Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Po Vložka číslo:  312/B

Obchodné meno: 
Železnice Slovenskej republiky
  (od: 28.06.2019)
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
  (od: 31.12.1993 do: 27.06.2019)
Sídlo: 
Klemensova 8
Bratislava 813 61
  (od: 31.12.1993)
IČO: 
31 364 501
  (od: 31.12.1993)
Deň zápisu: 
31.12.1993
  (od: 31.12.1993)
Právna forma: 
Iná právnicka osoba
  (od: 31.12.1993)
Predmet činnosti: 
zriaďovanie a prevádzkovanie železničných telekomunikačných a rádiových sietí
  (od: 31.12.1993)
údržba a opravy dopravných prostriedkov, výroba, údržba a opravy špeciálnych strojov zariadení a materiálu vrátane revízií a diagnostiky
  (od: 31.12.1993)
poskytovanie služieb v reštauračných, ubytovacích, a kultúrnych zariadeniach
  (od: 31.12.1993)
automatizované spracovanie údajov a ich prenos
  (od: 31.12.1993)
metrologické výkony a defektoskopia, diagnostika a meranie fyzikálnych veličín, geodetická a kartografická činnosť
  (od: 31.12.1993)
zabezpečovanie činnosti vedúceho odborového normalizačného strediska v železničnej doprave
  (od: 31.12.1993)
výroba, montáž, oprava a rekonštrukcia elektrických a elektronických zariadení vrátane revízií a diagnostiky
  (od: 31.12.1993)
prekládka tovarov, preväzovanie kolajových vozidiel a zmena prepravnej úpravy prepravovaných tovarov pri zmene rozchodu železníc
  (od: 31.12.1993)
zabezpečovanie osobitnej zdravotnej starostlivosti o pracovníkov vybraných profesií
  (od: 31.12.1993)
projektová činnosť v investičnej výstavbe
  (od: 16.05.1995)
inžinierska činnosť
  (od: 16.05.1995)
reklamná a propagačná činnosť
  (od: 16.05.1995)
kopírovacia a fotografická činnosť
  (od: 16.05.1995)
organizačné zabezpečenie a vzdelávania
  (od: 16.05.1995)
psychologické služby neklinického charakteru
  (od: 16.05.1995)
prevádzkovanie cestovnej kancelárie
  (od: 16.05.1995)
liečebno-preventívna starostlivosť
  (od: 16.05.1995)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (od: 12.10.1995)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
  (od: 03.07.1998)
sprostredkovateľská činnosť
  (od: 03.07.1998)
prenájom nehnuteľností
  (od: 03.07.1998)
výroba tepla, rozvod elektriny, rozvod tepla
  (od: 06.11.2000)
výkon skúšok dráhových vozidiel pre železničné a špeciálne dráhy
  (od: 22.05.2001)
zriaďovanie a prevádzkovanie verejnej telekomunikačnej siete a poskytovanie verejných telekomunikačných služieb
  (od: 22.05.2001)
činnosť účtovných poradcov
  (od: 23.05.2001)
vedenie účtovníctva
  (od: 23.05.2001)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (od: 23.05.2001)
automatizované spracovanie dát
  (od: 23.05.2001)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti hardware a software
  (od: 23.05.2001)
príprava mládeže na povolanie a činnosti súvisiace s touto prípravou
  (od: 23.05.2001)
prevádzkovanie železničných dráh a lanových dráh podľa osobitného predpisu
  (od: 31.07.2002)
činnosti súvisiace s prevádzkovaním železničných dráh a lanových dráh
  (od: 31.07.2002)
výstavba, úpravy a údržba železničných dráh a lanových dráh vrátane zariadení ekologického charakteru
  (od: 31.07.2002)
prevádzkovanie dopravy na dráhe na účely výstavby, úprav a údržby železničných dráh a lanových dráh
  (od: 31.07.2002)
prevádzkovanie dopravy na dráhe na účely poskytovania manipulačných služieb, obslužných dopravných služieb a obslužných prepravných služieb pre prevádzkovateľov dopravy na dráhe
  (od: 31.07.2002)
výskumná a vývojová činnosť pre stavbu a prevádzkovanie všetkých dráh
  (od: 30.08.2002)
výskumná a vývojová činnosť pre prevádzkovanie dopravy na všetkých dráhach
  (od: 30.08.2002)
udržiavanie, vystavovanie a predvádzanie historických koľajových vozidiel pre železničné a špeciálne dráhy, včítane traťových strojov a špeciálnych zariadení
  (od: 30.08.2002)
prevádzkovanie dopravy osôb nostalgickými vlakmi na železničných a špeciálnych dráhach
  (od: 30.08.2002)
poskytovanie lekárenskej starostlivosti
  (od: 30.08.2002)
obstarávanie služieb spojených so správou bytov a nebytových priestorov
  (od: 24.03.2003)
prevádzkovanie dopravnej zdravotnej služby
  (od: 17.06.2004)
pohostinská činnosť
  (od: 17.06.2004)
čistenie prádla
  (od: 17.06.2004)
vykonávanie revízií určených technických zariadení tlakových
  (od: 08.10.2005)
vykonávanie prehliadok, revízií a skúšok určených technických zariadení plynových
  (od: 08.10.2005)
vykonávanie prehliadok, revízií a skúšok strojno-mechanických častí zdvíhacích zariadení
  (od: 08.10.2005)
dodávka elektriny, distribúcia elektriny
  (od: 31.08.2006)
technik požiarnej ochrany
  (od: 09.02.2007)
špecialista požiarnej ochrany
  (od: 09.02.2007)
prevádzka verejných hygienických zariadení - toalety
  (od: 12.10.2007)
upratovacie služby
  (od: 12.10.2007)
prenájom cestných vozidiel
  (od: 12.10.2007)
prenájom stavebných strojov a mechanizmov
  (od: 12.10.2007)
demolácie a zemné práce
  (od: 12.10.2007)
manipulácia s nákladom - prekladanie bremien
  (od: 12.10.2007)
čistenie kanalizácie
  (od: 12.10.2007)
kladenie potrubia mechanizmami
  (od: 12.10.2007)
lešenárske práce - montáž a demontáž
  (od: 12.10.2007)
betonárske práce
  (od: 12.10.2007)
maliarske a natieračské práce
  (od: 12.10.2007)
výkon skúšok dráhových vozidiel pre železničné, špeciálne dráhy a električkové dráhy
  (od: 16.07.2009)
výkon posudzovania zhody so schváleným typom dráhových vozidiel
  (od: 16.07.2009)
vzdelávanie a overovanie odbornej spôsobilosti zamestnancov prevádzkovateľov dráh, dráhových podnikov a odbornej prípravy rušňovodičov, okrem prevádzkovateľov lanových dráh, trolejbusových a električkových dráh
  (od: 16.04.2011)
vykonávanie vzdelávania zamestnancov prevádzkovateľov dráh a dráhových podnikov
  (od: 16.04.2011)
vykonávanie overovania odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach plynových pre zamestnancov prevádzkovateľa dráh a dráhových podnikov
  (od: 16.04.2011)
vykonávanie overovania odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach
  (od: 16.04.2011)
vykonávanie overovania odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach tlakových pre zamestnancov prevádzkovateľa dráh a dráhových podnikov
  (od: 16.04.2011)
vykonávanie overovania odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach zdvíhacích a dopravných pre zamestnancov prevádzkovateľa dráhy a dráhových podnikov
  (od: 16.04.2011)
vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce v rozsahu : 01.1- Výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov
  (od: 16.04.2011)
vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce v rozsahu : 05.1- Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie činností alebo riadenie prevádzky
  (od: 16.04.2011)
vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce v rozsahu : 06.1- Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu motorových vozíkov
  (od: 16.04.2011)
vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce v rozsahu : 10.3- Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly pri inej činnosti
  (od: 16.04.2011)
vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce v rozsahu : 01.2- Výchova a vzdelávanie bezpečnostných technikov
  (od: 16.04.2011)
posudzovanie psychickej spôsobilosti zamestnancov prevádzkovateľov dráh a dráhových podnikov
  (od: 16.04.2011)
poskytovanie zdravotnej starostlivosti v odboroch psychológia, pracovná a organizačná psychológia, poradenská psychológia, dopravná psychológia
  (od: 16.04.2011)
prevádzkovanie závodného hasičského útvaru
  (od: 29.06.2011)
oprava a kontrola požiarnych vodovodov
  (od: 29.06.2011)
oprava a kontrola požiarnych hydrantov
  (od: 29.06.2011)
vypracovanie a aktualizácia plánu ochrany obyvateľstva
  (od: 30.11.2012)
vypracovanie a aktualizácia plánu ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti
  (od: 30.11.2012)
vzdelávacia činnosť na úseku civilnej ochrany obyvateľstva
  (od: 30.11.2012)
plynárenstvo- dodávka plynu
  (od: 21.06.2013)
prevádzkovanie špeciálnych dráh
  (od: 01.07.2015)
činnosti súvisiace s prevádzkovaním špeciálnych dráh a výstavbou, úpravou a údržbou špeciálnych zariadení
  (od: 01.07.2015)
vydavateľská činnosť
  (od: 04.11.2015)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (od: 08.01.2019)
overovanie odbornej spôsobilosti zamestnancov prevádzkovateľov železničných a špeciálnych dráh a zamestnancov prevádzkovateľov dopravy na železničných a špeciálnych dráhach a vydávanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti
  (od: 24.03.2003 do: 15.04.2011)
overovanie psychologickej spôsobilosti zamestnancov prevádzkovateľov železničných a špeciálnych dráh a zamestnancov prevádzkovateľov dopravy na železničných a špeciálnych dráhach a vydávanie osvedčenia o psychologickej spôsobilosti
  (od: 24.03.2003 do: 15.04.2011)
poskytovanie lekárskej starostlivosti
  (od: 23.05.2001 do: 29.08.2002)
vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (od: 03.07.2007 do: 15.04.2011)
vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava
  (od: 03.07.2007 do: 15.04.2011)
zubná technika
  (od: 08.10.2005 do: 30.06.2015)
preprava kombinovanou dopravou
  (od: 31.12.1993 do: 30.07.2002)
stavba a údržba železničných tratí vrátane stavieb na dráhe a zariadení ekologického charakteru
  (od: 31.12.1993 do: 30.07.2002)
preprava osôb a vecí na celoštátnych dráhach, zriaďovanie a prevádzka celoštátnych dráh
  (od: 31.12.1993 do: 30.07.2002)
činnosti súvisiace s prevádzkou celoštátnych dráh
  (od: 31.12.1993 do: 30.07.2002)
zriaďovanie a prevádzkovanie dráh osobitného určenia
  (od: 31.12.1993 do: 30.07.2002)
vnútroštátne a medzinárodné zasielateľstvo
  (od: 31.12.1993 do: 30.07.2002)
Štatutárny orgán: 
Ing. Miloslav Havrila - Generálny riaditeľ
Štefunkova 9
Bratislava 821 03
Vznik funkcie: 09.04.2020
  (od: 23.06.2020)
Ing. Andrej Egyed - generálny riaditeľ Železníc SR
Lachova 16
Bratislava
  (od: 21.12.1998 do: 09.01.2002)
Mgr. Martin Erdössy - Generálny riaditeľ
Belopotockého 1
Bratislava 811 05
Vznik funkcie: 03.11.2016
  (od: 10.11.2016 do: 10.12.2018)
Mgr. Martin Erdössy - Generálny riaditeľ
Belopotockého 1
Bratislava 811 05
Vznik funkcie: 03.11.2016 Skončenie funkcie: 26.11.2018
  (od: 11.12.2018 do: 10.12.2018)
Ing. Miroslav Havrila - Generálny riaditeľ
Štefunkova 9
Bratislava 821 03
Vznik funkcie: 09.04.2020
  (od: 21.05.2020 do: 22.06.2020)
Ing. Štefan Hlinka - poverený výkonom funkcie generálneho riaditeľa
Tatranská 5269/34
Prešov
Vznik funkcie: 10.06.2003 Skončenie funkcie: 31.07.2003
  (od: 24.03.2003 do: 06.08.2003)
Ing. Štefan Hlinka
Tatranská 34
Prešov 080 01
Vznik funkcie: 26.04.2012
  (od: 03.05.2012 do: 31.12.2014)
Ing. Štefan Hlinka
Tatranská 34
Prešov 080 01
Vznik funkcie: 26.04.2012 Skončenie funkcie: 31.12.2014
  (od: 01.01.2015 do: 31.12.2014)
Ing. Štefan Hlinka - generálny riaditeľ Železníc Slovenskej republiky
Tatranská 34
Prešov 080 01
Vznik funkcie: 09.04.2008
  (od: 11.04.2008 do: 20.10.2010)
Ing. Štefan Hlinka - generálny riaditeľ Železníc Slovenskej republiky
Tatranská 34
Prešov 080 01
Vznik funkcie: 09.04.2008 Skončenie funkcie: 12.10.2010
  (od: 21.10.2010 do: 20.10.2010)
Ing. Milan Chúpek - generálny riaditeľ
Fatranská 9/72
Žilina 010 08
  (od: 13.02.1995 do: 05.11.1996)
Ing. Miroslav Kocák - Generálny riaditeľ
Lemešany 158
Lemešany 082 03
Vznik funkcie: 08.09.2016
  (od: 28.09.2016 do: 09.11.2016)
Ing. Miroslav Kocák - Generálny riaditeľ
Lemešany 158
Lemešany 082 03
Vznik funkcie: 08.09.2016 Skončenie funkcie: 02.11.2016
  (od: 10.11.2016 do: 09.11.2016)
JUDr. Michal Lazar - generálny riaditeľ
Karadžičova 45
Bratislava 811 07
  (od: 30.06.1997 do: 20.12.1998)
Ing. Vladimír Ľupták - generálny riaditeľ Železníc Slovenskej republiky
Slovenská 393/13
Stupava 900 31
Vznik funkcie: 13.10.2010
  (od: 21.10.2010 do: 02.05.2012)
Ing. Vladimír Ľupták - generálny riaditeľ Železníc Slovenskej republiky
Slovenská 393/13
Stupava 900 31
Vznik funkcie: 13.10.2010 Skončenie funkcie: 25.04.2012
  (od: 03.05.2012 do: 02.05.2012)
Ing. Igor Polák - Generálny riaditeľ
Východná 443/82
Čečejovce 844 71
Vznik funkcie: 29.10.2019
  (od: 04.12.2019 do: 20.05.2020)
Ing. Igor Polák - Generálny riaditeľ
Východná 443/82
Čečejovce 844 71
Vznik funkcie: 29.10.2019 Skončenie funkcie: 08.04.2020
  (od: 21.05.2020 do: 20.05.2020)
Ing. Ladislav Saxa - generálny riaditeľ Železníc Slovenskej republiky
Rovníkova 1456/4
Košice 040 12
Skončenie funkcie: 10.06.2003
  (od: 10.01.2002 do: 06.08.2003)
Ing. Bartolomej Sinai - generálny riaditeľ
Cesta pod Hradovou 24
Košice 040 01
  (od: 06.11.1996 do: 29.06.1997)
Ing. Milan Solárik - generálny riaditeľ Železníc Slovenskej republiky
Haanova 2614/48
Bratislava 851 04
Vznik funkcie: 27.07.2006
  (od: 10.08.2006 do: 02.11.2006)
Ing. Milan Solárik - generálny riaditeľ Železníc Slovenskej republiky
Haanova 2614/48
Bratislava 851 04
Vznik funkcie: 27.07.2006 Skončenie funkcie: 23.10.2006
  (od: 03.11.2006 do: 02.11.2006)
Ing. Dušan Šefčík
Bystrická 30
Pezinok 902 01
Vznik funkcie: 01.01.2015
  (od: 01.01.2015 do: 09.05.2016)
Ing. Dušan Šefčík
Bystrická 30
Pezinok 902 01
Vznik funkcie: 01.01.2015 Skončenie funkcie: 03.05.2016
  (od: 10.05.2016 do: 09.05.2016)
Mgr. Tibor Šimoni , MBA
Dolichénska 1555/5
Bratislava - Rusovce 850 09
Vznik funkcie: 04.05.2016
  (od: 10.05.2016 do: 27.09.2016)
Mgr. Tibor Šimoni , MBA
Dolichénska 1555/5
Bratislava - Rusovce 850 09
Vznik funkcie: 04.05.2016 Skončenie funkcie: 08.09.2016
  (od: 28.09.2016 do: 27.09.2016)
Ing. Juraj Tkáč - Generálny riaditeľ
Gaštanová 493/4
Košice 040 01
Vznik funkcie: 27.11.2018
  (od: 11.12.2018 do: 03.12.2019)
Ing. Juraj Tkáč - Generálny riaditeľ
Gaštanová 493/4
Košice 040 01
Vznik funkcie: 27.11.2018 Skončenie funkcie: 28.10.2019
  (od: 04.12.2019 do: 03.12.2019)
Ing. Albert Vereš - generálny riaditeľ
Cígeľská 18
Bratislava 831 06
  (od: 31.12.1993 do: 12.02.1995)
Ing. Roman Veselka - generálny riaditeľ Železníc Slovenskej republiky
Botanická 4
Trnava 917 00
Vznik funkcie: 01.08.2003
  (od: 07.08.2003 do: 09.08.2006)
Ing. Roman Veselka - generálny riaditeľ Železníc Slovenskej republiky
Botanická 4
Trnava 917 00
Vznik funkcie: 01.08.2003 Skončenie funkcie: 27.07.2006
  (od: 10.08.2006 do: 09.08.2006)
Ing. Dalibor Zelený - generálny riaditeľ Železníc Slovenskej republiky
Na Milíři 405
Česká Třebová 560 03
Česká republika
Vznik funkcie: 23.10.2006
  (od: 03.11.2006 do: 10.04.2008)
Ing. Dalibor Zelený - generálny riaditeľ Železníc Slovenskej republiky
Na Milíři 405
Česká Třebová 560 03
Česká republika
Vznik funkcie: 23.10.2006 Skončenie funkcie: 04.04.2008
  (od: 11.04.2008 do: 10.04.2008)
Konanie menom spoločnosti: 
Za Železnice Slovenskej republiky koná navonok generálny riaditeľ.
  (od: 04.12.2019)
Za Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" koná navonok generálny riaditeľ Ing. Juraj Tkáč, bytom Gaštanová 493/4, 040 01 Košice.
  (od: 11.12.2018 do: 03.12.2019)
Za Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" koná navonok generálny riaditeľ Mgr. Martin Erdössy, bytom Belopotockého 1, 811 05 Bratislava.
  (od: 10.11.2016 do: 10.12.2018)
Za Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" koná navonok generálny riaditeľ Ing. Miroslav Kocák, bytom Lemešany 158, 082 03 Lemešany
  (od: 28.09.2016 do: 09.11.2016)
Za Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" koná navonok generálny riaditeľ Mgr. Tibor Šimoni, MBA, bytom Dolichénska 1555/5, 850 09 Bratislava - Rusovce
  (od: 20.08.2016 do: 27.09.2016)
Za Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" koná navonok generálny riaditeľ Mgr. Tibor Šimoni, MBA, bytom Novohorská 9594/1E, 831 06 Bratislava.
  (od: 08.06.2016 do: 19.08.2016)
Za Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" koná navonok generálny riaditeľ Mgr. Tibor Šimoni, MBA, r.č.XXXXXX/XXXX, bytom Novohorská 9594/1E, 831 06 Bratislava.
  (od: 10.05.2016 do: 07.06.2016)
Za Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" koná navonok generálny riaditeľ Ing. Dušan Šefčík, bytom Bystrická 30, 902 01 Pezinok.
  (od: 01.01.2015 do: 09.05.2016)
Za Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" koná navonok generálny riaditeľ Ing. Štefan Hlinka, r.č. , bytom Tatranská 34, 080 01 Prešov.
  (od: 03.05.2012 do: 31.12.2014)
Za Železnice Slovenskej republiky, Bratislava koná navonok generálny riaditeľ Ing. Vladimír Ľupták, r.č. , bytom Slovenská 393/13, 900 31 Stupava.
  (od: 21.10.2010 do: 02.05.2012)
Za Železnice Slovenskej republiky koná navonok generálny riaditeľ Ing. Štefan Hlinka, r.č. XXXXXXX/XXXXX bytom Tatranská 34, 080 01 Prešov.
  (od: 11.04.2008 do: 20.10.2010)
Za Železnice Slovenskej republiky koná navonok generálny riaditeľ Ing. Dalibor Zelený, bytom Na Milíři 405, 560 03 Česká Třebová.
  (od: 03.11.2006 do: 10.04.2008)
Za Železnice Slovenskej republiky koná navonok generálny riaditeľ Ing. Milan Solárik, bytom Haanova 2614/48, 851 04 Bratislava.
  (od: 10.08.2006 do: 02.11.2006)
Za Železnice Slovenskej republiky koná navonok generálny riaditeľ Ing. Roman Veselka, r.č. XXXXXXX/XXXXX, bytom Botanická 4, 917 00 Trnava.
  (od: 07.08.2003 do: 09.08.2006)
Za Železnice Slovenskej republiky koná navonok generálny riaditeľ Ing. Ladislav Saxa, r.č. XXXXXXX/XXXX, bytom Rovníkova 1456/4, 040 12 Košice.
  (od: 10.01.2002 do: 06.08.2003)
Za Železnice Slovenskej republiky koná navonok generálny riaditeľ Ing. Andrej Egyed, r.č. XXXXXXX/XXXX, Lachova 16, Bratislava. Generálneho riaditeľa zastupuje jeho jediný zástupca Ing. Ladislav Saxa, r.č. XXXXXXX/XXXX, Rovníkova 4, 040 12 Košice.
  (od: 18.01.1999 do: 09.01.2002)
Za Železnice Slovenskej republiky koná navonok generálny riaditeľ Ing. Andrej Egyed, r.č. XXXXXXX/XXXX, Lachova 16, Bratislava.
  (od: 21.12.1998 do: 17.01.1999)
Za Železnice Slovenskej republiky koná navonok JUDr. Michal Lazar, bytom Karadžičova 45, 811 07 Bratislava. Generálneho riaditeľa zastupuje jeho jediný zástupca Ing. Viliam Vysočáni, r.č. XXXXXXX/XXXX, bytom Kukučinova 1409, 960 01 Zvolen.
  (od: 22.07.1997 do: 20.12.1998)
Za Železnice Slovenskej republiky koná navonok Michal Lazar, bytom Karadžičova 45, 811 07 Bratislava. Generálneho riaditeľa zastupuje jeho jedíný zástupva Ing. Vladimír Kandra, bytom Miškovecká 1025/17, Košice.
  (od: 30.06.1997 do: 21.07.1997)
Za Železnice Slovenskej republiky koná navonok Ing. Bartolomej Sinai, Cesta pod Hradovou 24, 040 01 Košice. Generálneho riaditeľa zastupuje jeho jedíný zástupva Ing. Vladimír Kandra, bytom Miškovecká 1025/17, Košice.
  (od: 17.06.1997 do: 29.06.1997)
Za Železnice Slovenskej republiky koná navonok Ing. Bartolomej Sinai, Cesta pod Hradovou 24, 040 01 Košice.
  (od: 28.05.1997 do: 16.06.1997)
Za Železnice Slovenskej republiky koná navonok Ing. Bartolomej Sinai, Cesta pod Hradovou 24, 040 01 Košice. Generálneho riaditeľa zastupuje jeho jediný zástupca Ing. Pavol Dráč, bytom Zúpkova 715, Košice.
  (od: 03.03.1997 do: 27.05.1997)
Za Železnice Slovenskej republiky koná navonok Ing. Bartolomej Sinai, Cesta pod Hradnou 24, 040 01 Košice. Generálneho riaditeľa zastupuje jeho jediný zástupca Ing. Pavol Dráč, bytom Fábryho 7, Košice.
  (od: 06.11.1996 do: 02.03.1997)
Za Železnice Slovenskej republiky koná navonok generálny riaditeľ. Generálneho riaditeľa jeho jediný zástupca Ing. Pavol Dráč, bytom Fábryho 7, Košice.
  (od: 16.05.1995 do: 05.11.1996)
Za Železnice Slovenskej republiky koná navonok generálny riaditeľ. Generálneho riaditeľa zastupuje novonok v plnom rozsahu práv a povinností jeho jediný zástupca Ing. Ján Halaj, bytom Milana Rastislava Štefánika 245, 960 01 Zvolen.
  (od: 13.02.1995 do: 15.05.1995)
Za Železnice Slovenskej republiky koná navonok Ing. Albert Vereš, bytom Cígeľská 18, 83106 Bratislava. generálneho riaditeľa zastupuje navonok v plnom rozsahu práv a povinností jeho hediný zástupca Ing. Ján Halaj, bytom Milana Rastislava Štefánika 295, 96001 Zvolen.
  (od: 27.09.1994 do: 12.02.1995)
Za Železnice Slovenskej republiky koná navonok generálny riaditeľ,
  (od: 31.12.1993 do: 26.09.1994)
Odštepný závod: 
Názov: 
Železnice Slovenskej republiky - Výskumný a vývojovy ústav železníc Žilina
  (od: 14.05.2019)
Sídlo: 
Hviezdoslavova 31
Žilina 010 02
  (od: 14.05.2019)
Vedúci: 
Ing. Ján Urda
Na vápenicu 429/8
Lietavská Lúčka 013 11
Vznik funkcie: 1.4.2019
  (od: 14.05.2019)
 
 
Názov: 
Železnice Slovenskej republiky - Centrum logistiky a obstarávania
  (od: 19.06.2019)
Sídlo: 
Klemensova 8
Bratislava 813 61
  (od: 19.06.2019)
Vedúci: 
JUDr. Rudolf Jurík
Drotárska cesta 7759/68
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 1.6.2019
  (od: 19.06.2019)
 
 
Názov: 
Železnice Slovenskej republiky - Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie
  (od: 01.02.2020)
Sídlo: 
Šancová 102/A
Bratislava 831 04
  (od: 01.02.2020)
Vedúci: 
Ing. Peter Blaho PhD.
9.mája 6/242
Žilina - Závodie 010 04
Vznik funkcie: 22.11.2019
  (od: 01.02.2020)
 
 
Názov: 
Železnice Slovenskej republiky - Železničné telekomunikácie Bratislava
  (od: 29.05.2020)
Sídlo: 
Kováčska 3
Bratislava 832 06
  (od: 29.05.2020)
Vedúci: 
Ing. Michal Korauš PhD., MBA
Čajakova 3088/1
Bratislava 811 05
Vznik funkcie: 1.5.2020
  (od: 29.05.2020)
 
 
Názov: 
Železnice Slovenskej republiky - Správa majetku ŽSR Bratislava
  (od: 21.07.2020)
Sídlo: 
Holekova 6
Bratislava 811 04
  (od: 21.07.2020)
Vedúci: 
Ing. Dušan Šefčík
Bystrická 2486/30
Pezinok 902 01
Vznik funkcie: 1.7.2020
  (od: 21.07.2020)
 
 
Názov: 
Železnice Slovenskej republiky - Správa majetku ŽSR Bratislava
  (od: 01.02.2020 do: 20.07.2020)
Sídlo: 
Holekova 6
Bratislava 811 04
  (od: 01.02.2020 do: 20.07.2020)
Vedúci: 
Mgr. Katarína Tkáčiková
Račianska 1548/4
Bratislava 831 02
Vznik funkcie: 28.11.2019
  (od: 01.02.2020 do: 20.07.2020)
Mgr. Katarína Tkáčiková
Račianska 1548/4
Bratislava 831 02
Vznik funkcie: 28.11.2019 Skončenie funkcie: 30.6.2020
  (od: 21.07.2020 do: 20.07.2020)
 
 
Názov: 
Železnice Slovenskej republiky - Železničné telekomunikácie Bratislava
  (od: 03.07.2018 do: 28.05.2020)
Sídlo: 
Kováčska 3
Bratislava 832 06
  (od: 03.07.2018 do: 28.05.2020)
Vedúci: 
Ing. Petr Pavella
53
Liptovský Ondrej 032 04
Vznik funkcie: 1.6.2018
  (od: 03.07.2018 do: 28.05.2020)
Ing. Petr Pavella
53
Liptovský Ondrej 032 04
Vznik funkcie: 1.6.2018 Skončenie funkcie: 30.4.2020
  (od: 29.05.2020 do: 28.05.2020)
 
 
Názov: 
Železnice Slovenskej republiky - Správa majetku ŽSR Bratislava
  (od: 04.01.2018 do: 31.01.2020)
Sídlo: 
Holekova 6
Bratislava 811 04
  (od: 04.01.2018 do: 31.01.2020)
Vedúci: 
Ing. Ján Kováč
Lopúchová 7
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 1.1.2018
  (od: 04.01.2018 do: 31.01.2020)
Ing. Ján Kováč
Lopúchová 7
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 1.1.2018 Skončenie funkcie: 27.11.2019
  (od: 01.02.2020 do: 31.01.2020)
 
 
Názov: 
Železnice Slovenskej republiky - Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie
  (od: 10.04.2019 do: 31.01.2020)
Sídlo: 
Šancová 102/A
Bratislava 831 04
  (od: 10.04.2019 do: 31.01.2020)
Vedúci: 
PhDr. Jana Šimončíková
Uzbecká 11694/28
Bratislava 821 06
Vznik funkcie: 5.2.2019
  (od: 10.04.2019 do: 31.01.2020)
PhDr. Jana Šimončíková
Uzbecká 11694/28
Bratislava 821 06
Vznik funkcie: 5.2.2019 Skončenie funkcie: 21.11.2019
  (od: 01.02.2020 do: 31.01.2020)
 
 
Názov: 
Železnice Slovenskej republiky - Centrum logistiky a obstarávania
  (od: 05.07.2016 do: 18.06.2019)
Sídlo: 
Klemensova 8
Bratislava 813 61
  (od: 05.07.2016 do: 18.06.2019)
Vedúci: 
Ing. Branislav Vavrinčík
Jaseňová 17
Chorvátsky Grob 900 25
Vznik funkcie: 3.6.2016
  (od: 05.07.2016 do: 18.06.2019)
Ing. Branislav Vavrinčík
Jaseňová 17
Chorvátsky Grob 900 25
Vznik funkcie: 3.6.2016 Skončenie funkcie: 31.5.2019
  (od: 19.06.2019 do: 18.06.2019)
 
 
Názov: 
Železnice Slovenskej republiky - Výskumný a vývojovy ústav železníc Žilina
  (od: 14.10.2008 do: 13.05.2019)
Sídlo: 
Hviezdoslavova 31
Žilina 010 02
  (od: 14.10.2008 do: 13.05.2019)
Vedúci: 
Ing. Vladimír Herda CSc.
Bellova 12
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 30.9.2008
  (od: 14.10.2008 do: 13.05.2019)
Ing. Vladimír Herda CSc.
Bellova 12
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 30.9.2008 Skončenie funkcie: 31.3.2019
  (od: 14.05.2019 do: 13.05.2019)
 
 
Názov: 
Železnice Slovenskej republiky - Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie
  (od: 09.01.2019 do: 09.04.2019)
Sídlo: 
Šancová 102/A
Bratislava 831 04
  (od: 09.01.2019 do: 09.04.2019)
 
 
Názov: 
Železnice Slovenskej republiky-Závod služieb železníc Bratislava
  (od: 01.06.2012 do: 01.03.2019)
Sídlo: 
Bajkalská 41
Bratislava 821 09
  (od: 01.06.2012 do: 01.03.2019)
Vedúci: 
Ing. Peter Výbošťok
Bajzová 8
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 3.5.2012
  (od: 01.06.2012 do: 01.03.2019)
Ing. Peter Výbošťok
Bajzová 8
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 3.5.2012 Skončenie funkcie: 31.12.2018
  (od: 02.03.2019 do: 01.03.2019)
 
 
Názov: 
Železnice Slovenskej republiky - Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie
  (od: 15.02.2011 do: 08.01.2019)
Sídlo: 
Šancová 102/A
Bratislava 831 04
  (od: 15.02.2011 do: 08.01.2019)
Vedúci: 
Ing. Viliam Markócsy
Papierenská 3955/13
Poprad - Veľká 058 01
Vznik funkcie: 1.2.2011
  (od: 15.02.2011 do: 08.01.2019)
Ing. Viliam Markócsy
Papierenská 3955/13
Poprad - Veľká 058 01
Vznik funkcie: 1.2.2011 Skončenie funkcie: 28.11.2018
  (od: 09.01.2019 do: 08.01.2019)
 
 
Názov: 
Železnice Slovenskej republiky - Železničné telekomunikácie Bratislava
  (od: 20.08.2016 do: 02.07.2018)
Sídlo: 
Kováčska 3
Bratislava 832 06
  (od: 20.08.2016 do: 02.07.2018)
Vedúci: 
Ing. Michal Korauš PhD., MBA
Hlaváčiková 3177/39
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 19.7.2016
  (od: 20.08.2016 do: 02.07.2018)
Ing. Michal Korauš PhD., MBA
Hlaváčiková 3177/39
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 19.7.2016 Skončenie funkcie: 31.5.2018
  (od: 03.07.2018 do: 02.07.2018)
 
 
Názov: 
Železnice Slovenskej republiky - Stredisko hospodárenia s majetkom Bratislava
  (od: 08.06.2016 do: 03.01.2018)
Sídlo: 
Holekova 6
Bratislava 811 04
  (od: 08.06.2016 do: 03.01.2018)
Vedúci: 
Mgr. Martin Paluk
K rašeline 383/1
Rohožník 906 38
Vznik funkcie: 14.5.2016
  (od: 08.06.2016 do: 03.01.2018)
Mgr. Martin Paluk
K rašeline 383/1
Rohožník 906 38
Vznik funkcie: 14.5.2016 Skončenie funkcie: 31.12.2017
  (od: 04.01.2018 do: 03.01.2018)
 
 
Názov: 
Železnice Slovenskej republiky-Železničné zdravotníctvo Bratislava
  (od: 04.06.2004 do: 31.03.2017)
Sídlo: 
Klemensova 8
Bratislava 813 61
  (od: 07.02.2006 do: 31.03.2017)
Šancova 110
Bratislava 832 99
  (od: 04.06.2004 do: 06.02.2006)
Vedúci: 
Mgr. Peter Rozložník
Bajkalská 41
Bratislava 821 09
Vznik funkcie: 1.2.2007
  (od: 08.02.2007 do: 31.03.2017)
Mgr. Peter Rozložník
Bajkalská 41
Bratislava 821 09
Vznik funkcie: 1.2.2007 Skončenie funkcie: 1.4.2017
  (od: 01.04.2017 do: 31.03.2017)
MUDr. Eleonóra Zajacová
Jozefa Kronera 2
Bratislava 811 07
Vznik funkcie: 22.9.2003
  (od: 07.02.2006 do: 07.02.2007)
MUDr. Eleonóra Zajacová
Jozefa Kronera 2
Bratislava 811 07
Vznik funkcie: 22.9.2003 Skončenie funkcie: 15.7.2006
  (od: 08.02.2007 do: 07.02.2007)
MUDr. Eleonóra Zajacová
Námestie M. Benku 10
Bratislava 811 07
  (od: 04.06.2004 do: 06.02.2006)
 
 
Názov: 
Železnice Slovenskej republiky - Železničné telekomunikácie Bratislava
  (od: 30.11.2012 do: 19.08.2016)
Sídlo: 
Kováčska 3
Bratislava 832 06
  (od: 30.11.2012 do: 19.08.2016)
Vedúci: 
Mgr. Peter Vavro
Vajnorská 13
Bratislava 831 03
Vznik funkcie: 1.11.2012
  (od: 30.11.2012 do: 19.08.2016)
Mgr. Peter Vavro
Vajnorská 13
Bratislava 831 03
Vznik funkcie: 1.11.2012 Skončenie funkcie: 18.7.2016
  (od: 20.08.2016 do: 19.08.2016)
 
 
Názov: 
Železnice Slovenskej republiky - Centrum logistiky a obstarávania
  (od: 21.08.2013 do: 04.07.2016)
Sídlo: 
Klemensova 8
Bratislava 813 61
  (od: 21.08.2013 do: 04.07.2016)
Vedúci: 
Ing. Regina Víteková
Inovecká 26
Nitra 949 01
Vznik funkcie: 1.8.2013
  (od: 21.08.2013 do: 04.07.2016)
Ing. Regina Víteková
Inovecká 26
Nitra 949 01
Vznik funkcie: 1.8.2013 Skončenie funkcie: 2.6.2016
  (od: 05.07.2016 do: 04.07.2016)
 
 
Názov: 
Železnice Slovenskej republiky - Stredisko hospodárenia s majetkom Bratislava
  (od: 01.06.2012 do: 07.06.2016)
Sídlo: 
Holekova 6
Bratislava 811 04
  (od: 01.06.2012 do: 07.06.2016)
Vedúci: 
Ing. Ľubomír Bielik
Kpt. Nálepku 44
Levice 934 01
Vznik funkcie: 27.4.2012
  (od: 01.06.2012 do: 07.06.2016)
Ing. Ľubomír Bielik
Kpt. Nálepku 44
Levice 934 01
Vznik funkcie: 27.4.2012 Skončenie funkcie: 13.5.2016
  (od: 08.06.2016 do: 07.06.2016)
 
 
Názov: 
Železnice Slovenskej republiky - Závod protipožiarnej ochrany železníc Bratislava
  (od: 03.02.2012 do: 28.07.2014)
Sídlo: 
Klemensova 8
Bratislava 813 61
  (od: 03.02.2012 do: 28.07.2014)
Vedúci: 
Mgr. Ludvík Posolda
Žarnova 8/4
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 1.2.2011
  (od: 03.02.2012 do: 28.07.2014)
 
 
Názov: 
Železnice Slovenskej republiky - Centrum logistiky a obstarávania
  (od: 12.07.2012 do: 20.08.2013)
Sídlo: 
Klemensova 8
Bratislava 813 61
  (od: 12.07.2012 do: 20.08.2013)
Vedúci: 
Ing. Milan Podstrelenec
Kalinkovo 285
Kalinkovo 900 43
Vznik funkcie: 21.6.2012
  (od: 12.07.2012 do: 20.08.2013)
Ing. Milan Podstrelenec
Kalinkovo 285
Kalinkovo 900 43
Vznik funkcie: 21.6.2012 Skončenie funkcie: 31.7.2013
  (od: 21.08.2013 do: 20.08.2013)
 
 
Názov: 
Železnice Slovenskej republiky - Železničné telekomunikácie Bratislava
  (od: 08.09.2012 do: 29.11.2012)
Sídlo: 
Kováčska 3
Bratislava 832 06
  (od: 08.09.2012 do: 29.11.2012)
Vedúci: 
Ing. Jiří Ballarin
44
Trnkov 082 12
Vznik funkcie: 16.8.2012
  (od: 08.09.2012 do: 29.11.2012)
Ing. Jiří Ballarin
44
Trnkov 082 12
Vznik funkcie: 16.8.2012 Skončenie funkcie: 31.10.2012
  (od: 30.11.2012 do: 29.11.2012)
 
 
Názov: 
Železnice Slovenskej republiky - Železničné telekomunikácie Bratislava
  (od: 12.10.2011 do: 07.09.2012)
Sídlo: 
Kováčska 3
Bratislava 832 06
  (od: 12.10.2011 do: 07.09.2012)
Vedúci: 
Ing. Rastislav Cenký
Rovníková 10
Košice 040 12
Vznik funkcie: 1.10.2011
  (od: 12.10.2011 do: 07.09.2012)
Ing. Rastislav Cenký
Rovníková 10
Košice 040 12
Vznik funkcie: 1.10.2011 Skončenie funkcie: 15.8.2012
  (od: 08.09.2012 do: 07.09.2012)
 
 
Názov: 
Železnice Slovenskej republiky - Centrum logistiky a obstarávania
  (od: 03.02.2012 do: 11.07.2012)
Sídlo: 
Klemensova 8
Bratislava 813 61
  (od: 03.02.2012 do: 11.07.2012)
Vedúci: 
Ing. Eva Surovičová
Pluhová 10
Bratislava 831 03
Vznik funkcie: 1.1.2012
  (od: 03.02.2012 do: 11.07.2012)
Ing. Eva Surovičová
Pluhová 10
Bratislava 831 03
Vznik funkcie: 1.1.2012 Skončenie funkcie: 20.6.2012
  (od: 12.07.2012 do: 11.07.2012)
 
 
Názov: 
Železnice Slovenskej republiky-Závod služieb železníc Bratislava
  (od: 23.06.2011 do: 31.05.2012)
Sídlo: 
Bajkalská 41
Bratislava 821 09
  (od: 23.06.2011 do: 31.05.2012)
Vedúci: 
Mgr. Ferdinand Turinič
Dlhá 8
Chorvátsky Grob 900 25
Vznik funkcie: 13.6.2011
  (od: 23.06.2011 do: 31.05.2012)
Mgr. Ferdinand Turinič
Dlhá 8
Chorvátsky Grob 900 25
Vznik funkcie: 13.6.2011 Skončenie funkcie: 2.5.2012
  (od: 01.06.2012 do: 31.05.2012)
 
 
Názov: 
Železnice Slovenskej republiky - Stredisko hospodárenia s majetkom Bratislava
  (od: 02.02.2011 do: 31.05.2012)
Sídlo: 
Holekova 6
Bratislava 811 04
  (od: 02.02.2011 do: 31.05.2012)
Vedúci: 
JUDr. Zuzana Kokavcová
Kuzmányho 12
Brezno 977 01
Vznik funkcie: 1.1.2011
  (od: 02.02.2011 do: 31.05.2012)
JUDr. Zuzana Kokavcová
Kuzmányho 12
Brezno 977 01
Vznik funkcie: 1.1.2011 Skončenie funkcie: 26.4.2012
  (od: 01.06.2012 do: 31.05.2012)
 
 
Názov: 
Železnice Slovenskej republiky - Centrum logistiky a obstarávania
  (od: 02.02.2011 do: 02.02.2012)
Sídlo: 
Klemensova 8
Bratislava 813 61
  (od: 02.02.2011 do: 02.02.2012)
Vedúci: 
Ing. Vladimír Kormaník
Bršlenova 13
Bratislava 841 07
Vznik funkcie: 1.1.2011
  (od: 02.02.2011 do: 02.02.2012)
Ing. Vladimír Kormaník
Bršlenova 13
Bratislava 841 07
Vznik funkcie: 1.1.2011 Skončenie funkcie: 31.12.2011
  (od: 03.02.2012 do: 02.02.2012)
 
 
Názov: 
Železnice Slovenskej republiky - Závod protipožiarnej ochrany železníc Bratislava
  (od: 15.02.2011 do: 02.02.2012)
Sídlo: 
Koľajná 4
Bratislava 831 06
  (od: 15.02.2011 do: 02.02.2012)
Vedúci: 
Mgr. Ludvík Posolda
Žarnova 8/4
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 1.2.2011
  (od: 15.02.2011 do: 02.02.2012)
 
 
Názov: 
Železnice Slovenskej republiky - Železničné telekomunikácie Bratislava
  (od: 11.12.2010 do: 11.10.2011)
Sídlo: 
Kováčska 3
Bratislava 832 06
  (od: 11.12.2010 do: 11.10.2011)
Vedúci: 
Ing. Peter Kadík
Novoveská 57
Bratislava 841 07
Vznik funkcie: 1.12.2010
  (od: 11.12.2010 do: 11.10.2011)
Ing. Peter Kadík
Novoveská 57
Bratislava 841 07
Vznik funkcie: 1.12.2010 Skončenie funkcie: 30.9.2011
  (od: 12.10.2011 do: 11.10.2011)
 
 
Názov: 
Železnice Slovenskej republiky-Závod služieb železníc Bratislava
  (od: 13.03.2002 do: 22.06.2011)
Sídlo: 
Bajkalská 41
Bratislava 821 09
  (od: 05.05.2007 do: 22.06.2011)
Holekova 6
Bratislava 811 04
  (od: 02.07.2005 do: 04.05.2007)
Bajkalská 41
Bratislava 821 09
  (od: 13.03.2002 do: 01.07.2005)
Vedúci: 
Ing. Ján Cap
Legionárska 655/41
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 5.1.2005
  (od: 09.02.2005 do: 30.11.2006)
Ing. Ján Cap
Legionárska 655/41
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 5.1.2005 Skončenie funkcie: 15.11.2006
  (od: 01.12.2006 do: 30.11.2006)
Ing. Peter Výbošťok
Bajzova 8
Bratislava 821 08
  (od: 13.03.2002 do: 08.02.2005)
Ing. Peter Výbošťok
Bajzova 8
Bratislava 821 08
Skončenie funkcie: 5.1.2005
  (od: 09.02.2005 do: 08.02.2005)
Ing. Peter Výbošťok
Bajzova 8
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 16.11.2006
  (od: 01.12.2006 do: 22.06.2011)
Ing. Peter Výbošťok
Bajzova 8
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 16.11.2006 Skončenie funkcie: 10.6.2011
  (od: 23.06.2011 do: 22.06.2011)
 
 
Názov: 
Železnice Slovenskej republiky - Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie
  (od: 14.05.2010 do: 14.02.2011)
Sídlo: 
Šancová 102/A
Bratislava 831 04
  (od: 14.05.2010 do: 14.02.2011)
Vedúci: 
PhDr. Pavel Díte
Muškátová 28
Bratislava 821 01
Vznik funkcie: 27.5.2005
  (od: 14.05.2010 do: 14.02.2011)
PhDr. Pavel Díte
Muškátová 28
Bratislava 821 01
Vznik funkcie: 27.5.2005 Skončenie funkcie: 31.1.2011
  (od: 15.02.2011 do: 14.02.2011)
 
 
Názov: 
Železnice Slovenskej republiky - Závod protipožiarnej ochrany železníc Bratislava
  (od: 25.06.2008 do: 14.02.2011)
Sídlo: 
Koľajná 4
Bratislava 831 06
  (od: 25.06.2008 do: 14.02.2011)
Vedúci: 
Bc. Viliam Šúr
Karadžičova 47/4111
Bratislava 811 06
Vznik funkcie: 18.2.2008
  (od: 25.06.2008 do: 14.02.2011)
Bc. Viliam Šúr
Karadžičova 47/4111
Bratislava 811 06
Vznik funkcie: 18.2.2008 Skončenie funkcie: 31.1.2011
  (od: 15.02.2011 do: 14.02.2011)
 
 
Názov: 
Železnice Slovenskej republiky - Stredisko hospodárenia s majetkom Bratislava
  (od: 16.07.2008 do: 01.02.2011)
Sídlo: 
Holekova 6
Bratislava 811 04
  (od: 16.07.2008 do: 01.02.2011)
Vedúci: 
Ing. Stanislav Hrašna
Na hlinách 17
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 1.7.2008
  (od: 16.07.2008 do: 01.02.2011)
Ing. Stanislav Hrašna
Na hlinách 17
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 1.7.2008 Skončenie funkcie: 31.12.2010
  (od: 02.02.2011 do: 01.02.2011)
 
 
Názov: 
Železnice Slovenskej republiky - Centrum logistiky a obstarávania
  (od: 28.07.2010 do: 01.02.2011)
Sídlo: 
Klemensova 8
Bratislava 813 61
  (od: 28.07.2010 do: 01.02.2011)
Vedúci: 
Ing. Ernest Barát
Mýtna Nová Ves 127
Ludanice 956 11
Vznik funkcie: 17.7.2010
  (od: 28.07.2010 do: 01.02.2011)
Ing. Ernest Barát
Mýtna Nová Ves 127
Ludanice 956 11
Vznik funkcie: 17.7.2010 Skončenie funkcie: 31.12.2010
  (od: 02.02.2011 do: 01.02.2011)
 
 
Názov: 
Železnice Slovenskej republiky - Železničné telekomunikácie Bratislava
  (od: 17.06.2004 do: 10.12.2010)
Sídlo: 
Kováčska 3
Bratislava 832 06
  (od: 15.08.2006 do: 10.12.2010)
Klemensova 8
Bratislava 813 61
  (od: 17.06.2004 do: 14.08.2006)
Vedúci: 
Ing. Juraj Havrilla
Šancova 3/B
Bratislava 811 04
Vznik funkcie: 15.12.2006
  (od: 09.01.2007 do: 10.12.2010)
Ing. Juraj Havrilla
Šancova 3/B
Bratislava 811 04
Vznik funkcie: 15.12.2006 Skončenie funkcie: 30.11.2010
  (od: 11.12.2010 do: 10.12.2010)
Ing. Juraj Homoľa
Mýtna 15
Bratislava 811 07
Vznik funkcie: 1.6.2004
  (od: 17.06.2004 do: 08.01.2007)
Ing. Juraj Homoľa
Mýtna 15
Bratislava 811 07
Vznik funkcie: 1.6.2004 Skončenie funkcie: 14.12.2006
  (od: 09.01.2007 do: 08.01.2007)
 
 
Názov: 
Železnice Slovenskej republiky - Centrum logistiky a obstarávania
  (od: 12.05.2009 do: 27.07.2010)
Sídlo: 
Klemensova 8
Bratislava 813 61
  (od: 12.05.2009 do: 27.07.2010)
Vedúci: 
Ing. Milan Mikluš
Majoránová 14803/12
Bratislava-Vrakuňa 821 07
Vznik funkcie: 27.9.2006
  (od: 12.05.2009 do: 27.07.2010)
Ing. Milan Mikluš
Majoránová 14803/12
Bratislava-Vrakuňa 821 07
Vznik funkcie: 27.9.2006 Skončenie funkcie: 16.7.2010
  (od: 28.07.2010 do: 27.07.2010)
 
 
Názov: 
Železnice Slovenskej republiky - Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie
  (od: 13.03.2002 do: 13.05.2010)
Sídlo: 
Legionárska 27
Bratislava 831 04
  (od: 13.03.2002 do: 13.05.2010)
Vedúci: 
Ing. Ján Bugár
Jesenná 11
Poprad 058 01
  (od: 13.03.2002 do: 13.07.2005)
Ing. Ján Bugár
Jesenná 11
Poprad 058 01
Vznik funkcie: 1.1.2002 Skončenie funkcie: 26.5.2005
  (od: 14.07.2005 do: 13.07.2005)
PhDr. Pavel Díte
Muškátová 28
Bratislava 821 01
Vznik funkcie: 27.5.2005
  (od: 14.07.2005 do: 13.05.2010)
 
 
Názov: 
Železnice Slovenskej republiky - Centrum logistiky a obstarávania
  (od: 02.07.2005 do: 11.05.2009)
Sídlo: 
Klemensova 8
Bratislava 813 61
  (od: 02.07.2005 do: 11.05.2009)
Vedúci: 
Ing. Ladislav Flórián
Helsinská 2639/24
Košice 040 13
Vznik funkcie: 1.6.2005
  (od: 02.07.2005 do: 11.01.2006)
Ing. Ladislav Flórián
Helsinská 2639/24
Košice 040 13
Vznik funkcie: 1.6.2005 Skončenie funkcie: 31.12.2005
  (od: 12.01.2006 do: 11.01.2006)
Ing. Milan Mikluš
Dostojevského 2563/17
Poprad 058 01
Vznik funkcie: 27.9.2006
  (od: 05.10.2006 do: 11.05.2009)
Ing. Oliver Petrus
Bernolákova 9
Bojnice 972 01
Vznik funkcie: 1.1.2006
  (od: 12.01.2006 do: 04.10.2006)
Ing. Oliver Petrus
Bernolákova 9
Bojnice 972 01
Vznik funkcie: 1.1.2006 Skončenie funkcie: 22.9.2006
  (od: 05.10.2006 do: 04.10.2006)
 
 
Názov: 
Železnice Slovenskej republiky - Výskumný a vývojovy ústav železníc Žilina
  (od: 14.04.1999 do: 13.10.2008)
Sídlo: 
Hviezdoslavova 31
Žilina 010 02
  (od: 14.04.1999 do: 13.10.2008)
Vedúci: 
Ing. Zoltán Ádám
Turgenevova 1710/2
Košice 040 01
  (od: 14.04.1999 do: 04.05.2007)
Ing. Zoltán Ádám
Turgenevova 1710/2
Košice 040 01
Skončenie funkcie: 31.3.2007
  (od: 05.05.2007 do: 04.05.2007)
Ing. Jozef Ondreáš
509
Bučany 919 28
Vznik funkcie: 1.4.2007
  (od: 05.05.2007 do: 13.10.2008)
Ing. Jozef Ondreáš
509
Bučany 919 28
Vznik funkcie: 1.4.2007 Skončenie funkcie: 29.9.2008
  (od: 14.10.2008 do: 13.10.2008)
 
 
Názov: 
Železnice Slovenskej republiky - Stredisko hospodárenia s majetkom Bratislava
  (od: 09.06.2004 do: 15.07.2008)
Sídlo: 
Holekova 6
Bratislava 811 04
  (od: 09.06.2004 do: 15.07.2008)
Vedúci: 
Ing. Ľubomír Bielik
Kpt. J. Nálepku 1644/44
Levice 934 01
Vznik funkcie: 16.11.2006
  (od: 01.12.2006 do: 08.02.2007)
Ing. Ľubomír Bielik
Kpt. J. Nálepku 1644/44
Levice 934 01
Vznik funkcie: 16.11.2006 Skončenie funkcie: 31.1.2007
  (od: 09.02.2007 do: 08.02.2007)
Ing. Juraj Homoľa
Mýtna 15
Bratislava 811 07
Vznik funkcie: 1.2.2007
  (od: 09.02.2007 do: 15.07.2008)
Ing. Juraj Homoľa
Mýtna 15
Bratislava 811 07
Vznik funkcie: 1.2.2007 Skončenie funkcie: 1.7.2008
  (od: 16.07.2008 do: 15.07.2008)
JUDr. Daniel Pleva
Námestie Hraničiarov 2449/29
Bratislava 851 03
Vznik funkcie: 2.5.2006
  (od: 30.06.2006 do: 30.11.2006)
JUDr. Daniel Pleva
Námestie Hraničiarov 2449/29
Bratislava 851 03
Vznik funkcie: 2.5.2006 Skončenie funkcie: 15.11.2006
  (od: 01.12.2006 do: 30.11.2006)
Mgr. Milan Šleboda
Fedinova 18
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 1.2.2004
  (od: 09.06.2004 do: 29.06.2006)
Mgr. Milan Šleboda
Fedinova 18
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 1.2.2004 Skončenie funkcie: 29.4.2006
  (od: 30.06.2006 do: 29.06.2006)
 
 
Názov: 
Železnice Slovenskej republiky - Závod protipožiarnej ochrany železníc Bratislava
  (od: 30.08.2002 do: 24.06.2008)
Sídlo: 
Koľajná 4
Bratislava 831 06
  (od: 30.08.2002 do: 24.06.2008)
Vedúci: 
JUDr. Zoltán Dudáš
Dopravná 6
Bratislava 831 06
  (od: 30.08.2002 do: 24.06.2008)
JUDr. Zoltán Dudáš
Dopravná 6
Bratislava 831 06
Skončenie funkcie: 16.2.2008
  (od: 25.06.2008 do: 24.06.2008)
 
 
Názov: 
Železnice Slovenskej republiky - Stredisko informatiky Bratislava
  (od: 04.06.2004 do: 14.08.2006)
Sídlo: 
Kováčska 3
Bratislava 832 06
  (od: 04.06.2004 do: 14.08.2006)
Vedúci: 
Ing. Juraj Havrilla
Šancová 3/B
Bratislava 811 04
  (od: 04.06.2004 do: 14.07.2006)
Ing. Juraj Havrilla
Šancová 3/B
Bratislava 811 04
Skončenie funkcie: 15.5.2006
  (od: 15.07.2006 do: 14.07.2006)
Ing. Juraj Homoľa
Mýtna 15
Bratislava 811 07
Vznik funkcie: 16.5.2006
  (od: 15.07.2006 do: 14.08.2006)
Ing. Juraj Homoľa
Mýtna 15
Bratislava 811 07
Vznik funkcie: 16.5.2006 Skončenie funkcie: 1.8.2006
  (od: 15.08.2006 do: 14.08.2006)
 
 
Názov: 
Železnice Slovenskej republiky - Stredné odborné učilište železničné Košice
  (od: 07.08.2001 do: 03.03.2006)
Sídlo: 
Palackého 14
Košice 040 00
  (od: 07.08.2001 do: 03.03.2006)
Vedúci: 
Ing. Alica Šuleková
Dvorkinova 6
Košice 040 22
Vznik funkcie: 1.1.2005
  (od: 02.02.2005 do: 03.03.2006)
Ing. Alica Šuleková
Dvorkinova 6
Košice 040 22
Vznik funkcie: 1.1.2005 Skončenie funkcie: 31.12.2005
  (od: 04.03.2006 do: 03.03.2006)
 
 
Názov: 
Železnice Slovenskej republiky - Stredné odborné učilište železničné Trenčín
  (od: 07.08.2001 do: 03.03.2006)
Sídlo: 
Školská 66
Trenčín 912 53
  (od: 07.08.2001 do: 03.03.2006)
 
 
Názov: 
Železnice Slovenskej republiky - Stredné odborné učilištie železničné Bratislava
  (od: 17.06.2004 do: 03.03.2006)
Sídlo: 
Na pántoch 7
Bratislava 831 06
  (od: 17.06.2004 do: 03.03.2006)
Vedúci: 
Ing. Gabriela Bednáriková
Pionierska 11
Bratislava 831 02
Vznik funkcie: 1.9.2005
  (od: 12.10.2005 do: 03.03.2006)
Ing. Gabriela Bednáriková
Pionierska 11
Bratislava 831 02
Vznik funkcie: 1.9.2005 Skončenie funkcie: 31.12.2005
  (od: 04.03.2006 do: 03.03.2006)
PhDr. Pavel Díte
Muškátová 28
Bratislava 821 01
Vznik funkcie: 1.4.2004
  (od: 17.06.2004 do: 11.10.2005)
PhDr. Pavel Díte
Muškátová 28
Bratislava 821 01
Vznik funkcie: 1.4.2004 Skončenie funkcie: 26.5.2005
  (od: 12.10.2005 do: 11.10.2005)
 
 
Názov: 
Železnice Slovenskej republiky - Zásobovací závod železníc Košice
  (od: 02.07.2004 do: 01.07.2005)
Sídlo: 
Pri bitúnku 2
Košice 040 97
  (od: 02.07.2004 do: 01.07.2005)
Vedúci: 
Ing. Ladislav Flórián
Helsinská 2639/24
Košice 040 13
Vznik funkcie: 1.6.2004
  (od: 02.07.2004 do: 01.07.2005)
Ing. Ladislav Flórián
Helsinská 2639/24
Košice 040 13
Vznik funkcie: 1.6.2004 Skončenie funkcie: 31.5.2005
  (od: 02.07.2005 do: 01.07.2005)
 
 
Názov: 
Železnice Slovenskej republiky - Zásobovací závod železníc Trnava
  (od: 05.08.2004 do: 01.07.2005)
Sídlo: 
Koniarekova 17
Trnava 917 97
  (od: 05.08.2004 do: 01.07.2005)
Vedúci: 
Ing. Oliver Petrus
Bernolákova 9
Bojnice 972 01
Vznik funkcie: 1.7.2004
  (od: 05.08.2004 do: 01.07.2005)
Ing. Oliver Petrus
Bernolákova 9
Bojnice 972 01
Vznik funkcie: 1.7.2004 Skončenie funkcie: 31.5.2005
  (od: 02.07.2005 do: 01.07.2005)
 
 
Názov: 
Železnice Slovenskej republiky - Mostný obvod Bratislava
  (od: 10.01.2002 do: 18.03.2005)
Sídlo: 
Legionárska 27
Bratislava 831 04
  (od: 10.01.2002 do: 18.03.2005)
Vedúci: 
Ing. Ján Klotton
Wolkrova 35
Bratislava 851 01
  (od: 10.01.2002 do: 18.03.2005)
Ing. Ján Klotton
Wolkrova 35
Bratislava 851 01
Skončenie funkcie: 1.1.2005
  (od: 19.03.2005 do: 18.03.2005)
 
 
Názov: 
Železnice Slovenskej republiky - Mostný obvod Košice
  (od: 10.01.2002 do: 18.03.2005)
Sídlo: 
Pri plynárni 1
Košice 041 50
  (od: 10.01.2002 do: 18.03.2005)
Vedúci: 
Ing. Tibor Matis
31
Ždaňa 044 14
  (od: 10.01.2002 do: 18.03.2005)
Ing. Tibor Matis
31
Ždaňa 044 14
Skončenie funkcie: 1.1.2005
  (od: 19.03.2005 do: 18.03.2005)
 
 
Názov: 
Železnice Slovenskej republiky - Zásobovací závod železníc Trnava
  (od: 13.03.2002 do: 04.08.2004)
Sídlo: 
Koniarekova 17
Trnava 917 97
  (od: 13.03.2002 do: 04.08.2004)
Vedúci: 
Ing. Ľudovít Molnár
Radlinského 73
Hlohovec 920 01
  (od: 13.03.2002 do: 04.08.2004)
 
 
Názov: 
Železnice Slovenskej republiky - Zásobovací závod železníc Košice
  (od: 12.10.1995 do: 01.07.2004)
Sídlo: 
Pri bitúnku 2
Košice 040 97
  (od: 12.10.1995 do: 01.07.2004)
Vedúci: 
Ing. Arpád Rácz
Hviezdoslavova 41
Moldava nad Bodvou 045 01
  (od: 12.10.1995 do: 01.07.2004)
 
 
Názov: 
Železnice Slovenskej republiky - Železničné telekomunikácie Bratislava
  (od: 10.01.2002 do: 16.06.2004)
Sídlo: 
Klemensova 8
Bratislava 813 61
  (od: 10.01.2002 do: 16.06.2004)
Vedúci: 
Ing. Ladislav Ondruš
Holekova 6
Bratislava 811 04
  (od: 10.01.2002 do: 16.06.2004)
 
 
Názov: 
Železnice Slovenskej republiky - Stredné odborné učilište železničné Bratislava
  (od: 07.08.2001 do: 16.06.2004)
Sídlo: 
Na Pántoch 7
Bratislava 831 06
  (od: 07.08.2001 do: 16.06.2004)
 
 
Názov: 
Železnice Slovenskej republiky - Stredisko hospodárenia s majetkom Bratislava
  (od: 13.12.1999 do: 08.06.2004)
Sídlo: 
Holekova 6
Bratislava 811 04
  (od: 13.03.2002 do: 08.06.2004)
Železničiarska 2
Bratislava 811 04
  (od: 13.12.1999 do: 08.06.2004)
Vedúci: 
Ing. Ladislav Blaško
Trávna 6
Nové Zámky 940 55
  (od: 13.12.1999 do: 08.06.2004)
 
 
Názov: 
Železnice Slovenskej republiky - Stredisko železničnej geodézie Bratislava
  (od: 05.06.2000 do: 03.06.2004)
Sídlo: 
Železničiarska 1
Bratislava 811 04
  (od: 05.06.2000 do: 03.06.2004)
Vedúci: 
Ing. Eliška Rapavá
Topoľčianska 10
Bratislava 851 06
  (od: 05.06.2000 do: 03.06.2004)
 
 
Názov: 
Železnice Slovenskej republiky - Projektové stredisko Bratislava
  (od: 06.11.1996 do: 03.06.2004)
Sídlo: 
Klemensova 8
Bratislava 813 61
  (od: 06.11.1996 do: 03.06.2004)
Vedúci: 
Ing. Milan Schmidt
Karloveská 55
Bratislava 841 04
  (od: 06.11.1996 do: 03.06.2004)
 
 
Názov: 
Železnice Slovenskej republiky - Stredisko informatiky Bratislava
  (od: 03.07.1998 do: 03.06.2004)
Sídlo: 
Kováčska 3
Bratislava 832 06
  (od: 03.07.1998 do: 03.06.2004)
Vedúci: 
Ing. Juraj Havrila
Šancová 3/B
Bratislava 811 04
  (od: 03.07.1998 do: 03.06.2004)
 
 
Názov: 
Železnice Slovenskej republiky-Železničné zdravotníctvo Bratislava
  (od: 28.01.1999 do: 03.06.2004)
Sídlo: 
Šancova 110
Bratislava 832 99
  (od: 28.01.1999 do: 03.06.2004)
Vedúci: 
Ing. Adela Kubíniová
Buková 25
Bratislava 811 02
  (od: 28.01.1999 do: 03.06.2004)
 
 
Názov: 
Železnice Slovenskej republiky-Odúčtovňa tržieb železníc Košice
  (od: 28.01.1999 do: 12.12.2002)
Sídlo: 
Železničná 1
Košice 042 72
  (od: 28.01.1999 do: 12.12.2002)
Vedúci: 
JUDr. Ľubica Matejková
Čingovská 4
Košice 042 72
  (od: 28.01.1999 do: 12.12.2002)
 
 
Názov: 
Železnice Slovenskej republiky - Obchodno-prekládkové centrum Čierna nad Tisou
  (od: 17.05.1999 do: 12.12.2002)
Sídlo: 
Železničná 1
Čierna nad Tisou 076 43
  (od: 17.05.1999 do: 12.12.2002)
Vedúci: 
Ing. Mikuláš Sabo
Jarná 185/5
Čierna nad Tisou 076 43
  (od: 17.05.1999 do: 12.12.2002)
 
 
Názov: 
Železnice Slovenskej republiky - Divízia nákladnej prepravy Košice
  (od: 10.06.1999 do: 12.12.2002)
Sídlo: 
Železničná 1
Košice 041 50
  (od: 10.06.1999 do: 12.12.2002)
Vedúci: 
Ing. Jozef Šimlovič
Šustekova 23
Bratislava 850 00
  (od: 10.06.1999 do: 12.12.2002)
 
 
Názov: 
Železnice Slovenskej republiky - Tatranské lanové dráhy
  (od: 22.09.1998 do: 12.12.2002)
Sídlo: 
13
Tatranská Lomnica 059 60
  (od: 22.09.1998 do: 12.12.2002)
Vedúci: 
Ing. Dušan Slavkovský
Štúrova 69
Svit 059 21
  (od: 22.09.1998 do: 12.12.2002)
 
 
Názov: 
Železnice Slovenskej republiky - Divízia dopravnej cesty Bratislava
  (od: 14.04.1999 do: 12.12.2002)
Sídlo: 
Klemensova 8
Bratislava 813 61
  (od: 14.04.1999 do: 12.12.2002)
Vedúci: 
Ing. Milan Solárik
Haanova 48
Bratislava 851 04
  (od: 14.04.1999 do: 12.12.2002)
 
 
Názov: 
Železnice Slovenskej republiky - Divízia železničných koľajových vozidiel Bratislava
  (od: 22.03.2000 do: 12.12.2002)
Sídlo: 
Klemensova 8
Bratislava 813 61
  (od: 22.03.2000 do: 12.12.2002)
Vedúci: 
Ing. Miroslav Dzurinda
Štúrovo nábrežie 3/3
Spišská Nová Ves 052 01
  (od: 22.03.2000 do: 12.12.2002)
 
 
Názov: 
Železnice Slovenskej republiky - Divízia osobnej prepravy Košice
  (od: 23.05.2001 do: 12.12.2002)
Sídlo: 
Železničná 1
Košice 040 15
  (od: 23.05.2001 do: 12.12.2002)
Vedúci: 
Ing. Jiří Jančík
Tomášikova 27
Košice 040 01
  (od: 23.05.2001 do: 12.12.2002)
 
 
Názov: 
Železnice Slovenskej republiky - Zbor požiarnej ochrany železníc Bratislava
  (od: 13.02.1995 do: 29.08.2002)
Sídlo: 
Žabotova 14
Bratislava 811 04
  (od: 13.02.1995 do: 29.08.2002)
Vedúci: 
JUDr. Zoltán Dudáš
Dopravná 6
Bratislava 831 06
  (od: 13.02.1995 do: 29.08.2002)
 
 
Názov: 
Železnice Slovenskej republiky - Generálne riaditeľstvo Bratislava
  (od: 21.12.1998 do: 30.06.2002)
Sídlo: 
Klemensova 8
Bratislava 813 61
  (od: 21.12.1998 do: 30.06.2002)
Vedúci: 
Ing. Andrej Egyed
Lachova 16
Bratislava 851 03
  (od: 21.12.1998 do: 30.06.2002)
 
 
Názov: 
Železnice Slovenskej republiky-Závod služieb železníc Bratislava
  (od: 28.01.1999 do: 12.03.2002)
Sídlo: 
Bajkalská 41
Bratislava 821 09
  (od: 17.02.1999 do: 12.03.2002)
Bajkalská 44
Bratislava 821 09
  (od: 28.01.1999 do: 16.02.1999)
Vedúci: 
Ing. Marcel Haydu
Holekova 6
Bratislava 811 04
  (od: 28.01.1999 do: 12.03.2002)
 
 
Názov: 
Železnice Slovenskej republiky - Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie
  (od: 20.02.2001 do: 12.03.2002)
Sídlo: 
Legionárska 27
Bratislava 831 04
  (od: 20.02.2001 do: 12.03.2002)
Vedúci: 
Ing. Ján Žačko
Komárnická 42
Bratislava 821 02
  (od: 20.02.2001 do: 12.03.2002)
 
 
Názov: 
Železnice Slovenskej republiky-Stredné odborné učilište Bratislava
  (od: 19.07.2001 do: 06.08.2001)
Sídlo: 
Na Pántoch 7
Bratislava 831 06
  (od: 19.07.2001 do: 06.08.2001)
Vedúci: 
Ing. Juraj Ridzoň
Jozefa Cígera Hronského 1636/20
Bratislava 831 05
  (od: 19.07.2001 do: 16.06.2004)
 
 
Názov: 
Železnice Slovenskej republiky-Stredné odborné učilište Košice
  (od: 19.07.2001 do: 06.08.2001)
Sídlo: 
Palackého 14
Košice 040 00
  (od: 19.07.2001 do: 06.08.2001)
Vedúci: 
PhDr. Vojtech Kulcsár
Brániskova 8
Košice 040 01
  (od: 19.07.2001)
 
 
Názov: 
Železnice Slovenskej republiky-Stredné odborné učilište Trenčín
  (od: 19.07.2001 do: 06.08.2001)
Sídlo: 
Školská 66
Trenčín 912 53
  (od: 19.07.2001 do: 06.08.2001)
Vedúci: 
Ing. Ján Lipták
Hodžova 29
Trenčín 911 01
  (od: 19.07.2001)
 
 
Názov: 
Železnice Slovenskej republiky - Divízia osobnej prepravy Košice
  (od: 13.12.1999 do: 22.05.2001)
Sídlo: 
Železničná 1
Košice 041 50
  (od: 13.12.1999 do: 22.05.2001)
Vedúci: 
Ing. Ján Bendžala
Fábryho 2
Košice 040 22
  (od: 13.12.1999 do: 22.05.2001)
 
 
Názov: 
Železnice Slovenskej republiky - Zásobovací závod železníc Zvolen
  (od: 24.03.1997 do: 22.05.2001)
Sídlo: 
Môťovská cesta 3
Zvolen 960 03
  (od: 24.03.1997 do: 22.05.2001)
Vedúci: 
Ing. Vojtech Morvay
Okružná 2436/119
Zvolen 960 01
  (od: 24.03.1997 do: 22.05.2001)
 
 
Názov: 
Železnice Slovenskej republiky - Zásobovací závod železníc Trnava
  (od: 24.03.1997 do: 22.05.2001)
Sídlo: 
Koniarekova 17
Trnava 917 97
  (od: 24.03.1997 do: 22.05.2001)
Vedúci: 
Ing. Ľudovít Molnár
Radlinského 73
Hlohovec 920 01
  (od: 24.03.1997 do: 22.05.2001)
 
 
Názov: 
Železnice Slovenskej republiky - Zásobovací závod železníc Vrútky
  (od: 24.03.1997 do: 22.05.2001)
Sídlo: 
Vrútky - Explózia 038 61
  (od: 24.03.1997 do: 22.05.2001)
Vedúci: 
Ing. Bohumil Víťazka
Ruppeldtova 8
Martin 036 01
  (od: 24.03.1997 do: 22.05.2001)
 
 
Názov: 
Železnice Slovenskej republiky-Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie Bratislava
  (od: 28.01.1999 do: 19.02.2001)
Sídlo: 
Šancova 112
Bratislava 831 04
  (od: 28.01.1999 do: 19.02.2001)
Vedúci: 
Ing. Ján Žačko
Komárnická 42
Bratislava 821 02
  (od: 28.01.1999 do: 19.02.2001)
 
 
Názov: 
Železnice Slovenskej republiky - Stredisko železničnej geodézie Bratislava
  (od: 24.03.1997 do: 04.06.2000)
Sídlo: 
Železničiarska 1
Bratislava 811 04
  (od: 24.03.1997 do: 04.06.2000)
Vedúci: 
Ing. Libor Budovič
Muškátova 50
Bratislava 821 01
  (od: 24.03.1997 do: 04.06.2000)
 
 
Názov: 
Železnice Slovenskej republiky - Divízia železničných koľajových vozidiel Bratislava
  (od: 14.04.1999 do: 21.03.2000)
Sídlo: 
Klemensova 8
Bratislava 813 61
  (od: 14.04.1999 do: 21.03.2000)
Vedúci: 
Ing. Juraj Gaško
A. Hlinku 2359/4
Zvolen 960 01
  (od: 14.04.1999 do: 21.03.2000)
 
 
Názov: 
Železnice Slovenskej republiky - Stredisko hospodárenia s majetkom Bratislava
  (od: 10.02.1998 do: 12.12.1999)
Sídlo: 
Klemensova 8
Bratislava 813 61
  (od: 10.02.1998 do: 12.12.1999)
Vedúci: 
Ing. Vladimír Šimončík
Hornádska 16
Bratislava 821 07
  (od: 10.02.1998 do: 12.12.1999)
 
 
Názov: 
Železnice Slovenskej republiky - Divízia osobnej prepravy Košice
  (od: 24.03.1997 do: 12.12.1999)
Sídlo: 
Železničná 1
Košice 041 50
  (od: 24.03.1997 do: 12.12.1999)
Vedúci: 
Ing. Pavol Stetulič
Jarná 15
Košice 040 01
  (od: 24.03.1997 do: 12.12.1999)
 
 
Názov: 
Železnice Slovenskej republiky - Divízia nákladnej prepravy Košice
  (od: 10.02.1998 do: 09.06.1999)
Sídlo: 
Železničná 1
Košice 041 50
  (od: 10.02.1998 do: 09.06.1999)
Vedúci: 
Ing. Pavol Gallo
Jesenná 1134/6
Košice 040 00
  (od: 10.02.1998 do: 09.06.1999)
 
 
Názov: 
Železnice Slovenskej republiky - Obchodno-prekládkové centrum Čierna nad Tisou
  (od: 22.09.1998 do: 16.05.1999)
Sídlo: 
Železničná 1
Čierna nad Tisou 076 43
  (od: 22.09.1998 do: 16.05.1999)
Vedúci: 
Amróz Tokár
Záhradná 52
Veľké Kapušany 079 01
  (od: 22.09.1998 do: 16.05.1999)
 
 
Názov: 
Železnice Slovenskej republiky - Stredisko riadenia informačnej sústavy Bratislava
  (od: 10.02.1998 do: 13.04.1999)
Sídlo: 
Klemensova 8
Bratislava 813 61
  (od: 10.02.1998 do: 13.04.1999)
Vedúci: 
Ing. Štefan Ferenčík
Záleská 15/b
Ivanka pri Dunaji 900 28
  (od: 10.02.1998 do: 13.04.1999)
 
 
Názov: 
Železnice Slovenskej republiky - Divízia dopravnej cesty Bratislava
  (od: 10.02.1998 do: 13.04.1999)
Sídlo: 
Klemensova 8
Bratislava 813 61
  (od: 10.02.1998 do: 13.04.1999)
Vedúci: 
Ing. Jaroslav Kováčik
Ďumbierska 26
Banská Bystrica 975 00
  (od: 10.02.1998 do: 13.04.1999)
 
 
Názov: 
Železnice Slovenskej republiky - Výskumný a vývojovy ústav železníc Žilina
  (od: 10.02.1998 do: 13.04.1999)
Sídlo: 
Hviezdoslavova 31
Žilina 010 02
  (od: 10.02.1998 do: 13.04.1999)
Vedúci: 
Ing. Jozef Hudek
Dobšínskeho 8
Žilina 010 08
  (od: 10.02.1998 do: 13.04.1999)
 
 
Názov: 
Železnice Slovenskej republiky - Divízia železničných koľajových vozidiel Bratislava
  (od: 24.03.1997 do: 13.04.1999)
Sídlo: 
Klemensova 8
Bratislava 813 61
  (od: 24.03.1997 do: 13.04.1999)
Vedúci: 
Ing. Miloslav Lužák
Poštová 24
Trnava 917 01
  (od: 24.03.1997 do: 13.04.1999)
 
 
Názov: 
Železnice Slovenskej republiky - Závod služieb železníc Bratislava
  (od: 13.02.1995 do: 27.01.1999)
Sídlo: 
Bajkalská 41
Bratislava 821 09
  (od: 13.02.1995 do: 27.01.1999)
Vedúci: 
Ing. Cyril Hrubša
Gessayova 35
Bratislava 851 03
  (od: 13.02.1995 do: 27.01.1999)
 
 
Názov: 
Železnice Slovenskej republiky - Odúčtovňa tržieb železníc Košice
  (od: 29.09.1997 do: 27.01.1999)
Sídlo: 
Železničná 1
Košice 042 72
  (od: 29.09.1997 do: 27.01.1999)
Vedúci: 
Ing. Jaroslav Mikla
Unionka 1
Zvolen 960 00
  (od: 29.09.1997 do: 27.01.1999)
 
 
Názov: 
Železnice Slovenskej republiky - Železničná nemocnica s poliklinikou Bratislava
  (od: 24.03.1997 do: 27.01.1999)
Sídlo: 
Šancova 110
Bratislava 832 99
  (od: 24.03.1997 do: 27.01.1999)
Vedúci: 
MUDr. Ján Mihálik
Havelkova 6
Bratislava 841 03
  (od: 24.03.1997 do: 27.01.1999)
 
 
Názov: 
Železnice Slovenskej republiky - Železničná nemocnica s poliklinikou Košice
  (od: 24.03.1997 do: 27.01.1999)
Sídlo: 
Masarykova 9
Košice 043 80
  (od: 24.03.1997 do: 27.01.1999)
Vedúci: 
MUDr. Kornélia Šimonová
Humenska 43
Košice 040 01
  (od: 24.03.1997 do: 27.01.1999)
 
 
Názov: 
Železnice Slovenskej republiky - Železničná poliklinika Zvolen
  (od: 24.03.1997 do: 27.01.1999)
Sídlo: 
Jesenského 49
Zvolen 960 03
  (od: 24.03.1997 do: 27.01.1999)
Vedúci: 
Miroslav Brada
Višňovského 2505/5
Zvolen 960 03
  (od: 24.03.1997 do: 27.01.1999)
 
 
Názov: 
Železnice Slovenskej republiky - Železničná poliklinika Žilina
  (od: 24.03.1997 do: 27.01.1999)
Sídlo: 
ul. J. Milca 33
Žilina 010 01
  (od: 24.03.1997 do: 27.01.1999)
Vedúci: 
MUDr. Ján Tholt
Ipeľská 3
Žilina - Trnovec
  (od: 24.03.1997 do: 27.01.1999)
 
 
Názov: 
Železnice Slovenskej republiky - Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie Bratislava
  (od: 22.09.1998 do: 27.01.1999)
Sídlo: 
Šancova 112
Bratislava 831 04
  (od: 22.09.1998 do: 27.01.1999)
Vedúci: 
Ing. Ján Bugár
Jesenná 11
Poprad 058 01
  (od: 22.09.1998 do: 27.01.1999)
 
 
Názov: 
Železnice Slovenskej republiky - Generálne riaditeľstvo Bratislava
  (od: 30.06.1997 do: 20.12.1998)
Sídlo: 
Klemensova 8
Bratislava 813 61
  (od: 30.06.1997 do: 20.12.1998)
Vedúci: 
JUDr. Michal Lazar
Karadžičova 45
Bratislava 811 07
  (od: 30.06.1997 do: 20.12.1998)
 
 
Názov: 
Železnice Slovenskej republiky - Inštitút vzdelávania, psychológie a sociológie Bratislava
  (od: 24.03.1997 do: 21.09.1998)
Sídlo: 
Šancova 112
Bratislava 831 04
  (od: 24.03.1997 do: 21.09.1998)
Vedúci: 
Ing. Vladimír Krištofík
501
Lipová Časť Ondrochov 941 02
  (od: 24.03.1997 do: 21.09.1998)
 
 
Názov: 
Železnice Slovenskej republiky - Inštitút vzdelávania, psychológie a sociológie Košice
  (od: 24.03.1997 do: 21.09.1998)
Sídlo: 
Palackého 14
Košice 040 01
  (od: 24.03.1997 do: 21.09.1998)
Vedúci: 
Ing. Ján Bugár
Jesenná 11
Poprad 058 01
  (od: 24.03.1997 do: 21.09.1998)
 
 
Názov: 
Železnice Slovenskej republiky - Inštitút vzdelávania, psychológie a sociológie Zvolen
  (od: 24.03.1997 do: 21.09.1998)
Sídlo: 
Masarykova 293
Zvolen 960 02
  (od: 24.03.1997 do: 21.09.1998)
Vedúci: 
Ing. Vladimír Rihay
Voljanského 1368/18
Zvolen 960 01
  (od: 24.03.1997 do: 21.09.1998)
 
 
Názov: 
Železnice Slovenskej republiky - Inštitút vzdelávania, psychológie a sociológie Žilina
  (od: 24.03.1997 do: 21.09.1998)
Sídlo: 
ul. 1. mája 34
Žilina 010 01
  (od: 24.03.1997 do: 21.09.1998)
Vedúci: 
Ing. Ľubomír Gecík
Ružová 32
Žilina 010 01
  (od: 24.03.1997 do: 21.09.1998)
 
 
Názov: 
Železnice Slovenskej republiky - Stredisko informatiky Bratislava
  (od: 03.03.1997 do: 02.07.1998)
Sídlo: 
Kováčska 3
Bratislava 832 06
  (od: 03.03.1997 do: 02.07.1998)
Vedúci: 
Ing. Gabriela Jakubcová
Haburská 19
Bratislava 821 01
  (od: 03.03.1997 do: 02.07.1998)
 
 
Názov: 
Železnice Slovenskej republiky - Divízia dopravnej cesty Bratislava
  (od: 24.03.1997 do: 09.02.1998)
Sídlo: 
Klemensova 8
Bratislava 813 61
  (od: 24.03.1997 do: 09.02.1998)
Vedúci: 
Ing. Rastislava Polcer
Svätoplukova 27
Košice 040 01
  (od: 24.03.1997 do: 09.02.1998)
 
 
Názov: 
Železnice Slovenskej republiky - Divízia nákladnej prepravy Košice
  (od: 24.03.1997 do: 09.02.1998)
Sídlo: 
Železničná 1
Košice 041 50
  (od: 24.03.1997 do: 09.02.1998)
Vedúci: 
Ing. Miroslav Horečný
Pľnohospodárska 34
Bratislava 821 07
  (od: 24.03.1997 do: 09.02.1998)
 
 
Názov: 
Železnice Slovenskej republiky - Výskumný a vývojovy ústav železníc Žilina
  (od: 22.07.1997 do: 09.02.1998)
Sídlo: 
Hviezdoslavova 31
Žilina 010 02
  (od: 22.07.1997 do: 09.02.1998)
Vedúci: 
Ing. Ján Kačica
A. Bernoláka 68
Žilina 010 01
  (od: 22.07.1997 do: 09.02.1998)
 
 
Názov: 
Železnice Slovenskej republiky - Odúčtovňa tržieb železníc Košice
  (od: 24.03.1997 do: 28.09.1997)
Sídlo: 
Železničná 1
Košice 042 72
  (od: 24.03.1997 do: 28.09.1997)
Vedúci: 
Ing. Jiří Kovařík
Wuppertálska 47
Košice 040 11
  (od: 24.03.1997 do: 28.09.1997)
 
 
Názov: 
Železnice Slovenskej republiky - Výskumný a vývojovy ústav železníc Žilina
  (od: 24.03.1997 do: 21.07.1997)
Sídlo: 
Hviezdoslavova 31
Žilina 010 02
  (od: 24.03.1997 do: 21.07.1997)
Vedúci: 
Ing. Ján Felcan
Hurbanova 100
Malacky 901 01
  (od: 24.03.1997 do: 21.07.1997)
 
 
Názov: 
Železnice Slovenskej republiky - Generálne riaditeľstvo Bratislava
  (od: 06.11.1996 do: 29.06.1997)
Sídlo: 
Klemensova 8
Bratislava 813 61
  (od: 06.11.1996 do: 29.06.1997)
Vedúci: 
Ing. Milan Chúdek
Fatranská 9/72
Žilina 010 08
  (od: 06.11.1996 do: 29.06.1997)
 
 
Názov: 
Železnice Slovenskej republiky - Zásobovací závad železníc Vrútky
  (od: 12.10.1995 do: 23.03.1997)
Sídlo: 
Vrútky 038 61
  (od: 12.10.1995 do: 23.03.1997)
Vedúci: 
Ing. Štefan Paľo
P. Mudroňa 34
Martin 036 01
  (od: 12.10.1995 do: 23.03.1997)
 
 
Názov: 
Železnice Slovenskej republiky - Zásobovací závad železníc Zvolen
  (od: 12.10.1995 do: 23.03.1997)
Sídlo: 
Môťovská cesta 3
Zvolen 960 03
  (od: 12.10.1995 do: 23.03.1997)
Vedúci: 
Ing. ladislav Flašík
Topoľová 3219/7
Zvolen 960 07
  (od: 12.10.1995 do: 23.03.1997)
 
 
Názov: 
Železnice Slovenskej republiky - Zásobovací závad železníc Trnava
  (od: 12.10.1995 do: 23.03.1997)
Sídlo: 
Koniareková 17
Trnava 917 97
  (od: 12.10.1995 do: 23.03.1997)
Vedúci: 
Ing. Pavol Štipala
Clementisova 47
Trnava 917 01
  (od: 12.10.1995 do: 23.03.1997)
 
 
Názov: 
Železnice Slovenskej republiky - Prevádzkové riaditeľstvo Bratislava
  (od: 16.05.1995 do: 23.03.1997)
Sídlo: 
Klemensova 8
Bratislava 813 61
  (od: 16.05.1995 do: 23.03.1997)
Vedúci: 
Ing. Milan Solárik
haanova 48
Bratislava 831 61
  (od: 16.05.1995 do: 23.03.1997)
 
 
Názov: 
Železnice Slovenskej republiky - Prevádzkové riaditeľstvo Žilina
  (od: 16.05.1995 do: 23.03.1997)
Sídlo: 
Ul. 1. mája 34
Žilina 010 01
  (od: 16.05.1995 do: 23.03.1997)
Vedúci: 
Ing. Jozef Molko
Fatranská 6
Divinka 013 31
  (od: 16.05.1995 do: 23.03.1997)
 
 
Názov: 
Železnice Slovenskej republiky - Odúčtovňa tržieb železníc Košice
  (od: 16.05.1995 do: 23.03.1997)
Sídlo: 
Železničná 1
Košice 041 50
  (od: 16.05.1995 do: 23.03.1997)
Vedúci: 
Ing. Miroslav Buban
Fábryho 15
Košice 040 22
  (od: 16.05.1995 do: 23.03.1997)
 
 
Názov: 
Železnice Slovenskej republiky - Ústav rozvoja železníc Bratislava
  (od: 16.05.1995 do: 23.03.1997)
Sídlo: 
Nobelová 50
Bratislava 831 02
  (od: 16.05.1995 do: 23.03.1997)
Vedúci: 
Ing. Albert Vereš
Cígeľská 18/10
Bratislava 831 06
  (od: 16.05.1995 do: 23.03.1997)
 
 
Názov: 
Železnice Slovenskej republiky - Železníčne zdravotníctvo Bratislava
  (od: 16.05.1995 do: 23.03.1997)
Sídlo: 
Šancová 10
Bratislava 831 04
  (od: 16.05.1995 do: 23.03.1997)
Vedúci: 
Ing. Adela Kubíniová
Buková 25
Bratislava 811 02
  (od: 16.05.1995 do: 23.03.1997)
 
 
Názov: 
Železnice Slovenskej republiky - Železničné prekladisko Čierna nad Tisou
  (od: 20.06.1995 do: 23.03.1997)
Sídlo: 
Železničná 1
Čierna nad Tisou 076 43
  (od: 20.06.1995 do: 23.03.1997)
Vedúci: 
Ing. Jozef Horváth
Kráľovský Chlmec
  (od: 20.06.1995 do: 23.03.1997)
 
 
Názov: 
Železnice Slovenskej republiky - Mostný obvod Bratislava
  (od: 13.02.1995 do: 23.03.1997)
Sídlo: 
Legionárska 27
Bratislava 831 04
  (od: 13.02.1995 do: 23.03.1997)
Vedúci: 
Ing. Ladislav Dimun
Uhrová 1
Bratislava 830 01
  (od: 13.02.1995 do: 23.03.1997)
 
 
Názov: 
Železnice Slovenskej republiky - Mostný obvod Kočice
  (od: 13.02.1995 do: 23.03.1997)
Sídlo: 
Pri plynárni 1
Košice 041 50
  (od: 13.02.1995 do: 23.03.1997)
Vedúci: 
Ing. Tibor Matis
Ždaňa 31
Košice 044 14
  (od: 13.02.1995 do: 23.03.1997)
 
 
Názov: 
Železnice Slovenskej republiky - Prevádzkové riaditeľstvo Košice
  (od: 27.09.1994 do: 23.03.1997)
Sídlo: 
železničná 1
Košice 041 50
  (od: 27.09.1994 do: 23.03.1997)
Vedúci: 
Ing. Pavol Stetulič
jarná 15
Košice 040 01
  (od: 27.09.1994 do: 23.03.1997)
 
 
Názov: 
Železnice Slovenskej republiky - Prevádzkové riaditeľstvo Zvolen
  (od: 27.09.1994 do: 23.03.1997)
Sídlo: 
M. R. Štefánika 295/2
Zvolen 960 02
  (od: 27.09.1994 do: 23.03.1997)
Vedúci: 
Ing. Viliam Vysočáni
Kukučínová 1409/6
Zvolen 960 01
  (od: 27.09.1994 do: 23.03.1997)
 
 
Názov: 
Železnice Slovenskej republiky - Stredisko informatiky Bratislava
  (od: 13.02.1995 do: 02.03.1997)
Sídlo: 
Kováčska 3
Bratislava 832 06
  (od: 06.11.1996 do: 02.03.1997)
Kováčska 3
Bratislava 831 04
  (od: 13.02.1995 do: 05.11.1996)
Vedúci: 
Ing. Ivan Šutka
Černyševského 9
Bratislava 851 01
  (od: 13.02.1995 do: 02.03.1997)
 
 
Názov: 
Železnice Slovenskej republiky - Projektové stredisko Bratislava
  (od: 13.02.1995 do: 05.11.1996)
Sídlo: 
Klemensova 8
Bratislava 813 61
  (od: 13.02.1995 do: 05.11.1996)
Vedúci: 
Ing. Ján Hanúsek
Havlíčková 22
Bratislava 811 04
  (od: 13.02.1995 do: 05.11.1996)
 
 
Názov: 
Železnice Slovenskej republiky - Obchodné zastupiteľstvo Košice
  (od: 27.09.1994 do: 16.01.1996)
Sídlo: 
Železničná 1
Košice 040 50
  (od: 27.09.1994 do: 16.01.1996)
Vedúci: 
JUDr. Ján Belej
Obrancov mieru 23
Košice 040 01
  (od: 27.09.1994 do: 16.01.1996)
 
 
Názov: 
Železnice Slovenskej republiky - Obchodné zastupiteľstvo Zvolen
  (od: 27.09.1994 do: 16.01.1996)
Sídlo: 
M. R. Štefánika 295/2
Zvolen 960 01
  (od: 27.09.1994 do: 16.01.1996)
Vedúci: 
Ing. Branislav Pivarček
Záhonok 1959/29
Zvolen 960 01
  (od: 27.09.1994 do: 16.01.1996)
 
 
Názov: 
Železnice Slovenskej republiky - Obchodné zastupiteľstvo Žilina
  (od: 27.09.1994 do: 16.01.1996)
Sídlo: 
Ul. 1. mája 34
Žilina 010 01
  (od: 27.09.1994 do: 16.01.1996)
Vedúci: 
Ing. Štefan Šuliík
Pribinova 1169/8
Púchov 020 01
  (od: 27.09.1994 do: 16.01.1996)
 
 
Názov: 
Železnice Slovenskej republiky - Obchodné zastupiteľstvo Bratislava
  (od: 27.09.1994 do: 16.01.1996)
Sídlo: 
Klemensova 8
Bratislava 813 61
  (od: 27.09.1994 do: 16.01.1996)
Vedúci: 
Ing. Anton Pivarči
Cesta na Kamzík 25
Bratislava 831 01
  (od: 27.09.1994 do: 16.01.1996)
 
 
Názov: 
Železnice Slovenskej republiky - Železničné prekladisko Čierna nad Tisou
  (od: 31.12.1993 do: 19.06.1995)
Sídlo: 
Železničná 1
Čierna nad Tisou 076 43
  (od: 31.12.1993 do: 19.06.1995)
Vedúci: 
Ing. Michal Špak
Jarná 13
Košice 040 04
  (od: 31.12.1993 do: 19.06.1995)
 
 
Názov: 
Železnice Slovenskej republiky - Prevádzkové riaditeľstvo Bratislava
  (od: 27.09.1994 do: 15.05.1995)
Sídlo: 
Klemensova 8
Bratislava 813 61
  (od: 27.09.1994 do: 15.05.1995)
Vedúci: 
Ing. Jozef Antoš
Dopravná 10
Bratislava 831 06
  (od: 27.09.1994 do: 15.05.1995)
 
 
Názov: 
Železnice Slovenskej republiky - Prevádzkové riaditeľstvo Žilina
  (od: 27.09.1994 do: 15.05.1995)
Sídlo: 
Ul. 1. mája 34
Žilina 010 01
  (od: 27.09.1994 do: 15.05.1995)
Vedúci: 
Ing. Milan Chúpek
Fatranská 9/72
Žilina 010 08
  (od: 27.09.1994 do: 15.05.1995)
 
 
Názov: 
Železnice Slovenskej republiky - Odúčtovňa tržieb železníc Košice
  (od: 27.09.1994 do: 15.05.1995)
Sídlo: 
Železničná 1
Košice 041 50
  (od: 27.09.1994 do: 15.05.1995)
Vedúci: 
JUDr. Ľubica Matejková
Balkanská 30
Košice 040 01
  (od: 27.09.1994 do: 15.05.1995)
 
 
Názov: 
Železnice Slovenskej republiky - Generálne riaditeľstvo Bratislava
  (od: 13.02.1995 do: 15.05.1995)
Sídlo: 
Klemensova 8
Bratislava 831 61
  (od: 13.02.1995 do: 15.05.1995)
Vedúci: 
Ing. Milan Chúdek
fatranská 9/72
Žilina 010 08
  (od: 13.02.1995 do: 15.05.1995)
 
 
Názov: 
Železnice Slovenskej republiky - Generálne riaditeľstvo Bratislava
  (od: 31.12.1993 do: 12.02.1995)
Sídlo: 
Klemensova 8
Bratislava 831 61
  (od: 31.12.1993 do: 12.02.1995)
Vedúci: 
Ing. Albert Vereš
Cígeľská 18
Bratislava 831 06
  (od: 31.12.1993 do: 12.02.1995)
 
 
Základné imanie: 
800 169 954,92 EUR
  (od: 07.07.2009)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Železnice Slovenskej republiky boli zriadené Ministerstvom dopravy, spojov a verejných prác SR v zmysle Zák. č. 258/93 Z.z. o Železniciach Slovenskej republiky ako právny nástupca Železníc Slovenskej republiky š.p. Základné imanie 28 863 632 576 Sk. Starý spis: 720
  (od: 31.12.1993)
Správna rada ŽSR schválila zriadenie vnútorných organizačných zložiek dňa 27.1.1994 a uznesenie č 13/94 a dňa 28.7.1994 uznesenie č. 51/94.
  (od: 27.09.1994)
Základné imanie : 37 874 037 576 Sk Rozhodnutím ministerstva dopravy, spojov a verejných práv SR číslo 115/94 z 22.9.1994 bola vyňatá dňom 30.9.1994 časť majetku podniku Železnice Slovenskej republiky v hodnote 344 724 tis. Sk vecne zodpovedajú- cej časti odštepného závodu Železničné opravovne a strojárne Trnava. Zároveň týmto rozhodnutím bol dňom 30.9.1994 prevedený uvedený majetok s príslušným podielom aktív a pasív, právami, povinnosťami a záväzkami vymedzenými v privatizačnom projekte /i neznámymi/ okrem práv pdľa § 16 Zák. č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov na fond národného majetku SR. Rozhodnutím ministerstva dopravy, spojov a verejných práv SR číslo 116/94 z 22.9.1994 bola vyňatá dňom 30.9.1994 časť majetku podniku Železnice Slovenskej republiky v hodnote 260 313 tis. Sk vecne zodpovedajú- cej časti odštepného závodu Železničné opravovne a strojárne Zvolen. Zároveň týmto rozhodnutím bol dňom 30.9.1994 prevedený uvedený majetok s príslušným podielom aktív a pasív, právami, povinnosťami a záväzkami vymedzenými v privatizačnom projekte /i neznámymi/ okrem práv pdľa § 16 Zák. č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov na fond národného majetku SR. Rozhodnutím ministerstva dopravy, spojov a verejných práv SR číslo 117/94 z 22.9.1994 bola vyňatá dňom 30.9.1994 časť majetku podniku Železnice Slovenskej republiky v hodnote 483 517 tis. Sk vecne zodpovedajú- cej časti odštepného závodu Železničné opravovne a strojárne Vrútky. Zároveň týmto rozhodnutím bol dňom 30.9.1994 prevedený uvedený majetok s príslušným podielom aktív a pasív, právami, povinnosťami a záväzkami vymedzenými v privatizačnom projekte /i neznámymi/ okrem práv pdľa § 16 Zák. č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov na fond národného majetku SR.
  (od: 28.09.1994)
Rozhodnutím správnej rady konanej v dňoch 28.7.1994, 28.2.1994 a 29.9.1994 bolo schválené zriadenie odštepných závodov.
  (od: 13.02.1995)
Uznesenia z 10. pravidelného zasadnutia Správnej rady ŽSR, ktoré sa konalo dňa 28.7.1994, Uznesenie zo 17. pravidelného zasadnutia Správnej rady ŽSR, ktoré sa konalo dňa 15.12.1994, Uznesenie zo 4. mimoriadného zasadnutia Správnej Rady ŽSR, ktoré sa konalo 31.1.1995, Záznam z pravidelného zasadnutia Správnej rady ŽSR konaného dňa 4.5.1995, na ktorom bolo schválené rozšírenie predmetu činnosti.
  (od: 16.05.1995)
Záznam z 9. pravidelného zasadnutia Správnej rady ŽSR zo dňa 29. a 30.6.1995. Záznam z 11. mimoriadného zasadnutia Správnej rady ŽSR zo dňa 19.7.1995.
  (od: 12.10.1995)
Záznam z 15. mimoriadného zasadnutia Správnej rady ŽSR konaného dňa 9.11.1995 na ktorom bolo schválené zrušenie odštepných závodov.
  (od: 17.01.1996)
Odvolací dekrét č.j. 726/95 - 120/67 zo dňa 8.1.1996. Menovací dekrét č.j. 726/95 - 610 zo dňa 25.1.1996. Odvolací dekrét č. 5606/M - 96 zo dňa 9.9.1996. Menovací dekrét č. 5607/M - 96 zo dňa 9.9.1996. Záznam z mimoriadného zasadnutia Správnej rady konaného dňa 9.9.1996.
  (od: 06.11.1996)
odvolací dekrét zo dňa 22.10.1996. menovací dekrét zo dňa 22.10.11996.
  (od: 03.03.1997)
Výpis zo záznamu z 18. zasadnutia Správnej rady konaného dňa 19.12.1996. Záznam z 2. zasadnutia Správnej rady konaného dňa 11.2.1997, na ktorom bolo rozhodnuté o zrušení niektorých odštepných závodov a o zriadení nových odštepných závodov. Správna rada schválila k 1.1.1997 zrušenie odštepných závodov: - ŽSR Prevázdkové riaditeľstvo Košice - ŽSR Prevázdkové riaditeľstvo Zvolen - ŽSR Prevázdkové riaditeľstvo Žilina - ŽSR Prevázdkové riaditeľstvo Bratislava - ŽSR Železničné prekladisko Čierna nad Tisou - ŽSR Mostný obvod Bratislava - ŽSR Mostný obvod Košice - ŽSR Tatranské lanové dráhy Tatranská Lomnica - ŽSR Ústav rozvoja železníc Bratislava - ŽSR Železničné zdravotníctvo Bratislava. Menovacie a odvolacie dekréty vedúcich odštepných závodov.
  (od: 24.03.1997)
Zázna zo 4. zasadnutia Správnej rady, ŽSR zo dňa 17.3.1997, odvolací dekrét č. 309/M-97 zo dňa 21.3.1997.
  (od: 28.05.1997)
Záznam zo 7. mimoriadného zasadnutia Správnej rady ŽSR zo dňa 9. 6.1997.
  (od: 17.06.1997)
Záznam z mimoriadného valného zhromaždenia Správnej rady z 19.6.1997. Menovací dekrét č. 796/M - 97 zo dňa 19.6.1997.
  (od: 30.06.1997)
Zápisnica z 10. mimoriadného zasadnutia Správnej rady ŽSR zo dňa 24.6.1997. Menovací dekrét č. 824/M - 97 zo dňa 26.6.1997. Odvolací dekrét č. 823/M - 97 zo dňa 26.6.1997.
  (od: 22.07.1997)
Odvolací dekrét zo dňa 29.7.1997 č. 2659/97 - 610. Menovací dekrét zo dňa 1.8.1997 č. 2659/97 - 60.
  (od: 29.09.1997)
Rozhodnutie Spravnej rady ŽSR zo dňa 27.11.1997 o schválení vnútorných organizačných jednotiek ŽSR - odštepných závodov Stredisko hospodárenia s majetkom Bratislava a Stredisko riadenia informačnej sústavy Bratislava.
  (od: 10.02.1998)
Odvolací dekrét č. 6/98610 zo dňa 25.3.1998. Menovací dekrét zo dňa 25.3.1998.
  (od: 03.07.1998)
Záznam z 3. mimoriadneho zasadnutia Správnej rady ŽSR zo dňa 11.3.1998. Záznam z 12. zasadnutia Správnej rady ŽSR zo dňa 30. júla 1998.
  (od: 22.09.1998)
Rozhodnutie správnej rady zo dňa 14.12.1998.
  (od: 21.12.1998)
Odvolací dekrét zo dňa 12.1.1999 č. 6/99 - 610. Menovací dekrét zo dňa 26.4.1999 č. 6/99 - 610.
  (od: 10.06.1999)
odvolací dekrét zo dňa 6.9.1999 č. 6/99-610 menovací dekrét zo dňa 6.9.1999 č. 6/99-610 odvolací dekrét zo dňa 27.10.1999 č. 6/99-610 menovací dekrét zo dňa 27.10.1999 č. 6/99-610
  (od: 13.12.1999)
- Odvolací dekrét č. 6/2000- 610 zo dňa 24.3.2000 - Menovací dekrét č. 6/2000-610 zo dňa 29.3.2000
  (od: 05.06.2000)
Rozhodnutie správnej rady z 8.9.2000 o rozšírení predmetu činnosti.
  (od: 06.11.2000)
Záznam z 3. zasadnutia správnej rady zo dňa 8.2.2001.
  (od: 20.02.2001)
Rozhodnutie Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR č. 1493/310-99/Do zo dňa 30.11.1999, Licencia Telekomunikačného úradu SR č. 16743/2000 zo dňa 7.2.2001 - právoplatné dňa 9.2.2001, Záznam z 2. zasadnutia Správnej rady ŽSR, konaného dňa 17.2.2000, Záznam z 5. zasadnutia Správnej rady ŽSR konaného dňa 1.3.2001.
  (od: 22.05.2001)
Záznam z 8. zasadnutia Správnej rady ŽSR v dňoch 3. a 4.4.2001, Odvolací dekrét č. 6/2001-610 zo dňa 20.3.2001, Menovací dekrét č. 6/2001-610 zo dňa 20.3.2001, Záznam z 10. zasadnutia Správnej rady ŽSR dňa 3.5.2001.
  (od: 23.05.2001)
Záznam z prijatia rozhodnutia Správnej rady ŽSR per rollam. Rozhodnutie ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií číslo 50 z 26.6.2001.
  (od: 19.07.2001)
Záznam z 19. zasadnutia Správnej rady ŽSR zo dňa 11.10.2001, z 21. zasadnutia Správnej rady ŽSR zo dňa 6.12.2001, menovací dekrét Ing. Ladislav Ondruš dňom 1.1.2002, Ing. Ján Klotton dňom 1.1.2002, Ing. Tibor Matis dňom 1.1.2002. Záznam z 22. zasadnutia Správnej rady ŽSR zo dňa 19.12.2001, menovací dekrét Ing. Ladislav Saxa dňom 1.1.2002, odvolací dekrét Ing. Andrej Egyed dňom 1.1.2002.
  (od: 10.01.2002)
Záznam z druhého zasadnutia správnej rady konaného dňa 7.2.2002.
  (od: 01.07.2002)
Záznam z 5. zasadnutia Správnej rady ŽSR zo dňa 4.4.2002. Záznam zo 6. zasadnutia Správnej rady ŽSR zo dňa 7.5.2002. Osvedčenie vydané dňa 14.1.2002 Dráhovým správnym úradom - MDPaT.
  (od: 30.08.2002)
Zákonom č. 259/2001 Z.z. o Železničnej spoločnosti, a.s., a o zmene a doplnení zákona Náradnej rady Slovenskej republiky č. 258/1993 Z.z. o Železniciach Slovenskej republiky v znení zákona č. 152/1997 Z.z. bol zo ŽSR vyňatý nasledovný majetok, ktorý bol použitý na založenie Železničnej spoločnosti a.s. - divízia železničných koľajových vozidiel, - divízia osobnej prepravy, - divízia nákladnej prepravy, - tatranské lanové dráhy, - obchodno-prekládkové centrum, - odúčtovňa tržieb železníc, - ústredie. Správna rada na zasadnutí zo dňa 7.11.2002 schválila zrušenie nasledovných odštepných závodov: - ŽSR Divízia železničných koľajových vozidiel Bratislava, - ŽSR Divízia nákladnej prepravy Košice, - ŽSR Divízia osobnej prepravy Košice, - ŽSR Tatranské lanové dráhy, - ŽSR Obchodné - prekládkové centrum Čierna nad Tisou, - ŽSR Odúčtovňa tržieb železníc Košice, - ŽSR Divízia dopravnej cesty Bratislava
  (od: 13.12.2002)
Správna rada na zasadnutí zo dňa 11.02.2003 rozhodla o znížení základného imania na hodnotu 21.725.249.281 Sk a o rozšírení predmetu činnosti.
  (od: 24.03.2003)
Záznam z 10. mimoriadného zasadnutia Správnej rady ŽSR, zo dňa 10.6.2003. Odvolací dekrét č. 1447/M-2003 zo dňa 10.6.2003, menovací dekrét č. 1767/M-2003 zo dňa 9.7.2003. Záznam z 13. zasadnutia Správnej rady ŽSR zo dňa 9.7.2003. Ukončenie poverenia č. 1766/M-2003 zo dňa 9.7.2003. Poverenie č. 1448/M-03 zo dňa 10.6.2003.
  (od: 07.08.2003)
Menovcí dekrét č. 1306/2003 - 510/156 zo dňa 22.9.2003. Záznam z 22. zasadnutia správnej rady zo dňa 25.11.2003.
  (od: 04.06.2004)
Dohoda o skončení pracovného pomeru č. 327/2004 - 0511/110 z 15.1.2004. Menovací dekrét č. 408/2004 - 511/178 z 20.1.2004.
  (od: 09.06.2004)
Výpis zo záznamu z 1. zasadnutia Správnej rady ŽSR zo dňa 14.1.2004. Výpis zo záznamu z 3. zasadnutia Správnej rady ŽSR zo dňa 19.2.2004.
  (od: 17.06.2004)
Odvolací dekrét č. 1099/2004-510 zo dňa 01.06.2004. Menovací dekrét č. 1098/2004- O 510 zo dňa 01.06.2004.
  (od: 02.07.2004)
Odvolací dekrét č.1270/2004-511/1130 zo dňa 30.06.2004. Menovací dekrét č.1271/2004-511/1133 zo dňa 01.07.2004.
  (od: 05.08.2004)
Funkcia vedúceho odštepného závodu PhDr. Vojtecha Kulcsára skončila 01.01.2005.
  (od: 02.02.2005)
Odvolací dekrét č.111/2005-511/16 zo dňa 4.1.2005. Menovací dekrét č.111/2005-511/17 zo dňa 4.1.2005.
  (od: 09.02.2005)
Odvolací dekrét č. 1711/2004-511/1728 zo dňa 1.1.2005.
  (od: 19.03.2005)
Výpis zo záznamu 13. zasadnutia Správnej rady ŽSR konaného dňa 23.6.2005. Výpis zo záznamu z 15. zasadnutia Správnej rady ŽSR konaného dňa 25.8.2005.
  (od: 08.10.2005)
Odvolací dekrét č. 520/2005/510/1665. Menovací dekrét č. 111/2005-511/1667 zo dňa 20.12.2005.
  (od: 12.01.2006)
Výmaz odštepných závodov ŽSR-Stredné odborné učilište železničné Košice, ŽSR-Stredné odborné učilište železničné Bratislava a ŽSR-Stredné odborné učilište železničné Trenčín z obchodného registra, na základe zmlúv o zmene zriaďovateľa a rozhodnutia Správnej rady ŽSR zo dňa 18.01.2006.
  (od: 04.03.2006)
Výpis zo záznamu 11. zasadnutia Správnej rady ŽSR zo dňa 27.07.2006.
  (od: 10.08.2006)
Výpis zo záznamu z 9.zasadnutia Správnej rady ŽSR zo dňa 29.6.2006. Nariadenie generálneho riaditeľa č. 23/2006 -zrušenie VOJ Stredisko informatiky.
  (od: 15.08.2006)
Odvolací dekrét č. 518/2006-511/1376 zo dňa 22.9.2006. Menovací dekrét č. 518/2006-511/1384 zo dňa 26.9.2006.
  (od: 05.10.2006)
Výpis zo záznamu zasadnutia Správnej rady ŽSR zo dňa 23.10.2006.
  (od: 03.11.2006)
Odvolací dekrét Č. 518/2006-511/1595 zo dňa 14.11.2006. Poverovací dekrét Č. 518/2006-511/1596 zo dňa 14.11.2006. Odvolací dekrét Č. 518/2006-511/1597 zo dňa 14.11.2006. Menovací dekrét Č. 518/2006-511/1598 zo dňa 14.11.2006.
  (od: 01.12.2006)
Na základe rozhodnutia ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Ľubomíra Vážneho č. 180 zo dňa 08. novembra 2006, Dohody o postúpení pohľadávok zo dňa 10. novembra 2006 a výpisu zo záznamu z 18. zasadnutia Správnej rady ŽSR zo dňa 09. novembra 2006 sa zvyšuje základné imanie Železníc Slovenskej republiky na sumu 24,105.920.062,- Sk.
  (od: 06.12.2006)
Výpis zo záznamu z 5. zasadnutia Správnej rady ŽSR zo dňa 06.04.2006 - zmena v predmete podnikania. Koncesná listina zo dňa 24.05.2007.
  (od: 03.07.2007)
Výpis zo záznamu z 13. zasadnutia Správnej rady ŽSR konaného dňa 06.09.2007.
  (od: 12.10.2007)
Poverenie generálneho riaditeľa pre riaditeľa odštepného závodu ŽSR - Závodu protipožiarnej ochrany železníc Bratislava na výkon funkcie zo dňa 18.2.2008.
  (od: 25.06.2008)
Poverenie generálneho riaditeľa ŽSR pre riaditeľa odštepeného závodu ŽSR - Stredisko hospodárenia s majetkom Bratislava na výkon funkcie zo dňa 1.7.2008.
  (od: 16.07.2008)
Výpis zo záznamu zo 6. zasadnutia Správnej rady ŽSR konaného dňa 25.6.2009.
  (od: 16.07.2009)
Odvolací dekrét číslo 14098/2010/O510 zo dňa 16.07.2010. Menovací dektrét číslo 14100/2010/O510-1 zo dňa 16.07.2010.
  (od: 28.07.2010)
Výpis zo záznamu z mimoriadneho 8. zasadnutia Správnej rady ŽSR konaného dňa 12.10.2010. Odvolací dekrét číslo 17809/2010/OÚ/z.40906-M zo dňa 12.10.2010. Menovací dekrét číslo 17809/2010/OÚ/z.41279-M zo dňa 12.10.2010.
  (od: 21.10.2010)
Odvolací dekrét zo dňa 15.12.2010. Menovací dekrét zo dňa 15.12.2010. Poverenie zo dňa 20.12.2010
  (od: 02.02.2011)
Výpis zo zasadnutia správnej rady zo dňa 31.3.2011.
  (od: 16.04.2011)
Odvolací dekrét č. 09654/2011/O510 zo dňa 10.06.2011. Menovací dekrét č. 09727/2011/O510-1 zo dňa 10.06.2011.
  (od: 23.06.2011)
Výpis zo zasadnutia správnej rady zo dňa 25.05.2011.
  (od: 29.06.2011)
Odvolací dekrét č. 19136/2011/O510 zo dňa. 28.09.2011. Menovací dekrét č. 19137/2011/O510 zo dňa 28.09.2011.
  (od: 12.10.2011)
Odvolací dekrét č. 12164/2012/OÚ/z.23961-M zo dňa 25.04.2012. Menovací dekrét č. 12164/2012/OÚ/z.23962-M zo dňa 25.04.2012
  (od: 03.05.2012)
Rozhodnutie generálneho riaditeľstva o odvolaní riaditeľa odštepného závodu zo dňa 20.06.2012.
  (od: 12.07.2012)
Rozhodnutie generálneho riaditeľstva o vymenovaní riaditeľa odštepného závodu zo dňa 20.06.2012.
  (od: 12.07.2012)
Rozhodnutie generálneho riaditeľa zo dňa 13.08.2012.
  (od: 08.09.2012)
Výpis zo zasadnutia správnej rady zo dňa 14.09.2012.
  (od: 30.11.2012)
Výpis z 5. zasadnutia správnej rady zo dňa 30.05.2013.
  (od: 21.06.2013)
Výpis z 8. zasadnutia Správnej rady ŽSR
  (od: 04.11.2015)
Výpis zo 4. zasadnutia Správnej rady ŽSR zo dňa 03.05.2016
  (od: 10.05.2016)
Výpis zo 6. zasadnutia Správnej rady ŽSR konaného dňa 20.10.2016. Odvolací dekrét č. 22375/2016/D121-OÚ/66264-M zo dňa 02.11.2016. Menovací dekrét č. 22375/2016/D121-OÚ/66260-M zo dňa 02.11.2016.
  (od: 10.11.2016)
Výpis z 1. zasadnutia Správnej rady ŽSR zo dňa 26.01.2017.
  (od: 01.04.2017)
Rozhodnutie zriaďovateľa zo dňa 04.12.2018.
  (od: 02.03.2019)
Dátum aktualizácie údajov:  16.04.2021
Dátum výpisu:  19.04.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)