Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  341/B

Obchodné meno: 
Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s.
  (od: 25.03.1992)
Sídlo: 
Mlynské nivy 1
Bratislava 829 90
  (od: 18.10.1999)
Mlynské nivy 1
Bratislava 820 05
  (od: 18.06.1997 do: 17.10.1999)
Nám. SNP 19
Bratislava 818 56
  (od: 25.03.1992 do: 17.06.1997)
IČO: 
31 320 155
  (od: 25.03.1992)
Deň zápisu: 
01.04.1992
  (od: 25.03.1992)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 25.03.1992)
Predmet podnikania (činnosti): 
prijímanie vkladov
  (od: 08.07.2002)
poskytovanie úverov
  (od: 08.07.2002)
správu pohľadávok klienta na jeho účet vrátane súvisiaceho poradenstva
  (od: 16.04.2005)
finančný lízing
  (od: 16.04.2005)
poskytovanie záruk, otváranie a potvrdzovanie akreditívov
  (od: 16.04.2005)
poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania
  (od: 16.04.2005)
vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb
  (od: 16.04.2005)
finančné sprostredkovanie
  (od: 16.04.2005)
uloženie vecí
  (od: 16.04.2005)
prenájom bezpečnostných schránok
  (od: 16.04.2005)
poskytovanie bankových informácií
  (od: 16.04.2005)
hypotekárne obchody podľa ustanovenia § 67 ods. 1 zákona o bankách
  (od: 16.04.2005)
funkciu depozitára podľa osobitného predpisu
  (od: 16.04.2005)
spracúvanie bankoviek, mincí, pamätných bankoviek a pamätných mincí
  (od: 16.04.2005)
investovanie do cenných papierov na vlastný účet, poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb v súlade s ustanovením § 79 a ods. 1 a v spojení s ustanovením § 6 ods. 1 a 2 zákona o cenných papieroch v tomto rozsahu: prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov, vykonanie pokynu klienta na jeho účet a obchodovanie na vlastný účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, e) opcie, swapy a forwardy týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán; to neplatí, ak k takému vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy, f) opcie a swapy týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať v hotovosti, ak sa obchodujú na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme, g) opcie, swapy a forwardy týkajúce sa oprávnení na emisie, miery inflácie, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať na základe voľby jednej zo zmluvných strán, a to inak ako z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti majúcej za následok ukončenie zmluvy;
  (od: 07.10.2009)
riadenie portfólia vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, finančných indexov, finančných mier, mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti
  (od: 02.08.2011)
investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania
  (od: 07.10.2009)
upisovanie a umiestňovanie finančných nástrojov na zákade pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania
  (od: 07.10.2009)
umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania
  (od: 07.10.2009)
úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy, a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančých zábezpek vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania
  (od: 07.10.2009)
poskytovanie úverov a pôžičiek investorovi na umožnenie vykonania obchodu s jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi, ak je poskytovateľ úveru alebo pôžičky zapojený do tohto obchodu
  (od: 07.10.2009)
poskytovanie poradenstva v oblasti štruktúry kapitálu a stratégie podnikania a poskytovanie poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku
  (od: 07.10.2009)
vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tie spojené s poskytovaním investčných služieb
  (od: 07.10.2009)
vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s finančnými nástrojmi
  (od: 07.10.2009)
služby spojené s upisovaním týchto finančných nástrojov,
  (od: 07.10.2009)
poskytovanie platobných služieb a zúčtovanie
  (od: 24.04.2013)
vydávanie a správa elektronických peňazí
  (od: 24.04.2013)
obchodovanie na vlastný účet : s (i) s finančnými nástrojmi peňažného trhu v Eurách a v cudzej mene, so zlatom vrátane zmenárenskej činnosti; (ii) s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v Eurách a v cudzej mene; (iii) s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
  (od: 24.04.2013)
prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov, vykonanie pokynu klienta na jeho účet, obchodovanie na vlastný účet týkajúce sa podkladových nástrojov derivátov - forwardy týkajúce sa oprávnení na emisie, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať na základe voľby jednej zo zmluvných strán, a to inak ako z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti majúcej za následok ukončenie zmluvy, ak sú spojené s poskytovaním investičných služieb alebo vedľajších investičných služieb pre tieto deriváty
  (od: 24.04.2013)
vykonávanie finančného sprostredkovania podľa osobitného predpisu (i) v sektore poistenia a zaistenia ako samostatný finančný agent, (ii) v sektore poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov ako samostatný finančný agent
  (od: 09.03.2023)
vykonávanie finančného sprostredkovania podľa osobitného predpisu (i) v sektore poistenia a zaistenia ako samostatný finančný agent; (ii) v sektore doplnkového dôchodkového sporenia ako viazaný finančný agent; (iii) sektore poistenia úverov a spotrebiteľských úverov ako viazaný finančný agent
  (od: 24.04.2013 do: 27.10.2014)
vykonávanie finančného sprostredkovania podľa osobitného predpisu (i) v sektore poistenia a zaistenia ako samostatný finančný agent, (ii) v sektore poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov ako samostatný finančný agent, (iii) v sektore doplnkového dôchodkového sporenia ako viazaný finančný agent
  (od: 28.10.2014 do: 21.05.2018)
vykonávanie finančného sprostredkovania podľa osobitného predpisu (i) v sektore poistenia a zaistenia ako samostatný finančný agent, (ii) v sektore poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov ako samostatný finančný agent, (iii) v sektore doplnkového dôchodkového sporenia ako viazaný finančný agent
  (od: 22.05.2018 do: 08.03.2023)
služby a činnosti prijatia a postúpenia pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov, vykonanie pokynu klienta, obchodovanie na vlastný účet, týkajúce sa oprávnení na emisie, ak sú spojené s poskytovaním investičných služieb alebo vedľajších služieb pre forwardy týkajúce sa oprávnení na emisie
  (od: 02.08.2011 do: 23.04.2013)
riadenie portfólia vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, orwardy a iné deriváty týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti
  (od: 07.10.2009 do: 01.08.2011)
vydávanie a správu platobných prostriedkov
  (od: 16.04.2005 do: 23.04.2013)
obchodovanie na vlastný účet: a) s finančnými nástrojmi peňažného trhu v Eurách a v cudzej mene, vrátane zmenárenskej činnosti, b) s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v Eurách a v cudzej mene, c) s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
  (od: 07.10.2009 do: 23.04.2013)
platobný styk a zúčtovanie
  (od: 08.07.2002 do: 15.04.2005)
investovanie do cenných papierov na vlastný účet
  (od: 08.07.2002 do: 15.04.2005)
obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta:
  (od: 08.07.2002 do: 15.04.2005)
1. s finančnými nástrojmi peňažného trhu v slovenských korunách a v cudzej mene, vrátane zmenárenskej činnosti
  (od: 08.07.2002 do: 15.04.2005)
2. s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v slovenských korunách a v cudzej mene
  (od: 08.07.2002 do: 15.04.2005)
3. s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
  (od: 08.07.2002 do: 15.04.2005)
správu pohľadávok a cenných papierov klienta na jeho účet vrátane súvisiaceho poradenstva
  (od: 08.07.2002 do: 15.04.2005)
finančný lízing
  (od: 08.07.2002 do: 15.04.2005)
poskytovanie záruk, otváranie a potvrdzovanie akreditívov
  (od: 08.07.2002 do: 15.04.2005)
vydávanie a správu platobných prostriedkov
  (od: 08.07.2002 do: 15.04.2005)
poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania
  (od: 08.07.2002 do: 15.04.2005)
vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb
  (od: 08.07.2002 do: 15.04.2005)
finančné sprostredkovanie
  (od: 08.07.2002 do: 15.04.2005)
uloženie cenných papierov alebo vecí
  (od: 08.07.2002 do: 15.04.2005)
prenájom bezpečnostných schránok
  (od: 08.07.2002 do: 15.04.2005)
poskytovanie bankových informácií
  (od: 08.07.2002 do: 15.04.2005)
hypotekárne obchody podľa § 67 ods. 1 zákona o bankách
  (od: 08.07.2002 do: 15.04.2005)
funkciu depozitára podľa osobitného predpisu
  (od: 08.07.2002 do: 15.04.2005)
spracúvanie bankoviek, mincí, pamätných bankoviek a pamätných mincí
  (od: 08.07.2002 do: 15.04.2005)
tuzemské prevody peňažných prostriedkov a cezhraničné prevody peňažných prostriedkov (platobný styk a zúčtovanie)
  (od: 16.04.2005 do: 23.04.2013)
poskytovanie investičných služieb pre klientov v rozsahu osobitné povolenia
  (od: 16.04.2005 do: 06.10.2009)
investovanie do cenných papierov na vlastný účet
  (od: 16.04.2005 do: 06.10.2009)
obchodovanie na vlastný účet: 1. s finančnými nástrojmi peňažného trhu v slovenských korunách a v cudzej mene vrátane zmenárenskej činnosti, 2. s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v slovenských korunách a v cudzej mene, 3. s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
  (od: 16.04.2005 do: 06.10.2009)
príjmanie vkladov od právnických a fyzických osôb
  (od: 25.03.1992 do: 14.06.1995)
poskytovanie úverov z vlastných a zverených prostriedkov právnickým a fyzickým osobám
  (od: 25.03.1992 do: 14.06.1995)
prijmanie a poskytovanie záruk tuzemským i zahraničným právnickým a fyzickým osobám
  (od: 25.03.1992 do: 14.06.1995)
vydávanie vlastných cenných papierov
  (od: 25.03.1992 do: 14.06.1995)
vykonávanie tuzemského a zahraničného platobného styku a zúčtovania
  (od: 25.03.1992 do: 14.06.1995)
vykonávanie pokladničnej a zmenárenskej činnosti
  (od: 25.03.1992 do: 14.06.1995)
poskytovanie sejfových a depozitných služieb
  (od: 25.03.1992 do: 14.06.1995)
poskytovanie komplexných služieb investičného bankovníctva vrátane zakladania spoločnosti
  (od: 25.03.1992 do: 14.06.1995)
kapitálové investovanie vlastných prostriedkov
  (od: 25.03.1992 do: 14.06.1995)
zabezpečovanie sprostredkovateľských poisťovacích služieb
  (od: 25.03.1992 do: 14.06.1995)
vykonávanie obchodu s devízovími hodnotami bez onmedzenia, okrem operácií zo zahraničnými cennými papiermi
  (od: 25.03.1992 do: 26.04.1993)
poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s činnosťami uvedených v bodoch a/ až k/
  (od: 25.03.1992 do: 14.06.1995)
vedenie účtov a vykonávanie platobného styku pre orgány a organizácie miest, obcí a samospráv
  (od: 25.03.1992 do: 14.06.1995)
zabezpezpečovanie služieb v oblati platobného a zúčtovacieho styku pre Investičnú banku na základe uzatvorenej zmluvy
  (od: 25.03.1992 do: 26.04.1993)
zabezpečovanie činnosti z poverenia ŠBČS
  (od: 25.03.1992 do: 26.04.1993)
vykonávanie činnosti v rámci obchodov, služieb a výkonov, spojených s predmetom činnosti
  (od: 25.03.1992 do: 14.06.1995)
vykonávanie finančných a peňažných služieb a obchodov na základe dohody s príslušnými orgánmi.
  (od: 25.03.1992 do: 14.06.1995)
vykonávanie obchodu s devízovími hodnotami bez onmedzenia
  (od: 27.04.1993 do: 14.06.1995)
zabezpezpečovanie služieb v oblati platobného a zúčtovacieho styku pre iné banky na základe uzatvorenej zmluvy
  (od: 27.04.1993 do: 14.06.1995)
zabezpečovanie činnosti z poverenia Národnej Banky Slovenska
  (od: 27.04.1993 do: 14.06.1995)
príjmanie vkladov od verejnosti
  (od: 15.06.1995 do: 13.11.1996)
poskytovanie úverov
  (od: 15.06.1995 do: 10.07.2000)
investovanie do cenných papierov na vlastný účet
  (od: 15.06.1995 do: 10.07.2000)
platobný styk a zúčtovanie
  (od: 15.06.1995 do: 10.07.2000)
finančný prenájom /finančný leasing/
  (od: 15.06.1995 do: 13.11.1996)
vydávanie a správa platobných prostriedkov, napr. platobných kariet, cestovných šekov
  (od: 15.06.1995 do: 10.07.2000)
poskytovanie záruk
  (od: 15.06.1995 do: 10.07.2000)
otváranie akreditívov
  (od: 15.06.1995 do: 10.07.2000)
obstarávanie inkasa
  (od: 15.06.1995 do: 10.07.2000)
obchodovanie na vlastný účet, alebo účet klienta
  (od: 15.06.1995 do: 13.11.1996)
1. s devízovými hodnotami
  (od: 15.06.1995 do: 13.11.1996)
2. v oblasti temínovaných obchodov (futures) a opcií (options) vrátane kurzových a úrokových obchodov
  (od: 15.06.1995 do: 13.11.1996)
3. s prevoditeľnými cennými papiermi
  (od: 15.06.1995 do: 13.11.1996)
účasť na vydávanie akcií a poskytovanie služieb
  (od: 15.06.1995 do: 13.11.1996)
finančné maklérstvo
  (od: 15.06.1995 do: 10.07.2000)
poskytovanie porád vo veci podnikania
  (od: 15.06.1995 do: 13.11.1996)
obhospodárovanie cenných paperov klienta na jeho účet vrátane poradenstva /portfólio mamagement/
  (od: 15.06.1995 do: 13.11.1996)
uloženie a správa cenných papierov, alebo iných hodnôt
  (od: 15.06.1995 do: 10.07.2000)
výkon funkcie dopozitára investičného fondu
  (od: 15.06.1995 do: 13.11.1996)
zmenárenská činnosť /nákup devizových prostriedkov/
  (od: 15.06.1995 do: 13.11.1996)
poskytovanie bankových informácií
  (od: 15.06.1995 do: 10.07.2000)
prenájom bezpečnostných schránok
  (od: 15.06.1995 do: 10.07.2000)
príjmanie vkladov
  (od: 14.11.1996 do: 10.07.2000)
finančný prenájom (finančný leasing)
  (od: 14.11.1996 do: 10.07.2000)
účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb
  (od: 14.11.1996 do: 10.07.2000)
poskytovanie poradenských služieb vo veciach podnikania
  (od: 14.11.1996 do: 10.07.2000)
obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet vrátane poradenstva (porfólio management)
  (od: 14.11.1996 do: 29.11.1998)
výkon funkcie dopozitára podľa osobitného predpisu
  (od: 14.11.1996 do: 10.07.2000)
zmenárenská činnosť (nákup devízových prostriedkov)
  (od: 14.11.1996 do: 10.07.2000)
obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta
  (od: 14.11.1996 do: 10.07.2000)
1. s devízovými hodnotami
  (od: 14.11.1996 do: 10.07.2000)
2. v oblasti termínovaných obchodov (futures) a opcií (options) vrátane kurzových a úrokových obchodov
  (od: 14.11.1996 do: 10.07.2000)
3. s prevoditeľnými cennými papiermi
  (od: 14.11.1996 do: 10.07.2000)
4. so zlatými a striebornými mincami
  (od: 14.11.1996 do: 10.07.2000)
vykonávanie hypotekárnych obchodov
  (od: 16.03.1998 do: 10.07.2000)
obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet vrátane poradenstva /portfólio management/
  (od: 30.11.1998 do: 10.07.2000)
poskytovanie úverov
  (od: 11.07.2000 do: 07.07.2002)
investovanie do cenných papierov na vlastný účet
  (od: 11.07.2000 do: 07.07.2002)
platobný styk a zúčtovanie
  (od: 11.07.2000 do: 07.07.2002)
vydávanie a správa platobných prostriedkov, napr. platobných kariet, cestovných šekov
  (od: 11.07.2000 do: 07.07.2002)
poskytovanie záruk
  (od: 11.07.2000 do: 07.07.2002)
otváranie akreditívov
  (od: 11.07.2000 do: 07.07.2002)
obstarávanie inkasa
  (od: 11.07.2000 do: 07.07.2002)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti bankovníctva a poisťovníctva súvisiaca s bankovou činnosťou alebo stavebným sporením
  (od: 11.07.2000 do: 07.07.2002)
uloženie a správa cenných papierov, alebo iných hodnôt
  (od: 11.07.2000 do: 07.07.2002)
poskytovanie bankových informácií
  (od: 11.07.2000 do: 07.07.2002)
prenájom bezpečnostných schránok
  (od: 11.07.2000 do: 07.07.2002)
prijímanie vkladov
  (od: 11.07.2000 do: 07.07.2002)
finančný prenájom /finančný leasing/
  (od: 11.07.2000 do: 07.07.2002)
účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb
  (od: 11.07.2000 do: 07.07.2002)
poskytovanie poradenských služieb vo veciach podnikania
  (od: 11.07.2000 do: 07.07.2002)
výkon funkcie depozitára podľa osobitného predpisu
  (od: 11.07.2000 do: 07.07.2002)
zmenárenská činnosť /nákup devízových prostriedkov/
  (od: 11.07.2000 do: 07.07.2002)
obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta:
  (od: 11.07.2000 do: 07.07.2002)
1. s devízovými hodnotami
  (od: 11.07.2000 do: 07.07.2002)
2. v oblasti termínovaných obchodov /futures/ a opcií /options/ vrátane kurzových a úrokových obchodov
  (od: 11.07.2000 do: 07.07.2002)
3. s prevoditeľnými cennými papiermi
  (od: 11.07.2000 do: 07.07.2002)
4. so zlatými a striebornými mincami, pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
  (od: 11.07.2000 do: 07.07.2002)
vykonávanie hypotekárnych obchodov
  (od: 11.07.2000 do: 07.07.2002)
obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet, vrátane poradenstva /portfólio management/
  (od: 11.07.2000 do: 07.07.2002)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 18.10.1999)
predstavenstvo
  (od: 27.04.1993 do: 17.10.1999)
predstavenstvo
  (od: 25.03.1992 do: 26.04.1993)
Ing. Darina Kmeťová - Člen predstavenstva
Ďumbierska 11884/3F
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
Vznik funkcie: 07.04.2022
  (od: 29.06.2022)
Ing. Jozef Kausich - Predseda predstavenstva
Hraničiarska 256/7A
Bratislava - mestská časť Čunovo 851 10
Vznik funkcie: 01.03.2023
  (od: 10.05.2023)
Gabriele Pace - Člen predstavenstva
Hlboká cesta 965/7
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 05
Vznik funkcie: 24.05.2023
  (od: 03.06.2023)
Andrej Viceník - Člen predstavenstva
Drieňová 16940/1M
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
Vznik funkcie: 03.12.2023
  (od: 20.12.2023)
Martin Techman - Člen predstavenstva
Čížková 360
Jesenice 252 42
Česká republika
Vznik funkcie: 16.04.2024
  (od: 11.06.2024)
Ing. Peter Magala - Člen predstavenstva
Ružová dolina 16008/25
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09
Vznik funkcie: 16.04.2024
  (od: 11.06.2024)
RNDr. Štefan Adamec , CSc. - člen
Vilova 27
Bratislava
  (od: 25.03.1992 do: 26.04.1993)
Jan Blaho - člen
Radvanská 5267/21
Bratislava 811 01
Vznik funkcie: 20.12.2001
  (od: 15.01.2003 do: 31.03.2005)
Jan Blaho - člen
Radvanská 5267/21
Bratislava 811 01
Vznik funkcie: 20.12.2001 Skončenie funkcie: 31.01.2005
  (od: 01.04.2005 do: 31.03.2005)
Domenico Cristarella - člen
Via Goldoni 32
Miláno 201 21
Taliansko
Vznik funkcie: 09.02.2005
  (od: 01.04.2005 do: 20.05.2008)
Domenico Cristarella - člen
Via Goldoni 32
Miláno 201 21
Taliansko
Vznik funkcie: 09.02.2005 Skončenie funkcie: 06.04.2008
  (od: 21.05.2008 do: 20.05.2008)
Ing. Milan Čagala - člen
Poľovnícka 10
Nové Mesto nad Váhom
  (od: 25.03.1992 do: 26.04.1993)
Mario Drosc - člen
Irská 796/5
Praha 6 160 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.03.2005
  (od: 01.04.2005 do: 14.08.2006)
Mario Drosc - člen
Irská 796/5
Praha 6 160 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.03.2005 Skončenie funkcie: 13.07.2006
  (od: 15.08.2006 do: 14.08.2006)
Ing. Ján Gabriel - predseda
Tehelná 19
Trnava
  (od: 15.06.1995 do: 14.01.1996)
Ing. Ján Gabriel - predseda
Tehelná 19
Trnava
  (od: 15.01.1996 do: 10.01.1999)
Ing. Ivan Golian , CSc. - člen
Zvončekova 33
Bratislava 831 06
Vznik funkcie: 01.01.2006
  (od: 06.01.2006 do: 16.03.2009)
Ing. Ivan Golian , CSc. - člen
Zvončekova 33
Bratislava 831 06
Vznik funkcie: 01.01.2006 Skončenie funkcie: 31.12.2008
  (od: 17.03.2009 do: 16.03.2009)
Ing. Stanislav Hodek - člen
Kýčerského 10
Bratislava 811 05
Vznik funkcie: 01.10.2012
  (od: 12.10.2012 do: 07.05.2014)
Ing. Stanislav Hodek - člen
Kýčerského 10
Bratislava 811 05
Vznik funkcie: 01.10.2012 Skončenie funkcie: 31.03.2014
  (od: 08.05.2014 do: 07.05.2014)
Doc. JUDr. Ľudovít Hudek , CSc. - člen
Vajnorská 28
Bratislava
  (od: 05.12.1996 do: 10.01.1999)
Jiří Huml - člen
Pardubická 1230
Černošice 252 28
Česká republika
Vznik funkcie: 01.06.2013
  (od: 14.06.2013 do: 29.01.2015)
Jiří Huml - člen
Pardubická 1230
Černošice 252 28
Česká republika
Vznik funkcie: 01.06.2013 Skončenie funkcie: 31.12.2014
  (od: 30.01.2015 do: 29.01.2015)
Ing. Ján Janšta - podpredseda
Komárnícka 20
Bratislava
  (od: 27.04.1993 do: 14.06.1995)
Ignacio Jaquotot - podpredseda
Paseo de Alcobendas 14
Madrid 281 09
Španielske kráľovstvo
Vznik funkcie: 04.04.2005
  (od: 06.05.2005 do: 06.08.2007)
Ignacio Jaquotot - podpredseda
Paseo de Alcobendas 14
Madrid 281 09
Španielske kráľovstvo
Vznik funkcie: 04.04.2005 Skončenie funkcie: 01.08.2007
  (od: 07.08.2007 do: 06.08.2007)
Ing. Vladimíra Josefiová , MBA - člen
Opatovická 7
Praha 110 00
Česká republika
Vznik funkcie: 13.07.2006
  (od: 15.08.2006 do: 22.02.2008)
Ing. Vladimíra Josefiová , MBA - člen
Opatovická 7
Praha 110 00
Česká republika
Vznik funkcie: 13.07.2006 Skončenie funkcie: 31.01.2008
  (od: 23.02.2008 do: 22.02.2008)
JUDr. Ildikó Kamenická - člen
Rozvodná 15
Bratislava
  (od: 25.03.1992 do: 26.04.1993)
Ing. Jozef Kausich - člen
Hraničiarska 256/7A
Bratislava 851 10
Vznik funkcie: 04.04.2005
  (od: 06.05.2005 do: 20.05.2008)
Ing. Jozef Kausich - člen
Hraničiarska 256/7A
Bratislava 851 10
Vznik funkcie: 04.04.2005 Skončenie funkcie: 06.04.2008
  (od: 21.05.2008 do: 20.05.2008)
Ing. Jozef Kausich - člen
Hraničiarska 256/7A
Bratislava - Čunovo 851 10
Vznik funkcie: 07.04.2008
  (od: 21.05.2008 do: 30.11.2017)
Ing. Jozef Kausich - člen
Hraničiarska 256/7A
Bratislava - Čunovo 851 10
Vznik funkcie: 07.04.2008 Skončenie funkcie: 30.11.2017
  (od: 01.12.2017 do: 30.11.2017)
Ing. Elena Kohútiková , PhD. - člen
Limbová 20
Limbach 900 91
Vznik funkcie: 26.10.2006
  (od: 04.11.2006 do: 15.02.2010)
Ing. Elena Kohútiková , PhD. - člen
Limbová 20
Limbach 900 91
Vznik funkcie: 26.10.2006 Skončenie funkcie: 26.10.2009
  (od: 16.02.2010 do: 15.02.2010)
Ing. Elena Kohútiková , PhD. - člen
Limbová 20
Limbach 900 91
Vznik funkcie: 26.10.2009
  (od: 16.02.2010 do: 30.11.2017)
Ing. Elena Kohútiková , PhD. - člen
Limbová 20
Limbach 900 91
Vznik funkcie: 26.10.2009 Skončenie funkcie: 31.10.2017
  (od: 01.12.2017 do: 30.11.2017)
Ing. Michal Krajčovič - člen
Pezinská 29
Svätý Jur
Skončenie funkcie: 20.12.2001
  (od: 25.06.2001 do: 09.04.2002)
Ing. Michal Krajčovič , CSc. - člen
Košická 39
Bratislava
  (od: 11.01.1999 do: 24.06.2001)
Ing. Peter Magala - člen
Košická 58
Bratislava 821 09
Vznik funkcie: 01.03.2012
  (od: 27.03.2012 do: 26.02.2013)
Ing. Peter Magala - člen
Košická 58
Bratislava 821 09
Vznik funkcie: 01.03.2012
  (od: 27.02.2013 do: 19.04.2018)
Ing. Peter Magala - člen
Košická 58
Bratislava 821 09
Vznik funkcie: 01.03.2012 Skončenie funkcie: 02.03.2018
  (od: 20.04.2018 do: 19.04.2018)
Ing. Peter Magala - člen
Košická 58
Bratislava 821 09
Vznik funkcie: 03.03.2018
  (od: 20.04.2018 do: 06.04.2021)
Ing. Peter Magala - člen
Košická 58
Bratislava 821 09
Vznik funkcie: 03.03.2018 Skončenie funkcie: 03.03.2021
  (od: 07.04.2021 do: 06.04.2021)
Ing. Peter Magala - Člen predstavenstva
Košická 58
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09
Vznik funkcie: 04.03.2021
  (od: 07.04.2021 do: 17.08.2021)
Ing. Jozef Mudrík - predseda
Borodáčová 5
Bratislava
  (od: 25.03.1992 do: 14.06.1995)
Ing. Peter Novák - člen
Brezová 27
Viničné 900 23
Vznik funkcie: 01.10.2014
  (od: 28.10.2014 do: 30.11.2017)
Ing. Peter Novák - člen
Brezová 27
Viničné 900 23
Vznik funkcie: 01.10.2014 Skončenie funkcie: 01.10.2017
  (od: 01.12.2017 do: 30.11.2017)
Ing. Peter Novák - člen
Brezová 27
Viničné 900 23
Vznik funkcie: 02.10.2017
  (od: 01.12.2017 do: 15.07.2019)
Ing. Peter Novák - člen
Brezová 27
Viničné 900 23
Vznik funkcie: 02.10.2017 Skončenie funkcie: 30.06.2019
  (od: 16.07.2019 do: 15.07.2019)
JUDr. Marta Nováková - člen
Belianského 8
Bratislava
  (od: 25.03.1992 do: 26.04.1993)
Ing. František Palič - člen
Pri Štadióne 23
Svätý Jur
  (od: 27.04.1993 do: 14.01.1996)
Ing. František Palič - člen
Pri Štadióne 25
Svätý Jur
  (od: 15.01.1996 do: 17.06.1997)
Ing. František Palič - člen
Pri Štadióne 25
Svätý Jur
  (od: 18.06.1997 do: 16.07.1998)
Ing. Jozef Pamětický - podpredseda
Súkennická 1
Modra
  (od: 15.06.1995 do: 14.01.1996)
Ing. Jozef Pamětický - podpredseda
Súkennická 1
Modra
  (od: 15.01.1996 do: 10.01.1999)
Ing. Dušan Paulík - člen
Dunajská 24
Bratislava
  (od: 27.04.1993 do: 14.01.1996)
Ing. Dušan Paulík - člen
Dunajská 24
Bratislava
  (od: 15.01.1996 do: 10.01.1999)
Ing. Dušan Paulík - podpredseda
Dunajská 24
Bratislava
  (od: 25.03.1992 do: 26.04.1993)
PhDr. Silvia Púchovská - člen
Fláviovská 18
Bratislava - Rusovce 851 10
Vznik funkcie: 02.02.2011
  (od: 25.02.2011 do: 25.02.2014)
PhDr. Silvia Púchovská - člen
Fláviovská 18
Bratislava - Rusovce 851 10
Vznik funkcie: 02.02.2011 Skončenie funkcie: 02.02.2014
  (od: 26.02.2014 do: 25.02.2014)
PhDr. Silvia Púchovská - člen
Vajanského nábr. 17/D
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 01.02.2008
  (od: 23.02.2008 do: 24.02.2011)
PhDr. Silvia Púchovská - člen
Vajanského nábr. 17/D
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 01.02.2008 Skončenie funkcie: 01.02.2011
  (od: 25.02.2011 do: 24.02.2011)
Alexander Resch - predseda predstavenstva
Mudroňova 7492/3B
Bratislava 811 01
Vznik funkcie: 03.10.2019
  (od: 25.09.2019 do: 09.05.2023)
Alexander Resch - predseda predstavenstva
Mudroňova 7492/3B
Bratislava 811 01
Vznik funkcie: 03.10.2019 Skončenie funkcie: 28.02.2023
  (od: 10.05.2023 do: 09.05.2023)
Ing. Ján Szalay - člen
Dlhá 49
Šamorín
Skončenie funkcie: 20.12.2001
  (od: 11.01.1999 do: 09.04.2002)
Ing. František Szikhart - člen
Šusteková 29
Bratislava
  (od: 27.04.1993 do: 14.01.1996)
Ing. František Szikhart - člen
Šusteková 29
Bratislava
  (od: 15.01.1996 do: 04.12.1996)
Ing. František Szikhart - podpredseda
Jánošíkova 610
Dunajská Lužná
Skončenie funkcie: 28.02.2002
  (od: 11.01.1999 do: 09.04.2002)
Ing. Adrián Ševčík
Lúka 232
Lúka 916 34
Vznik funkcie: 07.04.2010
  (od: 28.07.2010 do: 07.04.2013)
Ing. Adrián Ševčík
Lúka 232
Lúka 916 34
Vznik funkcie: 07.04.2010 Skončenie funkcie: 07.04.2013
  (od: 08.04.2013 do: 07.04.2013)
Ing. Bohuslav Šolta - člen
Dunajská 24
Bratislava
Skončenie funkcie: 04.12.2003
  (od: 11.01.1999 do: 18.02.2004)
Martin Techman , MBA - člen
Čížková 360
Jesenice 252 42
Česká republika
Vznik funkcie: 02.03.2018
  (od: 20.04.2018 do: 06.04.2021)
Martin Techman , MBA - člen
Čížková 360
Jesenice 252 42
Česká republika
Vznik funkcie: 02.03.2018 Skončenie funkcie: 02.03.2021
  (od: 07.04.2021 do: 06.04.2021)
MBA Martin Techman - člen
Čížková 360
Jesenice 252 42
Česká republika
Vznik funkcie: 01.03.2015
  (od: 02.04.2015 do: 19.04.2018)
MBA Martin Techman - člen
Čížková 360
Jesenice 252 42
Česká republika
Vznik funkcie: 01.03.2015 Skončenie funkcie: 01.03.2018
  (od: 20.04.2018 do: 19.04.2018)
Ing. Ladislav Vaškovič , CSc. - člen
Dunajská 24
Bratislava 811 08
  (od: 17.07.1998 do: 10.01.1999)
Ing. Ladislav Vaškovič , CSc. - predseda
Dunajská 24
Bratislava 811 08
  (od: 11.01.1999 do: 03.06.2002)
Roberto Vercelli
Corso alla Vittoria 31
Asti 141 00
Talianska republika
Vznik funkcie: 01.11.2017
  (od: 01.12.2017 do: 03.10.2018)
Andrej Viceník
Drieňová 16940/1M
Bratislava 821 01
Vznik funkcie: 01.12.2017
  (od: 01.12.2017 do: 06.04.2021)
Andrej Viceník
Drieňová 16940/1M
Bratislava 821 01
Vznik funkcie: 01.12.2017 Skončenie funkcie: 01.12.2020
  (od: 07.04.2021 do: 06.04.2021)
Andrej Viceník - Člen predstavenstva
Drieňová 16940/1M
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
Vznik funkcie: 02.12.2020
  (od: 07.04.2021 do: 19.12.2023)
Andrej Viceník - Člen predstavenstva
Drieňová 16940/1M
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
Vznik funkcie: 02.12.2020 Skončenie funkcie: 02.12.2023
  (od: 20.12.2023 do: 19.12.2023)
Paolo Vivona - Člen predstavenstva
Továrenská 7937/12A
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 09
Vznik funkcie: 24.10.2020
  (od: 07.12.2021 do: 08.03.2023)
Paolo Vivona - Člen predstavenstva
Továrenská 7937/12A
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 09
Vznik funkcie: 24.10.2020 Skončenie funkcie: 31.12.2022
  (od: 09.03.2023 do: 08.03.2023)
Paolo Vivona - Člen predstavenstva
Vosková 12034/4
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
Vznik funkcie: 24.10.2020
  (od: 07.04.2021 do: 06.12.2021)
Martin Techman , MBA - Člen predstavenstva
Čížková 360
Jesenice 252 42
Česká republika
Vznik funkcie: 03.03.2021 Skončenie funkcie: 15.04.2024
  (od: 11.06.2024 do: 10.06.2024)
Martin Techman , MBA - Člen predstavenstva
Čížková 360
Jesenice 252 42
Česká republika
Vznik funkcie: 03.03.2021
  (od: 07.04.2021 do: 10.06.2024)
Ing. Peter Magala - Člen predstavenstva
Ružová dolina 16008/25
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09
Vznik funkcie: 04.03.2021 Skončenie funkcie: 15.04.2024
  (od: 11.06.2024 do: 10.06.2024)
Ing. Peter Magala - Člen predstavenstva
Ružová dolina 16008/25
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09
Vznik funkcie: 04.03.2021
  (od: 18.08.2021 do: 10.06.2024)
Adriano Arietti - člen
via Ricasoli 2
Miláno
Taliansko
Skončenie funkcie: 22.11.2002
  (od: 24.01.2002 do: 14.01.2003)
Antonio Bergalio - člen
Via Stendhal 43
Miláno 201 44
Talianska republika
Vznik funkcie: 01.10.2014
  (od: 28.10.2014 do: 30.11.2017)
Antonio Bergalio - člen
Via Stendhal 43
Miláno 201 44
Talianska republika
Vznik funkcie: 01.10.2014 Skončenie funkcie: 01.10.2017
  (od: 01.12.2017 do: 30.11.2017)
Antonio Bergalio - člen
Na Štyridsiatku 1110/3
Bratislava 811 06
Vznik funkcie: 02.10.2017
  (od: 01.12.2017 do: 07.08.2020)
Antonio Bergalio - člen
Na Štyridsiatku 1110/3
Bratislava 811 06
Vznik funkcie: 02.10.2017 Skončenie funkcie: 30.06.2020
  (od: 08.08.2020 do: 07.08.2020)
Ing. František Bernášek - člen
Trnavská 2618/2
Praha
Česká republika
  (od: 25.03.1992 do: 26.04.1993)
Jan Blaho - člen
Anenské nám. 4
Praha 1
Česká republika
Vznik funkcie: 20.12.2001
  (od: 15.04.2002 do: 14.01.2003)
Franco Brambilla - člen
Na Závěji 568
Praha 6 164 00
Česká republika
Vznik funkcie: 20.12.2001
  (od: 05.11.2002 do: 06.12.2004)
Franco Brambilla - člen
Na Závěji 568
Praha 6 164 00
Česká republika
Vznik funkcie: 20.12.2001 Skončenie funkcie: 30.09.2004
  (od: 07.12.2004 do: 06.12.2004)
Domenico Cristarella - člen
Via Goldoni 32
Miláno
Taliansko
prechodný pobyt na území SR :
Búdková 5079/50
Bratislava
Vznik funkcie: 20.12.2001
  (od: 22.07.2003 do: 31.03.2005)
Domenico Cristarella - člen
Via Goldoni 32
Miláno
Taliansko
Vznik funkcie: 20.12.2001
  (od: 05.11.2002 do: 21.07.2003)
Domenico Cristarella - člen
Via Goldoni 32
Miláno
Taliansko
prechodný pobyt na území SR :
Búdková 5079/50
Bratislava
Vznik funkcie: 20.12.2001 Skončenie funkcie: 09.02.2005
  (od: 01.04.2005 do: 31.03.2005)
Domenico Cristarella - člen
Via Goldoni 32
Miláno 201 21
Taliansko
Vznik funkcie: 07.04.2008
  (od: 21.05.2008 do: 04.08.2011)
Domenico Cristarella - člen
Via Goldoni 32
Miláno 201 21
Taliansko
Vznik funkcie: 07.04.2008 Skončenie funkcie: 19.07.2011
  (od: 05.08.2011 do: 04.08.2011)
Andrea de Michelis - člen
Via Europa 29
Airasca, Turín I-10060
Taliansko
Vznik funkcie: 01.08.2011
  (od: 05.08.2011 do: 30.07.2014)
Andrea de Michelis - člen
Via Europa 29
Airasca, Turín I-10060
Taliansko
Vznik funkcie: 01.08.2011 Skončenie funkcie: 30.06.2014
  (od: 31.07.2014 do: 30.07.2014)
Mgr. Mario Drosc - člen
Irská 796/5
Praha 6
Česká republika
Vznik funkcie: 01.03.2002
  (od: 10.04.2002 do: 31.03.2005)
Mgr. Mario Drosc - člen
Irská 796/5
Praha 6
Česká republika
Vznik funkcie: 01.03.2002 Skončenie funkcie: 01.03.2005
  (od: 01.04.2005 do: 31.03.2005)
Daniele Fanin - člen
Battai utca 15
Budapešť 1025
Maďarsko
Vznik funkcie: 17.07.2008 Skončenie funkcie: 19.07.2011
  (od: 05.08.2011 do: 04.08.2011)
Daniele Fanin - člen
Ke Hrádku 10
Praha 4 148 00
Vznik funkcie: 20.07.2011
  (od: 05.08.2011 do: 11.02.2013)
Daniele Fanin - člen
Battai utca 15
Budapešť 1025
Maďarsko
Vznik funkcie: 17.07.2008
  (od: 16.08.2008 do: 04.08.2011)
Daniele Fanin - člen
Ke Hrádku 10
Praha 4 148 00
Vznik funkcie: 20.07.2011 Skončenie funkcie: 08.01.2013
  (od: 12.02.2013 do: 11.02.2013)
Ignacio Jaquotot - člen a predseda
Čmeľovec 4845/2
Bratislava I 811 02
Vznik funkcie: 01.08.2010 Skončenie funkcie: 30.09.2013
  (od: 05.11.2013 do: 04.11.2013)
Ignacio Jaquotot - predseda
Paseo de Alcobendas 14
Madrid 281 09
Španielske kráľovstvo
Vznik funkcie: 01.08.2007
  (od: 07.08.2007 do: 31.08.2010)
Ignacio Jaquotot - predseda
Paseo de Alcobendas 14
Madrid 281 09
Španielske kráľovstvo
Vznik funkcie: 01.08.2007 Skončenie funkcie: 01.08.2010
  (od: 01.09.2010 do: 31.08.2010)
Ignacio Jaquotot - člen a predseda
Paseo de Alcobendas 14
Madrid 281 09
Španielske kráľovstvo
Čmeľovec 4845/2
Bratislava I 811 02
Vznik funkcie: 01.08.2010
  (od: 01.09.2010 do: 04.11.2013)
Ing. Roman Klaban - člen
V žabokřiku 649
Praha 9 - Vinoř
Česká republika
Vznik funkcie: 22.11.2002 Skončenie funkcie: 26.10.2006
  (od: 04.11.2006 do: 03.11.2006)
Ing. Roman Klaban - člen
V žabokřiku 649
Praha 9 - Vinoř
Česká republika
Vznik funkcie: 22.11.2002
  (od: 15.01.2003 do: 03.11.2006)
Marie Kovářová - členka predstavenstva
Terronská 560/2
Praha 6 - Bubeneč 160 00
Česká republika
Vznik funkcie: 03.04.2020 Skončenie funkcie: 03.04.2023
  (od: 10.05.2023 do: 09.05.2023)
Marie Kovářová - členka predstavenstva
Terronská 560/2
Praha 6 - Bubeneč 160 00
Česká republika
Vznik funkcie: 03.04.2020
  (od: 27.05.2020 do: 09.05.2023)
Tomislav Lazarič - člen
Josipa Vogrinca 19
Záhreb 10 000
Chorvátsko
Vznik funkcie: 01.02.2009
  (od: 17.03.2009 do: 26.03.2012)
Tomislav Lazarič - člen
Josipa Vogrinca 19
Záhreb 10 000
Chorvátsko
Vznik funkcie: 01.02.2009 Skončenie funkcie: 31.01.2012
  (od: 27.03.2012 do: 26.03.2012)
Jonathan Locke - člen
55 Kenway Rd.
Londýn SW5 ORE
Veľká Británia
Vznik funkcie: 08.07.2003 Skončenie funkcie: 26.10.2006
  (od: 04.11.2006 do: 03.11.2006)
Jonathan Locke - člen
55 Kenway Road
London SW5 ORE
Veľká Británia
Vznik funkcie: 26.10.2006
  (od: 04.11.2006 do: 22.02.2008)
Jonathan Locke - člen
55 Kenway Rd.
Londýn SW5 ORE
Veľká Británia
Vznik funkcie: 08.07.2003
  (od: 15.08.2003 do: 03.11.2006)
Jonathan Charles Locke - člen
Fialkové údolie 4649/26
Bratislava - Staré Mesto 811 01
Vznik funkcie: 26.10.2006
  (od: 16.08.2008 do: 06.03.2009)
Jonathan Locke - člen
Dunajská 15/B
Bratislava 811 08
Vznik funkcie: 26.10.2006
  (od: 23.02.2008 do: 15.08.2008)
Jonathan Charles Locke - člen
Fialkové údolie 4649/26
Bratislava - Staré Mesto 811 01
Vznik funkcie: 26.10.2006 Skončenie funkcie: 28.02.2009
  (od: 07.03.2009 do: 06.03.2009)
Dinko Lucić - člen
Vrhovec 6
Záhreb 100 00
Chorvátska republika
Vznik funkcie: 25.01.2007 Skončenie funkcie: 31.01.2009
  (od: 17.03.2009 do: 16.03.2009)
Dinko Lucić - člen
Vrhovec 6
Záhreb 100 00
Chorvátska republika
Vznik funkcie: 25.01.2007
  (od: 13.02.2007 do: 16.03.2009)
Alexander Resch - člen
Nekrasovova 7200/6A
Bratislava 811 04
Vznik funkcie: 07.04.2008
  (od: 17.03.2009 do: 26.03.2012)
Alexander Resch - člen
Jahodná 2330/16
Poprad 058 01
Vznik funkcie: 07.04.2008
  (od: 21.05.2008 do: 16.03.2009)
Alexander Resch - člen
Nekrasovova 7200/6A
Bratislava 811 04
Vznik funkcie: 07.04.2008 Skončenie funkcie: 29.02.2012
  (od: 27.03.2012 do: 26.03.2012)
Alexander Resch - predseda predstavenstva
Rr. Deshmoret e 4 Shkurtit, kompl. Green Park, kulla 1, ap. 64
Tirana 1001
Albánska republika
Mudroňova 7492/3B
Bratislava 811 01
Vznik funkcie: 01.10.2013
  (od: 05.11.2013 do: 24.09.2019)
Alexander Resch - predseda predstavenstva
Mudroňova 7492/3B
Bratislava 811 01
Vznik funkcie: 01.10.2013 Skončenie funkcie: 02.10.2019
  (od: 25.09.2019 do: 24.09.2019)
Tomas Spurny, , MBA - predseda
Trojská 659/183 B
Praha 7 170 00
Česká republika
Vznik funkcie: 02.05.2002 Skončenie funkcie: 02.05.2005
  (od: 06.05.2005 do: 05.05.2005)
Tomas Spurny, , MBA - predseda
Trojská 659/183 B
Praha 7 170 00
Česká republika
Vznik funkcie: 02.05.2005
  (od: 06.05.2005 do: 06.08.2007)
Tomas Spurny, , MBA - predseda
Trojská 659/183 B
Praha 7 170 00
Česká republika
Vznik funkcie: 02.05.2005 Skončenie funkcie: 31.07.2007
  (od: 07.08.2007 do: 06.08.2007)
Tomas Spurny, , MBA - predseda
Trojská 659/183 B
Praha 7 170 00
Česká republika
Vznik funkcie: 02.05.2002
  (od: 04.06.2002 do: 05.05.2005)
Roberto Vercelli - člen predstavenstva
Zámocká 6954/5
Bratislava 811 01
Vznik funkcie: 01.11.2017 Skončenie funkcie: 01.11.2020
  (od: 07.04.2021 do: 06.04.2021)
Roberto Vercelli - Člen predstavenstva
Zámocká 6954/5
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 01
Vznik funkcie: 02.11.2020
  (od: 07.04.2021 do: 01.04.2022)
Roberto Vercelli - Člen predstavenstva
Zámocká 6954/5
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 01
Vznik funkcie: 02.11.2020 Skončenie funkcie: 31.12.2021
  (od: 02.04.2022 do: 01.04.2022)
Roberto Vercelli - člen predstavenstva
Zámocká 6954/5
Bratislava 811 01
Vznik funkcie: 01.11.2017
  (od: 04.10.2018 do: 06.04.2021)
Marie Kovářová - Člen predstavenstva
Terronská 560/2
Praha 6 - Bubeneč 160 00
Česká republika
Vznik funkcie: 04.04.2023 Skončenie funkcie: 29.02.2024
  (od: 11.06.2024 do: 10.06.2024)
Marie Kovářová - Člen predstavenstva
Terronská 560/2
Praha 6 - Bubeneč 160 00
Česká republika
Vznik funkcie: 04.04.2023
  (od: 10.05.2023 do: 10.06.2024)
Konanie menom spoločnosti: 
Menom spoločnosti konajú všetci členovia predstavenstva. Menom spoločnosti podpisujú vždy spoločne dvaja členovia predstavenstva, ktorí môžu previesť podpisové právo na zástupcov určených funkčne v Organizačnom poriadku VÚB, a.s.
  (od: 18.10.1999)
Menom spoločnosti konajú všetci členovia predstavenstva. menom spoločnosti podpisujú vždy spoločne dvaja členovia predstavenstva.
  (od: 27.04.1993 do: 17.10.1999)
Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Konať v mene spoločnosti sú opravnený všetci členovia predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnený všetci členovia predstavenstva, ktorí tomu boli predstavenstvom písomne poverený, alebo členovia riaditeľstva v rámci vymedzenej kompetencie, pričom je potrebný vždy podpis dvoch členov. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie pripoja svoj podpis.
  (od: 25.03.1992 do: 26.04.1993)
Dozorná rada: 
Ing. Elena Kohútiková , PhD. - podpredsedníčka
Limbová 20
Limbach 900 91
Vznik funkcie: 17.04.2022
  (od: 29.06.2022)
PhDr. Peter Gutten
Cyrila a Metoda 9025/9
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 05.04.2023
  (od: 20.05.2023)
Ing. Dana Kondrótová
Havlíčkova 7692/11A
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
Vznik funkcie: 05.04.2023
  (od: 20.05.2023)
Andrea Fumačová
Dudvážska 5102/6
Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 821 07
Vznik funkcie: 05.04.2023
  (od: 20.05.2023)
RNDr. Ing. Štefan Adamec , CSc. - člen
Vilova 27
Bratislava
  (od: 27.04.1993 do: 07.03.1995)
Ing. Jozef Bachratý - člen
307
Dolná Krupá
  (od: 11.01.1999 do: 19.12.1999)
Ing. Anna Bubeníková - členka
Grasalkovičova 37
Ivánka pri Dunaji
  (od: 11.01.1999 do: 02.03.2000)
Ing. Anna Bubeníková - podpredsedníčka
Grasalkovičova 37
Ivánka pri Dunaji
  (od: 03.03.2000 do: 24.06.2001)
Ing. Jana Finková
Jakubov 530
Jakubov 900 63
Vznik funkcie: 28.11.2008
  (od: 07.10.2009 do: 08.04.2014)
Ing. Jana Finková
Jakubov 530
Jakubov 900 63
Vznik funkcie: 28.11.2008 Skončenie funkcie: 28.11.2013
  (od: 09.04.2014 do: 08.04.2014)
Ing. Jana Finková
Jašíkova 8
Bratislava 827 61
Vznik funkcie: 28.11.2008
  (od: 17.03.2009 do: 06.10.2009)
JUDr. Viera Gajdošová - člen
Adámiho 6
Bratislava
  (od: 20.12.1999 do: 17.12.2001)
Ing. Ján Gallo
59
Mengusovce 059 36
Vznik funkcie: 15.12.2008
  (od: 17.03.2009 do: 25.02.2014)
Ing. Ján Gallo
59
Mengusovce 059 36
Vznik funkcie: 15.12.2008 Skončenie funkcie: 15.12.2013
  (od: 26.02.2014 do: 25.02.2014)
Ing. Ján Gallo
59
Mengusovce 059 36
Vznik funkcie: 15.12.2008 Skončenie funkcie: 15.12.2013
  (od: 09.04.2014 do: 08.04.2014)
Ing. Ján Gallo
59
Mengusovce 059 36
Vznik funkcie: 22.01.2014
  (od: 26.02.2014 do: 08.04.2014)
Ing. Ján Gallo
Mengusovce 59
Mengusovce 059 36
Vznik funkcie: 22.01.2014
  (od: 08.05.2014 do: 07.02.2017)
Ing. Ján Gallo
Mengusovce 59
Mengusovce 059 36
Vznik funkcie: 22.01.2014 Skončenie funkcie: 22.01.2017
  (od: 08.02.2017 do: 07.02.2017)
Paolo Grandi - člen
XXV Aprile 43
Gessate 200 60
Taliansko
Vznik funkcie: 05.04.2005
  (od: 06.05.2005 do: 27.07.2010)
Paolo Grandi - člen
XXV Aprile 43
Gessate 200 60
Taliansko
Vznik funkcie: 05.04.2005 Skončenie funkcie: 05.04.2010
  (od: 28.07.2010 do: 27.07.2010)
PhDr. Peter Gutten
Cyrila a Metoda 9025/9
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 19.12.2019
  (od: 15.02.2020 do: 19.05.2023)
PhDr. Peter Gutten
Cyrila a Metoda 9025/9
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 19.12.2019 Skončenie funkcie: 19.12.2022
  (od: 20.05.2023 do: 19.05.2023)
JUDr. Pavol Hulík - člen
Veterná 32
Trnava
  (od: 11.01.1999 do: 02.03.2000)
JUDr. Pavol Hulík - predseda
Veterná 32
Trnava
  (od: 03.03.2000 do: 17.12.2001)
Ing. Peter Chrappa - člen
Prostredná 30
Svätý Jur
  (od: 11.01.1999 do: 24.06.2001)
Ing. Juraj Jurenka
A. H. Gavloviča 148/17
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 15.12.2008
  (od: 17.03.2009 do: 10.05.2012)
Ing. Juraj Jurenka
A. H. Gavloviča 148/17
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 15.12.2008 Skončenie funkcie: 06.03.2012
  (od: 11.05.2012 do: 10.05.2012)
RNDr. Pavel Kárász , CSc., - člen
Pod Záhradami 64
Bratislava
  (od: 20.12.1999 do: 16.03.2009)
RNDr. Pavel Kárász , CSc., - člen
Pod Záhradami 64
Bratislava
Vznik funkcie: 20.12.1999 Skončenie funkcie: 15.12.2008
  (od: 17.03.2009 do: 16.03.2009)
RNDr. Ján Kato - člen
Mlynská 5
Krompachy
  (od: 08.03.1995 do: 14.01.1996)
RNDr. Ján Kato - člen
Mlynská 5
Krompachy
  (od: 15.01.1996 do: 10.01.1999)
Ing. Elena Kohútiková , PhD. - podpredsedníčka
Limbová 20
Limbach 900 91
Vznik funkcie: 24.03.2018
  (od: 20.04.2018 do: 23.05.2019)
Ing. Elena Kohútiková , PhD. - podpredsedníčka
Limbová 20
Limbach 900 91
Vznik funkcie: 24.03.2018 Skončenie funkcie: 15.04.2019
  (od: 24.05.2019 do: 23.05.2019)
Ing. Elena Kohútiková , PhD. - podpredsedníčka
Limbová 20
Limbach 900 91
Vznik funkcie: 16.04.2019
  (od: 24.05.2019 do: 28.06.2022)
Ing. Elena Kohútiková , PhD. - podpredsedníčka
Limbová 20
Limbach 900 91
Vznik funkcie: 16.04.2019 Skončenie funkcie: 16.04.2022
  (od: 29.06.2022 do: 28.06.2022)
Ing. Michal Krajčovič , CSc. - člen
Košická 39
Bratislava
  (od: 25.03.1992 do: 26.04.1993)
Ing. Michal Krajčovič , CSc. - predseda
Košická 39
Bratislava
  (od: 27.04.1993 do: 07.03.1995)
Ing. Marta Lobotková - člen
Inovecká 3
Trenčín
  (od: 15.06.1995 do: 14.01.1996)
Ing. Marta Lobotková - člen
Inovecká 3
Trenčín
  (od: 15.01.1996 do: 10.01.1999)
Ing. Juraj Macejka - člen
Třebíčska 1837/11
Humenné
  (od: 11.01.1999 do: 11.09.2001)
Ing. Jozef Magula - člen
Ševčenková 27
Bratislava
  (od: 27.04.1993 do: 07.03.1995)
Massimo Malagoli
Via Trebbia 5
Miláno 201 35
Talianska republika
Vznik funkcie: 03.04.2012
  (od: 11.05.2012 do: 26.02.2013)
Ing. Karol Melocík - podpredseda
Ľudovíta Fullu 3/45
Bratislava
  (od: 05.12.1996 do: 10.01.1999)
Ing. Pavol Mertus
Majerníková 40/5
Bratislava
  (od: 14.11.1996 do: 10.01.1999)
Ing. Eva Michalidesová - člen
Zimná 8
Bratislava
  (od: 27.04.1993 do: 07.03.1995)
Ján Mikušinec
Hlavné nam. 5
Nové Zámky
  (od: 14.11.1996 do: 10.01.1999)
Ján Mikušinec - člen
Hlavné nám. 5
Nové Zámky
  (od: 11.01.1999 do: 28.12.2004)
Ján Mikušinec - člen
Wolkerova 17/2547
Nové Zámky 940 01
Vznik funkcie: 11.01.1999
  (od: 29.12.2004 do: 16.03.2009)
Ján Mikušinec - člen
Wolkerova 17/2547
Nové Zámky 940 01
Vznik funkcie: 11.01.1999 Skončenie funkcie: 28.11.2008
  (od: 17.03.2009 do: 16.03.2009)
Ing. Juraj Molnár - člen
Lenárdová 2
Bratislava
  (od: 08.03.1995 do: 14.06.1995)
Ing. Karol Molóci
Ľudovíta Fullu 3/45
Bratislava
  (od: 14.11.1996 do: 04.12.1996)
Ing. Karol Paulu - člen
Kuzmániho 6
Bratislava
  (od: 25.03.1992 do: 26.04.1993)
Ing. Jozef Petráš - člen
Mierová 66
Bratislava
  (od: 15.01.1996 do: 13.11.1996)
Ing. Jozef Petráš - člen
Mudroňova 38
Bratislava
  (od: 25.03.1992 do: 14.01.1996)
Ing. Igor Pinkava
Clementisova 33
Trnava
  (od: 14.11.1996 do: 10.01.1999)
Ing. Janka Pohlová - člen
Modranská 93
Vinosady
  (od: 20.12.1999 do: 17.12.2001)
JUDr. Anna Prikrylová - člen
Obchodná 13
Bratislava
  (od: 25.03.1992 do: 26.04.1993)
Ing. Milan Sedláček - podpredseda
Hornov 13
Nemšová
  (od: 11.01.1999 do: 02.03.2000)
Ing. Milan Sedláček - predseda
Hronov 13
Nemšová
  (od: 08.03.1995 do: 14.01.1996)
Ing. Milan Sedláček - predseda
kpt. Nálepku 257/14
Nemšová
  (od: 15.01.1996 do: 10.01.1999)
Ing. Milan Sedláček - člen
Hornov 13
Nemšová
  (od: 03.03.2000 do: 28.12.2004)
Ing. Milan Sedláček - člen
Saratovská 1/3145
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 03.03.2000
  (od: 29.12.2004 do: 16.03.2009)
Ing. Milan Sedláček - člen
Saratovská 1/3145
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 03.03.2000 Skončenie funkcie: 15.12.2008
  (od: 17.03.2009 do: 16.03.2009)
Ing. František Slávik - člen
Uhrová 5
Bratislava
  (od: 08.03.1995 do: 14.06.1995)
Prof. Ing. Oto Sobek , CSc. - podpredseda
Svetlá 7
Bratislava
  (od: 27.04.1993 do: 14.01.1996)
Prof. Ing. Oto Sobek , CSc. - podpredseda
Svetlá 7
Bratislava
  (od: 15.01.1996 do: 13.11.1996)
Prof. Ing. Oto Sobek , CSc. - predseda
Svetlá 7
Bratislava
  (od: 25.03.1992 do: 26.04.1993)
Ing. Andrej Straka
Riečna 13
Nové Mesto n/Váhom 915 01
Vznik funkcie: 09.12.2013
  (od: 09.04.2014 do: 14.02.2020)
Ing. Andrej Straka
Riečna 13
Nové Mesto n/Váhom 915 01
Vznik funkcie: 09.12.2013 Skončenie funkcie: 10.12.2019
  (od: 15.02.2020 do: 14.02.2020)
Ing. Jozef Stránsky - člen
Donerová 11
Bratislava
  (od: 08.03.1995 do: 14.01.1996)
Ing. Jozef Stránsky - člen
Donnerova 11
Bratislava
  (od: 15.01.1996 do: 19.12.1999)
Ing. Róbert Szabo
A. Trajana 4753/20
Piešťany 921 01
Vznik funkcie: 23.01.2017
  (od: 08.02.2017 do: 14.02.2020)
Ing. Róbert Szabo
A. Trajana 4753/20
Piešťany 921 01
Vznik funkcie: 23.01.2017 Skončenie funkcie: 23.01.2020
  (od: 15.02.2020 do: 14.02.2020)
Ing. Róbert Szabo
A. Trajana 4753/20
Piešťany 921 01
Vznik funkcie: 24.01.2020
  (od: 15.02.2020 do: 19.05.2023)
Ing. Róbert Szabo
A. Trajana 4753/20
Piešťany 921 01
Vznik funkcie: 24.01.2020 Skončenie funkcie: 24.01.2023
  (od: 20.05.2023 do: 19.05.2023)
Ing. Dušan Švantner - člen
ČSA 28
Brezno
  (od: 15.01.1996 do: 10.01.1999)
Ing. Dušan Švantner - člen
Čsl. armády 28
Brezno
  (od: 15.06.1995 do: 14.01.1996)
László Török - podpredseda
Baradla utca 13/B
Budapešť 1112
Maďarská republika
Vznik funkcie: 07.04.2009
  (od: 16.05.2009 do: 15.02.2010)
László Török - podpredseda
Baradla utca 13/B
Budapešť 1112
Maďarská republika
Vznik funkcie: 07.04.2009 Skončenie funkcie: 01.10.2009
  (od: 16.02.2010 do: 15.02.2010)
Ing. Jozef Troják , PhD. - predseda
Jurigovo nám. 7
Bratislava
  (od: 11.01.1999 do: 19.12.1999)
Ing. Ladislav Vaškovič , CSc. - člen
Dunajská 24
Bratislava
  (od: 27.04.1993 do: 14.01.1996)
Ing. Ladislav Vaškovič , CSc. - člen
Dunajská 24
Bratislava
  (od: 15.01.1996 do: 13.11.1996)
Christian Schaack
rue de Scheuerhof 29
Canach L-5412
Luxemburské veľkovojvodstvo
Vznik funkcie: 04.04.2022
  (od: 29.06.2022)
Marco Fabris
Via Gen. Dalla Chiesa 72
Cavaria con Premezzo (Varese)
Talianska republika
Vznik funkcie: 28.04.2022
  (od: 29.06.2022)
Luca Leoncini Bartoli
Via G. Sirtori 23
Miláno 201 29
Talianska republika
Vznik funkcie: 26.04.2022
  (od: 29.06.2022)
Draginja Duric
Djordja Vajferta 44
Belehrad 111 18
Srbská republika
Vznik funkcie: 29.09.2022
  (od: 09.03.2023)
Ignacio Jaquotot
Pseo. Alcobendas 1416
Madrid 201 21
Španielske kráľovstvo
Vznik funkcie: 05.05.2022
  (od: 15.03.2024)
Adriano Arietti - člen
via Ricasoli 2
Miláno
Taliansko
Vznik funkcie: 05.12.2002
  (od: 27.02.2003 do: 31.05.2007)
Adriano Arietti - člen
via Ricasoli 2
Miláno
Taliansko
Vznik funkcie: 05.12.2002 Skončenie funkcie: 04.04.2007
  (od: 01.06.2007 do: 31.05.2007)
Adriano Arietti - člen
Via Morozzo della Roca 1
Miláno 201 23
Taliansko
Vznik funkcie: 04.04.2007
  (od: 01.06.2007 do: 27.07.2010)
Adriano Arietti - člen
Via Morozzo della Roca 1
Miláno 201 23
Taliansko
Vznik funkcie: 04.04.2007 Skončenie funkcie: 07.04.2010
  (od: 28.07.2010 do: 27.07.2010)
Adriano Arietti - člen
Via Morozzo della Roca 1
Miláno 201 23
Talianska republika
Vznik funkcie: 08.04.2010
  (od: 28.07.2010 do: 23.04.2013)
Adriano Arietti - člen
Via Morozzo della Roca 1
Miláno 201 23
Talianska republika
Vznik funkcie: 08.04.2010 Skončenie funkcie: 08.04.2013
  (od: 24.04.2013 do: 23.04.2013)
Roy Athanas Karaoglan - člen
3326 Reservoir Road N.W
Washington D.C. 20007
USA
  (od: 25.06.2001 do: 17.12.2001)
Ing. František Bernášek - člen
Trnavská 2618/2
Praha
Česká republika
  (od: 27.04.1993 do: 14.01.1996)
Ing. František Bernášek - člen
Trnavská 2618/2
Praha
Česká republika
  (od: 15.01.1996 do: 13.11.1996)
Giovanni Boccolini - člen
Via Friuli 63
Miláno 201 35
Taliansko
Vznik funkcie: 22.05.2003
  (od: 22.07.2003 do: 05.05.2005)
Giovanni Boccolini - podpredseda
Via Friuli 63
Miláno 201 35
Taliansko
Vznik funkcie: 05.04.2005 Skončenie funkcie: 07.04.2008
  (od: 21.05.2008 do: 20.05.2008)
Giovanni Boccolini - člen
Via Friuli 63
Miláno 201 35
Taliansko
Vznik funkcie: 22.05.2003 Skončenie funkcie: 05.04.2005
  (od: 06.05.2005 do: 05.05.2005)
Giovanni Boccolini - podpredseda
Via Friuli 63
Miláno 201 35
Taliansko
Vznik funkcie: 05.04.2005
  (od: 06.05.2005 do: 20.05.2008)
Carlo Boffito - člen
Via Santa Marta 15
Milano 201 23
Taliansko
  (od: 18.12.2001 do: 21.07.2003)
Giovanni Bussu
Via Tiraboschi 8
Miláno 201 21
Taliansko
Vznik funkcie: 18.11.2004
  (od: 29.12.2004 do: 31.05.2007)
Giovanni Bussu
Via Tiraboschi 8
Miláno 201 21
Taliansko
Vznik funkcie: 18.11.2004 Skončenie funkcie: 01.12.2006
  (od: 01.06.2007 do: 31.05.2007)
Luigi Carnelli - predseda
1, Prince ´s Gate
London
England
  (od: 18.12.2001 do: 21.07.2003)
Fabrizio Centrone , podpredseda
Via Pinerolo 74/a
Miláno 201 51
Talianska republika
Vznik funkcie: 08.04.2010
  (od: 28.07.2010 do: 10.05.2012)
Fabrizio Centrone , podpredseda
Via Pinerolo 74/a
Miláno 201 51
Talianska republika
Vznik funkcie: 08.04.2010 Skončenie funkcie: 03.04.2012
  (od: 11.05.2012 do: 10.05.2012)
Marco Fabris
Via Gen. Dalla Chiesa 72
Cavaria con Premezzo (Varese)
Talianska republika
Vznik funkcie: 02.05.2019
  (od: 24.05.2019 do: 31.12.2021)
Marco Fabris
Via Gen. Dalla Chiesa 72
Cavaria con Premezzo (Varese)
Talianska republika
Vznik funkcie: 02.05.2019
  (od: 01.01.2022 do: 28.06.2022)
Marco Fabris
Via Gen. Dalla Chiesa 72
Cavaria con Premezzo (Varese)
Talianska republika
Vznik funkcie: 02.05.2019 Skončenie funkcie: 16.04.2022
  (od: 29.06.2022 do: 28.06.2022)
Luca Finazzi
Via Empedocle 1
Miláno 201 28
Talianska republika
Vznik funkcie: 23.05.2016 Skončenie funkcie: 15.04.2019
  (od: 24.05.2019 do: 23.05.2019)
Luca Finazzi
Via Empedocle 1
Miláno 201 28
Talianska republika
Vznik funkcie: 23.05.2016
  (od: 25.06.2016 do: 23.05.2019)
Antonio Furesi
Via Marcona 29
Miláno 201 29
Talianska republika
Vznik funkcie: 09.04.2013
  (od: 24.04.2013 do: 08.04.2014)
Antonio Furesi
Via Marcona 29
Miláno 201 29
Talianska republika
Vznik funkcie: 09.04.2013 Skončenie funkcie: 11.11.2013
  (od: 09.04.2014 do: 08.04.2014)
Antonio Furesi
Via Marcona 29
Miláno 201 29
Talianska republika
Vznik funkcie: 08.04.2010
  (od: 28.07.2010 do: 23.04.2013)
Antonio Furesi
Via Marcona 29
Miláno 201 29
Talianska republika
Vznik funkcie: 08.04.2010 Skončenie funkcie: 08.04.2013
  (od: 24.04.2013 do: 23.04.2013)
Ignacio Jaquotot - podpredseda
Piazza del Carmine 4
Miláno 201 21
Talianska republika
Vznik funkcie: 15.04.2016
  (od: 25.06.2016 do: 19.04.2018)
Ignacio Jaquotot - podpredseda
Paseo De Alcobendas 14
Madrid 281 98
Španielske kráľovstvo
Vznik funkcie: 11.11.2013
  (od: 09.04.2014 do: 24.06.2016)
Ignacio Jaquotot - podpredseda
Paseo De Alcobendas 14
Madrid 281 98
Španielske kráľovstvo
Vznik funkcie: 11.11.2013 Skončenie funkcie: 09.04.2016
  (od: 25.06.2016 do: 24.06.2016)
Ignacio Jaquotot - predseda
Piazza del Carmine 4
Miláno 201 21
Talianska republika
Vznik funkcie: 24.03.2018 Skončenie funkcie: 15.04.2019
  (od: 24.05.2019 do: 23.05.2019)
Ignacio Jaquotot - predseda
Pseo. Alcobendas 14 16
Madrid 201 21
Španielske kráľovstvo
Vznik funkcie: 16.04.2019
  (od: 24.05.2019 do: 31.12.2021)
Ignacio Jaquotot - podpredseda
Piazza del Carmine 4
Miláno 201 21
Talianska republika
Vznik funkcie: 15.04.2016 Skončenie funkcie: 23.03.2018
  (od: 20.04.2018 do: 19.04.2018)
Ignacio Jaquotot - predseda
Piazza del Carmine 4
Miláno 201 21
Talianska republika
Vznik funkcie: 24.03.2018
  (od: 20.04.2018 do: 23.05.2019)
Ignacio Jaquotot
Pseo. Alcobendas 14 16
Madrid 201 21
Švédske kráľovstvo
Vznik funkcie: 16.04.2019 Skončenie funkcie: 16.04.2022
  (od: 29.06.2022 do: 28.06.2022)
Ignacio Jaquotot
Pseo. Alcobendas 14 16
Madrid 201 21
Švédske kráľovstvo
Vznik funkcie: 16.04.2019
  (od: 01.01.2022 do: 28.06.2022)
Luca Leoncini Bartoli
Via G. Sirtori 23
Miláno 201 29
Talianska republika
Vznik funkcie: 08.12.2020
  (od: 07.04.2021 do: 28.06.2022)
Luca Leoncini Bartoli
Via G. Sirtori 23
Miláno 201 29
Talianska republika
Vznik funkcie: 08.12.2020 Skončenie funkcie: 16.04.2022
  (od: 29.06.2022 do: 28.06.2022)
Massimo Malagoli
Via Trebbia 5
Miláno 201 35
Talianska republika
Vznik funkcie: 11.11.2013 Skončenie funkcie: 10.10.2015
  (od: 03.11.2015 do: 02.11.2015)
Massimo Malagoli
Via Trebbia 5
Miláno 201 35
Talianska republika
Vznik funkcie: 08.04.2010 Skončenie funkcie: 08.04.2013
  (od: 24.04.2013 do: 23.04.2013)
Massimo Malagoli
Via Trebbia 5
Miláno 201 35
Talianska republika
Vznik funkcie: 08.04.2010
  (od: 28.07.2010 do: 23.04.2013)
Massimo Malagoli
Via Trebbia 5
Miláno 201 35
Talianska republika
Vznik funkcie: 11.11.2013
  (od: 09.04.2014 do: 02.11.2015)
Massimo Malagoli - podpredseda
Via Trebbia 5
Miláno 201 35
Talianska republika
Vznik funkcie: 09.04.2013 Skončenie funkcie: 11.11.2013
  (od: 09.04.2014 do: 08.04.2014)
Massimo Malagoli - podpredseda
Via Trebbia 5
Miláno 201 35
Talianska republika
Vznik funkcie: 09.04.2013
  (od: 24.04.2013 do: 08.04.2014)
Gianfranco Mandelli - podpredseda
Via Morozzo della Rocca 1
Milano
Taliansko
Vznik funkcie: 23.05.2002
  (od: 07.08.2002 do: 05.05.2005)
Gianfranco Mandelli - člen
Via Morozzo della Rocca 1
Milano
Taliansko
  (od: 18.12.2001 do: 06.08.2002)
Gianfranco Mandelli - podpredseda
Via Morozzo della Rocca 1
Milano
Taliansko
Vznik funkcie: 23.05.2002 Skončenie funkcie: 05.04.2005
  (od: 06.05.2005 do: 05.05.2005)
Victor Pastor - člen
5 Wyatt House 59 Cambridge Road, East Twickenham, Middlesex, TW 1 2TH
United Kingdom
England
  (od: 25.06.2001 do: 17.12.2001)
Massimo Pierdicchi - člen
Via Pietro Tamburini 6
Milano
Taliansko
  (od: 18.12.2001 do: 31.05.2007)
Massimo Pierdicchi - člen
Via Pietro Tamburini 6
Milano
Taliansko
Skončenie funkcie: 17.12.2006
  (od: 01.06.2007 do: 31.05.2007)
Massimo Pierdicchi - člen
Via Vincenzo Monti 86
Miláno 201 45
Taliansko
Vznik funkcie: 04.04.2007
  (od: 01.06.2007 do: 27.07.2010)
Massimo Pierdicchi - člen
Via Vincenzo Monti 86
Miláno 201 45
Taliansko
Vznik funkcie: 04.04.2007 Skončenie funkcie: 07.04.2010
  (od: 28.07.2010 do: 27.07.2010)
Božo Prka - člen
VIII Vrbnik 26
Záhreb
Chorvátsko
  (od: 18.12.2001 do: 26.02.2003)
Ezio Salvai - podpredseda
Via Galilei 19/1
Roletto, Turín
Taliansko
Vznik funkcie: 04.04.2007
  (od: 01.06.2007 do: 15.05.2009)
Ezio Salvai - podpredseda
Via Galilei 19/1
Roletto, Turín
Taliansko
Vznik funkcie: 04.04.2007 Skončenie funkcie: 07.04.2009
  (od: 16.05.2009 do: 15.05.2009)
Ezio Salvai - predseda
Via Galilei 19/1
Roletto, Turín 100 60
Talianska republika
Vznik funkcie: 25.03.2014
  (od: 08.05.2014 do: 24.06.2016)
Ezio Salvai - predseda
Via Galilei 19/1
Roletto, Turín 100 60
Talianska republika
Vznik funkcie: 25.03.2014 Skončenie funkcie: 09.04.2016
  (od: 25.06.2016 do: 24.06.2016)
Ezio Salvai - predseda
via G. Galilei 19/1
Roletto, Turín 100 60
Talianska republika
Vznik funkcie: 15.04.2016
  (od: 25.06.2016 do: 19.04.2018)
Ezio Salvai - predseda
via G. Galilei 19/1
Roletto, Turín 100 60
Talianska republika
Vznik funkcie: 15.04.2016 Skončenie funkcie: 23.03.2018
  (od: 20.04.2018 do: 19.04.2018)
Paolo Sarcinelli
Via dell´Orso 7/A
Miláno 201 21
Talianska republika
Vznik funkcie: 15.04.2016
  (od: 25.06.2016 do: 23.05.2019)
Paolo Sarcinelli
Via dell´ Orso 7/A
Miláno 201 21
Talianska republika
Vznik funkcie: 09.04.2013 Skončenie funkcie: 09.04.2016
  (od: 25.06.2016 do: 24.06.2016)
Paolo Sarcinelli
Via dell´ Orso 7/A
Miláno 201 21
Talianska republika
Vznik funkcie: 09.04.2013
  (od: 24.04.2013 do: 24.06.2016)
Paolo Sarcinelli - člen
Via dell´Orso 7/A
Miláno 201 21
Taliansko
Vznik funkcie: 04.04.2007 Skončenie funkcie: 07.04.2010
  (od: 28.07.2010 do: 27.07.2010)
Paolo Sarcinelli - člen
Via dell´Orso 7/A
Miláno 201 21
Taliansko
Vznik funkcie: 04.04.2007
  (od: 01.06.2007 do: 27.07.2010)
Paolo Sarcinelli
Via dell´Orso 7/A
Miláno 201 21
Talianska republika
Vznik funkcie: 15.04.2016 Skončenie funkcie: 15.04.2019
  (od: 24.05.2019 do: 23.05.2019)
Paolo Sarcinelli
Via dell´Orso 7/A
Miláno 201 21
Talianska republika
Vznik funkcie: 16.04.2019 Skončenie funkcie: 24.04.2020
  (od: 27.05.2020 do: 26.05.2020)
Paolo Sarcinelli
Via dell´Orso 7/A
Miláno 201 21
Talianska republika
Vznik funkcie: 16.04.2019
  (od: 24.05.2019 do: 26.05.2020)
Christian Schaack
rue de Scheuerhof 29
Canach L-5412
Luxemburské veľkovojvodstvo
Vznik funkcie: 16.04.2019
  (od: 24.05.2019 do: 31.12.2021)
Christian Schaack
rue de Scheuerhof 29
Canach L-5412
Luxemburské veľkovojvodstvo
Vznik funkcie: 23.05.2016 Skončenie funkcie: 15.04.2019
  (od: 24.05.2019 do: 23.05.2019)
Christian Schaack
rue de Scheuerhof 29
Canach L-5412
Luxemburské veľkovojvodstvo
Vznik funkcie: 16.04.2019
  (od: 01.01.2022 do: 28.06.2022)
Christian Schaack
rue de Scheuerhof 29
Canach L-5412
Luxemburské veľkovojvodstvo
Vznik funkcie: 16.04.2019 Skončenie funkcie: 16.04.2022
  (od: 29.06.2022 do: 28.06.2022)
Christian Schaack
rue Scheuerhof 29
Canach L-5412
Luxemburské veľkovojvodstvo
Vznik funkcie: 11.11.2013 Skončenie funkcie: 09.04.2016
  (od: 25.06.2016 do: 24.06.2016)
Christian Schaack
rue Scheuerhof 29
Canach L-5412
Luxemburské veľkovojvodstvo
Vznik funkcie: 11.11.2013
  (od: 09.04.2014 do: 24.06.2016)
Christian Schaack
rue de Scheuerhof 29
Canach L-5412
Luxemburské veľkovojvodstvo
Vznik funkcie: 23.05.2016
  (od: 31.08.2016 do: 23.05.2019)
Christian Schaack
rue de Scheuerhof 29
Canach L-5412
Luxemburské veľkovojvodstvo
Vznik funkcie: 23.05.2015
  (od: 25.06.2016 do: 30.08.2016)
Dr. György Surányi , predseda
Kikelet utca 17/A
Budapešť 1125
Maďarská republika
Vznik funkcie: 09.04.2013 Skončenie funkcie: 25.03.2014
  (od: 08.05.2014 do: 07.05.2014)
Dr. György Surányi , predseda
Kikelet utca 17/A
Budapešť 1125
Maďarská republika
Vznik funkcie: 08.04.2010 Skončenie funkcie: 08.04.2013
  (od: 24.04.2013 do: 23.04.2013)
Dr. György Surányi , predseda
Kikelet utca 17/A
Budapešť 1125
Maďarská republika
Vznik funkcie: 09.04.2013
  (od: 24.04.2013 do: 07.05.2014)
Dr. György Surányi
Kikelet utca 17/A
Budapešť 1125
Maďarská republika
Vznik funkcie: 07.04.2008 Skončenie funkcie: 07.04.2010
  (od: 28.07.2010 do: 27.07.2010)
Dr. György Surányi , predseda
Kikelet utca 17/A
Budapešť 1125
Maďarská republika
Vznik funkcie: 08.04.2010
  (od: 28.07.2010 do: 23.04.2013)
Dr. Gyorgy Surányi - predseda
Galgoczy u. 55
Budapešť
Maďarská republika
Skončenie funkcie: 20.05.2008
  (od: 21.05.2008 do: 20.05.2008)
Dr. György Surányi
Kikelet utca 17/A
Budapešť 1125
Maďarská republika
Vznik funkcie: 07.04.2008
  (od: 21.05.2008 do: 27.07.2010)
Dr. Gyorgy Surányi - predseda
Galgoczy u. 55
Budapešť
Maďarská republika
  (od: 22.07.2003 do: 20.05.2008)
Dr. Győrgy Surányi
Galgoczy u. 55
Budapešť
Maďarská republika
  (od: 12.09.2001 do: 17.12.2001)
Dr. Gyorgy Surányi - podpredseda
Galgoczy u. 55
Budapešť
Maďarská republika
  (od: 18.12.2001 do: 21.07.2003)
Carlo Alberto Vodret - člen
Via Senato 45
Miláno 201 21
Taliansko
Vznik funkcie: 22.05.2003 Skončenie funkcie: 18.11.2004
  (od: 29.12.2004 do: 28.12.2004)
Carlo Alberto Vodret - člen
Via Senato 45
Miláno 201 21
Taliansko
Vznik funkcie: 22.05.2003
  (od: 22.07.2003 do: 28.12.2004)
Ignacio Jaquotot
Pseo. Alcobendas 14 16
Madrid 201 21
Švédske kráľovstvo
Vznik funkcie: 05.05.2022
  (od: 29.06.2022 do: 14.03.2024)
Odštepný závod: 
Názov: 
Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Galanta
  (od: 18.06.1997 do: 17.10.1999)
Sídlo: 
Mierové námestie 2
Galanta
  (od: 18.06.1997 do: 17.10.1999)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Senica
  (od: 18.06.1997 do: 17.10.1999)
Sídlo: 
Námestie oslobodenia 8
Senica
  (od: 18.06.1997 do: 17.10.1999)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Liptovský Mikuláš
  (od: 18.06.1997 do: 17.10.1999)
Sídlo: 
Štúrová 19
Liptovský Mikuláš
  (od: 18.06.1997 do: 17.10.1999)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Lučenec
  (od: 18.06.1997 do: 17.10.1999)
Sídlo: 
T.G.Masaryka 24
Lučenec
  (od: 18.06.1997 do: 17.10.1999)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Martin
  (od: 18.06.1997 do: 17.10.1999)
Sídlo: 
Osloboditeľov 2
Martin
  (od: 18.06.1997 do: 17.10.1999)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Považská Bystrica
  (od: 18.06.1997 do: 17.10.1999)
Sídlo: 
Nám. A. Hlinku 23/28
Považská Bystrica
  (od: 18.06.1997 do: 17.10.1999)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Rimavská Sobota
  (od: 18.06.1997 do: 17.10.1999)
Sídlo: 
Francisciho 1
Rimavská Sobota
  (od: 18.06.1997 do: 17.10.1999)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Žiar nad Hronom
  (od: 18.06.1997 do: 17.10.1999)
Sídlo: 
Nám. Matice Slovenskej 21
Žiar nad Hronom
  (od: 18.06.1997 do: 17.10.1999)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Michalovce
  (od: 18.06.1997 do: 17.10.1999)
Sídlo: 
Nám. Slobody 3
Michalovce
  (od: 18.06.1997 do: 17.10.1999)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Prešov
  (od: 18.06.1997 do: 17.10.1999)
Sídlo: 
Masarykova 13
Prešov
  (od: 18.06.1997 do: 17.10.1999)
Vedúci: 
Ing. František Čekan
Zápotockého 6
Prešov
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.06.1997 do: 17.10.1999)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Nové Zámky
  (od: 18.06.1997 do: 17.10.1999)
Sídlo: 
Hlavné námestie 5
Nové Zámky
  (od: 18.06.1997 do: 17.10.1999)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Čadca
  (od: 18.06.1997 do: 17.10.1999)
Sídlo: 
Fraňa Kráľa 1504
Čadca
  (od: 18.06.1997 do: 17.10.1999)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Žilina
  (od: 18.06.1997 do: 17.10.1999)
Sídlo: 
Na Bráne 1
Žilina
  (od: 18.06.1997 do: 17.10.1999)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Košice - mesto
  (od: 18.06.1997 do: 17.10.1999)
Sídlo: 
Strojárenská 11
Košice
  (od: 18.06.1997 do: 17.10.1999)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Košice - centrum
  (od: 18.06.1997 do: 17.10.1999)
Sídlo: 
Bačíková 2
Košice
  (od: 18.06.1997 do: 17.10.1999)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Poprad
  (od: 18.06.1997 do: 17.10.1999)
Sídlo: 
Mnoheľova 2832/9
Poprad
  (od: 18.06.1997 do: 17.10.1999)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Stará Ľubovňa
  (od: 18.06.1997 do: 17.10.1999)
Sídlo: 
Nám. gen. Štefánika 3
Stará Ľubovňa
  (od: 18.06.1997 do: 17.10.1999)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Bratislava - centrum
  (od: 18.06.1997 do: 17.10.1999)
Sídlo: 
Gorkého 7
Bratislava
  (od: 18.06.1997 do: 17.10.1999)
Vedúci: 
Ing. Elena Šingliarová
Jasovská 1
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.05.1996 do: 17.10.1999)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Dunajská Streda
  (od: 18.06.1997 do: 17.10.1999)
Sídlo: 
Nám. Slobody 328
Dunajská Streda
  (od: 18.06.1997 do: 17.10.1999)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Komárno
  (od: 18.06.1997 do: 17.10.1999)
Sídlo: 
Námestie Tržničné 1
Komárno
  (od: 18.06.1997 do: 17.10.1999)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Praha
  (od: 18.06.1997 do: 17.10.1999)
Sídlo: 
Celetná 31
Praha
Česká republika
  (od: 18.06.1997 do: 17.10.1999)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Veľký Krtíš
  (od: 30.11.1998 do: 17.10.1999)
Sídlo: 
Novohradská 7
Veľký Krtíš
  (od: 30.11.1998 do: 17.10.1999)
Vedúci: 
Ing. Pavel Terek
Športová 553
Modrý Kameň
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.11.1998 do: 17.10.1999)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Trenčín
  (od: 30.11.1998 do: 17.10.1999)
Sídlo: 
Mierové nám. 37
Trenčín
  (od: 30.11.1998 do: 17.10.1999)
Vedúci: 
Ing. Milan Masár
Bavlnárska 319/32
Trenčín
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.11.1998 do: 17.10.1999)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka, a.s. pobočka Bratislava-Ružinov
  (od: 25.03.1999 do: 17.10.1999)
Sídlo: 
Jašíkova 8
Bratislava
  (od: 25.03.1999 do: 17.10.1999)
Vedúci: 
Ing. Peter Sadák
Cígeľská 8
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.03.1999 do: 17.10.1999)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka, a.s. pobočka Levice
  (od: 25.03.1999 do: 17.10.1999)
Sídlo: 
Ľ.Štúra 21
Levice
  (od: 25.03.1999 do: 17.10.1999)
Vedúci: 
Ing. Veronika Chmelíková
Hviezdoslavova 25
Levice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.03.1999 do: 17.10.1999)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka, a.s. pobočka Prievidza
  (od: 25.03.1999 do: 17.10.1999)
Sídlo: 
Nám.Slobody 10
Bratislava
  (od: 25.03.1999 do: 17.10.1999)
Vedúci: 
Ing. Dušan Homola
308
Chrenovec - Brusno
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.03.1999 do: 17.10.1999)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka, a.s. pobočka Bardejov
  (od: 25.03.1999 do: 17.10.1999)
Sídlo: 
Kellerova 1
Bardejov
  (od: 25.03.1999 do: 17.10.1999)
Vedúci: 
Ing. Marián Matej
Kamenec 6
Bardejov - Dlhá Lúka
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.03.1999 do: 17.10.1999)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka,a.s. pobočka Bratislava-mesto
  (od: 25.03.1999 do: 17.10.1999)
Sídlo: 
Nám.SNP 19
Bratislava
  (od: 25.03.1999 do: 17.10.1999)
Vedúci: 
Ing. Emil Ščepko
Duklianska 630/33
Skalica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.03.1999 do: 17.10.1999)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka, a.s. pobočka humenné
  (od: 25.03.1999 do: 17.10.1999)
Sídlo: 
Nám.Slobody 26/10
Humenné
  (od: 25.03.1999 do: 17.10.1999)
Vedúci: 
Ing. Jozef Šuhajda
Liesková 22
Humenné
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.03.1999 do: 17.10.1999)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka, a.s. pobočka Topoľčany
  (od: 25.03.1999 do: 17.10.1999)
Sídlo: 
Moyzesova 585/2
Topoľčany
  (od: 25.03.1999 do: 17.10.1999)
Vedúci: 
Ing. Tibor Thomas
Brezová 2458/94
Topoľčany
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.03.1999 do: 17.10.1999)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka, a.s. pobočka Spišská Nová Ves
  (od: 25.03.1999 do: 17.10.1999)
Sídlo: 
Letná 33
Spišská Nová Ves
  (od: 25.03.1999 do: 17.10.1999)
Vedúci: 
Ing. Mária Nováková
Hutnícka 5/8
Spišská Nová Ves
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.03.1999 do: 17.10.1999)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Banská Bystrica
  (od: 26.04.1999 do: 17.10.1999)
Sídlo: 
Námestie Slobody 1
Banská Bystrica
  (od: 26.04.1999 do: 17.10.1999)
Vedúci: 
Ing. Anna Sabolová
Tr.SNP 45
Banská Bystrica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.04.1999 do: 17.10.1999)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Nitra
  (od: 29.06.1999 do: 17.10.1999)
Sídlo: 
Štefániková 44
Nitra
  (od: 29.06.1999 do: 17.10.1999)
Vedúci: 
Ing. Miroslav Holka
Štefániková tr. 7
Nitra
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.06.1999 do: 17.10.1999)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Dolný Kubín
  (od: 29.06.1999 do: 17.10.1999)
Sídlo: 
Radlinského 1 712/34
Dolný Kubín
  (od: 29.06.1999 do: 17.10.1999)
Vedúci: 
Ing. Igor Otepka
Okružná 2060/8-64
Dolný Kubín
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.06.1999 do: 17.10.1999)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Zvolen
  (od: 29.06.1999 do: 17.10.1999)
Sídlo: 
Nám. SNP 2093/13
Zvolen
  (od: 29.06.1999 do: 17.10.1999)
Vedúci: 
Ing. Rudolf Šrojta
Radlinského 1712/34
Dolný Kubín
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.06.1999 do: 17.10.1999)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Rožňava
  (od: 29.06.1999 do: 17.10.1999)
Sídlo: 
Šafáriková 21
Rožňava
  (od: 29.06.1999 do: 17.10.1999)
Vedúci: 
Ing. Juraj Špilák
Rožňavská 182
Betliar
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.06.1999 do: 17.10.1999)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Trebišov
  (od: 29.06.1999 do: 17.10.1999)
Sídlo: 
M. R. Štefánika 191
Trebišov
  (od: 29.06.1999 do: 17.10.1999)
Vedúci: 
Ing. Michal Minárik
ul.SNP 2501/92
Trebišov
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.06.1999 do: 17.10.1999)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Vranov nad Topľou
  (od: 29.06.1999 do: 17.10.1999)
Sídlo: 
Námestie Slobody 6
Vranov nad Topľou
  (od: 29.06.1999 do: 17.10.1999)
Vedúci: 
Ing. Eva Pčolinská
Sídl.Juh 1053
Vranov nad Topľou
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.06.1999 do: 17.10.1999)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Trnava
  (od: 29.06.1999 do: 17.10.1999)
Sídlo: 
Dolné bašty 2
Trnava
  (od: 29.06.1999 do: 17.10.1999)
Vedúci: 
Ing. Marianna Diovčošová
Hviezdoslavova 3
Trnava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.06.1999 do: 17.10.1999)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Svidník
  (od: 29.06.1999 do: 17.10.1999)
Sídlo: 
Centrálna 584/5
Svidník
  (od: 29.06.1999 do: 17.10.1999)
Vedúci: 
Ing. Jolana Bilančíková
Mierová 116/3
Svidník
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.06.1999 do: 17.10.1999)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Trnava
  (od: 18.06.1997 do: 28.06.1999)
Sídlo: 
Dolné bašty 2
Trnava
  (od: 18.06.1998 do: 28.06.1999)
Hlavná 31
Trnava
  (od: 18.06.1997 do: 17.06.1998)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Trebišov
  (od: 18.06.1997 do: 28.06.1999)
Sídlo: 
M. R. Štefánika 191
Trebišov
  (od: 18.06.1997 do: 28.06.1999)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Svidník
  (od: 16.03.1998 do: 28.06.1999)
Sídlo: 
Centrálna 584/5
Svidník
  (od: 16.03.1998 do: 28.06.1999)
Vedúci: 
JUDr. Martin Lukáč
Štefániková 17
Prešov
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.03.1998 do: 28.06.1999)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Vranov nad Topľou
  (od: 18.06.1997 do: 28.06.1999)
Sídlo: 
Námestie Slobody 6
Vranov nad Topľou
  (od: 18.06.1997 do: 28.06.1999)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Rožňava
  (od: 18.06.1997 do: 28.06.1999)
Sídlo: 
Šafáriková 21
Rožňava
  (od: 18.06.1997 do: 28.06.1999)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Zvolen
  (od: 18.06.1997 do: 28.06.1999)
Sídlo: 
Nám. SNP 2093/13
Zvolen
  (od: 02.12.1997 do: 28.06.1999)
Nám. SBP 2093/13
Zvolen
  (od: 18.06.1997 do: 01.12.1997)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Dolný Kubín
  (od: 18.06.1997 do: 28.06.1999)
Sídlo: 
Radlinského 1 712/34
Dolný Kubín
  (od: 18.06.1997 do: 28.06.1999)
Vedúci: 
Ing. Rudolf Šrojta
Radlinského 1 712/34
Dolný Kubín
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.05.1996 do: 28.06.1999)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Nitra
  (od: 18.06.1997 do: 28.06.1999)
Sídlo: 
Štefániková 44
Nitra
  (od: 18.06.1997 do: 28.06.1999)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Banská Bystrica
  (od: 18.06.1997 do: 25.04.1999)
Sídlo: 
Námestie Slobody 1
Banská Bystrica
  (od: 18.06.1997 do: 25.04.1999)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Bratislava - Ružinov
  (od: 18.06.1997 do: 24.03.1999)
Sídlo: 
Jašíková 8
Bratislava
  (od: 18.06.1997 do: 24.03.1999)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Levice
  (od: 18.06.1997 do: 24.03.1999)
Sídlo: 
Ľ. Štúra 21
Levice
  (od: 18.06.1997 do: 24.03.1999)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Bardejov
  (od: 18.06.1997 do: 24.03.1999)
Sídlo: 
Kellerova 1
Bardejov
  (od: 18.06.1997 do: 24.03.1999)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Prievidza
  (od: 18.06.1997 do: 24.03.1999)
Sídlo: 
Nám. Slobody 10
Prievidza
  (od: 18.06.1997 do: 24.03.1999)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Bratislava - mesto
  (od: 18.06.1997 do: 24.03.1999)
Sídlo: 
Nám. SNP 19
Bratislava
  (od: 18.06.1997 do: 24.03.1999)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Humenné
  (od: 18.06.1997 do: 24.03.1999)
Sídlo: 
Nám. Slobody 26/10
Humenné
  (od: 18.06.1997 do: 24.03.1999)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Topoľčany
  (od: 18.06.1997 do: 24.03.1999)
Sídlo: 
Moyzesova 585/2
Topoľčany
  (od: 18.06.1997 do: 24.03.1999)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Spišská Nová Ves
  (od: 18.06.1997 do: 24.03.1999)
Sídlo: 
Letná 33
Spišská Nová Ves
  (od: 02.12.1997 do: 24.03.1999)
Spišská Nová Ves
  (od: 18.06.1997 do: 01.12.1997)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Veľký Krtíš
  (od: 18.06.1997 do: 29.11.1998)
Sídlo: 
Novohradská 7
Veľký Krtíš
  (od: 18.06.1997 do: 29.11.1998)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka, a.s., pobočkaTrenčín
  (od: 18.06.1997 do: 29.11.1998)
Sídlo: 
Mierové nám. 37
Trenčín
  (od: 18.06.1997 do: 29.11.1998)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka a.s., pobočka Svisník
  (od: 02.12.1997 do: 15.03.1998)
Sídlo: 
Centrálna 584/5
Svidník
  (od: 02.12.1997 do: 15.03.1998)
Vedúci: 
Ing. Jolana Bilančíková
Mierová 116/3
Svidník
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.12.1997 do: 15.03.1998)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka a.s., pobočka Svisník
  (od: 18.06.1997 do: 01.12.1997)
Sídlo: 
Centrálna 584/5
Svidník
  (od: 18.06.1997 do: 01.12.1997)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Bratislava - Ružinov
  (od: 22.05.1996 do: 17.06.1997)
Sídlo: 
Jašíková 8
Bratislava
  (od: 22.05.1996 do: 17.06.1997)
Vedúci: 
Ing Ján Vedej
Jána Poničana 7
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.05.1996 do: 24.03.1999)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Galanta
  (od: 22.05.1996 do: 17.06.1997)
Sídlo: 
Mierové námestie 2
Galanta
  (od: 22.05.1996 do: 17.06.1997)
Vedúci: 
Ing. Ján Hudák
Cukrovarská 729/44
Sereď
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.05.1996 do: 17.10.1999)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Levice
  (od: 22.05.1996 do: 17.06.1997)
Sídlo: 
Ľ. Štúra 21
Levice
  (od: 22.05.1996 do: 17.06.1997)
Vedúci: 
Ing. Michal Bajan
424
Nová Dedina
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.05.1996 do: 24.03.1999)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Nitra
  (od: 22.05.1996 do: 17.06.1997)
Sídlo: 
Štefániková 44
Nitra
  (od: 22.05.1996 do: 17.06.1997)
Vedúci: 
Ing. Vladimír Kalec
Štefániková tr. 42
Nitra
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.05.1996 do: 28.06.1999)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Senica
  (od: 22.05.1996 do: 17.06.1997)
Sídlo: 
Námestie oslobodenia 8
Senica
  (od: 22.05.1996 do: 17.06.1997)
Vedúci: 
Ing. Jana Poláčková
Hviezdoslavova 471/44
Senica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.05.1996 do: 17.10.1999)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Trenčín
  (od: 22.05.1996 do: 17.06.1997)
Sídlo: 
Mierové nám. 37
Trenčín
  (od: 22.05.1996 do: 17.06.1997)
Vedúci: 
Ing. Anton Adamec
Jirásková 6
Trenčín
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.05.1996 do: 29.11.1998)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Banská Bystrica
  (od: 22.05.1996 do: 17.06.1997)
Sídlo: 
Námestie Slobody 1
Banská Bystrica
  (od: 22.05.1996 do: 17.06.1997)
Vedúci: 
Ing. Stanislav Šebo
Dolná 17
Banská Bystrica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.05.1996 do: 25.04.1999)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Dolný Kubín
  (od: 22.05.1996 do: 17.06.1997)
Sídlo: 
Radlinského 1
Dolný Kubín
  (od: 22.05.1996 do: 17.06.1997)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Liptovský Mikuláš
  (od: 22.05.1996 do: 17.06.1997)
Sídlo: 
Štúrová 19
Liptovský Mikuláš
  (od: 22.05.1996 do: 17.06.1997)
Vedúci: 
Ing. Jozef Kukučka
Cédrová 490/1
Liptovský Mikuláš
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.05.1996 do: 17.10.1999)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Lučenec
  (od: 22.05.1996 do: 17.06.1997)
Sídlo: 
T.G.Masaryka 24
Lučenec
  (od: 22.05.1996 do: 17.06.1997)
Vedúci: 
Ing. Ján Zubo
T.G.Masaryka 24
Lučenec
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.05.1996 do: 17.10.1999)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Martin
  (od: 22.05.1996 do: 17.06.1997)
Sídlo: 
Osloboditeľov 2
Martin
  (od: 22.05.1996 do: 17.06.1997)
Vedúci: 
Ing. Rudolf Rojkovič
Čapajevova 2
Martin
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.05.1996 do: 17.10.1999)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Považská Bystrica
  (od: 22.05.1996 do: 17.06.1997)
Sídlo: 
Nám. A. Hlinku 23/28
Považská Bystrica
  (od: 22.05.1996 do: 17.06.1997)
Vedúci: 
Ing. Anton Praženica
Kuzmániho 923/27-7
Považská Bystrica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.05.1996 do: 17.10.1999)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Prievidza
  (od: 22.05.1996 do: 17.06.1997)
Sídlo: 
Nám. Slobody 10
Prievidza
  (od: 22.05.1996 do: 17.06.1997)
Vedúci: 
Ing. Mária Karpišová
Lúčna 5
Prievidza
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.05.1996 do: 24.03.1999)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Rimavská Sobota
  (od: 22.05.1996 do: 17.06.1997)
Sídlo: 
Francisciho 1
Rimavská Sobota
  (od: 22.05.1996 do: 17.06.1997)
Vedúci: 
Ing. Vojtech Bosnyák
sídlisko Rimava 4
Rimavská Sobota
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.05.1996 do: 17.10.1999)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Zvolen
  (od: 22.05.1996 do: 17.06.1997)
Sídlo: 
Nám. SNP 2093/13
Zvolen
  (od: 22.05.1996 do: 17.06.1997)
Vedúci: 
Ing. Blažej Maliniak
Masarykova 56
Zvolen
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.05.1996 do: 28.06.1999)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Žiar nad Hronom
  (od: 22.05.1996 do: 17.06.1997)
Sídlo: 
Nám. Matice Slovenskej 21
Žiar nad Hronom
  (od: 22.05.1996 do: 17.06.1997)
Vedúci: 
Ing. Vladimír Hrmo
38
Lovča
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.05.1996 do: 17.10.1999)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Bardejov
  (od: 22.05.1996 do: 17.06.1997)
Sídlo: 
Kellerova 1
Bardejov
  (od: 22.05.1996 do: 17.06.1997)
Vedúci: 
Ing. Andrej Kruško
Nábrežná 21
Bardejov
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.05.1996 do: 24.03.1999)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Michalovce
  (od: 22.05.1996 do: 17.06.1997)
Sídlo: 
Nám. Slobody 3
Michalovce
  (od: 22.05.1996 do: 17.06.1997)
Vedúci: 
Ing. Jarmila Cholujová
ul. Komenského 28
Michalovce
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.05.1996 do: 17.10.1999)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Prešov
  (od: 22.05.1996 do: 17.06.1997)
Sídlo: 
Masarykova 13
Prešov
  (od: 22.05.1996 do: 17.06.1997)
Vedúci: 
JUDr. Daniel Janík
I. Houdekova 54
Ružomberok
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.05.1996 do: 17.06.1997)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Rožňava
  (od: 22.05.1996 do: 17.06.1997)
Sídlo: 
Šafáriková 21
Rožňava
  (od: 22.05.1996 do: 17.06.1997)
Vedúci: 
Ing. Marián Burian
Edelényska 1
Rožňava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.05.1996 do: 28.06.1999)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Svisník
  (od: 22.05.1996 do: 17.06.1997)
Sídlo: 
Centrálna 584/5
Svidník
  (od: 22.05.1996 do: 17.06.1997)
Vedúci: 
Ing. Milan Sušina
Bačíkova 8
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.05.1996 do: 01.12.1997)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Trebišov
  (od: 22.05.1996 do: 17.06.1997)
Sídlo: 
M. R. Štefánika 191
Trebišov
  (od: 22.05.1996 do: 17.06.1997)
Vedúci: 
Ing. Ján Ciberej
Jána Husa 1856
Trebišov
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.05.1996 do: 28.06.1999)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Nové Zámky
  (od: 22.05.1996 do: 17.06.1997)
Sídlo: 
Hlavné námestie 5
Nové Zámky
  (od: 22.05.1996 do: 17.06.1997)
Vedúci: 
Ing. Zoltán Vašš
Lastovičia 3
Nové Zámky
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.05.1996 do: 17.10.1999)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Čadca
  (od: 22.05.1996 do: 17.06.1997)
Sídlo: 
Fraňa Kráľa 1504
Čadca
  (od: 22.05.1996 do: 17.06.1997)
Vedúci: 
Marta Rišková
Horná 1187
Čadca
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.05.1996 do: 17.10.1999)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Žilina
  (od: 22.05.1996 do: 17.06.1997)
Sídlo: 
Na Bráne 1
Žilina
  (od: 22.05.1996 do: 17.06.1997)
Vedúci: 
Ing. Anna Heršicová
Ľubľanská 1
Žilina
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.05.1996 do: 17.10.1999)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Veľký Krtíš
  (od: 22.05.1996 do: 17.06.1997)
Sídlo: 
Novohradská 7
Veľký Krtíš
  (od: 22.05.1996 do: 17.06.1997)
Vedúci: 
Ing. Pavel Terek
Poľná 553
Modrý Kameň
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.05.1996 do: 29.11.1998)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Košice - mesto
  (od: 22.05.1996 do: 17.06.1997)
Sídlo: 
Strojárenská 11
Košice
  (od: 22.05.1996 do: 17.06.1997)
Vedúci: 
Ing. Katarína Horňáková
Tolstého 17
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.05.1996 do: 17.10.1999)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Košice - centrum
  (od: 22.05.1996 do: 17.06.1997)
Sídlo: 
Bačíková 2
Košice
  (od: 22.05.1996 do: 17.06.1997)
Vedúci: 
Ing. Karol Lešo
Sofijska 6
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.05.1996 do: 17.10.1999)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Vranov nad Topľou
  (od: 22.05.1996 do: 17.06.1997)
Sídlo: 
Námestie Slobody 6
Vranov nad Topľou
  (od: 22.05.1996 do: 17.06.1997)
Vedúci: 
Ing. Miroslav Juhás
Staničná 1325
Vranov nad Topľou
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.05.1996 do: 28.06.1999)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Bratislava - mesto
  (od: 22.05.1996 do: 17.06.1997)
Sídlo: 
Nám. SNP 19
Bratislava
  (od: 22.05.1996 do: 17.06.1997)
Vedúci: 
Ing. Anna Jajcajová
Ľudovíta Fullu 7
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.05.1996 do: 24.03.1999)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Humenné
  (od: 22.05.1996 do: 17.06.1997)
Sídlo: 
Nám. Slobody 26/10
Humenné
  (od: 22.05.1996 do: 17.06.1997)
Vedúci: 
Ing. Anton Romža
Námestie Slobody 26/10
Humenné
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.05.1996 do: 24.03.1999)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Poprad
  (od: 22.05.1996 do: 17.06.1997)
Sídlo: 
Mnoheľova 2832/9
Poprad
  (od: 22.05.1996 do: 17.06.1997)
Vedúci: 
Ing. Ján Gallo
59
Mengusovce
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.05.1996 do: 17.10.1999)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Stará Ľubovňa
  (od: 22.05.1996 do: 17.06.1997)
Sídlo: 
Nám. gen. Štefánika 3
Stará Ľubovňa
  (od: 22.05.1996 do: 17.06.1997)
Vedúci: 
Peter Kmeč
Letná 4
Stará Ľubovňa
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.05.1996 do: 17.10.1999)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Bratislava - centrum
  (od: 22.05.1996 do: 17.06.1997)
Sídlo: 
Gorkého 7
Bratislava
  (od: 22.05.1996 do: 17.06.1997)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Topoľčany
  (od: 22.05.1996 do: 17.06.1997)
Sídlo: 
Moyzesova 585/2
Topoľčany
  (od: 22.05.1996 do: 17.06.1997)
Vedúci: 
Ján Ölvecký
Krušovská 1645
Topoľčany
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.05.1996 do: 24.03.1999)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Dunajská Streda
  (od: 22.05.1996 do: 17.06.1997)
Sídlo: 
Nám. Slobody 328
Dunajská Streda
  (od: 22.05.1996 do: 17.06.1997)
Vedúci: 
Ing. Róbert Ďuriš
Ľ. Štúra 21
Levice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.05.1996 do: 17.10.1999)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Komárno
  (od: 22.05.1996 do: 17.06.1997)
Sídlo: 
Námestie Tržničné 1
Komárno
  (od: 22.05.1996 do: 17.06.1997)
Vedúci: 
Ing. Štefan Koprda
Ľ.Štúra 16/b
Nové Zámky
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.05.1996 do: 17.10.1999)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Praha
  (od: 22.05.1996 do: 17.06.1997)
Sídlo: 
Celetná 31
Praha
Česká republika
  (od: 22.05.1996 do: 17.06.1997)
Vedúci: 
JUDr. Ján Vinter
Pujmanova 878/33
Praha
Česká republika
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.05.1996 do: 17.10.1999)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Spišská Nová Ves
  (od: 22.05.1996 do: 17.06.1997)
Sídlo: 
Letná 33
Spišská Nová Ves
  (od: 22.05.1996 do: 17.06.1997)
Vedúci: 
Ing. Peter Sedlák
Jána Francisciho 1722/19
Levoča
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.05.1996 do: 24.03.1999)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Trnava
  (od: 06.02.1997 do: 17.06.1997)
Sídlo: 
Hlavná 31
Trnava
  (od: 06.02.1997 do: 17.06.1997)
Vedúci: 
Ing. Miroslav Marko
Sv. Martina 4719/65
Hrnčiarovce nad Parnou
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.02.1997 do: 28.06.1999)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Trnava
  (od: 22.05.1996 do: 05.02.1997)
Sídlo: 
Hlavná 31
Trnava
  (od: 22.05.1996 do: 05.02.1997)
Vedúci: 
Ing. Ferdinant Šomodi
Tajovského 8
Hlohovec
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.05.1996 do: 05.02.1997)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Veľký Krtíš
  (od: 15.03.1994 do: 21.05.1996)
Sídlo: 
Novohradská 7
Veľký Krtíš
  (od: 15.03.1994 do: 21.05.1996)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Košice - mesto
  (od: 15.03.1994 do: 21.05.1996)
Sídlo: 
Strojárenská 11
Košice
  (od: 15.03.1994 do: 21.05.1996)
Vedúci: 
Ing. Katarína Horňáková
Tolstého 7
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.03.1994 do: 21.05.1996)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Košice - centrum
  (od: 15.03.1994 do: 21.05.1996)
Sídlo: 
Bačíková 2
Košice
  (od: 15.03.1994 do: 21.05.1996)
Vedúci: 
Ing. Karol Lešo
Námestie Slobody 3
Michalovce
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.03.1994 do: 21.05.1996)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Vranov nad Topľou
  (od: 15.03.1994 do: 21.05.1996)
Sídlo: 
Námestie Slobody 6
Vranov nad Topľou
  (od: 15.03.1994 do: 21.05.1996)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Svisník
  (od: 17.07.1992 do: 21.05.1996)
Sídlo: 
Centrálna 584/5
Svidník
  (od: 15.03.1994 do: 21.05.1996)
Centrálna 5845
Svidník
  (od: 17.07.1992 do: 14.03.1994)
Vedúci: 
Ing. Dagmar Majerechová
Karpatská VI/130
Svidník
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.07.1992 do: 21.05.1996)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Trebišov
  (od: 17.07.1992 do: 21.05.1996)
Sídlo: 
M. R. Štefánika 191
Trebišov
  (od: 15.03.1994 do: 21.05.1996)
Mr. R. Štefánikova 21
Trebišov
  (od: 17.07.1992 do: 14.03.1994)
Vedúci: 
Ing. Ján Ciberej
Jána Husa 1856
Trebišov
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.07.1992 do: 21.05.1996)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Nové Zámky
  (od: 27.04.1993 do: 21.05.1996)
Sídlo: 
Hlavné námestie 5
Nové Zámky
  (od: 27.04.1993 do: 21.05.1996)
Vedúci: 
Ing. Zoltán Vašš
Lastovičia 3
Nové Zámky
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.04.1993 do: 21.05.1996)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Čadca
  (od: 27.04.1993 do: 21.05.1996)
Sídlo: 
Fraňa Kráľa 1504
Čadca
  (od: 27.04.1993 do: 21.05.1996)
Vedúci: 
Marta Rišková
Horná 1187
Čadca
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.04.1993 do: 21.05.1996)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Žilina
  (od: 27.04.1993 do: 21.05.1996)
Sídlo: 
Na Bráne 1
Žilina
  (od: 27.04.1993 do: 21.05.1996)
Vedúci: 
Ing. Anna Heršicová
Ľubľanská 1
Žilina
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.04.1993 do: 21.05.1996)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Bratislava - mesto
  (od: 14.11.1994 do: 21.05.1996)
Sídlo: 
Nám. SNP 19
Bratislava
  (od: 14.11.1994 do: 21.05.1996)
Vedúci: 
Ing. Anna Jajcajová
Pribinová 19
Senec
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.11.1994 do: 21.05.1996)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Humenné
  (od: 14.11.1994 do: 21.05.1996)
Sídlo: 
Nám. Slobody 26/10
Humenné
  (od: 14.11.1994 do: 21.05.1996)
Vedúci: 
Ing. Jozef Šuhajda
Košická 12
Humenné
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.11.1994 do: 21.05.1996)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Poprad
  (od: 14.11.1994 do: 21.05.1996)
Sídlo: 
Mnoheľova 2832/9
Poprad
  (od: 14.11.1994 do: 21.05.1996)
Vedúci: 
Ing. Ján Gallo
59
Mengusovce
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.11.1994 do: 21.05.1996)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Stará Ľubovňa
  (od: 14.11.1994 do: 21.05.1996)
Sídlo: 
Nám. gen. Štefánika 3
Stará Ľubovňa
  (od: 14.11.1994 do: 21.05.1996)
Vedúci: 
Peter Kmeč
Letná 4
Stará Ľubovňa
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.11.1994 do: 21.05.1996)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Bratislava - centrum
  (od: 14.11.1994 do: 21.05.1996)
Sídlo: 
Gorkého 7
Bratislava
  (od: 14.11.1994 do: 21.05.1996)
Vedúci: 
Ing. Elena Šingliarová
Jasovská 1
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.11.1994 do: 21.05.1996)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Topoľčany
  (od: 08.03.1995 do: 21.05.1996)
Sídlo: 
Moyzesova 585/2
Topoľčany
  (od: 08.03.1995 do: 21.05.1996)
Vedúci: 
Ján Ölvecký
Krušovská 1645
Topoľčany
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.03.1995 do: 21.05.1996)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Dunajská Streda
  (od: 08.03.1995 do: 21.05.1996)
Sídlo: 
nám. Slobody 328
Dunajská Streda
  (od: 08.03.1995 do: 21.05.1996)
Vedúci: 
Ing. Róbert Duriš
Ľ. Štúra 21
Levice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.03.1995 do: 21.05.1996)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Komárno
  (od: 27.09.1995 do: 21.05.1996)
Sídlo: 
námestie Tržničné 1
Komárno
  (od: 27.09.1995 do: 21.05.1996)
Vedúci: 
Ing. Štefan Koprda
Ľ. Štúra 16/3
Nové Zámky
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.09.1995 do: 21.05.1996)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Praha
  (od: 27.09.1995 do: 21.05.1996)
Sídlo: 
Celetná 31
Praha
Česká republika
  (od: 27.09.1995 do: 21.05.1996)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Spišská Nová Ves
  (od: 15.01.1996 do: 21.05.1996)
Sídlo: 
Letná 33
Spišská Nová Ves
  (od: 15.01.1996 do: 21.05.1996)
Vedúci: 
Ing. Peter Sedlák
Jána Francisciho 1722/19
Levoča
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.01.1996 do: 21.05.1996)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Bratislava - Ružinov
  (od: 17.07.1992 do: 21.05.1996)
Sídlo: 
Jašíková 8
Bratislava
  (od: 15.03.1994 do: 21.05.1996)
Jašíková 5
Bratislava
  (od: 17.07.1992 do: 14.03.1994)
Vedúci: 
Ing Dušan Krkoška
Jašíková 8
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.07.1992 do: 21.05.1996)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Galanta
  (od: 17.07.1992 do: 21.05.1996)
Sídlo: 
Mierové námestie 2
Galanta
  (od: 15.03.1994 do: 21.05.1996)
Leninovo nám. 2
Galanta
  (od: 17.07.1992 do: 14.03.1994)
Vedúci: 
Ing. Ján Hudák
Cukrovarská 729/44
Sereď
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.07.1992 do: 21.05.1996)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Levice
  (od: 17.07.1992 do: 21.05.1996)
Sídlo: 
Ľ. Štúra 21
Levice
  (od: 17.07.1992 do: 21.05.1996)
Vedúci: 
Ing. Michal Bajan
424
Nová Dedina
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.07.1992 do: 21.05.1996)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Nitra
  (od: 17.07.1992 do: 21.05.1996)
Sídlo: 
Štefániková 44
Nitra
  (od: 17.07.1992 do: 21.05.1996)
Vedúci: 
Ing. Michal Šafárik
Svätourbanská 5
Nitra
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.07.1992 do: 21.05.1996)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Senica
  (od: 17.07.1992 do: 21.05.1996)
Sídlo: 
Námestie oslobodenia 8
Senica
  (od: 27.09.1995 do: 21.05.1996)
Štefániková 698
Senica
  (od: 17.07.1992 do: 26.09.1995)
Vedúci: 
Ing. Emil Ščepko
Štefániková 698
Senica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.07.1992 do: 21.05.1996)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Dolný Kubín
  (od: 17.07.1992 do: 21.05.1996)
Sídlo: 
Radlinského 1
Dolný Kubín
  (od: 17.07.1992 do: 21.05.1996)
Vedúci: 
Ing. Rudolf Šrojta
Radlinského 1 712/34
Dolný Kubín
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.07.1992 do: 21.05.1996)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Liptovský Mikuláš
  (od: 17.07.1992 do: 21.05.1996)
Sídlo: 
Štúrová 19
Liptovský Mikuláš
  (od: 17.07.1992 do: 21.05.1996)
Vedúci: 
Ing. Jozef Kukučka
Priebežná 489/7
Liptovský Mikuláš
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.07.1992 do: 21.05.1996)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Lučenec
  (od: 17.07.1992 do: 21.05.1996)
Sídlo: 
T.G.Masaryka 24
Lučenec
  (od: 17.07.1992 do: 21.05.1996)
Vedúci: 
Ing. Ján Zubo
T.G.Masaryka 24
Lučenec
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.07.1992 do: 21.05.1996)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Martin
  (od: 17.07.1992 do: 21.05.1996)
Sídlo: 
Osloboditeľov 2
Martin
  (od: 17.07.1992 do: 21.05.1996)
Vedúci: 
Ing. Rudolf Rojkovič
Čapajevova 2
Martin
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.07.1992 do: 21.05.1996)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Považská Bystrica
  (od: 17.07.1992 do: 21.05.1996)
Sídlo: 
Nám. A. Hlinku 23/28
Považská Bystrica
  (od: 15.03.1994 do: 21.05.1996)
Nám. Mierového Povstania 36/9
Považská Bystrica
  (od: 17.07.1992 do: 14.03.1994)
Vedúci: 
Ing. Anton Praženica
Kuzmániho 923/27-7
Považská Bystrica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.07.1992 do: 21.05.1996)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Prievidza
  (od: 17.07.1992 do: 21.05.1996)
Sídlo: 
Nám. Slobody 10
Prievidza
  (od: 27.09.1995 do: 21.05.1996)
Nám. Slobody 6
Prievidza
  (od: 17.07.1992 do: 26.09.1995)
Vedúci: 
Ing. Mária Karpišová
Lúčna 5
Prievidza
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.07.1992 do: 21.05.1996)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Rimavská Sobota
  (od: 17.07.1992 do: 21.05.1996)
Sídlo: 
Francisciho 1
Rimavská Sobota
  (od: 17.07.1992 do: 21.05.1996)
Vedúci: 
Ing. Vojtech Bosnyák
sídlisko Rimava 4/9
Rimavská Sobota
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.07.1992 do: 21.05.1996)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Trenčín
  (od: 17.07.1992 do: 21.05.1996)
Sídlo: 
Mierové nám. 37
Trenčín
  (od: 17.07.1992 do: 21.05.1996)
Vedúci: 
Ing. Anton Adamec
Jirásková 6
Trenčín
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.07.1992 do: 21.05.1996)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Trnava
  (od: 17.07.1992 do: 21.05.1996)
Sídlo: 
Hlavná 31
Trnava
  (od: 15.03.1994 do: 21.05.1996)
Hlavná 15
Trnava
  (od: 17.07.1992 do: 14.03.1994)
Vedúci: 
Ing. Ferdinant Šomodi
Tajovského 8
Hlohovec
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.07.1992 do: 21.05.1996)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Banská Bystrica
  (od: 17.07.1992 do: 21.05.1996)
Sídlo: 
Námestie Slobody 1
Banská Bystrica
  (od: 15.03.1994 do: 21.05.1996)
Nám. I. V. Lenina
Banská Bystrica
  (od: 17.07.1992 do: 14.03.1994)
Vedúci: 
Ing. Stanislav Šebo
Nám. Slobody 1
Banská Bystrica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.07.1992 do: 21.05.1996)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Zvolen
  (od: 17.07.1992 do: 21.05.1996)
Sídlo: 
Nám. SNP 2093/13
Zvolen
  (od: 15.03.1994 do: 21.05.1996)
Nám. SNP 2 0903/2
Zvolen
  (od: 17.07.1992 do: 14.03.1994)
Vedúci: 
Matúš Šiagi
Povstaleckých letcov 41
Zolná
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.07.1992 do: 21.05.1996)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Žiar nad Hronom
  (od: 17.07.1992 do: 21.05.1996)
Sídlo: 
Nám. Matice Slovenskej 21
Žiar nad Hronom
  (od: 27.04.1993 do: 21.05.1996)
Matice Slovenskej 24
Žiar nad Hronom
  (od: 17.07.1992 do: 26.04.1993)
Vedúci: 
Ing. Vladimír Hrmo
38
Lovča
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.07.1992 do: 21.05.1996)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Bardejov
  (od: 17.07.1992 do: 21.05.1996)
Sídlo: 
Kellerova 1
Bardejov
  (od: 27.04.1993 do: 21.05.1996)
Kellerova 74
Bardejov
  (od: 17.07.1992 do: 26.04.1993)
Vedúci: 
Ing. Andrej Kruško
Nábrežná 21
Bardejov
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.07.1992 do: 21.05.1996)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Michalovce
  (od: 17.07.1992 do: 21.05.1996)
Sídlo: 
Nám. Slobody 3
Michalovce
  (od: 17.07.1992 do: 21.05.1996)
Vedúci: 
Ing. Eduard Spišák
L. Novomestkého 32
Michalovce
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.07.1992 do: 21.05.1996)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Prešov
  (od: 17.07.1992 do: 21.05.1996)
Sídlo: 
Masarykova 13
Prešov
  (od: 17.07.1992 do: 21.05.1996)
Vedúci: 
JUDr. Martin Lukáč
Štefániková 17
Prešov
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.07.1992 do: 21.05.1996)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Rožňava
  (od: 17.07.1992 do: 21.05.1996)
Sídlo: 
Šafáriková 21
Rožňava
  (od: 17.07.1992 do: 21.05.1996)
Vedúci: 
Ján Dorkin
Šafárikova 94
Rožňava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.07.1992 do: 21.05.1996)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Spišská Nová Ves
  (od: 17.07.1992 do: 14.01.1996)
Sídlo: 
Letná 33
Spišská Nová Ves
  (od: 17.07.1992 do: 14.01.1996)
Vedúci: 
Ing. Filip Čekovský
Za Hornádom 7/7
Spišská Nová Ves
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.07.1992 do: 14.01.1996)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Komárno
  (od: 17.07.1992 do: 26.09.1995)
Sídlo: 
námestie Tržničné 1
Komárno
  (od: 15.03.1994 do: 26.09.1995)
Májového víťazstva 1
Komárno
  (od: 17.07.1992 do: 14.03.1994)
Vedúci: 
Ing. Ján Laurinec
Mederská 56
Nové Zámky
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.07.1992 do: 26.09.1995)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Praha 1
  (od: 15.03.1994 do: 26.09.1995)
Sídlo: 
Celetná 31
Praha
Česká republika
  (od: 15.03.1994 do: 26.09.1995)
Vedúci: 
JUDr. Ján Vinter
Pujmanova 878/33
Praha
Česká republika
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.03.1994 do: 21.05.1996)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Dunajská Streda
  (od: 27.04.1993 do: 07.03.1995)
Sídlo: 
nám. Slobody 328
Dunajská Streda
  (od: 27.04.1993 do: 07.03.1995)
Vedúci: 
Ján Tóth
Biskupa Királya 2
Komárno
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.04.1993 do: 07.03.1995)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Topoľčany
  (od: 17.07.1992 do: 07.03.1995)
Sídlo: 
Moyzesova 585/2
Topoľčany
  (od: 17.07.1992 do: 07.03.1995)
Vedúci: 
Ing. Jozef Pokorný
9. mája 6
Bánovce nad Bebravou
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.07.1992 do: 07.03.1995)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Stará Ľubovňa
  (od: 17.07.1992 do: 13.11.1994)
Sídlo: 
Nám. gen. Štefánika 3
Stará Ľubovňa
  (od: 17.07.1992 do: 13.11.1994)
Vedúci: 
Margyta Nagyová
Strelnica 10
Kežmarok
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.07.1992 do: 13.11.1994)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Poprad
  (od: 17.07.1992 do: 13.11.1994)
Sídlo: 
Mnoheľova 2832/9
Poprad
  (od: 15.03.1994 do: 13.11.1994)
Mohelova 2832/9
Poprad
  (od: 17.07.1992 do: 14.03.1994)
Vedúci: 
Ing. Oldřich Baláž
MPČL 31
Poprad
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.07.1992 do: 13.11.1994)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Humenné
  (od: 17.07.1992 do: 13.11.1994)
Sídlo: 
Nám. Slobody 26/10
Humenné
  (od: 17.07.1992 do: 13.11.1994)
Vedúci: 
Ing. Pavel Juraško
319
Vinné
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.07.1992 do: 13.11.1994)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Bratislava - mesto
  (od: 17.07.1992 do: 13.11.1994)
Sídlo: 
Nám. SNP 19
Bratislava
  (od: 15.03.1994 do: 13.11.1994)
Nám. SNP 19
Bratislava
  (od: 17.07.1992 do: 14.03.1994)
Vedúci: 
Ing. Milan Lônčik
Nagyova 9
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.07.1992 do: 13.11.1994)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Bratislava - centrum
  (od: 27.04.1993 do: 13.11.1994)
Sídlo: 
Gorkého 7
Bratislava
  (od: 27.04.1993 do: 13.11.1994)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Vranov
  (od: 17.07.1992 do: 14.03.1994)
Sídlo: 
Sov. armády 6
Vranov
  (od: 17.07.1992 do: 14.03.1994)
Vedúci: 
JUDr. Jozef Mašlej
148
Nižný Hrabovec
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.07.1992 do: 21.05.1996)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Praha 1
  (od: 27.04.1993 do: 14.03.1994)
Sídlo: 
Celetná 31
Praha
Česká republika
  (od: 27.04.1993 do: 14.03.1994)
Vedúci: 
JUDr. ladislav Valášek
Suokenicka 29
Praha
Česká republika
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.04.1993 do: 14.03.1994)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Košice - mesto
  (od: 17.07.1992 do: 14.03.1994)
Sídlo: 
Strojárenská 11
Košice
  (od: 17.07.1992 do: 14.03.1994)
Vedúci: 
Ing. Jaroslav Jančuš
Bajkalská 16
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.07.1992 do: 14.03.1994)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Košice - vidiek
  (od: 17.07.1992 do: 14.03.1994)
Sídlo: 
Bačíková 2
Košice
  (od: 17.07.1992 do: 14.03.1994)
Vedúci: 
Ing. Ján Plančár
Moravská 95
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.07.1992 do: 14.03.1994)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Modrý Kameň
  (od: 17.07.1992 do: 14.03.1994)
Sídlo: 
Banícka 307/4
Modrý Kameň
  (od: 17.07.1992 do: 14.03.1994)
Vedúci: 
Ing. Pavel Terek
Poľná 553
Modrý Kameň
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.07.1992 do: 21.05.1996)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Nové Zámky
  (od: 17.07.1992 do: 26.04.1993)
Sídlo: 
Hlavné námestie 5
Nové Zámky
  (od: 17.07.1992 do: 26.04.1993)
Vedúci: 
Ing. Rudolf Klučka
Bočná 38
Nové Zámky
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.07.1992 do: 26.04.1993)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Bratislava - vidiek
  (od: 17.07.1992 do: 26.04.1993)
Sídlo: 
Gorkého 7
Bratislava
  (od: 17.07.1992 do: 26.04.1993)
Vedúci: 
Ing. Norbert Tenczer
Dunajská 24
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.07.1992 do: 13.11.1994)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Dunajská Streda
  (od: 17.07.1992 do: 26.04.1993)
Sídlo: 
nám. Slobody 328
Dunajská Streda
  (od: 17.07.1992 do: 26.04.1993)
Vedúci: 
Ing. Ján Bíro
Nemešsegská 133
Dunajská Streda
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.07.1992 do: 26.04.1993)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Praha 1
  (od: 17.07.1992 do: 26.04.1993)
Sídlo: 
Celetná 31
Praha
Česká republika
  (od: 17.07.1992 do: 26.04.1993)
Vedúci: 
JUDr. Zdenek Durčák
Modřany 3212
Praha
Česká republika
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.07.1992 do: 26.04.1993)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Žilina
  (od: 17.07.1992 do: 26.04.1993)
Sídlo: 
Na Bráne 1
Žilina
  (od: 17.07.1992 do: 26.04.1993)
Vedúci: 
Ing. Anna Herčicová
Ľubľanská 1
Žilina
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.07.1992 do: 26.04.1993)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, pobočka Čadca
  (od: 17.07.1992 do: 26.04.1993)
Sídlo: 
Fraňa Kráľa 1
Čadca
  (od: 17.07.1992 do: 26.04.1993)
Vedúci: 
Antón Kozák
953
Oščadnica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.07.1992 do: 26.04.1993)
 
 
Výška základného imania: 
510 819 063,81 EUR Rozsah splatenia: 510 819 063,81 EUR
  (od: 28.03.2023)
430 819 063,81 EUR Rozsah splatenia: 430 819 063,81 EUR
  (od: 03.03.2009 do: 27.03.2023)
12 978 108 000 Sk
  (od: 20.12.1999 do: 02.03.2009)
4 078 108 000 Sk
  (od: 08.03.1995 do: 19.12.1999)
2 039 054 000 Sk
  (od: 25.03.1992 do: 07.03.1995)
Akcie: 
Počet: 4078108
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33,2 EUR
  (od: 15.05.2009)
Počet: 89
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 3 319 391,89 EUR
  (od: 15.05.2009)
Počet: 80
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 000 EUR
  (od: 28.03.2023)
Počet: 4078108
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33,2 EUR
  (od: 03.03.2009 do: 14.05.2009)
Počet: 89
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 3 319 391,89 EUR
  (od: 03.03.2009 do: 14.05.2009)
Počet: 4078108
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 20.12.1999 do: 02.03.2009)
Počet: 89
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 000 000 Sk
  (od: 20.12.1999 do: 02.03.2009)
Počet: 4078108
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 18.06.1997 do: 19.12.1999)
Počet: 4078108
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 14.11.1996 do: 17.06.1997)
Počet: 2039054
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 15.03.1994 do: 13.11.1996)
Počet: 1977881
Druh: na rad
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 25.03.1992 do: 14.03.1994)
Počet: 61173
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 25.03.1992 do: 14.03.1994)
Akcionár: 
Intesa Sanpaolo Holding International S.A.
Boulevard de Kockelscheuer 28
Luxemburg 1821
Luxemburské veľkovojvodstvo
  (od: 28.03.2023)
Intesa Sanpaolo Holding International S.A.
Boulevard du Prince Henri 35
Luxemburg 1724
Luxemburské veľkovojvodstvo
  (od: 16.06.2021 do: 27.03.2023)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Zmena stanov bola schválená valným zhromaždením konaným dňa 26.3.1993. Starý spis: Sa 654. Zápisnice zo zasadnutia predstavenstva VÚB, a.s. zo dňa 28.3.1994, 14.4.1994, 13.6.1994 a 11.7.1994. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 26.5.1994 pod č. N 113/94, Nz 109/94 na ktorom sa schválila zmena stanov. Osvedčenie o priebehu mimoriadného valného zhromaž- denia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 7.12.1994 pod č. Nz 596/94. Výpis z 2. riadného zasadnutia Dozornej rady konaného dňa 7.3.1995. Výpis zo záznamu 4. riadného zasadnutia Dozornej rady konaného dňa 9.5.1995. Výpis zo zápisu mimoriadného zasadnutia Predstavens- tva konaného dňa 9.5.1995. Notárska zápisnica Nz 181/95 napísaná dňa 31.5.1995 notárom JUDr. Kamilou Kováčovou osvedčujúca priebeh riadného valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti. Výpis z 24. mimoriadného zasadnutia predstavenstva VÚB, a.s. zo dňa 26.6.1995. Výpis z 39. riadného zasadnutia predstavenstva VÚB, a.s. konaného dňa 9.10.1995. Výpis z mimoriadného zasadnutia predstavenstva VÚB, a.s. konaného dňa 17.1.1996. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 30.5.1996 pod č. Nz 234/96 na ktorom bola schválená zmena stanov. Výpis zo zápisi zo 7. riadného zasadnutia dozornej rady, konaného dňa 4.9.41996. Výpis zo zápisu 8. riadného zasadnutia dozornej rady, konaného dňa 9.10.1996. Výpis zo 40. riadného zasadnutia doozrnej rady, konaného dňa 21.10.1996. Výpis z uznesenia 11. riadného zasadnutia predstavenstva konaného dňa 17.3.1997. Notárska zápisnica Nz 172/97 spísaná dňa 30.4.1997 notárom JUDr. Miloslavom Kováčom osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 30.4.1997, na ktorom schválená zmena stanov týkajúca sa článkov I, II, III, VI, VIII, X, XI, XII, XIII. Rozhodnutie NBS zo dňa 28.5.1997, číslo: UBD=908/97. Výpis z uznesenia 31. riadneho zasadnutia Predstavenstva VÚB, a.s. konaného dňa 2.9.1997.
  (od: 17.07.1998)
Zápisnica z mimoriadneho VZ zo dňa 30.11.1998, notárska zápisnica Nz 438/98 zo dňa 30.11.1998, zápisnica z dozornej rady zo dňa 30.11.1998.
  (od: 11.01.1999)
Notárska zápisnica č. N 355/99, NZ 355/99 zo dňa 15.7.1999 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov, rozhodnutie predstavenstva zo dňa 3.5.1999, ktorým sa zrušujú odštepné závody a odvolávajú vedúci odštepných závodov.
  (od: 18.10.1999)
Osvedčenie o priebehu mimoriadného valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 8.12.1999 pod č. N 643/99, Nz 642/99 na ktorom bolo rozhodnuté o zvýšení základného imania a zmene stanov.
  (od: 20.12.1999)
Zápis z 11.zasadnutia dozornej rady zo dňa 20.12.1999
  (od: 03.03.2000)
Osvedčenie o priebeho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 23.6.2000 pod č. N 264/2000, Nz 264/2000, na ktorom bola schválená zmena stanov. Rozhodnutie NB SR zo dňa 9.6.2000 č. UBD-1092/2000. Rozhodnutie NB SR zo dňa 8.2.2000 č. UBD-44/2000.
  (od: 11.07.2000)
Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 12.3.2001, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 115/2001, Nz 113/2001 spísanou notárom JUDr.Stanislavom Bauerom.
  (od: 25.06.2001)
Zmena stanov schválená riadnym valným zhromaždením dňa 15.6.2001, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou Nz 197/01 spísanou notárom JUDr.Miloslavom Kováčom.
  (od: 17.07.2001)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia 10.8.2001. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 157/01, Nz 156/01 zo dňa 10.8.2001, na ktorom bola prijatá zmena stanov.
  (od: 12.09.2001)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 519/2001, Nz 516/2001 zo dňa 21.11.2001, na ktorom boli schválené zmeny v dozornej rade.
  (od: 18.12.2001)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 584/2001, Nz 581/2001 zo dňa 20.12.2001, vyhotovenej JUDr.Stanislavom Bauerom, na ktorom bola schválená zmena stanov VÚB, a.s. Rozhodnutie NBS zo dňa 20.12.2001, č. UBD-2203/2001.
  (od: 25.01.2002)
Výpis zo zápisu z 13. zasadnutia dozornej rady zo dňa 20.12.2001, na ktorom sa rozhodlo o odvolaní členov predstavenstva. Výpis zo zápisu z 2. zasadnutia dozornej rady zo dňa 25.2.2002, na ktorom bol zvolený nový člen predstavenstva a odvolaný jeden z členov predstavenstva.
  (od: 10.04.2002)
Výpis zo zápisu z 13. zasadnutia dozornej rady zo dňa 20.12.2001, na ktorom sa rozhodlo o menovaní člena predstavenstva.
  (od: 15.04.2002)
Ing. Ladislav Vaškovič, CSc, deň zániku funkcie: 2.5.2002. Výpis zo zápisu z 3. zasadnutia Dozornej rady zo dňa 18.4.2002.
  (od: 04.06.2002)
Rozhodnutie NBS zo dňa 21. 1. 2002, č. UBD - 38/2002. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 300/2002, Nz 298/2002 zo dňa 23. 5. 2002, na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (od: 08.07.2002)
Adriano Arietti, deň zániku funkcie : 22.11.2002. Zápis z 8. zasadnutia dozornej rady zo dňa 22.11.2002.
  (od: 15.01.2003)
Božo Prka, deň zániku funkcie: 5.12.2002. Notárska zápisnica č. N 519/02, NZ 519/02 zo dňa 5.12.2002.
  (od: 27.02.2003)
Luigi Carnelli, deň zániku funkcie predsedu dozornej rady - 22.5.2003. Carlo Boffito, deň zániku funkcie člena dozornej rady - 22.5.2003. Dr. Gyorgy Surányi, deň zániku funkcie podpredsedu dozornej rady - 22.5.2003. Dr. Gyorgy Surányi, deň vzniku funkcie predsedu dozornej rady - 22.5.2003. Notárska zápisnica č. N 179/2003, Nz 39406/2003 zo dňa 22.5.2003 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia.
  (od: 22.07.2003)
Zápisnica zo 4. zasadnutia dozornej rady konaného dňa 8.7.2003.
  (od: 15.08.2003)
Výpis zo zápisu zo 6. zasadnutia Dozornej rady konanej dňa 4.12.2003. Ing. Bohuslav Šolta, deň zániku funkcie: 4.12.2003.
  (od: 19.02.2004)
Zasadnutie dozornej rady spoločnosti zo dňa 28.9.2004. Zánik funkcie členovi predstavenstva Francovi Brambillovi dňa 30.9.2004.
  (od: 07.12.2004)
Výpis zo zápisu z 1.zasadnutia dozornej rady konaného dňa 09.02.2005
  (od: 01.04.2005)
-zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 05.04.2005 - rezignácia podpredsedu dozornej rady Gianfranca Mandelliho; voľba člena dozornej rady Paola Grandiho - zápis z 2.zasadnutia dozornej rady - voľba Thomasa spurneho za predsedu predstavenstva;ignacia Jaquotota za podpredsedu predstavenstva a Jozefa Kausicha za člena predstavenstva - súhlas Národnej banky Slovenska - č. UBD-382/2005, č. UBD-452/2005, č.UBD-506/2005
  (od: 06.05.2005)
Výpis zo zápisu zo 4. zasadnutia Dozornej rady konaného dňa 21.10.2005.
  (od: 06.01.2006)
Zápis zo 4. zasadnutia dozornej rady zo dňa 26.10.2006.
  (od: 04.11.2006)
Notárska zápisnica č. N 126/2007, Nz 15380/2007, NCRls 15349/2007 zo dňa 23.04.2007.
  (od: 01.06.2007)
Výpis zo zápisnice 3. zasadnutia Dozornej rady zo dňa 20.07.2007.
  (od: 07.08.2007)
Výpis zo zápisnice 1.zasadnutia Dozornej rady zo dňa 31.01.2008.
  (od: 23.02.2008)
Výpis zo zápisu z 2. zasadnutia dozornej rady konaného dňa 07.04.2008. Notárska zápisnica č. N 84/2008, Nz 16346/2008, NCRls 16196/2008 zo dňa 18.04.2008, osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 07.04.2008.
  (od: 21.05.2008)
Výpis zo zápisnice 3. zasadnutia Dozornej rady zo dňa 17.07.2008 o vymenovaní člena predstavenstva Daniela Fanina.
  (od: 16.08.2008)
Výpis zo zápisnice z 1. zasadnutia Dozornej rady konaného dňa 20.1.2009.
  (od: 17.03.2009)
Notárska zápisnica N 71/2009, Nz 13097/2009 zo dňa 24.04.2009 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia.
  (od: 16.05.2009)
Notárska zápisnica N 71/2009, Nz 13097/2009 zo dňa 24.04.2009 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia zo dňa 07.04.2009.
  (od: 07.10.2009)
Výpis zo zápisnice zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 8.10.2009.
  (od: 16.02.2010)
Výpis zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 7.4.2010. Notárska zápisnica N 132/2010, Nz 13922/2010 zo dňa 22.04.2010.
  (od: 28.07.2010)
Výpis zo zápisnice z 3. zasadnutia Dozornej rady zo dňa 07.07.2010 spísaný dňa 12.07.2010.
  (od: 01.09.2010)
Notárska zápisnica N 131/2011, Nz 13906/2011 zo dňa 18.04.2011 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 04.04.2011.
  (od: 02.08.2011)
Výpis zo zápisnice zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 19.7.2011.
  (od: 05.08.2011)
Notárska zápisnica N 211/2012, Nz 13361/2012 zo dňa 17.04.2012 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 03.04.2012.
  (od: 11.05.2012)
Rozhodnutie dozornej rady per rollam zo dňa 05.09.2012.
  (od: 12.10.2012)
Rozhodnutie dozornej rady "per rollam" výpis zo dňa 04.02.2013.
  (od: 12.02.2013)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 11.1.2013, č.k. 33Exre/282/2012, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 7.2.2013.
  (od: 27.02.2013)
Rozhodnutie per rollam Dozornej rady zo dňa 08.03.2013.
  (od: 08.04.2013)
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 04.04.2013.
  (od: 24.04.2013)
Výpis z "per rollam" rozhodnutia dozornej rady zo dňa 03.06.2013.
  (od: 14.06.2013)
Výpis z rozhodnutia per - rollam zo dňa 29.10.2013.
  (od: 05.11.2013)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 21.02.2014.
  (od: 26.02.2014)
Notárska zápisnica z 2. valného zhromaždenia zo dňa 26.11.2013.
  (od: 09.04.2014)
Rozhodnutie dozornej rady per rollam zo dňa17.03.2014. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.03.2014.
  (od: 08.05.2014)
Rozhodnutie per rollam zo dňa 24.07. 2014.
  (od: 31.07.2014)
Výpis zo zápisnice z 1. zasadania dozornej rady 02.02.2015.
  (od: 02.04.2015)
Správa o výsledku volieb členov dozornej rady volených zamestnancami spoločnosti zo dňa 10.10.2016 konaných v dňoch 03.10.2016 - 07.10.2016 v znení dodatku k nej zo dňa 03.02.2017.
  (od: 08.02.2017)
Osvedčený odpis Notárskej zápisnice zo dňa 11.12.2017 - Zmluva o zlúčení
  (od: 01.01.2018)
Notárska zápisnica zo dňa 11.12.2017 - Pojekt rozdelenia zlúčením
  (od: 01.01.2018)
Zmluva o cezhraničnom zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 347/2019, Nz 29534/2019, NCRIs 30236/2019 zo dňa 16.09. 2019.
  (od: 01.10.2019)
Zápis rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti Všeobecná úverová banka, a.s, so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 320 155, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 341/B (ďalej len „VÚB, a.s.“), zo dňa 19. apríla 2021 v zmysle § 118i ods. 6 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) o prechode akcií všetkých zostávajúcich akcionárov na spoločnosť Intesa Sanpaolo Holding International S.A. ako navrhovateľa: Riadne valné zhromaždenie akcionárov VÚB, a.s. zo dňa 19. apríla 2021 sa uznieslo, že schvaľuje prechod akcií všetkých zostávajúcich akcionárov spoločnosti VÚB, a.s. na spoločnosť Intesa Sanpaolo Holding International S.A., so sídlom Boulevard du Prince Henri 35, Luxemburg 1724, Luxemburské veľkovojvodstvo, zapísanú v Obchodnom registri Luxemburska pod číslom B44318, v rámci uplatnenia práva výkupu spoločnosťou Intesa Sanpaolo Holding International S.A. ako navrhovateľom za protiplnenie za akcie cieľovej spoločnosti VÚB, a.s. poskytnuté v peniazoch vo výške 151,41 EUR za každú akciu cieľovej spoločnosti VÚB, a.s. v súlade s Podmienkami práva výkupu schválenými spoločnosťou Intesa Sanpolo Holding International S.A. zo dňa 23. februára 2021 ako navrhovateľom a v zmysle rozhodnutia Národnej banky Slovenska číslo 100-000-276-255, č. sp. NBS-000-058-386 zo dňa 11. marca 2021 o udelení predchádzajúceho súhlasu spoločnosti Intesa Sanpaolo Holding International S.A. s týmto uplatnením práva výkupu, pričom prechod akcií všetkých zostávajúcich akcionárov spoločnosti VÚB, a.s. na spoločnosť Intesa Sanpaolo Holding International S.A. sa vzťahuje na 366 823 kusov registrovaných pod číslom ISIN SK1110001437.
  (od: 04.05.2021)
Právny predchodca: 
Spoločnosť zapísaná v dôsledku rozdelenia zlúčením
CONSUMER FINANCE HOLDING ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. IČO: 04 616 073
Pobřežní 620/3
Karlín, Praha 8 186 00
Česká republika
  (od: 01.10.2019)
Spoločnosť zapísaná v dôsledku rozdelenia zlúčením
Consumer Finance Holding, a.s. IČO: 35 923 130
Hlavné námestie 12
Kežmarok 060 01
  (od: 01.01.2018)
Spoločnosť zapísaná v dôsledku rozdelenia zlúčením
VÚB Leasing, a.s. IČO: 31 318 045
Mlynské nivy 1
Bratislava - mestská časť Ružinov 820 05
  (od: 01.01.2022)
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
VÚB Factoring, a.s. IČO: 31 345 310
Mlynské nivy 1
Bratislava 829 90
  (od: 01.01.2018)
Dátum aktualizácie údajov:  17.06.2024
Dátum výpisu:  18.06.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR