Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Vložka číslo:  282/B

Obchodné meno: 
Strojová a traktorová stanica, štátny podnik Rovinka
  (od: 18.09.1996 do: 14.10.1997)
Sídlo: 
Rovinka
  (od: 01.01.1991 do: 14.10.1997)
IČO: 
00 167 258
  (od: 01.01.1991)
Deň zápisu: 
01.01.1991
  (od: 01.01.1991)
Deň výmazu: 
15.10.1997
  (od: 10.10.1997)
Dôvod výmazu: 
dobrovoľný výmaz
  (od: 10.10.1997)
Právna forma: 
Štátny podnik
  (od: 01.01.1991)
Kmeňové imanie: 
259 686 000 Sk
  (od: 01.01.1991 do: 14.10.1997)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Tento štátny podnik bol založený zakladacou listinou Ministerstva poľnohospodárstva a výživy SSR č. 9899/1988/2-ORL zo dňa 20.12.1988 podľa § 18 Zák. č. 88/88 Zb. o štátnom podniku. Starý spis: Pš 31 Starý spis: Pš 885
  (od: 01.01.1991)
Doplnenie zakladateľskej listiny vydanej Ministerstvom poľnohospodárstva a výživy SSR č. 9899/1988-2-ORL zo dňa 20.12.1988 rozhodnutím Ministerstva pôdohospodár- stva SR zo dňa 20.11.1995 č. 13225/1995-420.
  (od: 15.02.1996)
Zmena zakladacej listiny - rozhodnutím Ministerstva pôdo- hospodárstva SR zo dňa 6.5.1996, č. 4854/1996-420.
  (od: 12.06.1996)
Rozhodnutím Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky číslo 18464/1995-420 zo dňa 20.12.1995, vyní- maná časť majetku - odštepný závod Prievidza v účtovnej hodnote podľa privatizačného projektu k 31.12.1994 v su- me 34 277 tis. Sk - podniku Strojová a traktorová stanica štátny podnik so sídlom v Rovinke, práva, povinnosti a zá- väzky, viažuce sa k tomuto majetku, okrem práv podľa § 16 zákona č. 92/1991 Zb. prechádzajú dňom 1. januára 1996 na Fond národného majetku SR. Fond národného majetku SR v súlade s rozhodnutím MSPNM SR č. 336 a privatizačným projektom dňom 1.1.1996 prevedie vynímanú časť majetku štátneho podni- ku Strojová a traktorová stanica, sídlo Rovinka so všetký- mi aktívami a pasívami, právami a záväzkami i neznámymi, vrátane práv a záväzkov z pracovno-právnych vzťahov okrem práv uvedených v § 16 zákona č. 92/1991 Zb. na Slovenský pozemkový fond, ktorý tým istým dňom v súla- lade s privatizačným projektom č. 724 naloží s týmto majet- kom nasledovne: - časť majektu - stará časť STS, Prievidza v účtovnej hod- note k 31.8.1995 16 659 tis. Sk so všetkými aktívami a pasívami, právami a záväzkami i neznámymi, vrátane práv a záväzkov z pracovno-právnych vzťahov okrem práv uvedených v § 16 zákona č. 92/1991 Zb. viažucimi sa k tomuto majetku predá víťazovi obchodnej verejnej súťa- že spoločnosti STS, spol. s r.o. so sídlom Prievidza, Poľ- nohospodárov 6, ktorá sa stáva právnym nástupcom k tej- to časti majetku - časť majetku - poľnohospodársko-výrobná činnosť, Prie- vidza v účtovnej hodnote k 31.8.1995 4 756 tis. Sk so všetkými aktívami a pasívami, právami a záväzkami i nez- námymi, vrátane práv a záväzkov z pracovno-právnych vzťahov okrem práv uvedených v § 16 zákona č. 92/1991 Zb. viažucimi sa k tomuto majetku - predá víťa- zovi obchodnej verejnej súťaže Združeniu Kovo-chemo, Prievidza (Polychem spol. s r.o. a Ján Gatial), ktoré sa stá- va právnym nástupcom k tejto časti majetku - časť majektu - nová hala, Prievidza v účtovnej hodnote k 31.8.1995 11 083 tis. Sk so všetkými aktívami a pasíva- mi, právami a záväzkami i neznámymi, vrátane práv a zá- väzkov z pracovno-právnych vzťahov okrem práv uvede- ných v § 16 zákona č. 92/1991 Zb. viažucimi sa k tomuto majetku - predá víťazovi obchodnej verejnej súťaže spo- ločnosti Hydrosaning, spol. s r.o.. Bojnice, ktorá sa stáva právnym nástupcom k tejto časti majetku. Rozhodnutím Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky číslo 79/1996-420 zo dňa 8.1.1996 - vynímaná časť majetku - odštepný závod Topoľčany, v účtovnej hodnote k 31.12.1994 32 831 tis. Sk - podniku Strojová a traktorová stanica štátny podnik so sídlom v Rovinke, prva, povinnosti a záväzky i neznáme, viažuce sa k to- muto majetku, okrem práv podľa § 16 zákona č. 92/1991 Zb. prechádzajú dňom 1. februára 1996 na Fond národné- ho majetku SR. Fond národného majetku SR v súlade s rozhodnutím MSPNM SR č. 337 dňom 1.2.1996 prevedie vynímanú časť majetku štátneho podniku Strojová a traktorová sta- nica, sídlo Rovinka so všetkými aktívami a pasívami, prá- vami a záväzkami i neznámymi, vrátane práv a záväzkov z pracovno-právnych vzťahov okrem práv uvedených v § 16 zákona č. 92/1991 Zb. na Slovenský pozemkový fond, ktorý tým istým dňom v súlade s privatizačným pro- jektom č. 726 naloží s týmto majetkom nasledovne: - časť majetku - I. výstup "starý areál", v účtovnej hodnote k 31.12.1994 7 324 tis. Sk so všetkými aktívami a pasíva- mi, právami a záväzkami, vrátane práv a záväzkov z pra- covno-právnych vzťahov okrem práv uvedených v § 16 zákona č. 92/1991 Zb. viažucimi sa k tomuto majetku - predá víťazovi obchodnej verejnej súťaže spoločnosti FANG s.r.o., M. Rázusa 6, 955 01 Topoľčany, ktorá sa stáva právnym nástupcom k tejto časti majetku - časť majetku - II. výstup "nový areál", v účtovnej hodno- te k 31.12.1994 25 507 tis. Sk so všetkými aktívami a pa- sívami, právami a záväzkami, vrátane práv a záväzkov z pracovno-právnych vzťahov okrem práv uvedených v § 16 zákona č. 92/1991 Zb. viažucimi sa k tomuto ma- jetku - predá víťazovi obchodnej verejnej súťaže Hydraulik Management Company s.r.o., Narcisová 2200, 955 01 To- poľčany, ktorá sa stáva právnym nástupcom k tejto časti majetku.
  (od: 16.09.1996)
V súlade s rozhodnutiami Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 9501/1996-420 zo dňa 8.11.1996, č. 9963/1996-420 zo dňa 26.11.1996, č. 9472/1996-420 zo dňa 8.11.1996, č. 9503/1996-420 zo dňa 8.11.1996 a č. 10315/1996-420 zo dňa 12.12.1996, ktorými boli v sú- lade s rozhodnutiami Prezídia Fondu národného majetku SR č. 226/Z/ z 4.9.1996, č. 533/Z/1996 z 7.11.1996, č. 581/1996 z 20.9.1996, č. 577/1996 z 12.9.1996 a č. 688/1996 z 24.10.1996 vyňatý majetok, práva, povinosti a záväzky i neznáme, viažuce sa k tomuto majetku, okrem práv podľa § 16 zákona č. 92/1991 Zb. uvedených od- štepných závodov z majetku štátneho podniku Strojová a traktorová stanica sídlo Rovinak. Právnymi nástupcami k majetku zrušených odštepných závodov sa stali: o.z. Považská Bystrica - A PART, s.r.o., sídlo Považská Bystrica, Považské Podhradie 1251 o.z. Banská Bystrica - Kremnička - AGROHRON JASENIE s.r.o., sídlo 967 75 Jasenie o.z. Spišská Nová Ves - Strojspiš, spol. s r.o., sídlo Rasti- slavova 12, 071 01 Michalovce o.z. Rožňava - AGROTRADE GROUP AT GEMER, s.r.o. sídlo Štefánikova 71, Rožňava
  (od: 15.05.1997)
Rozhodnutie Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 5464/1997-420 zo dňa 11.9.1997 vydané podľa ust. §§ 14 a 15 Zák č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov, ktorý bol dňom 1.10.1997 zrušený štátny podnik so sídlom v Rovinke, a to bez likvidácie rozdelením na: Strojová a traktorová stanica - P, štátny podnik, sídlo Rovinka 324 a Poľnostroje, štátny podnik, so sídlom Nové Zámky. Všetok majetok, práva a povinnosti zanikajúceho štátne- ho podniku prechádzajú na novovzniknuté subjekty Stro- jová a traktorová stanica - P, Rovinka a Poľnostroje, No- vé Zámky, ktoré sa stávajú nástupcom zrušeného štátne- ho podniku, v rozsahu prislúchajúcom majetku vymedze- nom v delimitačnom protokole. Kmeňové imanie zanikajúceho štátneho podniku, prechá- dzajúce na nové štátne podniky bolo zistené na základe východiskovej sústavy, zostavenej k 1.9.1997. Delimitačný protokol o odvolaní a prevzatí vecí, pohľadá- vok a záväzkov Strojovej a traktorovej stanice, štátny podnik, Rovinka 324 zo dňa 2.10.1997 uzavretý na zákla- de rozhodnutia Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 5464/1997-420 zo dňa 11.9.1997 o rozdelení štátneho podniku Strojová a traktorová stanica so sídlom v Rovin- ke, IČO: 00 167 258. Písomný súhlas Daňového úradu Senec s výmazom zo dňa 29.9.1997 pod č.j. 609/230/1997. V y m a z u j e s a : Strojová a traktorová stanica, štátny podnik Rovinka, so sídlom v Rovinke, IČO: 00 167 258 zapísaný do obchod- ného registra dňa 1.1.1991 v odd. Pš, vo vložke č. 885/B, z obchodného registra v celom rozsahu.
  (od: 15.10.1997)
Dátum aktualizácie údajov:  25.11.2021
Dátum výpisu:  29.11.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)