Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  335/B

Obchodné meno: 
OTP Banka Slovensko, a.s.
  (od: 15.07.2002 do: 30.09.2021)
Investičná a rozvojová banka a.s.
  (od: 23.01.1998 do: 14.07.2002)
Investičná a rozvojová banka a.s. v nútenej správe
  (od: 22.12.1997 do: 22.01.1998)
Investičná a rozvojová banka a. s.
  (od: 27.02.1992 do: 21.12.1997)
Sídlo: 
Štúrova 5
Bratislava 813 54
  (od: 23.01.1998 do: 30.09.2021)
Štúrová 5
Bratislava 818 55
  (od: 27.02.1992 do: 22.01.1998)
IČO: 
31 318 916
  (od: 27.02.1992)
Deň zápisu: 
27.02.1992
  (od: 27.02.1992)
Deň výmazu: 
01.10.2021
  (od: 01.10.2021)
Dôvod výmazu: 
dobrovoľný výmaz
  (od: 01.10.2021)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 27.02.1992)
Predmet podnikania (činnosti): 
Predmetom podnikania spoločnosti sú všetky bankové činnosti a služby vymedzené všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä zákonom o bankách, prípadne povoleniami a súhlasmi ŠBČS, ak sa k niektorým činnostiam vyžadujú. Pôjde najmä o tieto činnosti:
  (od: 27.02.1992 do: 28.06.1993)
prijímanie vkladov od právnických a fyzických osôb, nadácií a fondov
  (od: 27.02.1992 do: 28.06.1993)
poskytovanie úverov a bankových záruk právnických a fyzických osobám z vlastných a zverených prostriedkov
  (od: 27.02.1992 do: 28.06.1993)
vykonávanie pokladničnej a zmenárenskej činnosti
  (od: 27.02.1992 do: 28.06.1993)
nákup a predaj šekov a zmeniek
  (od: 27.02.1992 do: 28.06.1993)
obchodovanie s cennými papiermi na burze a na dočasnom sekundárnom trhu cenných papierov
  (od: 27.02.1992 do: 28.06.1993)
vydávanie záložných listov, obligácií, akcií a iných cenných papierov
  (od: 27.02.1992 do: 28.06.1993)
kapitálová spoluúčasť na iných podnikateľských subjektoch
  (od: 27.02.1992 do: 28.06.1993)
poisťovacia činnosť
  (od: 27.02.1992 do: 28.06.1993)
medzinárodné obchodné, finančné a devízové operácie
  (od: 27.02.1992 do: 28.06.1993)
zabezpečovanie dovozu kapitálu, arbitrážne operácie - dealing, swapy, forfaiting, zahraničná banková záruka
  (od: 27.02.1992 do: 28.06.1993)
obchod s tuzemskými a devízovými prostriedkami, vzťahy so zahraničnými bankami a platobný styk s nimi /akreditívy, dokumentárne inkaso a pod./
  (od: 27.02.1992 do: 28.06.1993)
zabezpečovanie platobného a zúčtovacieho styku vrátane zahraničných operácií
  (od: 27.02.1992 do: 28.06.1993)
bankový marketing, služby v oblasti propagácie a informatiky
  (od: 27.02.1992 do: 28.06.1993)
uvoľňovanie prostriedkov štátnych rozpočtov, štátnych a iných fondov podľa zásad stanovených príslušným ministerstvom financií alebo správcom fondu a kontrola hospodárnosti a účelovosti ich využitia
  (od: 27.02.1992 do: 28.06.1993)
komplexná poradenská činnosť v oblasti podnikania, privatizácie, finančnej, obchodnej, informačnej, sprostredkovateľskej, akvizičnej, investičnej a zakladateľskej činnosti
  (od: 27.02.1992 do: 28.06.1993)
spracovanie finančných privatizačných projektov
  (od: 27.02.1992 do: 28.06.1993)
zabezpečovanie leasingových operácií
  (od: 27.02.1992 do: 28.06.1993)
úschova a správa cenných papierov a správa cenných papierov a správa majetku klientov
  (od: 27.02.1992 do: 28.06.1993)
prenajímanie bezpečnostných schránok /sejfov/
  (od: 27.02.1992 do: 28.06.1993)
sprostredkovanie zahraničného partnera na podnikanie, financovanie a úverovanie tuzemských klientov
  (od: 27.02.1992 do: 28.06.1993)
obstarávanie zakladateľského, rizikového a rozvojového kapitálu
  (od: 27.02.1992 do: 28.06.1993)
výkon funkcie depozitára investičného fondu
  (od: 27.02.1992 do: 28.06.1993)
poskytovanie bankových informácií
  (od: 27.02.1992 do: 28.06.1993)
zakladanie nových spoločností, hlavne bánk, investičných fondov a iných finančných spoločností
  (od: 27.02.1992 do: 28.06.1993)
ďalšie bankové činnosti a služby
  (od: 27.02.1992 do: 28.06.1993)
prijímanie vkladov od verejnosti
  (od: 29.06.1993 do: 27.11.1996)
poskytovanie úverov
  (od: 29.06.1993 do: 27.11.1996)
investovanie do cenných papierov na vlastný účet
  (od: 29.06.1993 do: 27.11.1996)
finančný prenájom /finančný leasing/
  (od: 29.06.1993 do: 27.11.1996)
platobný styk a zúčtovanie
  (od: 29.06.1993 do: 27.11.1996)
vydávanie platobných prostriedkov, napríklad platobných kariet, cestovných šekov
  (od: 29.06.1993 do: 27.11.1996)
poskytovanie záruk
  (od: 29.06.1993 do: 27.11.1996)
otváranie akreditívov
  (od: 29.06.1993 do: 27.11.1996)
obstarávanie inkasa
  (od: 29.06.1993 do: 27.11.1996)
obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta
  (od: 29.06.1993 do: 27.11.1996)
1. s devízovými hodnotami
  (od: 29.06.1993 do: 27.11.1996)
2. v oblasti terminovaných obchodov /futures/ a opcií /options/ vrátane krurzových a úrokových obchodov
  (od: 29.06.1993 do: 27.11.1996)
3. s prevoditeľnými cennými papiermi
  (od: 29.06.1993 do: 27.11.1996)
účasť na vydávaní akcií a poskytovanie súvisiacich služieb
  (od: 29.06.1993 do: 27.11.1996)
finančné maklérstvo
  (od: 29.06.1993 do: 27.11.1996)
poskytovanie porád vo veciach podnikania
  (od: 29.06.1993 do: 27.11.1996)
obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet vrátane poradenstva /portfolio manegment/
  (od: 29.06.1993 do: 27.11.1996)
uloženie a správa papierov alebo iných hodnôt
  (od: 29.06.1993 do: 27.11.1996)
výkon funkcie depozitára investičného fondu
  (od: 29.06.1993 do: 27.11.1996)
zmenárenská činnosť
  (od: 29.06.1993 do: 27.11.1996)
poskytovanie bankových informácií
  (od: 29.06.1993 do: 27.11.1996)
prenájom bezpečnostných stránok
  (od: 29.06.1993 do: 27.11.1996)
predmetom podnikania spoločnosti sú všetky bankové činnosti a služby vymedzené všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä zákonom o bankách, prípadne povoleniami a súhlasmi Národnej banky Slovenska /ďalej len "NBS"/, ak sa k niektorým činnostiam vyžadujú
  (od: 29.06.1993 do: 27.11.1996)
prijímanie vkladov
  (od: 28.11.1996 do: 08.06.2005)
poskytovanie úverov
  (od: 28.11.1996 do: 08.06.2005)
investovanie do cenných papierov na vlastný účet
  (od: 28.11.1996 do: 08.06.2005)
finančný prenájom /finančný leasing/
  (od: 28.11.1996 do: 08.06.2005)
platobný styk a zúčtovanie
  (od: 28.11.1996 do: 08.06.2005)
vydávanie a správa platobných prostriedkov napr. platobných kariet, cestovných šekov
  (od: 28.11.1996 do: 08.06.2005)
poskytovanie záruk
  (od: 28.11.1996 do: 08.06.2005)
otváranie akreditívov
  (od: 28.11.1996 do: 08.06.2005)
obstarávanie inkasa
  (od: 28.11.1996 do: 08.06.2005)
obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta
  (od: 28.11.1996 do: 08.06.2005)
1. s devízovými hodnotami
  (od: 28.11.1996 do: 08.06.2005)
2. v oblasti termínovaných obchodov /futures/ a opcií /options/ včítane kurzových a úrokových obchodov
  (od: 28.11.1996 do: 08.06.2005)
3. s prevoditeľnými cennými papiermi
  (od: 28.11.1996 do: 08.06.2005)
4. so zlatými a striebornými mincami
  (od: 28.11.1996 do: 14.03.2002)
účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie suvisiacich služieb
  (od: 28.11.1996 do: 08.06.2005)
finančné maklérstvo
  (od: 28.11.1996 do: 14.03.2002)
poskytovanie poradenských služieb vo veciach podnikania
  (od: 28.11.1996 do: 08.06.2005)
obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet včítane poradenstva /portfolio management/
  (od: 28.11.1996 do: 08.06.2005)
uloženie a správa cenných papierov alebo iných hodnôt
  (od: 28.11.1996 do: 08.06.2005)
výkon funkcie depozitára podľa osobitného predpisu
  (od: 28.11.1996 do: 08.06.2005)
zmenárenska činnosť /nákup devízových prostriedkov /
  (od: 28.11.1996 do: 08.06.2005)
poskytovanie bankových informácií
  (od: 28.11.1996 do: 08.06.2005)
prenájom bezpečnostných schránok
  (od: 28.11.1996 do: 08.06.2005)
predmetom podnikania spoločnosti sú všetky bankové činnosti a služby vymedzené všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä zákonom o bankách, prípadne povoleniami a súhlasmi Národnej banky Slovenska /ďalej len "NBS"/, ak sa k niektorým činnostiam vyžaduje
  (od: 28.11.1996 do: 08.06.2005)
výroba tepla, rozvod tepla
  (od: 07.06.2001 do: 08.06.2005)
prenájom bytových a nebytových priestorov a rekreačných zariadení vo vlastníctve banky
  (od: 07.06.2001 do: 08.06.2005)
4. so zlatými a striebornými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
  (od: 15.03.2002 do: 08.06.2005)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti bankovníctva a poisťovníctva súvisiaca s bankovou činnosťou alebo stavebným sporením
  (od: 15.03.2002 do: 08.06.2005)
hypotekárne obchody podľa § 67 ods. 1 v zmysle ust. § 2 ods. 2 písm. n, zák. č. 483/2001 Z.z.
  (od: 20.11.2002 do: 08.06.2005)
prijímanie vkladov
  (od: 09.06.2005 do: 29.04.2008)
poskytovanie úverov
  (od: 09.06.2005 do: 29.04.2008)
tuzemské prevody peňažných prostriedkov a cezhraničné prevody peňažných prostriedkov (platobný styk a zúčtovanie)
  (od: 09.06.2005 do: 29.04.2008)
poskytovanie investičných služieb pre klientov v rozsahu osobitného povolenia
  (od: 09.06.2005 do: 29.04.2008)
investovanie do cenných papierov na vlastný účet
  (od: 09.06.2005 do: 29.04.2008)
obchodovanie na vlastný účet 1. s finančnými nástrojmi peňažného trhu v slovenských korunách a v cudzej mene vrátane zmenárenskej činnosti 2. s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v slovenských korunách a v cudzej mene 3. s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
  (od: 09.06.2005 do: 29.04.2008)
správa pohľadávok klienta na jeho účet vrátane súvisiaceho poradenstva
  (od: 09.06.2005 do: 29.04.2008)
finančný lízing
  (od: 09.06.2005 do: 29.04.2008)
poskytovanie záruk, otváranie a potvrdzovanie akreditívov
  (od: 09.06.2005 do: 29.04.2008)
vydávanie a správa platobných prostriedkov
  (od: 09.06.2005 do: 29.04.2008)
poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania
  (od: 09.06.2005 do: 29.04.2008)
vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb
  (od: 09.06.2005 do: 29.04.2008)
finančné sprostredkovanie
  (od: 09.06.2005 do: 29.04.2008)
uloženie vecí
  (od: 09.06.2005 do: 29.04.2008)
prenájom bezpečnostných schránok
  (od: 09.06.2005 do: 29.04.2008)
poskytovanie bankových informácií
  (od: 09.06.2005 do: 29.04.2008)
hypotekárne obchody podľa ustanovenia § 67 ods. 1 zákona o bankách
  (od: 09.06.2005 do: 29.04.2008)
funkcia depozitára podľa osobitného predpisu
  (od: 09.06.2005 do: 29.04.2008)
spracúvanie bankoviek, mincí, pamätných bankoviek a pamätných mincí
  (od: 09.06.2005 do: 29.04.2008)
vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania
  (od: 30.04.2008 do: 13.03.2014)
obchodovanie na vlastný účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d) futures a forwardy týkajúce sa mien, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti
  (od: 30.04.2008 do: 13.03.2014)
investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania
  (od: 30.04.2008 do: 13.03.2014)
upisovanie a umiestňovanie finančných nástrojov na základe pevného záväzku vo vzťahu k prevoditeľným cenným papierom
  (od: 30.04.2008 do: 13.03.2014)
umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania
  (od: 30.04.2008 do: 13.03.2014)
úschova podielových listov alebo cenných papierov vydaných zahraničnými subjektami kolektívneho investovania a úschova a správa prevoditeľných cenných papierov na účet klienta, okrem držiteľskej správy, a súvisiace služby, najmä správa peňažných prostriedkov a finančných zábezpek
  (od: 30.04.2008 do: 13.03.2014)
vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tie spojené s poskytovaním investičných služieb
  (od: 30.04.2008 do: 13.03.2014)
vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s finančnými nástrojmi
  (od: 30.04.2008 do: 13.03.2014)
služby spojené s upisovaním finančných nástrojov
  (od: 30.04.2008 do: 13.03.2014)
obchodovanie na vlastný účet a) s finančnými nástrojmi peňažného trhu v eurách a v cudzej mene vrátane zmenárenskej činnosti, b) s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v eurách a v cudzej mene, c) s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
  (od: 30.01.2010 do: 13.03.2014)
d) swapy, týkajúce sa úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti uvedeným v ustanovení § 5 ods. 1 písm. d) zákona o cenných papieroch
  (od: 14.11.2012 do: 13.03.2014)
e) swapy, týkajúce sa úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti uvedeným v ustanovení § 5 ods. 1 písm. d) zákona o cenných papieroch
  (od: 14.11.2012 do: 13.03.2014)
obchodovanie na vlastný účet a) s finančnými nástrojmi peňažného trhu v eurách a v cudzej mene, so zlatom, vrátane zmenárenskej činnosti, b) s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v eurách a v cudzej mene, c) s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
  (od: 14.03.2014 do: 13.03.2014)
vydávanie a správa elektronických peňazí
  (od: 14.03.2014 do: 13.03.2014)
vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom : a) prevoditeľné cenné papiere b) nástroje peňažného trhu c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania d) swapy týkajúce sa úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti
  (od: 14.03.2014 do: 13.03.2014)
obchodovanie na vlastný účet vo vzťahu finančným nástrojom : a) prevoditeľné cenné papiere b) nástroje peňažného trhu c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania d) futures a forwardy týkajúce sa zmien, ktoré môžu byť vyrovnané doručením v hotovosti e) swapy týkajúce sa úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti
  (od: 14.03.2014 do: 13.03.2014)
finančné sprostredkovanie podľa zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v rozsahu viazaný finančný agent v sektore poistenia a zaistenia a viazaný finančný agent v sektore kapitálového trhu
  (od: 14.03.2014 do: 13.03.2014)
obchodovanie na vlastný účet a) s finančnými nástrojmi peňažného trhu v eurách a v cudzej mene, so zlatom, vrátane zmenárenskej činnosti, b) s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v eurách a v cudzej mene, c) s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
  (od: 14.03.2014 do: 15.08.2014)
obchodovanie na vlastný účet a) s finančnými nástrojmi peňažného trhu v slovenských korunách a v cudzej mene vrátane zmenárenskej činnosti, b) s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v slovenských korunách a v cudzej mene, c) s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
  (od: 30.04.2008 do: 29.01.2010)
vydávanie a správa platobných prostriedkov
  (od: 30.04.2008 do: 13.03.2014)
osobitné hypotekárne obchody podľa ustanovenia § 67 ods. 1 zákona o bankách
  (od: 30.04.2008 do: 13.10.2020)
umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania
  (od: 14.03.2014 do: 22.04.2014)
úschova podielových listov alebo cenných papierov vydaných zahraničnými subjektami kolektívneho investovania a správa prevoditeľných cenných papierov na účet klienta, okrem držiteľskej správy, a súvisiace služby, najmä správa peňažných prostriedkov a finančných zábezpek
  (od: 14.03.2014 do: 13.10.2020)
vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tie spojené s poskytovaním investičných služieb: a) prevoditeľné cenné papiere, b) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania
  (od: 14.03.2014 do: 22.04.2014)
finančné sprostredkovanie podľa zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v rozsahu viayaný finančný agent v sektore poistenia a zaistenia a viazaný finančný agent v sektore kapitálového trhu
  (od: 14.03.2014 do: 22.04.2014)
obchodovanie na vlastný účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, d) futures a fowardy týkajúce sa mien, ktoré môžu byť vyrovnané doručením hotovosti, e) swapy, týkajúce sa úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti
  (od: 14.03.2014 do: 22.04.2014)
investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom
  (od: 14.03.2014 do: 22.04.2014)
finančné sprostredkovanie podľa zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v rozsahu viazaný finančný agent v sektore poistenia a zaistenia a viazaný finančný agent v sektore kapitálového trhu
  (od: 23.04.2014 do: 09.07.2018)
finančné sprostredkovanie podľa zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako viazaný finančný agent v sektore poistenia alebo zaistenia, v sektore kapitálového trhu, v sektore poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov a v sektore prijímania vkladov
  (od: 10.07.2018 do: 13.10.2020)
prijímanie vkladov
  (od: 30.04.2008 do: 30.09.2021)
poskytovanie úverov
  (od: 30.04.2008 do: 30.09.2021)
tuzemské prevody peňažných prostriedkov a cezhraničné prevody peňažných prostriedkov (platobný styk a zúčtovanie)
  (od: 30.04.2008 do: 30.09.2021)
poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch") v rozsahu uvedenom v bodoch 19. až 28. a investovanie do cenných papierov na vlastný účet
  (od: 30.04.2008 do: 30.09.2021)
obchodovanie na vlastný účet a) s finančnými nástrojmi peňažného trhu v eurách a v cudzej mene, so zlatom, vrátane zmenárenskej činnosti, b) s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v eurách a v cudzej mene, c) s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, zberateľskými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
  (od: 16.08.2014 do: 30.09.2021)
správa pohľadávok klienta na jeho účet vrátane súvisiaceho poradenstva
  (od: 30.04.2008 do: 30.09.2021)
finančný lízing
  (od: 30.04.2008 do: 30.09.2021)
poskytovanie záruk, otváranie a potvrdzovanie akreditívov
  (od: 30.04.2008 do: 30.09.2021)
vydávanie a správa elektronických peňazí
  (od: 14.03.2014 do: 30.09.2021)
poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania
  (od: 30.04.2008 do: 30.09.2021)
vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb
  (od: 30.04.2008 do: 30.09.2021)
finančné sprostredkovanie
  (od: 30.04.2008 do: 30.09.2021)
uloženie vecí
  (od: 30.04.2008 do: 30.09.2021)
prenájom bezpečnostných schránok
  (od: 30.04.2008 do: 30.09.2021)
poskytovanie bankových informácií
  (od: 30.04.2008 do: 30.09.2021)
funkcia depozitára
  (od: 30.04.2008 do: 30.09.2021)
spracúvanie bankoviek, mincí, pamätných bankoviek a pamätných mincí
  (od: 30.04.2008 do: 30.09.2021)
prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d) swapy týkajúce sa úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti
  (od: 30.04.2008 do: 30.09.2021)
vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, d) swapy týkajúce sa úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti
  (od: 14.03.2014 do: 30.09.2021)
obchodovanie na vlastný účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, d) futures a forwardy týkajúce sa mien, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, e) swapy, týkajúce sa úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti
  (od: 23.04.2014 do: 30.09.2021)
investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere b) nástroje peňažného trhu c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania
  (od: 23.04.2014 do: 30.09.2021)
upisovanie a umiestňovanie finančných nástrojov na základe pevného záväzku vo vzťahu k prevoditeľným cenným papierom
  (od: 14.03.2014 do: 30.09.2021)
umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania
  (od: 23.04.2014 do: 30.09.2021)
úschova podielových listov alebo cenných papierov vydaných zahraničnými subjektami kolektívneho investovania a správa prevoditeľných cenných papierov na účet klienta, okrem držiteľskej správy, a súvisiace služby, najmä správa peňažných prostriedkov a finančných zábezpek, vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere b) nástroje peňažného trhu c) cenné papiere alebo majetkové účasti subjektov kolektívneho investovania
  (od: 14.10.2020 do: 30.09.2021)
vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tie spojené s poskytovaním investičných služieb
  (od: 23.04.2014 do: 30.09.2021)
vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s finančnými nástrojmi
  (od: 14.03.2014 do: 30.09.2021)
služby spojené s upisovaním finančných nástrojov
  (od: 14.03.2014 do: 30.09.2021)
finančné sprostredkovanie podľa zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako viazaný finančný agent v sektore poistenia alebo zaistenia, v sektore poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov a v sektore prijímania vkladov, v sektore dôchodkového sporenia a v sektore doplnkového dôchodkového sporenia
  (od: 14.10.2020 do: 30.09.2021)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 10.05.2000 do: 30.09.2021)
predstavenstvo
  (od: 23.01.1998 do: 09.05.2000)
predstavenstvo
  (od: 22.12.1997 do: 22.01.1998)
predstavenstvo
  (od: 22.12.1993 do: 21.12.1997)
predstavenstvo
  (od: 27.02.1992 do: 21.12.1993)
Ing. Jozef Adamkov - člen
Jilemnického 3999/31
Martin 036 01
Vznik funkcie: 01.09.2010
  (od: 07.09.2010 do: 12.11.2012)
Ing. Jozef Adamkov - člen
Jilemnického 3999/31
Martin 036 01
Vznik funkcie: 01.09.2010 Skončenie funkcie: 11.10.2012
  (od: 13.11.2012 do: 12.11.2012)
Ing. Pavol Adamovič
Záhorácka 49
Malacky
  (od: 29.06.1993 do: 10.08.1995)
Ing. Jaroslav Belás , PhD.
Gorkého 7
Bratislava 811 01
  (od: 10.05.2000 do: 02.09.2001)
Barnabáš Bott - člen
Nám. 1. mája 67/35
Senec 903 01
Vznik funkcie: 01.07.2008
  (od: 25.07.2008 do: 04.06.2009)
Barnabáš Bott - člen
Nám. 1. mája 67/35
Senec 903 01
Vznik funkcie: 01.07.2008 Skončenie funkcie: 29.01.2009
  (od: 05.06.2009 do: 04.06.2009)
Ing. Adam Celušák , CSc. - predseda
Dunajská 24
Bratislava 811 08
  (od: 10.05.2000 do: 02.09.2001)
Ing. Anton Černo
Gorkého 7
Bratislava 811 01
  (od: 27.02.1992 do: 28.06.1993)
Ing. Elena Gadušová
Bajzova 21
Žilina 010 01
  (od: 11.08.1995 do: 29.01.1997)
Ing. Ján Gánovský
Mlynská 30
Gerlachov
  (od: 30.01.1997 do: 21.12.1997)
Ing. Károly Hodossy - predseda
Gabčíkovská cesta 3862/40
Dunajská Streda
Vznik funkcie: 04.04.2002
  (od: 28.05.2002 do: 01.03.2006)
Ing. Károly Hodossy - predseda
Gabčíkovská cesta 3862/40
Dunajská Streda
Vznik funkcie: 04.04.2002 Skončenie funkcie: 25.01.2006
  (od: 02.03.2006 do: 01.03.2006)
Ing. Jozef Horváth
Exnárová 10
Bratislava 821 03
  (od: 27.02.1992 do: 28.06.1993)
Ing. Vladimír Hromý - správca pre výkon nútenej správy
Dunajská 24
Bratislava 811 08
  (od: 10.02.1999 do: 09.05.2000)
Ing. Pavol Hronec
Haanova 3
Bratislava 851 04
  (od: 27.02.1992 do: 28.06.1993)
Dr. Ing. Roman Chotár
Hečkova 8
Bratislava 831 05
  (od: 10.05.2000 do: 02.09.2001)
Dr. Ing. Roman Chotár
Soblahovská 57
Trenčín 911 01
Skončenie funkcie: 04.04.2002
  (od: 03.09.2001 do: 27.05.2002)
Ing. Július Chovanec - správca pre výkon nútenej správy:
Jašíkova 19
Bratislava
  (od: 22.12.1997 do: 22.01.1998)
RNDr. Iľja Iliť
Nobelova 2
Bratislava 831 02
Skončenie funkcie: 04.04.2002
  (od: 03.09.2001 do: 27.05.2002)
Ing. Radovan Jenis - člen
Saratovská 10
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 01.07.2008
  (od: 25.07.2008 do: 15.07.2011)
Ing. Radovan Jenis - člen
Saratovská 10
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 01.07.2008 Skončenie funkcie: 25.05.2011
  (od: 16.07.2011 do: 15.07.2011)
Ing. Radovan Jenis - člen
Saratovská 10
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 15.08.2016
  (od: 26.08.2016 do: 04.12.2020)
Ing. Radovan Jenis - člen
Saratovská 10
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 15.08.2016 Skončenie funkcie: 15.08.2020
  (od: 05.12.2020 do: 04.12.2020)
Ing. Radovan Jenis - Člen predstavenstva
Saratovská 10
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 16.08.2020
  (od: 05.12.2020 do: 16.12.2020)
Ing. Radovan Jenis - Člen predstavenstva
Saratovská 10
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 16.08.2020 Skončenie funkcie: 26.11.2020
  (od: 17.12.2020 do: 16.12.2020)
Ernő Kelecsényi - člen
József Attila u. 120/A
Győr 9028
Maďarská republika
Vznik funkcie: 15.08.2006
  (od: 26.07.2006 do: 21.08.2006)
Ernő Kelecsényi - predseda
József Attila u. 120/A
Győr 9028
Maďarská republika
Vznik funkcie: 25.01.2006
  (od: 02.03.2006 do: 25.07.2006)
Ernő Kelecsényi - predseda
József Attila u. 120/A
Győr 9028
Maďarská republika
Vznik funkcie: 15.08.2006
  (od: 22.08.2006 do: 01.03.2010)
Ernő Kelecsényi - predseda
József Attila u. 120/A
Győr 9028
Maďarská republika
Vznik funkcie: 15.08.2006 Skončenie funkcie: 25.01.2010
  (od: 02.03.2010 do: 01.03.2010)
Ing. Vladimír Kováčik
Brančská 11
Bratislava
  (od: 29.06.1993 do: 10.08.1995)
Ing. Dušan Križko
Mierová 30
Bratislava
Vznik funkcie: 17.06.2002
  (od: 15.07.2002 do: 27.11.2003)
Ing. Dušan Krkoška - správca pre výkon nútenej správy
Jašíkova 8
Bratislava 827 61
  (od: 23.01.1998 do: 18.06.1998)
Ing. Dušan Krkoška - správca pre výkon nútenej správy
Jašíkova 8
Bratislava 827 61
  (od: 19.06.1998 do: 09.02.1999)
JUDr. Martin Kryl - člen
U zámeckého parku 19
Praha 148 00
Česká republika
Vznik funkcie: 12.07.2006
  (od: 26.07.2006 do: 14.01.2008)
JUDr. Martin Kryl - člen
U zámeckého parku 19
Praha 148 00
Česká republika
Vznik funkcie: 12.07.2006 Skončenie funkcie: 12.12.2007
  (od: 15.01.2008 do: 14.01.2008)
Ing. Miroslav Kunic
Palkovičova 15
Bratislava 821 08
  (od: 29.06.1993 do: 05.10.1994)
Ing. Ján Lazár
Moldavská 5
Košice
  (od: 30.01.1997 do: 21.12.1997)
Mgr. Peter Leško - člen
Banšelova 33
Bratislava 821 04
Vznik funkcie: 01.10.2011
  (od: 26.10.2011 do: 15.10.2015)
Mgr. Peter Leško - člen
Banšelova 33
Bratislava 821 04
Vznik funkcie: 01.10.2011 Skončenie funkcie: 30.09.2015
  (od: 16.10.2015 do: 15.10.2015)
Mgr. Peter Leško - člen
Banšelova 33
Bratislava 821 04
Vznik funkcie: 01.10.2015
  (od: 16.10.2015 do: 29.06.2016)
Mgr. Peter Leško - člen
Banšelova 33
Bratislava 821 04
Vznik funkcie: 01.10.2015 Skončenie funkcie: 30.05.2016
  (od: 30.06.2016 do: 29.06.2016)
Ing. Anton Maťašek - člen
Fraňa Kráľa 1505/6
Čadca 022 01
Vznik funkcie: 19.04.2006
  (od: 04.05.2006 do: 05.12.2008)
Ing. Anton Maťašek - člen
Fraňa Kráľa 1505/6
Čadca 022 01
Vznik funkcie: 19.04.2006 Skončenie funkcie: 30.10.2008
  (od: 06.12.2008 do: 05.12.2008)
Ing. Rastislav Matejsko
Sofijská 25
Košice 040 13
Vznik funkcie: 20.05.2010
  (od: 15.06.2010 do: 23.01.2013)
Ing. Rastislav Matejsko - člen
Podlesná 29
Limbach 900 91
Vznik funkcie: 22.05.2014
  (od: 16.08.2014 do: 09.07.2018)
Ing. Rastislav Matejsko - člen
Podlesná 29
Limbach 900 91
Vznik funkcie: 22.05.2014 Skončenie funkcie: 22.05.2018
  (od: 10.07.2018 do: 09.07.2018)
Ing. Rastislav Matejsko - člen
Podlesná 29
Limbach 900 91
Vznik funkcie: 22.05.2018
  (od: 10.07.2018 do: 16.12.2020)
Ing. Rastislav Matejsko - člen
Podlesná 29
Limbach 900 91
Vznik funkcie: 22.05.2018 Skončenie funkcie: 26.11.2020
  (od: 17.12.2020 do: 16.12.2020)
Ing. Rastislav Matejsko - člen
Sofijská 25
Košice 040 13
Vznik funkcie: 20.05.2010
  (od: 24.01.2013 do: 15.08.2014)
Ing. Rastislav Matejsko - člen
Sofijská 25
Košice 040 13
Vznik funkcie: 20.05.2010 Skončenie funkcie: 20.05.2014
  (od: 16.08.2014 do: 15.08.2014)
Ing. Ondrej Mikula
Dunajská 24
Bratislava
  (od: 27.02.1992 do: 29.01.1997)
Ing. František Orolín
Nad tehelňou 2220/18
Trenčín
  (od: 30.01.1997 do: 21.12.1997)
Ing. František Orolín
Nálepkova 4
Trenčín 911 01
  (od: 11.08.1995 do: 29.01.1997)
Ing. Dušan Pamula
Ipeľská 5
Bratislava
  (od: 06.10.1994 do: 10.08.1995)
Dr. Sándor Patyi - člen
Hóvirág utca 4.
Solymár 2083
Maďarsko
Vznik funkcie: 01.01.2013
  (od: 18.01.2013 do: 23.01.2017)
Dr. Sándor Patyi - člen
Hóvirág utca 4.
Solymár 2083
Maďarsko
Vznik funkcie: 01.01.2013 Skončenie funkcie: 31.12.2016
  (od: 24.01.2017 do: 23.01.2017)
Dr. Sándor Patyi - člen
Hóvirág utca 4.
Solymár 2083
Maďarsko
Vznik funkcie: 01.01.2017
  (od: 24.01.2017 do: 16.12.2020)
Dr. Sándor Patyi - člen
Hóvirág utca 4.
Solymár 2083
Maďarsko
Vznik funkcie: 01.01.2017 Skončenie funkcie: 26.11.2020
  (od: 17.12.2020 do: 16.12.2020)
Ing. Ján Szalay - podpredseda
Dlhá 369/49
Šamorín
Vznik funkcie: 04.04.2002
  (od: 28.05.2002 do: 01.03.2006)
Ing. Ján Szalay - podpredseda
Dlhá 369/49
Šamorín
Vznik funkcie: 04.04.2002 Skončenie funkcie: 25.01.2006
  (od: 02.03.2006 do: 01.03.2006)
Dr. Gábor Tenk - člen
Somogyi Béla utca 22., B. Iph 3em 1.
Györ 9024
Maďarská republika
Vznik funkcie: 11.12.2008
  (od: 31.12.2008 do: 06.09.2010)
Dr. Gábor Tenk - člen
Somogyi Béla utca 22., B. Iph 3em 1.
Györ 9024
Maďarská republika
Vznik funkcie: 11.12.2008 Skončenie funkcie: 04.08.2010
  (od: 07.09.2010 do: 06.09.2010)
Prof. Ing. Gustáv Thomas
Hlboká 3/III
Bratislava 811 04
  (od: 27.02.1992 do: 28.06.1993)
Ing. Jozef Tkáč
Na Revíne 13
Bratislava
  (od: 27.02.1992 do: 29.01.1997)
Ing. Vladimír Turzák
Kotayho 21
Košice
  (od: 30.01.1997 do: 21.12.1997)
Ing. Peter Vojtech
Ipeľská 11
Bratislava 811 07
  (od: 27.02.1992 do: 28.06.1993)
Ing. Vojtech Vranay
Bulharská 8
Košice
  (od: 30.01.1997 do: 21.12.1997)
Ing. Ľuboš Vražda
Lúčna 4
Bernolákovo
  (od: 12.02.2001 do: 02.09.2001)
Ing. Ľuboš Vražda - člen
Lúčna 1626/4
Bernolákovo
Vznik funkcie: 18.04.2000 Skončenie funkcie: 14.08.2002
  (od: 28.05.2002 do: 19.11.2002)
Ing. Ľuboš Vražda - predseda
Lúčna 4
Bernolákovo
Skončenie funkcie: 04.04.2002
  (od: 03.09.2001 do: 27.05.2002)
Ing. Zita Zemková
Mierová 66
Bratislava 821 05
Skončenie funkcie: 04.04.2002
  (od: 15.03.2002 do: 27.05.2002)
Ing. Zita Zemková - člen
Mierová 66
Bratislava 821 05
Vznik funkcie: 15.08.2006
  (od: 26.07.2006 do: 21.08.2006)
Ing. Zita Zemková - člen
Mierová 66
Bratislava 821 05
Vznik funkcie: 14.08.2002
  (od: 20.11.2002 do: 01.03.2006)
Ing. Zita Zemková - podpredseda
Mierová 66
Bratislava 821 05
Vznik funkcie: 25.01.2006
  (od: 02.03.2006 do: 25.07.2006)
Ing. Zita Zemková - podpredseda
Mierová 66
Bratislava 821 05
Vznik funkcie: 15.08.2006
  (od: 22.08.2006 do: 26.05.2010)
Ing. Zita Zemková - predseda
Mierová 66
Bratislava 821 05
Vznik funkcie: 15.08.2006
  (od: 27.05.2010 do: 14.08.2010)
Ing. Zita Zemková - predseda
Mierová 66
Bratislava 821 05
Vznik funkcie: 15.08.2006 Skončenie funkcie: 15.08.2010
  (od: 15.08.2010 do: 14.08.2010)
Ing. Zita Zemková - predseda
Mierová 66
Bratislava 821 05
Vznik funkcie: 15.08.2010
  (od: 15.08.2010 do: 15.08.2014)
Ing. Zita Zemková - predseda
Mierová 66
Bratislava 821 05
Vznik funkcie: 15.08.2010 Skončenie funkcie: 15.08.2014
  (od: 16.08.2014 do: 15.08.2014)
Ing. Zita Zemková - predseda
Mierová 66
Bratislava 821 05
Vznik funkcie: 16.08.2014
  (od: 16.08.2014 do: 15.08.2018)
Ing. Zita Zemková - predseda
Mierová 66
Bratislava 821 05
Vznik funkcie: 16.08.2014 Skončenie funkcie: 16.08.2018
  (od: 16.08.2018 do: 15.08.2018)
Ing. Juraj Zvolenský
Jenisejská 18
Košice 040 00
  (od: 11.08.1995 do: 29.01.1997)
Ing. Zita Zemková - predseda
Mierová 66
Bratislava 821 05
Vznik funkcie: 16.08.2018
  (od: 16.08.2018 do: 30.09.2021)
JUDr. Ľuboš Ondrejko - Člen predstavenstva
Liptovská 1226/13
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09
Vznik funkcie: 27.11.2020
  (od: 17.12.2020 do: 30.09.2021)
Ing. Juraj Ebringer - Člen predstavenstva
Eisnerova 6968/6
Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 841 07
Vznik funkcie: 27.11.2020
  (od: 17.12.2020 do: 30.09.2021)
Ing. Marcela Výbohová - Člen predstavenstva
Studenohorská 2061/19
Bratislava - mestská časť Lamač 841 03
Vznik funkcie: 14.06.2021
  (od: 10.07.2021 do: 30.09.2021)
Ernő Kelecsényi - člen
Babits utca 35
Győr
Maďarská republika
Vznik funkcie: 14.08.2002
  (od: 20.11.2002 do: 17.08.2005)
Ernő Kelecsényi - člen
József Attila u. 120/A
Győr 9028
Maďarská republika
Vznik funkcie: 14.08.2002
  (od: 18.08.2005 do: 01.03.2006)
László Magyari - člen
Vármegyeháza utca 11
Debrecen 4024
Maďarská republika
Vznik funkcie: 04.04.2002 Skončenie funkcie: 14.08.2002
  (od: 28.05.2002 do: 19.11.2002)
Imre Makai - člen
Kertváros u. 33
Budapest 1028
Maďarská republika
Vznik funkcie: 04.04.2002
  (od: 28.05.2002 do: 14.07.2002)
György Wittmann
Orsó utca 49
Budapest 1026
Maďarská republika
Vznik funkcie: 05.09.2003
  (od: 28.11.2003 do: 26.10.2006)
György Wittmann
Orsó utca 49
Budapest 1026
Maďarská republika
Vznik funkcie: 05.09.2003 Skončenie funkcie: 21.09.2006
  (od: 27.10.2006 do: 26.10.2006)
JUDr. Ing. Ján Lučan , PhD. - Člen predstavenstva
Podvinný Mlýn č. p. 2347/26
Praha Libeň 190 00
Česká republika
Vznik funkcie: 27.11.2020 Skončenie funkcie: 31.03.2021
  (od: 10.07.2021 do: 09.07.2021)
JUDr. Ing. Ján Lučan , PhD. - Člen predstavenstva
Podvinný Mlýn č. p. 2347/26
Praha Libeň 190 00
Česká republika
Vznik funkcie: 27.11.2020
  (od: 17.12.2020 do: 09.07.2021)
Konanie menom spoločnosti: 
Spoločnosť zastupuje predstavenstvo. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva.
  (od: 10.05.2000 do: 30.09.2021)
Spoločnosť zastupuje a zaväzuje správca pre výkon nútenej správy. Za spoločnosť sa podpisuje tak, že k svojmu menu, priezvisku a funkcii a obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (od: 23.01.1998 do: 09.05.2000)
Spoločnosť zastupuje a zaväzuje správca pre výkon nútenej správy. Za spoločnosť sa pod- pisuje tak, že k svojmu vytlačenému menu, priezvisku a funkcii a obchodnému meno spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (od: 22.12.1997 do: 22.01.1998)
Spoločnosť zastupuje predstavenstvo. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva.
  (od: 22.12.1993 do: 21.12.1997)
Spoločnosť zastupuje predstavenstvo a generálny riaditeľ. Jednotliví členovia predstavenstva len v rozsahu ich zmocnenia.
  (od: 27.02.1992 do: 21.12.1993)
Dozorná rada: 
Gejza Balogh
Bajzova 12
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 01.09.2003
  (od: 28.11.2003 do: 12.04.2007)
Gejza Balogh
Bajzova 12
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 01.09.2003 Skončenie funkcie: 31.01.2007
  (od: 13.04.2007 do: 12.04.2007)
JUDr. Marta Bernáthová
Palkovičova 12
Bratislava
  (od: 28.11.1996 do: 18.08.1997)
Péter Bese
Szent István út 163.
Dabas 2370
Maďarsko
Vznik funkcie: 12.04.2012
  (od: 18.05.2012 do: 02.05.2014)
Péter Bese
Szent István út 163.
Dabas 2370
Maďarsko
Vznik funkcie: 12.04.2012 Skončenie funkcie: 09.04.2014
  (od: 03.05.2014 do: 02.05.2014)
Ing. Miroslav Bórik
Golianova 29
Trenčín 911 00
  (od: 27.02.1992 do: 28.06.1993)
Ing. Štefan Bratko
Gen. Svobodu 3/28
Trenčín 911 01
  (od: 27.02.1992 do: 28.06.1993)
Ing. Jozef Brhel
Zámocká 16
Bratislava 811 01
Vznik funkcie: 01.02.2007
  (od: 13.04.2007 do: 14.12.2010)
Ing. Jozef Brhel
Zámocká 16
Bratislava 811 01
Vznik funkcie: 01.02.2007 Skončenie funkcie: 10.10.2010
  (od: 15.12.2010 do: 14.12.2010)
Ing. Jozef Brhel
Zámocká 16
Bratislava 811 01
Vznik funkcie: 11.10.2010
  (od: 15.12.2010 do: 28.10.2013)
Ing. Jozef Brhel
Zámocká 16
Bratislava 811 01
Vznik funkcie: 11.10.2010 Skončenie funkcie: 11.10.2013
  (od: 29.10.2013 do: 28.10.2013)
Ing. Jozef Brhel
Zámocká 6873/16
Bratislava 811 01
Vznik funkcie: 12.10.2013
  (od: 29.10.2013 do: 05.02.2018)
Ing. Jozef Brhel
Zámocká 6873/16
Bratislava 811 01
Vznik funkcie: 12.10.2013 Skončenie funkcie: 23.10.2017
  (od: 06.02.2018 do: 05.02.2018)
JUDr. Erika Csekes
Panská 12
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 18.05.2007
  (od: 15.01.2008 do: 14.12.2010)
JUDr. Erika Csekes
Panská 12
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 18.05.2007 Skončenie funkcie: 10.10.2010
  (od: 15.12.2010 do: 14.12.2010)
JUDr. Erika Csekes
Tichá 6531/42A
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 18.05.2007
  (od: 21.06.2007 do: 14.01.2008)
Dr. Zoltán Dencs
Shejbal József utca 10.
Dunakeszi 2120
Maďarská republika
Vznik funkcie: 08.04.2010
  (od: 28.04.2010 do: 17.05.2012)
Dr. Zoltán Dencs
Shejbal József utca 10.
Dunakeszi 2120
Maďarská republika
Vznik funkcie: 08.04.2010 Skončenie funkcie: 12.04.2012
  (od: 18.05.2012 do: 17.05.2012)
Ing. Vladimír Dvořáček
Koprivnická 11
Bratislava
  (od: 10.08.1999 do: 09.05.2000)
Ing. Vladimír Dvořáček
Koprivnická 11
Bratislava
Vznik funkcie: 23.07.1999
  (od: 15.07.2002 do: 15.09.2003)
Ing. Vladimír Dvořáček - predseda
Koprivnická 11
Bratislava
  (od: 10.05.2000 do: 14.07.2002)
Ing. Vladimír Dvořáček
Koprivnická 11
Bratislava 841 01
Vznik funkcie: 10.04.2003
  (od: 16.09.2003 do: 11.01.2005)
Ing. Vladimír Dvořáček
Koprivnická 11
Bratislava 841 01
Vznik funkcie: 10.04.2003 Skončenie funkcie: 02.12.2004
  (od: 12.01.2005 do: 11.01.2005)
Péter Forrai
Paskál utca 39/b
Budapest 1141
Maďarsko
Vznik funkcie: 28.03.2008
  (od: 27.05.2008 do: 18.06.2008)
Péter Forrai - predseda
Paskál utca 39/b
Budapest 1141
Maďarsko
Vznik funkcie: 28.03.2008
  (od: 19.06.2008 do: 14.08.2010)
Péter Forrai - predseda
Paskál utca 39/b
Budapest 1141
Maďarsko
Vznik funkcie: 28.03.2008 Skončenie funkcie: 09.07.2010
  (od: 15.08.2010 do: 14.08.2010)
Ing. Jaroslav Galajda
Cabanová 34
Bratislava
  (od: 29.06.1993 do: 02.10.1994)
Ing. Ondrej Gattnár
Tranovského 6
Bratislava
  (od: 03.10.1994 do: 05.10.1994)
Ing. Tomáš Golán
Panenská 36
Bratislava
  (od: 03.10.1994 do: 05.10.1994)
Ing. Egon Hlavatý
Kuklovská 28
Bratislava
  (od: 06.10.1994 do: 27.02.1995)
Szabolcs Horváth
Kapolcs u. 19
Budapest 1122
Maďarsko
Vznik funkcie: 28.03.2008
  (od: 27.05.2008 do: 27.04.2010)
Szabolcs Horváth
Kapolcs u. 19
Budapest 1122
Maďarsko
Vznik funkcie: 28.03.2008 Skončenie funkcie: 25.03.2010
  (od: 28.04.2010 do: 27.04.2010)
Ing. Jozef Horváth
Exnárova 10
Bratislava
  (od: 29.06.1993 do: 25.03.1997)
Ing. Peter Hriň
Drobného 4
Bratislava 841 01
  (od: 27.02.1992 do: 28.06.1993)
Ing. Peter Hrinko
Moldavská 7
Bratislava
  (od: 29.06.1993 do: 02.10.1994)
Ing. Vladimír Hromý - správca pre výkon nútenej správy
Dunajská 24
Bratislava 811 08
  (od: 22.02.1999 do: 09.05.2000)
Ing. Vladimír Húserik
Fučíková 25
Bratislava 811 02
  (od: 27.02.1992 do: 28.06.1993)
Ing. Július Chovanec - správca pre výkon nútenej podstaty
Jašíkova 19
Bratislava
  (od: 22.12.1997 do: 22.01.1998)
Zoltán Illés
Szidónia Street 2
Diósd 2049
Maďarská republika
Vznik funkcie: 09.07.2010
  (od: 15.08.2010 do: 16.05.2011)
Doc. Ing. Aneška Jankovská , CSc.
Žalmanova 16
Bratislava 842 05
  (od: 27.02.1992 do: 28.06.1993)
Irena Jenčová
Romanova 44
Bratislava
  (od: 28.02.1995 do: 18.08.1997)
Irena Jenčová
Romanova 44
Bratislava
  (od: 19.08.1997 do: 21.12.1997)
JUDr. Pavol Kendra
Bezručova 16
Bardejov
  (od: 28.02.1995 do: 20.06.1995)
Ing. Vladimír Klocok
Okružná 2058/22-8
Dolný Kubín
  (od: 29.06.1993 do: 02.10.1994)
Ing. Vladimír Klocok
Okružná 2058/22-8
Dolný Kubín
  (od: 03.10.1994 do: 05.10.1994)
Ing. Vladimír Klocok
Okružná 2058/22-8
Dolný Kubín
  (od: 06.10.1994 do: 27.02.1995)
Ing. Jozef Kohút
Oblačná 24
Bratislava
  (od: 12.02.2001 do: 14.07.2002)
Ádám Kolossváry
Mátyás király köz 4
Budapest 1125
Maďarsko
Vznik funkcie: 14.05.2008
  (od: 27.05.2008 do: 27.04.2010)
Ádám Kolossváry
Mátyás király köz 4
Budapest 1125
Maďarsko
Vznik funkcie: 14.05.2008 Skončenie funkcie: 25.03.2010
  (od: 28.04.2010 do: 27.04.2010)
Ing. Ján Kožehuba
Pod Rovnicami 15
Bratislava
  (od: 29.06.1993 do: 25.03.1997)
Ing. Michal Krajčovič , CSc.
Košická 39
Bratislava 827 01
  (od: 27.02.1992 do: 28.06.1993)
Ing. Dušan Krkoška - správca pre výkon nútenej správy
Jašíkova 8
Bratislava 827 61
  (od: 23.01.1998 do: 18.06.1998)
Ing. Dušan Krkoška - správca pre výkon nútenej správy
Jašíkova 8
Bratislava 827 61
  (od: 19.06.1998 do: 21.02.1999)
Ing. Ivan Majerčák
Prešovská 30
Bratislava
  (od: 03.10.1994 do: 05.10.1994)
Ing. Ivan Majerčák
Prešovská 30
Bratislava
  (od: 06.10.1994 do: 27.11.1996)
Jozef Margetinec , CSc
Hodžova 26
Trenčín 911 00
  (od: 10.08.1999 do: 14.03.2002)
Ing. Jozef Margetinec , CSc.
Hodžova 26
Trenčín 911 00
  (od: 26.03.1997 do: 21.12.1997)
Ing. Jozef Margetinec , CSc.
Hodžova 26
Trenčín 911 00
  (od: 15.03.2002 do: 27.11.2003)
Ing. Ján Mauric
Sady Cyrila a Metóda 20/8
Nová Dubnica 018 51
  (od: 27.02.1992 do: 28.06.1993)
Doc. Ing. Peter Mihók , Csc.
Nejedlého 33
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 01.09.2003
  (od: 28.11.2003 do: 12.04.2007)
Doc. Ing. Peter Mihók , Csc.
Nejedlého 33
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 01.09.2003 Skončenie funkcie: 31.01.2007
  (od: 13.04.2007 do: 12.04.2007)
Ing. Katarína Mihóková
Nejedlého 33
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 01.02.2007
  (od: 13.04.2007 do: 14.12.2010)
Ing. Katarína Mihóková
Nejedlého 33
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 01.02.2007 Skončenie funkcie: 10.10.2010
  (od: 15.12.2010 do: 14.12.2010)
Ing. Katarína Mihóková
Slávičie údolie 7511/33
Bratislava - Staré mesto 811 02
Vznik funkcie: 11.10.2010
  (od: 15.12.2010 do: 28.10.2013)
Ing. Katarína Mihóková
Slávičie údolie 7511/33
Bratislava - Staré mesto 811 02
Vznik funkcie: 11.10.2010 Skončenie funkcie: 11.10.2013
  (od: 29.10.2013 do: 28.10.2013)
Ing. Katarína Mihóková
Slávičie údolie 7511/33
Bratislava - Staré Mesto 811 02
Vznik funkcie: 12.10.2013
  (od: 29.10.2013 do: 07.04.2015)
Ing. Katarína Mihóková
Slávičie údolie 7511/33
Bratislava - Staré Mesto 811 02
Vznik funkcie: 12.10.2013 Skončenie funkcie: 26.02.2015
  (od: 08.04.2015 do: 07.04.2015)
Ing. Angelika Mikócziová
Eliášovce 815
Nový Život 930 38
Vznik funkcie: 24.04.2015
  (od: 12.05.2015 do: 06.08.2019)
Ing. Angelika Mikócziová
Eliášovce 815
Nový Život 930 38
Vznik funkcie: 24.04.2015 Skončenie funkcie: 24.04.2019
  (od: 07.08.2019 do: 06.08.2019)
József Németh
Szabó E. u. 2
Szombathely 9700
Maďarská republika
Vznik funkcie: 28.03.2008
  (od: 27.05.2008 do: 16.05.2011)
József Németh
Szabó E. u. 2
Szombathely 9700
Maďarská republika
Vznik funkcie: 28.03.2008 Skončenie funkcie: 12.04.2011
  (od: 17.05.2011 do: 16.05.2011)
Dr. Sándor Patyi
Hóvirág utca 4.
Solymár 2083
Maďarsko
Vznik funkcie: 12.04.2012
  (od: 18.05.2012 do: 17.01.2013)
Dr. Sándor Patyi
Hóvirág utca 4.
Solymár 2083
Maďarsko
Vznik funkcie: 12.04.2012 Skončenie funkcie: 17.12.2012
  (od: 18.01.2013 do: 17.01.2013)
Ing. Ján Petko
Braniskova 4
Košice
  (od: 21.06.1995 do: 25.03.1997)
Ing. Ján Petko
Braniskova 4
Košice
  (od: 19.08.1997 do: 21.12.1997)
Ing. Igor Pinkava
Clementisova 33
Trnava
  (od: 21.06.1995 do: 27.11.1996)
Mgr. Edita Planková
Karpatská 6
Banská Bystrica
  (od: 21.06.1995 do: 27.11.1996)
Ing. Marián Podolák
Lachova 32
Bratislava
  (od: 10.08.1999 do: 14.03.2002)
Atanáz Popov
Szent László ut 34-38
Budapest 1135
Maďarsko
Vznik funkcie: 22.04.2010
  (od: 28.04.2010 do: 13.06.2013)
Atanáz Popov
Szent László ut 34-38
Budapest 1135
Maďarsko
Vznik funkcie: 22.04.2010 Skončenie funkcie: 12.04.2013
  (od: 14.06.2013 do: 13.06.2013)
JUDr. Anna Prikrylová
Obchodná 13
Bratislava
  (od: 29.06.1993 do: 02.10.1994)
Ing. Vladimír Rajčák
Žukova 5
Bratislava
  (od: 06.10.1994 do: 27.02.1995)
Ágnes Rudas
Virágvölgy u. 5.
Budapest 1239
Maďarsko
Vznik funkcie: 12.04.2012
  (od: 18.05.2012 do: 11.05.2015)
Ágnes Rudas
Virágvölgy u. 5.
Budapest 1239
Maďarsko
Vznik funkcie: 12.04.2012 Skončenie funkcie: 12.04.2015
  (od: 12.05.2015 do: 11.05.2015)
Doc. Ing. Ján Rudy , CSc.
Haburská 45
Bratislava 821 02
  (od: 26.03.1997 do: 18.06.1998)
Doc.Ing. Ján Rudy , CSc
Haburská 45
Bratislava
  (od: 10.08.1999 do: 14.03.2002)
Prof.Ing. Ján Rudy , PhD.
Haburská 45
Bratislava
  (od: 15.03.2002 do: 27.11.2003)
Ing. Ján Sahaj
Černyševského 9
Bratislava
  (od: 29.06.1993 do: 02.10.1994)
Ing. Ján Seňo
Polárna 18
Košice
  (od: 28.11.1996 do: 21.12.1997)
Doc. Ing. Rudolf Sivák , CSc.
Znievska 10
Bratislava 851 06
  (od: 26.03.1997 do: 18.06.1998)
Doc.Ing. Rudolf Sivák , CSc
Znievska 10
Bratislava
  (od: 10.08.1999 do: 14.03.2002)
Doc.Ing. Rudolf Sivák , CSc.
Havelkova 9
Bratislava
  (od: 15.03.2002 do: 27.11.2003)
Ing. Viktor Špakovský
Partizánska 3
Košice
  (od: 28.11.1996 do: 18.08.1997)
Mgr. Júlia Šteflíková
Mládeže 520
Gbely
  (od: 10.08.1999 do: 11.02.2001)
Andrea Tamási
Lotz Károly utca 7.
Gárdony 2483
Maďarská republika
Vznik funkcie: 08.04.2010
  (od: 28.04.2010 do: 17.05.2012)
Andrea Tamási
Lotz Károly utca 7.
Gárdony 2483
Maďarská republika
Vznik funkcie: 08.04.2010 Skončenie funkcie: 12.04.2012
  (od: 18.05.2012 do: 17.05.2012)
Ing. Gabrie Teleki
Stred 37
Považská Bystrica
  (od: 03.10.1994 do: 05.10.1994)
Ing. Gabriel Teleki
Stred 37
Považská Bystrica
  (od: 06.10.1994 do: 27.02.1995)
Prof. Ing. Gustáv Thomas
Hlboká 3/III
Bratislava
  (od: 29.06.1993 do: 25.03.1997)
Ing. Dušan Tomovčík
Cottbuská 1
Košice
  (od: 28.11.1996 do: 18.06.1998)
Ing. Peter Turinič
Svútoplukova 5
Pezinok
  (od: 10.08.1999 do: 09.05.2000)
Ing. Peter Turinič - podpredseda
Svätoplukova 5
Pezinok
  (od: 10.05.2000 do: 14.07.2002)
Ing. Ján Tvrdý
Štefánikova 16
Bratislava
  (od: 28.02.1995 do: 27.11.1996)
JUDr. Ľuboš Valach
Vysoká 4
Bratislava
  (od: 28.02.1995 do: 20.06.1995)
JUDr. Milan Valašík
Česká 7/A
Bratislava
  (od: 19.08.1997 do: 21.12.1997)
JUDr. Oszkár Világi
Smetanov háj 288/16
Dunajská Streda 929 01
Vznik funkcie: 01.09.2003
  (od: 28.11.2003 do: 12.04.2007)
JUDr. Oszkár Világi
Smetanov háj 288/16
Dunajská Streda 929 01
Vznik funkcie: 01.09.2003 Skončenie funkcie: 31.01.2007
  (od: 13.04.2007 do: 12.04.2007)
Ing. Karo Vlachynský , CSc.
Fadruszova 7
Bratislava
  (od: 03.10.1994 do: 05.10.1994)
Ing. Daniela Vrbovská
Sputniková 23
Bratislava
  (od: 28.02.1995 do: 20.06.1995)
Ing. Vladimír Vrtiak , CSc
Svetlá 5
Bratislava
  (od: 10.08.1999 do: 14.03.2002)
Ing. Miroslav Vysoký
Popradská 6
Prešov 080 01
  (od: 27.02.1992 do: 28.06.1993)
JUDr. Juraj Wertlen
Tomanova 70
Bratislava
  (od: 10.08.1999 do: 14.07.2002)
Ing. Eugen Zador
Slávičie údolie 25
Bratislava 811 02
  (od: 27.02.1992 do: 28.06.1993)
JUDr. Gábor Zászlós
391
Ohrady 930 12
Vznik funkcie: 11.10.2010
  (od: 15.12.2010 do: 28.10.2013)
JUDr. Gábor Zászlós
391
Ohrady 930 12
Vznik funkcie: 11.10.2010 Skončenie funkcie: 11.10.2013
  (od: 29.10.2013 do: 28.10.2013)
JUDr. Gábor Zászlós
391
Ohrady 930 12
Vznik funkcie: 12.10.2013
  (od: 29.10.2013 do: 02.05.2014)
JUDr. Gábor Zászlós
391
Ohrady 930 12
Vznik funkcie: 12.10.2013 Skončenie funkcie: 09.04.2014
  (od: 03.05.2014 do: 02.05.2014)
Ing. Mgr. Attila Angyal
Bagarova 8
Bratislava 841 01
Vznik funkcie: 24.10.2017
  (od: 06.02.2018 do: 30.09.2021)
Ing. Jaroslav Hora
Kvetná 7/864
Dunajská Lužná 900 42
Vznik funkcie: 13.12.2018
  (od: 06.02.2019 do: 30.09.2021)
Ing. Angelika Mikócziová
Eliášovce 815
Nový Život 930 38
Vznik funkcie: 25.04.2019
  (od: 07.08.2019 do: 30.09.2021)
Ing. Daniel Kollár
Suchá 12054/25B
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
Vznik funkcie: 19.01.2021
  (od: 06.02.2021 do: 30.09.2021)
Ing. Branislav Straka , PhD.
Drotárska cesta 6171/104
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 02
Vznik funkcie: 19.01.2021
  (od: 06.02.2021 do: 30.09.2021)
Ing. Marcela Výbohová
Studenohorská 2061/19
Bratislava - mestská časť Lamač 841 03
Vznik funkcie: 19.01.2021 Skončenie funkcie: 31.03.2021
  (od: 10.06.2021 do: 09.06.2021)
Ing. Marcela Výbohová
Studenohorská 2061/19
Bratislava - mestská časť Lamač 841 03
Vznik funkcie: 19.01.2021
  (od: 06.02.2021 do: 09.06.2021)
Evert Albert R. Vandenbussche
Fialkové údolie 8
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 01
Vznik funkcie: 19.01.2021
  (od: 06.02.2021 do: 30.09.2021)
Ing. Marek Loula
Klímova 337/6
Praha 150 00
Česká republika
Vznik funkcie: 03.05.2021
  (od: 10.06.2021 do: 30.09.2021)
Dr. Daniel Béza
Ananász u. 32
Budapest 1127
Maďarská republika
Vznik funkcie: 13.05.2002
  (od: 15.07.2002 do: 21.06.2005)
Dr. Daniel Béza
Ananász u. 32
Budapest 1127
Maďarská republika
Vznik funkcie: 13.05.2005
  (od: 22.06.2005 do: 01.03.2006)
Dr. Dániel Béza
Ananász u. 32
Budapest 1172
Maďarská republika
Vznik funkcie: 13.05.2005
  (od: 02.03.2006 do: 26.05.2008)
Dr. Dániel Béza
Ananász u. 32
Budapest 1172
Maďarská republika
Vznik funkcie: 13.05.2005 Skončenie funkcie: 27.03.2008
  (od: 27.05.2008 do: 26.05.2008)
Adrienn Erdös
Árpád út. 75
Györ 9022
Maďarsko
Vznik funkcie: 20.06.2019
  (od: 07.08.2019 do: 05.02.2021)
Adrienn Erdös
Árpád út. 75
Györ 9022
Maďarsko
Vznik funkcie: 20.06.2019 Skončenie funkcie: 18.01.2021
  (od: 06.02.2021 do: 05.02.2021)
Péter Forrai
Paskál utca 39/b
Budapešť 1141
Maďarsko
Vznik funkcie: 21.05.2015
  (od: 09.06.2015 do: 07.11.2016)
Péter Forrai
Paskál utca 39/b
Budapešť 1141
Maďarsko
Vznik funkcie: 21.05.2015 Skončenie funkcie: 20.09.2016
  (od: 08.11.2016 do: 07.11.2016)
Zoltán Illés
Szépvölgyi út. 149.
Budapest 03 1037
Maďarská republika
Vznik funkcie: 09.07.2010 Skončenie funkcie: 12.04.2012
  (od: 18.05.2012 do: 17.05.2012)
Zoltán Illés
Szépvölgyi út. 149.
Budapest 03 1037
Maďarská republika
Vznik funkcie: 09.07.2010
  (od: 17.05.2011 do: 17.05.2012)
Ádam Kolossváry
Mátyas király kor. 4
Budapest 1125
Maďarská republika
Vznik funkcie: 13.05.2005
  (od: 22.06.2005 do: 26.05.2008)
Ádam Kolossváry
Mátyas király kor. 4
Budapest 1125
Maďarská republika
Vznik funkcie: 13.05.2002
  (od: 15.07.2002 do: 21.06.2005)
Ádam Kolossváry
Mátyas király kor. 4
Budapest 1125
Maďarská republika
Vznik funkcie: 13.05.2005 Skončenie funkcie: 13.05.2008
  (od: 27.05.2008 do: 26.05.2008)
Dr. Krisztina Kovács
Pusztaszeri út. 21/a
Budapest 1025
Maďarsko
Vznik funkcie: 19.06.2018
  (od: 10.07.2018 do: 06.08.2019)
Dr. Krisztina Kovács
Pusztaszeri út. 21/a
Budapest 1025
Maďarsko
Vznik funkcie: 19.06.2018 Skončenie funkcie: 03.04.2019
  (od: 07.08.2019 do: 06.08.2019)
Gábor Kovács
Jegenyefa u. 24
Budapest 1044
Maďarsko
Vznik funkcie: 12.04.2013
  (od: 14.06.2013 do: 21.07.2015)
Gábor Kovács
Jegenyefa u. 24
Budapest 1044
Maďarsko
Vznik funkcie: 12.04.2013 Skončenie funkcie: 01.04.2015
  (od: 22.07.2015 do: 21.07.2015)
Csaba Lantos - predseda
Csejtei utca 17. E/6
Budapest 1025
Maďarská republika
Vznik funkcie: 10.04.2003 Skončenie funkcie: 27.03.2008
  (od: 27.05.2008 do: 26.05.2008)
Csaba Lantos
Herman Ottó út 27/B.
Budapest 1022
Maďarská republika
Vznik funkcie: 11.04.2006 Skončenie funkcie: 27.03.2008
  (od: 27.05.2008 do: 26.05.2008)
Csaba Lantos
Csejtei utca 17. E/6
Budapest 1025
Maďarská republika
Vznik funkcie: 10.04.2003
  (od: 16.09.2003 do: 28.07.2005)
Csaba Lantos - predseda
Csejtei utca 17. E/6
Budapest 1025
Maďarská republika
Vznik funkcie: 10.04.2003
  (od: 29.07.2005 do: 26.05.2008)
Csaba Lantos
Herman Ottó út 27/B.
Budapest 1022
Maďarská republika
Vznik funkcie: 11.04.2006
  (od: 04.05.2006 do: 26.05.2008)
Balázs Létay
Róza köz. 2
Budapest 1038
Maďarsko
Vznik funkcie: 20.06.2019
  (od: 07.08.2019 do: 05.02.2021)
Balázs Létay
Róza köz. 2
Budapest 1038
Maďarsko
Vznik funkcie: 20.06.2019 Skončenie funkcie: 18.01.2021
  (od: 06.02.2021 do: 05.02.2021)
András Michnai
XIX. u. 34
Budapest 1172
Maďarská republika
Vznik funkcie: 13.05.2002
  (od: 15.07.2002 do: 15.09.2003)
József Németh
Szabó E. u. 2
Szombathely 9700
Maďarská republika
Vznik funkcie: 12.04.2011
  (od: 17.05.2011 do: 02.05.2014)
József Németh
Szabó E. u. 2
Szombathely 9700
Maďarská republika
Vznik funkcie: 12.04.2011 Skončenie funkcie: 12.04.2014
  (od: 03.05.2014 do: 02.05.2014)
József Németh
Szabó E. u. 2
Szombathely 9700
Maďarská republika
Vznik funkcie: 13.04.2014
  (od: 03.05.2014 do: 09.07.2018)
József Németh
Szabó E. u. 2
Szombathely 9700
Maďarská republika
Vznik funkcie: 21.05.2018 Skončenie funkcie: 18.01.2021
  (od: 06.02.2021 do: 05.02.2021)
József Németh
Szabó E. u. 2
Szombathely 9700
Maďarská republika
Vznik funkcie: 13.04.2014 Skončenie funkcie: 21.05.2018
  (od: 10.07.2018 do: 09.07.2018)
József Németh
Szabó E. u. 2
Szombathely 9700
Maďarská republika
Vznik funkcie: 21.05.2018
  (od: 10.07.2018 do: 05.02.2021)
Gyula Pap
Bivalyos u. 9
Budapest 1039
Maďarská republika
Vznik funkcie: 13.05.2002
  (od: 15.07.2002 do: 21.06.2005)
Gyula Pap
Bivalyos u. 9
Budapest 1039
Maďarská republika
Vznik funkcie: 13.05.2005
  (od: 22.06.2005 do: 01.03.2006)
Gyula Pap
Kalászi köz 6
Budapest 1039
Maďarská republika
Vznik funkcie: 13.05.2005 Skončenie funkcie: 27.03.2008
  (od: 27.05.2008 do: 26.05.2008)
Gyula Pap
Kalászi köz 6
Budapest 1039
Maďarská republika
Vznik funkcie: 13.05.2005
  (od: 02.03.2006 do: 26.05.2008)
Atanáz Popov
Szent László ut 34-38
Budapest 1135
Maďarsko
Vznik funkcie: 12.04.2013 Skončenie funkcie: 12.04.2016
  (od: 20.04.2016 do: 19.04.2016)
Atanáz Popov
Zsázsa utca 9
Budapest 1112
Maďarsko
Vznik funkcie: 13.04.2016
  (od: 20.04.2016 do: 13.10.2020)
Atanáz Popov
Szent László ut 34-38
Budapest 1135
Maďarsko
Vznik funkcie: 12.04.2013
  (od: 14.06.2013 do: 19.04.2016)
Atanáz Popov
Zsázsa utca 9
Budapest 1112
Maďarsko
Vznik funkcie: 13.04.2016 Skončenie funkcie: 28.06.2020
  (od: 14.10.2020 do: 13.10.2020)
Atanáz Popov
Zsázsa utca 9
Budapest 1112
Maďarsko
Vznik funkcie: 29.06.2020
  (od: 14.10.2020 do: 05.02.2021)
Atanáz Popov
Zsázsa utca 9
Budapest 1112
Maďarsko
Vznik funkcie: 29.06.2020 Skončenie funkcie: 18.01.2021
  (od: 06.02.2021 do: 05.02.2021)
Ágnes Rudas
Virágvölgy u. 5.
Budapest 1239
Maďarsko
Vznik funkcie: 13.04.2015 Skončenie funkcie: 20.06.2019
  (od: 31.10.2019 do: 30.10.2019)
Ágnes Rudas
Virágvölgy u. 5.
Budapest 1239
Maďarsko
Vznik funkcie: 13.04.2015
  (od: 12.05.2015 do: 30.10.2019)
Tamás Endre Vörös
Gölöncsér u. FSZT. 1/A 92
Budapešť 1037
Maďarsko
Vznik funkcie: 11.04.2017
  (od: 05.05.2017 do: 05.02.2021)
Tamás Endre Vörös
Gölöncsér u. FSZT. 1/A 92
Budapešť 1037
Maďarsko
Vznik funkcie: 11.04.2017 Skončenie funkcie: 18.01.2021
  (od: 06.02.2021 do: 05.02.2021)
László Wolf
Hunyadi János u. 56
Budapest 1028
Maďarská republika
Vznik funkcie: 13.05.2005 Skončenie funkcie: 29.03.2007
  (od: 25.05.2007 do: 24.05.2007)
László Wolf
Hunyadi János u. 56
Budapest 1028
Maďarská republika
Vznik funkcie: 13.05.2005
  (od: 29.07.2005 do: 24.05.2007)
László Wolf - predseda
Hunyadi János u. 56
Budapest 1028
Maďarská republika
Vznik funkcie: 13.05.2005
  (od: 22.06.2005 do: 28.07.2005)
László Wolf - predseda
Hunyadi János u. 56
Budapest 1028
Maďarská republika
Vznik funkcie: 13.05.2002
  (od: 15.07.2002 do: 21.06.2005)
Výška základného imania: 
126 590 711,84 EUR Rozsah splatenia: 126 590 711,84 EUR
  (od: 06.02.2019 do: 30.09.2021)
111 580 508,84 EUR Rozsah splatenia: 111 580 508,84 EUR
  (od: 16.12.2017 do: 05.02.2019)
88 539 106,84 EUR Rozsah splatenia: 88 539 106,84 EUR
  (od: 27.11.2014 do: 15.12.2017)
78 507 897,84 EUR Rozsah splatenia: 78 507 897,84 EUR
  (od: 14.03.2014 do: 26.11.2014)
78 507 897,84 EUR Rozsah splatenia: 78 507 897,84 EUR
  (od: 10.01.2012 do: 13.03.2014)
68 488 401,84 EUR Rozsah splatenia: 68 488 401,84 EUR
  (od: 29.05.2009 do: 09.01.2012)
2 064 414 960 Sk Rozsah splatenia: 2 064 414 960 Sk
  (od: 05.02.2003 do: 28.05.2009)
1 044 000 000 Sk
  (od: 02.07.2001 do: 04.02.2003)
8 700 000 000 Sk
  (od: 10.08.1999 do: 01.07.2001)
3 000 000 000 Sk
  (od: 19.06.1998 do: 09.08.1999)
1 000 000 000 Sk
  (od: 06.10.1994 do: 18.06.1998)
650 000 000 Sk
  (od: 22.12.1993 do: 05.10.1994)
500 000 000 Sk
  (od: 27.02.1992 do: 21.12.1993)
Akcie: 
Počet: 11503458
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 3,98 EUR
  (od: 29.05.2009 do: 30.09.2021)
Počet: 570
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 39 832,7 EUR
  (od: 29.05.2009 do: 30.09.2021)
Počet: 58102310
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 EUR
  (od: 06.02.2019 do: 30.09.2021)
Počet: 43092107
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 EUR
  (od: 16.12.2017 do: 05.02.2019)
Počet: 20050705
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 EUR
  (od: 27.11.2014 do: 15.12.2017)
Počet: 10019496
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 EUR
  (od: 10.01.2012 do: 26.11.2014)
Počet: 11503458
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 120 Sk
  (od: 11.01.2007 do: 28.05.2009)
Počet: 570
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 200 000 Sk
  (od: 11.01.2007 do: 28.05.2009)
Počet: 11503458
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 120 Sk
  (od: 05.02.2003 do: 10.01.2007)
Počet: 570
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 200 000 Sk
  (od: 05.02.2003 do: 10.01.2007)
Počet: 3000000
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 120 Sk
  (od: 02.07.2001 do: 04.02.2003)
Počet: 570
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 200 000 Sk
  (od: 02.07.2001 do: 04.02.2003)
Počet: 3000000
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 10.08.1999 do: 01.07.2001)
Počet: 570
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 10 000 000 Sk
  (od: 10.08.1999 do: 01.07.2001)
Počet: 3000000
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 19.06.1998 do: 09.08.1999)
Počet: 1000000
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 10.02.1997 do: 18.06.1998)
Počet: 1000000
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 06.10.1994 do: 09.02.1997)
Počet: 650000
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 22.12.1993 do: 05.10.1994)
Počet: 500000
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 29.06.1993 do: 21.12.1993)
Počet: 500000
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 27.02.1992 do: 28.06.1993)
Akcionár: 
KBC Bank NV
Havenlaan 2
Brusel B-1080
Belgické kráľovstvo
  (od: 22.06.2021 do: 30.09.2021)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Zmluva o zlúčení zo dňa 31.08.2021.
  (od: 01.10.2021)
Valné zhromaždenie akcionárov dňa 23.3.1993 odsúhlasilo zmeny stanov akciovej spoločnosti. Stary spis: Sa 632
  (od: 29.06.1993 do: 30.09.2021)
Zvýšenie základného imania v súlade s uznesením predstavenstva a.s., zapísaná notárskou zápisnicou dňa 31.8.1993.
  (od: 22.12.1993 do: 30.09.2021)
Mimoriadne valné zhromaždenie konané dňa 21.2.1994, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 13/94, Nz 13/94 schválilo personálne zmeny v dozornej rade.
  (od: 03.10.1994 do: 30.09.2021)
Zmena stanov schválení valným zhromaždením konaným dňa 28.4.1994, ktorého priebeh bol schválený notárskou zápisnicou N 24/94, Nz 23/94.
  (od: 06.10.1994 do: 30.09.2021)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 12.12.1994.
  (od: 28.02.1995 do: 30.09.2021)
Nátárska zápisnica N 41/95, Nz 40/95 napísaná dňa 3.5.1995 notárom JUDr.Jurajom Jenisom osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola odsúhlasená zmena stanov a personálne zmeny v dozornej rade.
  (od: 21.06.1995 do: 30.09.2021)
Zápisnica č. 5/95 zo zasadnutia Dozornej rady IRB a.s. zo dňa 26.07.1995.
  (od: 11.08.1995 do: 30.09.2021)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 8.8.1996, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 70/96, Nz 63/96 napísanej dňa 8.8.1996 notárom JUDr.Jenisom bola schválená zmena stanov z členov dozornej rady.
  (od: 28.11.1996 do: 30.09.2021)
Zápisnica č. 1/97 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 22.1.1997.
  (od: 30.01.1997 do: 30.09.2021)
Zápisnica č. 1 zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 15.1.1997
  (od: 10.02.1997 do: 30.09.2021)
Zápisnica zo zasadnutia Ústrednej volebnej komisie konanej dňa 17.3.1997.
  (od: 26.03.1997 do: 30.09.2021)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 21.5.1997. Zápisnica č. 5/97 z mimoriadneho zasadnutia dozornej rady konaného dňa 21.5.1997.
  (od: 19.08.1997 do: 30.09.2021)
Národná banka Slovenska svojím rozhodnutím č. UBD-2194/1997 zo dňa 19.12.1997, ktoré bolo ihneď doručené, zaviedla dňom 19.12.1997 nútenú správu v Investičnej a rozvojovej banke a.s., Štúrova 5, 818 55 Bratislava. Národná banka Slovenska svojím rozhodnutím č. UBD-2195/1997 zo dňa 19.12.1997, ktoré bolo ihneď doručené, vymenovala Ing. Júliusa Chovanca, bytom Jašíkova 19, 821 03 Bratisla- va, č. preukazu totožnosti SD 694 087, r.č. za správcu nútenej správy v Investičnej a rozvojovej banke a.s., Štúrova 5, 818 55 Bratislava.
  (od: 22.12.1997 do: 30.09.2021)
Členovia predstavenstva Investičnej a rozvojovej banky, a.s. odstúpili z fukcií spôsobom určenými stanovami spoločnosti, a to s účinnosťou k nasledujúcim termínom: Ing. František Orolín, r.č. , bytom Nad tehelňou 2220/18, Trenčín ku dňu 1.7.1997,Ing. Vojtech Vranay,r.č. bytom Bulharská č. 8, Košice ku dňu 27.11. 1997, Ing. Ján Lazár, r.č. , bytom Moldavská 5, Košice ku dňu 30.12.1997, Ing. Ján Gánovský, r.č. , bytom Mlynská 30, Gerlachov ku dňu 29.12.1997 a Ing. Vladimír Turzák, r.č. , bytom Kotayho 21, Košice, ku dňu 22.12.1997. Národná banka Slovenska rozhodnutím č. UBD-88/1998 z 15. januára 1998, odvolala s účinnosťou od 16. januára 1998 Ing. Júliusa Chovanca, bytom Jašíkova 19, 821 03 Bratislava, č. preukazu totožnosti SD 694 087, r.č. z funkcie správcu pre výkon nútenej správy v Investičnej a rozvojovej banke, a.s.,Štúrova ul. 5, 813 54 Bratislava. Národná banka Slovenska rozhodnutím č. UBD-89/1998 z 15. januára 1998 vymenovala s účinnosťou od 16. januára 1998 Ing. Dušana Krkošku, bytom Jašíkova 8, 827 61 Bratislava, č. preukazu totožnosti 246 126 BB, r.č. , za správcu pre výkon nútenej správy v Investičnej a rozvojovej banke, a.s., Štúrova ul. 5, 813 54 Bratislava.
  (od: 23.01.1998 do: 30.09.2021)
Notárska zápisnica N 243/98, Nz 233/98 spísaná dňa 29.4.1998 JUDr. Ivanom Mačákom osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia konaného dňa 29.4.1998 na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania a zmena stanov. Notárska zápisnica N 411/98, Nz 399/98 spísaná dňa 26.6.1998 notárom JUDr. Ivanom Macákom, osvedčujúca konanie riadného valného zhromaždenia konaného dňa 26.6.1998, na ktorom bola schválená zmena stanov v čl. III ods. 1, 3 a čl. XIV ods. 4
  (od: 19.06.1998 do: 30.09.2021)
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. UBD-229/1999 zo 4. februára 1999 o odvolaní správcu pre výkon nútenej správy. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. UBD-230/1999 z 4. februára 1999 o vymenovaní Ing. Vladimíra Hromého za správcu pre výkon nútenej správy.
  (od: 10.02.1999 do: 30.09.2021)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 23.7.1999. Zmena stanov a zvýšenie základného imania odsúhlasené na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 30.7.1999, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 628/99, Nz 584/9 spísanou notárom JUDr Ivanom Macákom. V súlade s § 29 ods. 1 zák.č. 21/1992 o bankách v znení neskorších predpisov sa dozorná rada ujme výkonu funkcie až po skončení nútenej správy.
  (od: 10.08.1999 do: 30.09.2021)
Mimoriadne valné zhromaždenie akcionárov Investičnej a rozvojovej banky a.s. na zasadnutí dňa 8. septembra 1999 rozhodlo o znížení základného imania a o zmene stanov v čl. III.ods.1,3 a čl.VII. ods.4. Priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 720/99, Nz 670/99 dňa 8.9.1999. Základné imanie sa znižuje na výšku 504 600 000,-Sk.
  (od: 23.09.1999 do: 30.09.2021)
Národná banka Slovenska svojím rozhodnutím č.: UBD-2630/1999 zo dňa 15. decembra 1999, skončila týmto dňom nútenú správu v Investičnej a rozvojovej banke a.s., Štúrova 5, 813 54 Bratislava, ktorá bola zavedená rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. UBD-2194/1997 dňom 19. decembra 1997.
  (od: 10.05.2000 do: 30.09.2021)
Zápisnica č. 5/00 z mimoriadneho zasadania Dozornej rady zo dňa 18.4.2000 na ktorom bol zvolený nový člen predstavenstva. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.11.2000.
  (od: 12.02.2001 do: 30.09.2021)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 595/00, Nz 571/00 zo dňa 4.8.2000 na ktorom bola odsúhlasená zmena stanov.
  (od: 07.06.2001 do: 30.09.2021)
Rozhodnutie Úseku bankového dohľadu NBS č.: UBD-1001/1-2001 zo dňa 18.6.2001 o znížení základného imania IRB, a.s. o sumu 7 656 000 000 Sk zodpovedajúcu strate z hospodárenia k 31. decembru 2000 po jej zúčtovaní s príslušnými rezervnými fondami IRB, a.s. v zmysle § 26 ods. 1 písm. b/ bod 8 Zák. č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov. Základné imanie sa znižuje zo sumy 8 700 000 000 Sk na sumu 1 044 000 000 Sk a to znížením menovitej hodnoty všetkých akcií IRB, a.s. nasledovne: - menovitá hodnota každej akcie emisie ISIN SK 111 000 1452 série 01-06 v počte 3 000 000 000 ks zaknihovaných akcií /hodnota emisie 3 000 000 000 Sk/ sa znižuje z 1000 Sk na 120 Sk a - menovitá hodnota každej akcie emisie IČE 88099 0000 510 v počte 570 zaknihovaných akcií /hodnota emisie 5 700 000 000 Sk/ sa znižuje z 10 000 000 Sk na 1 200 000 Sk.
  (od: 02.07.2001 do: 30.09.2021)
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia dozornej rady zo dňa 23.5.2001 a dňa 29.5.2001. Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia predstavenstva zo dňa 23.5.2001.
  (od: 03.09.2001 do: 30.09.2021)
Zápisnica zo zasadnutí dozornej rady , ktoré sa konali v dňoch 21.10.2001,16.1.2002, 13.2.2002.
  (od: 15.03.2002 do: 30.09.2021)
Zápisnica č. 4/02 zo zasadnutia dozornej rady, ktoré sa konalo 4. 4. 2002.
  (od: 28.05.2002 do: 30.09.2021)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č.N 2389/2002 zo dňa 20.5.2002. Zápisnica č. N 5/02 zo dňa 22.5.2002 z mimoriadneho zasadania dozornej rady. Zápisnica č. 32/02 zo dňa 11.6.2002 zo zasadnutia predstavenstva. JUDr. Juraj Wertlen, deň zániku funkcie: 13.5.2002 Ing. Peter Turinič, deň zániku funkcie: 13.5.2002 Ing.Jozef Kohút, deň zániku funkcie:13.5.2002 Imre Makai, deň zániku funkcie: 8.7.2002 Zmena obchodného mena je účinná dňom 1.8.2002.
  (od: 15.07.2002 do: 30.09.2021)
Zápisnica č. 14/02 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 14. 8. 2002. Notárska zápisnica č. Nz 664/2002 zo dňa 9. 9. 2002, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 14. 8. 2002, na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (od: 20.11.2002 do: 30.09.2021)
Oznámenie o vzdaní sa funkcie člena dozornej rady zo dňa 6. 3. 2003. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 9. 4. 2003. Notárska zápisnica N 1318/03, Nz 33485/03 spísaná dňa 5. 5. 2003 notárom JUDr. Vlhom osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 10. 4. 2003, na ktorom bolo rozhodnuté o zmene v orgánoch spoločnosti, zmene stanov. Funkcia člena dozornej rady A. Michnaia sa končí dňom 9. 4. 2003. Funkcia člena dozornej rady Ing. V. Dvořáčeka sa končí dňom 10. 4. 2003.
  (od: 16.09.2003 do: 30.09.2021)
Zápisnica z voľby dozornej rady zamestnancami zo dňa 27.8.2003, zápisnica dozornej rady zo dňa 4.9.2003.
  (od: 28.11.2003 do: 30.09.2021)
Výpis uznesenia dozornej rady zo dňa 28.12.2004 zo zasadnutia dozornej rady dňa 02.12.2004.
  (od: 12.01.2005 do: 30.09.2021)
Notárska zápisnica N 82/2005, Nz 20838/2005, NCRls 20621/2005 zo dňa 11.05.2005 napísaná notárom Mgr. Tomášom Leškovským z valného zhromaždenia konaného dňa 18.04.2005.
  (od: 09.06.2005 do: 30.09.2021)
Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady zo dňa 09.06.2005,
  (od: 29.07.2005 do: 30.09.2021)
Zápisnica č. 23/06 z mimoriadneho zasadnutia dozornej rady zo dňa 25.1.2006. Ing. Zita Zemková vznik funkcie člena predstavenstva : 14.8.2002. Ernő Kelecsényi vznik funkcie člena predstavenstva : 14.8.2002.
  (od: 02.03.2006 do: 30.09.2021)
Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady spoločnosti zo dňa 29.06.2006.
  (od: 26.07.2006 do: 30.09.2021)
Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady spoločnosti zo dňa 21.09.2006.
  (od: 27.10.2006 do: 30.09.2021)
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 16.10.2006 pod č. 32Exre/1985/2005 súd začal konanie o dosiahnutie zhody zápisu údajov do obchodného registra.
  (od: 11.01.2007 do: 30.09.2021)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 05.04.2007 spísané vo forme notárskej zápisnice N 1908/2007, Nz 16492/2007 dňa 30.04.2007.
  (od: 11.05.2007 do: 30.09.2021)
Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady spoločnosti zo dňa 29.03.2007.
  (od: 25.05.2007 do: 30.09.2021)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 12.12.2007.
  (od: 15.01.2008 do: 30.09.2021)
Na základe rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. OPK-3746/1-2008 zo dňa 27.3.2008 sa mení OTP Banke Slovensko, a.s. bankové povolenie udelené rozhodnutím Národnej banky Slovenska č.UBD-1515/1996 zo dňa 19.8.1996 v spojitosti s rozhodnutiami č. UBD-1380-1/2001 zo dňa 11.10.2001, č. UBD-848-2/2002 zo dňa 22.7.2002 a č. UBD-401/2005 zo dňa 14.3.2005 a rozhodnutím Úradu pre finančný trh č. GRUFT-019/2003/OCP 21.2.2003 v spojitosti s rozhodnutiami GRUFT-034/2003/OCP zo dňa 1.7.2003 a č. UBD-3053/2006-PLP zo dňa 7.12.2006. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. OPK-3746/1-2008 nadobudlo právoplatnosť dňa 18.4.2008.
  (od: 30.04.2008 do: 30.09.2021)
Notárska zápisnica N 1698/2008, Nz 15918/2008 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 27.3.2008.
  (od: 27.05.2008 do: 30.09.2021)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady č. 42/08 zo dňa 16.5.2008.
  (od: 19.06.2008 do: 30.09.2021)
Zápisnica z dozornej rady č. 54/2008 zo dňa 30.6.2008.
  (od: 25.07.2008 do: 30.09.2021)
Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady zo dňa 30.10.2008.
  (od: 06.12.2008 do: 30.09.2021)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 29.01.2009.
  (od: 05.06.2009 do: 30.09.2021)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 25.01.2010.
  (od: 02.03.2010 do: 30.09.2021)
Zápisnoca z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 19.4.2010 (N 438/2010, Nz 13162/2010, NCRIs 13387/2010).
  (od: 28.04.2010 do: 30.09.2021)
Zápisnica č. 11/2010 o rozhodnutí dozornej rady dňa 29.04.2010.
  (od: 27.05.2010 do: 30.09.2021)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 20.05.2010.
  (od: 15.06.2010 do: 30.09.2021)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 9.7.2010. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 9.7.2010.
  (od: 15.08.2010 do: 30.09.2021)
Zápisnica z voľby členov dozornej rady zo dňa 11.10.2010 v znení dodatku č.1 zo dňa 30.11.2010
  (od: 15.12.2010 do: 30.09.2021)
Notárska zápisnica č. N 261/2011, Nz 14774/2011, NCRls 15148/2011 zo dňa 26.04.2011.
  (od: 17.05.2011 do: 30.09.2021)
Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady zo dňa 22.09.2011
  (od: 26.10.2011 do: 30.09.2021)
Zápisnica o priebehu časti zasadnutia predstavenstva dňa 25.10.2011 spísaná vo forme notárskej zápisnice č. N 1/2012, Nz 44/2012, NCRls 44/2012 dňa 02.01.2012.
  (od: 10.01.2012 do: 30.09.2021)
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia dozornej rady zo dňa 12.4.2012, notárska zápisnica N 1156/2012 Nz 14197/2012 zo dňa 23.4.2012, zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 12.4.2012
  (od: 18.05.2012 do: 30.09.2021)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady spoločnosti zo dňa 11.10.2012.
  (od: 13.11.2012 do: 30.09.2021)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady spoločnosti zo dňa 17.12.2012.
  (od: 18.01.2013 do: 30.09.2021)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 12.04.2013.
  (od: 14.06.2013 do: 30.09.2021)
Zápisnica o priebehu a výsledkoch volieb členov dozornej rady zo dňa 22.10.2013.
  (od: 29.10.2013 do: 30.09.2021)
Valné zhromaždenie 12.4.2012 poverilo predstavenstvo zvýšiť základné imanie spoločnosti do celkovej výšky 157 246 035,84 EUR. Poverenie je udelené na 5 rokov. Predstavenstvo môže rozhodnúť o zvýšení základného imania aj opakovane.
  (od: 14.03.2014 do: 30.09.2021)
Notárska zápisnica č. N 252/2014, Nz 14432/2014 zo dňa 14.04.2014 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 10.04.2014.
  (od: 03.05.2014 do: 30.09.2021)
Zápisnica zo zadadnutia dozornej rady zo dňa 22.05.2014.
  (od: 16.08.2014 do: 30.09.2021)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva 12.09.2014
  (od: 27.11.2014 do: 30.09.2021)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 13.04.2013.
  (od: 12.05.2015 do: 30.09.2021)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 13.04.2015.
  (od: 09.06.2015 do: 30.09.2021)
Výpis zo zápisnice zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 24.09.2015.
  (od: 16.10.2015 do: 30.09.2021)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 07.04.2016 spísaná vo forme notárskej zápisnice č. N 189/2016, Nz 12968/2016, NCRls 13382/2016 dňa 14.04.2016.
  (od: 20.04.2016 do: 30.09.2021)
Zápisnica č.17/16 zo zasadnutia Dozornej rady 15.12.2016
  (od: 24.01.2017 do: 30.09.2021)
Predchádzajúci súhlas NBS z 20.12.2016 na zvolenie Dr. Sándora Patyiho
  (od: 24.01.2017 do: 30.09.2021)
Osvedčenie o priebehu riadneho valného zhromaždenia zo dňa 10.04.2017.
  (od: 05.05.2017 do: 30.09.2021)
Zápis rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti OTP Banka Slovensko, a.s., so sídlom Štúrova 5, Bratislava 813 54, Slovenská republika, IČO: 31 318 916, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č. 335/B (ďalej len „OTP Banka Slovensko, a.s.“) zo dňa 27.04.2021 v zmysle § 118i ods. 6 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) o prechode akcií všetkých zostávajúcich akcionárov na spoločnosť KBC Bank NV so sídlom Havenlaan 2 (Avenue du Port 2), B-1080 Brusel, Belgické kráľovstvo, zapísanú v registri právnických osôb pod číslom 0462.920.226 ako navrhovateľa (ďalej len „KBC Bank NV“): Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti OTP Banka Slovensko, a.s. schvaľuje prechod akcií všetkých zostávajúcich akcionárov spoločnosti OTP Banka Slovensko, a.s. na spoločnosť KBC Bank NV v rámci uplatnenia práva výkupu spoločnosťou KBC Bank NV ako navrhovateľom za protiplnenie za akcie cieľovej spoločnosti OTP Banka Slovensko, a.s. poskytnuté v peniazoch vo výške 3,70 EUR za každú akciu v menovitej hodnote 3,98 EUR a vo výške 0,93 EUR za každú akciu v menovitej hodnote 1,00 EUR, a to v súlade s Podmienkami uplatnenia práva výkupu schválenými spoločnosťou KBC Bank NV zo dňa 23.02.2021 a v zmysle Rozhodnutia Národnej banky Slovenska zo dňa 11.03.2021 o udelení predchádzajúceho súhlasu spoločnosti KBC Bank NV s týmto uplatnením práva výkupu. Prechod akcií všetkých zostávajúcich akcionárov spoločnosti OTP Banka Slovensko, a.s. na spoločnosť KBC Bank NV sa vzťahuje na 85 399 kusov akcií registrovaných pod číslom ISIN SK1110001452, 15 890 kusov akcií registrovaných pod číslom ISIN SK1110004613, 13 197 kusov akcií registrovaných pod číslom ISIN SK1110016559, 21 804 kusov akcií registrovaných pod číslom ISIN SK1110017532, 26 402 kusov akcií registrovaných pod číslom ISIN SK1110019850 a 10 203 kusov akcií registrovaných pod číslom ISIN SK1110020684.
  (od: 08.05.2021 do: 30.09.2021)
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (od: 01.10.2021)
Právny nástupca: 
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
Československá obchodná banka, a.s. IČO: 36 854 140
Žižkova 11
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
  (od: 01.10.2021)
Dátum aktualizácie údajov:  18.04.2024
Dátum výpisu:  20.04.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR