Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  507/B

Business name: 
TRANSPETROL, a.s.
  (from: 02/10/1993)
Registered seat: 
Šumavská 38
Bratislava 821 08
  (from: 10/19/1995)
Identification number (IČO): 
31 341 977
  (from: 02/10/1993)
Date of entry: 
01/01/1993
  (from: 02/10/1993)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 02/10/1993)
Objects of the company: 
preprava ropy ropovodom a skladovanie ropy
  (from: 02/10/1993)
nákup a predaj ropy a ropných produktov
  (from: 02/10/1993)
investorsko-inžinierska činnosť pri výstavbe systémov potrubnej dopravy
  (from: 02/10/1993)
výkony výrobných a opravárenských činností v odbore strojárskom
  (from: 02/10/1993)
výkony výrobných a opravárenských činností v odbore elektrotechnickom
  (from: 02/10/1993)
poskytovanie pohostinských a ubytovacích služieb
  (from: 08/04/1995)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo na účely jeho predaja prevádzkateľovi živnosti /veľkoobchod/
  (from: 08/04/1995)
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (from: 03/17/1999)
prevádzkovanie potrubí na prepravu ropy
  (from: 05/19/2006)
vykonávanie chemických a fyzikálnochemických skúšok ropy, odpadových a podzemných vôd a odber vzoriek ropy, odpadových a podzemných vôd z veľkokapacitných nádrží
  (from: 07/07/2010)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 02/01/2013)
výkon činnosti stavbyvedúceho – inžinierske stavby
  (from: 02/01/2013)
výkon činnosti stavebného dozoru
  (from: 02/01/2013)
inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve
  (from: 02/01/2013)
montáž a opravy veľkokapacitných skladovacích nádrží na ropu a ropné produkty (zámočníctvo)
  (from: 02/21/2013)
prevádzkovanie závodného hasičského útvaru
  (from: 06/20/2014)
počítačové služby
  (from: 06/20/2014)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 06/20/2014)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 06/20/2014)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
  (from: 06/20/2014)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 06/20/2014)
Management body: 
Managing board
  (from: 05/30/2002)
Ing. Ľubica Kostovičová - Member of the Board of Directors
Tranovského 12
Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 02
From: 12/11/2023
  (from: 01/10/2024)
JUDr. PhDr. Juraj Richter , MBA, LL.M. - Member of the Board of Directors
Buková 29
Nitrianske Hrnčiarovce 951 01
From: 12/11/2023
  (from: 01/10/2024)
RNDr. Martin Ružinský , PhD., PhD. - Member of the Board of Directors
Borša 208
Borša 076 32
From: 12/11/2023
  (from: 01/10/2024)
Ing. Martin Šustr , PhD. - Chairman of the Board of Directors
SNP 525/10
Senec 903 01
From: 12/11/2023
  (from: 01/10/2024)
Ing. Ján Ďurišin - Vice-chairman of the Board of Directors
Sološnická 51
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
From: 12/11/2023
  (from: 01/10/2024)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť koná prostredníctvom aspoň dvoch (2) členov predstavenstva, z ktorých jeden vždy musí byť predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva, konajúcich spoločne.
  (from: 01/10/2024)
Capital: 
272 522 740 EUR Paid up: 272 522 740 EUR
  (from: 07/19/2023)
Shares: 
Number of shares: 8210
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33 194 EUR
Limitation of transferability of registered shares: na prevod akcií je potrebný súhlas valného zhromaždenia
  (from: 07/19/2023)
Stockholder: 
Slovenská republika zastúpená Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
Bratislava - mestská časť Ružinov 827 15
  (from: 07/05/2022)
Supervisory board: 
Ing. Iveta Gajdácsová
Szondyho 5
Šahy 936 01
From: 06/18/2021
  (from: 07/21/2021)
Ing. Tatiana Daňková
279
Budkovce 072 15
From: 01/19/2023
  (from: 03/29/2023)
predseda dozornej rady Ing. Štefan Palka
Oravská 3
Nitra 949 01
From: 12/11/2023
  (from: 01/10/2024)
Ing. Marek Zálom
Priekopa 40
Priekopa 072 61
From: 12/11/2023
  (from: 01/10/2024)
Ing. Lucia Patznerová
Chrobáková 10
Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 02
From: 12/11/2023
  (from: 01/10/2024)
Ing. arch. Dezider Prikler
Ružová 27
Nitra 949 01
From: 12/11/2023
  (from: 01/10/2024)
Ing. Norbert Kádek
Tichá 8
Nové Zámky 940 02
From: 12/11/2023
  (from: 01/10/2024)
Ing. Ivan Šramko
Jeséniova 4
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
From: 12/11/2023
  (from: 01/10/2024)
Ing. Rastislav Bielik
Dolná 141/28
Krakovany 922 02
From: 01/19/2024
  (from: 02/22/2024)
Other legal facts: 
Zakladateľom akciovej spoločnosti je Minis- terstvo hospodárstva SR. Spoločnosť je zalo- žená v súlade s ustanovením § 154 a nasledujúcich Obchodného zákonníka. Živnostenský list bol vydaný Obvodným úradom Bratislava 2 dňa 29.12.1992. Notárska zápisnica č. Nz 622/ 92 zo dňa 11.12.1992, rovnopis č. N 673/92. Stanovy akciovej spoločnosti boli prijaté dňa 22.12.1992, zakladateľská listina je zo dňa 22.12.1992 - /notárska zápisnica č. N 703/92, Nz 652/92/. Stary spis: Sa 1000
  (from: 02/10/1993)
Zápisnica z valného zhromaždenia a.s. Transpetrol zo dňa 20.4.1994. Stanovy TRANSPETROL a.s., prijaté na valnom zhromaždení dňa 20.4.1994. Stary spis: Sa 1000
  (from: 05/16/1994)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 23.3.1995. Notárska zápisnica č. Nz 159/95 napísaná dňa 20.04.1995 notárom JUDr. Miloslavom Kováčom, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 20.04.1995, na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 1000
  (from: 08/04/1995)
Notárska zápisnica Nz 386/95 zo dňa 6.9.1995. Stary spis: Sa 1000
  (from: 10/19/1995)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromažde- nia, konaného dňa 11.12.1995. Zápisnica z valného zhromaždenia, konaného dňa 11.12.1995, ktorého priebeh bol osvedče- ný notárskou zápisnicou č. Nz 539/95 zo dňa 11.12.1995 spísanou notárom Miloslavom Kováčom. Stary spis: Sa 1000
  (from: 04/10/1996)
Notárska zápisnica Nz 167/96 zo dňa 22.4.1996 a stanovy spoločnosti, zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 4.12.1996. Stary spis: Sa 1000
  (from: 03/10/1997)
Úplné znenie Stanov spoločnosti schválené valným zhromaždením spoločnosti dňa 7.5.1998.
  (from: 10/21/1998)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 16.10.1998, priebeh ktorého bol osvedčený do not.záp. č. N 280/98, Nz 283/98 schválilo zmenu stanov v časti predmet činnosti Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 10.12.1998, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 487/98, Nz 455/98 schválilo zmenu stanov. Mimoriadne valné zhromaždenie, priebeh ktorého bol osvedčený do not.záp. č. Nz 8/99 dňa 20.1.1999 schválilo odvolanie a voľbu členov predstavenstva a dozornej rady.
  (from: 03/17/1999)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice Nz 370/01 napísanej dňa 3.7.2001 notárom JUDr. Lošonským na ktorom bola schválená zmena v dozornej rade.
  (from: 08/27/2001)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 27.9.2001.
  (from: 05/21/2002)
Hlásenie o výsledku volieb dozornej rady zo dňa 5.3.2002 - 6.3.2002.
  (from: 05/22/2002)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia osvedčená do notárskej zápisnice č.Nz 343/2002 dňa 29.4.2002 notárom JUDr. Ľubomírom Vlhom, na ktorom bola schválená zmena stanov. Ing.Miroslav Čurilla, deň zániku funkcie 20.1.2002. Hlásenie o výsledku volieb dozornej rady zo dňa 22.5. - 23.5.2002.
  (from: 05/30/2002)
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia konaného 30. 5. 2002, na ktorom bola schválená zmena stanov, osvedčená do notárskej zápisnice č. Nz 438/2002 napísanej Mgr. Tomášom Leškovským notárskym kandidátom JUDr. Ľubomíra Vlhu.
  (from: 07/29/2002)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 18.12.2002, na ktorom bolo rozhodnuté o zmene v orgánoch spoločnosti. Funkcia člena predstavenstva Ing. P. Námešného sa končí dňom 18.12.2002. Funkcia členov dozornej rady Ing. J. Petroviča, Ing. M. Gála sa končí dňom 18.12.2002.
  (from: 05/20/2003)
Notárska zápisnica N 2370/03, Nz 80486/03 spísaná dňa 12.09.2003 notárskym kandidátom Mgr. Leškovským notára JUDr. Vlhu osvečujúca priebeh mimoriadneho zhromaždenia na ktorom bolo rozhodnuté o zlúčení so spoločnosťou TPF leasing s.r.o. a TRANSPETROL TRANZIT a.s. a schválená zmluva o zlúčení. Obchodná spoločnosť TRANSPETROL, a.s. sa dňom 29.02.2004 stáva právnym zástupcom zanikajúcich spoločností TPF leasing s.r.o., Šumavská 38, 826 60 Bratislava, IČO: 31 405 495 a TRNASPETROL TRANZIT a.s., Šumavská 38, 821 08 Bratislava, IČO: 31 367 313 a prechádzajú na ňu všetky práva a záväzky zanikajúcich spoločností.
  (from: 02/17/2004)
Spoločnosť je právnym nástupcom spoločnosti TRANSPETROL SERVIS a.s., Šumavská 38, 821 08 Bratislava, IČO: 35 686 430, ktorá bola zrušená na základe rozhodnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti dňa 27.02.2004 a ktorá zanikla v dôsledku zlúčenia so spoločnosťou TRANSPETROL a.s., Šumavská 38, 821 08 Bratislava, IČO: 31 341 977 ku dňu 16.06.2004.
  (from: 06/16/2004)
Hlásenie o výsledku volieb členov dozornej rady volených zamestnancami obchodnej spoločnosti zo dňa 16.06.2005.
  (from: 07/30/2005)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 22.12.2005.
  (from: 02/21/2006)
Zápisnica z valného zhromaždnenia N 1918/2006, Nz 16654/2006, NCRIs 16557/2006 konaného dňa 24.4.2006 napísaná notárom Mgr. Tomášom Leškovským dňa 2.5.2006 - rozšírenie predmetu činnosti.
  (from: 05/19/2006)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 1388/2009, Nz 12192/2009, NCRls 12332/2009 zo dňa 17.04.2009. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 33/2009, Nz 12277/2009, NCRls 12422/2009 zo dňa 17.04.2009.
  (from: 04/24/2009)
Notárska zápisnica N 35/2009, Nz 13196/2009, NCRls 13353/2009 zo dňa 24.4.2009.
  (from: 05/05/2009)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 29.04.2009.
  (from: 05/06/2009)
Hlásenie o výsledku volieb do dozornej rady zo dňa 29.5.2009.
  (from: 07/02/2009)
Notárska zápisnica č. N 59/2009, Nz 22637/2009 zo dňa 03.07.2009 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
  (from: 07/24/2009)
Notárska zápisnica N 186/2009, Nz 54316/2009, NCRls 54941/2009 zo dňa 18.12.2009 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
  (from: 01/30/2010)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 20.04.2010.
  (from: 05/27/2010)
Notárska zápisnica N 63/2010, Nz 21422/2010, NCRls 21741/2010 zo dňa 15.6.2010 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
  (from: 07/07/2010)
Notárska zápisnica N 354/2010, Nz 40769/2010 zo dňa 02.11.2010 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
  (from: 11/10/2010)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 23.05.2012.
  (from: 06/05/2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 31.05.2012.
  (from: 06/09/2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 25.06.2012.
  (from: 07/10/2012)
Rozhodnutie jediného akcionára o poverení predstavenstva na prijatie rozhodnutia o zvýšení základného imania spoločnosti spísané vo forme notárskej zápisnice N 712/2012, Nz 56952/2012, NCRls 57813/2012 zo dňa 18.12.2012
  (from: 01/04/2013)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 24.01.2013.
  (from: 02/01/2013)
Notárska zápisnica - Osvedčenie o priebehu zasadnutia predstavenstva č. N 344/2013, Nz 20795/2013, NCRls 21216/2013 zo dňa 20.06.2013.
  (from: 07/23/2013)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.06.2016
  (from: 08/17/2016)
Notárská zápisnica - osvedčenie o priebehu zasadnutia predstavenstva zo dňa 30.06.2016
  (from: 08/17/2016)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 17.10.2016.
  (from: 10/22/2016)
Hlásenie o výsledku volieb členov dozornej rady volených zamestnancami spoločnosti konaných v dňoch 07.12.2016 a 08.12.2016.
  (from: 12/16/2016)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 12.01.2017
  (from: 02/07/2017)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 27.03.2017.
  (from: 04/06/2017)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 272/2018, Nz 21402/2018, NCRls 21785/2018 zo dňa 28.06.2018.
  (from: 07/03/2018)
Date of updating data in databases:  06/17/2024
Date of extract :  06/18/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person