Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1088/B

Business name: 
VÚRUP, a.s.
  (from: 04/20/2011)
Registered seat: 
Vlčie hrdlo, P.O.BOX 50
Bratislava 23 820 03
  (from: 07/02/2005)
Identification number (IČO): 
35 691 310
  (from: 05/28/1996)
Date of entry: 
05/28/1996
  (from: 05/28/1996)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 05/28/1996)
Objects of the company: 
výskum a vývoj - aplikovaný výskum v oblasti spracovania ropy, vývoja palív, mazacích olejov, plastických mazív, asfaltov, petrochemických výrobkov, aditívov a syntetických zeolitov
  (from: 05/28/1996)
výroba a odbyt chemických výrobkov a iných základných anorganických chemických látok
  (from: 05/28/1996)
výroba a odbyt jedov a žieravín okrem zvlášť nebezpečných
  (from: 05/28/1996)
zabezpečenie komplexného toxikologického a ekotoxikologického výskumu účinnosti chemických látok a prípravkov
  (from: 05/28/1996)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 05/28/1996)
obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod
  (from: 05/28/1996)
obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti - veľkoobchod
  (from: 05/28/1996)
vydávanie časopisov a iných periodických publikácií
  (from: 05/28/1996)
poradenská, konzultačná a školiaca činnosť v oblasti vývoja, predaja a aplikácie palív, mazacích olejov, plastických mazív, asfaltov, petrochemických výrobkov a syntetických zeolitov
  (from: 05/28/1996)
spracovanie druhotných surovín
  (from: 05/28/1996)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
  (from: 05/28/1996)
výskum a vývoj v oblasti technológií na báze fyzikálnych, chemických a biologických procesov zameraných na ochranu životného prostredia /okrem skúšobníctva/
  (from: 01/23/1998)
sprostredkovateľsá činnosť
  (from: 01/23/1998)
konzultačná a poradenská činnosť v oblasti chemického a procesového inžinierstva, ochrany ovzdušia
  (from: 01/23/1998)
výkon bilančných, simulačných, optimalizačných, kontrolných a návrhových výpočtov aparátov až technológií /v oblasti chemického a procesného inžinierstva/ na báze mate- maticko-chemických výpočtov
  (from: 01/23/1998)
automatizované spracovanie a digitalizácia dát, grafickej dokumentácie pomocou výpočtovej techniky
  (from: 01/23/1998)
výskumné meranie výkonových a emisných charakteristík osobných a dodávkových automobilov /s výnimkou činnosti zasahujúcich do oblasti skušobníctva a metrológie/
  (from: 01/23/1998)
inžinierska činnosť v oblasti chemického a procesového inžinierstva, ochrany ovzdušia a merania procesných výpočtov /matematicko-chemické výpočty/
  (from: 01/23/1998)
vykonávanie skúšok a analytických rozborov vody, ovzdušia, pôdy a surovín, polotovarov a výrobkov chemického priemyslu - posudzovanie vplyvov na životnéí prostredie /okrem skúšobníctva/
  (from: 01/23/1998)
činnosť skúšobných laboratórií v zmysle osvedčenia o akreditácii
  (from: 06/14/2012)
prenájom nehnuteľností - nebytových priestorov, spojený s doplnkovými službami - obstarávateľské služby spojené s prenájmom
  (from: 10/21/2004)
prenájom strojov, prístrojov a zariadení
  (from: 10/21/2004)
odborné poradenstvo v oblasti integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia
  (from: 10/21/2004)
vykonávanie inšpekčných činností v rozsahu akreditácie
  (from: 06/14/2012)
kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie - meranie hluku v životnom a pracovnom prostredí, meranie vibrácií a merenie umelého osvetlenia
  (from: 11/04/2015)
geologický prieskum životného prostredia, terénne meračské práce, monitorovanie geologických faktorov životného prostredia, sanácia geologického prostredia, sanácia enviromentálnej záťaže, odborný geologický dohľad pri sanácii geologického prostredia a pri sanácii enviromentálnej záťaže
  (from: 11/04/2015)
kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie v rozsahu: - odber vzoriek ovzdušia pre pracovné prostredie - stanovenie prchavých organických látok, PAU, prachu a permanentných plynov
  (from: 12/10/2020)
Výkon činností v súlade s § 21 zákona č. 128/2015 Z.z. – vypracúvanie a aktualizovanie oznámenia, posúdenie rizika, vypracúvanie a aktualizovanie programu prevencie a bezpečnostného riadiaceho systému, vypracúvanie a aktualizovanie bezpečnostnej správy, vypracúvanie a aktualizovanie vnútorného havarijného plánu a podkladov do plánu ochrany
  (from: 09/24/2021)
Management body: 
Managing board
  (from: 05/28/1996)
Ing. Martin Demčák - Chairman of the Board of Directors
Budatínska 59
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 06
From: 05/01/2022
  (from: 06/18/2022)
Ing. Zsolt Novotný - Member of the Board of Directors
Hviezdna 1287/8
Dunajská Streda 929 01
From: 05/01/2022
  (from: 06/18/2022)
Ing. Miroslav Mrzula - Member of the Board of Directors
Podunajská 31
Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 821 06
From: 11/01/2022
  (from: 01/04/2023)
Acting in the name of the company: 
Štatutárnym orgánom spoločnosti je predstavenstvo. Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnostivo všetkých veciach. Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Podpisovaťza spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis najmenej dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (from: 06/18/2022)
Capital: 
2 594 520 EUR Paid up: 2 594 520 EUR
  (from: 11/04/2015)
Shares: 
Number of shares: 108105
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 24 EUR
  (from: 11/04/2015)
Stockholder: 
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1
Bratislava - mestská časť Ružinov 824 12
  (from: 06/30/2022)
Supervisory board: 
Ing. Róbert Hurný
Vavrinecká 52
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 52
From: 01/01/2021
  (from: 05/19/2021)
Monika Široká - predseda
Drieňová 1/D
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
From: 10/27/2022
  (from: 01/04/2023)
Csilla Kocsis
Jasná 13
Šamorín 931 01
From: 12/10/2022
  (from: 02/04/2023)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 29.3.1996 v súlade s ust. §§ 154 a nasl. Zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: Sa 1671
  (from: 05/28/1996)
Notárska zápisnica č. N 47/97, Nz 37/97 napísaná JUDr. Janou Mikušovou notárkou so sídlom v Bratislave zo dňa 28.4.1997 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 28.4.1997, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti. Stary spis: Sa 1671
  (from: 01/23/1998)
Zápisnica z VZ dňa 21.5.1999. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady dňa 14.6.1999.
  (from: 10/27/1999)
Zmena stanov schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 15.12.1999, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 310/99, Nz 280/99.
  (from: 04/12/2000)
Notárska zápisnica č. N 165/01, Nz 160/01 zo dňa 15.6.2001 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom sa rozhodlo o zmene stanov a odvolaní členov predstavenstva.
  (from: 11/21/2001)
Zápisnica z predstavenstva zo dňa 8.3.2002.
  (from: 08/05/2002)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.4.2002, Nz 156/02, N 156/02.
  (from: 12/15/2003)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 18.12.2003.
  (from: 04/02/2004)
Rozhodnutie jediného akcionára o zmene stanov vo forme notárskej zápisnice N 32/2005, Nz 3268/2005, NCRls 3217/2005 napísanej dňa 25.01.2004 notárom JUDr. Ivanom Macákom. Rozhodnutie jediného akcionára o zmene stanov vo forme notárskej zápisnice N 307/2005, Nz 30193/2005, NCRls 29747/2005 napísanej dňa 30.06.2005 notárom JUDr. Ludmilou Joanidisovou. Gábor Ratosi - funkcia člena a predsedu predstavenstva od 29.04.2002 do 30.06.2005.
  (from: 08/11/2005)
Notárska zápisnica č. N 372/2007, Nz 21045/2007, NCRls 20949/2007 zo dňa 30.05.2007. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 06.06.2007.
  (from: 07/31/2007)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notarskej zápisnice N 486/2008, Nz 21760/2008 zo dňa 23.05.2008.
  (from: 06/10/2008)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 29.5.2009.
  (from: 06/09/2009)
Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 348/2010 Nz 19069/2010 zo dňa 28.05.2010.
  (from: 06/15/2010)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 6.9.2010.
  (from: 09/15/2010)
Notárska zápisnica N 64/2011, Nz 12745/2011 zo dňa 8.4.2011 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára - zmena obchodného mena na VÚRUP, a.s.
  (from: 04/20/2011)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 13.04.2012.
  (from: 05/01/2012)
Notárska zápisnica č. N 365/2012, Nz 19124/2012, NCRls 19531/2012 zo dňa 30.05.2012.
  (from: 06/14/2012)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 23.08.2012.
  (from: 09/25/2012)
Notárska zápisnica - Osvedčenie o prijatých rozhodnutiach jediného akcionára vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia č. N 311/2013, Nz 16149/2013, NCR1s 16481/2013 zo dňa 16.05.2013 a Zápisnica zo zasadnutia volebnej komisie pre voľby do dozornej rady zo dňa 03.05.2013.
  (from: 05/24/2013)
Notárska zápisnica - Osvedčenie o Rozhodnutí jediného akcionára zo dňa 28.10.2015.
  (from: 11/04/2015)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 07.04.2016. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 23.03.2016.
  (from: 06/17/2016)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.07.2019.
  (from: 08/28/2019)
Date of updating data in databases:  05/25/2023
Date of extract :  05/28/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person