Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  1088/B

Obchodné meno: 
VÚRUP, a.s.
  (od: 20.04.2011)
SLOVNAFT VÚRUP, a.s.
  (od: 23.01.1998 do: 19.04.2011)
SLOVNAFT VÚRUP a.s.
  (od: 28.05.1996 do: 22.01.1998)
Sídlo: 
Vlčie hrdlo, P.O.BOX 50
Bratislava 23 820 03
  (od: 02.07.2005)
Vlčie hrdlo
Bratislava 824 12
  (od: 28.05.1996 do: 01.07.2005)
IČO: 
35 691 310
  (od: 28.05.1996)
Deň zápisu: 
28.05.1996
  (od: 28.05.1996)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 28.05.1996)
Predmet činnosti: 
výskum a vývoj - aplikovaný výskum v oblasti spracovania ropy, vývoja palív, mazacích olejov, plastických mazív, asfaltov, petrochemických výrobkov, aditívov a syntetických zeolitov
  (od: 28.05.1996)
výroba a odbyt chemických výrobkov a iných základných anorganických chemických látok
  (od: 28.05.1996)
výroba a odbyt jedov a žieravín okrem zvlášť nebezpečných
  (od: 28.05.1996)
zabezpečenie komplexného toxikologického a ekotoxikologického výskumu účinnosti chemických látok a prípravkov
  (od: 28.05.1996)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (od: 28.05.1996)
obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod
  (od: 28.05.1996)
obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti - veľkoobchod
  (od: 28.05.1996)
vydávanie časopisov a iných periodických publikácií
  (od: 28.05.1996)
poradenská, konzultačná a školiaca činnosť v oblasti vývoja, predaja a aplikácie palív, mazacích olejov, plastických mazív, asfaltov, petrochemických výrobkov a syntetických zeolitov
  (od: 28.05.1996)
spracovanie druhotných surovín
  (od: 28.05.1996)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
  (od: 28.05.1996)
výskum a vývoj v oblasti technológií na báze fyzikálnych, chemických a biologických procesov zameraných na ochranu životného prostredia /okrem skúšobníctva/
  (od: 23.01.1998)
sprostredkovateľsá činnosť
  (od: 23.01.1998)
konzultačná a poradenská činnosť v oblasti chemického a procesového inžinierstva, ochrany ovzdušia
  (od: 23.01.1998)
výkon bilančných, simulačných, optimalizačných, kontrolných a návrhových výpočtov aparátov až technológií /v oblasti chemického a procesného inžinierstva/ na báze mate- maticko-chemických výpočtov
  (od: 23.01.1998)
automatizované spracovanie a digitalizácia dát, grafickej dokumentácie pomocou výpočtovej techniky
  (od: 23.01.1998)
výskumné meranie výkonových a emisných charakteristík osobných a dodávkových automobilov /s výnimkou činnosti zasahujúcich do oblasti skušobníctva a metrológie/
  (od: 23.01.1998)
inžinierska činnosť v oblasti chemického a procesového inžinierstva, ochrany ovzdušia a merania procesných výpočtov /matematicko-chemické výpočty/
  (od: 23.01.1998)
vykonávanie skúšok a analytických rozborov vody, ovzdušia, pôdy a surovín, polotovarov a výrobkov chemického priemyslu - posudzovanie vplyvov na životnéí prostredie /okrem skúšobníctva/
  (od: 23.01.1998)
činnosť skúšobných laboratórií v zmysle osvedčenia o akreditácii
  (od: 14.06.2012)
prenájom nehnuteľností - nebytových priestorov, spojený s doplnkovými službami - obstarávateľské služby spojené s prenájmom
  (od: 21.10.2004)
prenájom strojov, prístrojov a zariadení
  (od: 21.10.2004)
odborné poradenstvo v oblasti integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia
  (od: 21.10.2004)
vykonávanie inšpekčných činností v rozsahu akreditácie
  (od: 14.06.2012)
kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie - meranie hluku v životnom a pracovnom prostredí, meranie vibrácií a merenie umelého osvetlenia
  (od: 04.11.2015)
geologický prieskum životného prostredia, terénne meračské práce, monitorovanie geologických faktorov životného prostredia, sanácia geologického prostredia, sanácia enviromentálnej záťaže, odborný geologický dohľad pri sanácii geologického prostredia a pri sanácii enviromentálnej záťaže
  (od: 04.11.2015)
kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie v rozsahu: - odber vzoriek ovzdušia pre pracovné prostredie - stanovenie prchavých organických látok, PAU, prachu a permanentných plynov
  (od: 10.12.2020)
Výkon činností v súlade s § 21 zákona č. 128/2015 Z.z. – vypracúvanie a aktualizovanie oznámenia, posúdenie rizika, vypracúvanie a aktualizovanie programu prevencie a bezpečnostného riadiaceho systému, vypracúvanie a aktualizovanie bezpečnostnej správy, vypracúvanie a aktualizovanie vnútorného havarijného plánu a podkladov do plánu ochrany
  (od: 24.09.2021)
kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie; - odber a meranie prachu, chemických, karcinogénnych a mutagénnych faktorov vo vnútornom a pracovnom ovzduší a meranie tepelno - vlhkostnej klímy
  (od: 22.04.2020 do: 09.12.2020)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 14.06.2012 do: 27.08.2019)
geologické práce v rozsahu: projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických úloh hydrogeologického prieskumu a geologického prieskumu životného prostredia; vykonávanie terénnych meračských prác pre geologický výskum a geologický prieskum; monitorovovanie geologických faktorov životného prostredia; sanácia geologického prostredia; sanácia enviromentálnej záťaže; odborný geologický dohľad
  (od: 25.09.2012 do: 23.05.2013)
geologické práce v rozsahu: projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických úloh geologického prieskumu životného prostredia; vykonávanie terénnych meračských prác pre geologický výskum a geologický prieskum; monitorovovanie geologických faktorov životného prostredia; sanácia geologického prostredia; sanácia enviromentálnej záťaže; odborný geologický dohľad
  (od: 24.05.2013 do: 03.11.2015)
hodnotenie rizika podľa § 6 zákona 261/2002 Z.z.
  (od: 21.10.2004 do: 23.09.2021)
vypracúvanie a aktualizácia bezpečnostnej správy podľa § 9 zákona 261/2002 Z.z.
  (od: 21.10.2004 do: 23.09.2021)
vypracúvanie a aktualizácia havarijných plánov podľa § 18 zákona 261/2002 Z.z.
  (od: 21.10.2004 do: 23.09.2021)
konzultačná a poradenská činnosť pri hodnotení rizika, vypracúvaní a aktualizácii havarijných plánov, vypracúvaní a aktualizácii bezpečnostnej správy podľa zákona 261/2002 Z.z.
  (od: 21.10.2004 do: 23.09.2021)
poskytovanie úverov nebankovým spôsobom z vlastných zdrojov spoločnosti
  (od: 11.08.2005 do: 23.09.2021)
kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie v rozsahu: - odber vzoriek ovzdušia v životnom a pracovnom prostredí, - kvalitatívne a kvantitatívne stanovenie chemických škodlivín ovzdušia
  (od: 10.06.2008 do: 27.08.2019)
činnosť autorizovanej osoby SKTC 143 podľa zákona č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rozsahu prílohy rozhodnutia o autorizácii na skúšanie určených výrobkov
  (od: 21.11.2001 do: 20.10.2004)
činnosť skúšobných laboratórií v zmysle osvedčenia o akreditácii § 26 Z.č. 264/1999
  (od: 21.11.2001 do: 13.06.2012)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 28.05.1996)
Ing. Martin Demčák - Predseda predstavenstva
Budatínska 59
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 06
Vznik funkcie: 01.05.2022
  (od: 18.06.2022)
Ing. Zsolt Novotný - Člen predstavenstva
Hviezdna 1287/8
Dunajská Streda 929 01
Vznik funkcie: 01.05.2022
  (od: 18.06.2022)
Ing. Miroslav Mrzula - Člen predstavenstva
Podunajská 31
Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 821 06
Vznik funkcie: 01.11.2022
  (od: 04.01.2023)
Ing. Daniel Bratský , CSc. - člen predstavenstva
Studenohorská 73
Bratislava 841 03
  (od: 28.05.1996 do: 20.11.2001)
Ing. Alica Eszényiová - členka predstavenstva
Čiližská 10
Bratislava 821 07
  (od: 28.05.1996 do: 20.11.2001)
Ing. Milan Fillo - člen predstavenstva
Chrobákova 41
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 16.06.2014
  (od: 15.06.2014 do: 17.06.2022)
Ing. Milan Fillo - člen predstavenstva
Chrobákova 41
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 16.06.2014 Skončenie funkcie: 30.04.2022
  (od: 18.06.2022 do: 17.06.2022)
Ing. Milan Fillo - člen predstavenstva
Nejedlého 69
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 01.06.2010
  (od: 15.06.2010 do: 14.06.2014)
Ing. Milan Fillo - člen predstavenstva
Nejedlého 69
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 01.06.2010 Skončenie funkcie: 15.06.2014
  (od: 15.06.2014 do: 14.06.2014)
János Gergely - člen predstavenstva
Záhumenná 322/16
Bratislava 851 10
Vznik funkcie: 29.04.2002
  (od: 15.12.2003 do: 20.10.2004)
János Gergely - člen predstavenstva
Záhumenná 322/16
Bratislava 851 10
Vznik funkcie: 29.04.2002 Skončenie funkcie: 02.07.2004
  (od: 21.10.2004 do: 20.10.2004)
Ing. Tibor Kántor - predseda
Gaštanový rad 480/11
Malé Dvorníky 929 01
Vznik funkcie: 15.04.2016
  (od: 17.06.2016 do: 27.08.2019)
Ing. Tibor Kántor - predseda
Gaštanový rad 480/11
Malé Dvorníky 929 01
Vznik funkcie: 15.04.2016 Skončenie funkcie: 31.07.2019
  (od: 28.08.2019 do: 27.08.2019)
Ing. Tibor Kántor - predseda
Malé Dvorníky 333
Malé Dvorníky 929 01
Vznik funkcie: 14.04.2012
  (od: 01.05.2012 do: 16.06.2016)
Ing. Tibor Kántor - predseda
Malé Dvorníky 333
Malé Dvorníky 929 01
Vznik funkcie: 14.04.2012 Skončenie funkcie: 14.04.2016
  (od: 17.06.2016 do: 16.06.2016)
Ing. Miroslav Michovcík , PhD. - člen
Silvánska 459/3
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 14.04.2012
  (od: 01.05.2012 do: 13.06.2012)
Ing. Miroslav Michvocík , PhD. - člen
Silvánska 459/3
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 14.04.2012
  (od: 14.06.2012 do: 16.06.2016)
Ing. Miroslav Michvocík , PhD. - člen
Silvánska 459/3
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 14.04.2012 Skončenie funkcie: 14.04.2016
  (od: 17.06.2016 do: 16.06.2016)
Ing. Miroslav Michvocík , PhD. - člen
Silvánska 459/3
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 15.04.2016
  (od: 17.06.2016 do: 04.12.2018)
Ing. Miroslav Michvocík , PhD. - člen
Silvánska 459/3
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 15.04.2016 Skončenie funkcie: 31.10.2018
  (od: 05.12.2018 do: 04.12.2018)
Ing. Jozef Mikulec , CSc. - predseda predstavenstva
Ambroseho 2
Bratislava 851 02
Skončenie funkcie: 29.04.2002
  (od: 28.05.1996 do: 14.12.2003)
Ing. Jozef Mikulec , CSc. - člen
Ambroseho 2
Bratislava 851 02
Vznik funkcie: 30.05.2007
  (od: 31.07.2007 do: 27.08.2008)
Ing. Jozef Mikulec , CSc. - člen
Kuklovská 503/72
Bratislava - Karlova Ves 841 04
Vznik funkcie: 30.05.2007
  (od: 28.08.2008 do: 14.09.2010)
Ing. Jozef Mikulec , CSc. - člen
Kuklovská 503/72
Bratislava - Karlova Ves 841 04
Vznik funkcie: 30.05.2007 Skončenie funkcie: 06.09.2010
  (od: 15.09.2010 do: 14.09.2010)
Ing. Jozef Mikulec , CSc. - člen predstavenstva
Ambroseho 2
Bratislava 851 02
Vznik funkcie: 29.04.2002
  (od: 15.12.2003 do: 30.07.2007)
Ing. Jozef Mikulec , CSc. - člen predstavenstva
Ambroseho 2
Bratislava 851 02
Vznik funkcie: 29.04.2002 Skončenie funkcie: 30.05.2007
  (od: 31.07.2007 do: 30.07.2007)
Ing. Miroslav Mrzula
Podunajská 31
Bratislava 821 06
Vznik funkcie: 01.11.2018
  (od: 05.12.2018 do: 03.01.2023)
Ing. Miroslav Mrzula
Podunajská 31
Bratislava 821 06
Vznik funkcie: 01.11.2018 Skončenie funkcie: 01.11.2022
  (od: 04.01.2023 do: 03.01.2023)
Ing. Pavol Náter - podpredseda predstavenstva
Škultétyho 16
Bratislava 831 03
Skončenie funkcie: 29.04.2002
  (od: 28.05.1996 do: 14.12.2003)
Ing. Gabriel Račka
Dúhová 26
Gbelce 943 42
Vznik funkcie: 07.09.2010
  (od: 15.09.2010 do: 30.04.2012)
Ing. Gabriel Račka
Dúhová 26
Gbelce 943 42
Vznik funkcie: 07.09.2010 Skončenie funkcie: 13.04.2012
  (od: 01.05.2012 do: 30.04.2012)
Gábor Rátosi - predseda predstavenstva
Stromová 10482/36
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 29.04.2002
  (od: 15.12.2003 do: 10.08.2005)
Gábor Rátosi - predseda predstavenstva
Stromová 10482/36
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 29.04.2002 Skončenie funkcie: 30.06.2005
  (od: 11.08.2005 do: 10.08.2005)
Ing. Roman Svitaň - Predseda predstavenstva
Dubová ulica 583/45
Miloslavov 900 42
Vznik funkcie: 01.05.2021
  (od: 19.05.2021 do: 17.06.2022)
Ing. Roman Svitaň - Predseda predstavenstva
Dubová ulica 583/45
Miloslavov 900 42
Vznik funkcie: 01.05.2021 Skončenie funkcie: 30.04.2022
  (od: 18.06.2022 do: 17.06.2022)
Artur Thernesz - predseda predstavenstva
Egres u. 3815/1. hrsz.
Szentendre H-2000
Maďarská republika
Vznik funkcie: 30.06.2005
  (od: 11.08.2005 do: 08.06.2009)
Artur Thernesz - predseda predstavenstva
Egres u. 3815/1. hrsz.
Szentendre H-2000
Maďarská republika
Vznik funkcie: 30.06.2005 Skončenie funkcie: 29.05.2009
  (od: 09.06.2009 do: 08.06.2009)
Artur Thernesz - predseda predstavenstva
Egres u. 3815/1. hrsz.
Szentendre H-2000
Maďarská republika
Vznik funkcie: 29.05.2009
  (od: 09.06.2009 do: 30.04.2012)
Artur Thernesz - predseda predstavenstva
Egres u. 3815/1. hrsz.
Szentendre H-2000
Maďarská republika
Vznik funkcie: 29.05.2009 Skončenie funkcie: 13.04.2012
  (od: 01.05.2012 do: 30.04.2012)
Ing. Pavol Valent - člen
Šamorínska 63
Bratislava 821 06
Vznik funkcie: 06.06.2007
  (od: 31.07.2007 do: 14.06.2010)
Ing. Pavol Valent - člen
Šamorínska 63
Bratislava 821 06
Vznik funkcie: 06.06.2007 Skončenie funkcie: 31.05.2010
  (od: 15.06.2010 do: 14.06.2010)
Ing. Mikuláš Varga - člen predstavenstva
Studenohorská 42
Bratislava 841 03
  (od: 28.05.1996 do: 20.11.2001)
Ing. Mikuláš Varga , CSc. - člen predstavenstva
Studenohorská 42
Bratislava 841 03
Skončenie funkcie: 29.04.2002
  (od: 21.11.2001 do: 14.12.2003)
Mikuláš Varga - člen
Studenohorská 42
Bratislava 841 03
Vznik funkcie: 02.07.2004
  (od: 21.10.2004 do: 30.07.2007)
Mikuláš Varga - člen
Studenohorská 42
Bratislava 841 03
Vznik funkcie: 02.07.2004 Skončenie funkcie: 06.06.2007
  (od: 31.07.2007 do: 30.07.2007)
Ing. Branislav Vinter - predseda
Rubínová 49
Bratislava 831 52
Vznik funkcie: 01.08.2019
  (od: 28.08.2019 do: 18.05.2021)
Ing. Branislav Vinter - predseda
Rubínová 49
Bratislava 831 52
Vznik funkcie: 01.08.2019 Skončenie funkcie: 30.04.2021
  (od: 19.05.2021 do: 18.05.2021)
Konanie menom spoločnosti: 
Štatutárnym orgánom spoločnosti je predstavenstvo. Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnostivo všetkých veciach. Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Podpisovaťza spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis najmenej dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (od: 18.06.2022)
Štatutárnym orgánom spoločnosti je predstavenstvo. Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnostivo všetkých veciach. Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Podpisovaťza spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis najmenej dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (od: 28.05.1996 do: 17.06.2022)
Prokúra: 
RNDr. Vladimíra Bilská , PhD.
Latorická 45
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 23.05.2008
  (od: 10.06.2008 do: 27.08.2008)
Ing. Daniel Bratský , CSc.
Studenohorská 73
Bratislava 841 03
Vznik funkcie: 02.04.2004
  (od: 02.04.2004 do: 14.06.2010)
Ing. Daniel Bratský , CSc.
Studenohorská 73
Bratislava 841 03
Vznik funkcie: 02.04.2004 Skončenie funkcie: 31.05.2010
  (od: 15.06.2010 do: 14.06.2010)
Ing. Valéria Hlavinová
Rajecká 28
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 02.04.2004
  (od: 02.04.2004 do: 14.06.2010)
Ing. Valéria Hlavinová
Rajecká 28
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 02.04.2004 Skončenie funkcie: 31.05.2010
  (od: 15.06.2010 do: 14.06.2010)
Ing. Anna Koštialová
Vlčie hrdlo 23
Bratislava 821 07
Skončenie funkcie: 08.12.2003
  (od: 05.08.2002 do: 01.04.2004)
RNDr. Vladimíra Ležovičová , PhD.
Latorická 12191/45
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 23.05.2008
  (od: 28.08.2008 do: 14.06.2010)
RNDr. Vladimíra Ležovičová , PhD.
Latorická 12191/45
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 23.05.2008 Skončenie funkcie: 31.05.2010
  (od: 15.06.2010 do: 14.06.2010)
Ing. Alica Mičíková , CSc.
Andrusovova 4
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 02.04.2004
  (od: 21.10.2004 do: 27.08.2008)
Ing. Alica Mičíková , CSc.
Nám. Sv. Františka 3440/8A
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 02.04.2004
  (od: 28.08.2008 do: 14.06.2010)
Ing. Alica Mičíková , CSc.
Nám. Sv. Františka 3440/8A
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 02.04.2004 Skončenie funkcie: 31.05.2010
  (od: 15.06.2010 do: 14.06.2010)
Ing. Anna Mičíková , CSc.
Andrusovova 4
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 02.04.2004
  (od: 02.04.2004 do: 20.10.2004)
Ing. Jozef Mikulec , CSc.
Amdroseho 2
Bratislava 851 02
  (od: 05.08.2002 do: 27.08.2008)
Ing. Jozef Mikulec , CSc.
Kuklovská 503/72
Bratislava - Karlova Ves 841 04
Vznik funkcie: 05.08.2002
  (od: 28.08.2008 do: 08.06.2009)
Ing. Jozef Mikulec , CSc.
Kuklovská 503/72
Bratislava - Karlova Ves 841 04
Vznik funkcie: 05.08.2002 Skončenie funkcie: 29.05.2009
  (od: 09.06.2009 do: 08.06.2009)
Ing. Mikuláš Varga , CSc.
Studenohorská 42
Bratislava 841 03
Skončenie funkcie: 08.12.2003
  (od: 05.08.2002 do: 01.04.2004)
Prokúrou splnomocňuje spoločnosť prokuristu na všetky právne úkony, ku ktorým dochádza pri prevádzke spoločnosti. Prokurista je oprávnený zastupovať a podpisovať za spoločnosť, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja prokuristi alebo jeden prokurista s jedným členom predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis. Prokurista podpisuje tým spôsobom, že k obchodnému menu spoločnosti, za ktorého koná, pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.
  (od: 31.07.2007 do: 14.06.2010)
Prokuristi sú splnomocnení na všetky právne úkony, ku ktorým dochádza pri prevádzke spoločnosti aj keď sa na ne vyžaduje osobitné plnomocenstvo. V prokúre nie je zahrnuté oprávnenie scudzovať nehnuteľnosti a zaťažovať ich. Na zastupovanie za spoločnosť je oprávnený každý z prokuristov samostatne. Prokurista podpisuje tým spôsobom, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a dodatku ,,prokurista´´ pripojí svoj podpis.
  (od: 05.08.2002 do: 30.07.2007)
Základné imanie: 
2 594 520 EUR Rozsah splatenia: 2 594 520 EUR
  (od: 04.11.2015)
3 589 086 EUR Rozsah splatenia: 3 589 086 EUR
  (od: 27.02.2009 do: 03.11.2015)
108 105 000 Sk
  (od: 23.01.1998 do: 26.02.2009)
103 251 000 Sk
  (od: 28.05.1996 do: 22.01.1998)
Akcie: 
Počet: 108105
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 24 EUR
  (od: 04.11.2015)
Počet: 108105
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 33,2 EUR
  (od: 27.02.2009 do: 03.11.2015)
Počet: 108105
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 12.04.2000 do: 26.02.2009)
Počet: 108105
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 23.01.1998 do: 11.04.2000)
Počet: 103251
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 28.05.1996 do: 22.01.1998)
Akcionár: 
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1
Bratislava - mestská časť Ružinov 824 12
  (od: 30.06.2022)
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1
Bratislava 824 12
  (od: 27.11.2018 do: 29.06.2022)
Dozorná rada: 
Ing. Róbert Hurný
Vavrinecká 52
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 52
Vznik funkcie: 01.01.2021
  (od: 19.05.2021)
Monika Široká - predseda
Drieňová 1/D
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
Vznik funkcie: 27.10.2022
  (od: 04.01.2023)
Csilla Kocsis
Jasná 13
Šamorín 931 01
Vznik funkcie: 10.12.2022
  (od: 04.02.2023)
Ing. Stanislav Bárta - predseda
Belinského 16
Bratislava 851 01
  (od: 27.10.1999 do: 20.10.2004)
Ing. Stanislav Bárta - predseda
Belinského 16
Bratislava 851 01
Skončenie funkcie: 02.07.2004
  (od: 21.10.2004 do: 20.10.2004)
Ing. Andrea Baumgartnerová
Púpavova 31
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 02.06.2013
  (od: 24.05.2013 do: 03.11.2015)
Ing. Andrea Baumgartnerová
Púpavova 31
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 02.06.2013 Skončenie funkcie: 26.10.2015
  (od: 04.11.2015 do: 03.11.2015)
Róbert Benčo
Budatínska 71
Bratislava 851 06
Vznik funkcie: 24.11.2004
  (od: 22.01.2005 do: 08.06.2009)
Róbert Benčo
Budatínska 71
Bratislava 851 06
Vznik funkcie: 24.11.2004 Skončenie funkcie: 07.05.2009
  (od: 09.06.2009 do: 08.06.2009)
Róbert Benčo
Budatínska 71
Bratislava 851 06
Vznik funkcie: 07.05.2009
  (od: 09.06.2009 do: 23.05.2013)
Róbert Benčo
Budatínska 71
Bratislava 851 06
Vznik funkcie: 07.05.2009 Skončenie funkcie: 02.05.2013
  (od: 24.05.2013 do: 23.05.2013)
Ing. Štefan Godó , PhD.
Trvalá 470
Baka 930 04
Vznik funkcie: 02.06.2013
  (od: 24.05.2013 do: 16.06.2016)
Ing. Štefan Godó , PhD.
Trvalá 470
Baka 930 04
Vznik funkcie: 02.06.2013 Skončenie funkcie: 02.06.2016
  (od: 17.06.2016 do: 16.06.2016)
Ing. Štefan Godó , PhD.
Trvalá 470
Baka 930 04
Vznik funkcie: 03.06.2016
  (od: 17.06.2016 do: 18.05.2021)
Ing. Štefan Godó , PhD.
Trvalá 470
Baka 930 04
Vznik funkcie: 03.06.2016 Skončenie funkcie: 31.12.2020
  (od: 19.05.2021 do: 18.05.2021)
Ing. Eva Hustá
Šustekova 27
Bratislava 851 04
  (od: 23.01.1998 do: 26.10.1999)
Ing. Eva Hustá - tajomníčka
Šustekova 27
Bratislava 851 04
  (od: 27.10.1999 do: 20.10.2004)
Ing. Eva Hustá - tajomníčka
Šustekova 27
Bratislava 851 04
Skončenie funkcie: 02.07.2004
  (od: 21.10.2004 do: 20.10.2004)
Ing. Štefan Jánošík
Škultétyho 16
Bratislava 831 03
  (od: 28.05.1996 do: 26.10.1999)
Ing. Štefan Jánošík - podpredseda
Škultétyho 16
Bratislava 831 03
  (od: 27.10.1999 do: 21.01.2005)
Ing. Štefan Jánošík - podpredseda
Škultétyho 16
Bratislava 831 03
Skončenie funkcie: 24.11.2004
  (od: 22.01.2005 do: 21.01.2005)
Ing. Ján Kavec , CSc. M.B.A.
Lotyšská 32
Bratislava 821 06
  (od: 28.05.1996 do: 26.10.1999)
Gabriela Kordošová - člen
Wolkrova 11
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 02.12.2016
  (od: 13.01.2017 do: 25.02.2019)
Gabriela Kordošová - člen
Wolkrova 11
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 02.12.2016 Skončenie funkcie: 26.10.2018
  (od: 26.02.2019 do: 25.02.2019)
Ing. Marta Molnárová
Jasovská 11
Bratislava 851 07
  (od: 28.05.1996 do: 22.01.1998)
Elena Strížová
Zadunajská cesta 3
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 03.05.2013
  (od: 24.05.2013 do: 12.01.2017)
Elena Strížová
Zadunajská cesta 3
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 03.05.2013 Skončenie funkcie: 02.12.2016
  (od: 13.01.2017 do: 12.01.2017)
Monika Široká
Drieňová 1/D
Bratislava 821 01
Vznik funkcie: 27.10.2015
  (od: 04.11.2015 do: 16.06.2016)
Monika Široká
Klimkovičova 13
Bratislava 841 01
Vznik funkcie: 02.07.2004
  (od: 21.10.2004 do: 30.07.2007)
Monika Široká
Klimkovičova 13
Bratislava 841 01
Vznik funkcie: 02.07.2004 Skončenie funkcie: 30.05.2007
  (od: 31.07.2007 do: 30.07.2007)
Monika Široká
Klimkovičova 13
Bratislava 841 01
Vznik funkcie: 30.05.2007
  (od: 31.07.2007 do: 14.06.2010)
Monika Široká
Klimkovičova 13
Bratislava 841 01
Vznik funkcie: 30.05.2007 Skončenie funkcie: 31.05.2010
  (od: 15.06.2010 do: 14.06.2010)
Monika Široká
Klimkovičova 13
Bratislava 841 01
Vznik funkcie: 01.06.2010
  (od: 15.06.2010 do: 23.05.2013)
Monika Široká
Klimkovičova 13
Bratislava 841 01
Vznik funkcie: 01.06.2010 Skončenie funkcie: 01.06.2013
  (od: 24.05.2013 do: 23.05.2013)
Monika Široká - predseda od 23.03.2016
Drieňová 1/D
Bratislava 821 01
Vznik funkcie: 27.10.2015
  (od: 17.06.2016 do: 03.01.2023)
Monika Široká - predseda od 23.03.2016
Drieňová 1/D
Bratislava 821 01
Vznik funkcie: 27.10.2015 Skončenie funkcie: 27.10.2022
  (od: 04.01.2023 do: 03.01.2023)
Miroslav Švatarák
Turčianska 31 A
Bratislava 821 09
Vznik funkcie: 02.07.2004
  (od: 21.10.2004 do: 30.07.2007)
Miroslav Švatarák
Turčianska 31 A
Bratislava 821 09
Vznik funkcie: 02.07.2004 Skončenie funkcie: 30.05.2007
  (od: 31.07.2007 do: 30.07.2007)
Miroslav Švatarák
Turčianska 31A
Bratislava 821 09
Vznik funkcie: 30.05.2007
  (od: 31.07.2007 do: 14.06.2010)
Miroslav Švatarák
Turčianska 31A
Bratislava 821 09
Vznik funkcie: 30.05.2007 Skončenie funkcie: 31.05.2010
  (od: 15.06.2010 do: 14.06.2010)
Miroslav Švatarák
Turčianska 31A
Bratislava 821 09
Vznik funkcie: 01.06.2010
  (od: 21.09.2010 do: 23.05.2013)
Miroslav Švatarák
Turčianska 31A
Bratislava 821 09
Vznik funkcie: 01.06.2010 Skončenie funkcie: 01.06.2013
  (od: 24.05.2013 do: 23.05.2013)
Miroslava Švatarák
Turčianska 31A
Bratislava 821 09
Vznik funkcie: 01.06.2010
  (od: 15.06.2010 do: 20.09.2010)
Csilla Kocsis - člen
Jasná 13
Šamorín 931 01
Vznik funkcie: 27.10.2018 Skončenie funkcie: 09.12.2022
  (od: 04.02.2023 do: 03.02.2023)
Csilla Kocsis - člen
Jasná 13
Šamorín 931 01
Vznik funkcie: 27.10.2018
  (od: 26.02.2019 do: 03.02.2023)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 29.3.1996 v súlade s ust. §§ 154 a nasl. Zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: Sa 1671
  (od: 28.05.1996)
Notárska zápisnica č. N 47/97, Nz 37/97 napísaná JUDr. Janou Mikušovou notárkou so sídlom v Bratislave zo dňa 28.4.1997 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 28.4.1997, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti. Stary spis: Sa 1671
  (od: 23.01.1998)
Zápisnica z VZ dňa 21.5.1999. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady dňa 14.6.1999.
  (od: 27.10.1999)
Zmena stanov schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 15.12.1999, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 310/99, Nz 280/99.
  (od: 12.04.2000)
Notárska zápisnica č. N 165/01, Nz 160/01 zo dňa 15.6.2001 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom sa rozhodlo o zmene stanov a odvolaní členov predstavenstva.
  (od: 21.11.2001)
Zápisnica z predstavenstva zo dňa 8.3.2002.
  (od: 05.08.2002)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.4.2002, Nz 156/02, N 156/02.
  (od: 15.12.2003)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 18.12.2003.
  (od: 02.04.2004)
Rozhodnutie jediného akcionára o zmene stanov vo forme notárskej zápisnice N 32/2005, Nz 3268/2005, NCRls 3217/2005 napísanej dňa 25.01.2004 notárom JUDr. Ivanom Macákom. Rozhodnutie jediného akcionára o zmene stanov vo forme notárskej zápisnice N 307/2005, Nz 30193/2005, NCRls 29747/2005 napísanej dňa 30.06.2005 notárom JUDr. Ludmilou Joanidisovou. Gábor Ratosi - funkcia člena a predsedu predstavenstva od 29.04.2002 do 30.06.2005.
  (od: 11.08.2005)
Notárska zápisnica č. N 372/2007, Nz 21045/2007, NCRls 20949/2007 zo dňa 30.05.2007. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 06.06.2007.
  (od: 31.07.2007)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notarskej zápisnice N 486/2008, Nz 21760/2008 zo dňa 23.05.2008.
  (od: 10.06.2008)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 29.5.2009.
  (od: 09.06.2009)
Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 348/2010 Nz 19069/2010 zo dňa 28.05.2010.
  (od: 15.06.2010)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 6.9.2010.
  (od: 15.09.2010)
Notárska zápisnica N 64/2011, Nz 12745/2011 zo dňa 8.4.2011 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára - zmena obchodného mena na VÚRUP, a.s.
  (od: 20.04.2011)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 13.04.2012.
  (od: 01.05.2012)
Notárska zápisnica č. N 365/2012, Nz 19124/2012, NCRls 19531/2012 zo dňa 30.05.2012.
  (od: 14.06.2012)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 23.08.2012.
  (od: 25.09.2012)
Notárska zápisnica - Osvedčenie o prijatých rozhodnutiach jediného akcionára vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia č. N 311/2013, Nz 16149/2013, NCR1s 16481/2013 zo dňa 16.05.2013 a Zápisnica zo zasadnutia volebnej komisie pre voľby do dozornej rady zo dňa 03.05.2013.
  (od: 24.05.2013)
Notárska zápisnica - Osvedčenie o Rozhodnutí jediného akcionára zo dňa 28.10.2015.
  (od: 04.11.2015)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 07.04.2016. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 23.03.2016.
  (od: 17.06.2016)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.07.2019.
  (od: 28.08.2019)
Dátum aktualizácie údajov:  24.03.2023
Dátum výpisu:  28.03.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)