Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  601/B

Obchodné meno: 
Slovenská sporiteľňa, a.s.
  (od: 05.11.2014)
Slovenská sporiteľňa, a.s. v skratke SLSP, a.s.
  (od: 04.07.1995 do: 04.11.2014)
Slovenská sporiteľňa, a.s.
  (od: 31.03.1994 do: 03.07.1995)
Sídlo: 
Tomášikova 48
Bratislava 832 37
  (od: 31.10.2008)
Suché mýto 4
Bratislava 816 07
  (od: 16.08.1999 do: 30.10.2008)
Námestie SNP 23
Banská Bystrica 974 01
  (od: 10.02.1998 do: 15.08.1999)
Suché mýto 4
Bratislava 816 07
  (od: 04.11.1996 do: 09.02.1998)
Zelená 2
Bratislava 816 07
  (od: 04.07.1995 do: 03.11.1996)
Nám. SNP 18
Bratislava 816 07
  (od: 31.03.1994 do: 03.07.1995)
IČO: 
00 151 653
  (od: 31.03.1994)
Deň zápisu: 
01.04.1994
  (od: 31.03.1994)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 31.03.1994)
Predmet podnikania (činnosti): 
Predmetom podnikania spoločnosti sú bankové činnosti:
  (od: 30.05.2002)
prijímanie vkladov
  (od: 30.05.2002)
poskytovanie úverov
  (od: 30.05.2002)
obchodovanie na vlastný účet, 1. s finančnými nástrojmi peňažného trhu v slovenských korunách a v cudzej mene vrátane zmenárenskej činnosti, 2. s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v slovenských korunách a v cudzej mene, 3. s mincami drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
  (od: 07.06.2005)
správa pohľadávok klienta na jeho účet vrátane súvisiaceho poradenstva
  (od: 07.06.2005)
finančný lízing
  (od: 30.05.2002)
poskytovanie záruk, otváranie a potvrdzovanie akreditívov
  (od: 30.05.2002)
vydávanie a správa platobných prostriedkov
  (od: 30.05.2002)
poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania
  (od: 30.05.2002)
vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb
  (od: 30.05.2002)
uloženie vecí
  (od: 07.06.2005)
prenájom bezpečnostných schránok
  (od: 30.05.2002)
poskytovanie bankových informácií
  (od: 30.05.2002)
spracúvanie bankoviek, mincí, pamätných bankoviek a pamätných mincí
  (od: 30.05.2002)
tuzemské prevody peňažných prostriedkov a cezhraničné prevody peňažných prostriedkov ( platobný styk a zúčtovanie ), vydávanie a správa elektronických peňazí.
  (od: 19.07.2018)
osobitné hypotekárne obchody podľa § 67 ods. 1 zákona o bankách
  (od: 30.04.2008)
funkciu depozitára
  (od: 30.04.2008)
poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb podľa § 79a ods. 1 v spojení s § 6 ods. 1 a ods. 2 zákona o cenných papieroch a investičných službách a investovanie do cenných papierov na vlastný účet v rozsahu:
  (od: 30.04.2008)
prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom: a/ prevoditeľné cenné papiere, b/ nástroje peňažného trhu, c/ podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d/ futures, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien a úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti; opcie, swapy týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti
  (od: 30.04.2008)
vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a/ prevoditeľné cenné papiere, b/ nástroje peňažného trhu, c/ podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d/ futures, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien a úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti; opcie, swapy týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti
  (od: 30.04.2008)
obchodovanie na vlastný účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a/ prevoditeľné cenné papiere, b/ nástroje peňažného trhu, c/ podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d/ futures, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien a úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti; opcie, swapy týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti
  (od: 30.04.2008)
riadenie portfólia vo vzťahu k finančným nástrojom: a/ prevoditeľné cenné papiere, b/ nástroje peňažného trhu, c/ podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d/ futures, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien a úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti; opcie, swapy týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti
  (od: 30.04.2008)
investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom: a/ prevoditeľné cenné papiere, b/ nástroje peňažného trhu, c/ podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d/ futures, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien a úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti; opcie, swapy týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti
  (od: 30.04.2008)
upisovanie a umiestňovanie finančných nástrojov na základe pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: a/ prevoditeľné cenné papiere
  (od: 30.04.2008)
umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: a/ prevoditeľné cenné papiere
  (od: 30.04.2008)
úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy, a súvisiace služby, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek, vo vzťahu k finančným nástrojom: a/ prevoditeľné cenné papiere, b/ nástroje peňažného trhu, c/ podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho ivnestovania
  (od: 31.10.2008)
poskytovanie úverov a pôžičiek investorovi na umožnenie vykonania obchodu s jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi, ak je poskytovateľ úveru alebo pôžičky zapojený do tohto obchodu
  (od: 30.04.2008)
poskytovanie poradenstva v oblasti štruktúry kapitálu a stratégie podnikania a poskytovanie poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku
  (od: 30.04.2008)
vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tieto spojené s poskytovaním investičných služieb
  (od: 30.04.2008)
vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s týmito finančnými nástrojmi
  (od: 30.04.2008)
služby spojené s upisovaním finančných nástrojov
  (od: 30.04.2008)
vykonávanie investičnej činnosti - obchodovanie na vlastný účet v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1 písm. c) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom uvedeným v ustanovení: a) § 5 ods. 1 písm. e) zákona o cenných papieroch - opcie a swapy týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán; to neplatí ak k takémuto vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy, b) § 5 ods. 1 písm. h) zákona o cenných papieroch - derivátové nástroje na presun úverového rizika, c) § 5 ods. 1 písm. j) zákona o cenných papieroch - forwardy týkajúce sa oprávnení na emisie, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať na základe voľby jednej zo zmluvných strán, a to inak ako z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti majúcej za následok ukončenie zmluvy
  (od: 30.07.2009)
poskytovanie vedľajšej služby v zmysle ustanovenia § 6 ods. 2 písm. g) zákona o cenných papieroch - obchodovanie na vlastný účet podľa ustanovenia § 6 ods. 1 písm. c) zákona o cenných papieroch týkajúce sa podkladových nástrojov derivátov podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. j) o cenných papieroch týkajúcich sa oprávnení na emisie, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať na základe voľby jednej zo zmluvných strán, a to inak ako z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti majúcej za následok ukončenie zmluvy, ak sú spojené s poskytovaním investičných služieb alebo vedľajších služieb pre tieto deriváty
  (od: 30.07.2009)
vykonávanie investičných služieb - prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov podľa §6 ods. 1 písm. a) zákona o cenných papieroch, vykonanie pokynu klienta na jeho účet podľa §6 ods. 1 písm. b) zákona o cenných papieroch a obchodovanie na vlastný účet podľa §6 ods. 1 písm. c) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom uvedeným v ustanovení §5 ods. 1 písm. d) zákona o cenných papieroch - opcie týkajúce sa cenných papierov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo hotovosti, opcie týkajúce sa finančných indexov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo hotovosti
  (od: 14.08.2013)
vykonávanie investičnej služby - obchodovanie na vlastný účet podľa §6 ods. 1 písm. c) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom uvedeným v ustanovení § 5 ods. 1 písm. e) zákona o cenných papieroch - forwardy týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán
  (od: 14.08.2013)
vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia
  (od: 21.09.2021)
vykonávanie investičnej služby - obchodovanie na vlastný účet podľa §6 ods. 1 písm. c) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom uvedeným v ustanovení § 5 ods. 1 písm. j) zákona o cenných papieroch - opcie a swapy týkajúce sa miery inflácie alebo iných úradných hospodárskych štatistík, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať na základe voľby jednej zo zmluvných strán, a to inak ako z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti majúcej za následok ukončenie zmluvy
  (od: 14.08.2013)
tuzemské prevody peňažných prostriedkov a cezhraničné prevody peňažných prostriedkov ( platobný styk a zúčtovanie )
  (od: 28.06.2004 do: 18.07.2018)
poskytovanie investičných služieb pre klientov a investovanie do cenných papierov na vlastný účet
  (od: 28.06.2004 do: 06.06.2005)
vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore: - poistenia alebo zaistenia, - poskytovanie úverov a spotrebiteľských úverov
  (od: 03.05.2011 do: 20.09.2021)
úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, okrem držiteľskej správy, a súvisiace služby, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek, vo vzťahu k finančným nástrojom: a/ prevoditeľné cenné papiere, b/ nástroje peňažného trhu, c/ podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho ivnestovania
  (od: 30.04.2008 do: 30.10.2008)
hypotekárne obchody podľa § 67 ods. 1 zákona o bankách
  (od: 30.05.2002 do: 29.04.2008)
funkcia depozitára podľa osobitného predpisu
  (od: 30.05.2002 do: 29.04.2008)
poskytovanie investičných služieb pre klientov v rozsahu osobitného povolenia a investovanie do cenných papierov na vlastný účet
  (od: 07.06.2005 do: 29.04.2008)
finančné sprostredkovanie
  (od: 30.05.2002 do: 02.05.2011)
uloženie cenných papierov alebo vecí
  (od: 30.05.2002 do: 06.06.2005)
platobný styk a zúčtovanie
  (od: 30.05.2002 do: 27.06.2004)
investovanie do cenných papierov na vlastný účet
  (od: 30.05.2002 do: 27.06.2004)
obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta, 1. s finančnými nástrojmi peňažného trhu v slovenských korunách a v cudzej mene vrátane zmenárenskej činnosti, 2. s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v slovenských korunách a v cudzej mene, 3. s mincami drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
  (od: 30.05.2002 do: 06.06.2005)
správa pohľadávok a cenných papierov klienta na jeho účet vrátane súvisiaceho poradenstva
  (od: 30.05.2002 do: 06.06.2005)
prijímanie vkladov od verejnosti
  (od: 31.03.1994 do: 03.11.1996)
poskytovanie úverov
  (od: 31.03.1994 do: 03.11.1996)
prijímanie a poskytovanie úverov vo voľných menách a ostatné devízové operácie
  (od: 31.03.1994 do: 03.11.1996)
zmenkové operácie (eskont a reeskont zmeniek a zmenkové úvery)
  (od: 31.03.1994 do: 03.07.1995)
investovanie do cenných papierov na vlastný účet
  (od: 31.03.1994 do: 03.11.1996)
finančný prenájom
  (od: 31.03.1994 do: 03.11.1996)
platobný styk a zúčtovanie
  (od: 31.03.1994 do: 03.11.1996)
vydávanie platobných prostriedkov
  (od: 31.03.1994 do: 03.11.1996)
poskytovanie záruk
  (od: 31.03.1994 do: 03.11.1996)
otváranie akreditívov
  (od: 31.03.1994 do: 03.11.1996)
obstarávanie inkasa
  (od: 31.03.1994 do: 03.11.1996)
obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta
  (od: 31.03.1994 do: 03.11.1996)
účasť na vydávaní akcií a poskytovanie súvisiacich služieb
  (od: 31.03.1994 do: 03.11.1996)
vydávanie hypotekárnych listov
  (od: 31.03.1994 do: 03.11.1996)
finančné maklérstvo
  (od: 31.03.1994 do: 03.11.1996)
poskytovanie poradenstva vo veciach podnikania
  (od: 31.03.1994 do: 03.11.1996)
obhospodarovanie cenných papierov klinta na jeho účet vrátane poradenstva
  (od: 31.03.1994 do: 12.11.1995)
uloženie a správa cenných papierov alebo iných hodnôt
  (od: 31.03.1994 do: 12.11.1995)
výkon funkcie depozitára investičného fondu
  (od: 31.03.1994 do: 12.11.1995)
zmenárenskú činnosť
  (od: 31.03.1994 do: 12.11.1995)
poskytovanie bankových operácií
  (od: 31.03.1994 do: 03.07.1995)
prenájom bezpečnostných schránok
  (od: 31.03.1994 do: 12.11.1995)
daňové poradenstvo
  (od: 31.03.1994 do: 03.07.1995)
Účasť na akciových a iných spoločnostiach v tuzemsku i zahraničí ako akcionár alebo spoločník podľa druhu spoločnosti či právnickej osoby, i keď predmetom podnikania nie je činnosťou v odstavci 1.
  (od: 31.03.1994 do: 03.07.1995)
Spoločnosť može vykonávať aj iné činnosti, slúžiace jej rozvoju, i keď nie sú uvedené v odstavci 1 a 2.
  (od: 31.03.1994 do: 03.07.1995)
poskytovanie bankových informácií
  (od: 04.07.1995 do: 12.11.1995)
obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet vrátane poradenstva
  (od: 13.11.1995 do: 03.11.1996)
uloženie a správa cenných papierov alebo iných hodnôt
  (od: 13.11.1995 do: 03.11.1996)
výkon funkcie depozitára investičného fondu
  (od: 13.11.1995 do: 03.11.1996)
zmenárenskú činnosť
  (od: 13.11.1995 do: 03.11.1996)
prenájom bezpečnostných schránok
  (od: 13.11.1995 do: 03.11.1996)
poskytovanie bankových informácií
  (od: 13.11.1995 do: 03.11.1996)
Predmetom podnikania spoločnosti sú bankové činnosti a služby:
  (od: 04.11.1996 do: 20.03.2000)
prijímanie vkladov
  (od: 04.11.1996 do: 20.03.2000)
poskytovanie úverov
  (od: 04.11.1996 do: 20.03.2000)
investovanie do cenných papierov na vlastný účet
  (od: 04.11.1996 do: 20.03.2000)
finančný prenájom (finančný leasing)
  (od: 04.11.1996 do: 20.03.2000)
platobný styk a zúčtovanie
  (od: 04.11.1996 do: 20.03.2000)
vydávanie a správa platobných prostriedkov, napr. platobných kariet, cestovných šekov
  (od: 04.11.1996 do: 20.03.2000)
poskytovanie záruk
  (od: 04.11.1996 do: 20.03.2000)
otváranie akreditívov
  (od: 04.11.1996 do: 20.03.2000)
obstarávanie inkasa
  (od: 04.11.1996 do: 20.03.2000)
Obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta:
  (od: 04.11.1996 do: 20.03.2000)
s devízovými hodnotami
  (od: 04.11.1996 do: 20.03.2000)
v oblasti termínovaných obchodov (futures) a opcií (options) včítane kurzových a úrokových obchodov
  (od: 04.11.1996 do: 20.03.2000)
s prevoditeľnými cennými papiermi
  (od: 04.11.1996 do: 20.03.2000)
so zlatými a striebornými mincami
  (od: 04.11.1996 do: 20.03.2000)
účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovaní súvisiacich služieb
  (od: 04.11.1996 do: 20.03.2000)
finančné maklérstvo
  (od: 04.11.1996 do: 20.03.2000)
poskytovanie poradenských služieb vo veciach podnikania
  (od: 04.11.1996 do: 20.03.2000)
obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet včítane poradenstva (portofolio management)
  (od: 04.11.1996 do: 20.03.2000)
uloženie a správa cenných papierov alebo iných hodnôt
  (od: 04.11.1996 do: 20.03.2000)
vykonávanie funkcie depozitára podľa osobitných predpisov
  (od: 04.11.1996 do: 20.03.2000)
zmenárenská činnosť (nákup devízových prostriedkov)
  (od: 04.11.1996 do: 20.03.2000)
poskytovanie bankových informácií
  (od: 04.11.1996 do: 20.03.2000)
prenájom bezpečnostných schránok
  (od: 04.11.1996 do: 20.03.2000)
vykonávanie hypotekárnych obchodov v rozsahu poskytovania hypotekárnych úverov fyzickým osobám nie podnikateľom
  (od: 10.03.1999 do: 20.03.2000)
Predmetom podnikania spoločnosti sú bankové činnosti a služby:
  (od: 21.03.2000 do: 29.05.2002)
a/ prijímanie vkladov
  (od: 21.03.2000 do: 29.05.2002)
b/ poskytovanie úverov
  (od: 21.03.2000 do: 29.05.2002)
c/ investovanie do cenných papierov na vlastný účet
  (od: 21.03.2000 do: 29.05.2002)
d/ finančný prenájom ( finančný leasing )
  (od: 21.03.2000 do: 29.05.2002)
e/ platobný styk a zúčtovanie
  (od: 21.03.2000 do: 29.05.2002)
f/ vydávanie a správa platobných prostriedkov, napríklad bankových platobných kariet, cestovných šekov
  (od: 21.03.2000 do: 29.05.2002)
g/ poskytovanie záruk
  (od: 21.03.2000 do: 29.05.2002)
h/ otváranie akreditívov
  (od: 21.03.2000 do: 29.05.2002)
i/ obstarávanie inkasa
  (od: 21.03.2000 do: 29.05.2002)
j/ obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta
  (od: 21.03.2000 do: 29.05.2002)
1. s devízovými hodnotami
  (od: 21.03.2000 do: 29.05.2002)
2. v oblasti termínovaných obchodov ( futures ) a opcií ( options ) včítane kurzových a úrokových obchodov
  (od: 21.03.2000 do: 29.05.2002)
3. s prevoditeľnými cennými papiermi
  (od: 21.03.2000 do: 29.05.2002)
4. so zlatými a striebornými mincami, pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
  (od: 21.03.2000 do: 29.05.2002)
k/ účasť na vydávanie cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb
  (od: 21.03.2000 do: 29.05.2002)
l/ sprostredkovateľská činnosť v oblasti bankovníctva a poisťovníctva súvisiaca s bankovou činnosťou alebo stavebným sporením
  (od: 21.03.2000 do: 29.05.2002)
m/ poskytovanie poradenských služieb vo veciach podnikania
  (od: 21.03.2000 do: 29.05.2002)
n/ obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet včítane poradenstva ( portfolio management )
  (od: 21.03.2000 do: 29.05.2002)
o/ uloženie a správa cenných papierov alebo iných hodnôt
  (od: 21.03.2000 do: 29.05.2002)
p/ vykonávanie funkcie depozitára podľa osobitných predpisov
  (od: 21.03.2000 do: 29.05.2002)
r/ zmenárenská činnosť ( nákup devízových prostriedkov )
  (od: 21.03.2000 do: 29.05.2002)
s/ poskytovanie bankových informácií
  (od: 21.03.2000 do: 29.05.2002)
t/ prenájom bezpečnostných schránok
  (od: 21.03.2000 do: 29.05.2002)
u/ vykonávanie hypotekárnych obchodov
  (od: 21.03.2000 do: 29.05.2002)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 18.11.2002)
predstavenstvo
  (od: 31.05.2002 do: 17.11.2002)
predstavenstvo
  (od: 30.05.2002 do: 30.05.2002)
predstavenstvo
  (od: 15.03.2002 do: 29.05.2002)
predstavenstvo
  (od: 04.07.1995 do: 14.03.2002)
predstavenstvo
  (od: 31.03.1994 do: 03.07.1995)
Ing. Peter Krutil - predseda
Tajovského 7652/15
Bratislava 811 04
Vznik funkcie: 01.01.2018
  (od: 23.01.2018)
RNDr. Milan Hain , PhD. - člen
Suchá 10
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 01.07.2018
  (od: 19.07.2018)
Mgr. Ing. Norbert Hovančák - Člen predstavenstva
Bedľová 3579/3
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
Vznik funkcie: 01.10.2019
  (od: 21.05.2024)
Mgr. Juraj Barta , CFA - Člen predstavenstva
Belánikova 4
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
Vznik funkcie: 08.06.2022
  (od: 07.07.2022)
Mag. Frank Michael Beitz - člen
Romanoffskygasse 9
Hollabrunn 2020
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.07.2007
  (od: 04.07.2007 do: 03.01.2008)
Mag. Frank Michael Beitz - člen
Romanoffskygasse 9
Hollabrunn 2020
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.07.2007
  (od: 04.01.2008 do: 04.06.2010)
Mag. Frank Michael Beitz - člen
Romanoffskygasse 9
Hollabrunn 2020
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.07.2007 Skončenie funkcie: 31.05.2010
  (od: 05.06.2010 do: 04.06.2010)
Ing. Pavel Cetkovský - člen
Revoluční 75
Strančice 251 63
Česká republika
Vznik funkcie: 26.01.2018
  (od: 02.02.2018 do: 02.05.2023)
Ing. Pavel Cetkovský - člen
Revoluční 75
Strančice 251 63
Česká republika
Vznik funkcie: 26.01.2018 Skončenie funkcie: 26.01.2023
  (od: 03.05.2023 do: 02.05.2023)
Ing. Zdena Gacíková - člen
Kováčska 29
Košice
  (od: 26.04.1999 do: 07.06.2001)
Ing. Andrea Guľová - člen
Za Mlynom 32
Bratislava 831 07
Vznik funkcie: 01.02.2011
  (od: 18.02.2011 do: 17.04.2012)
Ing. Andrea Guľová - člen
Za Mlynom 32
Bratislava 831 07
Vznik funkcie: 01.02.2011 Skončenie funkcie: 31.03.2012
  (od: 18.04.2012 do: 17.04.2012)
Ing. Károly Hodossy - člen
Gabčíkovská cesta 3862/40
Dunajská Streda
  (od: 12.09.2000 do: 07.06.2001)
Ing. Károly Hodossy - člen
Nová Ves 5
Bratislava
  (od: 26.04.1999 do: 11.09.2000)
Ing. Jiří Huml - člen
Pardubická 1230
Černošice 252 28
Česká republika
Vznik funkcie: 01.06.2010
  (od: 05.06.2010 do: 19.06.2013)
Ing. Jiří Huml - člen
Pardubická 1230
Černošice 252 28
Česká republika
Vznik funkcie: 01.06.2010 Skončenie funkcie: 31.05.2013
  (od: 20.06.2013 do: 19.06.2013)
Ing. Richard Chomist , PhD. - člen
Osiková 2002/11
Chorvátsky Grob 900 25
Vznik funkcie: 01.04.2015
  (od: 15.04.2015 do: 30.04.2018)
Ing. Richard Chomist , PhD. - člen
Osiková 2002/11
Chorvátsky Grob 900 25
Vznik funkcie: 01.04.2015 Skončenie funkcie: 31.03.2018
  (od: 01.05.2018 do: 30.04.2018)
Nadežda Jančovičová
Bajzova 12
Bratislava
  (od: 04.07.1995 do: 06.02.1996)
Nadežda Jančovičová
Bajzova 12
Bratislava
  (od: 07.02.1996 do: 25.04.1999)
RNDr. Dušan Jurčák
Kúty 16
Trenčín
  (od: 13.07.1994 do: 03.07.1995)
RNDr. Dušan Jurčák - predseda
Kúty 16
Trenčín
  (od: 26.04.1999 do: 07.06.2001)
Ing. Ivan Kiňo - predseda
Gaštanová 10
Banská Bystrica
  (od: 07.02.1996 do: 25.04.1999)
Ing. Ivan Kiňo - predseda
Moskovská 14
Banská Bystrica
  (od: 04.07.1995 do: 06.02.1996)
Ing. Irena Konkoľová
Lesnícka 1405/3
Zvolen
  (od: 31.03.1994 do: 12.07.1994)
Ing. Marta Králiková
Jedličkova 4
Bratislava
  (od: 31.03.1994 do: 12.07.1994)
Ing. Peter Krutil - člen
Ľudovíta Fullu 3090/58
Bratislava - Karlova Ves
Vznik funkcie: 17.12.1998
  (od: 18.11.2002 do: 20.06.2004)
Ing. Peter Krutil - člen
Ľudovíta Fullu 58
Bratislava
  (od: 26.04.1999 do: 17.11.2002)
Ing. Peter Krutil - člen
Tajovského 7652/15
Bratislava 811 04
Vznik funkcie: 17.12.1998
  (od: 21.06.2004 do: 21.05.2015)
Ing. Peter Krutil - podpredseda
Tajovského 7652/15
Bratislava 811 04
Vznik funkcie: 17.12.1998
  (od: 22.05.2015 do: 22.01.2018)
Ing. Peter Krutil - podpredseda
Tajovského 7652/15
Bratislava 811 04
Vznik funkcie: 17.12.1998 Skončenie funkcie: 31.12.2017
  (od: 23.01.2018 do: 22.01.2018)
Ing. Boris Kullman
Donnerova 17
Bratislava
  (od: 31.03.1994 do: 12.07.1994)
Ing. Štefan Máj
Studenohorská 91
Bratislava
  (od: 13.07.1994 do: 03.07.1995)
Ing. Štefan Máj - člen
Studenohorská 91
Bratislava
  (od: 26.04.1999 do: 20.03.2000)
Ing. Štefan Máj - podpredseda
Pod rovnicami 41
Bratislava
  (od: 26.03.2002 do: 17.11.2002)
Ing. Štefan Máj - podpredseda
Studenohorská 91
Bratislava
  (od: 21.03.2000 do: 25.03.2002)
Ing. Štefan Máj - podpredseda
Pod Rovnicami 3561/41
Bratislava - Karlova Ves
Vznik funkcie: 21.12.1998
  (od: 18.11.2002 do: 20.01.2015)
Ing. Štefan Máj - podpredseda
Pod Rovnicami 3561/41
Bratislava - Karlova Ves
Vznik funkcie: 21.12.1998 Skončenie funkcie: 31.12.2014
  (od: 21.01.2015 do: 20.01.2015)
Ing. Štefan Máj - predseda
Pod Rovnicami 3561/41
Bratislava - Karlova Ves
Vznik funkcie: 01.01.2015
  (od: 21.01.2015 do: 22.01.2018)
Ing. Štefan Máj - predseda
Pod Rovnicami 3561/41
Bratislava - Karlova Ves
Vznik funkcie: 01.01.2015 Skončenie funkcie: 31.12.2017
  (od: 23.01.2018 do: 22.01.2018)
Ing. Alojz Ondra
Saratovská 18
Bratislava
  (od: 31.03.1994 do: 12.07.1994)
Mag. Regina Ovesny-Straka - predseda
Na Kalvárii 6239/7
Bratislava
  (od: 08.06.2001 do: 17.11.2002)
Mag. Regina Ovesny-Straka - predseda
Waldmeistergasse 41/1
Viedeň 1140
Rakúska republika
Vznik funkcie: 04.04.2001
  (od: 18.11.2002 do: 28.02.2009)
Mag. Regina Ovesny-Straka - predseda
Waldmeistergasse 41/1
Viedeň 1140
Rakúska republika
Vznik funkcie: 04.04.2001 Skončenie funkcie: 27.02.2009
  (od: 01.03.2009 do: 28.02.2009)
Ing. Martin Pilecký - člen
Sloup 84
Davle 252 06
Česká republika
Vznik funkcie: 01.08.2009
  (od: 15.08.2009 do: 09.11.2009)
Ing. Martin Pilecký - člen
Trnavská cesta 16785/74
Bratislava 821 02
Vznik funkcie: 01.08.2009
  (od: 10.11.2009 do: 17.02.2011)
Ing. Martin Pilecký - člen
Trnavská cesta 16785/74
Bratislava 821 02
Vznik funkcie: 01.08.2009 Skončenie funkcie: 31.01.2011
  (od: 18.02.2011 do: 17.02.2011)
Ing. Jan Rollo - predseda
Na Okraji 335/42
Praha 6 162 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.03.2009
  (od: 01.03.2009 do: 04.06.2010)
Ing. Jan Rollo - predseda
Na Okraji 335/42
Praha 6 162 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.03.2009 Skončenie funkcie: 31.05.2010
  (od: 05.06.2010 do: 04.06.2010)
Mgr. Ing. Zdeněk Románek , MBA - člen
Naskové 1231/1b
Praha 5 150 00
Česká republika
Vznik funkcie: 15.06.2015
  (od: 16.06.2015 do: 23.10.2020)
Mgr. Ing. Zdeněk Románek , MBA - člen
Naskové 1231/1b
Praha 5 150 00
Česká republika
Vznik funkcie: 15.06.2015 Skončenie funkcie: 15.06.2020
  (od: 24.10.2020 do: 23.10.2020)
Mgr. Ing. Zdeněk Románek , MBA - Člen predstavenstva
Naskové 1231/1b
Praha 5 150 00
Česká republika
Vznik funkcie: 29.06.2020
  (od: 27.10.2020 do: 04.01.2022)
Mgr. Ing. Zdeněk Románek , MBA - Člen predstavenstva
Naskové 1231/1b
Praha 5 150 00
Česká republika
Vznik funkcie: 29.06.2020 Skončenie funkcie: 30.11.2021
  (od: 05.01.2022 do: 04.01.2022)
Ing. Jozef Síkela - predseda
Kolínska 1962/3
Praha 3 130 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.06.2010
  (od: 05.06.2010 do: 25.07.2014)
Ing. Oskar Soták - člen
Bulharská 38
Bratislava
  (od: 08.06.2001 do: 17.11.2002)
Ing. Oskár Soták - člen
Bulharská 4414/38
Bratislava - Ružinov
Vznik funkcie: 07.05.2001
  (od: 18.11.2002 do: 12.01.2006)
Ing. Oskár Soták - člen
Bulharská 4414/38
Bratislava - Ružinov
Vznik funkcie: 07.05.2001 Skončenie funkcie: 21.12.2005
  (od: 13.01.2006 do: 12.01.2006)
Mag. Bernhard Spalt - člen
Haymogasse 140
Viedeň A-1230
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.03.2015
  (od: 01.04.2015 do: 23.01.2017)
Mag. Bernhard Spalt - člen
Haymogasse 140
Viedeň A-1230
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.03.2015 Skončenie funkcie: 31.12.2016
  (od: 24.01.2017 do: 23.01.2017)
Ing. Jozef Straško - podpredseda
Česká 7
Bratislava
  (od: 04.07.1995 do: 06.02.1996)
Ing. Jozef Straško - podpredseda
Česká 7
Bratislava
  (od: 07.02.1996 do: 25.04.1999)
JUDr. Renáta Šipkovská
Račianska 81
Bratislava
  (od: 31.03.1994 do: 02.11.1994)
Ing. Norbert Tenczer
Dunajská 24
Bratislava
  (od: 13.07.1994 do: 02.11.1994)
Ing. Norbert Tenczer - predseda
Dunajská 24
Bratislava
  (od: 03.11.1994 do: 03.07.1995)
Ing. Vladimír Ulman
Starhradská 14
Bratislava
  (od: 13.07.1994 do: 03.07.1995)
JUDr. Samuel Vlčan
Rytierska 4198/6
Bratislava-Devín 841 10
Vznik funkcie: 01.01.2006
  (od: 13.01.2006 do: 29.07.2009)
JUDr. Samuel Vlčan
Rytierska 4198/6
Bratislava-Devín 841 10
Vznik funkcie: 01.01.2006 Skončenie funkcie: 30.06.2009
  (od: 30.07.2009 do: 29.07.2009)
Michael Vogt - člen
Fialkové údolie 4612/1
Bratislava 811 01
Vznik funkcie: 14.05.2001
  (od: 25.05.2006 do: 14.05.2009)
Michael Vogt - člen
Fialkové údolie 4612/1
Bratislava 811 01
Vznik funkcie: 14.05.2001 Skončenie funkcie: 31.03.2009
  (od: 15.05.2009 do: 14.05.2009)
Michael Vogt - člen
Setzgasse 5
Weiden am See 7121
Rakúska republika
Vznik funkcie: 14.05.2001
  (od: 18.11.2002 do: 24.05.2006)
Ing. Marián Vrabec
Dlhá 76
Nitra
  (od: 04.07.1995 do: 06.02.1996)
Ing. Marián Vrabec
Dlhá 76
Nitra
  (od: 07.02.1996 do: 25.04.1999)
Ing. Soňa Zaujecová
Račianska 5
Bratislava
  (od: 03.11.1994 do: 03.07.1995)
JUDr. Peter Zemaník , CSc.
Železničiarska 10
Bratislava
  (od: 04.07.1995 do: 06.02.1996)
JUDr. Peter Zemaník , CSc.
Železničiarska 10
Bratislava
  (od: 07.02.1996 do: 25.04.1999)
Mgr. Ing. Norbert Hovančák - člen
Bajkalská 12985/9A
Bratislava 831 04
Vznik funkcie: 01.10.2019
  (od: 17.11.2019 do: 20.05.2024)
Ing. Pavel Cetkovský - Člen predstavenstva
Revoluční 75
Strančice 251 63
Česká republika
Vznik funkcie: 15.04.2023
  (od: 03.05.2023)
Ing. Petr Brávek - člen
Dykova 19
Praha 10 101 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.04.2012
  (od: 18.04.2012 do: 14.04.2015)
Ing. Petr Brávek - člen
Dykova 19
Praha 10 101 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.04.2012 Skončenie funkcie: 31.03.2015
  (od: 15.04.2015 do: 14.04.2015)
Mag. Alexandra Habeler-Drabek - člen
Starkfriedgasse 12
Viedeň 1190
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.01.2017
  (od: 24.01.2017 do: 15.07.2019)
Mag. Alexandra Habeler-Drabek - člen
Starkfriedgasse 12
Viedeň 1190
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.01.2017 Skončenie funkcie: 30.06.2019
  (od: 16.07.2019 do: 15.07.2019)
Ing. Tomáš Salomon - člen
Sadová 474/6
Praha 6 161 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.07.2013 Skončenie funkcie: 31.12.2014
  (od: 21.01.2015 do: 20.01.2015)
Ing. Tomáš Salomon - člen
Sadová 474/6
Praha 6 161 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.07.2013
  (od: 17.07.2013 do: 20.01.2015)
Ing. Jozef Síkela - predseda
Pod Císařkou 3243/7
Praha 5 150 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.06.2010
  (od: 26.07.2014 do: 20.01.2015)
Ing. Jozef Síkela - predseda
Pod Císařkou 3243/7
Praha 5 150 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.06.2010 Skončenie funkcie: 31.12.2014
  (od: 21.01.2015 do: 20.01.2015)
Michael Vogt - člen
Landstrasse Hauptstrasse 67/22
Wien
Rakúska republika
  (od: 22.02.2002 do: 17.11.2002)
Konanie menom spoločnosti: 
Vo všetkých veciach sú oprávnení konať v mene spoločnosti najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne. Prokurista je oprávnený konať v mene spoločnosti spoločne s ďalším prokuristom. Osoby poverené pri podnikaní spoločnosti určitou činnosťou sú oprávnené konať v mene spoločnosti všetky úkony ku, ktorým pri tejto činnosti obvykle dochádza pričom sú oprávnené konať spoločne najmenej dve osoby. V mene spoločnosti sú oprávnené konať aj ďalšie osoby, pokiaľ je to určené vo vnútorných predpisoch spoločnosti alebo pokiaľ je to vzhľadom na ich funkcie alebo pracovné zaradenie obvyklé. Predstavenstvo môže písomne poveriť zamestnancov spoločnosti, aby konali v mene spoločnosti, pričom rozsah oprávnenia povereného zamestnanca musí byť uvedený v písomnom poverení. Podpisovanie pri konaní v mene spoločnosti sa vykonáva tak, že k napísanemu alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripojí svoj podpis, prokurista s dodatkom označujúcim prokúru.
  (od: 07.07.2022)
Vo všetkých veciach sú oprávnení konať v mene spoločnosti najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne. Prokurista je oprávnený konať v mene spoločnosti spoločne s ďalším prokuristom. Osoby poverené pri podnikaní spoločnosti určitou činnosťou sú oprávnené konať v mene spoločnosti všetky úkony ku, ktorým pri tejto činnosti obvykle dochádza pričom sú oprávnené konať spoločne najmenej dve osoby. V mene spoločnosti sú oprávnené konať aj ďalšie osoby, pokiaľ je to určené vo vnútorných predpisoch spoločnosti alebo pokiaľ je to vzhľadom na ich funkcie alebo pracovné zaradenie obvyklé. Predstavenstvo môže písomne poveriť zamestnancov spoločnosti, aby konali v mene spoločnosti, pričom rozsah oprávnenia povereného zamestnanca musí byť uvedený v písomnom poverení. Podpisovanie pri konaní v mene spoločnosti sa vykonáva tak, že k napísanemu alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripojí svoj podpis, prokurista s dodatkom označujúcim prokúru.
  (od: 05.11.2014 do: 06.07.2022)
Vo všetkých veciach sú oprávnení konať v mene spoločnosti najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne. Prokurista je oprávnený konať v mene spoločnosti spoločne s členom predstavenstva alebo spoločne s ďalším prokuristom. Osoby poverené pri podnikaní spoločnosti určitou činnosťou sú oprávnené konať v mene spoločnosti všetky úkony ku, ktorým pri tejto činnosti obvykle dochádza pričom sú oprávnené konať spoločne najmenej dve osoby. V mene spoločnosti sú oprávnené konať aj ďalšie osoby, pokiaľ je to určené vo vnútorných predpisoch spoločnosti alebo pokiaľ je to vzhľadom na ich funkcie alebo pracovné zaradenie obvyklé. Predstavenstvo môže písomne poveriť zamestnancov spoločnosti, aby konali v mene spoločnosti, pričom rozsah oprávnenia povereného zamestnanca musí byť uvedený v písomnom poverení. Podpisovanie pri konaní v mene spoločnosti sa vykonáva tak, že k napísanemu alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripojí svoj podpis, prokurista s dodatkom označujúcim prokúru.
  (od: 18.11.2002 do: 04.11.2014)
Vo všetkých veciach sú oprávnení konať v mene spoločnosti najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne. Prokurista je oprávnený konať v mene spoločnosti len spoločne s členom predstavenstva. Osoby poverené pri podnikaní spoločnosti určitou činnosťou sú oprávnené vykonávať v mene spoločnosti všetky úkony, ku ktorým pri tejto činnosti obvykle dochádza, pričom sú oprávnené konať spoločne najmenej dve osoby. V mene spoločnosti sú oprávnené konať aj ďalšie osoby, pokiaľ je to určené vo vnútorných predpisoch spoločnosti alebo pokiaľ je to vzhľadom na ich funkciu alebo pracovné zaradenie obvyklé. Predstavenstvo môže písomne poveriť zamestnancov spoločnosti, aby konali v mene spoločnosti, pričom rozsah oprávnenia povereného zamestnanca musí byť uvedený v písomnom poverení. Podpisovanie pri konaní v mene spoločnosti sa vykonáva tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripojí svoj podpis, prokurista s dodatkom označujúcim prokúru.
  (od: 31.05.2002 do: 17.11.2002)
Vo všetkých veciach sú oprávnený konať v mene spoločnosti najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne. Prokurista je oprávnený konať v mene spoločnosti len spoločne s členom predstavenstva. Osoby poverené pri podnikaní spoločnosti určitou činnosťou sú oprávnené vykonávať v mene spoločnosti všetky úkony, ku ktorým pri tejto činnosti obvykle dochádza, pričom sú oprávnené konať spoločne najmenej dve osoby. V mene spoločnosti sú opravnený konať aj ďaľšie osoby, pokiaľ je to určené vo vnútorných predpisoch spoločnosti alebo pokiaľ je to vzhľadom na ich funkciu alebo pracovné zaradenie obvyklé. Predstavenstvo môže písomne poveriť zamestnancov spoločnosti, aby konali v mene spoločnosti, pričom rozsah oprávnenia povereného zamestnanca musí byť uvedený v písomnom poverení. Podpisovanie pri konaní v mene spoločnosti sa vykonáva tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripojísvoj podpis, prokurista s dodatkom označujúcim prokúru.
  (od: 30.05.2002 do: 30.05.2002)
Za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva alebo dvaja prokuristi, prípadne jeden člen predstavenstva spolu s jedným prokuristom. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis, prokuristi s vyznačením prokúry.
  (od: 15.03.2002 do: 29.05.2002)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (od: 04.07.1995 do: 14.03.2002)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť, sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisuje predseda predstavenstva a jeden z členov predstavenstva alebo traja členovia predstavenstva spolu. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (od: 31.03.1994 do: 03.07.1995)
Dozorná rada: 
Paul Formanko , MBA
Palmer Drive 3
Bromley BR1 2FP
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Vznik funkcie: 04.02.2019
  (od: 19.02.2019)
Mgr. Alena Adamcová
Krušovská 1645/6
Topoľčany 955 01
Vznik funkcie: 02.02.2022
  (od: 11.02.2022)
Juraj Futák
Jozefa Martinčeka 102/115
Varín 013 03
Vznik funkcie: 02.02.2022
  (od: 11.02.2022)
JUDr. Miroslav Abelovský
Na Hôrke 1694/1
Zvolen
  (od: 22.07.1997 do: 25.04.1999)
Mgr. Alena Adamcová
Krušovská 1645/6
Topoľčany 955 01
Vznik funkcie: 02.11.2016
  (od: 11.11.2016 do: 04.01.2022)
Mgr. Alena Adamcová
Krušovská 1645/6
Topoľčany 955 01
Vznik funkcie: 02.11.2016 Skončenie funkcie: 02.11.2021
  (od: 05.01.2022 do: 04.01.2022)
Ing. .Jaroslav Bilík
Moldavská 19
Košice
  (od: 27.06.1995 do: 06.02.1996)
Ing. Jaroslav Bilík
Moldavská 19
Bratislava
  (od: 07.02.1996 do: 21.07.1997)
Ing. arch. Ladislav Bukran
Tuhárske nám. 12
Lučenec
  (od: 13.07.1994 do: 26.06.1995)
Dr. Christian Coreth
Zollergasse 2/48
Viedeň 1070
Rakúska republika
Vznik funkcie: 22.09.2004
  (od: 25.10.2004 do: 12.05.2006)
Dr. Christian Coreth
Zollergasse 2/48
Viedeň 1070
Rakúska republika
Vznik funkcie: 22.09.2004 Skončenie funkcie: 04.04.2006
  (od: 13.05.2006 do: 12.05.2006)
Margita Csillagová
Holubyho 6
Bratislava
  (od: 03.11.1994 do: 06.02.1996)
Margita Csillagová
Holubyho 6
Bratislava
  (od: 07.02.1996 do: 25.04.1999)
Margita Csillagová - člen
Holubyho 6
Bratislava
  (od: 26.04.1999 do: 20.03.2000)
Ing. Mária Csutkayová
Andovská 128
Nové Zámky
  (od: 31.03.1994 do: 12.07.1994)
Ing. Karol Danys
Čsl. pionierov 1
Banská Bystrica
  (od: 13.07.1994 do: 06.02.1996)
Ing. Karol Danys
Čsl. pionierov 1
Banská Bystrica
  (od: 07.02.1996 do: 03.11.1996)
JUDr. Zoltán Hájos - člen
Nová Ves 25
Dunajská Streda
  (od: 26.04.1999 do: 07.06.2001)
JUDr. Renáta Hitterová
Račianska 81
Bratislava
  (od: 21.03.2000 do: 11.09.2000)
JUDr. Renáta Hitterová - člen
Račianska 81
Bratislava
  (od: 12.09.2000 do: 17.11.2002)
JUDr. Renáta Hitterová - člen
Račianska 81
Bratislava
Vznik funkcie: 23.09.1999
  (od: 18.11.2002 do: 29.10.2003)
Franz Hochstrasser
Simonsgasse 25/8
Viedeň A-1220
Rakúska republika
Vznik funkcie: 03.05.2007
  (od: 29.05.2007 do: 16.05.2012)
Franz Hochstrasser
Simonsgasse 25/8
Viedeň A-1220
Rakúska republika
Vznik funkcie: 03.05.2007 Skončenie funkcie: 03.05.2012
  (od: 17.05.2012 do: 16.05.2012)
Ing. Marián Horváth
Trnavská 3
Bratislava
  (od: 31.03.1994 do: 26.06.1995)
JUDr. Daniela Hudeková
Bárdošova 6
Bratislava
  (od: 04.07.1995 do: 06.02.1996)
JUDr. Daniela Hudeková
Bárdošova 6
Bratislava
  (od: 07.02.1996 do: 10.02.1997)
Ing. Peter Huňor - člen
Beniakova 5/a
Bratislava
  (od: 26.04.1999 do: 11.09.2000)
Ing. Peter Huňor - podpredseda
Beniakova 5/a
Bratislava
  (od: 12.09.2000 do: 07.06.2001)
Doc. Ing. Koloman Ivanička , CSc.
Budatínska 25
Bratislava
  (od: 13.07.1994 do: 26.06.1995)
Doc. Ing. Anežka Jankovská , CSc.
Lachova 10
Bratislava
  (od: 31.03.1994 do: 12.07.1994)
Herbert Juranek
Leithagürtel 17
Bruck/Leitha
Rakúska republika
Vznik funkcie: 22.09.2004
  (od: 25.10.2004 do: 09.10.2014)
Herbert Juranek
Leithagürtel 17
Bruck/Leitha
Rakúska republika
Vznik funkcie: 22.09.2004 Skončenie funkcie: 22.09.2014
  (od: 10.10.2014 do: 09.10.2014)
Ing. Eugen Jurzyca
Kapicova 1
Bratislava
  (od: 21.03.2000 do: 11.09.2000)
Ing. Eugen Jurzyca - člen
Kapicova 1
Bratislava
  (od: 12.09.2000 do: 07.06.2001)
Ing. Pavol Kačic
Letná 51
Stropkov
  (od: 11.02.1997 do: 25.04.1999)
Péter Kisbenedek
Kékcinke 7/B
Budapešť H-1223
Maďarská republika
Vznik funkcie: 03.05.2007
  (od: 29.05.2007 do: 29.07.2008)
Péter Kisbenedek
Kékcinke 7/B
Budapešť H-1223
Maďarská republika
Vznik funkcie: 03.05.2007 Skončenie funkcie: 27.06.2008
  (od: 30.07.2008 do: 29.07.2008)
Ing. Peter Kňaze
Mierová 24
Bratislava
  (od: 27.06.1995 do: 03.07.1995)
Mag. Tatiana Knošková
Jura Hronca 1C
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 25.05.2017
  (od: 03.06.2017 do: 23.10.2020)
Mag. Tatiana Knošková
Jura Hronca 1C
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 25.05.2017 Skončenie funkcie: 17.06.2020
  (od: 24.10.2020 do: 23.10.2020)
JUDr. Juraj Komár, dát. nar. 02.07.1950 - člen
Pod Papierňou 68
Bardejov
Vznik funkcie: 05.06.2003
  (od: 30.10.2003 do: 28.12.2004)
JUDr. Juraj Komár, dát. nar. 02.07.1950 - člen
Pod Papierňou 68
Bardejov
Vznik funkcie: 05.06.2003 Skončenie funkcie: 16.12.2004
  (od: 29.12.2004 do: 28.12.2004)
Ing. Rudolf Lachkovič
Majerská 2
Bratislava
  (od: 13.07.1994 do: 26.06.1995)
Marián Lieskovský, dát. nar. 25.06.1951 - člen
Tupolevova 6a
Bratislava
Vznik funkcie: 05.06.2003
  (od: 30.10.2003 do: 24.10.2004)
Marián Lieskovský, dát. nar. 25.06.1951 - člen
Tupolevova 6a
Bratislava
Vznik funkcie: 05.06.2003 Skončenie funkcie: 22.09.2004
  (od: 25.10.2004 do: 24.10.2004)
PhDr. Jozef Mazár
Tulská 69
Banská Bystrica
  (od: 04.07.1995 do: 06.02.1996)
PhDr. Jozef Mazár
Tulská 69
Banská Bystrica
  (od: 07.02.1996 do: 25.04.1999)
Doc. Ing. Jozef Medveď , CSc. - člen
Poľná 100
Banská Bystrica
  (od: 26.04.1999 do: 07.06.2001)
Beatrica Melichárová - člen
Topoľčianska 25
Bratislava 851 05
Vznik funkcie: 29.09.2008
  (od: 07.11.2008 do: 19.02.2014)
Beatrica Melichárová - člen
Topoľčianska 25
Bratislava 851 05
Vznik funkcie: 29.09.2008 Skončenie funkcie: 29.09.2013
  (od: 20.02.2014 do: 19.02.2014)
JUDr. Beatrica Melichárová
Topoľčianska 25
Bratislava 851 05
Vznik funkcie: 07.05.2019
  (od: 27.06.2019 do: 01.02.2022)
JUDr. Beatrica Melichárová
Topoľčianska 25
Bratislava 851 05
Vznik funkcie: 07.05.2019 Skončenie funkcie: 31.12.2021
  (od: 02.02.2022 do: 01.02.2022)
JUDr. Beatrica Melichárová - člen
Topoľčianska 25
Bratislava 851 05
Vznik funkcie: 19.12.2013
  (od: 20.02.2014 do: 18.01.2019)
JUDr. Beatrica Melichárová - člen
Topoľčianska 25
Bratislava 851 05
Vznik funkcie: 19.12.2013 Skončenie funkcie: 19.12.2018
  (od: 19.01.2019 do: 18.01.2019)
JUDr. Beatrica Melichárová, dát. nar. 10.12.1957 - člen
Topoľčianska 25
Bratislava
Vznik funkcie: 05.06.2003
  (od: 30.10.2003 do: 06.11.2008)
JUDr. Beatrica Melichárová, dát. nar. 10.12.1957 - člen
Topoľčianska 25
Bratislava
Vznik funkcie: 05.06.2003 Skončenie funkcie: 05.06.2008
  (od: 07.11.2008 do: 06.11.2008)
Ing. Zsolt Nyitrai - predseda
Bosckaiho 9
Štúrovo
  (od: 21.03.2000 do: 07.06.2001)
Mgr. Ľudovít Ódor
Eisnerova 6
Bratislava 841 07
Vznik funkcie: 01.01.2017
  (od: 24.01.2017 do: 28.02.2018)
Mgr. Ľudovít Ódor
Eisnerova 6
Bratislava 841 07
Vznik funkcie: 01.01.2017 Skončenie funkcie: 19.02.2018
  (od: 01.03.2018 do: 28.02.2018)
Mag. Reinhard Ortner
Singerstrasse 16
Viedeň
Rakúska republika
Vznik funkcie: 16.02.2006
  (od: 28.02.2006 do: 28.05.2007)
Mag. Reinhard Ortner
Singerstrasse 16
Viedeň
Rakúska republika
Vznik funkcie: 16.02.2006 Skončenie funkcie: 03.05.2007
  (od: 29.05.2007 do: 28.05.2007)
Ing. Vladimír Pačay
Bratislavská 62
Košice
  (od: 31.03.1994 do: 12.07.1994)
Ing. Peter Papan
Šulekova 38
Bratislava
  (od: 27.06.1995 do: 03.07.1995)
Mgr. Petr Papanek - člen
Záhradnícka 2
Senec
Vznik funkcie: 11.09.2003
  (od: 24.03.2004 do: 24.10.2004)
Mgr. Petr Papanek - člen
Záhradnícka 2
Senec
Vznik funkcie: 11.09.2003 Skončenie funkcie: 22.09.2004
  (od: 25.10.2004 do: 24.10.2004)
Ing. Róbert Podolský
nám. 1. mája 36
Senec
  (od: 07.02.1996 do: 25.04.1999)
Ing. Róbert Podolský
nám.1. mája 36
Senec
  (od: 27.06.1995 do: 06.02.1996)
Ing. Ján Porvazník
Kupeckého 2
Bratislava
  (od: 27.06.1995 do: 06.02.1996)
Ing. Ján Porvazník
Kupeckého 2
Bratislava
  (od: 07.02.1996 do: 25.04.1999)
Ing. Milan Rehák
58
Kostolná - Zárečie
  (od: 04.11.1996 do: 25.04.1999)
Ing. Juraj Renčka , CSc. - člen
Nejedlého 23
Bratislava
  (od: 26.04.1999 do: 20.03.2000)
Ing. Juraj Renčko , CSc.
Strečnianska 5
Bratislava
  (od: 13.07.1994 do: 26.06.1995)
Ing. Juraj Renčko , CSc. - člen
Nejedlého 23
Bratislava
  (od: 21.03.2000 do: 17.11.2002)
Ing. Juraj Renčko , CSc. - člen
Nejedlého 23
Bratislava
Vznik funkcie: 26.11.1998
  (od: 18.11.2002 do: 23.03.2004)
Martin Rohmann
Untere Augartenstraße 18/24
Viedeň A-1020
Rakúska republika
Vznik funkcie: 25.03.2010
  (od: 31.03.2010 do: 21.09.2010)
Martin Rohmann
Untere Augartenstraße 18/24
Viedeň A-1020
Rakúska republika
Vznik funkcie: 25.03.2010 Skončenie funkcie: 13.09.2010
  (od: 22.09.2010 do: 21.09.2010)
Ing. Ľubomír Skaloš
Sv. Jakuba 27
Bardejov
  (od: 31.03.1994 do: 12.07.1994)
Ing. Ladislav Sklenár , CSc. - člen
Fazuľová 2
Bratislava
  (od: 26.04.1999 do: 20.03.2000)
Bernhard Spalt
Kaserngasse 3/8b
Viedeň A-1230
Rakúska republika
Vznik funkcie: 03.05.2007
  (od: 29.05.2007 do: 30.03.2010)
Bernhard Spalt
Kaserngasse 3/8b
Viedeň A-1230
Rakúska republika
Vznik funkcie: 03.05.2007 Skončenie funkcie: 24.03.2010
  (od: 31.03.2010 do: 30.03.2010)
Ing. Vladimír Stanovič - člen
L. Dérera 2
Bratislava
  (od: 26.04.1999 do: 07.06.2001)
Doc.Ing. Juraj Stern , CSc. - člen
Bárdošova 12
Bratislava
  (od: 26.03.2002 do: 17.11.2002)
Doc.Ing. Juraj Stern , CSc. - člen
Bárdošova 12
Bratislava
Vznik funkcie: 16.05.2001
  (od: 18.11.2002 do: 29.10.2003)
Mgr. Eva Striebliková
Budovateľská 24
Bratislava 821 01
Vznik funkcie: 02.06.2005
  (od: 12.07.2005 do: 21.08.2008)
Mgr. Eva Striebliková
Budovateľská 24
Bratislava 821 01
Vznik funkcie: 02.06.2005 Skončenie funkcie: 12.08.2008
  (od: 22.08.2008 do: 21.08.2008)
Ing. Ľubica Strnádová - člen
Račianska 81
Bratislava
  (od: 21.03.2000 do: 17.11.2002)
Ing. Ľubica Strnádová - člen
Račianska 81
Bratislava
Vznik funkcie: 23.09.1999
  (od: 18.11.2002 do: 29.10.2003)
Ing. Štefan Šipoš
34
Stretava 072 13
Vznik funkcie: 24.06.2011
  (od: 06.08.2011 do: 08.07.2016)
Ing. Štefan Šipoš
34
Stretava 072 13
Vznik funkcie: 24.06.2011 Skončenie funkcie: 24.06.2016
  (od: 09.07.2016 do: 08.07.2016)
Lýdia Škubáková
Lazaretská 7
Bratislava
  (od: 03.11.1994 do: 06.02.1996)
Lýdia Škubáková
Lazaretská 7
Bratislava
  (od: 07.02.1996 do: 25.04.1999)
Lýdia Škubáková - člen
Lazaretská 7
Bratislava
  (od: 26.04.1999 do: 20.03.2000)
Ing. Ján Trgiňa - člen
Lánska 925/1
Považská Bystrica 017 01
Vznik funkcie: 05.06.2003
  (od: 07.12.2004 do: 28.05.2007)
Ing. Ján Trgiňa - člen
Lánska 925/1
Považská Bystrica 017 01
Vznik funkcie: 05.06.2003 Skončenie funkcie: 03.05.2007
  (od: 29.05.2007 do: 28.05.2007)
Ján Trgiňa, dát. nar. 24.02.1958 - člen
Lánska 46
Považská Bystrica
Vznik funkcie: 05.06.2003
  (od: 30.10.2003 do: 06.12.2004)
JUDr. Marián Valko
Trnavská 5
Bratislava
  (od: 31.03.1994 do: 12.07.1994)
JUDr. Marián Valko
Trnavská 5
Bratislava
  (od: 03.11.1994 do: 06.02.1996)
JUDr. Marián Valko
Trnavská 5
Bratislava
  (od: 07.02.1996 do: 25.04.1999)
JUDr. Marián Valko - člen
Trnavská 5
Bratislava
  (od: 26.04.1999 do: 20.03.2000)
Doc. Ing. Oliver Varga , CSc.
Jarná 21
Košice
  (od: 31.03.1994 do: 12.07.1994)
Ing. Peter Zemančík
Šrobárova 2678/31
Poprad
  (od: 31.03.1994 do: 12.07.1994)
JUDr. Vazil Hudák
Vstavačová 22
Praha 155 00
Česká republika
Vznik funkcie: 11.11.2020
  (od: 08.04.2021)
David Joseph O´Mahony
Hockegasse 43/1/107
Viedeň 1180
Rakúska republika
Vznik funkcie: 02.02.2022
  (od: 25.03.2022)
Jan Homan
Scheimpflugasse 6
Viedeň A-1190
Rakúska republika
Vznik funkcie: 08.08.2022
  (od: 17.08.2022)
Dr. Andrea Burgtorf
Albrecht-Dürer-Ring 13
Holzkirchen 836 07
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 11.09.2015
  (od: 15.10.2015 do: 10.11.2016)
Dr. Andrea Burgtorf
Albrecht-Dürer-Ring 13
Holzkirchen 836 07
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 11.09.2015 Skončenie funkcie: 12.10.2016
  (od: 11.11.2016 do: 10.11.2016)
Rogers David LeBaron - člen
4 Ashley Drive, Walton on Thames
Surrey
Veľká Británia
Vznik funkcie: 13.02.2002
  (od: 18.11.2002 do: 24.10.2004)
Rogers David LeBaron - člen
4 Ashley Drive, Walton on Thames
Surrey
Veľká Británia
Vznik funkcie: 13.02.2002 Skončenie funkcie: 22.09.2004
  (od: 25.10.2004 do: 24.10.2004)
Dipl.Ing. Stefan Dörfler
Zahnradbahnstrasse 6/2
Viedeň 1190
Rakúska republika
Vznik funkcie: 14.10.2019 Skončenie funkcie: 31.12.2021
  (od: 02.02.2022 do: 01.02.2022)
Dipl.Ing. Stefan Dörfler
Zahnradbahnstrasse 6/2
Viedeň 1190
Rakúska republika
Vznik funkcie: 14.10.1979
  (od: 17.11.2019 do: 04.03.2020)
Dipl.Ing. Stefan Dörfler
Zahnradbahnstrasse 6/2
Viedeň 1190
Rakúska republika
Vznik funkcie: 14.10.2019
  (od: 05.03.2020 do: 01.02.2022)
Gabriel Eichler - člen
Rašínovo nábřeží 200/78
Praha
Česká republika
Vznik funkcie: 16.05.2001
  (od: 18.11.2002 do: 29.10.2003)
Gabriel Eichler - člen
Rašínovo nábřeží 200/78
Praha
Česká republika
  (od: 26.03.2002 do: 17.11.2002)
Bohuš Hanzel
Slen Hagalund 1
Švédske kráľovstvo
prechodný pobyt na území SR :
Pod brezinou 61
Trenčín
  (od: 31.03.1994 do: 12.07.1994)
Mag. Dr. Franz Hochstrasser
Freisingergasse 33
Klosterneuburg 3400
Rakúska republika
Vznik funkcie: 20.09.2013
  (od: 02.10.2013 do: 20.01.2015)
Mag. Dr. Franz Hochstrasser
Freisingergasse 33
Klosterneuburg 3400
Rakúska republika
Vznik funkcie: 20.09.2013 Skončenie funkcie: 22.12.2014
  (od: 21.01.2015 do: 20.01.2015)
Mag. Jan Homan
Scheimpfluggasse 8
Viedeň 1190
Rakúska republika
Vznik funkcie: 04.05.2012
  (od: 17.05.2012 do: 02.06.2017)
Mag. Jan Homan
Scheimpfluggasse 8
Viedeň 1190
Rakúska republika
Vznik funkcie: 04.05.2012 Skončenie funkcie: 04.05.2017
  (od: 03.06.2017 do: 02.06.2017)
Mag. Otto Ilchmann - člen
St. Veitgasse 28/2
Wien
Rakúska republika
  (od: 08.06.2001 do: 17.11.2002)
Herbert Juranek
Leithagürtel 17
Bruck/Leitha 2460
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.10.2014 Skončenie funkcie: 18.12.2014
  (od: 21.01.2015 do: 20.01.2015)
Herbert Juranek
Leithagürtel 17
Bruck/Leitha 2460
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.10.2014
  (od: 10.10.2014 do: 20.01.2015)
Dr. Heinz Kessler - člen
Ziehbergstrasse 4
Haid
Rakúska republika
  (od: 08.06.2001 do: 17.11.2002)
Dr. Heinz Kessler - člen
Ziehbergstrasse 4
Haid
Rakúska republika
Vznik funkcie: 04.04.2001
  (od: 18.11.2002 do: 28.04.2006)
Dr. Heinz Kessler - člen
Ziehbergstrasse 4
Haid
Rakúska republika
Vznik funkcie: 04.04.2001 Skončenie funkcie: 04.04.2006
  (od: 29.04.2006 do: 28.04.2006)
Dr. Heinz Kessler - člen
Ziehbergstrasse 4
Haid
Rakúska republika
Vznik funkcie: 05.04.2006
  (od: 29.04.2006 do: 28.05.2007)
Dr. Heinz Kessler - člen
Ziehbergstrasse 4
Haid
Rakúska republika
Vznik funkcie: 05.04.2006 Skončenie funkcie: 03.05.2007
  (od: 29.05.2007 do: 28.05.2007)
Andreas Klingen
Josefstädter Strasse 76
Viedeň
Rakúska republika
Vznik funkcie: 05.04.2006
  (od: 29.04.2006 do: 28.05.2007)
Andreas Klingen
Josefstädter Strasse 76
Viedeň
Rakúska republika
Vznik funkcie: 05.04.2006 Skončenie funkcie: 03.05.2007
  (od: 29.05.2007 do: 28.05.2007)
Dr. Heinz Knotzer
Liebknechtgasse 7/34/1
Viedeň 1160
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.10.2015 Skončenie funkcie: 12.10.2016
  (od: 11.11.2016 do: 10.11.2016)
Dr. Heinz Knotzer
Liebknechtgasse 7/34/1
Viedeň 1160
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.10.2015
  (od: 15.10.2015 do: 10.11.2016)
Mag. Johann Lassaacher
Rainergasse 9a/5
Wien
Rakúska republika
  (od: 08.06.2001 do: 07.11.2001)
Mag. Johann Lassacher - člen
Rainergasse 9a/5
Wien
Rakúska republika
  (od: 08.11.2001 do: 17.11.2002)
Mag. Herbert Martinetz - člen
Schegargasse 1/20
Wien
Rakúska republika
Vznik funkcie: 04.04.2001
  (od: 18.11.2002 do: 23.03.2004)
Mag. Herbert Martinetz - člen
Schegargasse 1/20
Wien
Rakúska republika
  (od: 08.06.2001 do: 17.11.2002)
Gernot Mittendorfer , M.B.A.
Hebert von Karajanstrasse 10
Anif 5081
Rakúska republika
Vznik funkcie: 23.03.2012 Skončenie funkcie: 23.03.2017
  (od: 03.06.2017 do: 02.06.2017)
Gernot Mittendorfer , M.B.A.
Hebert von Karajanstrasse 10
Anif 5081
Rakúska republika
Vznik funkcie: 23.03.2012
  (od: 18.04.2012 do: 02.06.2017)
Mag. Gernot Mittendorfer
Herbert von Karajanstrasse 10
Anif 5081
Rakúska republika
Vznik funkcie: 07.08.2017
  (od: 31.08.2017 do: 15.07.2019)
Mag. Gernot Mittendorfer
Herbert von Karajanstrasse 10
Anif 5081
Rakúska republika
Vznik funkcie: 07.08.2017 Skončenie funkcie: 30.06.2019
  (od: 16.07.2019 do: 15.07.2019)
Mag. Peter Nemschak
Wohllebengasse 18/3/14
Viedeň 1040
Rakúska republika
Vznik funkcie: 05.04.2006 Skončenie funkcie: 03.05.2007
  (od: 29.05.2007 do: 28.05.2007)
Mag. Peter Nemschak
Wohllebengasse 18/3/14
Viedeň 1040
Rakúska republika
Vznik funkcie: 05.04.2006
  (od: 29.04.2006 do: 28.05.2007)
Mag. Reinhard Ortner - predseda
Singerstrasse 16
Wien
Rakúska republika
Vznik funkcie: 17.01.2001 Skončenie funkcie: 17.01.2006
  (od: 28.02.2006 do: 27.02.2006)
Mag. Reinhard Ortner - predseda
Singerstrasse 16
Wien
Rakúska republika
  (od: 08.06.2001 do: 07.11.2001)
Mag. Reinhard Ortner - predseda
Singerstrasse 16
Wien
Rakúska republika
  (od: 08.11.2001 do: 17.11.2002)
Mag. Reinhard Ortner - predseda
Singerstrasse 16
Wien
Rakúska republika
Vznik funkcie: 17.01.2001
  (od: 18.11.2002 do: 27.02.2006)
Wolfgang Schopf
K.H. Waggerlgasse 8
Hennersdorf 2332
Rakúska republika
Vznik funkcie: 11.08.2008 Skončenie funkcie: 11.08.2013
  (od: 02.10.2013 do: 01.10.2013)
Wolfgang Schopf
K.H. Waggerlgasse 8
Hennersdorf 2332
Rakúska republika
Vznik funkcie: 11.08.2008
  (od: 22.08.2008 do: 01.10.2013)
Reinhold Schuster - člen
Rudolf-Kassnergasse 3/5
Wien
Rakúska republika
  (od: 08.06.2001 do: 17.11.2002)
Mag. Bernhard Spalt - člen
Breitenseerstrasse 37/11
Wien
Rakúska republika
Vznik funkcie: 11.09.2003 Skončenie funkcie: 22.09.2004
  (od: 25.10.2004 do: 24.10.2004)
Mag. Bernhard Spalt - člen
Breitenseerstrasse 37/11
Wien
Rakúska republika
Vznik funkcie: 11.09.2003
  (od: 24.03.2004 do: 24.10.2004)
Martin Škopek
Vrbová 737
Jesenice U Prahy 252 42
Česká republika
Vznik funkcie: 14.09.2010
  (od: 22.09.2010 do: 17.04.2012)
Martin Škopek
Vrbová 737
Jesenice U Prahy 252 42
Česká republika
Vznik funkcie: 14.09.2010 Skončenie funkcie: 31.01.2012
  (od: 18.04.2012 do: 17.04.2012)
Mag. Andreas Treichl
Metternichgasse 10/8
Wien
Rakúska republika
Vznik funkcie: 05.04.2006 Skončenie funkcie: 03.05.2007
  (od: 29.05.2007 do: 28.05.2007)
Mag. Andreas Treichl - podpredseda
Metternichgasse 10/8
Wien
Rakúska republika
Vznik funkcie: 04.04.2001 Skončenie funkcie: 04.04.2006
  (od: 29.04.2006 do: 28.04.2006)
Mag. Andreas Treichl
Metternichgasse 10/8
Wien
Rakúska republika
Vznik funkcie: 05.04.2006
  (od: 29.04.2006 do: 28.05.2007)
Mag. Andreas Treichl - podpredseda
Metternichgasse 10/8
Wien
Rakúska republika
  (od: 08.06.2001 do: 17.11.2002)
Mag. Andreas Treichl - podpredseda
Metternichgasse 10/8
Wien
Rakúska republika
Vznik funkcie: 04.04.2001
  (od: 18.11.2002 do: 28.04.2006)
Leopold Weber - člen
Zur Schönauerwiese 52
Stockerau
Rakúsko
Vznik funkcie: 13.02.2002
  (od: 18.11.2002 do: 24.10.2004)
Leopold Weber - člen
Zur Schönauerwiese 52
Stockerau
Rakúsko
Vznik funkcie: 13.02.2002 Skončenie funkcie: 22.09.2004
  (od: 25.10.2004 do: 24.10.2004)
Dr. Manfred Wimmer - člen
Silbergasse 59D/2
Wien
Rakúska republika
Vznik funkcie: 10.05.2002 Skončenie funkcie: 04.04.2006
  (od: 13.05.2006 do: 12.05.2006)
Dr. Manfred Wimmer - člen
Silbergasse 59D/2
Wien
Rakúska republika
Vznik funkcie: 10.05.2002
  (od: 18.11.2002 do: 12.05.2006)
Mag. Jan Homan
Scheimpflugasse 8
Viedeň 1190
Rakúska republika
Vznik funkcie: 07.08.2017 Skončenie funkcie: 07.08.2022
  (od: 17.08.2022 do: 16.08.2022)
Mag. Jan Homan
Scheimpflugasse 8
Viedeň 1190
Rakúska republika
Vznik funkcie: 07.08.2017
  (od: 31.08.2017 do: 16.08.2022)
Prokúra: 
Ing. Andrea Blažová
Buzalkova 30
Bratislava - mestská časť Vajnory 831 07
Vznik funkcie: 09.10.2021
  (od: 09.10.2021)
JUDr. Richard Főldeš
Dlhá 23
Margecany 055 01
Vznik funkcie: 22.05.2018
  (od: 22.05.2018)
Ing. Richard Košecký
Dr. Bodického 392/25
Modra 900 01
Vznik funkcie: 22.05.2018
  (od: 22.05.2018)
RNDr. Vladimír Polhorský , PhD.
Pezinská 1255/14
Senec 903 01
Vznik funkcie: 27.03.2009
  (od: 27.03.2009)
Ing. Tatiana Balážová
Rustaveliho 15
Bratislava 831 06
Vznik funkcie: 27.06.2008
  (od: 27.06.2008 do: 06.11.2008)
Ing. Tatiana Balážová
Rustaveliho 15
Bratislava 831 06
Vznik funkcie: 27.06.2008 Skončenie funkcie: 01.10.2008
  (od: 07.11.2008 do: 06.11.2008)
Ing. Róbert Beláň
Palisády 50
Bratislava 811 06
Vznik funkcie: 18.02.2011
  (od: 18.02.2011 do: 17.07.2013)
Ing. Róbert Beláň
Palisády 50
Bratislava 811 06
Vznik funkcie: 18.02.2011 Skončenie funkcie: 30.06.2013
  (od: 18.07.2013 do: 17.07.2013)
JUDr. Ing. Andrea Borguľová
221
Horný Bar 930 33
Vznik funkcie: 13.01.2006
  (od: 13.01.2006 do: 18.07.2018)
JUDr. Ing. Andrea Borguľová
221
Horný Bar 930 33
Vznik funkcie: 13.01.2006 Skončenie funkcie: 30.06.2018
  (od: 19.07.2018 do: 18.07.2018)
Mag.Dr. Johann Breit
Banskobystrická 3026/6
Bratislava - Staré Mesto
  (od: 18.11.2002 do: 02.06.2004)
Mag.Dr. Johann Breit
Banskobystrická 3026/6
Bratislava - Staré Mesto
Skončenie funkcie: 11.05.2004
  (od: 03.06.2004 do: 02.06.2004)
Mgr. Tibor Čunderlík
Bratislavská 8
Bratislava 841 06
Vznik funkcie: 28.03.2006
  (od: 28.03.2006 do: 21.08.2008)
Mgr. Tibor Čunderlík
Vavrinecká 12517/17
Bratislava 831 52
Vznik funkcie: 28.03.2006
  (od: 22.08.2008 do: 17.02.2011)
Mgr. Tibor Čunderlík
Vavrinecká 12517/17
Bratislava 831 52
Vznik funkcie: 28.03.2006 Skončenie funkcie: 31.01.2011
  (od: 18.02.2011 do: 17.02.2011)
Markus Edelmann
Pfeilgasse 21/11
Wien 1080
Rakúska republika
Vznik funkcie: 21.06.2004
  (od: 21.06.2004 do: 28.05.2007)
Markus Edelmann
Pfeilgasse 21/11
Wien 1080
Rakúska republika
Vznik funkcie: 21.06.2004 Skončenie funkcie: 07.05.2007
  (od: 29.05.2007 do: 28.05.2007)
Ing. Henrieta Gahérová
Vlárska 48/A
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 07.11.2008
  (od: 07.11.2008 do: 17.02.2011)
Ing. Henrieta Gahérová
Vlárska 48/A
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 07.11.2008 Skončenie funkcie: 31.01.2011
  (od: 18.02.2011 do: 17.02.2011)
Ing. Katarína Gašparovská
Hálova 1019/17
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 22.12.2012
  (od: 22.12.2012 do: 20.01.2015)
Ing. Katarína Gašparovská
Hálova 1019/17
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 22.12.2012 Skončenie funkcie: 31.12.2014
  (od: 21.01.2015 do: 20.01.2015)
Mgr. Anna Glasová
Ľudovíta Fullu 17
Bratislava
  (od: 15.03.2002 do: 20.06.2004)
Mgr. Anna Glasová
Matičná 2005/43
Ivánka pri Dunaji 900 28
Vznik funkcie: 15.01.2002
  (od: 21.06.2004 do: 06.06.2005)
Mgr. Anna Glasová
Slov. Nár. Povstania 2129/37
Ivánka pri Dunaji 900 28
Vznik funkcie: 15.01.2002
  (od: 07.06.2005 do: 18.07.2006)
Mgr. Anna Glasová
Slov. Nár. Povstania 2129/37
Ivánka pri Dunaji 900 28
Vznik funkcie: 15.01.2002 Skončenie funkcie: 30.06.2006
  (od: 19.07.2006 do: 18.07.2006)
Ing. Andrea Guľová
Vajanského 1A
Stupava
  (od: 11.04.2002 do: 19.01.2010)
Ing. Andrea Guľová
Vajanského 1A
Stupava
Skončenie funkcie: 31.12.2009
  (od: 20.01.2010 do: 19.01.2010)
Ing. Robert Hanzel
Slnečná 2653/7
Stupava 900 31
Vznik funkcie: 04.01.2008
  (od: 30.06.2017 do: 07.11.2017)
Ing. Robert Hanzel
Slnečná 2653/7
Stupava 900 31
Vznik funkcie: 04.01.2008 Skončenie funkcie: 31.10.2017
  (od: 08.11.2017 do: 07.11.2017)
Ing. Róbert Hanzel
Slnečná 2653/7
Stupava 900 31
Vznik funkcie: 04.01.2008
  (od: 04.01.2008 do: 29.06.2017)
Ing. Silvia Hederová
Osuského 42
Bratislava 851 03
Vznik funkcie: 07.02.2008
  (od: 07.02.2008 do: 08.11.2012)
Franz Hodous
Konventná 620/2
Bratislava - Staré Mesto
  (od: 18.11.2002 do: 02.06.2004)
Franz Hodous
Konventná 620/2
Bratislava - Staré Mesto
Skončenie funkcie: 11.05.2004
  (od: 03.06.2004 do: 02.06.2004)
Mgr. Ing. Norbert Hovančák
Bajkalská 12985/9A
Bratislava 831 04
Vznik funkcie: 22.05.2018
  (od: 22.05.2018 do: 16.11.2019)
Mgr. Ing. Norbert Hovančák
Bajkalská 12985/9A
Bratislava 831 04
Vznik funkcie: 22.05.2018 Skončenie funkcie: 30.09.2019
  (od: 17.11.2019 do: 16.11.2019)
Ing. Radoslav Jakab
Rajská 2336/1
Bratislava 811 08
Vznik funkcie: 07.02.2008
  (od: 07.02.2008 do: 05.08.2011)
Ing. Radoslav Jakab
Rajská 2336/1
Bratislava 811 08
Vznik funkcie: 07.02.2008 Skončenie funkcie: 30.06.2011
  (od: 06.08.2011 do: 05.08.2011)
Ing. Martin Kaňa
Pod Mlynom
Mariánka 900 33
Vznik funkcie: 20.03.2008
  (od: 20.03.2008 do: 29.07.2009)
Ing. Martin Kaňa
Pod Mlynom
Mariánka 900 33
Vznik funkcie: 20.03.2008 Skončenie funkcie: 30.06.2009
  (od: 30.07.2009 do: 29.07.2009)
Mgr. Vladimír Krno
Blahútova 22
Chorvátsky Grob 900 25
Vznik funkcie: 17.05.2012
  (od: 17.05.2012 do: 22.01.2018)
Mgr. Vladimír Krno
Blahútova 22
Chorvátsky Grob 900 25
Vznik funkcie: 17.05.2012 Skončenie funkcie: 31.12.2017
  (od: 23.01.2018 do: 22.01.2018)
Ing. Pavol Majer
Opavská 26/A
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 26.11.2005
  (od: 26.11.2005 do: 06.06.2011)
Ing. Pavol Majer
Opavská 26/A
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 26.11.2005 Skončenie funkcie: 26.05.2011
  (od: 07.06.2011 do: 06.06.2011)
Mag. Klaus Mattes
Gajova 9
Bratislava
  (od: 26.04.2002 do: 06.12.2004)
Mag. Klaus Mattes
Hofherrgasse 10/2/10
Viedeň 1100
Rakúska republika
Vznik funkcie: 26.04.2002
  (od: 07.12.2004 do: 21.08.2005)
Mag. Klaus Mattes
Hofherrgasse 10/2/10
Viedeň 1100
Rakúska republika
Vznik funkcie: 26.04.2002 Skončenie funkcie: 01.08.2005
  (od: 22.08.2005 do: 21.08.2005)
Mgr. Albín Mráz
Budatínska 3055/47
Bratislava - Petržalka
  (od: 18.11.2002 do: 27.06.2005)
Mgr. Albín Mráz
Budatínska 3055/47
Bratislava - Petržalka
Skončenie funkcie: 17.06.2005
  (od: 28.06.2005 do: 27.06.2005)
Ing. Bystrík Mucha
Námestie Svätého Egídia 24
Poprad
  (od: 11.04.2002 do: 02.06.2004)
Ing. Bystrík Mucha
Námestie Svätého Egídia 24
Poprad
Skončenie funkcie: 11.05.2004
  (od: 03.06.2004 do: 02.06.2004)
Ing. Tomáš Pavlák
Imelova 10
Bratislava - Vrakuňa 821 07
Vznik funkcie: 23.08.2006
  (od: 23.08.2006 do: 22.01.2018)
Ing. Tomáš Pavlák
Imelova 10
Bratislava - Vrakuňa 821 07
Vznik funkcie: 23.08.2006 Skončenie funkcie: 31.12.2017
  (od: 23.01.2018 do: 22.01.2018)
Ing. Tibor Rózsa
Jesenského 15/23
Dunajská Streda
  (od: 18.11.2002 do: 25.11.2005)
Ing. Tibor Rózsa
Jesenského 15/23
Dunajská Streda
Skončenie funkcie: 01.11.2005
  (od: 26.11.2005 do: 25.11.2005)
Ing. Slavomír Seeman
Jaseňova 3160/8
Chorvátsky Grob 900 25
Vznik funkcie: 16.08.2018
  (od: 16.08.2018 do: 04.03.2020)
Ing. Slavomír Seemann
Račianska 13918/26E
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 02
Vznik funkcie: 16.08.2018
  (od: 05.03.2020 do: 09.06.2021)
Ing. Slavomír Seemann
Račianska 13918/26E
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 02
Vznik funkcie: 16.08.2018 Skončenie funkcie: 30.04.2021
  (od: 10.06.2021 do: 09.06.2021)
Mag. Manfred Schmid
Nám.SNP 482/23
Bratislava - Staré Mesto
  (od: 18.11.2002 do: 06.12.2004)
Mag. Manfred Schmid
Brahmsgasse 12
Deuttsch Wagram 2232
Rakúska republika
Vznik funkcie: 26.04.2002
  (od: 07.12.2004 do: 21.09.2010)
Mag. Manfred Schmid
Brahmsgasse 12
Deuttsch Wagram 2232
Rakúska republika
Vznik funkcie: 26.04.2002 Skončenie funkcie: 31.08.2010
  (od: 22.09.2010 do: 21.09.2010)
Ing. Zlata Smolková
Volgogradská 72
Prešov 080 01
Vznik funkcie: 28.03.2006
  (od: 28.03.2006 do: 09.10.2009)
Ing. Zlata Smolková
Volgogradská 72
Prešov 080 01
Vznik funkcie: 28.03.2006 Skončenie funkcie: 16.09.2009
  (od: 10.10.2009 do: 09.10.2009)
Alfred Svoboda
Suché mýto 2
Bratislava
  (od: 15.03.2002 do: 06.12.2004)
Alfred Svoboda
Johann Strauss Gasse 22
Guntramsdorf 2353
Rakúska republika
Vznik funkcie: 15.03.2002
  (od: 07.12.2004 do: 04.01.2008)
Alfred Svoboda
Johann Strauss Gasse 22
Guntramsdorf 2353
Rakúska republika
Vznik funkcie: 15.03.2002 Skončenie funkcie: 01.12.2007
  (od: 05.01.2008 do: 04.01.2008)
Ing. Miroslav Špaňo
Pod Sokolom 40
Nitrianske Hrnčiarovce
  (od: 15.03.2002 do: 17.11.2002)
Gabriele Taferner
Stromová 46
Bratislava
  (od: 15.03.2002 do: 06.12.2004)
Gabriele Taferner
Sailerackergasse 19/20
Viedeň 1190
Rakúska republika
Vznik funkcie: 15.03.2002
  (od: 07.12.2004 do: 14.05.2009)
Gabriele Taferner
Sailerackergasse 19/20
Viedeň 1190
Rakúska republika
Vznik funkcie: 15.03.2002 Skončenie funkcie: 31.03.2009
  (od: 15.05.2009 do: 14.05.2009)
Ing. Petr Tejbus
Jungmannova 2
Bratislava
  (od: 15.03.2002 do: 15.10.2010)
Ing. Petr Tejbus
Jungmannova 2
Bratislava
Skončenie funkcie: 30.09.2010
  (od: 16.10.2010 do: 15.10.2010)
Mag. Wolfgang Urban
Beckstrasse 24
Ebreichsdorf 2483
Rakúsko
Vznik funkcie: 04.01.2008
  (od: 04.01.2008 do: 16.05.2012)
Mag. Wolfgang Urban
Beckstrasse 24
Ebreichsdorf 2483
Rakúsko
Vznik funkcie: 04.01.2008 Skončenie funkcie: 30.04.2012
  (od: 17.05.2012 do: 16.05.2012)
Ing. Ľudovít Valent
Nám. Ľ. Štúra 17
Banská Bystrica 974 05
Vznik funkcie: 18.02.2011
  (od: 18.02.2011 do: 17.04.2012)
Ing. Ľudovít Valent
Nám. Ľ. Štúra 17
Banská Bystrica 974 05
Vznik funkcie: 18.02.2011 Skončenie funkcie: 29.02.2012
  (od: 18.04.2012 do: 17.04.2012)
JUDr. Samuel Vlčan
Rytierska 4198/6
Bratislava-Devín 841 10
Vznik funkcie: 15.03.2002
  (od: 26.11.2005 do: 12.01.2006)
JUDr. Samuel Vlčan
Rytierska 4198/6
Bratislava-Devín 841 10
Vznik funkcie: 15.03.2002 Skončenie funkcie: 01.01.2006
  (od: 13.01.2006 do: 12.01.2006)
JUDr. Samuel Vlčan
Uhrovecká 10
Bratislava
Vznik funkcie: 15.03.2002
  (od: 07.12.2004 do: 25.11.2005)
Mgr. Samuel Vlčan
Uhrovecká 10
Bratislava
  (od: 15.03.2002 do: 06.12.2004)
Mag. Benedikt Eduard von Kempis
Schoß Rohau
Rohau 2471
Rakúska republika
Vznik funkcie: 28.03.2006
  (od: 28.03.2006 do: 03.01.2008)
Mag. Benedikt Eduard von Kempis
Schoß Rohau
Rohau 2471
Rakúska republika
Vznik funkcie: 28.03.2006 Skončenie funkcie: 01.01.2008
  (od: 04.01.2008 do: 03.01.2008)
Ing. Milan Zeman
Palisády 30
Bratislava
  (od: 11.04.2002 do: 06.02.2008)
Ing. Milan Zeman
Palisády 30
Bratislava
Skončenie funkcie: 31.01.2008
  (od: 07.02.2008 do: 06.02.2008)
Mgr. Marek Ambrož
Chodská 32
Praha 2 - Vinohrady 120 00
Česká republika
Vznik funkcie: 07.06.2011
  (od: 07.06.2011 do: 21.05.2015)
Mgr. Marek Ambrož
Chodská 32
Praha 2 - Vinohrady 120 00
Česká republika
Vznik funkcie: 07.06.2011 Skončenie funkcie: 30.04.2015
  (od: 22.05.2015 do: 21.05.2015)
Mag. Dr. Johann Breit
Mühlleitnerstrasse 21
Gross Enzersdorf
Rakúska republika
  (od: 26.04.2002 do: 17.11.2002)
Franz Hodous
Ketzergasse 1
Perchtoldsdorf
Rakúsko
  (od: 11.04.2002 do: 17.11.2002)
Mag. Manfred Schmid
Brahmsgasse 12
Deutsch Wagram
Rakúska republika
  (od: 26.04.2002 do: 17.11.2002)
Prokurista je oprávnený konať v mene spoločnosti spoločne s ďalším prokuristom.
  (od: 05.11.2014)
Odštepný závod: 
Názov: 
Slovenská sporiteľňa, a.s. Mestská pobočka Pezinok
  (od: 12.09.2000 do: 30.05.2002)
Sídlo: 
Šancova 2
Pezinok
  (od: 12.09.2000 do: 30.05.2002)
Vedúci: 
Ing. Mária Šebová
Jilemnického 6
Pezinok
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.09.2000 do: 30.05.2002)
Predmet činnosti: 
totožný s predmetom činnosti akciovej spoločnosti
  (od: 12.09.2000 do: 30.05.2002)
 
 
Názov: 
Slovenská sporiteľňa, a.s. Mestská pobočka Dunajská Streda
  (od: 12.09.2000 do: 30.05.2002)
Sídlo: 
Hlavná 23
Dunajská Streda
  (od: 12.09.2000 do: 30.05.2002)
Vedúci: 
Ing. Daniel Végh
Nová Ves 2218/30
Dunajská Streda
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.09.2000 do: 30.05.2002)
Predmet činnosti: 
totožný s predmetom činnosti akciovej spoločnosti
  (od: 12.09.2000 do: 30.05.2002)
 
 
Názov: 
Slovenská sporiteľňa, a.s. Mestská pobočka Galanta
  (od: 12.09.2000 do: 30.05.2002)
Sídlo: 
Hlavná 38
Šaľa
  (od: 12.09.2000 do: 30.05.2002)
Vedúci: 
Ing. Libuša Baranová
Orechová 17
Šaľa
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.09.2000 do: 30.05.2002)
Predmet činnosti: 
totožný s predmetom činnosti akciovej spoločnosti
  (od: 12.09.2000 do: 30.05.2002)
 
 
Názov: 
Slovenská sporiteľňa, a.s. Mestská pobočka Komárno
  (od: 12.09.2000 do: 30.05.2002)
Sídlo: 
Palatínova 33
Komárno
  (od: 12.09.2000 do: 30.05.2002)
Vedúci: 
Ing. Zoltán Gyurász
Jazerná 4/4
Komárno
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.09.2000 do: 30.05.2002)
Predmet činnosti: 
totožný s predmetom činnosti akciovej spoločnosti
  (od: 12.09.2000 do: 30.05.2002)
 
 
Názov: 
Slovenská sporiteľňa, a.s. Mestská pobočka Levice
  (od: 12.09.2000 do: 30.05.2002)
Sídlo: 
Mlynská 6
Levice
  (od: 12.09.2000 do: 30.05.2002)
Vedúci: 
Ing. Štefan Tuturis
K.Marxa 26
Levice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.09.2000 do: 30.05.2002)
Predmet činnosti: 
totožný s predmetom činnosti akciovej spoločnosti
  (od: 12.09.2000 do: 30.05.2002)
 
 
Názov: 
Slovenská sporiteľňa, a.s. Mestská pobočka Nitra
  (od: 12.09.2000 do: 30.05.2002)
Sídlo: 
Farská 48
Nitra
  (od: 12.09.2000 do: 30.05.2002)
Vedúci: 
Ing. Jozefa Danová
Čajkovského 38
Nitra
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.09.2000 do: 30.05.2002)
Predmet činnosti: 
totožný s predmetom činnosti akciovej spoločnosti
  (od: 12.09.2000 do: 30.05.2002)
 
 
Názov: 
Slovenská sporiteľńa , a.s. Mestská pobočka Nové Zámky
  (od: 12.09.2000 do: 30.05.2002)
Sídlo: 
Ernestova bašta 2
Nové Zámky
  (od: 12.09.2000 do: 30.05.2002)
Vedúci: 
Ing. Ladislav Szilágyi
Gogoľova 6
Nové Zámky
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.09.2000 do: 30.05.2002)
Predmet činnosti: 
totožný s predmetom činnosti akciovej spoločnosti
  (od: 12.09.2000 do: 30.05.2002)
 
 
Názov: 
Slovenská sporiteľňa, a.s. Mestská pobočka Trnava
  (od: 12.09.2000 do: 30.05.2002)
Sídlo: 
Hlavná 28
Trnava
  (od: 12.09.2000 do: 30.05.2002)
Vedúci: 
Ing. Kvetoslava Tibenská
Dolnopotočná 2
Trnava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.09.2000 do: 30.05.2002)
Predmet činnosti: 
totožný s predmetom činnosti akciovej spoločnosti
  (od: 12.09.2000 do: 30.05.2002)
 
 
Názov: 
Slovenská sporiteľňa, a.s. Mestská pobočka Banská Bystrica
  (od: 12.09.2000 do: 30.05.2002)
Sídlo: 
29.augusta 34
Banská Bystrica
  (od: 12.09.2000 do: 30.05.2002)
Vedúci: 
Ing. Marta Kovalančíková
Tatranská 6315/35
Banská Bystrica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.09.2000 do: 30.05.2002)
Predmet činnosti: 
totožný s predmetom činnosti akciovej spoločnosti
  (od: 12.09.2000 do: 30.05.2002)
 
 
Názov: 
Slovenská sporiteľňa, a.s. Mestská pobočka Čadca
  (od: 12.09.2000 do: 30.05.2002)
Sídlo: 
Palárikova 24
Čadca
  (od: 12.09.2000 do: 30.05.2002)
Vedúci: 
Ing. Milan Sýkora
Na Podstráni 1280
Kysucké Nové Mesto
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.09.2000 do: 30.05.2002)
Predmet činnosti: 
totožný s predmetom činnosti akciovej spoločnosti
  (od: 12.09.2000 do: 30.05.2002)
 
 
Názov: 
Slovenská sporiteľňa, a.s. Mestská pobočka Dolný Kubín
  (od: 12.09.2000 do: 30.05.2002)
Sídlo: 
Hviezdoslavovo nám. 1686/39
Dolný Kubín
  (od: 12.09.2000 do: 30.05.2002)
Vedúci: 
Ing. Marta Vojtasová
M.Hattalu 2159/36
Dolný Kubín
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.09.2000 do: 30.05.2002)
Predmet činnosti: 
totožný s predmetom činnosti akciovej spoločnosti
  (od: 12.09.2000 do: 30.05.2002)
 
 
Názov: 
Slovenská sporiteľňa, a.s. Mestská pobočka Liptovský Mikuláš
  (od: 12.09.2000 do: 30.05.2002)
Sídlo: 
Štúrova 1
Liptovský Mikuláš
  (od: 12.09.2000 do: 30.05.2002)
Vedúci: 
Ing. Cyril Jandura
Tichá 15
Ružomberok
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.09.2000 do: 30.05.2002)
Predmet činnosti: 
totožný s predmetom činnosti akciovej spoločnosti
  (od: 12.09.2000 do: 30.05.2002)
 
 
Názov: 
Slovenská sporiteľňa, a.s. Mestská pobočka Lučenec
  (od: 12.09.2000 do: 30.05.2002)
Sídlo: 
Novohradská 8
Lučenec
  (od: 12.09.2000 do: 30.05.2002)
Vedúci: 
Ing. Oľga Pápaiová
A.Wágnera 19
Lučenec
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.09.2000 do: 30.05.2002)
Predmet činnosti: 
totožný s predmetom činnosti akciovej spoločnosti
  (od: 12.09.2000 do: 30.05.2002)
 
 
Názov: 
Slovenská sporiteľňa, a.s.Mestská pobočka Martin
  (od: 12.09.2000 do: 30.05.2002)
Sídlo: 
Osloboditeľov 9
Martin
  (od: 12.09.2000 do: 30.05.2002)
Vedúci: 
Ing. Stanislav Škorňa
Okružná 2060/9
Dolný Kubín
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.09.2000 do: 30.05.2002)
Predmet činnosti: 
totožný s predmetom činnosti akciovej spoločnosti
  (od: 12.09.2000 do: 30.05.2002)
 
 
Názov: 
Slovenská sporiteľňa, a.s. Mestská pobočka Považská Bystrica
  (od: 12.09.2000 do: 30.05.2002)
Sídlo: 
Nám. A. Hlinku 26
Považská Bystrica
  (od: 12.09.2000 do: 30.05.2002)
Vedúci: 
Ing. Oľga Stráňovská
Stred 49/15
Považská Bystrica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.09.2000 do: 30.05.2002)
Predmet činnosti: 
totožný s predmetom činnosti akciovej spoločnosti
  (od: 12.09.2000 do: 30.05.2002)
 
 
Názov: 
Slovenská sporiteľňa, a.s. Mestská pobočka Prievidza
  (od: 12.09.2000 do: 30.05.2002)
Sídlo: 
Nám. Slobody 12
Prievidza
  (od: 12.09.2000 do: 30.05.2002)
Vedúci: 
Ing. Helena Horváthová
Lány 1449/70
Bojnice - Dubnica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.09.2000 do: 30.05.2002)
Predmet činnosti: 
totožný s predmetom činnosti akciovej spoločnosti
  (od: 12.09.2000 do: 30.05.2002)
 
 
Názov: 
Slovenská sporiteľňa, a.s. Mestská pobočka Rimavská Sobota
  (od: 12.09.2000 do: 30.05.2002)
Sídlo: 
Francisciho 3
Rimavská Sobota
  (od: 12.09.2000 do: 30.05.2002)
Vedúci: 
JUDr. Jana Zvarová
Rybárska 3/18
Rimavská Sobota
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.09.2000 do: 30.05.2002)
Predmet činnosti: 
totožný s predmetom činnosti akciovej spoločnosti
  (od: 12.09.2000 do: 30.05.2002)
 
 
Názov: 
Slovenská sporiteľňa, a.s. Mestská pobočka Veľký Krtíš
  (od: 12.09.2000 do: 30.05.2002)
Sídlo: 
SNP 39
Veľký Krtíš
  (od: 12.09.2000 do: 30.05.2002)
Vedúci: 
Ing. Valéria Uramová
Ľ.Štúra 835
Veľký Krtíš
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.09.2000 do: 30.05.2002)
Predmet činnosti: 
totožný s predmetom činnosti akciovej spoločnosti
  (od: 12.09.2000 do: 30.05.2002)
 
 
Názov: 
Slovenská sporiteľňa, a.s. Mestská pobočka Zvolen
  (od: 12.09.2000 do: 30.05.2002)
Sídlo: 
Nám. SNP 6/88
Zvolen
  (od: 12.09.2000 do: 30.05.2002)
Vedúci: 
Ing. Janka Olejová
M.R. Štefánika 850/17
Krupina
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.09.2000 do: 30.05.2002)
Predmet činnosti: 
totožný s predmetom činnosti akciovej spoločnosti
  (od: 12.09.2000 do: 30.05.2002)
 
 
Názov: 
Slovenská sporiteľňa, a.s. Mestská pobočka Žiar nad Hronom
  (od: 12.09.2000 do: 30.05.2002)
Sídlo: 
Nám. Matice Slovenskej 19
Žiar nad Hronom
  (od: 12.09.2000 do: 30.05.2002)
Vedúci: 
Ing. Ján Piskorík
Pod Donátom 12/125
Žiar nad Hronom
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.09.2000 do: 30.05.2002)
Predmet činnosti: 
totožný s predmetom činnosti akciovej spoločnosti
  (od: 12.09.2000 do: 30.05.2002)
 
 
Názov: 
Slovenská sporiteľňa, a.s. Mestská pobočka Žilina
  (od: 12.09.2000 do: 30.05.2002)
Sídlo: 
Nám. Ľ. Štúra 3
Žilina
  (od: 12.09.2000 do: 30.05.2002)
Vedúci: 
Ing. Martin Mravec
J.Jesenského 450/5
Prievidza
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.09.2000 do: 30.05.2002)
Predmet činnosti: 
totožný s predmetom činnosti akciovej spoločnosti
  (od: 12.09.2000 do: 30.05.2002)
 
 
Názov: 
Slovenská sporiteľňa, a.s. Mestská pobočka Košice
  (od: 12.09.2000 do: 30.05.2002)
Sídlo: 
Štúrova 27
Košice
  (od: 12.09.2000 do: 30.05.2002)
Vedúci: 
Ing. Jozef Cajgovič CSc.,
Sabinovská 26
Prešov
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.09.2000 do: 30.05.2002)
Predmet činnosti: 
totožný s predmetom činnosti akciovej spoločnosti
  (od: 12.09.2000 do: 30.05.2002)
 
 
Názov: 
Slovenská sporiteľňa, a.s.Mestská pobočka Bardejov
  (od: 12.09.2000 do: 30.05.2002)
Sídlo: 
Partizánska 2850
Bardejov
  (od: 12.09.2000 do: 30.05.2002)
Vedúci: 
Ing. Ondrej Havír
Gorkého 5
Bardejov
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.09.2000 do: 30.05.2002)
Predmet činnosti: 
totožný s predmetom činnosti akciovej spoločnosti
  (od: 12.09.2000 do: 30.05.2002)
 
 
Názov: 
Slovenská sporiteľňa, a.s. Mestská pobočka Humenné
  (od: 12.09.2000 do: 30.05.2002)
Sídlo: 
Nám. slobody 13/25
Humenné
  (od: 12.09.2000 do: 30.05.2002)
Vedúci: 
Ing. Ľuboš Plšek
153
Jasenov
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.09.2000 do: 30.05.2002)
Predmet činnosti: 
totožný s predmetom činnosti akciovej spoločnosti
  (od: 12.09.2000 do: 30.05.2002)
 
 
Názov: 
Slovenská sporiteľňa, a.s. Mestská pobočka Michalovce
  (od: 12.09.2000 do: 30.05.2002)
Sídlo: 
Nám.slobody 15
Michalovce
  (od: 12.09.2000 do: 30.05.2002)
Vedúci: 
Ing. Štefan Šipoš
34
Stretava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.09.2000 do: 30.05.2002)
Predmet činnosti: 
totožný s predmetom činnosti akciovej spoločnosti
  (od: 12.09.2000 do: 30.05.2002)
 
 
Názov: 
Slovenská sporiteľňa, a.s. Mestská pobočka Poprad
  (od: 12.09.2000 do: 30.05.2002)
Sídlo: 
Štefánikova 15
Poprad
  (od: 12.09.2000 do: 30.05.2002)
Vedúci: 
Ing. Ferdinand Kubenko
Topoľová 5
Spišská Nová Ves
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.09.2000 do: 30.05.2002)
Predmet činnosti: 
totožný s predmetom činnosti akciovej spoločnosti
  (od: 12.09.2000 do: 30.05.2002)
 
 
Názov: 
Slovenská sporiteľňa, a.s. Mestská pobočka Prešov
  (od: 12.09.2000 do: 30.05.2002)
Sídlo: 
Masarykova 10
Prešov
  (od: 12.09.2000 do: 30.05.2002)
Vedúci: 
Ing. Ivan Želikovský
J.Hanulu 826/38
Spišská Nová Ves
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.09.2000 do: 30.05.2002)
Predmet činnosti: 
totožný s predmetom činnosti akciovej spoločnosti
  (od: 12.09.2000 do: 30.05.2002)
 
 
Názov: 
Slovenská sporiteľňa, a.s. Mestská pobočka Rožňava
  (od: 12.09.2000 do: 30.05.2002)
Sídlo: 
Šafárikova 22
Rožňava
  (od: 12.09.2000 do: 30.05.2002)
Vedúci: 
Ing. Viliam Koltáš
201
Rakovnica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.09.2000 do: 30.05.2002)
Predmet činnosti: 
totožný s predmetom činnosti akciovej spoločnosti
  (od: 12.09.2000 do: 30.05.2002)
 
 
Názov: 
Slovenská sporiteľňa, a.s. Mestská pobočka Spišská Nová Ves
  (od: 12.09.2000 do: 30.05.2002)
Sídlo: 
Štefánikovo nám. 3
Spišská Nová Ves
  (od: 12.09.2000 do: 30.05.2002)
Vedúci: 
Ing. Stanislav Dzurňák
Francisciho 42
Levoča
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.09.2000 do: 30.05.2002)
Predmet činnosti: 
totožný s predmetom činnosti akciovej spoločnosti
  (od: 12.09.2000 do: 30.05.2002)
 
 
Názov: 
Slovenská sporiteľňa, a.s. Mestská pobočka Stará Ľubovňa
  (od: 12.09.2000 do: 30.05.2002)
Sídlo: 
Levočská 7
Stará Ľubovňa
  (od: 12.09.2000 do: 30.05.2002)
Vedúci: 
Ľuba Žabková
Mýtna 44
Stará Ľubovňa
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.09.2000 do: 30.05.2002)
Predmet činnosti: 
totožný s predmetom činnosti akciovej spoločnosti
  (od: 12.09.2000 do: 30.05.2002)
 
 
Názov: 
Slovenská sporiteľňa, a.s. Mestská pobočka Svidník
  (od: 12.09.2000 do: 30.05.2002)
Sídlo: 
Centrálna 812/13
Svidník
  (od: 12.09.2000 do: 30.05.2002)
Vedúci: 
Ing. Michal Jakub
Záhradná 2
Bardejov
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.09.2000 do: 30.05.2002)
Predmet činnosti: 
totožný s predmetom činnosti akciovej spoločnosti
  (od: 12.09.2000 do: 30.05.2002)
 
 
Názov: 
Slovenská sporiteľňa, a.s. Mestská pobočka Trebišov
  (od: 12.09.2000 do: 30.05.2002)
Sídlo: 
M.R. Štefánika 1755
Trebišov
  (od: 12.09.2000 do: 30.05.2002)
Vedúci: 
Eva Ostrožovičová
T.G.Masaryka 2110/32
Trebišov
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.09.2000 do: 30.05.2002)
Predmet činnosti: 
totožný s predmetom činnosti akciovej spoločnosti
  (od: 12.09.2000 do: 30.05.2002)
 
 
Názov: 
Slovenská sporiteľňa, a.s. Mestská pobočka Vranov nad Topľou
  (od: 12.09.2000 do: 30.05.2002)
Sídlo: 
Nám. slobody 998
Vranov nad Topľou
  (od: 12.09.2000 do: 30.05.2002)
Vedúci: 
Ing. Ján Baranišin
208
Sečovská Polianka
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.09.2000 do: 30.05.2002)
Predmet činnosti: 
totožný s predmetom činnosti akciovej spoločnosti
  (od: 12.09.2000 do: 30.05.2002)
 
 
Názov: 
Slovenská sporiteľňa, a.s. Mestská pobočka Bratislava
  (od: 09.11.2000 do: 30.05.2002)
Sídlo: 
Nám. SNP 18
Bratislava
  (od: 09.11.2000 do: 30.05.2002)
Vedúci: 
Ing. Bohumír Kóňa
Račianska 1527/81
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.11.2000 do: 30.05.2002)
Predmet činnosti: 
totožný s predmetom činnosti akciovej spoločnosti
  (od: 09.11.2000 do: 30.05.2002)
 
 
Názov: 
Slovenská sporiteľňa, a.s. Mestská pobočka Senica
  (od: 09.11.2000 do: 30.05.2002)
Sídlo: 
Štefánikova 1408/58
Senica
  (od: 09.11.2000 do: 30.05.2002)
Vedúci: 
Ing. Darina Hrnčiarová
Túra Lúka 319
Myjava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.11.2000 do: 30.05.2002)
Predmet činnosti: 
totožny s predmetom činnosti akciovej spoločnosti
  (od: 09.11.2000 do: 30.05.2002)
 
 
Názov: 
Slovenská sporiteľňa, a.s. Mestská pobočka Nitra
  (od: 14.03.2001 do: 30.05.2002)
Sídlo: 
Farská 48
Nitra 949 01
  (od: 14.03.2001 do: 30.05.2002)
Vedúci: 
Ing. Jozefa Danová
Čajkovského 38
Nitra
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.03.2001 do: 30.05.2002)
 
 
Názov: 
Slovenská sporiteľňa , a.s. Mestská pobočka Trenčín
  (od: 08.11.2001 do: 30.05.2002)
Sídlo: 
Nám. svätej Anny 3148
Trenčín
  (od: 08.11.2001 do: 30.05.2002)
Vedúci: 
Ing. Marián Füry
Záhradná 631
Čachtice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.11.2001 do: 30.05.2002)
Predmet činnosti: 
totožný s predmetom činnosti akciovej spoločnosti
  (od: 08.11.2001 do: 30.05.2002)
 
 
Názov: 
Slovenská sporiteľňa, a.s. Mestská pobočka Topolčany
  (od: 12.09.2000 do: 30.05.2002)
Sídlo: 
Stummerova 6
Topolčany
  (od: 12.09.2000 do: 30.05.2002)
Vedúci: 
Ing. Peter Kúdela
Záhradnícka 3938/39
Topolčany
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.09.2000 do: 30.05.2002)
Predmet činnosti: 
totožný s predmetom činnosti akciovej spoločnosti
  (od: 12.09.2000 do: 30.05.2002)
 
 
Názov: 
Slovenská sporiteľňa , a.s. Mestská pobočka Trenčín
  (od: 12.09.2000 do: 07.11.2001)
Sídlo: 
Nám. svätej Anny 3148
Trenčín
  (od: 12.09.2000 do: 07.11.2001)
Vedúci: 
Ing. Marián Fűry
Družstevná 679
Čachtice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.09.2000 do: 07.11.2001)
Predmet činnosti: 
totožný s predmetom činnosti akciovej spoločnosti
  (od: 12.09.2000 do: 07.11.2001)
 
 
Názov: 
Slovenská sporiteľna, a.s. Mestská pobočka Bratislava
  (od: 12.09.2000 do: 08.11.2000)
Sídlo: 
Nám. SNP 18
Bratislava
  (od: 12.09.2000 do: 08.11.2000)
Vedúci: 
Ing,. Bohumír Kóňa
Kapitánova 809/17
Komárno
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.09.2000 do: 08.11.2000)
Predmet činnosti: 
totožný s predmetom činnosti akciovej spoločnosti
  (od: 12.09.2000 do: 08.11.2000)
 
 
Názov: 
Slovenská sporiteľňa, a.s. Mestská pobočka Senica
  (od: 12.09.2000 do: 08.11.2000)
Sídlo: 
Štefánikova 1408/58
Senica
  (od: 12.09.2000 do: 08.11.2000)
Vedúci: 
Ing. Jakešová
Robotnícka 55/15
Senica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.09.2000 do: 08.11.2000)
Predmet činnosti: 
totožný s predmetom činnosti akciovej spoločnosti
  (od: 12.09.2000 do: 08.11.2000)
 
 
Názov: 
Slovenská sporiteľňa, a.s. Krajská pobočka Bratislava
  (od: 22.07.1997 do: 11.09.2000)
Sídlo: 
Nám. SNP 18
Bratislava
  (od: 22.07.1997 do: 11.09.2000)
Vedúci: 
Ing. Ivan Želikovský
J. Hanulu 826/38
Spišská Nová Ves
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.07.1997 do: 11.09.2000)
Predmet činnosti: 
totožný s predmetom činnosti akciovej spoločnosti
  (od: 26.04.1999 do: 11.09.2000)
 
 
Názov: 
Slovenská sporiteľňa, a.s. Krajská pobočka Trnava
  (od: 22.07.1997 do: 11.09.2000)
Sídlo: 
Hlavná 28
Trnava
  (od: 22.07.1997 do: 11.09.2000)
Vedúci: 
Ing. Kvetoslava Tibenská
Dolnopotočná 2
Trnava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.07.1997 do: 11.09.2000)
Predmet činnosti: 
totožný s predmetom činnosti akciovej spoločnosti
  (od: 26.04.1999 do: 11.09.2000)
 
 
Názov: 
Slovenská sporiteľňa, a.s. Krajská pobočka Nitra
  (od: 22.07.1997 do: 11.09.2000)
Sídlo: 
Farská 48
Nitra
  (od: 22.07.1997 do: 11.09.2000)
Vedúci: 
Ing. Mária Bachanová
M. Sch. Trnavského 7
Nitra
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.07.1997 do: 11.09.2000)
Predmet činnosti: 
totožný s predmetom činnosti akciovej spoločnosti
  (od: 26.04.1999 do: 11.09.2000)
 
 
Názov: 
Slovenská sporiteľňa, a.s. Krajská pobočka Trenčín
  (od: 22.07.1997 do: 11.09.2000)
Sídlo: 
Námestie sv. Anny 3148
Trenčín
  (od: 26.04.1999 do: 11.09.2000)
Mierové nám. 4
Trenčín
  (od: 22.07.1997 do: 25.04.1999)
Vedúci: 
Ing. Marián Füry
Družstevná 679
Čachtice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.07.1997 do: 11.09.2000)
Predmet činnosti: 
totožný s predmetom činnosti akciovej spoločnosti
  (od: 26.04.1999 do: 11.09.2000)
 
 
Názov: 
Slovenská sporiteľňa, a.s. Krajská pobočka Banská Bystrica
  (od: 22.07.1997 do: 11.09.2000)
Sídlo: 
29. augusta 34
Banská Bystrica
  (od: 22.07.1997 do: 11.09.2000)
Vedúci: 
Ing. Marta Kovalančíková
Tatranská 35
Banská Bystrica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.07.1997 do: 11.09.2000)
Predmet činnosti: 
totožný s predmetom činnosti akciovej spoločnosti
  (od: 26.04.1999 do: 11.09.2000)
 
 
Názov: 
Slovenská sporiteľňa, a.s. Krajská pobočka Žilina
  (od: 22.07.1997 do: 11.09.2000)
Sídlo: 
pošt. priečinok A-26, Nám. Ľudovíta Štúra 3
Žilina
  (od: 22.07.1997 do: 11.09.2000)
Vedúci: 
Ing. Ján Ptačin
126
Klin
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.07.1997 do: 11.09.2000)
Predmet činnosti: 
totožný s predmetom činnosti akciovej spoločnosti
  (od: 26.04.1999 do: 11.09.2000)
 
 
Názov: 
Slovenská sporiteľňa, a.s. Krajská pobočka Košice
  (od: 22.07.1997 do: 11.09.2000)
Sídlo: 
Štúrova 5
Košice
  (od: 22.07.1997 do: 11.09.2000)
Vedúci: 
Ing. Jana Švedová
Lomonosovova 24
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.07.1997 do: 11.09.2000)
Predmet činnosti: 
totožný s predmetom činnosti akciovej spoločnosti
  (od: 26.04.1999 do: 11.09.2000)
 
 
Názov: 
Slovenská sporiteľňa, a.s. Krajská pobočka Prešov
  (od: 22.07.1997 do: 11.09.2000)
Sídlo: 
Masarykova 10
Prešov
  (od: 22.07.1997 do: 11.09.2000)
Vedúci: 
Ing. Jozef Cajgovič CSc.
Sabinovská 26
Prešov
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.07.1997 do: 11.09.2000)
Predmet činnosti: 
totožný s predmetom činnosti akciovej spoločnosti
  (od: 26.04.1999 do: 11.09.2000)
 
 
Názov: 
Slovenská sporiteľňa, a.s., Mestská pobočka Trnava
  (od: 09.02.1995 do: 21.07.1997)
Sídlo: 
Hlavná 28
Trnava
  (od: 09.02.1995 do: 21.07.1997)
Vedúci: 
Ing. Kvetoslava Tibenská
Dolnopotočná 2
Trnava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.02.1995 do: 21.07.1997)
 
 
Názov: 
Slovenská sporiteľňa, a.s., Mestská pobočka Pezinok
  (od: 09.02.1995 do: 21.07.1997)
Sídlo: 
Šancova 2
Pezinok
  (od: 09.02.1995 do: 21.07.1997)
Vedúci: 
Ing. Mária Šebová
Jilemnického 6
Pezinok
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.02.1995 do: 21.07.1997)
 
 
Názov: 
Slovenská sporiteľňa, a.s., Mestská pobočka Dunajská Streda
  (od: 09.02.1995 do: 21.07.1997)
Sídlo: 
Hlavná 23
Dunajská Streda
  (od: 09.02.1995 do: 21.07.1997)
Vedúci: 
Vojtech Vími
199
Vydrany
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.02.1995 do: 21.07.1997)
 
 
Názov: 
Slovenská sporiteľňa, a.s., Mestská pobočka Komárno
  (od: 09.02.1995 do: 21.07.1997)
Sídlo: 
Palatinova 33
Komárno
  (od: 09.02.1995 do: 21.07.1997)
Vedúci: 
Ing. Jozef Filkó
Dunajské nábrežie 24/28
Komárno
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.02.1995 do: 21.07.1997)
 
 
Názov: 
Slovenská sporiteľňa, a.s., Mestská pobočka Levice
  (od: 09.02.1995 do: 21.07.1997)
Sídlo: 
Mlynská 6
Levice
  (od: 09.02.1995 do: 21.07.1997)
Vedúci: 
Ing. Štefan Tuturis
K. Marxa 26
Levice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.02.1995 do: 21.07.1997)
 
 
Názov: 
Slovenská sporiteľňa, a.s., Mestská pobočka Dolný Kubín
  (od: 09.02.1995 do: 21.07.1997)
Sídlo: 
Hviezdoslavovo nám. 39
Dolný Kubín
  (od: 09.02.1995 do: 21.07.1997)
Vedúci: 
Ing. Soňa Urbanová
MDD 31
Dolný Kubín
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.02.1995 do: 21.07.1997)
 
 
Názov: 
Slovenská sporiteľňa, a.s., Mestská pobočka Liptovský Mikuláš
  (od: 09.02.1995 do: 21.07.1997)
Sídlo: 
Štúrova 1
Liptovský Mikuláš
  (od: 09.02.1995 do: 21.07.1997)
Vedúci: 
Ing. Cyril Jandura
Riadok 11 B/9
Ružomberok
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.02.1995 do: 21.07.1997)
 
 
Názov: 
Slovenská sporiteľňa, a.s., Mestská pobočka Lučenec
  (od: 09.02.1995 do: 21.07.1997)
Sídlo: 
Novohradská 4
Lučenec
  (od: 09.02.1995 do: 21.07.1997)
Vedúci: 
Ing. Oľga Pápaiová
Alexandra Wágnera 19
Lučenec
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.02.1995 do: 21.07.1997)
 
 
Názov: 
Slovenská sporiteľňa, a.s., Mestská pobočka Martin
  (od: 09.02.1995 do: 21.07.1997)
Sídlo: 
Osloboditeľov 7
Martin
  (od: 09.02.1995 do: 21.07.1997)
Vedúci: 
Ing. Ida Pálešová
Jánošíkova 47
Martin
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.02.1995 do: 21.07.1997)
 
 
Názov: 
Slovenská sporiteľňa, a.s., Mestská pobočka Považská Bystrica
  (od: 09.02.1995 do: 21.07.1997)
Sídlo: 
nám. Andreja Hlinku 26
Považská Bystrica
  (od: 09.02.1995 do: 21.07.1997)
Vedúci: 
Ing. Oľga Stráňovská
Stred 49/15-18
Považská Bystrica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.02.1995 do: 21.07.1997)
 
 
Názov: 
Slovenská sporiteľňa, a.s., Mestská pobočka Prievidza
  (od: 09.02.1995 do: 21.07.1997)
Sídlo: 
nám. Slobody 8
Prievidza
  (od: 09.02.1995 do: 21.07.1997)
Vedúci: 
Ing. Helena Horváthová
Ľ. Ondrejova 8
Prievidza
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.02.1995 do: 21.07.1997)
 
 
Názov: 
Slovenská sporiteľňa, a.s., Mestská pobočka Rimavská Sobota
  (od: 09.02.1995 do: 21.07.1997)
Sídlo: 
Francisciho 3
Rimavská Sobota
  (od: 09.02.1995 do: 21.07.1997)
Vedúci: 
Božena Bystrianská
82
Nižný Skálnik
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.02.1995 do: 21.07.1997)
 
 
Názov: 
Slovenská sporiteľňa, a.s., Mestská pobočka Trenčín
  (od: 09.02.1995 do: 21.07.1997)
Sídlo: 
Mierové nám. 4
Trenčín
  (od: 09.02.1995 do: 21.07.1997)
Vedúci: 
Magdaléna Balážová
Švermova 31
Trenčín
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.02.1995 do: 21.07.1997)
 
 
Názov: 
Slovenská sporiteľňa, a.s., Mestská pobočka Žiar nad Hronom
  (od: 09.02.1995 do: 21.07.1997)
Sídlo: 
nám. Matice Slovenskej 4
Žiar nad Hronom
  (od: 09.02.1995 do: 21.07.1997)
Vedúci: 
Ing. Mária Jackuliaková
Moysesova 66
Žiar nad Hronom
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.02.1995 do: 21.07.1997)
 
 
Názov: 
Slovenská sporiteľňa, a.s., Mestská pobočka Žilina
  (od: 09.02.1995 do: 21.07.1997)
Sídlo: 
nám. Ľudovíta Štúra 3, pošt. priečinok A-26
Žilina
  (od: 09.02.1995 do: 21.07.1997)
Vedúci: 
Ing. Oľga Streďanská
A. Rudnaya 41
Žilina
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.02.1995 do: 21.07.1997)
 
 
Názov: 
Slovenská sporiteľňa, a.s., Mestská pobočka Nové Zámky
  (od: 09.02.1995 do: 21.07.1997)
Sídlo: 
M. R. Štefánika 45
Nové Zámky
  (od: 09.02.1995 do: 21.07.1997)
Vedúci: 
Ing. Mária Csutkayová
Andovská 128
Nové Zámky
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.02.1995 do: 21.07.1997)
 
 
Názov: 
Slovenská sporiteľňa, a.s., Mestská pobočka Senica
  (od: 09.02.1995 do: 21.07.1997)
Sídlo: 
nám. Oslobodenia 7/24
Senica
  (od: 09.02.1995 do: 21.07.1997)
Vedúci: 
Inge Jakešová
Robotnícka 55
Senica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.02.1995 do: 21.07.1997)
 
 
Názov: 
Slovenská sporiteľňa, a.s., Mestská pobočka Bardejov
  (od: 09.02.1995 do: 21.07.1997)
Sídlo: 
Partizánska
Bardejov
  (od: 09.02.1995 do: 21.07.1997)
Vedúci: 
Ing. Ján Šváč
Hurbanova 32
Bardejov
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.02.1995 do: 21.07.1997)
 
 
Názov: 
Slovenská sporiteľňa, a.s., Mestská pobočka Michalovce
  (od: 09.02.1995 do: 21.07.1997)
Sídlo: 
nám. Slobody 15
Michalovce
  (od: 09.02.1995 do: 21.07.1997)
Vedúci: 
Ján Maguška
142
Trhovište
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.02.1995 do: 21.07.1997)
 
 
Názov: 
Slovenská sporiteľňa, a.s., Mestská pobočka Prešov
  (od: 09.02.1995 do: 21.07.1997)
Sídlo: 
Masarykova 10
Prešov
  (od: 09.02.1995 do: 21.07.1997)
Vedúci: 
Ing. Andrej Pavlík
Kapušany 31
Prešov
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.02.1995 do: 21.07.1997)
 
 
Názov: 
Slovenská sporiteľňa, a.s., Mestská pobočka Rožňava
  (od: 09.02.1995 do: 21.07.1997)
Sídlo: 
Šafárikova 1704
Rožňava
  (od: 09.02.1995 do: 21.07.1997)
Vedúci: 
Ing. Vilam Koltáš
201
Rakovnica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.02.1995 do: 21.07.1997)
 
 
Názov: 
Slovenská sporiteľňa, a.s., Mestská pobočka Stará Ľubovňa
  (od: 09.02.1995 do: 21.07.1997)
Sídlo: 
nám. gen. Štefánika 5
Stará Ľubovňa
  (od: 09.02.1995 do: 21.07.1997)
Vedúci: 
JUDr. Viera Komanová
Okružná 40
Stará Ľubovňa
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.02.1995 do: 21.07.1997)
 
 
Názov: 
Slovenská sporiteľňa, a.s., Mestská pobočka Svidník
  (od: 09.02.1995 do: 21.07.1997)
Sídlo: 
Poštová 632/7
Svidník
  (od: 09.02.1995 do: 21.07.1997)
Vedúci: 
Ing. Michal Jakub
Záhradná 2
Bardejovská Nová Ves
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.02.1995 do: 21.07.1997)
 
 
Názov: 
Slovenská sporiteľňa, a.s., Mestská pobočka Trebišov
  (od: 09.02.1995 do: 21.07.1997)
Sídlo: 
Štefánikova 1755
Trebišov
  (od: 09.02.1995 do: 21.07.1997)
Vedúci: 
Ing. Ladislav Longauer
Berehovská 2215/17
Trebišov
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.02.1995 do: 21.07.1997)
 
 
Názov: 
Slovenská sporiteľňa, a.s., Mestská pobočka Vranov nad Topľou
  (od: 09.02.1995 do: 21.07.1997)
Sídlo: 
Dobrianského 1651
Vranov nad Topľou
  (od: 09.02.1995 do: 21.07.1997)
Vedúci: 
Ing. Ján Baranišin
208
Sečovská Polianka
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.02.1995 do: 21.07.1997)
 
 
Názov: 
Slovenská sporiteľňa, a.s. Mestská pobočka Banská Bystrica
  (od: 07.02.1996 do: 21.07.1997)
Sídlo: 
29 augusta 34
Banská Bystrica
  (od: 07.02.1996 do: 21.07.1997)
Vedúci: 
Ing. Marta Kovalančíková
Tatranská 35
Banská Bystrica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.02.1996 do: 21.07.1997)
 
 
Názov: 
Slovenská sporiteľňa, a.s. Mestská pobočka Košice
  (od: 07.02.1996 do: 21.07.1997)
Sídlo: 
Štúrova 5
Košice
  (od: 07.02.1996 do: 21.07.1997)
Vedúci: 
Ing. Jana Švedová
Lomonosovova 24
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.02.1996 do: 21.07.1997)
 
 
Názov: 
Slovenská sporiteľňa, a.s. Mestská pobočka Veľký Krtíš
  (od: 07.02.1996 do: 21.07.1997)
Sídlo: 
Komenského 3
Veľký Krtíš
  (od: 07.02.1996 do: 21.07.1997)
Vedúci: 
Ing. Valéria Uramová
Ľ. Štúra 7
Veľký Krtíš
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.02.1996 do: 21.07.1997)
 
 
Názov: 
Slovenská sporiteľňa, a.s. Mestská pobočka Zvolen
  (od: 07.02.1996 do: 21.07.1997)
Sídlo: 
nám. SNP 6/11
Zvolen
  (od: 07.02.1996 do: 21.07.1997)
Vedúci: 
Ing. Anna Kohútová
A. Hlinku 2568/33
Zvolen
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.02.1996 do: 21.07.1997)
 
 
Názov: 
Slovenská sporiteľňa, a.s. Mestská pobočka Humenné
  (od: 07.02.1996 do: 21.07.1997)
Sídlo: 
nám. Slobody 13/25
Humenné
  (od: 07.02.1996 do: 21.07.1997)
Vedúci: 
Ing. Anton Barna
Jasenovská 1132/37
Humenné
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.02.1996 do: 21.07.1997)
 
 
Názov: 
Slovenská sporiteľňa, a.s. Mestská pobočka Nové Zámky
  (od: 04.11.1996 do: 21.07.1997)
Sídlo: 
Ernestova bašta 2
Nové Zámky
  (od: 04.11.1996 do: 21.07.1997)
Vedúci: 
Ing. Mária Csutkayová
Andovská 128
Nové Zámky
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.11.1996 do: 21.07.1997)
 
 
Názov: 
Slovenská sporiteľňa, a.s. Mestská pobočka Liptovský Mikuláš
  (od: 04.11.1996 do: 21.07.1997)
Sídlo: 
Štúrova 1
Liptovský Mikuláš
  (od: 04.11.1996 do: 21.07.1997)
Vedúci: 
Ing. Cyril Jandura
Tichá 15
Ružomberok
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.11.1996 do: 21.07.1997)
 
 
Názov: 
Slovenská sporiteľňa, a.s. Mestská pobočka Lučenec
  (od: 04.11.1996 do: 21.07.1997)
Sídlo: 
Novohradská 8
Lučenec
  (od: 04.11.1996 do: 21.07.1997)
Vedúci: 
Ing. Peter Novák
Študentská 6
Zvolen
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.11.1996 do: 21.07.1997)
 
 
Názov: 
Slovenská sporiteľňa, a.s. Mestská pobočka Prievidza
  (od: 04.11.1996 do: 21.07.1997)
Sídlo: 
Nám. Slobody 12
Prievidza
  (od: 04.11.1996 do: 21.07.1997)
Vedúci: 
Ing. Helena Horváthová
Ľ. Ondrejova 8
Prievidza
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.11.1996 do: 21.07.1997)
 
 
Názov: 
Slovenská sporiteľňa, a.s. Mestská pobočka Rimavská Sobota
  (od: 04.11.1996 do: 21.07.1997)
Sídlo: 
Francisciho 3
Rimavská Sobota
  (od: 04.11.1996 do: 21.07.1997)
Vedúci: 
Ing. Július Plavucha
Haškova 65
Banská Bystrica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.11.1996 do: 21.07.1997)
 
 
Názov: 
Slovenská sporiteľňa, a.s. Mestská pobočka Nitra
  (od: 07.02.1996 do: 21.07.1997)
Sídlo: 
Farská 48
Nitra
  (od: 07.02.1996 do: 21.07.1997)
Vedúci: 
Ing. Mária Bachanová
M.Sch. Trnavského 7
Nitra
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.02.1996 do: 21.07.1997)
 
 
Názov: 
Slovenská sporiteľňa, a.s. Mestská pobočka Topoľčany
  (od: 07.02.1996 do: 21.07.1997)
Sídlo: 
Stummerova 6
Topoľčany
  (od: 07.02.1996 do: 21.07.1997)
Vedúci: 
Ing. Peter Kúdela
Bošianska 105
Krušovce
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.02.1996 do: 21.07.1997)
 
 
Názov: 
Slovenská sporiteľňa, a.s. Mestská pobočka Galanta
  (od: 04.11.1996 do: 21.07.1997)
Sídlo: 
Mierové nám. 2
Galanta
  (od: 04.11.1996 do: 21.07.1997)
Vedúci: 
Ing. Libuša Baranová
Vlčanská 6
Šaľa
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.11.1996 do: 21.07.1997)
 
 
Názov: 
Slovenská sporiteľňa, a.s., Mestská pobočka Trenčín
  (od: 26.06.1997 do: 21.07.1997)
Sídlo: 
Mierové nám. 4
Trenčín
  (od: 26.06.1997 do: 21.07.1997)
Vedúci: 
Ing. Marián Füry
Družstevná 679
Čachtice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.06.1997 do: 21.07.1997)
 
 
Názov: 
Slovenská sporiteľňa, a.s., Mestská pobočka Žilina
  (od: 26.06.1997 do: 21.07.1997)
Sídlo: 
nám. Ľudovíta Štúra 3, pošt. priečinok A-26
Žilina
  (od: 26.06.1997 do: 21.07.1997)
Vedúci: 
Ing. Ján Ptačin
126
Klin
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.06.1997 do: 21.07.1997)
 
 
Názov: 
Slovenská sporiteľňa, a.s., Mestská pobočka Bratislava
  (od: 26.06.1997 do: 21.07.1997)
Sídlo: 
nám. SNP 18
Bratislava
  (od: 26.06.1997 do: 21.07.1997)
Vedúci: 
Ing. Ivan Želikovský
J.Hanulu 826/38
Spišská Nová Ves
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.06.1997 do: 21.07.1997)
 
 
Názov: 
Slovenská sporiteľňa, a.s., Mestská pobočka Čadca
  (od: 26.06.1997 do: 21.07.1997)
Sídlo: 
Palárikova 24
Čadca
  (od: 26.06.1997 do: 21.07.1997)
Vedúci: 
Ing. Anna Grigová
128
Rudinka
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.06.1997 do: 21.07.1997)
 
 
Názov: 
Slovenská sporiteľňa, a.s., Mestská pobočka Poprad
  (od: 26.06.1997 do: 21.07.1997)
Sídlo: 
Štefánikova 15
Poprad
  (od: 26.06.1997 do: 21.07.1997)
Vedúci: 
Ing. Ferdinand Kubenko
Topoľová 5/3
Spišská Nová Ves
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.06.1997 do: 21.07.1997)
 
 
Názov: 
Slovenská sporiteľňa, a.s., Mestská pobočka Dunajská Streda
  (od: 26.06.1997 do: 21.07.1997)
Sídlo: 
Hlavná 23
Dunajská Streda
  (od: 26.06.1997 do: 21.07.1997)
Vedúci: 
Ing. Bohumír Kóňa
Svätojánska 5/9
Komárno
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.06.1997 do: 21.07.1997)
 
 
Názov: 
Slovenská sporiteľňa, a.s., Mestská pobočka Martin
  (od: 26.06.1997 do: 21.07.1997)
Sídlo: 
Osloboditeľov 9
Martin
  (od: 26.06.1997 do: 21.07.1997)
Vedúci: 
Ing. Michal Dojčan
M. Dulu 48
Martin
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.06.1997 do: 21.07.1997)
 
 
Názov: 
Slovenská sporiteľňa, a.s., Mestská pobočka Žiar nad Hronom
  (od: 26.06.1997 do: 21.07.1997)
Sídlo: 
Nám. Matice slovenskej 19
Žiar nad Hronom
  (od: 26.06.1997 do: 21.07.1997)
Vedúci: 
Ing. Mária Jackuliaková
Svitavská 10/34
Žiar nad Hronom
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.06.1997 do: 21.07.1997)
 
 
Názov: 
Slovenská sporiteľňa, a.s., Mestská pobočka Stará Ľubovňa
  (od: 26.06.1997 do: 21.07.1997)
Sídlo: 
Levočská 7
Stará Ľubovňa
  (od: 26.06.1997 do: 21.07.1997)
Vedúci: 
JUDr. Viera Komanová
17. novembra 31
Stará Ľubovňa
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.06.1997 do: 21.07.1997)
 
 
Názov: 
Slovenská sporiteľňa, a.s., Mestská pobočka Spišská Nová Ves
  (od: 26.06.1997 do: 21.07.1997)
Sídlo: 
Štefánikovo nám. 3
Spišská Nová Ves
  (od: 26.06.1997 do: 21.07.1997)
Vedúci: 
Ing. Stanislav Dzurňák
Francisciho 42
Levoča
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.06.1997 do: 21.07.1997)
 
 
Názov: 
Slovenská sporiteľňa, a.s. Mestská pobočka Spišská Nová Ves
  (od: 04.11.1996 do: 25.06.1997)
Sídlo: 
Štefánikovo nám. 3
Spišská Nová Ves
  (od: 04.11.1996 do: 25.06.1997)
Vedúci: 
Ing. Ivan Želikovský
Fraňa Kráľa 10/12
Spišská Nová Ves
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.11.1996 do: 25.06.1997)
 
 
Názov: 
Slovenská sporiteľňa, a.s. Mestská pobočka Čadca
  (od: 07.02.1996 do: 25.06.1997)
Sídlo: 
Palárikova 91
Čadca
  (od: 07.02.1996 do: 25.06.1997)
Vedúci: 
Ing. Anna Grigová
128
Rudinka
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.02.1996 do: 25.06.1997)
 
 
Názov: 
Slovenská sporiteľňa, a.s. Mestská pobočka Žiar nad Hronom
  (od: 04.11.1996 do: 25.06.1997)
Sídlo: 
nám. Matice Slovenskej 21
Žiar nad Hronom
  (od: 04.11.1996 do: 25.06.1997)
Vedúci: 
Ing. Mária Jackuliaková
Svitavská 10/34
Žiar nad Hronom
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.11.1996 do: 25.06.1997)
 
 
Názov: 
Slovenská sporiteľňa, a.s. Mestská pobočka Stará Ľubovňa
  (od: 04.11.1996 do: 25.06.1997)
Sídlo: 
nám. gen. Štefánika 5
Stará Ľubovňa
  (od: 04.11.1996 do: 25.06.1997)
Vedúci: 
JUDr. Viera Komanová
17. novembra 31
Stará Ľubovňa
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.11.1996 do: 25.06.1997)
 
 
Názov: 
Slovenská sporiteľňa, a.s. Mestská pobočka Martin
  (od: 04.11.1996 do: 25.06.1997)
Sídlo: 
Osloboditeľov 9
Martin
  (od: 04.11.1996 do: 25.06.1997)
Vedúci: 
Ing. Ida Pálešová
Jánošíkova 47
Martin
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.11.1996 do: 25.06.1997)
 
 
Názov: 
Slovenská sporiteľňa, a.s. Mestská pobočka Poprad
  (od: 07.02.1996 do: 25.06.1997)
Sídlo: 
nám. sv. Egídia 95
Poprad
  (od: 07.02.1996 do: 25.06.1997)
Vedúci: 
Ing. Elvíra Brugošová
sv. Egídia 2950/88
Poprad
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.02.1996 do: 25.06.1997)
 
 
Názov: 
Slovenská sporiteľňa, a.s. Mestská pobočka Bratislava
  (od: 07.02.1996 do: 25.06.1997)
Sídlo: 
nám. SNP 18
Bratislava
  (od: 07.02.1996 do: 25.06.1997)
Vedúci: 
Eva Hudecová
Ondrejovova 15
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.02.1996 do: 25.06.1997)
 
 
Názov: 
Slovenská sporiteľňa, a.s. Mestská pobočka Dunajská Streda
  (od: 04.11.1996 do: 25.06.1997)
Sídlo: 
Hlavná 23
Dunajská Streda
  (od: 04.11.1996 do: 25.06.1997)
Vedúci: 
Ing. Janka Gódányová
Jilemnického 337
Dunajská Streda
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.11.1996 do: 25.06.1997)
 
 
Názov: 
Slovenská sporiteľňa, a.s. Mestská pobočka Galanta
  (od: 07.02.1996 do: 03.11.1996)
Sídlo: 
Mierové nám. 2
Galanta
  (od: 07.02.1996 do: 03.11.1996)
Vedúci: 
Katarína Ševčenková
Parková 760/4
Galanta
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.02.1996 do: 03.11.1996)
 
 
Názov: 
Slovenská sporiteľňa, a.s. Mestská pobočka Spišská Nová Ves
  (od: 07.02.1996 do: 03.11.1996)
Sídlo: 
Štefánikovo nám. 5
Spišská Nová Ves
  (od: 07.02.1996 do: 03.11.1996)
Vedúci: 
Ing. Ivan Želikovský
Fraňa Kráľa 10/12
Spišská Nová Ves
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.02.1996 do: 03.11.1996)
 
 
Názov: 
Slovenská sporiteľňa, a.s., Mestská pobočka Spišská Nová Ves
  (od: 09.02.1995 do: 06.02.1996)
Sídlo: 
Štefánikovo nám. 5
Spišská Nová Ves
  (od: 09.02.1995 do: 06.02.1996)
Vedúci: 
Ing. Marta Šimková
Sama Chalupku 37
Spišská Nová Ves
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.02.1995 do: 06.02.1996)
 
 
Názov: 
Slovenská sporiteľňa, a.s., Mestská pobočka Poprad
  (od: 09.02.1995 do: 06.02.1996)
Sídlo: 
nám. sv. Egídia 95
Poprad
  (od: 09.02.1995 do: 06.02.1996)
Vedúci: 
Ing. Elvíra Brugošová
sv. Egídia 2950/88
Poprad
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.02.1995 do: 06.02.1996)
 
 
Názov: 
Slovenská sporiteľňa, a.s., Mestská pobočka Humenné
  (od: 09.02.1995 do: 06.02.1996)
Sídlo: 
nám. Slobody 13/25
Humenné
  (od: 09.02.1995 do: 06.02.1996)
Vedúci: 
Štefan Ondica
Udavské 147
Humenné
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.02.1995 do: 06.02.1996)
 
 
Názov: 
Slovenská sporiteľňa, a.s., Mestská pobočka Topoľčany
  (od: 09.02.1995 do: 06.02.1996)
Sídlo: 
Stummerova 6
Topoľčany
  (od: 09.02.1995 do: 06.02.1996)
Vedúci: 
Ing. Pavol Bednárik
Stummerova 2625/113
Topoľčany
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.02.1995 do: 06.02.1996)
 
 
Názov: 
Slovenská sporiteľňa, a.s., I. mestská pobočka Košice
  (od: 09.02.1995 do: 06.02.1996)
Sídlo: 
Hlavná 103
Košice
  (od: 09.02.1995 do: 06.02.1996)
Vedúci: 
Ing. Jana Švedová
Lomonosovova 24
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.02.1995 do: 06.02.1996)
 
 
Názov: 
Slovenská sporiteľňa, a.s., II. mestská pobočka Košice
  (od: 09.02.1995 do: 06.02.1996)
Sídlo: 
Štúrova 5
Košice
  (od: 09.02.1995 do: 06.02.1996)
Vedúci: 
Ing. Ivan Nemčík
Poničanova 54
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.02.1995 do: 06.02.1996)
 
 
Názov: 
Slovenská sporiteľňa, a.s., I. mestská pobočka Banská Bystrica
  (od: 09.02.1995 do: 06.02.1996)
Sídlo: 
Janka Kráľa 3, pošt. priečinok 474
Banská Bystrica
  (od: 09.02.1995 do: 06.02.1996)
Vedúci: 
Anna Kmeťová
Podlavická 37
Banská Bystrica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.02.1995 do: 06.02.1996)
 
 
Názov: 
Slovenská sporiteľňa, a.s., II. mestská pobočka Banská Bystrica
  (od: 09.02.1995 do: 06.02.1996)
Sídlo: 
nám. Štefana Moyzesa 8
Banská Bystrica
  (od: 09.02.1995 do: 06.02.1996)
Vedúci: 
Božena Kostiviarová
Lúčna 40
Nemce
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.02.1995 do: 06.02.1996)
 
 
Názov: 
Slovenská sporiteľňa, a.s., Mestská pobočka Čadca
  (od: 09.02.1995 do: 06.02.1996)
Sídlo: 
Palárikova 91
Čadca
  (od: 09.02.1995 do: 06.02.1996)
Vedúci: 
Ing. Peter Bednár
Dlhomíra Poľského 1054/13
Kysucké Nové Mesto
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.02.1995 do: 06.02.1996)
 
 
Názov: 
Slovenská sporiteľňa, a.s., Mestská pobočka Veľký Krtíš
  (od: 09.02.1995 do: 06.02.1996)
Sídlo: 
Komenského 3
Veľký Krtíš
  (od: 09.02.1995 do: 06.02.1996)
Vedúci: 
Magdaléna Mihaleje
Červenej Armády 4
Veľký Krtíš
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.02.1995 do: 06.02.1996)
 
 
Názov: 
Slovenská sporiteľňa, a.s., Mestská pobočka Zvolen
  (od: 09.02.1995 do: 06.02.1996)
Sídlo: 
nám. SNP 6/11
Zvolen
  (od: 09.02.1995 do: 06.02.1996)
Vedúci: 
Ing. Irena Konkoľová
Lesnícka 1405/3
Zvolen
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.02.1995 do: 06.02.1996)
 
 
Názov: 
Slovenská sporiteľňa, a.s., Mestská pobočka Nitra
  (od: 09.02.1995 do: 06.02.1996)
Sídlo: 
Štefánikova tr. 10
Nitra
  (od: 09.02.1995 do: 06.02.1996)
Vedúci: 
Ing. Emil Holka
Ľ. Okánika 8
Nitra
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.02.1995 do: 06.02.1996)
 
 
Názov: 
Slovenská sporiteľňa, a.s., Mestská pobočka Bratislava
  (od: 09.02.1995 do: 06.02.1996)
Sídlo: 
nám. SNP 18
Bratislava
  (od: 09.02.1995 do: 06.02.1996)
Vedúci: 
Ing. Milan Zemaník
Nejedlého 14
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.02.1995 do: 06.02.1996)
 
 
Názov: 
Slovenská sporiteľňa, a.s., Pobočka ústredia Bratislava
  (od: 09.02.1995 do: 06.02.1996)
Sídlo: 
Odborárske nám. 8
Bratislava
  (od: 09.02.1995 do: 06.02.1996)
Vedúci: 
Ing. Anna Cingelová
Vl. Clementisa 23
Trnava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.02.1995 do: 06.02.1996)
 
 
Názov: 
Slovenská sporiteľňa, a.s. Mestská pobočka Galanta
  (od: 09.02.1995 do: 06.02.1996)
Sídlo: 
Mierové námestie 2
Galanta
  (od: 09.02.1995 do: 06.02.1996)
Vedúci: 
Zoltán Farkaš
Kpt. Jaroša 1287/26
Šaľa
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.02.1995 do: 06.02.1996)
 
 
Výška základného imania: 
212 000 000 EUR Rozsah splatenia: 212 000 000 EUR
  (od: 19.02.2009)
6 374 207 000 Sk
  (od: 21.03.2000 do: 18.02.2009)
2 074 207 000 Sk
  (od: 31.03.1994 do: 20.03.2000)
Akcie: 
Počet: 212000
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 EUR
  (od: 19.02.2009)
Počet: 2074207
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 09.11.2000 do: 18.02.2009)
Počet: 42
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 000 000 Sk
  (od: 09.11.2000 do: 18.02.2009)
Počet: 100000
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 09.11.2000 do: 18.02.2009)
Počet: 2074207
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 21.03.2000 do: 08.11.2000)
Počet: 43
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 000 000 Sk
  (od: 21.03.2000 do: 08.11.2000)
Počet: 2074207
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 04.11.1996 do: 20.03.2000)
Počet: 1866786
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 31.03.1994 do: 03.11.1996)
Počet: 207421
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 31.03.1994 do: 03.11.1996)
Akcionár: 
Erste Group Bank AG
Am Belvedere 1
Viedeň A-1100
Rakúska republika
  (od: 17.08.2022)
EGB Ceps Holding GmbH
Graben 21
Viedeň 1010
Rakúska republika
  (od: 10.10.2009 do: 14.04.2015)
Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Graben 21
Viedeň 1010
Rakúska republika
  (od: 09.02.2005 do: 08.09.2008)
Erste Group Bank AG
Am Belvedere 1
Viedeň 1100
Rakúska republika
  (od: 15.04.2015 do: 16.08.2022)
Erste Group Bank AG
Graben 21
Viedeň 1010
Rakúska republika
  (od: 09.09.2008 do: 09.10.2009)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou Fondu národného majetku SR so sídlom v Bratislave zo dňa 15.03.1994 osvedčenou notárskym zápisom číslo N 56/94, Nz 57/94 spísaným pred notárkou JUDr. Helenou Hrušovskou podľa § 162 Obch. zák. a § 12 ods.1 písm. a) zák. č. 253/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky vo veciach prevodov majetku štátu na iné osoby a o FNM SR v súlade so schváleným privatizačným projektom podniku š.p. Slovenská štátna sporiteľňa. Stary spis: Sa 1175
  (od: 31.03.1994)
Notárska zápisnica zo dňa 22.6.1994 č. N 77/94, Nz 77/94. Stary spis: Sa 1175
  (od: 13.07.1994)
Zápisnica č. 17 z rokovania predstavenstva zo dňa 09. a 13.09.1994, na ktorom bol schválený organizačný poriadok Slovenskej sporiteľne, a.s. Stary spis: Sa 1175
  (od: 09.02.1995)
Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia konaného dňa 30.1.1995, na ktorom boli schválené personálne zmeny v dozornej rade. Stary spis: Sa 1175
  (od: 27.06.1995)
Na valnom zhromaždení dňa 12.6.1995, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 148/95, Nz 147/95 napísanej dňa 12.6.1995 bola schválená zmena stanov, zmena členov dozornej rady, Zápisnica z mimoriadného zasadnutia dozornej rady dňa 15.6.1995 na ktorej boli schválení a vymenovaní členovia predstavenstva. Stary spis: Sa 1175
  (od: 04.07.1995)
Predmet činnosti odštepných závodov zapísaných v obchodnom registri vo vložke č. Sa 1175/B je totožný s predmetom činnosti akciovej spoločnosti Slovenská sporiteľňa, a.s. Stary spis: Sa 1175
  (od: 13.11.1995)
Výpis z uznesenia č. 23 predstavenstva zo dňa 18.10.1995. Výpis z uznesenia predstavenstva zo dňa 21.11.1995. Výpis z uznesenia predstavenstva zo dňa 11.1.1996. Stary spis: Sa 1175
  (od: 07.02.1996)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 100/96, Nz 97/96 zo dňa 3.6.1996 na ktorom bola schválená zmena stanov. Výpis z uznesenia predstavenstva konaného dňa 20.8.1996. Národná banka Slovenska udelila dňom 19. júla 1996 povolenie na výkon bankových činností. Stary spis: Sa 1175
  (od: 04.11.1996)
Notárska zápisnica Nz 506/96 zo dňa 11.11.1996. Stary spis: Sa 1175
  (od: 11.02.1997)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 12.5.1997, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. Nz 146/97. Stary spis: Sa 1175
  (od: 22.07.1997)
Zmena stanov v časti sídlo spoločnosti, schválená valným zhromaždením dňa 18.12.1997, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 459/97, Nz 479/97. Stary spis: Sa 1175
  (od: 10.02.1998)
Valné zhromaždenie akciovej spoločnosti rozhodlo dňa 19.5.1998 o zmene stanov spoločnosti.
  (od: 10.03.1999)
Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia Valného zhromaždenia, uskutočneného dňa 26.11.1998, v NZ 357/98, napísaná dňa 26.11.1998 v Notárskom úrade JUDr. Oľgy Felbovej, Bratislava, Panská 6, a Valného zhromaždenia uskutočneného dňa 17.12.1998 v NZ 489/98, napísanej v NÚ JUDr. Tatiany Sweighoferovej, Bratislava, Mickiewiczova 10, ktorým boli upravené stanovy v článku IX. bod 1, písm. d/, a v čl. XII. bod 3. V čl. XII. sa ruší bod 12, pričom body 13 - 20, sa prečísľujú na body 12 - 19.
  (od: 26.04.1999)
Na valnom zhromaždení dňa 27.05.1999, ktorého konanie bolo osvedčené v NZ č. 217/99 napísanej v notárskom úrade JUDr. Tatiany Schweighoferovej v Bratislave, bola schválená zmena stanov spoločnosti.
  (od: 16.08.1999)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 7.12.1999, ktorého konanie bolo osvedčené notárskou zápisnicou N 487/99, Nz 473/99 spísanou notárkou JUDr. Tatianou Schweighoferovou, schválené zvýšenie základného imania, zmena stanov spoločnosti, personálne zmeny v dozornej rade a udelený súhlas na kúpu podniku Priemyselnej banky, a.s. Košice. Výpis z uznesenia predstavenstva zo dňa 8.12.1999. Výpis uznesenia z rokovania dozornej rady zo dňa 25.2.2000. Vyhlásenie výsledkov volieb členov dozornej rady volených zamestnancami dňa 23.9.1999.
  (od: 21.03.2000)
Na valnom zhromaždení dňa 31.5.2000, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici č. N 228/00, Nz 222/00 napísanej v notárskom úrade JUDr. Tatiany Schweighoferovej v Bratislave dňa 31.5.2000 bola schválená zmena stanov spoločnosti.
  (od: 12.09.2000)
Zmena stanov spoločnosti schválená na valnom zhromaždení dňa 3.11.2000, priebeh ktorého osvedčuje notárska zápisnica N 465/00, Nz 453/00 spísaná dňa 3.11.2000 notárkou JUDr. Tatianou Schweighoferovou.
  (od: 09.11.2000)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 10.11.2000. Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení dňa 17.1.2001 ktorého priebeh osvedčuje notársku zápisnicu N 22/01, Nz 21/01 zo dňa 17.1.2001 spísaná JUDr. Tatianou Schweighoferovou. Zmena stanov schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 4.4.2001, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N/131/01, Nz 128/01 zo dňa 4.4.2001 spísaná notárkou JUDr. Tatianou Schweighoferovou.
  (od: 08.06.2001)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 5.4.2001. Mimoriadne rozhodnutie dozornej rady per rollam zo dňa 25.4.2001. Menovací dekrét zo dňa 20.6.2000.
  (od: 08.11.2001)
Rozhodnutie predstavenstva akciovej spoločnosti o udelení prokúry zo dňa 15.1.2002. Notárska zápisnica č. N 273/01, Nz 268/01 zo dňa 29.6.2001 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (od: 15.03.2002)
Vyhlásenie volebnej komisie o výsledku volieb členov dozornej rady volených zamestnancami zo dňa 16.5.2001.
  (od: 26.03.2002)
Zmena stanov spoločnosti schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 13.2.2002, priebeh ktorého osvedčuje notárska zápisnica N 93/02, Nz 92/02 spísaná dňa 13.2.2002 notárkou JUDr.Tatianou Schweighoferovou.
  (od: 30.05.2002)
Uznesenie predstavenstva spoločnosti zo dňa 19.3.2002, ktorým bolo rozhodnuté o zrušení mestských pobočiek ako odštepných závodov ku dňu 31.5.2002.
  (od: 31.05.2002)
Notárska zápisnica N 250/02, Nz 245/02 zo dňa 14.5.2002 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 10.5.2002, na ktorom boli schválené zmeny v dozornej rade. Výpis z uznesenia predstavenstva zo dňa 15.1.2002.
  (od: 18.11.2002)
Zápisnica hlavnej volebnej komisie o priebehu a výsledkoch hlasovania odvolávania členov dozornej rady volených zamestnancami zo dňa 13.3.2003. Doc. Ing. Juraj Stern, CSc. - deň zániku funkcie 13.3.2003. Gabriel Eichler - deň zániku funkcie 13.3.2003. Ing. Ľubica Strnádová - deň zániku funkcie 13.3.2003. JUDr. Renáta Hitterová - deň zániku funkcie 13.3.2003. Zmena stanov spoločnosti schválená na riadnom valnom zhromaždení dňa 30.4.2003, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 247/2003, Nz 32820/2003, spísaná notárkou JUDr. Tatianou Schweighoferovou.
  (od: 30.10.2003)
Ing. Juraj Renčko CSc. - deň zániku funkcie 11.6.2003. Mag. Herbert Martinetz - deň zániku funkcie: 11.9.2003.
  (od: 24.03.2004)
Osvedčenie o priebehu riadného valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 359/2004 Nz 43482/2004 napísanej dňa 21.05.2004 notárkou JUDr. Tatianou Schweighoferovou.
  (od: 28.06.2004)
Notárska zápisnica č. N 731/2004, Nz 71094/2004 zo dňa 21.09.2004 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. Leopold Weber, Mag. Bernhard Spalt , Mgr. Petr Papanek, Rogers David LeBaron, Marián Lieskovský - deň skončenia funkcie členov dozornej rady: 22.09.2004.
  (od: 25.10.2004)
Notárska zápisnica N 178/2005, Nz 19955/2005, NCRls 19674/2005 spísaná notárkou JUDr. Tatianou Schweighoferovou, ktorá osvedčuje priebeh riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 5.5.2005.
  (od: 07.06.2005)
Udelenie prokúry JUDr. Ing. Andrei Borguľovej dňa 06. 12. 2005, účinné od 13. 01. 2006.
  (od: 13.01.2006)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 16.02.2006.
  (od: 28.02.2006)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 17.2.2006.
  (od: 28.03.2006)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 5.4.2006.
  (od: 13.05.2006)
Zápisnica č. 34/2006 zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 15.8.2006.
  (od: 23.08.2006)
Výpis z protokolu č. 2/2007 z riadneho zasadnutia dozornej rady konaného dňa 20.6.2007.
  (od: 04.07.2007)
Výpis z protokolu zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 12.2.2008.
  (od: 20.03.2008)
Notárska zápisnica N 119/2008, 14029/2008, NCRls 13901/2008 zo dňa 4.4.2008.
  (od: 30.04.2008)
Protokol č. 24 zo zasadnutia predstavenstva SLSP, a.s. zo dňa 10.06.2008.
  (od: 27.06.2008)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 11.08.2008.
  (od: 22.08.2008)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 387/2008, Nz 42457/2008 zo dňa 9.10.2008.
  (od: 31.10.2008)
Zápisnica o výsledku volieb členov dozornej rady volených zamesmancami zo dňa 18.9.2008. Protokol č. 3/2008 zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 25.9.2008. Protokol č. 39/2008 zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 30.9.2008.
  (od: 07.11.2008)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. 18/2009, Nz 1348/2009, NCRls 1336/2009 zo dňa 20.01.2009.
  (od: 19.02.2009)
Výpis z protokolu č. 1/2009 z riadneho zasadnutia Dozornej rady zo dňa 18.02.2009. Výpis z protokolu č. 2/2009 z mimoriadneho zasadnutia Dozornej rady.
  (od: 01.03.2009)
Protokol č. 1/2009 zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 13.01.2009.
  (od: 27.03.2009)
Protokol č. 08/2009 zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 1.4.2009. Výpis z protokolu Dozornej rady č. 3/2009 zo dňa 31.3.2009.
  (od: 15.05.2009)
Notárska zápisnica N 179/2009, Nz 20717/2009 zo dňa 19.06.2009 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
  (od: 30.07.2009)
Výpis z protokolu č. 5/2009 z mimoriadneho zasadnutia dozornej rady.
  (od: 15.08.2009)
Protokol č. 25/2009 zo zasadnutia predstavenstva dňa 18.12.2009.
  (od: 20.01.2010)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia spísané vo forme notárskej zápsinice N 318/2010 Nz 10380/2010 zo dňa 25.03.2010.
  (od: 31.03.2010)
Protokol č. 2/2010 z riadneho zasadnutia dozornej rady zo dňa 26.05.2010.
  (od: 05.06.2010)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 14.09.2010.
  (od: 22.09.2010)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 556/2011, Nz 11206/2011, NCRls 11502/2011 zo dňa 29.03.2011.
  (od: 03.05.2011)
Protokol č. 23/2011 zo zasadnutia predstavenstva.
  (od: 07.06.2011)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 785/2012, Nz 10462/2012, NCRls 10729/2012 zo dňa 23.03.2012.
  (od: 18.04.2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 04.05.2012.
  (od: 17.05.2012)
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 30.11.2012
  (od: 22.12.2012)
Protokol č. 3/2013 z mimoriadneho zasadnutia Dozornej rady zo dňa 28.06.2013.
  (od: 17.07.2013)
Notárska zápisnica - Osvedčenie rozhodnutia jediného akcionára č. N 2565/2013 zo dňa 11.07.2013.
  (od: 14.08.2013)
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 20.09.2013.
  (od: 02.10.2013)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 19.12.2013
  (od: 20.02.2014)
Notárska zápisnica č. N 3104/2014, Nz 35921/2014, NCRls 36647/2014 zo dňa 01.10.2014.
  (od: 10.10.2014)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 23.10.2014 vo forme notárskej zápisnice č. N 3363/2014, Nz 39786/2014, NCRls 40554/2014. Zmluva o zlúčení zo dňa 23.10.2014 vo forme notárskej zápisnice č. N 3374/2014, Nz 39966/2014, NCRls 40738/2014.
  (od: 01.11.2014)
Výpis z Protokolu č. 02/2015 zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 29.05.2015.
  (od: 16.06.2015)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.09.2015.
  (od: 15.10.2015)
Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 3094/2015, Nz 39505/2015, NCRIs 40366/2015 zo dňa 29.10. 2015.
  (od: 06.11.2015)
Notárska zápisníca - Zmluva o zlúčení zo dňa 30.03.2016.
  (od: 23.04.2016)
Čestné vyhlásenie o uplynutí riadneho funkčného obdobia člena dozornej rady zo dňa 28.06.2016.
  (od: 09.07.2016)
Protokol č. 5/2016 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 22.12.2016. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 29.12.2016.
  (od: 24.01.2017)
Vzdanie sa funkcie člena dozornej rady zo dňa 13.02.2018.
  (od: 01.03.2018)
Právny predchodca: 
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
Erste Group IT SK, spol. s r.o. IČO: 36 700 991
Tomášikova 48
Bratislava 831 04
  (od: 23.04.2016)
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
Factoring Slovenskej sporiteľne, a.s. IČO: 35 849 665
Tomášikova 48
Bratislava 832 67
  (od: 01.11.2014)
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
Leasing Slovenskej sporiteľne, a.s. IČO: 35 865 491
Tomášikova 48
Bratislava 832 69
  (od: 06.11.2015)
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
S Slovensko, spol. s r.o. IČO: 35 812 419
Tomášikova 48
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04
  (od: 13.05.2021)
Dátum aktualizácie údajov:  20.05.2024
Dátum výpisu:  21.05.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR