Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1095/B

Business name: 
NN Životná poisťovňa, a.s.
  (from: 05/14/2015)
NN Životná poisťovňa, a. s.
  (from: 03/23/2015 until: 05/13/2015)
ING Životná poisťovňa, a.s.
  (from: 02/05/2004 until: 03/22/2015)
Nationale - Nederlanden poisťovňa a.s.
  (from: 06/05/1996 until: 02/04/2004)
Registered seat: 
Jesenského 4/C
Bratislava 811 02
  (from: 01/01/2016)
Trnavská cesta 50/B
Bratislava 821 02
  (from: 03/01/2007 until: 12/31/2015)
Jesenského 4/C
Bratislava 811 02
  (from: 10/26/2000 until: 02/28/2007)
Kolárska 6
Bratislava 811 06
  (from: 06/05/1996 until: 10/25/2000)
Identification number (IČO): 
35 691 999
  (from: 06/05/1996)
Date of entry: 
06/05/1996
  (from: 06/05/1996)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 06/05/1996)
Objects of the company: 
Povolenie sa vzťahuje na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta pre oblasť finančného sprostredkovania v sektore kapitálového trhu, doplnkového dôchodkového sporenia, prjímania vkladov, poskytovania úverov
  (from: 07/17/2010)
Povolenie sa vzťahuje na vykonávanie poisťovacej činnosti pre poistný druh životného poistenia pre poistné odvetvia určené osvedčením o rozsahu poisťovacej činnosti vydaným Národnou bankou Slovenska podľa prílohy č. 1 s názvom „ Klasifikácia poistných odvetví podľa poistných druhov“ k zákonu č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení: 1. Poistenie a) pre prípad dožitia, pre prípad smrti, pre prípad smrti alebo dožitia, pre prípad dožitia s možnosťou vrátenia poistného, poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami, b) dôchodkové poistenie, c) doplnkové poistenie uzavreté popri životnom poistení, najmä pre prípad ublíženia na zdraví vrátane práceneschopnosti, pre prípad smrti následkom úrazu a pre prípad invalidity následkom úrazu alebo choroby. 2. Poistenie pre prípad narodenia dieťaťa, poistenie prostriedkov na výživu a poistenie pre prípad uzavretia manželstva. 3. Poistenie uvedené v prvom bode písm. a) a b) a druhom bode spojené s investičnými fondmi. 6. Kapitalizačné operácie založené na aktuárskych výpočtoch, kde sa za vopred dohodnutú jednorazovú platbu alebo pravidelné platby prevezmú záväzky s určenou dobou trvania a v určenej výške.
  (from: 02/09/2016)
Povolenie sa vzťahuje na vykonávanie poisťovacej činnosti pre poistný druh neživotného poistenia pre poistné odvetvia neživotného poisteniaurčené rozhodnutím vydaným Národnou bankou Slovenska, ktorým sa rozširuje povolenie na vykonávanie poisťovacej činnosti podľa prílohy č. 1 s názvom „ Klasifikácia poistných odvetví podľa poistných druhov“ k zákonu č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení: 1. Poistenie úrazu (vrátane pracovných úrazov a chorôb z povolania) a) fixné peňažné plnenie, b) s plnením majúcim povahu odškodnenia, c) s kombinovaným plnením, d) cestujúcich, e) individuálne zdravotné poistenie. 2.Poistenie choroby a) fixné peňažné plnenie, b) s plnením majúcim povahu odškodnenia, c) s kombinovaným plnením, d) individuálne zdravotné poistenie.
  (from: 07/30/2016)
podnikanie v poisťovníctve na území SR.
  (from: 06/05/1996 until: 02/15/2004)
Podnikanie sa na základe povolenia Ministerstva financií SR pod č. 52/159/96 zo dňa 22.3.1996 vzťahuje na:
  (from: 06/05/1996 until: 02/15/2004)
a/ poisťovaciu činnosť
  (from: 06/05/1996 until: 02/15/2004)
b/ zábrannú činnosť
  (from: 06/05/1996 until: 02/15/2004)
c/ uzatváranie sprostredkovateľských zmlúv s fyzickými a právnickými osobami s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky pri dojednávaní poistenia v v jej prospech, pokiaľ to bude v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi
  (from: 06/05/1996 until: 02/15/2004)
d/ ďalšie činnosti súvisiace s poisťovacou činnosťou v zmysle § 7 ods. 3 zák. č. 24/1991 Zb.
  (from: 06/05/1996 until: 02/15/2004)
Podľa predložených všeobecných poistných podmienok sa povoľuje vykonávať životné poistenie a úrazové pripoistenie.
  (from: 06/05/1996 until: 02/15/2004)
Povolenie sa vzťahuje na vykonávanie poisťovacej činnosti, v rámci ktorej sa povoľujú vykonávať tieto poistné odvetvia pre poistný druh životného poistenia uvedené v časti A Klasifikácie poistných odvetví podľa poistných druhov, ktorá tvorí prílohu k zákonu o poisťovníctve: A - životné poistenie Poistné odvetvie 1. Poistenie pre prípad smrti, poistenie pre prípad dožitia, poistenie pre prípad smrti alebo dožitia, 2. Poistenie vena alebo prostriedkov na výživu detí, 3. Poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami, 4. Poistenie podľa bodov 1 a 3 spojené s investičným fondom, 5. Dôchodkové poistenie, 6. Poistenie pre prípad úrazu alebo choroby, ak je pripoistením podľa tohto poistného odvetvia uvedeného v bodoch 1 až 4.
  (from: 02/16/2004 until: 02/08/2016)
Povolenie sa vzťahuje na vykonávanie sprostredkovateľskej činnosti pre banky, pobočky zahraničných bánk, doplnkové dôchodkové spoločnosti a činnosť sprostredkovateľa investičných služieb
  (from: 07/28/2006 until: 07/16/2010)
Management body: 
Managing board
  (from: 06/05/1996)
Ing. Miroslava Jandorfová - člen predstavenstva
Nerudova 22
Bratislava 821 04
From: 06/06/2019
  (from: 07/20/2019)
Ing. Branislav Buštík - člen predstavenstva
Studenohorská 31
Bratislava 841 03
From: 06/06/2019
  (from: 07/20/2019)
Mgr. Martin Višňovský , PhD. - člen predstavenstva
Tibenského 10777/10
Bratislava 831 07
From: 10/26/2019
  (from: 11/08/2019)
Ing. Jozef Dúcky - člen predstavenstva
Tabaková 2954/1
Bratislava 811 07
From: 10/18/2019
  (from: 09/06/2022)
Ing. Peter Šterbák - Member of the Board of Directors
Komárovská 9/A
Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 821 06
From: 06/24/2021
  (from: 07/13/2021)
Ing. Peter Brudňák - Chairman of the Board of Directors
V záhradách 2028/4
Bratislava 811 02
From: 06/24/2021
  (from: 07/13/2021)
Ing. Boris Fošnár - Member of the Board of Directors
Kozia 5903/42A
Malacky 901 01
From: 03/07/2022
  (from: 03/22/2022)
Ing. Peter Jung - člen predstavenstva
Jura Hronca 3126/17
Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 02
From: 06/15/2022
  (from: 07/20/2022)
Zuzana Adamová
Laténska 26
Bratislava 851 10
From: 11/12/2003
  (from: 02/05/2004 until: 12/10/2008)
Zuzana Adamová
Laténska 26
Bratislava 851 10
From: 11/12/2003 Until: 12/01/2008
  (from: 12/11/2008 until: 12/10/2008)
Ing. Peter Brudňák - predseda predstavenstva
V záhradách 2028/4
Bratislava 811 02
From: 06/23/2016
  (from: 07/15/2016 until: 07/12/2021)
Ing. Peter Brudňák - predseda predstavenstva
V záhradách 2028/4
Bratislava 811 02
From: 06/23/2016 Until: 06/23/2021
  (from: 07/13/2021 until: 07/12/2021)
Jiří Čapek , MBA - predseda predstavenstva
Podedvorská 1420
Praha 198 00
Česká republika
From: 10/25/2014
  (from: 11/11/2014 until: 07/14/2016)
Jiří Čapek , MBA - predseda predstavenstva
Podedvorská 1420
Praha 198 00
Česká republika
From: 10/25/2014 Until: 05/27/2016
  (from: 07/15/2016 until: 07/14/2016)
Juraj Dlhopolček , MSc.
Trenčianska 688/23
Bratislava 821 09
From: 01/20/2012
  (from: 01/28/2012 until: 11/10/2014)
Juraj Dlhopolček , MSc.
Trenčianska 688/23
Bratislava 821 09
From: 01/20/2012 Until: 10/24/2014
  (from: 11/11/2014 until: 11/10/2014)
Ing. Jozef Ducký - člen predstavenstva
Tabaková 2954/1
Bratislava 811 07
From: 10/18/2019
  (from: 11/23/2019 until: 09/05/2022)
Jana Gruntová
Krásnohorská 1
Bratislava 851 07
  (from: 10/26/2000 until: 01/12/2004)
Jana Gruntová
Krásnohorská 1
Bratislava 851 07
From: 03/31/2000 Until: 11/12/2003
  (from: 01/13/2004 until: 02/04/2004)
Andrea Hazuchová - člen predstavenstva
Krásnohorská 1
Bratislava 851 07
From: 12/01/2008
  (from: 12/11/2008 until: 04/02/2009)
Andrea Hazuchová - člen predstavenstva
Krásnohorská 1
Bratislava 851 07
From: 12/01/2008 Until: 03/26/2009
  (from: 04/03/2009 until: 04/02/2009)
Ing. Stanislav Hodek
Pavla Horova 26
Bratislava 841 08
  (from: 06/05/1996 until: 05/12/1997)
Ing. Marta Hollá
Nejedlého 1917/14
Bratislava 841 02
  (from: 06/05/1996 until: 10/25/2000)
Ing. Anna Huščavová , CSc. - predseda predstavenstva
Čerešňová 1629/11
Dunajská Lužná - Jánošíková 900 42
From: 04/17/2007
  (from: 07/28/2007 until: 04/02/2009)
Ing. Anna Huščavová , CSc. - predseda predstavenstva
Čerešňová 1629/11
Dunajská Lužná - Jánošíková 900 42
From: 04/17/2007 Until: 03/26/2009
  (from: 04/03/2009 until: 04/02/2009)
Ing. Anna Huščavová , CSc. - predseda predstavenstva
Jána Smreka 12
Bratislava 841 08
From: 04/17/2007
  (from: 04/27/2007 until: 07/27/2007)
Jean C. Ganz
Drotárska cesta 1452/9
Bratislava 811 02
  (from: 06/05/1996 until: 08/09/1998)
Ing. Peter Jung - člen predstavenstva
Gallayova 29
Bratislava 841 01
From: 06/14/2017
  (from: 06/22/2017 until: 07/01/2022)
Ing. Peter Jung - člen predstavenstva
Gallayova 29
Bratislava 841 01
From: 06/14/2017 Until: 06/14/2022
  (from: 07/02/2022 until: 07/01/2022)
Ing. Peter Jung - člen predstavenstva
Gallayova 29
Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 01
From: 06/15/2017
  (from: 07/02/2022 until: 07/19/2022)
PhDr. Viktor Kouřil - predseda predstavenstva
Hraničná 13
Bratislava 821 05
From: 03/26/2009
  (from: 04/03/2009 until: 01/05/2012)
PhDr. Viktor Kouřil - predseda predstavenstva
Hraničná 13
Bratislava 821 05
From: 03/26/2009 Until: 12/09/2011
  (from: 01/06/2012 until: 01/05/2012)
Ing. Rudolf Kypta - člen predstavenstva
Nad Zahradnictvím 1637
Beroun 266 01
Česká republika
From: 04/17/2007
  (from: 04/27/2007 until: 12/17/2009)
Ing. Rudolf Kypta - člen predstavenstva
Nad Zahradnictvím 1637
Beroun 266 01
Česká republika
From: 04/17/2007 Until: 11/19/2009
  (from: 12/18/2009 until: 12/17/2009)
Ing. Renata Mrázová - člen predstavenstva
Bratři Čapků 678
Velké Přílepy 252 64
Česká republika
From: 11/19/2009
  (from: 12/18/2009 until: 07/27/2015)
Ing. Renata Mrázová - člen predstavenstva
Bratři Čapků 678
Velké Přílepy 252 64
Česká republika
From: 11/19/2009 Until: 06/25/2015
  (from: 07/28/2015 until: 07/27/2015)
Ing. Andrea Podstrelencová - člen predstavenstva
Valachovej 6
Bratislava 841 01
From: 10/25/2014
  (from: 11/11/2014 until: 02/18/2019)
Ing. Andrea Podstrelencová - člen predstavenstva
Valachovej 6
Bratislava 841 01
From: 10/25/2014 Until: 01/31/2019
  (from: 02/19/2019 until: 02/18/2019)
Ing. Dušan Quis - člen predstavenstva
Viklefova 1721/7
Praha 3 130 00
Česká republika
From: 03/26/2009
  (from: 04/03/2009 until: 01/27/2012)
Ing. Dušan Quis - predseda predstavenstva
Lužická 1646/6
Praha - Vinohrady 120 00
Česká republika
From: 03/26/2009
  (from: 01/28/2012 until: 12/09/2013)
Ing. Dušan Quis - predseda predstavenstva
Lužická 1646/6
Praha - Vinohrady 120 00
Česká republika
From: 03/26/2009 Until: 11/28/2013
  (from: 12/10/2013 until: 12/09/2013)
Ing. Dušan Quis - predseda predstavenstva
Lužická 1646/6
Praha - Vinohrady 120 00
Česká republika
From: 11/29/2013
  (from: 12/10/2013 until: 08/20/2014)
Ing. Dušan Quis - predseda predstavenstva
Lužická 1646/6
Praha - Vinohrady 120 00
Česká republika
From: 11/29/2013 Until: 07/25/2014
  (from: 08/21/2014 until: 08/20/2014)
Ing. Tomáš Řezníček - člen predstavenstva
Komenského 1230
Bystřice pod Hostýnem 768 61
Česká republika
From: 10/25/2014
  (from: 11/11/2014 until: 04/18/2017)
Ing. Tomáš Řezníček - člen predstavenstva
Komenského 1230
Bystřice pod Hostýnem 768 61
Česká republika
From: 10/25/2014 Until: 03/31/2017
  (from: 04/19/2017 until: 04/18/2017)
Frans Jan van der Ent - predseda
Dvanásta ulica 6
Bratislava 831 01
From: 06/06/2005
  (from: 07/22/2005 until: 04/26/2007)
Frans Jan van der Ent - predseda
Dvanásta ulica 6
Bratislava 831 01
From: 06/06/2005 Until: 04/17/2007
  (from: 04/27/2007 until: 04/26/2007)
Mgr. Martin Višňovský , PhD. - člen predstavenstva
Tibenského 10777/10
Bratislava 831 07
From: 10/25/2014
  (from: 11/11/2014 until: 11/07/2019)
Mgr. Martin Višňovský , PhD. - člen predstavenstva
Tibenského 10777/10
Bratislava 831 07
From: 10/25/2014 Until: 10/25/2019
  (from: 11/08/2019 until: 11/07/2019)
Jan Zápotočný , MBA - člen predstavenstva
Smrčná 137
Smrčná 588 01
Česká republika
From: 02/03/2016
  (from: 02/09/2016 until: 02/26/2018)
Jan Zápotočný , MBA - člen predstavenstva
Smrčná 137
Smrčná 588 01
Česká republika
From: 02/03/2016 Until: 12/31/2017
  (from: 02/27/2018 until: 02/26/2018)
Eddy Hans Teer - predseda
Poolsterstraat 30
Hengelo
Holandsko
residence in the Slovak Republic :
Zvončeková 29
Bratislava 831 06
  (from: 05/13/1997 until: 10/25/2000)
Jan Hillered
Cardellgatan 4
Stockholm 111 29
Švédsko
residence in the Slovak Republic :
Gorkého 130/8
Bratislava 811 01
  (from: 10/26/2000 until: 01/12/2004)
Jan Hillered
Cardellgatan 4
Stockholm 111 29
Švédsko
residence in the Slovak Republic :
Gorkého 130/8
Bratislava 811 01
From: 03/31/2000 Until: 05/12/2003
  (from: 01/13/2004 until: 01/13/2004)
Paul Matoušek
Na Poříčí 1040/10, Nové Město
Praha 1 110 00
Česká republika
From: 05/12/2003
  (from: 01/14/2004 until: 06/18/2004)
Paul Matoušek - predseda
Na Poříčí 1040/10, Nové Město
Praha 1 110 00
Česká republika
From: 05/12/2003
  (from: 06/19/2004 until: 07/21/2005)
Paul Matoušek - predseda
Na Poříčí 1040/10, Nové Město
Praha 1 110 00
Česká republika
From: 05/12/2003 Until: 06/06/2005
  (from: 07/22/2005 until: 07/21/2005)
Renáta Mrázová
Pražská 78
Kralupy nad Vltavou 278 01
Česká republika
From: 11/12/2003 Until: 12/15/2005
  (from: 01/10/2006 until: 01/09/2006)
Renáta Mrázová
Pražská 78
Kralupy nad Vltavou 278 01
Česká republika
From: 11/12/2003
  (from: 02/05/2004 until: 01/09/2006)
Tomáš Nidetzký - predseda
U Kombinátu 13
Praha 110 00
Česká republika
From: 05/12/2003 Until: 05/19/2004
  (from: 06/19/2004 until: 06/18/2004)
Tomáš Nidetzký - predseda
U Kombinátu 13
Praha 110 00
Česká republika
From: 05/12/2003
  (from: 01/14/2004 until: 06/18/2004)
Olivier Georges Douin
3 Rue Dragon
Paríž 750 06
Francúzska republika
residence in the Slovak Republic :
Gorkého 130/8
Bratislava
  (from: 08/10/1998 until: 10/25/2000)
Ewout Lucien Steenbergen - predseda
Burgemeester De Monchyplein 175
Haag 2585 DH
Holandsko
residence in the Slovak Republic :
Ostravská 17
Bratislava 810 00
  (from: 10/26/2000 until: 01/12/2004)
Ewout Lucien Steenbergen - predseda
Burgemeester De Monchyplein 175
Haag 2585 DH
Holandsko
residence in the Slovak Republic :
Panská 2
Bratislava
From: 01/25/2001 Until: 05/12/2003
  (from: 01/13/2004 until: 01/13/2004)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva, pričom na platnosť právnych úkonov v mene spoločnosti sa vyžaduje súhlasný prejav vôle najmenej dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná takým spôsobom, že členovia predstavenstva k napísanému alebo vytlačenému menu a priezvisku, funkcii a obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 07/02/2022)
V mene spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva, pričom na platnosť právnych úkonov v mene spoločnosti sa vyžaduje súhlasný prejav vôle najmenej dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná takým spôsobom, že členovia predstavenstva k napísanému alebo vytlačenému menu a priezvisku, funkcii a obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 06/21/2013 until: 07/01/2022)
Všetci členovia predstavenstva sú oprávnení konať samostatne v mene spoločnosti. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná takým spôsobom, že ktorýkoľvek člen predstavenstva k napísanému, alebo vytlačenému menu, priezvisku, funkcii pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 12/11/2008 until: 06/20/2013)
Všetci členovia predstavenstva sú oprávnení konať samostatne v mene spoločnosti. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná takým spôsobom, že ktorýkoľvek člen predstavenstva pripojí svoj podpis k napísanému alebo vytlačenému menu spoločnosti.
  (from: 06/05/1996 until: 12/10/2008)
Procuration: 
JUDr. Alena Fábryová
Čsl. tankistov 10
Bratislava 841 06
From: 06/21/2013
  (from: 06/21/2013 until: 11/10/2014)
JUDr. Alena Fábryová
Čsl. tankistov 10
Bratislava 841 06
From: 06/21/2013 Until: 10/24/2014
  (from: 11/11/2014 until: 11/10/2014)
PhDr. Zuzana Petrášová
Pluhová 4
Bratislava 831 03
From: 03/29/2014
  (from: 03/29/2014 until: 07/07/2014)
PhDr. Zuzana Petrášová
Pluhová 4
Bratislava 831 03
From: 03/29/2014 Until: 06/26/2014
  (from: 07/08/2014 until: 07/07/2014)
Ing. Andrea Podstrelencová
Valachovej 6
Bratislava 841 01
From: 07/08/2014
  (from: 07/08/2014 until: 11/10/2014)
Ing. Andrea Podstrelencová
Valachovej 6
Bratislava 841 01
From: 07/08/2014 Until: 10/24/2014
  (from: 11/11/2014 until: 11/10/2014)
Mgr. Martin Višňovský , PhD.
Pri Bielom kríži 1147/3
Bratislava 831 02
From: 06/21/2013
  (from: 06/21/2013 until: 11/10/2014)
Mgr. Martin Višňovský , PhD.
Pri Bielom kríži 1147/3
Bratislava 831 02
From: 06/21/2013 Until: 10/24/2014
  (from: 11/11/2014 until: 11/10/2014)
Pokiaľ je udelená prokúra, za spoločnosť sú oprávnení konať aj prokuristi, pričom na platnosť právnych úkonov v mene spoločnosti sa vyžaduje súhlasný prejav vôle dvoch prokuristov, pričom v tomto prípade sa podpisovanie za spoločnosť vykoná takým spôsobom, že prokuristi k napísanému alebo vytlačenému menu a priezvisku, dodatku označujúcemu prokúru a obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 06/21/2013 until: 11/10/2014)
Capital: 
25 524 160 EUR Paid up: 25 524 160 EUR
  (from: 03/25/2009)
768 800 000 Sk Paid up: 768 800 000 Sk
  (from: 08/12/2006 until: 03/24/2009)
462 800 000 Sk Paid up: 462 800 000 Sk
  (from: 01/13/2004 until: 08/11/2006)
462 800 000 Sk
  (from: 06/26/2001 until: 01/12/2004)
438 000 000 Sk
  (from: 10/26/2000 until: 06/25/2001)
350 000 000 Sk
  (from: 08/10/1998 until: 10/25/2000)
300 000 000 Sk
  (from: 05/13/1997 until: 08/09/1998)
50 000 000 Sk
  (from: 06/05/1996 until: 05/12/1997)
Shares: 
Number of shares: 7688
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 320 EUR
  (from: 03/25/2009)
Number of shares: 7688
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 08/12/2006 until: 03/24/2009)
Number of shares: 4628
Druh: zaknihované cenné papiere na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 06/26/2001 until: 08/11/2006)
Number of shares: 4380
Druh: zaknihované cenné papiere na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 10/26/2000 until: 06/25/2001)
Number of shares: 3500
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 08/10/1998 until: 10/25/2000)
Number of shares: 3000
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 05/13/1997 until: 08/09/1998)
Number of shares: 500
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 06/05/1996 until: 05/12/1997)
Stockholder: 
NN Continental Europe Holdings B.V.
Haag
Holandské kráľovstvo
  (from: 10/06/2022)
ING Continental Europe Holdings B.V.
Haag
Holandsko
  (from: 01/13/2004 until: 01/13/2004)
ING Continental Europe Holdings B.V.
Haag
Holandsko
  (from: 01/14/2004 until: 04/14/2015)
NN Continental Europe Holdings B.V.
Haag
Holandské kráľovstvo
  (from: 04/15/2015 until: 10/05/2022)
Supervisory board: 
Mgr. Eva Hajná
Moskovská 6
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 08
From: 05/26/2021
  (from: 07/07/2021)
Robin Maria Frederic Buijs
U Plátenice 11/1030
Praha 5
Česká republika
From: 04/17/2007
  (from: 04/27/2007 until: 08/07/2008)
Robin Maria Frederic Buijs
U Plátenice 11/1030
Praha 5
Česká republika
From: 04/17/2007 Until: 07/02/2008
  (from: 08/08/2008 until: 08/07/2008)
Jiří Čapek , MBA
Podedvorská 1420
Praha 198 00
From: 06/23/2016
  (from: 07/15/2016 until: 02/27/2018)
Jiří Čapek , MBA
Podedvorská 1420
Praha 198 00
From: 06/23/2016 Until: 01/31/2018
  (from: 02/28/2018 until: 02/27/2018)
JUDr. Alena Fábryová
Československých tankistov 10
Bratislava 841 06
From: 06/28/2012
  (from: 07/04/2012 until: 06/20/2013)
JUDr. Alena Fábryová
Československých tankistov 10
Bratislava 841 06
From: 06/28/2012 Until: 05/31/2013
  (from: 06/21/2013 until: 06/20/2013)
Alexis Ann George
Pod Valem II 908
Průhonice 252 43
Česká republika
From: 07/03/2008
  (from: 08/08/2008 until: 07/04/2011)
Alexis Ann George
Pod Valem II 908
Průhonice 252 43
Česká republika
From: 07/03/2008 Until: 06/28/2011
  (from: 07/05/2011 until: 07/04/2011)
Mgr. Eva Hajná
Moskovská 6
Bratislava 811 08
From: 05/25/2016
  (from: 07/15/2016 until: 07/06/2021)
Mgr. Eva Hajná
Moskovská 6
Bratislava 811 08
From: 05/25/2016 Until: 05/25/2021
  (from: 07/07/2021 until: 07/06/2021)
Cornelis Theodoor Christiaan Heijining
Frederik Hendriklaan 22
Haarlem 2012 SH
Holandsko
From: 05/11/2000
  (from: 02/05/2004 until: 12/19/2005)
Cornelis Theodoor Christiaan Heijining
Frederik Hendriklaan 22
Haarlem 2012 SH
Holandsko
From: 05/11/2000 Until: 05/11/2005
  (from: 12/20/2005 until: 12/19/2005)
Karel Hereš
Šlejnická 3
Praha 6 160 00
Česká republika
From: 07/03/2008
  (from: 08/08/2008 until: 07/03/2012)
Karel Hereš
Šlejnická 3
Praha 6 160 00
Česká republika
From: 07/03/2008 Until: 06/28/2012
  (from: 07/04/2012 until: 07/03/2012)
Ing. Martin Horčička
K Parku 729
Praha 6 164 00
Česká republika
From: 06/12/2013
  (from: 06/21/2013 until: 07/27/2015)
Ing. Martin Horčička
K Parku 729
Praha 6 164 00
Česká republika
From: 06/12/2013 Until: 06/26/2015
  (from: 07/28/2015 until: 07/27/2015)
Mária Jakubčová
Farského 10
Bratislava 851 01
From: 12/21/2006
  (from: 01/30/2007 until: 08/07/2008)
Mária Jakubčová
Farského 10
Bratislava 851 01
From: 12/21/2006 Until: 07/23/2008
  (from: 08/08/2008 until: 08/07/2008)
Mgr. Darina Kösegiova
Železničiarska 49
Nitra 949 01
From: 11/22/2005
  (from: 12/20/2005 until: 01/29/2007)
Mgr. Darina Kösegiova
Železničiarska 49
Nitra 949 01
From: 11/22/2005 Until: 12/21/2006
  (from: 01/30/2007 until: 01/29/2007)
JUDr. Marek Mikuška
Podhorie 92
Podhorie 969 82
From: 10/22/2014
  (from: 11/11/2014 until: 05/09/2016)
JUDr. Marek Mikuška
Podhorie 92
Podhorie 969 82
From: 10/22/2014 Until: 03/25/2016
  (from: 05/10/2016 until: 05/09/2016)
Michal Němec
Mládežnícka 8
Bratislava 841 10
From: 06/26/2015
  (from: 07/28/2015 until: 06/12/2018)
Michal Němec
Mládežnícka 8
Bratislava 841 10
From: 06/26/2015 Until: 03/30/2018
  (from: 06/13/2018 until: 06/12/2018)
Dionysius Johannes Okhuijsen - predseda
Wassenaar
Holandské kráľovstvo
From: 05/19/2004
  (from: 06/19/2004 until: 08/07/2008)
Dionysius Johannes Okhuijsen - predseda
Wassenaar
Holandské kráľovstvo
From: 05/19/2004 Until: 07/02/2008
  (from: 08/08/2008 until: 08/07/2008)
Jiří Rusnok
Mechová 747
Praha 9 - Vinoř 190 17
Česká republika
From: 06/28/2011
  (from: 07/05/2011 until: 07/04/2013)
Jiří Rusnok
Mechová 747
Praha 9 - Vinoř 190 17
Česká republika
From: 06/28/2011 Until: 06/30/2013
  (from: 07/05/2013 until: 07/04/2013)
Ing. Dušan Šemrinec
J. Farkaša 7
Senec 903 01
From: 06/25/2010
  (from: 07/17/2010 until: 09/17/2014)
Ing. Dušan Šemrinec
J. Farkaša 7
Senec 903 01
From: 06/25/2010 Until: 08/31/2014
  (from: 09/18/2014 until: 09/17/2014)
Pavol Šturc
Poľná 12
Bernolákovo 900 27
From: 07/23/2008
  (from: 08/08/2008 until: 07/16/2010)
Pavol Šturc
Poľná 12
Bernolákovo 900 27
From: 07/23/2008 Until: 06/23/2010
  (from: 07/17/2010 until: 07/16/2010)
Bartholomeus Odilia Petrus Frijns
Doornstraat 168-A
Den Haag 2584AP
Holandské kráľovstvo
From: 09/25/2019
  (from: 10/06/2022)
Renata Jadwiga Kulej
Sasiedzka 12
Krakov 30-385
Poľská republika
From: 01/15/2020
  (from: 10/06/2022)
György M.B. Bordás
Mámamaros 14
Budapešť
Maďarská republika
  (from: 06/26/2001 until: 01/12/2004)
György M.B. Bordás
Mámamaros 14
Budapešť
Maďarská republika
From: 04/06/2001
  (from: 01/13/2004 until: 04/26/2007)
György M.B. Bordás
Mámamaros 14
Budapešť
Maďarská republika
From: 04/06/2001 Until: 04/17/2007
  (from: 04/27/2007 until: 04/26/2007)
György M.B. Bordás
Mámamaros 14
Budapešť
Maďarská republika
  (from: 06/05/1996 until: 06/25/2001)
Cornelis Theodoor Christian Heijining
Frederik Hendriklaan 22
Haarlem 2012 SH
Holandsko
From: 05/11/2000
  (from: 01/13/2004 until: 02/04/2004)
Cornelis Theodoor Christiaan Heijining
Frederik Hendriklaan 22
Haarlem 2012 SH
Holandsko
  (from: 10/26/2000 until: 01/12/2004)
Herman J.Touw
Laan van Weltevreden 13
Rotterdam 3062
Holandsko
  (from: 08/10/1998 until: 10/25/2000)
Jacques J. Etienne
Acacialaan 9
Wassenaar
Holandsko
  (from: 06/05/1996 until: 06/25/2001)
Frederik Louis Lathioor
Zelená 407
Statenice 252 62
Česká republika
From: 06/26/2015 Until: 01/15/2020
  (from: 02/21/2020 until: 02/20/2020)
Frederik Louis Lathioor
Zelená 407
Statenice 252 62
Česká republika
From: 06/26/2015
  (from: 07/28/2015 until: 02/20/2020)
Ing. Renata Mrázová - predseda predstavenstva
Bratří Čapků 678
Velké Přílepy 252 64
Česká republika
From: 06/26/2015
  (from: 09/15/2015 until: 02/22/2016)
Ing. Renata Mrázová
Bratří Čapků 678
Velké Přílepy 252 64
Česká republika
From: 06/26/2015
  (from: 02/23/2016 until: 01/02/2019)
Ing. Renata Mrázová - člen predstavenstva
Bratří Čapkú 678
Velké Přílepy 252 64
Česká republika
From: 06/26/2015
  (from: 07/28/2015 until: 09/14/2015)
Ing. Renata Mrázová
Bratří Čapků 678
Velké Přílepy 252 64
Česká republika
From: 06/26/2015 Until: 11/30/2018
  (from: 01/03/2019 until: 01/02/2019)
Albert Nicholaas Van Meteren - predseda
Zeemanhof 4
2871 JX Schoonhoven
Holansko
From: 04/06/2001 Until: 11/12/2003
  (from: 01/13/2004 until: 02/04/2004)
Albert Nicholaas Van Meteren - predseda
Zeemanhof 4
2871 JX Schoonhoven
Holansko
  (from: 06/26/2001 until: 01/12/2004)
Peter van Ooijen
Kališnická 379/10
Praha 3 – Žiškov 130 00
Česká republika
From: 11/28/2013
  (from: 12/10/2013 until: 07/14/2016)
Peter van Ooijen
Kališnická 379/10
Praha 3 – Žiškov 130 00
Česká republika
From: 11/28/2013 Until: 05/27/2016
  (from: 07/15/2016 until: 07/14/2016)
Otto C. de Boer
Konijnenlaan 24
Wassenaar
Holandsko
  (from: 06/05/1996 until: 08/09/1998)
Jiří Rusnok
Tvrdého 290
Praha 9 - Letňany 199 00
Česká republika
From: 11/12/2003
  (from: 02/05/2004 until: 01/09/2006)
Jiří Rusnok
Tvrdého 290
Praha 9 - Letňany 199 00
Česká republika
From: 11/12/2003 Until: 12/15/2005
  (from: 01/10/2006 until: 01/09/2006)
Johannes Jacobus Theodoor Van Oijen
Třešňová 472
Pruhonice 252 43
Česká republika
  (from: 06/26/2001 until: 01/12/2004)
Johannes Jacobus Theodoor Van Oijen
Třešňová 472
Pruhonice 252 43
Česká republika
From: 04/06/2001 Until: 11/12/2003
  (from: 01/13/2004 until: 02/04/2004)
Johannes Jacobus Theodoor Van Oijen - predseda
Třešňová 472
Průhonice 252 43
Česká republika
From: 11/12/2003
  (from: 02/05/2004 until: 06/18/2004)
Johannes Jacobus Theodoor Van Oijen - predseda
Třešňová 472
Průhonice 252 43
Česká republika
From: 11/12/2003 Until: 05/19/2004
  (from: 06/19/2004 until: 06/18/2004)
Bartholomeus Odilia Petrus Frijns
Doornstraat 168-A
Den Haag 2584AP
Holandské kráľovstvo
From: 09/25/2019
  (from: 10/05/2019 until: 10/05/2022)
Renata Jadwiga Kulej
Sasiedzka 12
Krakov 30-385
Poľská republika
From: 01/15/2020
  (from: 02/21/2020 until: 10/05/2022)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 18.1.1996 a jej dodatkom č. 1 zo dňa 20.5.1996 v súlade s ust. §§ 154-220 Zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: Sa 1678
  (from: 06/05/1996)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 300/96, Nz 276/96 zo dňa 21.11.1996 spísanej notárom JUDr. Ivanom Macákom. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 94/97, Nz 87/97 zo dňa 27.3.1997 spísanej notárom JUDr. Ivanom Macákom o zvýšení základného imania a o zmene stanov. Stary spis: Sa 1678
  (from: 05/13/1997)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 147/98, Nz 139/98 zo dňa 18.3.1998 spísanej JUDr.Ivanom Macákom, notárom o zvýšení základného imania, zmene stanov a prijatí odstúpenia a voľbe člena predstavenstva a člena dozornej rady.
  (from: 08/10/1998)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 996/98, Nz 967/98 zo dňa 29.12.1998 spísanej notárom JUDr. Ivanom Macákom o zvýšení základného imania a o zmene stanov. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 30/2000, Nz 27/2000 zo dňa 31.3.2000 spísanej notárom JUDr. Romanom Vidovencom o prijatí odstúpenia a voľbe členov predstavenstva. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 42/2000, Nz 40/2000 zo dňa 11.5.2000 spísanej notárom JUDr. Romanom Vidovencom o odvolaní člena dozornej rady. Zápisnica z ustanovujúceho Zhromaždenia zamestnancov zo dňa 20.10.1999 spísanej predsedkyňou ustnovujúceho Zhromaždenia zamestnancov JUDr. Zuzanou Paulenovou o voľbe zástupcu zamestnancov za člena dozornej rady. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 60/2000, Nz 57/2000 zo dňa 5.6.2000 spísanej notárom JUDr. Romanom Vidovencom o odvolaní a voľbe člena predstavenstva, o premene podoby akcií a o zmene stanov.
  (from: 10/26/2000)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 48/2001, Nz 48/2001 zo dňa 6.4.2001 spísanej notárom JUDr. Romanom Vidovencom o zvýšení zakladného imania, o odovolaní o vymenovaní členov dozornej rady a o zmene stanov.
  (from: 06/26/2001)
Rozhodnutie jediného akcionára o zmene stanov spoločnosti, o schválení účtovnej závierky a o rozdelení zisku vo forme notárskej zápisnice N 386/2002, Nz 385/2002 zo dňa 30.12.2002 spísanej notárkou JUDr. Máriou Malíkovou.
  (from: 01/13/2004)
Zápisnica zozasadnutia dozornej rady zo dňa 7.1.2003. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 12.5.2003, na ktorom boli schválené zmeny v predstavenstve. Zánik funkcie predsedu predstavenstva Ewout Lucien Steenbergen dňom 12.5.2003. Zánik funkcie člena predstavenstva Jan Hillered dňom 12.5.2003.
  (from: 01/14/2004)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 643/03, Nz 104618/03 zo dňa 12.11.2003 spísanej notárom JUDr. Milošom Kováčom o zmene obchodného mena spoločnosti z Nationale - Nederlanden poisťovňa a.s. na ING Životná poisťovňa, a.s., o odvolaní a voľbe členov predstavenstva a dozornej rady a o zmene stanov spoločnosti. Zánik funkcie člena predstavenstva Jana Gruntová dňom 12.11.2003. Zánik funkcie predsedu dozornej rady Albert Nicholaas Van Meteren dňom 12.11.2003. Zánik funkcie člena dozornej rady Johannes Jacobus Theodoor Van Oijen dňom 12.11.2003.
  (from: 02/05/2004)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 19.05.2004 - rozhodnutie o odvolaní a voľbe predsedu predstavenstva a dozornej rady. Tomáš Nidetzký, funkcia predsedu predstavenstva od 12.05.2003 do 19.05.2004. Johannes Jacobus Theodoor Van Oijen, funkcia predsedu dozornej rady od 12.11.2003 do 19.05.2004. Paul Matoušek, vznik funkcie predsedu predstavenstva dňom 19.05.2004. Dionysius Johannes Okhuijsen, vznik funkcie predsedu dozornej rady dňom 19.05.2004.
  (from: 06/19/2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 06.06.2005.
  (from: 07/22/2005)
Zápisnica zo zhromaždenia zamestnancov zo dňa 22.11.2005.
  (from: 12/20/2005)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 388/2005, Nz 65552/2005, NCRIs 64841/2005 napísaná dňa 15.12.2005 notárom JUDr. Oľgou Folbovou. Renáta Mrázová, člen predstavenstva od 12.11.2003 do 15.12.2005. Jiří Rusnok, člen dozornej rady od 12.11.2003 do 15.12.2005.
  (from: 01/10/2006)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 67/2006, Nz 29843/2006, NCRls 29785/2006 zo dňa 31.07.2006.
  (from: 08/12/2006)
Zápisnica zo dňa 21.12.2006 o priebehu volieb člena dozornej rady konaných v dňoch 19.12.2006 a 20.12.2006.
  (from: 01/30/2007)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 19.01.2007 - zmena sídla spoločnosti.
  (from: 03/01/2007)
Notárska zápisnica N 82/2007, Nz 14484/2007 spísaná dňa 17.04.2007 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.
  (from: 04/27/2007)
Notárska zápisnica N 252/2007 Nz 46159/2007 o priebehu zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 13.11.2007 o zlúčení so spoločnosťou ING Management Services Slovensko spol. s r.o., so sídlom 821 01 Bratislava, Trnavská cesta 50/B, IČO: 35 684 666, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro. Vložka číslo: 10480/B, ktorá bola zrušená ku dňu 15.12.2007 bez likvidácie, zmluva o zlúčení spísaná vo forme notárskej zápisnice N 253/2007, Nz 46178/2007 notárkou JUDr. Tatjanou Šúrkovou dňa 13.11.2007. Spoločnosť ING Životná poisťovňa, a. s. je právnym nástupcom spoločnosti ING Management Services Slovensko spol. s r.o., so sídlom 821 01 Bratislava, Trnavská cesta 50/B, IČO: 35 684 666, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro. Vložka číslo: 10480/B, a preberá všetky jej práva a záväzky.
  (from: 12/15/2007)
Notárska zápisnica N 4745/2008, Nz 28547/2008 zo dňa 03.07.2008 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 2.7.2008. Záverečný protokol zo dňa 23.7.2008.
  (from: 08/08/2008)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 316/2008, Nz 53270/2008, NCRls 52790/2008 zo dňa 01.12.2008.
  (from: 12/11/2008)
Notárska zápisnica N 163/2009, Nz 9655/2009, NCRls 9745/2009 zo dňa 26.3.2009
  (from: 04/03/2009)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 19.11.2009.
  (from: 12/18/2009)
Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 380/2010 Nz 22795/2010 zo dňa 24.06.2010.
  (from: 07/17/2010)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.06.2011.
  (from: 07/05/2011)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady spoločnosti zo dňa 09.12.2011.
  (from: 01/06/2012)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 20.01.2012.
  (from: 01/28/2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.06.2012 vo forme notárskej zápisnice pod č. N 426/2012, Nz 23535/2012, NCRls 24055/2012.
  (from: 07/04/2012)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 12.06.2013. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 471/2013, Nz 19712/2013, NCRls 20114/2013 zo dňa 12.06.2013.
  (from: 06/21/2013)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 28.11.2013.
  (from: 12/10/2013)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 17.03.2014.
  (from: 03/29/2014)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva spoločnosti zo dňa 26.06. 2014.
  (from: 07/08/2014)
Notárska zápisnica č. N 68/2015, Nz 3627/2015, NCRls 3735/2015 zo dňa 04.02.2015. Zmena obchodného mena spoločnosti z ING Životná poisťovňa, a.s. na NN Životná poisťovňa, a. s.
  (from: 03/23/2015)
Vyhlásenie štatutárneho orgánu o zmene obchodného mena jediného akcionára spoločnosti zo dňa 01.04.2015.
  (from: 04/15/2015)
Zápisnica zo dňa 26.06.2015.
  (from: 07/28/2015)
Notárska zápisnica - Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.11.2015.
  (from: 01/01/2016)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 23.06.2016
  (from: 07/15/2016)
Notárska zápisnica č. N 313/2017, Nz 20443/2017, NCRls 20886/2017 zo dňa 14.06.2017.
  (from: 06/22/2017)
Zmluva o zlúčení.
  (from: 01/01/2020)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 12/15/2007)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
AEGON Životná poisťovňa, a.s.
Slávičie údolie 106
Bratislava 811 02
  (from: 01/01/2020)
ING Management Services Slovensko spol. s r.o.
Trnavská cesta 50/B
Bratislava 821 02
  (from: 12/15/2007)
Date of updating data in databases:  11/30/2023
Date of extract :  12/03/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person