Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1640/B

Business name: 
NAY a.s.
  (from: 09/09/2005)
Registered seat: 
Tuhovská 15
Bratislava 830 06
  (from: 09/09/2005)
Identification number (IČO): 
35 739 487
  (from: 01/30/1998)
Date of entry: 
01/30/1998
  (from: 01/30/1998)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 01/30/1998)
Objects of the company: 
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/30/1998)
obstarávateľská činnosť spojená so správou a prenájmom nehnuteľností
  (from: 09/09/2005)
reklamná činnosť
  (from: 09/09/2005)
vedenie účtovníctva
  (from: 09/09/2005)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 09/09/2005)
činnosť účtovných poradcov
  (from: 09/09/2005)
vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov
  (from: 07/09/2011)
zasielateľstvo
  (from: 07/16/2014)
skladovanie
  (from: 12/12/2014)
baliace činnosti, manipulácia s tovarom
  (from: 12/12/2014)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 12/12/2014)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 12/12/2014)
počítačové služby
  (from: 12/12/2014)
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 12/12/2014)
vykonávanie činnosti podriadeného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia
  (from: 10/24/2017)
Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických
  (from: 03/30/2022)
Kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) najmä spotrebnej elektroniky, výpočtovej techniky, telekomunikačnej techniky, domácich spotrebičov, domácich, športových a záhradkárskych potrieb, sezónny tovar a ich príslušenstvo
  (from: 03/30/2022)
Kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ najmä spotrebnej elektroniky, výpočtovej techniky, telekomunikačnej techniky, domácich spotrebičov, domácich, športových a záhradkárskych potrieb, sezónny tovar a ich príslušenstvo
  (from: 03/30/2022)
Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť
  (from: 03/30/2022)
Projektovanie, montáž, vykonávanie revízií, oprava a údržba meracej a regulačnej techniky
  (from: 03/30/2022)
Projektovanie, montáž, oprava, revízia a údržba telekomunikačných zariadení
  (from: 03/30/2022)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/22/2003)
Ing. Peter Zálešák - Chairman of the Board of Directors
Snežienková 1828/2
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
From: 11/02/2023
  (from: 01/20/2024)
Ing. Ján Tomáš - Vice-chairman of the Board of Directors
Sienkiewiczova 2541/2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09
From: 11/02/2023
  (from: 01/20/2024)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti sú oprávnení konať a podpisovať vo všetkých veciach predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva spoločne. V mene spoločnosti oprávnené osoby (predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva) podpisujú tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a k svojim vytlačeným alebo napísaným menám a priezviskám pripoja svoje podpisy.
  (from: 09/14/2013)
Capital: 
17 000 000 EUR Paid up: 17 000 000 EUR
  (from: 05/06/2016)
Shares: 
Number of shares: 1700
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií vydaných spoločnosťou je obmedzená tak, že ich prevod je podmienený súhlasom spoločnosti. O udelení alebo neudelení súhlasu spoločnosti s prevodom akcií vydaných spoločnosťou rozhoduje predstavenstvo podľa pravidiel upravených v stanovách spoločnosti.
  (from: 10/24/2017)
Supervisory board: 
Róbert Herman
Jána Smreka 5
Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 841 07
From: 09/26/2022
  (from: 03/15/2023)
Ing. Dana Zálešáková
Snežienková 1828/2
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
From: 11/02/2023
  (from: 01/20/2024)
Ing. Klaudia Tomášová
Sienkiewiczova 2541/2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09
From: 11/02/2023
  (from: 01/20/2024)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 16.1.1998 v súlade s ust. §§ 57, 154-220 Zák.č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka Stary spis: Sa 2230
  (from: 01/30/1998)
Notárska zápisnica N 133/98, Nz 133/98 zo dňa 31.3.1998 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 10.3.1998, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania a s tým súvisiaca zmena stanov.
  (from: 06/18/1998)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 23.6.1999, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 545/99, Nz 502/99.
  (from: 08/27/1999)
Notárska zápisnica č. N 1198/02, Nz 1137/02 zo dňa 17.12.2002 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom boli schválené nové stanovy spoločnosti v zmysle zák. č. 500/2001 Z.z.
  (from: 04/22/2003)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva spoločnosti NAY Holding, a.s. zo dňa 04.07.2005, na ktorom bolo schválené zlúčenie s obchodnými spoločnosťami: 1. N - Import, a.s., so sídlom Ľadová 3, 811 05 Bratislava, IČO: 35 801 026, 2. NAY spol. s r.o., so sídlom Tuhovská 15, 830 06 Bratislava, IČO: 00 603 732, 3. NAY elektro, spol. s r.o., so sídlom 900 62 Kostolište č. 297, IČO: 34 120 127. Zmluva o zlúčení spoločností vo forme notárskej zápisnice N 329/2005, Nz 30916/2005, NCRls 30448/2005 napísanej dňa 04.07.2005 notárom JUDr. Ludmilou Joanidisovou. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 15.07.2005 (dodatok k rozhodnutiu predstavenstva zo dňa 04.07.2005). Spoločnosti N – Import, a.s., NAY spol. s r.o., NAY elektro, spol. s r.o. boli zrušené dňa 04.07.2005 bez likvidácie zlúčením s obchodnou spoločnosťou NAY Holding, a.s., so sídlom Ľadová 3, 811 05 Bratislava, IČO: 35 739 487, ktorá ako ich právny nástupca preberá všetky práva, záväzky, pohľadávky známe i neznáme a všetok obchodný majetok zrušených spoločností.
  (from: 07/28/2005)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia spísané do not. zápisnice N 402/2005 Nz 36396/2005 dňa 05.08.2005 JUDr. Ludmilou Joanidisovou o zmene obchodného mena na NAY a.s..
  (from: 09/09/2005)
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 13.9.2005 spísané vo forme notárskej zápisnice N 37/2005, Nz 42453/2005, NCRla 41873/2005 notárkou JUDr. Janou Kövesiovou.
  (from: 09/22/2005)
Zápisnica zo zasadnutia zamestnaneckej rady zo dňa 03.10.2005.
  (from: 10/12/2005)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 14.01.2008 osvedčená do notárskej zápisnice č. N 27/2008, Nz 1785/2008, NCRls 1780/2008 zo dňa 16.01.2008.
  (from: 01/23/2008)
Protokol o výsledku volieb člena dozornej rady voleného zamestnancami. Osvedčenie o priebehu riadneho valného zhromaždenia zo dňa 24.06.2009 spísané vo forme notárskej zápisnice N 128/2009 Nz 23884/2009 zo dňa 14.07.2009.
  (from: 08/07/2009)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 21.04.2010 spísaná vo forme notárskej zápisnice N 207/2010 Nz 17029/2010 dňa 13.05.2010.
  (from: 05/26/2010)
Notárska zápisnica č. N 288/2011, Nz 19233/2011, NCRls 19715/2011 zo dňa 26.05.2011.
  (from: 07/09/2011)
Rozhodnutie per rollam zo dňa 11.10.2012.
  (from: 10/24/2012)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N 1191/2013 Nz 30896/2013 NCRls 31482/2013 dňa 11.09.2013.
  (from: 09/14/2013)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 25.06.2014
  (from: 07/16/2014)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 27.11.2014 vo forme notárskej zápisnice č. N 2580/2014, Nz 48692/2014, NCRls 49550/2014. Zmluva o zlúčení zo dňa 27.11.2014 vo forme notárskej zápisnice č. N 2692/2014, Nz 48735/2014, NCRls 49581/2014.
  (from: 12/12/2014)
Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 1562/2015, Nz 21313/2015, NCRIs 21785/2015 zo dňa 18.06. 2015.
  (from: 08/01/2015)
Zmluva o cezhraničnom zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N 2036/2015, Nz 28418/2015, NCRls 29073/2015 spísaná dňa 17.08.2015 Mgr. Tatianou Vršanskou, notárom so sídlom v Bratislave uzavretá medzi spoločnosťou NAY a.s., so sídlom Tuhovská 15, 830 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 739 487, zapísanou v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 1640/B (ako nástupníckou spoločnosťou) a spoločnosťou EW NA s.r.o., so sídlom Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČ: 040 12 232, zapísanou v českom obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel: C, vložka: 240666 (ako zanikajúcou spoločnosťou). Dátumom nadobudnutia účinnosti tohto cezhraničného zlúčenia je deň vydania rozhodnutia súdu o vykonaní zápisu v obchodnom registri, t.j. toto cezhraničné zlúčenie nadobudlo účinnosť dňom 12.11.2015.
  (from: 11/12/2015)
Notárska zápisnica č. N 178/2016, Nz 2898/2016 zo dňa 29.01.2016.
  (from: 05/06/2016)
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 2284/2016, Nz 32704/2016, NCRls 33587/2016 zo dňa 19.09.2016.
  (from: 10/05/2016)
Merger or division: 
Spoločnosť vznikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 12/12/2014)
Legal successor: 
N - Import, a.s. (zanikajúca spoločnosť) 35801026 ,
Ľadová
3
  (from: 07/28/2005)
NAY elektro, spol. s r.o. (zanikajúca spoločnosť) 34120157 ,
č. 297
  (from: 07/28/2005)
NAY spol. s r.o. (zanikajúca spoločnosť) 00603732 ,
Tuhovská
15
  (from: 07/28/2005)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
Electro World (Slovak Republic), s.r.o. 35 820 071 ,
Ivánska cesta
16
  (from: 12/12/2014)
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
EW NA s.r.o. 040 12 232 ,
Karolinská
661/4
  (from: 11/12/2015)
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
NAYTROLABS, s.r.o. 51312964 ,
Staré Grunty
18
  (from: 04/07/2021)
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
Net Sales, s. r. o. 45 697 655 ,
Elektrárenská
4
  (from: 08/01/2015)
Date of updating data in databases:  05/22/2024
Date of extract :  05/23/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person