Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Vložka číslo:  32/B

Obchodné meno: 
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
  (od: 01.01.1989)
Sídlo: 
P.O.BOX 45, Karloveská 2
Bratislava 842 04
  (od: 19.06.2003)
P.O.BOX 45, Karloveská 2
Bratislava 840 00
  (od: 01.11.1993 do: 18.06.2003)
nám. SNP 13/a
Bratislava
  (od: 01.04.1992 do: 31.10.1993)
IČO: 
00 156 752
  (od: 01.01.1989)
Deň zápisu: 
01.01.1989
  (od: 01.01.1989)
Právna forma: 
Štátny podnik
  (od: 01.01.1989)
Predmet činnosti: 
vykonávanie inžieniersko-investorskej činnosti a poskytovanie technickej pomoci investorom v investičnej výstavbe
  (od: 01.01.1989)
vykonávanie projektovej činnosti
  (od: 01.01.1989)
vykonávanie technicko-bezpečnostného dohľadu podľa osobitných predpisov
  (od: 01.01.1989)
nákup, predaj a sprostredkovanie tovaru v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 14.06.1993)
realitná kancelária
  (od: 14.06.1993)
zememeračské práce
  (od: 14.06.1993)
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
  (od: 14.06.1993)
vykonávanie inžinierskych stavieb /vrátane vybavenia sídliskových celkov/
  (od: 14.06.1993)
vykonávanie priemyselných stavieb
  (od: 14.06.1993)
geodetické a kartografické práce
  (od: 23.08.1995)
overovanie geometrických plánov a iných výsledkov geodetických prác
  (od: 23.08.1995)
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (od: 14.11.2000)
ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 14.11.2000)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností
  (od: 14.11.2000)
upratovacie služby
  (od: 14.11.2000)
prenájom nebytových priestorov spojený s doplnkovými službami
  (od: 14.11.2000)
vnútrozemská plavba v rozsahu požičiavanie motorových vozidiel
  (od: 14.11.2000)
požičiavanie motorových vozidiel
  (od: 14.11.2000)
reprografická a kníhviazačská činnosť spojená s výkonmi reprografickej a plánografickej techniky
  (od: 14.11.2000)
prevádzkovanie Vodného diela Žilina
  (od: 21.05.2001)
činnosť vykonávaná banským spôsobom
  (od: 22.10.2004)
výkon činnosti stavbyvedúceho
  (od: 22.10.2004)
výkon činnosti stavebného dozoru na: pozemné stavby inžinierske stavby - dopravné stavby, pozemné komunikácie, vodohospodárske stavby
  (od: 22.10.2004)
výkon činnosti stavebného dozoru na: pozemné stavby inžinierske stavby - vodohospodárske stavby, potrubné a líniové stavby
  (od: 22.10.2004)
výkon činnosti stavbného dozoru na: inžinierske stavby - mosty, tunely, vodohospodárske stavby
  (od: 22.10.2004)
výkon činnosti stavebného dozoru
  (od: 11.01.2017)
prevádzkovanie vodných stavieb, ku ktorým má právo hospodárenia, resp. ktoré mu boli zverené
  (od: 10.11.2004)
vykonávanie zabezpečovacích prác na ochranu pred nepriaznivými účinkami vôd na vodných stavbách, plnenie úloh vyplývajúcich z povodňových plánov a rozhodnutí povodňových komisií počas povodňovej aktivity
  (od: 10.11.2004)
dispečerské riadenie vodohospodárskych činností
  (od: 10.11.2004)
dispečerské riadenie energetických činností
  (od: 10.11.2004)
uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
  (od: 03.03.2005)
projektovanie alebo konštruovanie vyhradených elektrických zariadení
  (od: 03.03.2005)
technik požiarnej ochrany
  (od: 03.03.2005)
verejné obstarávanie
  (od: 03.03.2005)
vodoinštaláterstvo
  (od: 03.03.2005)
prenájom mechanizmov a dopravných prostriedkov
  (od: 03.03.2005)
prevádzka malých plavidiel
  (od: 03.03.2005)
prevádzkovanie telovýchovných a športových zariadení, organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí, kurzov, seminárov, školení a výstav
  (od: 03.03.2005)
faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 03.03.2005)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom,
  (od: 03.03.2005)
automatizované spracovanie dát
  (od: 03.03.2005)
poradenská činnosť v oblasti projektov pre predvstupové a štrukturálne nástroje EÚ v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 03.03.2005)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 03.03.2005)
sadovnícke práce a úprava zelene
  (od: 03.03.2005)
pilčícke práce
  (od: 03.03.2005)
zemné práce
  (od: 03.03.2005)
výroba elektriny, dodávka elektriny, distribúcia elektriny vrátane poskytovania služieb s tým spojených
  (od: 29.12.2005)
výroba a rozvod elektrickej energie v malých vodných elektrárňach a v obnoviteľných zdrojoch elektrickej energie do 5 MW
  (od: 04.04.2006)
konzultačná a poradenská činnosť v elektroenergetike
  (od: 04.04.2006)
prenájom strojov, prístrojov, zariadení a energetických zariadení
  (od: 04.04.2006)
vykonávanie prípravnej predprojektovej činnosti, najmä vypracúvanie stavebných zámerov verejných prác, investičných zámerov, štúdií, územnoplánovacích prieskumov a rozborov, komplexných výhľadových inžinierskych dokumentácií a variantných štúdií
  (od: 04.02.2010)
vykonávanie komplexnej projektovej činnosti, najmä vypracúvanie návrhov a dokumentácie umiestňovania stavieb a ich zmien vrátane vnútorného vybavenia exteriéru, ako aj rekonštrukcií a modernizácií budov a obnovy stavebných pamiatok
  (od: 04.02.2010)
spracúvanie príslušnej časti územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie
  (od: 04.02.2010)
zastupovanie investora pri príprave a uskutočňovaní stavieb
  (od: 04.02.2010)
vykonávanie projektového manažmentu, najmä na riadenie projektu a na koordináciu čiastkových projektov vypracovaných inžiniermi, architektmi, krajinármi a inými špecialistami, na vykonávanie odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavieb podľa schválenej projektovej dokumentácie
  (od: 04.02.2010)
vyhotovovanie podkladov na hodnotenie vplyvu stavby na životné prostredie
  (od: 04.02.2010)
vyhotovovanie projektovej dokumentácie týkajúcej sa technického, technologického a energetického vybavenia stavieb
  (od: 04.02.2010)
poskytovanie technického a ekonomického poradenstva týkajúceho sa technického, technologického a energetického vybavenia stavieb
  (od: 04.02.2010)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (od: 22.04.2010)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
  (od: 22.04.2010)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (od: 22.04.2010)
vykonávanie prác v oblasti vodného hospodárstva a životného prostredia (vodohospodárske a dopravné stavby)
  (od: 22.04.2010)
výskumné a prieskumné práce vodohospodárskych a dopravných stavieb
  (od: 22.04.2010)
konzultačná, expertízna činnosť v oblasti vodného hospodárstva a životného prostredia
  (od: 22.04.2010)
prípravné práce pre stavbu
  (od: 22.04.2010)
obstarávateľská činnosť spojená so správou a prenájmom nehnuteľností
  (od: 22.04.2010)
obstarávateľská a dodávateľská činnosť v stavebníctve
  (od: 22.04.2010)
geofyzikálne práce
  (od: 28.03.2017)
monitorovanie geologických faktorov životného prostredia
  (od: 28.03.2017)
úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava vrátane odstraňovania nánosov pieskov a štrkopieskov pri údržbe vodných tokov a vodohospodárskych diel a čistenia brehov a dna riek, jazier, vodných nádrží
  (od: 04.06.2019)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (od: 04.06.2019)
informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
  (od: 04.06.2019)
dodávka plynu
  (od: 23.07.2020)
vykonávanie stavebného dozoru
  (od: 04.02.2010 do: 10.01.2017)
projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických úloh hydrogeologického prieskumu
  (od: 29.12.2005 do: 27.03.2017)
vykonávanie geofyzikálnych prác pre geologický prieskum
  (od: 29.12.2005 do: 27.03.2017)
stolárstvo
  (od: 03.03.2005 do: 17.12.2009)
výkon činnosti stavebného dozoru na: inžinierske stavby - vodohospodárske stavby technické, technologické a energetické vybavenie stavieb - elektrotechnické zariadenia, tepelné zariadenia, plynové zariadenia, výrobné technologické zariadenia
  (od: 22.10.2004 do: 10.01.2017)
vykonávanie inej hospodárskej činnosti, pokiaľ sa ňou nenaruší plnenie záväzkov štátneho podniku
  (od: 01.01.1989 do: 15.09.1994)
zahraničnoobchodná činnosť ktoré nevyžaduje oprávnenie alebo registráciu
  (od: 01.01.1989 do: 15.09.1994)
komplexné vykonávanie inžiniersko-geologického prieskumu
  (od: 14.06.1993 do: 28.12.2005)
výroba a rozvod elektriny
  (od: 21.05.2001 do: 28.12.2005)
Štatutárny orgán: 
riaditeľ
  (od: 01.01.1989)
Ing. Vladimír Kollár - generálny riaditeľ štátneho podniku
Trnavská cesta 74/D
Bratislava 821 01
Vznik funkcie: 01.07.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 31.10.2020)
Mgr. Peter Antal - prvý zástupca generálneho riaditeľa štátneho podniku
Sládkovičova 5/1
Žiar nad Hronom 965 01
Vznik funkcie: 10.09.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.09.2010 do: 26.04.2011)
Mgr. Peter Antal - prvý zástupca generálneho riaditeľa štátneho podniku
Sládkovičova 5/1
Žiar nad Hronom 965 01
Vznik funkcie: 10.09.2010 Skončenie funkcie: 31.03.2011
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.04.2011 do: 26.04.2011)
Ing. Vladimír Bakeš - výrobno-technický námestník riaditeľa š.p., druhý zástupca riaditeľa
Rajecká 18
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.02.1999 do: 16.05.1999)
Ing. Vladimír Bakeš - výrobno-technický námestník riaditeľa, š.p. , prvý zástupca riaditeľa
Rajecká 18
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.05.1999 do: 30.12.2005)
Ing. Vladimír Bakeš - výrobno-technický námestník riaditeľa, š.p. , prvý zástupca riaditeľa
Rajecká 18
Bratislava
Skončenie funkcie: 31.12.2005
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 31.12.2005 do: 30.12.2005)
Ing. Július Binder - riaditeľ
Radvanská 18
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.01.1989 do: 22.08.1995)
Ing. Július Binder - riaditeľ
Radvanská 18
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.08.1995 do: 13.01.1998)
Ing. Július Binder - riaditeľ
Radvanská 18
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.01.1998 do: 21.02.1999)
Ing. Michal Bordean - prvý zástupca generálneho riaditeľa štátneho podniku
Bezručova 2536/4
Bratislava-Staré Mesto 811 09
Vznik funkcie: 01.04.2011
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.04.2011 do: 23.05.2012)
Ing. Michal Bordean - prvý zástupca generálneho riaditeľa štátneho podniku
Bezručova 2536/4
Bratislava-Staré Mesto 811 09
Vznik funkcie: 01.04.2011 Skončenie funkcie: 25.04.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.05.2012 do: 23.05.2012)
Ing. Vladimír Brezáni
69
Lietava 013 18
Vznik funkcie: 07.09.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.09.2006 do: 29.09.2006)
Ing. Vladimír Brezáni - riaditeľ
69
Lietava 013 18
Vznik funkcie: 07.09.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.09.2006 do: 04.05.2007)
Ing. Vladimír Brezáni - riaditeľ
69
Lietava 013 18
Vznik funkcie: 07.09.2006 Skončenie funkcie: 23.04.2007
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.05.2007 do: 04.05.2007)
Ing. Zuzana Bučinová - ekonomická námestníčka š.p., prvý zástupca riaditeľa
Belehradská 11
Bratislava 831 04
Vznik funkcie: 01.01.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 31.12.2005 do: 10.10.2006)
Ing. Zuzana Bučinová - ekonomická námestníčka š.p., prvý zástupca riaditeľa
Belehradská 11
Bratislava 831 04
Vznik funkcie: 01.01.2006 Skončenie funkcie: 30.09.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.10.2006 do: 10.10.2006)
Ing. Zuzana Bučinová - ekonomicko-obchodný námestník riaditeľa š.p., druhý zástupca riaditeľa
Belehradská 11
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.07.1999 do: 30.12.2005)
Ing. Zuzana Bučinová - ekonomicko-obchodný námestník riaditeľa š.p., druhý zástupca riaditeľa
Belehradská 11
Bratislava
Skončenie funkcie: 31.12.2005
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 31.12.2005 do: 30.12.2005)
Ing. Eugen Cirák - poverený generálny riaditeľ štátneho podniku
Dubová 18
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 27.08.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.09.2010 do: 29.09.2010)
Ing. Eugen Cirák - poverený generálny riaditeľ štátneho podniku
Dubová 18
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 27.08.2010 Skončenie funkcie: 31.08.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.09.2010 do: 29.09.2010)
Ing. Jozef Fedorkovič - obchodný námestník riaditeľa š.p. a tretí zástupca riaditeľa
Trinásta 17
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 20.09.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.10.2006 do: 08.08.2007)
Ing. Jozef Fedorkovič - obchodný námestník riaditeľa š.p. a tretí zástupca riaditeľa
Trinásta 17
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 20.09.2006 Skončenie funkcie: 11.07.2007
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.08.2007 do: 08.08.2007)
Ing. Jozef Fedorkovič - riaditeľ obchodného úseku a tretí zástupca generálneho riaditeľa štátneho podniku
Trinásta 17
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 12.07.2007
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.08.2007 do: 24.09.2007)
Ing. Jozef Fedorkovič - riaditeľ obchodného úseku a tretí zástupca generálneho riaditeľa štátneho podniku
Trinásta 17
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 12.07.2007 Skončenie funkcie: 01.09.2007
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.09.2007 do: 24.09.2007)
Ing. Ľubomír Fides - prvý zástupca generálneho riaditeľa štátneho podniku
379
Predmier 013 51
Vznik funkcie: 16.10.2009
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.11.2009 do: 19.01.2010)
Ing. Ľubomír Fides - prvý zástupca generálneho riaditeľa štátneho podniku
379
Predmier 013 51
Vznik funkcie: 16.10.2009 Skončenie funkcie: 17.12.2009
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.01.2010 do: 19.01.2010)
Ing. Ľubomír Fides - riaditeľ výrobno-technického úseku a druhý zástupca generálneho riaditeľa štátneho podniku
379
Predmier 013 51
Vznik funkcie: 12.07.2007
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.08.2007 do: 24.09.2007)
Ing. Ľubomír Fides - riaditeľ výrobno-technického úseku a druhý zástupca generálneho riaditeľa štátneho podniku
379
Predmier 013 51
Vznik funkcie: 12.07.2007 Skončenie funkcie: 01.09.2007
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.09.2007 do: 24.09.2007)
Ing. Ľubomír Fides - tretí zástupca generálneho riaditeľa štátneho podniku
379
Predmier 013 51
Vznik funkcie: 18.12.2009
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.01.2010 do: 28.09.2010)
Ing. Ľubomír Fides - tretí zástupca generálneho riaditeľa štátneho podniku
379
Predmier 013 51
Vznik funkcie: 18.12.2009 Skončenie funkcie: 07.09.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.09.2010 do: 28.09.2010)
Ing. Ľubomír Fides - výrobno-technický námestník riaditeľa š.p. a druhý zástupca riaditeľa
379
Predmier 013 51
Vznik funkcie: 20.09.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.10.2006 do: 08.08.2007)
Ing. Ľubomír Fides - výrobno-technický námestník riaditeľa š.p. a druhý zástupca riaditeľa
379
Predmier 013 51
Vznik funkcie: 20.09.2006 Skončenie funkcie: 11.07.2007
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.08.2007 do: 08.08.2007)
Ing. Ladislav Gáll - Generálny riaditeľ štátneho podniku
Vinohradnícka 149/1
Šaľa 927 01
Vznik funkcie: 04.11.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.12.2010 do: 26.04.2012)
Ing. Ladislav Gáll - Generálny riaditeľ štátneho podniku
Vinohradnícka 149/1
Šaľa 927 01
Vznik funkcie: 04.11.2010 Skončenie funkcie: 24.04.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.04.2012 do: 26.04.2012)
Ing. Ladislav Gáll - menovaný riaditeľ
Vinohradnícka 149/1
Šaľa
Vznik funkcie: 26.03.2002
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.08.2002 do: 18.09.2006)
Ing. Ladislav Gáll - menovaný riaditeľ
Vinohradnícka 149/1
Šaľa
Vznik funkcie: 26.03.2002 Skončenie funkcie: 06.09.2006
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.09.2006 do: 18.09.2006)
Ing. Ladislav Gáll - poverený generálny riaditeľ štátneho podniku
Vinohradnícka 149/1
Šaľa 927 01
Vznik funkcie: 01.09.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.09.2010 do: 14.12.2010)
Ing. Ladislav Gáll - poverený generálny riaditeľ štátneho podniku
Vinohradnícka 149/1
Šaľa 927 01
Vznik funkcie: 01.09.2010 Skončenie funkcie: 03.11.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.12.2010 do: 14.12.2010)
Ing. Ladislav Gáll - poverený generálny riaditeľ štátneho podniku
Vinohradnícka 149/1
Šaľa 927 01
Vznik funkcie: 04.11.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.12.2010 do: 27.12.2010)
JUDr. Peter Hajduček - prvý zástupca generálneho riaditeľa štátneho podniku
Pod vlekom 11
Košice 040 01
Vznik funkcie: 29.06.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.07.2012 do: 26.05.2016)
JUDr. Peter Hajduček - prvý zástupca generálneho riaditeľa štátneho podniku
Pod vlekom 11
Košice 040 01
Vznik funkcie: 29.06.2012 Skončenie funkcie: 18.05.2016
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.05.2016 do: 26.05.2016)
Ing. Henrich Herceg - obchodný námestník riaditeľa š.p., tretí zástupca riaditeľa
Vajnorská 86
Bratislava 831 04
Vznik funkcie: 01.01.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 31.12.2005 do: 10.10.2006)
Ing. Henrich Herceg - obchodný námestník riaditeľa š.p., tretí zástupca riaditeľa
Vajnorská 86
Bratislava 831 04
Vznik funkcie: 01.01.2006 Skončenie funkcie: 18.09.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.10.2006 do: 10.10.2006)
Ing. David Hlubocký - poverený výkonom funkcie generálneho riaditeľa štátneho podniku
Levanduľová 37
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 24.04.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.08.2020 do: 30.10.2020)
Ing. David Hlubocký - poverený výkonom funkcie generálneho riaditeľa štátneho podniku
Levanduľová 37
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 24.04.2020 Skončenie funkcie: 30.06.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 31.10.2020 do: 30.10.2020)
Ing. Ján Hummel - námestník riaditeľa pre technicko - bezpečnostný dohľad, tretí zástupca riaditeľa
Lumumbova 18
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.01.1998 do: 21.02.1999)
Ing. Ján Hummel - námestník riaditeľa pre technicko bezpe-čnostný dohľad, štvrtý zástupca riaditeľa
Lumumbova 18
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.04.1992 do: 22.08.1995)
Ing. Ján Hummel - námestník riaditeľa pre technicko- bezpečnostný dohľad, tretí zástupca riaditeľa
Lumumbova 18
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.08.1995 do: 13.01.1998)
Ing. Ján Hummel - námestník riaditeľa š.p. pre technicko-bezpečnostný dohľad, tretí zástupca riaditeľa
Lumumbova 18
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.02.1999 do: 16.05.1999)
Ing. Ján Hummel - námestník riaditeľa pre Technicko-bezpečnostný dohľad, tretí zástupca riaditeľa
Lumumbova 18
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.07.1999 do: 30.12.2005)
Ing. Ján Hummel - námestník riaditeľa pre Technicko-bezpečnostný dohľad, tretí zástupca riaditeľa
Lumumbova 18
Bratislava
Skončenie funkcie: 31.12.2005
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 31.12.2005 do: 30.12.2005)
Ing. Marián Hvizdoš - ekonomický námestník riaditeľa š.p., prvý zástupca riadeiteľa
Staničná 25
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.02.1999 do: 16.05.1999)
Ing. Marián Hvizdoš - ekonomický námestník riaditeľa š.p.,tretí zástupca riaditeľa
Slaničná 25
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.04.1992 do: 22.08.1995)
Ing. Marián Hvizdoš - ekonomický námestník riaditeľaš.p., druhý zástupca riaditeľa
Staničná 25
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.08.1995 do: 13.01.1998)
Ing. Marián Hvizdoš - ekonomický námestník riaditeľaš.p., druhý zástupca riaditeľa
Staničná 25
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.01.1998 do: 21.02.1999)
Ing. Marián Hvizdoš - generálny riaditeľ štátneho podniku
Druidská 11
Bratislava 851 10
Vznik funkcie: 26.11.2009
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.12.2009 do: 28.09.2010)
Ing. Marián Hvizdoš - generálny riaditeľ štátneho podniku
Druidská 11
Bratislava 851 10
Vznik funkcie: 26.11.2009 Skončenie funkcie: 26.08.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.09.2010 do: 28.09.2010)
Ing. Andrej Kasana , PhD. - poverený výkonom funkcie generálneho riaditeľa
Exnárova 21
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 03
Vznik funkcie: 08.04.2016
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.04.2016 do: 15.07.2016)
Ing. Andrej Kasana , PhD. - poverený výkonom funkcie generálneho riaditeľa
Exnárova 21
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 03
Vznik funkcie: 08.04.2016 Skončenie funkcie: 21.06.2016
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.07.2016 do: 15.07.2016)
Ing. Peter Kmeť - druhý zástupca generálneho riaditeľa štátneho podniku
Fraňa Kráľa 837/9
Žarnovica 966 81
Vznik funkcie: 12.11.2007
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.11.2007 do: 04.11.2009)
Ing. Peter Kmeť - druhý zástupca generálneho riaditeľa štátneho podniku
Fraňa Kráľa 837/9
Žarnovica 966 81
Vznik funkcie: 12.11.2007 Skončenie funkcie: 11.09.2009
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.11.2009 do: 04.11.2009)
Ing. Vladimír Kocian - poverený generálny riaditeľ štátneho podniku
443
Hamuliakovo 900 43
Vznik funkcie: 11.09.2009
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.10.2009 do: 17.12.2009)
Ing. Vladimír Kocian - poverený generálny riaditeľ štátneho podniku
443
Hamuliakovo 900 43
Vznik funkcie: 11.09.2009 Skončenie funkcie: 25.11.2009
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.12.2009 do: 17.12.2009)
Ing. Vladimír Kocian - prvý zástupca generálneho riaditeľa štátneho podniku
443
Hamuliakovo 900 43
Vznik funkcie: 18.12.2009
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.01.2010 do: 29.09.2010)
Ing. Vladimír Kocian - prvý zástupca generálneho riaditeľa štátneho podniku
443
Hamuliakovo 900 43
Vznik funkcie: 18.12.2009 Skončenie funkcie: 09.09.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.09.2010 do: 29.09.2010)
Ing. Daniel Kvocera
Bellova 13043/2F
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
Vznik funkcie: 22.06.2016
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.06.2017 do: 16.11.2017)
Ing. Daniel Kvocera - Generálny riaditeľ štátneho podniku
Bellova 13043/2F
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
Vznik funkcie: 22.06.2016
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.11.2017 do: 24.08.2020)
Ing. Daniel Kvocera - Generálny riaditeľ štátneho podniku
Bellova 13043/2F
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
Vznik funkcie: 22.06.2016 Skončenie funkcie: 23.04.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.08.2020 do: 24.08.2020)
Ing. Daniel Kvocera - generálny riaditeľ štátneho podniku
Bellova 13043/2F
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
Vznik funkcie: 22.06.2016
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.07.2016 do: 01.06.2017)
Ing. Ladislav Lazár - generálny riaditeľ štátneho podniku
Letecká 1272/6
Košice 040 01
Vznik funkcie: 02.07.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.07.2012 do: 20.04.2016)
Ing. Ladislav Lazár - generálny riaditeľ štátneho podniku
Letecká 1272/6
Košice 040 01
Vznik funkcie: 02.07.2012 Skončenie funkcie: 07.04.2016
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.04.2016 do: 20.04.2016)
Ing. Ladislav Lazár - poverený výkonom funkcie generálneho riaditeĺa štátneho podniku
Letecká 1272/6
Košice 040 01
Vznik funkcie: 25.04.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.04.2012 do: 12.07.2012)
Ing. Ladislav Lazár - poverený výkonom funkcie generálneho riaditeĺa štátneho podniku
Letecká 1272/6
Košice 040 01
Vznik funkcie: 25.04.2012 Skončenie funkcie: 02.07.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.07.2012 do: 12.07.2012)
Ing. Václav Mališka - obchodno-ekonomický ná-mestník, druhý zástupca riaditeľa
Pod záhradami 2
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.01.1989 do: 31.03.1992)
Ing. Marián Mihálik - prvý zástupca generálneho riaditeľa štátneho podniku
Poštová 6562/20
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 12.11.2007
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.11.2007 do: 04.11.2009)
Ing. Marián Mihálik - prvý zástupca generálneho riaditeľa štátneho podniku
Poštová 6562/20
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 12.11.2007 Skončenie funkcie: 11.09.2009
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.11.2009 do: 04.11.2009)
Ing. Jozef Obložinský - investičný námestník riaditeľa, š.p., štvrtý zástupca riaditeľa
Nová Lipnica 876
Dunajská Lužná 900 42
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.02.1999 do: 20.07.1999)
Ing. Jozef Obložinský - investičný námestník, prvý zástupca riaditeľa
Kuklovská 53
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.01.1989 do: 22.08.1995)
Ing. Jozef Obložinský - investičný námestník, štvrtý zástupca riaditeľa
Kuklovská 53
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.01.1998 do: 21.02.1999)
Ing. Jozef Obložinský - investičný námestník,štvrtý zástupca riaditeľa
Kuklovská 53
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.08.1995 do: 13.01.1998)
Ing. Emília Palková - druhý zástupca generálneho riaditeľa štátneho podniku
Karloveské rameno 8
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 18.12.2009
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.01.2010 do: 28.09.2010)
Ing. Emília Palková - druhý zástupca generálneho riaditeľa štátneho podniku
Karloveské rameno 8
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 18.12.2009 Skončenie funkcie: 07.09.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.09.2010 do: 28.09.2010)
Ing. Emília Palková - námestníčka riaditeľa š.p. pre špeciálne činnosti, štvrtý zástupca riaditeľa
Modranská 168
Vinosady 902 01
Vznik funkcie: 01.02.2007
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.02.2007 do: 08.08.2007)
Ing. Emília Palková - námestníčka riaditeľa š.p. pre špeciálne činnosti, štvrtý zástupca riaditeľa
Modranská 168
Vinosady 902 01
Vznik funkcie: 01.02.2007 Skončenie funkcie: 11.07.2007
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.08.2007 do: 08.08.2007)
Ing. Emília Palková - prvý zástupca generálneho riaditeľa štátneho podniku
Karloveské rameno 8/3498
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 01.09.2007
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.09.2007 do: 27.11.2007)
Ing. Emília Palková - prvý zástupca generálneho riaditeľa štátneho podniku
Karloveské rameno 8/3498
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 01.09.2007 Skončenie funkcie: 11.11.2007
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.11.2007 do: 27.11.2007)
Ing. Emília Palková - riaditeľka pre rozvoj a dohľad a štvrtý zástupca generálneho riaditeľa štátneho podniku
Karloveské rameno 8/3498
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 12.07.2007
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.08.2007 do: 24.09.2007)
Ing. Emília Palková - riaditeľka pre rozvoj a dohľad a štvrtý zástupca generálneho riaditeľa štátneho podniku
Karloveské rameno 8/3498
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 12.07.2007 Skončenie funkcie: 01.09.2007
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.09.2007 do: 24.09.2007)
Ing. Emília Palková - tretí zástupca generálneho riaditeľa štátneho podniku
Karloveské rameno 8/3498
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 12.11.2007
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.11.2007 do: 04.11.2009)
Ing. Emília Palková - tretí zástupca generálneho riaditeľa štátneho podniku
Karloveské rameno 8/3498
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 12.11.2007 Skončenie funkcie: 11.09.2009
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.11.2009 do: 04.11.2009)
Ing. Ján Stanko - výrobno-technický námestník, piaty zástupcariaditeľa
Gazdovská 19
Komárno
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.09.1994 do: 22.08.1995)
Ing. Ján Stanko - výrobno-technický námestník, prvý zástupca riaditeľa
Gazdovská 19
Komárno
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.08.1995 do: 13.01.1998)
Ing. Ján Stanko - výrobno-technický námestník, prvý zástupca riaditeľa
Gazdovská 19
Komárno
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.01.1998 do: 21.02.1999)
Ing. Roman Straka
J. Smreka 16
Bratislava 841 08
Vznik funkcie: 26.04.2007
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.05.2007 do: 08.08.2007)
Ing. Roman Straka
J. Smreka 16
Bratislava 841 08
Vznik funkcie: 26.04.2007 Skončenie funkcie: 09.07.2007
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.08.2007 do: 08.08.2007)
Ing. Roman Straka - generálny riaditeľ štátneho podniku
J. Smreka 16
Bratislava 841 08
Vznik funkcie: 10.07.2007
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.08.2007 do: 27.11.2007)
Ing. Roman Straka - generálny riaditeľ štátneho podniku
Ľubovníková 6789/16
Bratislava 841 08
Vznik funkcie: 10.07.2007
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.11.2007 do: 19.10.2009)
Ing. Roman Straka - generálny riaditeľ štátneho podniku
Ľubovníková 6789/16
Bratislava 841 08
Vznik funkcie: 10.07.2007 Skončenie funkcie: 10.09.2009
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.10.2009 do: 19.10.2009)
Ing. Ladislav Tóth - výrobno- technický námestník riaditeľa š.p., druhý zástupca riaditeľa
102
Trnávka 930 32
Vznik funkcie: 01.01.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 31.12.2005 do: 10.10.2006)
Ing. Ladislav Tóth - výrobno- technický námestník riaditeľa š.p., druhý zástupca riaditeľa
102
Trnávka 930 32
Vznik funkcie: 01.01.2006 Skončenie funkcie: 19.09.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.10.2006 do: 10.10.2006)
Ing. Ivan Veselý - námestník riaditeľa š.p., druhý zástupcariadiaditeľa
Šalviova 34
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.04.1992 do: 22.08.1995)
Ing. Ivan Veselý - námestník riaditeľa š.p., piaty zástupca riaditeľa
Šalviova 34
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.08.1995 do: 13.01.1998)
Ing. Ivan Veselý - námestník riaditeľa š.p., piaty zástupca riaditeľa
Šalviova 34
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.01.1998 do: 21.02.1999)
Ing. Ivan Veselý - poverený riaditeľ štátneho podniku
Hraničná 13
Bratislava 821 05
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.02.1999 do: 21.08.2002)
Ing. Miroslav Záviš - ekonomický námestník riaditeľa š.p., prvý zástupca riaditeľa
Gorkého 16
Nová Dubnica 018 51
Vznik funkcie: 01.10.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.10.2006 do: 08.08.2007)
Ing. Miroslav Záviš - ekonomický námestník riaditeľa š.p., prvý zástupca riaditeľa
Gorkého 16
Nová Dubnica 018 51
Vznik funkcie: 01.10.2006 Skončenie funkcie: 11.07.2007
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.08.2007 do: 08.08.2007)
Ing. Miroslav Záviš - riaditeľ ekonomického úseku a prvý zástupca generálneho riaditeľa štátneho podniku
Gorkého 16
Nová Dubnica 018 51
Vznik funkcie: 12.07.2007
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.08.2007 do: 24.09.2007)
Ing. Miroslav Záviš - riaditeľ ekonomického úseku a prvý zástupca generálneho riaditeľa štátneho podniku
Gorkého 16
Nová Dubnica 018 51
Vznik funkcie: 12.07.2007 Skončenie funkcie: 01.09.2007
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.09.2007 do: 24.09.2007)
Zastupovanie: 
Za štátny podnik podpisuje generálny riaditeľ štátneho podniku, počas jeho neprítomnosti ho zastupujú jeho zástupcovia v poradí, v akom sú zapísaní v obchodnom registri.
  (od: 17.11.2017)
Za štátny podnik podpisuje generálny riaditeľ štátneho podniku, počas jeho neprítomnosti ho zastupujú jeho zástupcovia v poradí, v akom sú zapísaní v obchodnom registri.
  (od: 11.01.2017 do: 16.11.2017)
Za štátny podnik podpisuje generálny riaditeľ štátneho podniku, počas jeho neprítomnosti ho zastupujú jeho zástupcovia v poradí, v akom sú zapísaní v obchodnom registri.
  (od: 16.07.2016 do: 10.01.2017)
Za štátny podnik podpisuje generálny riaditeľ štátneho podniku, počas jeho neprítomnosti ho zastupujú jeho zástupcovia v poradí, v akom sú zapísaní v obchodnom registri.
  (od: 21.04.2016 do: 15.07.2016)
Za štátny podnik podpisuje generálny riaditeľ štátneho podniku, počas jeho neprítomnosti ho zastupujú jeho zástupcovia v poradí, v akom sú zapísaní v obchodnom registri.
  (od: 09.08.2007 do: 20.04.2016)
Za štátny podnik podpisuje riaditeľ alebo jeho zástupca.
  (od: 01.01.1989 do: 08.08.2007)
Dozorná rada: 
Marek Madaj
Jána Jonáša 6186/19
Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 841 08
Vznik funkcie: 13.08.2019
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.11.2019)
Ing. Martin Zlocha
Astrová 585/6
Hamuliakovo 900 43
Vznik funkcie: 01.04.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.06.2021)
Mgr. Jozef Bálint
Hečkova 2A
Senec 903 01
Vznik funkcie: 01.04.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.06.2021)
Mgr. Pavol Šmondrk , PhD.
Veľká Lehota 385
Veľká Lehota 966 41
Vznik funkcie: 15.06.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.06.2021)
Ing. Jarmila Grancová
Cabanova 40
Bratislava - mestská časť Dúbravka 8402
Vznik funkcie: 15.09.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.10.2021)
Ing. Vladimír Bajan
Lenárdova 2
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
Vznik funkcie: 29.07.2019
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.11.2019 do: 18.11.2020)
Ing. Vladimír Bajan
Lenárdova 2
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
Vznik funkcie: 29.07.2019 Skončenie funkcie: 19.06.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.11.2020 do: 18.11.2020)
Ing. Elena Bobulová
Pribišova 4
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 15.06.2014
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.07.2014 do: 16.11.2017)
Ing. Elena Bobulová
Pribišova 4
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 15.06.2014 Skončenie funkcie: 30.09.2017
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.11.2017 do: 16.11.2017)
Ing. Elena Bobulová
Pribišova 4
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 15.02.2004
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.07.2006 do: 17.08.2009)
Ing. Elena Bobulová
Pribišova 4
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 15.02.2004 Skončenie funkcie: 14.02.2009
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.08.2009 do: 17.08.2009)
Ing. Elena Bobulová - člen dozornej rady
Pribišova 4
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 01.05.2009
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.08.2009 do: 09.07.2014)
Ing. Elena Bobulová - člen dozornej rady
Pribišova 4
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 01.05.2009 Skončenie funkcie: 30.04.2014
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.07.2014 do: 09.07.2014)
Ing. Ladislav Bödi
Húskova 65
Košice 040 11
Vznik funkcie: 15.02.2004
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.07.2006 do: 17.08.2009)
Ing. Ladislav Bödi
Húskova 65
Košice 040 11
Vznik funkcie: 15.02.2004 Skončenie funkcie: 14.02.2009
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.08.2009 do: 17.08.2009)
Ing. Slavomír Brudňák - predseda dozornej rady
Šibeničná 143/25
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 01.05.2009
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.08.2009 do: 14.12.2010)
Ing. Slavomír Brudňák - predseda dozornej rady
Šibeničná 143/25
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 01.05.2009 Skončenie funkcie: 22.10.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.12.2010 do: 14.12.2010)
Tibor Fonód
Selyeho 2958/13
Komárno 945 01
Vznik funkcie: 11.02.2017
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.03.2017 do: 22.07.2019)
Tibor Fonód
Selyeho 2958/13
Komárno 945 01
Vznik funkcie: 11.02.2017 Skončenie funkcie: 15.06.2019
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.07.2019 do: 22.07.2019)
Mgr. Richard Galovič
Pod Lesom 261/83
Matiašovce 059 04
Vznik funkcie: 15.06.2014
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.07.2014 do: 28.01.2016)
Mgr. Richard Galovič
Pod Lesom 261/83
Matiašovce 059 04
Vznik funkcie: 15.06.2014 Skončenie funkcie: 30.12.2014
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.01.2016 do: 28.01.2016)
Ing. Milan Hnilica
Záporožská 9/6
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
Vznik funkcie: 09.08.2019
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.11.2019 do: 18.11.2020)
Ing. Milan Hnilica
Záporožská 9/6
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
Vznik funkcie: 09.08.2019 Skončenie funkcie: 04.07.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.11.2020 do: 18.11.2020)
Mgr. Martin Horňák
Riazanská 6
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 03
Vznik funkcie: 11.04.2018
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.05.2018 do: 27.12.2018)
Mgr. Martin Horňák
Riazanská 6
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 03
Vznik funkcie: 11.04.2018 Skončenie funkcie: 05.09.2018
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.12.2018 do: 27.12.2018)
Ing. Roman Hubač
Pluhová 66
Bratislava 831 03
Vznik funkcie: 15.02.2004
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.07.2006 do: 17.08.2009)
Ing. Roman Hubač
Pluhová 66
Bratislava 831 03
Vznik funkcie: 15.02.2004 Skončenie funkcie: 07.12.2007
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.08.2009 do: 17.08.2009)
Ing. Juraj Kalivoda
Hliny 1421/23
Považská Bystrica 017 07
Vznik funkcie: 15.06.2014
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.07.2014 do: 22.07.2019)
Ing. Juraj Kalivoda
Hliny 1421/23
Považská Bystrica 017 07
Vznik funkcie: 15.06.2014 Skončenie funkcie: 15.06.2019
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.07.2019 do: 22.07.2019)
Prof. Ing. Gustáv Kasanický , CSc. - člne dozornej rady
Lietava 013 18
Vznik funkcie: 01.05.2009
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.08.2009 do: 14.12.2010)
Prof. Ing. Gustáv Kasanický , CSc. - člne dozornej rady
Lietava 013 18
Vznik funkcie: 01.05.2009 Skončenie funkcie: 22.10.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.12.2010 do: 14.12.2010)
Ing. Vladimír Kocian - člen dozornej rady
443
Hamuliakovo 900 43
Vznik funkcie: 01.05.2009
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.08.2009 do: 07.04.2010)
Ing. Vladimír Kocian - člen dozornej rady
443
Hamuliakovo 900 43
Vznik funkcie: 01.05.2009 Skončenie funkcie: 18.12.2009
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.04.2010 do: 07.04.2010)
Ing. Jozef Korl
Bystrická 18/A
Košice - mestská časť Pereš 040 11
Vznik funkcie: 01.07.2015
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.01.2016 do: 30.04.2018)
Ing. Jozef Korl
Bystrická 18/A
Košice - mestská časť Pereš 040 11
Vznik funkcie: 01.07.2015 Skončenie funkcie: 09.01.2018
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.05.2018 do: 30.04.2018)
Ing. Norbert Kurilla , PhD.
Pod Šibeňou horou 52
Bardejov 085 01
Vznik funkcie: 09.08.2019
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.11.2019 do: 18.11.2020)
Ing. Norbert Kurilla , PhD.
Pod Šibeňou horou 52
Bardejov 085 01
Vznik funkcie: 09.08.2019 Skončenie funkcie: 18.05.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.11.2020 do: 18.11.2020)
Mgr. Denisa Madulová - predseda dozornej rady
Horné Túrovce 198
Horné Túrovce 935 81
Vznik funkcie: 01.04.2011
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.04.2011 do: 09.07.2014)
Mgr. Denisa Madulová - predseda dozornej rady
Horné Túrovce 198
Horné Túrovce 935 81
Vznik funkcie: 01.04.2011 Skončenie funkcie: 30.04.2014
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.07.2014 do: 09.07.2014)
Ing. Juraj Maťo
Čajakova 4032/11
Bratislava - Staré Mesto 811 05
Vznik funkcie: 23.02.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.04.2010 do: 09.07.2014)
Ing. Juraj Maťo
Čajakova 4032/11
Bratislava - Staré Mesto 811 05
Vznik funkcie: 23.02.2010 Skončenie funkcie: 30.04.2014
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.07.2014 do: 09.07.2014)
Ing. Marián Molnár
Smrečinová 9
Komárno 945 04
Vznik funkcie: 11.02.2017
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.03.2017 do: 22.07.2019)
Ing. Marián Molnár
Smrečinová 9
Komárno 945 04
Vznik funkcie: 11.02.2017 Skončenie funkcie: 15.06.2019
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.07.2019 do: 22.07.2019)
JUDr. Janka Navrátilová
Štefana Králika 4
Bratislava 841 07
Vznik funkcie: 15.02.2004
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.07.2006 do: 17.08.2009)
JUDr. Janka Navrátilová
Štefana Králika 4
Bratislava 841 07
Vznik funkcie: 15.02.2004 Skončenie funkcie: 14.02.2009
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.08.2009 do: 17.08.2009)
Mgr. Jana Nečasová
Beniakova 5
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
Vznik funkcie: 07.10.2017
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.11.2017 do: 22.07.2019)
Mgr. Jana Nečasová
Beniakova 5
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
Vznik funkcie: 07.10.2017 Skončenie funkcie: 15.06.2019
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.07.2019 do: 22.07.2019)
RSDr. Vladimír Rak
Mýtna 9
Bratislava 811 07
Vznik funkcie: 15.06.2014
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.07.2014 do: 14.03.2017)
RSDr. Vladimír Rak
Mýtna 9
Bratislava 811 07
Vznik funkcie: 15.06.2014 Skončenie funkcie: 16.12.2016
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.03.2017 do: 14.03.2017)
Ing. Béla Sánta
Krymská 6
Komárno 945 01
SR
Vznik funkcie: 17.05.2011
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.07.2011 do: 09.07.2014)
Ing. Béla Sánta
Krymská 6
Komárno 945 01
SR
Vznik funkcie: 17.05.2011 Skončenie funkcie: 30.04.2014
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.07.2014 do: 09.07.2014)
Ing. Miroslav Sklenařík
Nad Plážou 14
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 15.02.2004
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.07.2006 do: 17.08.2009)
Ing. Miroslav Sklenařík
Nad Plážou 14
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 15.02.2004 Skončenie funkcie: 14.02.2009
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.08.2009 do: 17.08.2009)
Ing. Miroslav Sklenařík - člen dozornej rady
Nad Plážou 14
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 01.05.2009
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.08.2009 do: 09.07.2014)
Ing. Miroslav Sklenařík - člen dozornej rady
Nad Plážou 14
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 01.05.2009 Skončenie funkcie: 30.04.2014
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.07.2014 do: 09.07.2014)
Mgr. Peter Tóth
J. Farkasa 11
Senec 903 01
Vznik funkcie: 15.06.2014
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.07.2014 do: 14.03.2017)
Mgr. Peter Tóth
J. Farkasa 11
Senec 903 01
Vznik funkcie: 15.06.2014 Skončenie funkcie: 16.12.2016
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.03.2017 do: 14.03.2017)
Mgr. Jana Nečasová
Beniakova 5
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
Vznik funkcie: 13.08.2019 Skončenie funkcie: 10.08.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.10.2021 do: 25.10.2021)
Mgr. Jana Nečasová
Beniakova 5
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
Vznik funkcie: 13.08.2019
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.11.2019 do: 25.10.2021)
Zakladateľ: 
Ministerstvo životného prostredia SR
Námestie Ľudovíta Štúra 1
Bratislava 812 35
  (od: 26.04.2007)
Ministerstvo pôdohospodárstva SR
Dobrovičova 12
Bratislava 812 66
  (od: 17.05.1999 do: 25.04.2007)
Kmeňové imanie: 
307 406 757,73 EUR
  (od: 10.10.2014)
306 292 606 EUR
  (od: 07.08.2009 do: 09.10.2014)
9 227 371 042 Sk
  (od: 21.11.2003 do: 06.08.2009)
10 201 141 000 Sk
  (od: 01.11.1993 do: 20.11.2003)
10 201 141 Sk
  (od: 01.01.1989 do: 31.10.1993)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Tento štátny podnik bol založený rozhodnutím ministra lesného a vodného hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu SSR č. 1246/1101988 zo dňa 6.12.1988 podľa § 18 Zák.č. 88/88 o štátnom podniku. Stary spis: Pš 97
  (od: 01.01.1989)
Rozhodnutie o zmene koncestnej listiny č.j. ŽO 7690/1993 K/Mi zo dňa 01.12.1993 vydané Obvodným úradom Bratislava 1 a Rozhodnutie o zmene živnostenského listu č.j. ŽO 7689/1993 Ž/Mi zo dňa 30.11.1993 vydané Obvodným úradom Bratislava 1. Štátny podnik prispôsobený ust. Z.č. 513/91 Zb. Stary spis: Pš 97
  (od: 16.09.1994)
Rozhodnutie Ministerstva pôdohospodárstva SR zo dňa 05.01.1995 č. 10576/1994-420 a doplnením zakladacej listiny. Stary spis: Pš 97
  (od: 23.08.1995)
Rozhodnutie Ministerstva pôdohospodárstva SR zo dňa 20.9.1995 č.7309/1995-420, ktorým sa dopĺňa zakladacia listina štátneho podniku. Stary spis: Pš 97
  (od: 23.10.1995)
Odvolanie z funkcie riaditeľa zo dňa 28.1.1999, poverenie riadením štátneho podniku zo dňa 28.1.1999. Odvolanie z funkcie I.námestníka riaditeľa zo dňa 4.2.1999. Menovací dekrét do funkcie námestníka zo dňa 4.2.1999
  (od: 22.02.1999)
Rozhodnutie Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 2486/1999-420 zo dňa 12.11.1999.
  (od: 14.11.2000)
Rozhodnutie Ministerstva hospodárstva SR č. 6212/2000-420 zo dňa 27.7.2000. Rozhodnutie Krajský úrad Žilina zo dňa 30.6.2000 č. 2000/07673/180.
  (od: 21.05.2001)
Zrušujúci dekrét číslo 837/2002 - 100 zo dňa 15.3.2002. Menovací dekrét číslo 837/2002 - 100 zo dňa 15.3.2002. Zánik funkcie riaditeľa - Ing. Ivan Veselý dňom 25.3.2002.
  (od: 22.08.2002)
Zmena výšky kmeňového imania schválená Ministerstvom životného prostredia SR dňa 4.8.2003 číslo 1109/2003 - min.
  (od: 21.11.2003)
Rozhodnutie ministra životného prostredia SR o zmene zakladateľskej listiny zo dňa 27.09.2004 č. 47/2004- 1.9.
  (od: 22.10.2004)
Rozhodnutie zakladateľa zo dňa 27.09.2004.
  (od: 10.11.2004)
Rozhodnutie Ministerstva životného prostredia SR zo dňa 31.8.2006. Ing. Ladislav Gáll, funkcia riaditeľa od 26.3.2002 do 6.9.2006.
  (od: 19.09.2006)
Poverovací dekrét na výkon fukcie riaditeľa štátneho podniku Vodohospodárska výstavba Bratislava, vydaný Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky zo dňa 4. septembra 2006 č. 9240/2006-min. pre Ing. Vladimíra Brezániho.
  (od: 30.09.2006)
Odvolací dekrét zo dňa 14.9., 19.9. a 29.9.2006. Menovacie dekréty zo dňa 20.9. a 29.9.2006.
  (od: 11.10.2006)
Menovací dekrét zo dňa 1.2.2007.
  (od: 09.02.2007)
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 07.02.2007 pod. č.k. 36Exre/4/2007 sú začal konanie o dosiahnutie zhody zápisu v obchodnom registri so skutočným stavom.
  (od: 26.04.2007)
Menovací dekrét zo dňa 10.09.2009.
  (od: 20.10.2009)
Odvolacie dekréty zo dňa 11.09.2009. Menovací dekrét zo dňa 16.10.2009.
  (od: 05.11.2009)
Rozhodnutie ministra životného prostredia Slovenskej republiky z 26.10.2009 č. 47/2009 - 1.10. o zániku štátneho podniku HYDROCONSULT BRATISLAVA, štátny podnik zlúčením so štátnym podnikom VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA,ŠTÁTNY PODNIK.
  (od: 18.12.2009)
Dekrét o odvolaní z funkcie zo dňa 16.12.2009. Dekréty o vymenovaní do funkcie zo dňa 16.12.2009.
  (od: 20.01.2010)
Menovací dekrét zo dňa 18.02.2010.
  (od: 08.04.2010)
Rozhodnutie ministra životného prostredia SR zo dňa 19.11.2009 č. 55/2009-1.10. o vydaní úplného znenia zakladacej listiny štátneho podniku.
  (od: 22.04.2010)
Odvolávací dekrét zo dňa 22.10.2010, zo dňa 03.11.2010. Menovací dekrét zo dňa 04.11.2010
  (od: 15.12.2010)
Odvolávací dekrét zo dňa 23.04.2012. Menovací dekrét zo dňa 24.04.2012.
  (od: 27.04.2012)
Odvolací dekrét zo dňa 25.04.2012.
  (od: 24.05.2012)
Menovací dekrét zo dňa 28.07.2012 a 02.07.2012.
  (od: 13.07.2012)
Menovací dekrét zo dňa 05.06.2014
  (od: 10.07.2014)
Rozhodnutie ministra životného prostredia SR č. 20/2014-6 zo dňa 16.09.2014.
  (od: 10.10.2014)
Dátum aktualizácie údajov:  20.05.2022
Dátum výpisu:  23.05.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)