01.2011)
Ing. Štefan Marcinek - predseda
Karola Adlera 18
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 19.11.2010
  (od: 04.01.2011 do: 27.01.2011)
Ing. Štefan Marcinek - predseda
Karola Adlera 18
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 19.11.2010 Skončenie funkcie: 30.12.2010
  (od: 28.01.2011 do: 27.01.2011)
Ing. Pavol Mihalkovič - člen
Hodálova 1
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 10.11.2007
  (od: 27.11.2007 do: 03.01.2011)
Ing. Pavol Mihalkovič - člen
Hodálova 1
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 10.11.2007 Skončenie funkcie: 10.11.2010
  (od: 04.01.2011 do: 03.01.2011)
Ing. Emília Mojžišová
Tr. Hradca Krá-lové 1
Banská Bystrica
  (od: 22.12.1992 do: 02.03.1995)
Ing. Róbert Nemcsics - člen
Majerníkova 56
Bratislava 841 03
  (od: 03.03.1997 do: 14.01.1999)
Ing. Tomáš Novanský - člen
Rudlovská cesta 116
Banská Bystrica 974 11
Vznik funkcie: 28.02.2013
  (od: 29.03.2013 do: 11.03.2016)
Ing. Tomáš Novanský - člen
Rudlovská cesta 116
Banská Bystrica 974 11
Vznik funkcie: 28.02.2013 Skončenie funkcie: 28.02.2016
  (od: 12.03.2016 do: 11.03.2016)
Ing. Tomáš Novanský - člen
Rudlovská cesta 116
Banská Bystrica 974 11
Vznik funkcie: 29.02.2016
  (od: 12.03.2016 do: 09.04.2021)
Ing. Tomáš Novanský - člen
Rudlovská cesta 116
Banská Bystrica 974 11
Vznik funkcie: 29.02.2016 Skončenie funkcie: 28.02.2021
  (od: 10.04.2021 do: 09.04.2021)
Ing. Tomáš Novanský - člen
Rudlovská cesta 116
Banská Bystrica 974 11
Vznik funkcie: 01.03.2021
  (od: 10.04.2021 do: 25.06.2021)
Ing. Tomáš Novanský - člen
Rudlovská cesta 116
Banská Bystrica 974 11
Vznik funkcie: 01.03.2021 Skončenie funkcie: 31.05.2021
  (od: 26.06.2021 do: 25.06.2021)
Ing. Milan Orešanský - člen
541
Suchá nad Parnou 919 01
  (od: 03.03.1997 do: 14.01.1999)
Ing. Emília Palková - predsedníčka
J.Stanislava 29
Bratislava 841 05
  (od: 15.01.1999 do: 15.04.2003)
Ing. Emília Palková - predsedníčka
Modranská 168
Vinosady 902 01
Vznik funkcie: 05.11.1998
  (od: 16.04.2003 do: 05.10.2004)
Ing. Emília Palková - predsedníčka
Modranská 168
Vinosady 902 01
Vznik funkcie: 05.11.1998 Skončenie funkcie: 18.11.2003
  (od: 06.10.2004 do: 05.10.2004)
Ing. Emília Palková - predsedníčka
Modranská 168
Vinosady 902 01
Vznik funkcie: 19.11.2003
  (od: 06.10.2004 do: 30.06.2006)
Ing. Emília Palková - predsedníčka
Modranská 168
Vinosady 902 01
Vznik funkcie: 19.11.2003 Skončenie funkcie: 27.06.2006
  (od: 01.07.2006 do: 30.06.2006)
JUDr Dagmar Papcunová - členka
Sibírska 6
Bratislava 831 02
  (od: 13.01.1999 do: 14.01.1999)
Mgr. Rastislav Pavlík - predseda
Vilová 19
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 30.12.2010
  (od: 28.01.2011 do: 18.09.2012)
Mgr. Rastislav Pavlík - predseda
Vilová 19
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 30.12.2010 Skončenie funkcie: 30.08.2012
  (od: 19.09.2012 do: 18.09.2012)
Ing. Miloš Peterka - člen
Pečnianska 31
Bratislava 851 01
  (od: 15.01.1999 do: 15.04.2003)
Ing. Miloš Peterka - člen
Pečnianska 31
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 16.12.1998
  (od: 16.04.2003 do: 05.10.2004)
Ing. Miloš Peterka - člen
Pečnianska 31
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 16.12.1998 Skončenie funkcie: 18.11.2003
  (od: 06.10.2004 do: 05.10.2004)
Ing. Miloš Peterka - člen
Pečnianska 31
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 19.11.2003
  (od: 06.10.2004 do: 30.06.2006)
Ing. Miloš Peterka - člen
Pečnianska 31
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 19.11.2003 Skončenie funkcie: 27.06.2006
  (od: 01.07.2006 do: 30.06.2006)
Ing. Bibiana Sabolová - podpredsedníčka
Ružová dolina 13
Bratislava 821 08
  (od: 15.01.1999 do: 15.04.2003)
Ing. Bibiana Sabolová - podpredsedníčka
Ružová dolina 13
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 16.12.1998
  (od: 16.04.2003 do: 05.10.2004)
Ing. Bibiana Sabolová - podpredsedníčka
Ružová dolina 13
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 16.12.1998 Skončenie funkcie: 18.11.2003
  (od: 06.10.2004 do: 05.10.2004)
Ing. Bibiana Sabolová - podpredsedníčka
Ružová dolina 13
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 19.11.2003
  (od: 06.10.2004 do: 30.06.2006)
Ing. Bibiana Sabolová - podpredsedníčka
Ružová dolina 13
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 19.11.2003 Skončenie funkcie: 27.06.2006
  (od: 01.07.2006 do: 30.06.2006)
Ing. Milan Straka
Šášovská 2
Bratislava 851 06
  (od: 15.01.1999 do: 29.07.1999)
Ing. Štefan Šalát
Hornádska 14
Bratislava
  (od: 09.11.1993 do: 02.03.1997)
Ing. Štefan Šalát - člen
Hornádska 14
Bratislava 821 07
  (od: 03.03.1997 do: 14.01.1999)
Ing. Martin Vojtko - podpredseda
Slávičie údolie 2
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 26.09.2013
  (od: 15.10.2013 do: 09.01.2015)
Ing. Martin Vojtko - podpredseda
Slávičie údolie 2
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 26.09.2013 Skončenie funkcie: 27.11.2014
  (od: 10.01.2015 do: 09.01.2015)
Ing. Martin Wiedermann - člen
Starhradská 3226/18
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 30.08.2012
  (od: 19.09.2012 do: 15.11.2013)
Ing. Martin Wiedermann - člen
Starhradská 3226/18
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 30.08.2012 Skončenie funkcie: 24.10.2013
  (od: 16.11.2013 do: 15.11.2013)
Ing. Martin Wiedermann - predseda
Moyzesova 932/6
Bratislava 811 05
Vznik funkcie: 24.10.2013
  (od: 08.11.2013 do: 06.11.2015)
Ing. Martin Wiedermann - predseda
Moyzesova 932/6
Bratislava 811 05
Vznik funkcie: 24.10.2013 Skončenie funkcie: 30.08.2015
  (od: 07.11.2015 do: 06.11.2015)
Ing. Martin Wiedermann - predseda
Moyzesova 932/6
Bratislava 811 05
Vznik funkcie: 26.10.2015
  (od: 07.11.2015 do: 12.01.2021)
Ing. Martin Wiedermann - predseda
Moyzesova 932/6
Bratislava 811 05
Vznik funkcie: 26.10.2015 Skončenie funkcie: 26.10.2020
  (od: 13.01.2021 do: 12.01.2021)
Ing. Ľubomír Zburín
326
Plavecký Mikuláš
  (od: 09.11.1993 do: 02.03.1997)
Konanie menom spoločnosti: 
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva, pričom v mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda alebo podpredseda predstavenstva spoločnosti. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (od: 11.05.2013)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva, pričom v mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda alebo podpredseda spoločnosti. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (od: 29.03.2013 do: 10.05.2013)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva, pričom v mene spoločnosti podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva, a to predseda predstavenstva spolu s podpredsedom predstavenstva, alebo predsedom predstavenstva a podpredsedom predstavenstva poverení členovia predstavenstva spoločnosti. Podpisovanie za spoločnosť vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (od: 07.11.2012 do: 28.03.2013)
V mene spoločnosti sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva, pričom v mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy spoločne najmenej dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (od: 28.01.2011 do: 06.11.2012)
V mene spoločnosti je oprávnený konať a podpisovať člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (od: 04.01.2011 do: 27.01.2011)
V mene spoločnosti sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva, pričom v mene spoločnosti konajú a podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (od: 15.08.2006 do: 03.01.2011)
V mene spoločnosti je oprávnený konať a podpisovať každý člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu a funkcii podpisujúci pripojí svoj podpis.
  (od: 01.07.2006 do: 14.08.2006)
V mene spoločnosti konajú všetci členovia predstavenstva. V mene spoločnosti podpisujú vždy spoločne najmenej dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciam podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (od: 16.04.2003 do: 30.06.2006)
Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému, alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, funkcii a menu podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj podpis.
  (od: 26.04.2000 do: 15.04.2003)
Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členo- via predstavenstva.
  (od: 22.12.1992 do: 25.04.2000)
Základné imanie: 
10 489 304 EUR Rozsah splatenia: 10 489 304 EUR
  (od: 23.01.2009)
316 000 000 Sk Rozsah splatenia: 316 000 000 Sk
  (od: 07.01.2004 do: 22.01.2009)
316 000 000 Sk Rozsah splatenia: 281 000 000 Sk
  (od: 05.09.2003 do: 06.01.2004)
266 000 000 Sk Rozsah splatenia: 266 000 000 Sk
  (od: 26.04.2000 do: 04.09.2003)
301 000 000 Sk
  (od: 28.11.1997 do: 25.04.2000)
101 000 000 Sk
  (od: 09.11.1993 do: 27.11.1997)
1 000 000 Sk
  (od: 22.12.1992 do: 08.11.1993)
Akcie: 
Počet: 316
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33 194 EUR
  (od: 23.01.2009)
Počet: 316
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 000 Sk
  (od: 08.10.2008 do: 22.01.2009)
Počet: 316
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 000 Sk
  (od: 07.01.2004 do: 07.10.2008)
Počet: 316
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 000 Sk
  (od: 05.09.2003 do: 06.01.2004)
Počet: 266
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 000 Sk
  (od: 26.04.2000 do: 04.09.2003)
Počet: 301
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 000 Sk
  (od: 17.01.2000 do: 25.04.2000)
Počet: 301
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 000 Sk
  (od: 28.11.1997 do: 16.01.2000)
Počet: 101
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 000 Sk
  (od: 09.11.1993 do: 27.11.1997)
Počet: 10
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
  (od: 22.12.1992 do: 08.11.1993)
Akcionár: 
Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.
Vysoká 17
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 06
  (od: 26.07.2022)
Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.
Vysoká 17
Bratislava 811 06
  (od: 13.05.2006 do: 25.07.2022)
Fond národného majetku Slovenskej republiky
Drieňová 27
Bratislava 821 01
  (od: 14.04.2006 do: 12.05.2006)
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Štefanovičova 5
Bratislava 817 82
  (od: 07.01.2004 do: 13.04.2006)
Dozorná rada: 
Ing. Igor Lichnovský
Františkánske námestie 408/3
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01
Vznik funkcie: 29.09.2020
  (od: 09.12.2020)
Ing. Anna Samuelová
Mozartova 4174/17
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 02
Vznik funkcie: 09.09.2020
  (od: 09.12.2020)
Ing. Martin Barto , CSc.
Godrova 802/1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 06
Vznik funkcie: 27.02.2021
  (od: 10.04.2021)
Mgr. Csaba Balko
Pri kríži 213
Kolíňany 951 78
Vznik funkcie: 30.08.2012
  (od: 19.09.2012 do: 21.09.2015)
Mgr. Csaba Balko
Pri kríži 213
Kolíňany 951 78
Vznik funkcie: 30.08.2012 Skončenie funkcie: 30.08.2015
  (od: 22.09.2015 do: 21.09.2015)
Ing. Adrián Belánik - člen
Písniky 6
Malacky 901 01
Vznik funkcie: 11.04.2005
  (od: 20.07.2005 do: 30.06.2006)
Ing. Adrián Belánik - člen
Písniky 6
Malacky 901 01
Vznik funkcie: 11.04.2005 Skončenie funkcie: 27.06.2006
  (od: 01.07.2006 do: 30.06.2006)
Ing. Blažena Biela - člen
Ipeľská 1
Bratislava 821 07
  (od: 08.02.1999 do: 29.07.1999)
JUDr. Miroslav Bílek
Repašského 4
Bratislava
  (od: 22.12.1992 do: 02.03.1997)
JUDr. Miroslav Bílek - člen
Repašského 4
Bratislava
  (od: 03.03.1997 do: 07.02.1999)
Ing. Peter Bohuš - člen
Cádrova 16
Bratislava 831 01
  (od: 09.09.2002 do: 15.04.2003)
Ing. Peter Bohuš - člen
Cádrova 16
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 18.07.2002
  (od: 16.04.2003 do: 13.10.2006)
Ing. Peter Bohuš - člen
Cádrova 16
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 18.07.2002 Skončenie funkcie: 17.08.2006
  (od: 14.10.2006 do: 13.10.2006)
Ing. Karol Danys - člen
Golianova 1
Banská Bystrica 974 01
  (od: 03.03.1997 do: 12.01.1999)
Ing. Miroslav Demjanovič
Tačevská 601/5
Bardejov 085 01
Vznik funkcie: 12.08.2008
  (od: 06.09.2008 do: 27.01.2011)
Ing. Miroslav Demjanovič
Tačevská 601/5
Bardejov 085 01
Vznik funkcie: 12.08.2008 Skončenie funkcie: 30.12.2010
  (od: 28.01.2011 do: 27.01.2011)
Ing. Branislav Ďurajka - člen
Andrusovova 3
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 06.07.2004
  (od: 06.10.2004 do: 19.07.2005)
Ing. Branislav Ďurajka - člen
Andrusovova 3
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 06.07.2004 Skončenie funkcie: 18.02.2005
  (od: 20.07.2005 do: 19.07.2005)
Ing. Tomáš Ďurík
Vnútorná okružná 62
Komárno 945 01
Vznik funkcie: 30.12.2010
  (od: 28.01.2011 do: 18.09.2012)
Ing. Tomáš Ďurík
Vnútorná okružná 62
Komárno 945 01
Vznik funkcie: 30.12.2010 Skončenie funkcie: 30.08.2012
  (od: 19.09.2012 do: 18.09.2012)
Ing. Stanislava Fejfarová , CSc. - člen
Holíčska 6
Bratislava 851 05
  (od: 09.09.2002 do: 15.04.2003)
Ing. Stanislava Fejfarová , CSc. - člen
Holíčska 6
Bratislava 851 05
Vznik funkcie: 28.06.2002
  (od: 16.04.2003 do: 05.10.2004)
Ing. Stanislava Fejfarová , CSc. - člen
Holíčska 6
Bratislava 851 05
Vznik funkcie: 28.06.2002 Skončenie funkcie: 05.07.2004
  (od: 06.10.2004 do: 05.10.2004)
Ing. Ján Foltán
Čmelíková 13
Bratislava 821 03
Vznik funkcie: 11.09.2007
  (od: 27.09.2007 do: 12.10.2010)
Ing. Ján Foltán
Čmelíková 13
Bratislava 821 03
Vznik funkcie: 11.09.2007 Skončenie funkcie: 11.09.2010
  (od: 13.10.2010 do: 12.10.2010)
Mgr. Ján Foltán - člen
Čmalíková 13
Bratislava 821 03
  (od: 18.12.2000 do: 15.04.2003)
Mgr. Ján Foltán - člen
Čmelíková 13
Bratislava 821 03
Vznik funkcie: 14.11.2000
  (od: 16.04.2003 do: 05.10.2004)
Mgr. Ján Foltán - člen
Čmelíková 13
Bratislava 821 03
Vznik funkcie: 14.11.2000 Skončenie funkcie: 05.07.2004
  (od: 06.10.2004 do: 05.10.2004)
Mgr. Ján Foltán - člen
Čmelíková 13
Bratislava 821 03
Vznik funkcie: 06.07.2004
  (od: 20.07.2005 do: 21.08.2007)
Mgr. Ján Foltán - člen
Čmelíková 13
Bratislava 821 03
Vznik funkcie: 06.07.2004 Skončenie funkcie: 06.07.2007
  (od: 22.08.2007 do: 21.08.2007)
Mgr. Ján Foltán - predseda
Čmelíková 13
Bratislava 821 03
Vznik funkcie: 06.07.2004
  (od: 06.10.2004 do: 19.07.2005)
Ing. Stanislav Fúr
Pečnianska 13
Bratislava 851 01
  (od: 30.07.1999 do: 16.01.2000)
Ing. Stanislav Fúr - člen
Pečnianska 13
Bratislava 851 01
  (od: 17.01.2000 do: 19.09.2000)
Ing. Stanislav Fúr - člen
Pečnianska 13
Bratislava 851 01
  (od: 20.09.2000 do: 17.12.2000)
Ing. Ivan Gránsky
Adámiho 23
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 08.03.2012
  (od: 05.04.2012 do: 09.04.2015)
Ing. Ivan Gránsky
Adámiho 23
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 08.03.2012 Skončenie funkcie: 08.03.2015
  (od: 10.04.2015 do: 09.04.2015)
Ing. Ivan Gránsky
Adámiho 546/23
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 03.09.2015
  (od: 22.09.2015 do: 08.12.2020)
Ing. Ivan Gránsky
Adámiho 546/23
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 03.09.2015 Skončenie funkcie: 03.09.2020
  (od: 09.12.2020 do: 08.12.2020)
Daniel Haberland - člen
Bagarova 8
Bratislava 841 01
  (od: 08.02.1999 do: 19.09.2000)
Daniel Haberland - člen
Bagarova 8
Bratislava 841 01
  (od: 20.09.2000 do: 17.12.2000)
Daniel Haberland - člen
Bagarova 8
Bratislava 841 01
  (od: 18.12.2000 do: 08.09.2002)
Dr. Fridrich Hláva - člen
Lachová 30
Bratislava 851 03
  (od: 13.01.1999 do: 07.02.1999)
Mgr. Radoslav Hodor - člen
Zajačia 26
Košice 040 01
  (od: 20.09.2000 do: 17.12.2000)
Ing. Marián Horváth
I.Bukovčana 16
Bratislava 841 07
  (od: 13.01.1999 do: 07.02.1999)
Ing. Michal Horváth - predseda
Smikova 1
Bratislava 831 02
  (od: 08.02.1999 do: 19.09.2000)
Ing. Michal Horváth - predseda
Smikova 1
Bratislava 831 02
  (od: 20.09.2000 do: 17.12.2000)
JUDr. Darina Huttová
Cabanova 2
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 31.07.2007
  (od: 22.08.2007 do: 13.09.2010)
JUDr. Darina Huttová
Cabanova 2
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 31.07.2007 Skončenie funkcie: 31.07.2010
  (od: 14.09.2010 do: 13.09.2010)
Ing. Tomáš Kapusta , CSc.
Hrnčiarska 14
Modra 900 01
Vznik funkcie: 30.08.2012
  (od: 19.09.2012 do: 21.09.2015)
Ing. Tomáš Kapusta , CSc.
Hrnčiarska 14
Modra 900 01
Vznik funkcie: 30.08.2012 Skončenie funkcie: 30.08.2015
  (od: 22.09.2015 do: 21.09.2015)
Ing. Katarína Kaszasová - člen
Planét 11
Bratislava 821 02
Vznik funkcie: 06.07.2004
  (od: 06.10.2004 do: 19.07.2005)
Ing. Katarína Kaszasová - predseda
Planét 11
Bratislava 821 02
Vznik funkcie: 06.07.2004
  (od: 20.07.2005 do: 30.06.2006)
Ing. Katarína Kaszasová - predseda
Planét 11
Bratislava 821 02
Vznik funkcie: 06.07.2004 Skončenie funkcie: 27.06.2006
  (od: 01.07.2006 do: 30.06.2006)
Ing. Vladimír Kocourek
Brezová 860/26
Senica 905 01
Vznik funkcie: 11.09.2007
  (od: 27.09.2007 do: 12.10.2010)
Ing. Vladimír Kocourek
Brezová 860/26
Senica 905 01
Vznik funkcie: 11.09.2007 Skončenie funkcie: 11.09.2010
  (od: 13.10.2010 do: 12.10.2010)
Ing. Dušan Koledzai
Nám. hraničiarov 6b
Bratislava
  (od: 22.12.1992 do: 02.03.1997)
Ing. Dušan Koledzai - predseda
Nám. Hraničiarov 6/B
Bratislava 851 03
  (od: 03.03.1997 do: 07.02.1999)
Ing. Mária Kováčová - členka
Jungmanova 18
Bratislava 851 01
  (od: 03.03.1997 do: 12.01.1999)
JUDr. Dušan Kozlík - člen
Topolčianska 22
Bratislava 851 05
  (od: 08.02.1999 do: 19.09.2000)
JUDr. Dušan Kozlík - člen
Topolčianska 22
Bratislava 851 05
  (od: 20.09.2000 do: 17.12.2000)
JUDr. Dušan Kozlík - člen
Topoľčianska 22
Bratislava 851 05
  (od: 18.12.2000 do: 15.04.2003)
JUDr. Dušan Kozlík - člen
Topoľčianska 22
Bratislava 851 05
Vznik funkcie: 17.11.1998
  (od: 16.04.2003 do: 06.01.2004)
JUDr. Dušan Kozlík - člen
Topoľčianska 22
Bratislava 851 05
Vznik funkcie: 17.11.1998
  (od: 07.01.2004 do: 30.06.2006)
JUDr. Dušan Kozlík - člen
Topoľčianska 22
Bratislava 851 05
Vznik funkcie: 17.11.1998 Skončenie funkcie: 27.06.2006
  (od: 01.07.2006 do: 30.06.2006)
Ing. Ján Kysucký - člen
ul. Štefana Králika 57
Bratislava 840 01
  (od: 09.09.2002 do: 15.04.2003)
Ing. Ján Kysucký - člen
ul. Štefana Králika 57
Bratislava 840 01
Vznik funkcie: 18.07.2002
  (od: 16.04.2003 do: 21.08.2007)
Ing. Ján Kysucký - člen
ul. Štefana Králika 57
Bratislava 840 01
Vznik funkcie: 18.07.2002 Skončenie funkcie: 18.07.2007
  (od: 22.08.2007 do: 21.08.2007)
Ing. Igor Lichnovský
Františkánske námestie 408/3
Bratislava 811 01
Vznik funkcie: 03.09.2015
  (od: 22.09.2015 do: 08.12.2020)
Ing. Igor Lichnovský
Františkánske námestie 408/3
Bratislava 811 01
Vznik funkcie: 03.09.2015 Skončenie funkcie: 03.09.2020
  (od: 09.12.2020 do: 08.12.2020)
Ing. Igor Lichnovský - predseda dozornej rady
Františkánske námestie 408/3
Bratislava 811 01
Vznik funkcie: 30.08.2012
  (od: 19.09.2012 do: 21.09.2015)
Ing. Igor Lichnovský - predseda dozornej rady
Františkánske námestie 408/3
Bratislava 811 01
Vznik funkcie: 30.08.2012 Skončenie funkcie: 30.08.2015
  (od: 22.09.2015 do: 21.09.2015)
Ing. Stanislav Malík
Mánesovo námestie 5
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 09.02.2011
  (od: 02.03.2011 do: 18.09.2012)
Ing. Stanislav Malík
Mánesovo námestie 5
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 09.02.2011 Skončenie funkcie: 30.08.2012
  (od: 19.09.2012 do: 18.09.2012)
JUDr. Katarína Malíková
Nevädzova 17211/6/F
Bratislava 821 01
Vznik funkcie: 21.08.2015
  (od: 22.09.2015 do: 08.12.2020)
JUDr. Katarína Malíková
Nevädzova 17211/6/F
Bratislava 821 01
Vznik funkcie: 21.08.2015 Skončenie funkcie: 21.08.2020
  (od: 09.12.2020 do: 08.12.2020)
Ing. Štefan Marcinek
K. Adlera 18
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 30.12.2010
  (od: 28.01.2011 do: 18.09.2012)
Ing. Štefan Marcinek
K. Adlera 18
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 30.12.2010 Skončenie funkcie: 30.08.2012
  (od: 19.09.2012 do: 18.09.2012)
Ing. Imrich Mazuch - člen
Nám.Hraničiarov 6a
Bratislava 851 03
  (od: 08.02.1999 do: 29.07.1999)
Ing. Zsolt Nyitrai
Bocskaiho rad 1173/9
Štúrovo 943 01
Vznik funkcie: 30.12.2010
  (od: 28.01.2011 do: 18.09.2012)
Ing. Zsolt Nyitrai
Bocskaiho rad 1173/9
Štúrovo 943 01
Vznik funkcie: 30.12.2010 Skončenie funkcie: 30.08.2012
  (od: 19.09.2012 do: 18.09.2012)
Ing. Ľubor Podracký
Povstalecká cesta 6454/18
Banská Bystrica 974 08
Vznik funkcie: 30.08.2012
  (od: 19.09.2012 do: 21.09.2015)
Ing. Ľubor Podracký
Povstalecká cesta 6454/18
Banská Bystrica 974 08
Vznik funkcie: 30.08.2012 Skončenie funkcie: 30.08.2015
  (od: 22.09.2015 do: 21.09.2015)
Ing. Janka Pohlová
Gorkého 15
Bratislava 811 01
  (od: 30.07.1999 do: 16.01.2000)
Ing. Janka Pohlová - člen
Gorkého 15
Bratislava 811 01
  (od: 17.01.2000 do: 19.09.2000)
Ing. Janka Pohlová - predsedníčka
Modranská 93
Vinosady 901 02
  (od: 18.12.2000 do: 08.09.2002)
Ing. Katarína Polavková , CSc. - predsedníčka
Bradáčova 6/36
Bratislava 851 02
  (od: 09.09.2002 do: 15.04.2003)
Ing. Katarína Polavková , CSc. - predsedníčka
Bradáčova 6/36
Bratislava 851 02
Vznik funkcie: 28.06.2002
  (od: 16.04.2003 do: 05.10.2004)
Ing. Katarína Polavková , CSc. - predsedníčka
Bradáčova 6/36
Bratislava 851 02
Vznik funkcie: 28.06.2002 Skončenie funkcie: 05.07.2004
  (od: 06.10.2004 do: 05.10.2004)
Ing. Ján Porvazník - člen
Kupeckého 2
Bratislava 821 08
  (od: 03.03.1997 do: 12.01.1999)
Mgr. Peter Stanček
Ľ. Fullu 5
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 22.03.2012
  (od: 05.04.2012 do: 09.04.2015)
Mgr. Peter Stanček
Ľ. Fullu 5
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 22.03.2012 Skončenie funkcie: 22.03.2015
  (od: 10.04.2015 do: 09.04.2015)
Mgr. Peter Stanček
Ľ.Fullu 5
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 18.12.2008
  (od: 27.01.2009 do: 20.02.2012)
Mgr. Peter Stanček
Ľ.Fullu 5
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 18.12.2008 Skončenie funkcie: 18.12.2011
  (od: 21.02.2012 do: 20.02.2012)
Ing. Ondrej Strnad , CSc.
Hanulova 3
Bratislava
  (od: 22.12.1992 do: 02.03.1997)
Ing. Marián Šedo
Bronzová 23
Bratislava 851 10
Vznik funkcie: 03.07.2006
  (od: 15.08.2006 do: 21.08.2007)
Ing. Marián Šedo
Bronzová 23
Bratislava 851 10
Vznik funkcie: 03.07.2006 Skončenie funkcie: 12.06.2007
  (od: 22.08.2007 do: 21.08.2007)
Ing. Ján Vaculčiak
Športová 612/56
Limbach 900 91
Vznik funkcie: 12.08.2008
  (od: 06.09.2008 do: 27.01.2011)
Ing. Ján Vaculčiak
Športová 612/56
Limbach 900 91
Vznik funkcie: 12.08.2008 Skončenie funkcie: 30.12.2010
  (od: 28.01.2011 do: 27.01.2011)
JUDr. Jaroslava Zanyiová
Studenohorská 29
Bratislava 841 03
  (od: 13.01.1999 do: 07.02.1999)
Ing. Ivan Gránsky
Adámiho 546/23
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
Vznik funkcie: 29.09.2020 Skončenie funkcie: 26.02.2021
  (od: 10.04.2021 do: 09.04.2021)
Ing. Ivan Gránsky
Adámiho 546/23
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
Vznik funkcie: 29.09.2020
  (od: 09.12.2020 do: 09.04.2021)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Spoločnosť založená zakladateľskou listinou zo dňa 12.11.1992 a notárskou zápisnicou napísanou dňa 18.11.92 na Štátnom notárstve 1 pod č. N 619/92, NZ 591/92 v súlade s príslušnými ustanoveniami obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. Stary spis: Sa 972
  (od: 22.12.1992)
Stanovy akciovej spoločnosti boli zmenené na valnom zhromaždení konanom dňa 20.5.1993, ktorého priebeh je osvedčený v notárskej zápisnici Nz 334/93 napísanej notárkou JUDr. Helenou Hrušovskou. Stary spis: Sa 972
  (od: 09.11.1993)
Uznesenie mimoriadneho zasadnutia dozornej rady spoločnosti zo dňa 15.2.1995. Stary spis: Sa 972
  (od: 03.03.1995)
Stanovy akciovej spoločnosti boli zmenené na valnom zhromaždení konanom dňa 26.5.1995, ktorého priebeh je osvedčený v notárskej zápisnici Nz 135/95 napísanej notárkou JUDr. Helenou Hrušovskou. Stanovy akciovej spoločnosti boli zmenené ma valnom zhromaždení konanom dňa 20.5.1996, ktorého priebeh je osvedčený v notárskej zápisnici Nz 144/96 napísanej notárkou JUDr. Helenou Hrušovskou. Uznesenie dozornej rady spoločnosti zo dňa 23.5.1996. Stary spis: Sa 972
  (od: 03.03.1997)
Notárska zápisnica č. N 258/97, Nz 252/97 zo dňa 23.5.1997. Stary spis: Sa 972
  (od: 28.11.1997)
Zápisnica z dozornej rady zo dňa 16.12.1998, zápisnica z predstavenstva zo dňa 16.12.1998, zápisnica z mimoriadneho VZ zo dňa 17.11.1998, zápisnica zo spoločného rokovania dozornej rady a predstavenstva zo dňa 4.11.1998.
  (od: 15.01.1999)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 17.11.1998, protokol z voľby člena DR zo zamestnancov zo dňa 25.1.1999.
  (od: 08.02.1999)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 21.5.1999, zápisnica z dozornej rady zo dňa 28.1.1999 a zo dňa 19.5.1999.
  (od: 30.07.1999)
Rozhodnutie mimoriadneho valného zhromaždenia o znížení základného imania na sumu 266000000.- Sk spoločnosti zo dňa 3.12.1999 osvedčené v Notárskej zápisnici N 151/99 Nz 150/99 napísanej notárkou JUDr Evou Imrišovou. Nové znenie stanov spoločnosti bolo schválené na mimoriadnom valnom zhromaždení spoločnosti dňa 3.12.1999, ktorého priebeh je osvedčený v notárskej zápisnici N 151/99 Nz 150/99 napísanej notárkou JUDr Evou Imrišovou.
  (od: 10.01.2000)
Notárska zápisnica osvedčujúca priebeh valného zhomaždenia Strediska cenných papierov SR, a.s. zo dňa 3.5.2000, na ktorom došlo k rozhodnutiu o odvolaní člena dozornej rady a voľbe nového člena dozornej rady Strediska cenných papierov SR, a.s.
  (od: 20.09.2000)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 14.11.2000. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 14.11.2000.
  (od: 18.12.2000)
Jediný akcionár: Ministerstvo financií Slovenskej republiky Stanovy akciovej spoločnosti boli zmenené na riadnom valnom zhromaždení Strediska cenných papierov SR, a.s. konanom dňa 28.6.2002, ktorého priebeh je osvedčený v Notárskej zápisnici - N 184/2002, Nz 191/2002 napísanej notárkou JUDr. Alžbetou Juríkovou dňa 28.6.2002. Záznam z rokovania volebnej komisie zo dňa 18.7.2002.
  (od: 09.09.2002)
Stanovy akciovej spoločnosti boli zmenené na valnom zhromaždení Strediska cenných papierov SR, a.s. konanom dňa 13.8.2003, ktorého priebeh je osvedčený v Notárskej zápisnici - N 604/2003, Nz 69865/2003 napísanej notárskym kandidátom JUDr. Zuzanou Čechovou, povereným notárom JUDr. Tatianou Schweighoferovou dňa 13.8.2003.
  (od: 05.09.2003)
Stanovy akciovej spoločnosti boli zmenené na valnom zhromaždení Strediska cenných papierov SR, a.s., konanom dňa 19.11.2003, ktorého priebeh bol osvedčený v Notárskej zápisnici - N 952/2003, NZ 107442/2003, napísanej notárkou JUDr. Tatianou Schweihoferovou dňa 19.11.2003. - zmena obchodného mena z pôvodného: Stredisko cenných papierov SR, a.s. na : Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.
  (od: 07.01.2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 6.7.2004.
  (od: 06.10.2004)
Rozhodnutie jediného akcionára obchodnej spoločnosti zo dňa 11.04.2005.
  (od: 20.07.2005)
Notárska zápisnica N 292/2006, Nz 25549/2006, NCRls 25525/2006 zo dňa 27.6.2006.
  (od: 01.07.2006)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 03.07.2006 vo forme notárskej zápisnice č. N 300/2006, Nz 26432/2006.
  (od: 15.08.2006)
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 11.09.2007 - voľba členov dozornej rady.
  (od: 27.09.2007)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 06.11.2007.
  (od: 27.11.2007)
Notárska zápisnica N 31/2008, Nz 30583/2008 zo dňa 17.7.2008 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia zo dňa 9.7.2008.
  (od: 12.08.2008)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 12.8.2008.
  (od: 06.09.2008)
Zápisnica z voľby člena dozornej rady voleného zamestnancami zo dňa 18.12.2008.
  (od: 27.01.2009)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 14.7.2010.
  (od: 14.09.2010)
Notárska zápisnica N 545/2010, Nz 58903/2010 zo dňa 30.12.2010 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
  (od: 28.01.2011)
Zápisnica z mimorianeho valného zhromaždenia zo dňa 21.07.2011.
  (od: 24.08.2011)
Zápisnica o výsledku voľby člena dozornej rady voleného zamestnancami zo dňa 08.03.2012.
  (od: 05.04.2012)
Zápisnica o výsledku 2. kola voľby člena dozornej rady voleného zamestnancami zo dňa 22.03.2012.
  (od: 05.04.2012)
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti spísané vo forme notárskej zápisnice N 422/2012, Nz 30764/2012, NCRls 31448/2012 dňa 30.08.2012.
  (od: 19.09.2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 25.10.
  (od: 07.11.2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 25.10. 2012
  (od: 10.11.2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 17.01.2013.
  (od: 29.01.2013)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 03.05.2013.
  (od: 11.05.2013)
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 26.09.2013.
  (od: 15.10.2013)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 24.10.2013
  (od: 08.11.2013)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 12.02.2014.
  (od: 14.03.2014)
Notárska zápisnica N 719/2014, Nz 48515/2014, NCRls 49364/2014 zo dňa 27.11.2014 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
  (od: 10.01.2015)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 03.02.2015.
  (od: 06.03.2015)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 03.09.2015.
  (od: 22.09.2015)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26.10.2015.
  (od: 07.11.2015)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 18.02.2016.
  (od: 12.03.2016)
Notárska zápisnica č. N 94/2019, Nz 5377/2019, NCRls 5499/2019 zo dňa 21.02.2019.
  (od: 11.04.2019)
Dátum aktualizácie údajov:  06.06.2023
Dátum výpisu:  07.06.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)