Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Vložka číslo:  32/B

Obchodné meno: 
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
  (od: 01.01.1989)
Sídlo: 
P.O.BOX 45, Karloveská 2
Bratislava 842 04
  (od: 19.06.2003)
IČO: 
00 156 752
  (od: 01.01.1989)
Deň zápisu: 
01.01.1989
  (od: 01.01.1989)
Právna forma: 
Štátny podnik
  (od: 01.01.1989)
Predmet činnosti: 
vykonávanie inžieniersko-investorskej činnosti a poskytovanie technickej pomoci investorom v investičnej výstavbe
  (od: 01.01.1989)
vykonávanie projektovej činnosti
  (od: 01.01.1989)
vykonávanie technicko-bezpečnostného dohľadu podľa osobitných predpisov
  (od: 01.01.1989)
nákup, predaj a sprostredkovanie tovaru v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 14.06.1993)
realitná kancelária
  (od: 14.06.1993)
zememeračské práce
  (od: 14.06.1993)
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
  (od: 14.06.1993)
vykonávanie inžinierskych stavieb /vrátane vybavenia sídliskových celkov/
  (od: 14.06.1993)
vykonávanie priemyselných stavieb
  (od: 14.06.1993)
geodetické a kartografické práce
  (od: 23.08.1995)
overovanie geometrických plánov a iných výsledkov geodetických prác
  (od: 23.08.1995)
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (od: 14.11.2000)
ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 14.11.2000)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností
  (od: 14.11.2000)
upratovacie služby
  (od: 14.11.2000)
prenájom nebytových priestorov spojený s doplnkovými službami
  (od: 14.11.2000)
vnútrozemská plavba v rozsahu požičiavanie motorových vozidiel
  (od: 14.11.2000)
požičiavanie motorových vozidiel
  (od: 14.11.2000)
reprografická a kníhviazačská činnosť spojená s výkonmi reprografickej a plánografickej techniky
  (od: 14.11.2000)
prevádzkovanie Vodného diela Žilina
  (od: 21.05.2001)
činnosť vykonávaná banským spôsobom
  (od: 22.10.2004)
výkon činnosti stavbyvedúceho
  (od: 22.10.2004)
výkon činnosti stavebného dozoru na: pozemné stavby inžinierske stavby - dopravné stavby, pozemné komunikácie, vodohospodárske stavby
  (od: 22.10.2004)
výkon činnosti stavebného dozoru na: pozemné stavby inžinierske stavby - vodohospodárske stavby, potrubné a líniové stavby
  (od: 22.10.2004)
výkon činnosti stavbného dozoru na: inžinierske stavby - mosty, tunely, vodohospodárske stavby
  (od: 22.10.2004)
výkon činnosti stavebného dozoru
  (od: 11.01.2017)
prevádzkovanie vodných stavieb, ku ktorým má právo hospodárenia, resp. ktoré mu boli zverené
  (od: 10.11.2004)
vykonávanie zabezpečovacích prác na ochranu pred nepriaznivými účinkami vôd na vodných stavbách, plnenie úloh vyplývajúcich z povodňových plánov a rozhodnutí povodňových komisií počas povodňovej aktivity
  (od: 10.11.2004)
dispečerské riadenie vodohospodárskych činností
  (od: 10.11.2004)
dispečerské riadenie energetických činností
  (od: 10.11.2004)
uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
  (od: 03.03.2005)
projektovanie alebo konštruovanie vyhradených elektrických zariadení
  (od: 03.03.2005)
technik požiarnej ochrany
  (od: 03.03.2005)
verejné obstarávanie
  (od: 03.03.2005)
vodoinštaláterstvo
  (od: 03.03.2005)
prenájom mechanizmov a dopravných prostriedkov
  (od: 03.03.2005)
prevádzka malých plavidiel
  (od: 03.03.2005)
prevádzkovanie telovýchovných a športových zariadení, organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí, kurzov, seminárov, školení a výstav
  (od: 03.03.2005)
faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 03.03.2005)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom,
  (od: 03.03.2005)
automatizované spracovanie dát
  (od: 03.03.2005)
poradenská činnosť v oblasti projektov pre predvstupové a štrukturálne nástroje EÚ v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 03.03.2005)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 03.03.2005)
sadovnícke práce a úprava zelene
  (od: 03.03.2005)
pilčícke práce
  (od: 03.03.2005)
zemné práce
  (od: 03.03.2005)
výroba a rozvod elektrickej energie v malých vodných elektrárňach a v obnoviteľných zdrojoch elektrickej energie do 5 MW
  (od: 04.04.2006)
konzultačná a poradenská činnosť v elektroenergetike
  (od: 04.04.2006)
prenájom strojov, prístrojov, zariadení a energetických zariadení
  (od: 04.04.2006)
vykonávanie prípravnej predprojektovej činnosti, najmä vypracúvanie stavebných zámerov verejných prác, investičných zámerov, štúdií, územnoplánovacích prieskumov a rozborov, komplexných výhľadových inžinierskych dokumentácií a variantných štúdií
  (od: 04.02.2010)
vykonávanie komplexnej projektovej činnosti, najmä vypracúvanie návrhov a dokumentácie umiestňovania stavieb a ich zmien vrátane vnútorného vybavenia exteriéru, ako aj rekonštrukcií a modernizácií budov a obnovy stavebných pamiatok
  (od: 04.02.2010)
spracúvanie príslušnej časti územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie
  (od: 04.02.2010)
zastupovanie investora pri príprave a uskutočňovaní stavieb
  (od: 04.02.2010)
vykonávanie projektového manažmentu, najmä na riadenie projektu a na koordináciu čiastkových projektov vypracovaných inžiniermi, architektmi, krajinármi a inými špecialistami, na vykonávanie odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavieb podľa schválenej projektovej dokumentácie
  (od: 04.02.2010)
vyhotovovanie podkladov na hodnotenie vplyvu stavby na životné prostredie
  (od: 04.02.2010)
vyhotovovanie projektovej dokumentácie týkajúcej sa technického, technologického a energetického vybavenia stavieb
  (od: 04.02.2010)
poskytovanie technického a ekonomického poradenstva týkajúceho sa technického, technologického a energetického vybavenia stavieb
  (od: 04.02.2010)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (od: 22.04.2010)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
  (od: 22.04.2010)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (od: 22.04.2010)
vykonávanie prác v oblasti vodného hospodárstva a životného prostredia (vodohospodárske a dopravné stavby)
  (od: 22.04.2010)
výskumné a prieskumné práce vodohospodárskych a dopravných stavieb
  (od: 22.04.2010)
konzultačná, expertízna činnosť v oblasti vodného hospodárstva a životného prostredia
  (od: 22.04.2010)
prípravné práce pre stavbu
  (od: 22.04.2010)
obstarávateľská činnosť spojená so správou a prenájmom nehnuteľností
  (od: 22.04.2010)
obstarávateľská a dodávateľská činnosť v stavebníctve
  (od: 22.04.2010)
geofyzikálne práce
  (od: 28.03.2017)
monitorovanie geologických faktorov životného prostredia
  (od: 28.03.2017)
úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava vrátane odstraňovania nánosov pieskov a štrkopieskov pri údržbe vodných tokov a vodohospodárskych diel a čistenia brehov a dna riek, jazier, vodných nádrží
  (od: 04.06.2019)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (od: 04.06.2019)
informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
  (od: 04.06.2019)
výroba elektriny, dodávka elektriny
  (od: 11.01.2023)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (od: 11.01.2023)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (od: 11.01.2023)
diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov
  (od: 11.01.2023)
geologický výskum
  (od: 11.01.2023)
hydrogeologický prieskum
  (od: 11.01.2023)
inžinierskogeologický prieskum
  (od: 11.01.2023)
geologický prieskum životného prostredia
  (od: 11.01.2023)
terénne meračské práce
  (od: 11.01.2023)
sanácia geologického prostredia
  (od: 11.01.2023)
odborný geologický dohľad pri sanácii geologického prostredia a pri sanácii environmentálnej záťaže
  (od: 11.01.2023)
vypracovanie geologickej štúdie a odborného geologického posudku
  (od: 11.01.2023)
reklamné a marketingové služby
  (od: 11.01.2023)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (od: 11.01.2023)
Štatutárny orgán: 
riaditeľ
  (od: 01.01.1989)
Ing. Andrej Kasana , PhD. - poverený generálny riaditeľ
Exnárova 21
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 03
Vznik funkcie: 23.06.2023
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.07.2023)
Konanie menom spoločnosti: 
Za štátny podnik podpisuje generálny riaditeľ štátneho podniku, počas jeho neprítomnosti ho zastupujú jeho zástupcovia v poradí, v akom sú zapísaní v obchodnom registri.
  (od: 17.11.2017)
Dozorná rada: 
Ing. Martin Zlocha
Astrová 585/6
Hamuliakovo 900 43
Vznik funkcie: 01.04.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.06.2021)
Mgr. Jozef Bálint
Hečkova 2A
Senec 903 01
Vznik funkcie: 01.04.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.06.2021)
Mgr. Pavol Šmondrk , PhD.
Veľká Lehota 385
Veľká Lehota 966 41
Vznik funkcie: 15.06.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.06.2021)
Ing. Jarmila Grancová
Cabanova 40
Bratislava - mestská časť Dúbravka 8402
Vznik funkcie: 15.09.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.10.2021)
Zakladateľ: 
Ministerstvo životného prostredia SR
Námestie Ľudovíta Štúra 1
Bratislava 812 35
  (od: 26.04.2007)
Kmeňové imanie: 
307 406 757,73 EUR
  (od: 10.10.2014)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Tento štátny podnik bol založený rozhodnutím ministra lesného a vodného hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu SSR č. 1246/1101988 zo dňa 6.12.1988 podľa § 18 Zák.č. 88/88 o štátnom podniku. Stary spis: Pš 97
  (od: 01.01.1989)
Rozhodnutie o zmene koncestnej listiny č.j. ŽO 7690/1993 K/Mi zo dňa 01.12.1993 vydané Obvodným úradom Bratislava 1 a Rozhodnutie o zmene živnostenského listu č.j. ŽO 7689/1993 Ž/Mi zo dňa 30.11.1993 vydané Obvodným úradom Bratislava 1. Štátny podnik prispôsobený ust. Z.č. 513/91 Zb. Stary spis: Pš 97
  (od: 16.09.1994)
Rozhodnutie Ministerstva pôdohospodárstva SR zo dňa 05.01.1995 č. 10576/1994-420 a doplnením zakladacej listiny. Stary spis: Pš 97
  (od: 23.08.1995)
Rozhodnutie Ministerstva pôdohospodárstva SR zo dňa 20.9.1995 č.7309/1995-420, ktorým sa dopĺňa zakladacia listina štátneho podniku. Stary spis: Pš 97
  (od: 23.10.1995)
Odvolanie z funkcie riaditeľa zo dňa 28.1.1999, poverenie riadením štátneho podniku zo dňa 28.1.1999. Odvolanie z funkcie I.námestníka riaditeľa zo dňa 4.2.1999. Menovací dekrét do funkcie námestníka zo dňa 4.2.1999
  (od: 22.02.1999)
Rozhodnutie Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 2486/1999-420 zo dňa 12.11.1999.
  (od: 14.11.2000)
Rozhodnutie Ministerstva hospodárstva SR č. 6212/2000-420 zo dňa 27.7.2000. Rozhodnutie Krajský úrad Žilina zo dňa 30.6.2000 č. 2000/07673/180.
  (od: 21.05.2001)
Zrušujúci dekrét číslo 837/2002 - 100 zo dňa 15.3.2002. Menovací dekrét číslo 837/2002 - 100 zo dňa 15.3.2002. Zánik funkcie riaditeľa - Ing. Ivan Veselý dňom 25.3.2002.
  (od: 22.08.2002)
Zmena výšky kmeňového imania schválená Ministerstvom životného prostredia SR dňa 4.8.2003 číslo 1109/2003 - min.
  (od: 21.11.2003)
Rozhodnutie ministra životného prostredia SR o zmene zakladateľskej listiny zo dňa 27.09.2004 č. 47/2004- 1.9.
  (od: 22.10.2004)
Rozhodnutie zakladateľa zo dňa 27.09.2004.
  (od: 10.11.2004)
Rozhodnutie Ministerstva životného prostredia SR zo dňa 31.8.2006. Ing. Ladislav Gáll, funkcia riaditeľa od 26.3.2002 do 6.9.2006.
  (od: 19.09.2006)
Poverovací dekrét na výkon fukcie riaditeľa štátneho podniku Vodohospodárska výstavba Bratislava, vydaný Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky zo dňa 4. septembra 2006 č. 9240/2006-min. pre Ing. Vladimíra Brezániho.
  (od: 30.09.2006)
Odvolací dekrét zo dňa 14.9., 19.9. a 29.9.2006. Menovacie dekréty zo dňa 20.9. a 29.9.2006.
  (od: 11.10.2006)
Menovací dekrét zo dňa 1.2.2007.
  (od: 09.02.2007)
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 07.02.2007 pod. č.k. 36Exre/4/2007 sú začal konanie o dosiahnutie zhody zápisu v obchodnom registri so skutočným stavom.
  (od: 26.04.2007)
Menovací dekrét zo dňa 10.09.2009.
  (od: 20.10.2009)
Odvolacie dekréty zo dňa 11.09.2009. Menovací dekrét zo dňa 16.10.2009.
  (od: 05.11.2009)
Rozhodnutie ministra životného prostredia Slovenskej republiky z 26.10.2009 č. 47/2009 - 1.10. o zániku štátneho podniku HYDROCONSULT BRATISLAVA, štátny podnik zlúčením so štátnym podnikom VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA,ŠTÁTNY PODNIK.
  (od: 18.12.2009)
Dekrét o odvolaní z funkcie zo dňa 16.12.2009. Dekréty o vymenovaní do funkcie zo dňa 16.12.2009.
  (od: 20.01.2010)
Menovací dekrét zo dňa 18.02.2010.
  (od: 08.04.2010)
Rozhodnutie ministra životného prostredia SR zo dňa 19.11.2009 č. 55/2009-1.10. o vydaní úplného znenia zakladacej listiny štátneho podniku.
  (od: 22.04.2010)
Odvolávací dekrét zo dňa 22.10.2010, zo dňa 03.11.2010. Menovací dekrét zo dňa 04.11.2010
  (od: 15.12.2010)
Odvolávací dekrét zo dňa 23.04.2012. Menovací dekrét zo dňa 24.04.2012.
  (od: 27.04.2012)
Odvolací dekrét zo dňa 25.04.2012.
  (od: 24.05.2012)
Menovací dekrét zo dňa 28.07.2012 a 02.07.2012.
  (od: 13.07.2012)
Menovací dekrét zo dňa 05.06.2014
  (od: 10.07.2014)
Rozhodnutie ministra životného prostredia SR č. 20/2014-6 zo dňa 16.09.2014.
  (od: 10.10.2014)
Dátum aktualizácie údajov:  27.09.2023
Dátum výpisu:  29.09.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)