Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  335/B

Obchodné meno: 
OTP Banka Slovensko, a.s.
  (od: 15.07.2002)
Sídlo: 
Štúrova 5
Bratislava 813 54
  (od: 23.01.1998)
IČO: 
31 318 916
  (od: 27.02.1992)
Deň zápisu: 
27.02.1992
  (od: 27.02.1992)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 27.02.1992)
Predmet činnosti: 
prijímanie vkladov
  (od: 30.04.2008)
poskytovanie úverov
  (od: 30.04.2008)
tuzemské prevody peňažných prostriedkov a cezhraničné prevody peňažných prostriedkov (platobný styk a zúčtovanie)
  (od: 30.04.2008)
poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch") v rozsahu uvedenom v bodoch 19. až 28. a investovanie do cenných papierov na vlastný účet
  (od: 30.04.2008)
obchodovanie na vlastný účet a) s finančnými nástrojmi peňažného trhu v eurách a v cudzej mene, so zlatom, vrátane zmenárenskej činnosti, b) s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v eurách a v cudzej mene, c) s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, zberateľskými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
  (od: 16.08.2014)
správa pohľadávok klienta na jeho účet vrátane súvisiaceho poradenstva
  (od: 30.04.2008)
finančný lízing
  (od: 30.04.2008)
poskytovanie záruk, otváranie a potvrdzovanie akreditívov
  (od: 30.04.2008)
vydávanie a správa elektronických peňazí
  (od: 14.03.2014)
poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania
  (od: 30.04.2008)
vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb
  (od: 30.04.2008)
finančné sprostredkovanie
  (od: 30.04.2008)
uloženie vecí
  (od: 30.04.2008)
prenájom bezpečnostných schránok
  (od: 30.04.2008)
poskytovanie bankových informácií
  (od: 30.04.2008)
funkcia depozitára
  (od: 30.04.2008)
spracúvanie bankoviek, mincí, pamätných bankoviek a pamätných mincí
  (od: 30.04.2008)
prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d) swapy týkajúce sa úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti
  (od: 30.04.2008)
vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, d) swapy týkajúce sa úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti
  (od: 14.03.2014)
obchodovanie na vlastný účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, d) futures a forwardy týkajúce sa mien, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, e) swapy, týkajúce sa úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti
  (od: 23.04.2014)
investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere b) nástroje peňažného trhu c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania
  (od: 23.04.2014)
upisovanie a umiestňovanie finančných nástrojov na základe pevného záväzku vo vzťahu k prevoditeľným cenným papierom
  (od: 14.03.2014)
umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania
  (od: 23.04.2014)
úschova podielových listov alebo cenných papierov vydaných zahraničnými subjektami kolektívneho investovania a správa prevoditeľných cenných papierov na účet klienta, okrem držiteľskej správy, a súvisiace služby, najmä správa peňažných prostriedkov a finančných zábezpek, vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere b) nástroje peňažného trhu c) cenné papiere alebo majetkové účasti subjektov kolektívneho investovania
  (od: 14.10.2020)
vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tie spojené s poskytovaním investičných služieb
  (od: 23.04.2014)
vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s finančnými nástrojmi
  (od: 14.03.2014)
služby spojené s upisovaním finančných nástrojov
  (od: 14.03.2014)
finančné sprostredkovanie podľa zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako viazaný finančný agent v sektore poistenia alebo zaistenia, v sektore poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov a v sektore prijímania vkladov, v sektore dôchodkového sporenia a v sektore doplnkového dôchodkového sporenia
  (od: 14.10.2020)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 10.05.2000)
Ing. Zita Zemková - predseda
Mierová 66
Bratislava 821 05
Vznik funkcie: 16.08.2018
  (od: 16.08.2018)
JUDr. Ľuboš Ondrejko - Člen predstavenstva
Liptovská 1226/13
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09
Vznik funkcie: 27.11.2020
  (od: 17.12.2020)
Ing. Juraj Ebringer - Člen predstavenstva
Eisnerova 6968/6
Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 841 07
Vznik funkcie: 27.11.2020
  (od: 17.12.2020)
Ing. Marcela Výbohová - Člen predstavenstva
Studenohorská 2061/19
Bratislava - mestská časť Lamač 841 03
Vznik funkcie: 14.06.2021
  (od: 10.07.2021)
Konanie menom spoločnosti: 
Spoločnosť zastupuje predstavenstvo. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva.
  (od: 10.05.2000)
Základné imanie: 
126 590 711,84 EUR Rozsah splatenia: 126 590 711,84 EUR
  (od: 06.02.2019)
Akcie: 
Počet: 11503458
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 3,98 EUR
  (od: 29.05.2009)
Počet: 570
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 39 832,7 EUR
  (od: 29.05.2009)
Počet: 58102310
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 EUR
  (od: 06.02.2019)
Akcionár: 
KBC Bank NV
Havenlaan 2
Brusel B-1080
Belgické kráľovstvo
  (od: 22.06.2021)
Dozorná rada: 
Ing. Mgr. Attila Angyal
Bagarova 8
Bratislava 841 01
Vznik funkcie: 24.10.2017
  (od: 06.02.2018)
Ing. Jaroslav Hora
Kvetná 7/864
Dunajská Lužná 900 42
Vznik funkcie: 13.12.2018
  (od: 06.02.2019)
Ing. Angelika Mikócziová
Eliášovce 815
Nový Život 930 38
Vznik funkcie: 25.04.2019
  (od: 07.08.2019)
Ing. Daniel Kollár
Suchá 12054/25B
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
Vznik funkcie: 19.01.2021
  (od: 06.02.2021)
Ing. Branislav Straka , PhD.
Drotárska cesta 6171/104
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 02
Vznik funkcie: 19.01.2021
  (od: 06.02.2021)
Evert Albert R. Vandenbussche
Fialkové údolie 8
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 01
Vznik funkcie: 19.01.2021
  (od: 06.02.2021)
Ing. Marek Loula
Klímova 337/6
Praha 150 00
Česká republika
Vznik funkcie: 03.05.2021
  (od: 10.06.2021)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Valné zhromaždenie akcionárov dňa 23.3.1993 odsúhlasilo zmeny stanov akciovej spoločnosti. Stary spis: Sa 632
  (od: 29.06.1993)
Zvýšenie základného imania v súlade s uznesením predstavenstva a.s., zapísaná notárskou zápisnicou dňa 31.8.1993.
  (od: 22.12.1993)
Mimoriadne valné zhromaždenie konané dňa 21.2.1994, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 13/94, Nz 13/94 schválilo personálne zmeny v dozornej rade.
  (od: 03.10.1994)
Zmena stanov schválení valným zhromaždením konaným dňa 28.4.1994, ktorého priebeh bol schválený notárskou zápisnicou N 24/94, Nz 23/94.
  (od: 06.10.1994)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 12.12.1994.
  (od: 28.02.1995)
Nátárska zápisnica N 41/95, Nz 40/95 napísaná dňa 3.5.1995 notárom JUDr.Jurajom Jenisom osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola odsúhlasená zmena stanov a personálne zmeny v dozornej rade.
  (od: 21.06.1995)
Zápisnica č. 5/95 zo zasadnutia Dozornej rady IRB a.s. zo dňa 26.07.1995.
  (od: 11.08.1995)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 8.8.1996, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 70/96, Nz 63/96 napísanej dňa 8.8.1996 notárom JUDr.Jenisom bola schválená zmena stanov z členov dozornej rady.
  (od: 28.11.1996)
Zápisnica č. 1/97 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 22.1.1997.
  (od: 30.01.1997)
Zápisnica č. 1 zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 15.1.1997
  (od: 10.02.1997)
Zápisnica zo zasadnutia Ústrednej volebnej komisie konanej dňa 17.3.1997.
  (od: 26.03.1997)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 21.5.1997. Zápisnica č. 5/97 z mimoriadneho zasadnutia dozornej rady konaného dňa 21.5.1997.
  (od: 19.08.1997)
Národná banka Slovenska svojím rozhodnutím č. UBD-2194/1997 zo dňa 19.12.1997, ktoré bolo ihneď doručené, zaviedla dňom 19.12.1997 nútenú správu v Investičnej a rozvojovej banke a.s., Štúrova 5, 818 55 Bratislava. Národná banka Slovenska svojím rozhodnutím č. UBD-2195/1997 zo dňa 19.12.1997, ktoré bolo ihneď doručené, vymenovala Ing. Júliusa Chovanca, bytom Jašíkova 19, 821 03 Bratisla- va, č. preukazu totožnosti SD 694 087, r.č. za správcu nútenej správy v Investičnej a rozvojovej banke a.s., Štúrova 5, 818 55 Bratislava.
  (od: 22.12.1997)
Členovia predstavenstva Investičnej a rozvojovej banky, a.s. odstúpili z fukcií spôsobom určenými stanovami spoločnosti, a to s účinnosťou k nasledujúcim termínom: Ing. František Orolín, r.č. , bytom Nad tehelňou 2220/18, Trenčín ku dňu 1.7.1997,Ing. Vojtech Vranay,r.č. bytom Bulharská č. 8, Košice ku dňu 27.11. 1997, Ing. Ján Lazár, r.č. , bytom Moldavská 5, Košice ku dňu 30.12.1997, Ing. Ján Gánovský, r.č. , bytom Mlynská 30, Gerlachov ku dňu 29.12.1997 a Ing. Vladimír Turzák, r.č. , bytom Kotayho 21, Košice, ku dňu 22.12.1997. Národná banka Slovenska rozhodnutím č. UBD-88/1998 z 15. januára 1998, odvolala s účinnosťou od 16. januára 1998 Ing. Júliusa Chovanca, bytom Jašíkova 19, 821 03 Bratislava, č. preukazu totožnosti SD 694 087, r.č. z funkcie správcu pre výkon nútenej správy v Investičnej a rozvojovej banke, a.s.,Štúrova ul. 5, 813 54 Bratislava. Národná banka Slovenska rozhodnutím č. UBD-89/1998 z 15. januára 1998 vymenovala s účinnosťou od 16. januára 1998 Ing. Dušana Krkošku, bytom Jašíkova 8, 827 61 Bratislava, č. preukazu totožnosti 246 126 BB, r.č. , za správcu pre výkon nútenej správy v Investičnej a rozvojovej banke, a.s., Štúrova ul. 5, 813 54 Bratislava.
  (od: 23.01.1998)
Notárska zápisnica N 243/98, Nz 233/98 spísaná dňa 29.4.1998 JUDr. Ivanom Mačákom osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia konaného dňa 29.4.1998 na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania a zmena stanov. Notárska zápisnica N 411/98, Nz 399/98 spísaná dňa 26.6.1998 notárom JUDr. Ivanom Macákom, osvedčujúca konanie riadného valného zhromaždenia konaného dňa 26.6.1998, na ktorom bola schválená zmena stanov v čl. III ods. 1, 3 a čl. XIV ods. 4
  (od: 19.06.1998)
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. UBD-229/1999 zo 4. februára 1999 o odvolaní správcu pre výkon nútenej správy. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. UBD-230/1999 z 4. februára 1999 o vymenovaní Ing. Vladimíra Hromého za správcu pre výkon nútenej správy.
  (od: 10.02.1999)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 23.7.1999. Zmena stanov a zvýšenie základného imania odsúhlasené na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 30.7.1999, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 628/99, Nz 584/9 spísanou notárom JUDr Ivanom Macákom. V súlade s § 29 ods. 1 zák.č. 21/1992 o bankách v znení neskorších predpisov sa dozorná rada ujme výkonu funkcie až po skončení nútenej správy.
  (od: 10.08.1999)
Mimoriadne valné zhromaždenie akcionárov Investičnej a rozvojovej banky a.s. na zasadnutí dňa 8. septembra 1999 rozhodlo o znížení základného imania a o zmene stanov v čl. III.ods.1,3 a čl.VII. ods.4. Priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 720/99, Nz 670/99 dňa 8.9.1999. Základné imanie sa znižuje na výšku 504 600 000,-Sk.
  (od: 23.09.1999)
Národná banka Slovenska svojím rozhodnutím č.: UBD-2630/1999 zo dňa 15. decembra 1999, skončila týmto dňom nútenú správu v Investičnej a rozvojovej banke a.s., Štúrova 5, 813 54 Bratislava, ktorá bola zavedená rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. UBD-2194/1997 dňom 19. decembra 1997.
  (od: 10.05.2000)
Zápisnica č. 5/00 z mimoriadneho zasadania Dozornej rady zo dňa 18.4.2000 na ktorom bol zvolený nový člen predstavenstva. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.11.2000.
  (od: 12.02.2001)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 595/00, Nz 571/00 zo dňa 4.8.2000 na ktorom bola odsúhlasená zmena stanov.
  (od: 07.06.2001)
Rozhodnutie Úseku bankového dohľadu NBS č.: UBD-1001/1-2001 zo dňa 18.6.2001 o znížení základného imania IRB, a.s. o sumu 7 656 000 000 Sk zodpovedajúcu strate z hospodárenia k 31. decembru 2000 po jej zúčtovaní s príslušnými rezervnými fondami IRB, a.s. v zmysle § 26 ods. 1 písm. b/ bod 8 Zák. č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov. Základné imanie sa znižuje zo sumy 8 700 000 000 Sk na sumu 1 044 000 000 Sk a to znížením menovitej hodnoty všetkých akcií IRB, a.s. nasledovne: - menovitá hodnota každej akcie emisie ISIN SK 111 000 1452 série 01-06 v počte 3 000 000 000 ks zaknihovaných akcií /hodnota emisie 3 000 000 000 Sk/ sa znižuje z 1000 Sk na 120 Sk a - menovitá hodnota každej akcie emisie IČE 88099 0000 510 v počte 570 zaknihovaných akcií /hodnota emisie 5 700 000 000 Sk/ sa znižuje z 10 000 000 Sk na 1 200 000 Sk.
  (od: 02.07.2001)
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia dozornej rady zo dňa 23.5.2001 a dňa 29.5.2001. Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia predstavenstva zo dňa 23.5.2001.
  (od: 03.09.2001)
Zápisnica zo zasadnutí dozornej rady , ktoré sa konali v dňoch 21.10.2001,16.1.2002, 13.2.2002.
  (od: 15.03.2002)
Zápisnica č. 4/02 zo zasadnutia dozornej rady, ktoré sa konalo 4. 4. 2002.
  (od: 28.05.2002)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č.N 2389/2002 zo dňa 20.5.2002. Zápisnica č. N 5/02 zo dňa 22.5.2002 z mimoriadneho zasadania dozornej rady. Zápisnica č. 32/02 zo dňa 11.6.2002 zo zasadnutia predstavenstva. JUDr. Juraj Wertlen, deň zániku funkcie: 13.5.2002 Ing. Peter Turinič, deň zániku funkcie: 13.5.2002 Ing.Jozef Kohút, deň zániku funkcie:13.5.2002 Imre Makai, deň zániku funkcie: 8.7.2002 Zmena obchodného mena je účinná dňom 1.8.2002.
  (od: 15.07.2002)
Zápisnica č. 14/02 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 14. 8. 2002. Notárska zápisnica č. Nz 664/2002 zo dňa 9. 9. 2002, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 14. 8. 2002, na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (od: 20.11.2002)
Oznámenie o vzdaní sa funkcie člena dozornej rady zo dňa 6. 3. 2003. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 9. 4. 2003. Notárska zápisnica N 1318/03, Nz 33485/03 spísaná dňa 5. 5. 2003 notárom JUDr. Vlhom osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 10. 4. 2003, na ktorom bolo rozhodnuté o zmene v orgánoch spoločnosti, zmene stanov. Funkcia člena dozornej rady A. Michnaia sa končí dňom 9. 4. 2003. Funkcia člena dozornej rady Ing. V. Dvořáčeka sa končí dňom 10. 4. 2003.
  (od: 16.09.2003)
Zápisnica z voľby dozornej rady zamestnancami zo dňa 27.8.2003, zápisnica dozornej rady zo dňa 4.9.2003.
  (od: 28.11.2003)
Výpis uznesenia dozornej rady zo dňa 28.12.2004 zo zasadnutia dozornej rady dňa 02.12.2004.
  (od: 12.01.2005)
Notárska zápisnica N 82/2005, Nz 20838/2005, NCRls 20621/2005 zo dňa 11.05.2005 napísaná notárom Mgr. Tomášom Leškovským z valného zhromaždenia konaného dňa 18.04.2005.
  (od: 09.06.2005)
Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady zo dňa 09.06.2005,
  (od: 29.07.2005)
Zápisnica č. 23/06 z mimoriadneho zasadnutia dozornej rady zo dňa 25.1.2006. Ing. Zita Zemková vznik funkcie člena predstavenstva : 14.8.2002. Ernő Kelecsényi vznik funkcie člena predstavenstva : 14.8.2002.
  (od: 02.03.2006)
Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady spoločnosti zo dňa 29.06.2006.
  (od: 26.07.2006)
Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady spoločnosti zo dňa 21.09.2006.
  (od: 27.10.2006)
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 16.10.2006 pod č. 32Exre/1985/2005 súd začal konanie o dosiahnutie zhody zápisu údajov do obchodného registra.
  (od: 11.01.2007)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 05.04.2007 spísané vo forme notárskej zápisnice N 1908/2007, Nz 16492/2007 dňa 30.04.2007.
  (od: 11.05.2007)
Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady spoločnosti zo dňa 29.03.2007.
  (od: 25.05.2007)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 12.12.2007.
  (od: 15.01.2008)
Na základe rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. OPK-3746/1-2008 zo dňa 27.3.2008 sa mení OTP Banke Slovensko, a.s. bankové povolenie udelené rozhodnutím Národnej banky Slovenska č.UBD-1515/1996 zo dňa 19.8.1996 v spojitosti s rozhodnutiami č. UBD-1380-1/2001 zo dňa 11.10.2001, č. UBD-848-2/2002 zo dňa 22.7.2002 a č. UBD-401/2005 zo dňa 14.3.2005 a rozhodnutím Úradu pre finančný trh č. GRUFT-019/2003/OCP 21.2.2003 v spojitosti s rozhodnutiami GRUFT-034/2003/OCP zo dňa 1.7.2003 a č. UBD-3053/2006-PLP zo dňa 7.12.2006. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. OPK-3746/1-2008 nadobudlo právoplatnosť dňa 18.4.2008.
  (od: 30.04.2008)
Notárska zápisnica N 1698/2008, Nz 15918/2008 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 27.3.2008.
  (od: 27.05.2008)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady č. 42/08 zo dňa 16.5.2008.
  (od: 19.06.2008)
Zápisnica z dozornej rady č. 54/2008 zo dňa 30.6.2008.
  (od: 25.07.2008)
Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady zo dňa 30.10.2008.
  (od: 06.12.2008)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 29.01.2009.
  (od: 05.06.2009)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 25.01.2010.
  (od: 02.03.2010)
Zápisnoca z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 19.4.2010 (N 438/2010, Nz 13162/2010, NCRIs 13387/2010).
  (od: 28.04.2010)
Zápisnica č. 11/2010 o rozhodnutí dozornej rady dňa 29.04.2010.
  (od: 27.05.2010)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 20.05.2010.
  (od: 15.06.2010)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 9.7.2010. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 9.7.2010.
  (od: 15.08.2010)
Zápisnica z voľby členov dozornej rady zo dňa 11.10.2010 v znení dodatku č.1 zo dňa 30.11.2010
  (od: 15.12.2010)
Notárska zápisnica č. N 261/2011, Nz 14774/2011, NCRls 15148/2011 zo dňa 26.04.2011.
  (od: 17.05.2011)
Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady zo dňa 22.09.2011
  (od: 26.10.2011)
Zápisnica o priebehu časti zasadnutia predstavenstva dňa 25.10.2011 spísaná vo forme notárskej zápisnice č. N 1/2012, Nz 44/2012, NCRls 44/2012 dňa 02.01.2012.
  (od: 10.01.2012)
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia dozornej rady zo dňa 12.4.2012, notárska zápisnica N 1156/2012 Nz 14197/2012 zo dňa 23.4.2012, zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 12.4.2012
  (od: 18.05.2012)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady spoločnosti zo dňa 11.10.2012.
  (od: 13.11.2012)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady spoločnosti zo dňa 17.12.2012.
  (od: 18.01.2013)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 12.04.2013.
  (od: 14.06.2013)
Zápisnica o priebehu a výsledkoch volieb členov dozornej rady zo dňa 22.10.2013.
  (od: 29.10.2013)
Valné zhromaždenie 12.4.2012 poverilo predstavenstvo zvýšiť základné imanie spoločnosti do celkovej výšky 157 246 035,84 EUR. Poverenie je udelené na 5 rokov. Predstavenstvo môže rozhodnúť o zvýšení základného imania aj opakovane.
  (od: 14.03.2014)
Notárska zápisnica č. N 252/2014, Nz 14432/2014 zo dňa 14.04.2014 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 10.04.2014.
  (od: 03.05.2014)
Zápisnica zo zadadnutia dozornej rady zo dňa 22.05.2014.
  (od: 16.08.2014)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva 12.09.2014
  (od: 27.11.2014)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 13.04.2013.
  (od: 12.05.2015)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 13.04.2015.
  (od: 09.06.2015)
Výpis zo zápisnice zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 24.09.2015.
  (od: 16.10.2015)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 07.04.2016 spísaná vo forme notárskej zápisnice č. N 189/2016, Nz 12968/2016, NCRls 13382/2016 dňa 14.04.2016.
  (od: 20.04.2016)
Zápisnica č.17/16 zo zasadnutia Dozornej rady 15.12.2016
  (od: 24.01.2017)
Predchádzajúci súhlas NBS z 20.12.2016 na zvolenie Dr. Sándora Patyiho
  (od: 24.01.2017)
Osvedčenie o priebehu riadneho valného zhromaždenia zo dňa 10.04.2017.
  (od: 05.05.2017)
Zápis rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti OTP Banka Slovensko, a.s., so sídlom Štúrova 5, Bratislava 813 54, Slovenská republika, IČO: 31 318 916, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č. 335/B (ďalej len „OTP Banka Slovensko, a.s.“) zo dňa 27.04.2021 v zmysle § 118i ods. 6 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) o prechode akcií všetkých zostávajúcich akcionárov na spoločnosť KBC Bank NV so sídlom Havenlaan 2 (Avenue du Port 2), B-1080 Brusel, Belgické kráľovstvo, zapísanú v registri právnických osôb pod číslom 0462.920.226 ako navrhovateľa (ďalej len „KBC Bank NV“): Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti OTP Banka Slovensko, a.s. schvaľuje prechod akcií všetkých zostávajúcich akcionárov spoločnosti OTP Banka Slovensko, a.s. na spoločnosť KBC Bank NV v rámci uplatnenia práva výkupu spoločnosťou KBC Bank NV ako navrhovateľom za protiplnenie za akcie cieľovej spoločnosti OTP Banka Slovensko, a.s. poskytnuté v peniazoch vo výške 3,70 EUR za každú akciu v menovitej hodnote 3,98 EUR a vo výške 0,93 EUR za každú akciu v menovitej hodnote 1,00 EUR, a to v súlade s Podmienkami uplatnenia práva výkupu schválenými spoločnosťou KBC Bank NV zo dňa 23.02.2021 a v zmysle Rozhodnutia Národnej banky Slovenska zo dňa 11.03.2021 o udelení predchádzajúceho súhlasu spoločnosti KBC Bank NV s týmto uplatnením práva výkupu. Prechod akcií všetkých zostávajúcich akcionárov spoločnosti OTP Banka Slovensko, a.s. na spoločnosť KBC Bank NV sa vzťahuje na 85 399 kusov akcií registrovaných pod číslom ISIN SK1110001452, 15 890 kusov akcií registrovaných pod číslom ISIN SK1110004613, 13 197 kusov akcií registrovaných pod číslom ISIN SK1110016559, 21 804 kusov akcií registrovaných pod číslom ISIN SK1110017532, 26 402 kusov akcií registrovaných pod číslom ISIN SK1110019850 a 10 203 kusov akcií registrovaných pod číslom ISIN SK1110020684.
  (od: 08.05.2021)
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (od: 01.10.2021)
Dátum aktualizácie údajov:  23.09.2021
Dátum výpisu:  26.09.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)