Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  686/B

Business name: 
Investičný fond Hydroenergia a.s. v likvidácii v skratke IFH a.s. v likvidácii
  (from: 04/10/1996 until: 05/18/1997)
Investičný fond Hydroenergia a.s. v skratke IFH a.s.
  (from: 09/13/1994 until: 04/09/1996)
Registered seat: 
Miletičova 21
Bratislava
  (from: 09/13/1994 until: 05/18/1997)
Identification number (IČO): 
31 379 354
  (from: 09/13/1994)
Date of entry: 
09/13/1994
  (from: 09/13/1994)
Date of deletion: 
05/19/1997
  (from: 05/19/1997)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 05/19/1997)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 09/13/1994)
Objects of the company: 
zhromažďovanie peňažných prostriedkov od fyzických a právnických osôb a ich použitie k účasti na podnikaní v rozsahu podmienok daných zákonom číslo 248/1992 Zb. v znení jeho neskorších zmien a doplnkov
  (from: 09/13/1994 until: 05/18/1997)
kúpa cenných papierov
  (from: 09/13/1994 until: 05/18/1997)
účasť na podnikaní formou tichého spoločenstva
  (from: 09/13/1994 until: 05/18/1997)
kúpa a predaj nehnuteľností a hnuteľných vecí
  (from: 09/13/1994 until: 05/18/1997)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/10/1996 until: 05/18/1997)
Managing board
  (from: 09/13/1994 until: 04/09/1996)
Doc. Ing. Jozef Dančo , CSc
Révová 21
Bratislava
  (from: 09/13/1994 until: 04/09/1996)
Ing. Ladislav Harbula
Haydnova 21
Bratislava
  (from: 09/13/1994 until: 04/09/1996)
Ing. Peter Jakubík
Ožvoldíkova 9
Bratislava
  (from: 09/13/1994 until: 04/09/1996)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti koná likvidátor.
  (from: 04/10/1996 until: 05/18/1997)
Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti voči tretím osobám pred súdom a inými orgánmispôsobom a v rozsahu upravenom stanovami spoločnosti. Fond zastupuje predstavenstvo, jednotliví členoviapredstavenstva k tomu poverení predstavenstvom, pokiaľ sú k tomu predstaven- stvom písomne splnomocnení,prokuristi. Podpisovanie za fond sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísananému názvu spoločnostipripoja svoj podpis všetci členovia predstavenstva, prípadne jeden alebo niekoľkí členovia predstavenstva,pokiaľ boli na to predstavenstvom písomne splnomocnení.
  (from: 09/13/1994 until: 04/09/1996)
Capital: 
1 000 000 Sk
  (from: 09/13/1994 until: 05/18/1997)
Shares: 
Number of shares: 100
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 09/13/1994 until: 05/18/1997)
Supervisory board: 
Ing. Ivan Čarnogurský
Pod Zečákom 41
Bratislava
  (from: 09/13/1994 until: 05/18/1997)
Ing. Jozef Lehota
J. Slottu 36
Trnava
  (from: 09/13/1994 until: 05/18/1997)
Ing. Ľubor Salini
Brečtanová 17
Bratislava
  (from: 09/13/1994 until: 05/18/1997)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
Ing. Jozef Sámela
Vážska 19
Bratislava
  (from: 04/10/1996 until: 05/18/1997)
Other legal facts: 
Dňa 3.4.1997 bola odsúhlasená správa o prie- behu likvidácie Investičného fondu Hydro- energia a.s. v likvidácii, ktorú vypracoval likvidátor. Na základe tejto skutočnosti sa Investičný fond Hydroenergia a.s. vymazáva z obchodného registra. V Y M A Z U J E S A :Investič ý fond Hydroenergia a.s. v likvidá- cii sa vymazáva z obchodného registra. Stary spis: Sa 1260
  (from: 05/19/1997)
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice zo dňa 2.8. 1994 pod č. Nz 360/94 v súlade s §§ 154, 220 z.č. 513/91 Zb., štatút investičného fondu bol schválený ministerstvom financií SR v zmysle z.č. 248/1992 Zb. v znení z.č. 91/1994 Z.z. Stary spis: Sa 1260
  (from: 09/13/1994 until: 05/18/1997)
Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia konaného dňa 28.09.1995. Notárska zápisnica Nz 423/95 spísaná dňa 28.09.1995 osvedčujúca priebeh časti mimoriadného valného zhromaždenia, na ktorom bolo rozhodnuté o zrušení spoločnosti s likvidáciou a bol navrhnutý likvidátor. Rozhodnutie Ministerstva financií Slovenskej republiky číslo 036/1995/LIF zo dňa 14.12.1995 o odobratí povolenia č. 402/ 1994/IF a vymenovaní likvidátora. Stary spis: Sa 1260
  (from: 04/10/1996 until: 05/18/1997)
Date of updating data in databases:  05/25/2023
Date of extract :  05/28/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person