Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Mestského súdu Košice
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  143/V

Obchodné meno: 
Priemyselná banka, akciová spoločnosť Košice v skratke: PB, a.s. Košice
  (od: 28.01.1992 do: 28.12.2003)
Sídlo: 
Štúrova 27
Košice 040 01
  (od: 18.02.1998 do: 28.12.2003)
B. Němcovej 30
Košice 040 61
  (od: 16.06.1993 do: 17.02.1998)
B. Němcovej 30
Košice
  (od: 28.01.1992 do: 15.06.1993)
IČO: 
00 619 108
  (od: 28.01.1992)
Deň zápisu: 
28.01.1992
  (od: 28.01.1992)
Deň výmazu: 
29.12.2003
  (od: 29.12.2003)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 28.01.1992)
Predmet podnikania (činnosti): 
prijímanie vkladov od právnických a fyzických osôb
  (od: 28.01.1992 do: 16.11.1992)
poskytovanie úverov z vlastných a zverených prostriedkov
  (od: 28.01.1992 do: 16.11.1992)
vykonávanie tuzemského platobného a zúčtovacieho styku
  (od: 28.01.1992 do: 16.11.1992)
vykonávanie zmenárenskej činnosti
  (od: 28.01.1992 do: 16.11.1992)
vykonávanie obchodu s devízovými hodnotami presahujúceho zmenárenskú činnosť a vykonávanie platobného styku so zahraničím
  (od: 28.01.1992 do: 16.11.1992)
operácie s cennými papiermi
  (od: 28.01.1992 do: 16.11.1992)
depozitné služby
  (od: 28.01.1992 do: 16.11.1992)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti podnikania a financií
  (od: 28.01.1992 do: 16.11.1992)
prijímanie vkladov od právnických a fyzických osôb
  (od: 17.11.1992 do: 10.04.1995)
poskytovanie úverov z vlastných a zverených prostriedkov
  (od: 17.11.1992 do: 10.04.1995)
investovnie do cenných papierov na vlastný účet
  (od: 17.11.1992 do: 10.04.1995)
vykonávanie tuzemského platobného a zúčtovacieho styku
  (od: 17.11.1992 do: 10.04.1995)
vydávanie platobných prostriedkov, platobných kariet a cestovných šekov
  (od: 17.11.1992 do: 10.04.1995)
poskytovanie záruk
  (od: 17.11.1992 do: 10.04.1995)
otváranie akreditívov
  (od: 17.11.1992 do: 10.04.1995)
obstarávanie inkasa
  (od: 17.11.1992 do: 10.04.1995)
obchodovanie na vlastný účet a účet klienta v oblasti termínovaných obchodov /futures/ a opcií /options/ vrátane kurzových a úrokových obchodov a obchodovanie s prevoditeľnými cennými papiermi
  (od: 17.11.1992 do: 10.04.1995)
účasť na vydávaní akcií a poskytovanie súvisiacich služieb
  (od: 17.11.1992 do: 10.04.1995)
finančné maklérstvo
  (od: 17.11.1992 do: 10.04.1995)
podnikateľské poradenstvo
  (od: 17.11.1992 do: 10.04.1995)
obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet vrátane poradenstva
  (od: 17.11.1992 do: 10.04.1995)
uloženie a správa cenných papierov a iných hodnôt
  (od: 17.11.1992 do: 10.04.1995)
výkon funkcie depozitára pre investičné fondy
  (od: 17.11.1992 do: 10.04.1995)
zmenárenská činnosť
  (od: 17.11.1992 do: 10.04.1995)
poskytovanie bankových informácií
  (od: 17.11.1992 do: 10.04.1995)
prenájom bezpečnostných schránok
  (od: 17.11.1992 do: 10.04.1995)
prijímanie vkladov od verejnosti
  (od: 11.04.1995 do: 26.11.1996)
poskytovanie úverov
  (od: 11.04.1995 do: 26.11.1996)
investovania do cenných papierov na vlastný účet
  (od: 11.04.1995 do: 26.11.1996)
finančný prenájom
  (od: 11.04.1995 do: 26.11.1996)
platobný styk a zúčtovanie
  (od: 11.04.1995 do: 26.11.1996)
vydávanie platobných prostriedkov
  (od: 11.04.1995 do: 26.11.1996)
poskytovanie záruk
  (od: 11.04.1995 do: 26.11.1996)
otváranie akreditívov
  (od: 11.04.1995 do: 26.11.1996)
obstarávanie inkasa
  (od: 11.04.1995 do: 26.11.1996)
obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta s devízovými hodnotami, v oblasti termínovaných obchodov a opcií vrátane kurzových a úrokových obchodov s prevoditeľnými cennými papiermi
  (od: 11.04.1995 do: 26.11.1996)
účasť na vydávaní akcií a poskytovanie súvisiacich služieb
  (od: 11.04.1995 do: 26.11.1996)
finančné maklérstvo
  (od: 11.04.1995 do: 26.11.1996)
poskytovanie porád vo veciach podnikania
  (od: 11.04.1995 do: 26.11.1996)
obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet vrátane poradenstva
  (od: 11.04.1995 do: 26.11.1996)
uloženia a správa cenných papierov a iných hodnôt
  (od: 11.04.1995 do: 26.11.1996)
výkon funkcie depozitára investičného fondu
  (od: 11.04.1995 do: 26.11.1996)
zmenárenská činnosť
  (od: 11.04.1995 do: 26.11.1996)
poskytovanie bankových informácií
  (od: 11.04.1995 do: 26.11.1996)
prenájom bezpečnostných schránok
  (od: 11.04.1995 do: 26.11.1996)
prijímanie vkladov
  (od: 27.11.1996 do: 29.03.2001)
poskytovanie úverov
  (od: 27.11.1996 do: 29.03.2001)
investovanie do cenných papierov na vlastný účet
  (od: 27.11.1996 do: 29.03.2001)
finančný prenájom (finančný leasing)
  (od: 27.11.1996 do: 29.03.2001)
platobný styk a zúčtovanie
  (od: 27.11.1996 do: 29.03.2001)
vydávanie a správa platobných prostriedkov, napr. platobných kariet, cestovných šekov
  (od: 27.11.1996 do: 29.03.2001)
poskytovanie záruk
  (od: 27.11.1996 do: 29.03.2001)
otváranie akreditívov
  (od: 27.11.1996 do: 29.03.2001)
obstarávanie inkasa
  (od: 27.11.1996 do: 29.03.2001)
obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta
  (od: 27.11.1996 do: 29.03.2001)
1. s devízovými hodnotami
  (od: 27.11.1996 do: 29.03.2001)
2. v oblasti termínovaných obchodov (futures) a opcií (options) včítane kurzových a úrokových obchodov
  (od: 27.11.1996 do: 29.03.2001)
3. s prevoditeľnými cennými papiermi
  (od: 27.11.1996 do: 29.03.2001)
4. so zlatými a striebornými mincami
  (od: 27.11.1996 do: 29.03.2001)
účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb
  (od: 27.11.1996 do: 29.03.2001)
finančné maklérstvo
  (od: 27.11.1996 do: 29.03.2001)
poskytovanie poradenských služieb vo veciach podnikania
  (od: 27.11.1996 do: 29.03.2001)
obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet včítane poradenstva (portfolio management)
  (od: 27.11.1996 do: 29.03.2001)
uloženie a správa cenných papierov alebo iných hodnôt
  (od: 27.11.1996 do: 29.03.2001)
výkon funkcie depozitára podľa osobitného predpisu
  (od: 27.11.1996 do: 29.03.2001)
zmenárenská činnosť (nákup devízových prostriedkov)
  (od: 27.11.1996 do: 29.03.2001)
poskytovanie bankových informácií
  (od: 27.11.1996 do: 29.03.2001)
prenájom bezpečnostných schránok
  (od: 27.11.1996 do: 29.03.2001)
V dôsledku predaja Priemyselnej banky, a.s. Košice do vlastníctva Slovenskej sporiteľne, a.s. Bratislava zmluvou o predaji podniku zo 16.12.1999, ktorá bola uzavretá medzi Priemyselnou bankou, a.s., Košice, Štúrova 27 a Slovenskou sporiteľňou, a.s. Suché Mýto 4, Bratislava a nadobudla účinnosť 16.12.1999, došlo k zániku povolenia pôsobiť ako banka, udeleného Priemyselnej banke, a.s. Bratislava rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. UBD-1669/1996 z 19.9.1996, ktoré nadobudlo právoplatnosť 21.10.1996 (§ 34 ods. 1 písm. e) a § 6 ods. 1 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách). Uvedeným dňom došlo súčasne k ukončeniu nútenej správy v banke (§ 33 písmeno d) zákona o bankách). Obchodná spoločnosť Priemyselná banka, a.s., Košice stratila uvedeným dňom oprávnenie podnikať ako banka a používať v obchodnom mene slovo "banka" (§ 1 ods. 1 zákona o bankách, § 3 ods. 1 zákona o bankách a § 2 ods. 1 písm. c) Obchodného zákonníka).
  (od: 30.03.2001 do: 28.12.2003)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 31.03.2003 do: 28.12.2003)
predstavenstvo
  (od: 30.03.2001 do: 30.03.2003)
predstavenstvo
  (od: 17.12.1999 do: 29.03.2001)
predstavenstvo
  (od: 13.09.1999 do: 16.12.1999)
predstavenstvo
  (od: 14.06.1995 do: 12.09.1999)
predstavenstvo
  (od: 16.06.1993 do: 13.06.1995)
predstavenstvo
  (od: 10.09.1992 do: 16.11.1992)
Ing. Rudolf Autner - člen
Račianska 81
Bratislava
  (od: 16.06.1993 do: 10.04.1994)
Ing. Zoltán Berghauer - podpredseda
Čsl. výsadkárov 1
Košice
  (od: 16.06.1993 do: 10.04.1994)
Ing. Zoltán Berghauer - podpredseda predstavenstva
Čsl. výsadkárov 1
Košice
  (od: 17.11.1992 do: 15.06.1993)
Ing. Zoltán Berghauer - predseda predstavenstva
Čsl. výsadkárov 1
Košice
  (od: 28.01.1992 do: 16.11.1992)
RNDr. Vladimír Bulla - člen
Ždiarska 23
Košice
  (od: 11.04.1994 do: 20.05.1996)
RNDr. Vladimír Bulla - člen
Ždiarska 23
Košice
  (od: 21.05.1996 do: 30.09.1999)
JUDr. Štefan Daňo - predseda
Uralská 15
Košice
  (od: 01.10.1999 do: 16.12.1999)
JUDr. Štefan Daňo - predseda
Uralská 15
Košice
Skončenie funkcie: 28.08.2002
  (od: 17.12.1999 do: 30.03.2003)
Ing. Viera Dubíková - člen
Kvetná 29
Košice
  (od: 18.02.1998 do: 30.09.1999)
PaedDr. Jozef Horváth - člen
Jašíkova 18
Bratislava
Vznik funkcie: 28.08.2002
  (od: 31.03.2003 do: 28.12.2003)
Ing. Michal Kandalík - člen
Európska trieda 9
Košice
  (od: 11.04.1994 do: 20.05.1996)
Ing. Michal Kandalík - člen
Európska trieda 9
Košice
  (od: 21.05.1996 do: 17.02.1998)
Ladislav Kašprišin - člen
Štúrova 26
Košice
Vznik funkcie: 28.08.2002
  (od: 31.03.2003 do: 28.12.2003)
Ing. Ján Koreňovský - člen
Gessayová 10
Bratislava
  (od: 16.06.1993 do: 10.04.1994)
Ing. Blažej Krásnovský - člen
Chmeľníky 322
Košice - mestská časť Myslava
  (od: 16.06.1993 do: 10.04.1994)
Ing. Peter Kubala - predseda
Tupolevova 10
Bratislava
Vznik funkcie: 28.08.2002
  (od: 31.03.2003 do: 28.12.2003)
Ing. Ludvík Kucko - podpredseda
Severná 2809
Žilina
  (od: 01.10.1999 do: 16.12.1999)
Ing. Ludvík Kucko - podpredseda
Severná 2809
Žilina
Skončenie funkcie: 28.08.2002
  (od: 17.12.1999 do: 30.03.2003)
Doc. Ing. Jaroslav Maričák , CSc. - generálny riaditeľ a člen predstavenstva
Palárikova 18
Košice
  (od: 10.09.1992 do: 16.11.1992)
Doc. Ing. Jaroslav Maričák , CSc. - predseda
Palárikova 18
Košice
  (od: 16.06.1993 do: 20.05.1996)
Doc. Ing. Jaroslav Maričák , CSc. - predseda
Palárikova 18
Košice
  (od: 21.05.1996 do: 30.09.1999)
Doc. Ing. Jaroslav Maričák , CSc. - predseda predstavenstva
Paláriková 18
Košice
  (od: 17.11.1992 do: 15.06.1993)
Ing. Vladimír Mišút , CSc. - člen
9. mája
Sereď
  (od: 17.11.1992 do: 15.06.1993)
Ing. Vladimír Mišút , CSc. - podpredseda
  (od: 28.01.1992 do: 09.09.1992)
Ing. Vladimír Mišút , CSc. - podpredseda predstavenstva
9. mája 2727/19
Sereď
  (od: 10.09.1992 do: 16.11.1992)
Ing. Jozef Nemcsics , CSc.
Havlíčkova 38
Bratislava
  (od: 10.09.1992 do: 15.06.1993)
Ing. Jozef Nemcsics , CSc. - člen predstavenstva
  (od: 28.01.1992 do: 09.09.1992)
Ing. Alojz Ondra - člen
Saratovská 18
Bratislava
  (od: 16.06.1993 do: 10.04.1994)
Ing. Anna Orgoványiová - člen
Charkovská 8
Košice
  (od: 21.05.1996 do: 08.06.1997)
Ing. Anna Orogványiová - člen
Charkovská 8
Košice
  (od: 09.06.1997 do: 30.09.1999)
Ing. Anna Orogványová - člen
Charkovská 8
Košice
  (od: 11.04.1994 do: 20.05.1996)
Ing. Ferdinand Petrák - člen
Stropkovská 57
Košice
  (od: 16.06.1993 do: 10.04.1994)
Ing. Marián Staník - člen
Farského 20
Bratislava
  (od: 01.10.1999 do: 16.12.1999)
Ing. Marián Staník - člen
Farského 20
Bratislava
Skončenie funkcie: 28.08.2002
  (od: 17.12.1999 do: 30.03.2003)
Ing. Štefan Szöke - člen
Trnavská 10
Žilina
  (od: 01.10.1999 do: 16.12.1999)
Ing. Štefan Szöke - člen
Trnavská 10
Žilina
Skončenie funkcie: 28.08.2002
  (od: 17.12.1999 do: 30.03.2003)
Ing. Milan Takáč - správca
Floriánska 7
Košice
  (od: 17.12.1999 do: 29.03.2001)
Doc. Ing. Július Tóth , CSc. - podpredseda
Muránska 8
Košice
  (od: 26.05.1998 do: 30.09.1999)
Ing. Július Tóth , CSc. - člen predstavenstva
Muránska 8
Košice
  (od: 28.01.1992 do: 16.11.1992)
Ing. Július Tóth , CSc. - podpredseda
Muránska 8
Košice
  (od: 11.04.1994 do: 20.05.1996)
Ing. Július Tóth , CSc. - podpredseda
Muránska 8
Košice
  (od: 21.05.1996 do: 25.05.1998)
Ing. Daniel Zubrický - člen predstavenstva
  (od: 28.01.1992 do: 09.09.1992)
Konanie menom spoločnosti: 
Za akciovú spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám pripoja svoje podpisy.
  (od: 31.03.2003 do: 28.12.2003)
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti obchodnej spoločnosti podpisuje správca sám a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu obchodnej spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (od: 17.12.1999 do: 29.03.2001)
Za akciovú spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám pripoja svoje podpisy.
  (od: 13.09.1999 do: 16.12.1999)
Za akciovú spoločnosť podpisujú predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva samostatne, v ich neprítomnosti dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (od: 14.06.1995 do: 12.09.1999)
Za akciovú spoločnosť podpisuje predseda predstavenstva sám, v jeho neprítomnosti dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (od: 16.06.1993 do: 13.06.1995)
Za akciovú spoločnosť podpisuje predseda predstavenstva sám, v jeho neprítomnosti dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (od: 17.11.1992 do: 15.06.1993)
Za akciovú spoločnosť podpisuje predseda predstavenstva sám, v jeho neprítomnosti dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (od: 10.09.1992 do: 16.11.1992)
Za akciovú spoločnosť podpisuje predseda predstavenstva sám, v jeho neprítomnosti dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (od: 28.01.1992 do: 09.09.1992)
Dozorná rada: 
Ing. Rudolf Autner - člen
Račianska 81
Bratislava
  (od: 11.04.1994 do: 13.06.1995)
Ing. Arpád Demko - člen
Votrubová 13
Bratislava
  (od: 11.04.1995 do: 20.05.1996)
Ing. Arpád Demko - člen
Votrubová 13
Bratislava
  (od: 21.05.1996 do: 30.09.1999)
Ing. Stanislav Drgoňa - člen
Dr. Jánskeho 19/14
Žiar nad Hronom
  (od: 10.09.1992 do: 15.06.1993)
Ing. Ján Ducký - člen
Bajzova 12
Bratislava
  (od: 11.04.1994 do: 13.06.1995)
Ing. Vladimír Horváth - predseda
Šaštínska 29
Bratislava
  (od: 16.06.1993 do: 10.04.1994)
Ing. Rastislav Jamrich - člen
Pribišova 29
Bratislava
  (od: 01.10.1999 do: 16.12.1999)
Ing. Rastislav Jamrich - člen
Pribišova 29
Bratislava
Skončenie funkcie: 28.08.2002
  (od: 17.12.1999 do: 30.03.2003)
Ing. Zdeněk Jurica , CSc. - člen
Ševčenkova 7
Bratislava
  (od: 01.10.1999 do: 16.12.1999)
Ing. Zdeněk Jurica , CSc. - člen
Ševčenkova 7
Bratislava
Skončenie funkcie: 28.08.2002
  (od: 17.12.1999 do: 30.03.2003)
Ing. Jozef Karcol - podpredseda
Obchodná 4
Košice
  (od: 11.04.1994 do: 13.06.1995)
Ing. Ivan Kiňo - člen
Gaštanová 10
Banská Bystrica
  (od: 05.10.1995 do: 20.05.1996)
Ing. Peter Konečný - člen
nám. Hraničiarov 18
Bratislava
  (od: 16.06.1993 do: 10.04.1994)
Ing. Dionýz Kunder - predseda
291
Košice - mestská časť Myslava
  (od: 10.09.1992 do: 15.06.1993)
Ing. Michal Ľach - člen
Oravská 10
Poprad
  (od: 14.06.1995 do: 20.05.1996)
Ing. Michal Ľach - člen
Oravská 10
Poprad
  (od: 21.05.1996 do: 30.09.1999)
Ing. Jaroslav Mach - člen
Dobšinského 35
Pezinok
  (od: 01.10.1999 do: 16.12.1999)
Ing. Jaroslav Mach - člen
Dobšinského 35
Pezinok
Skončenie funkcie: 28.08.2002
  (od: 17.12.1999 do: 30.03.2003)
Ing. Anton Masár - člen
Lietavská 9
Bratislava
  (od: 21.05.1996 do: 30.09.1999)
Ing. Anton Masár - člen
Opatova 172
Nová Dedinka
  (od: 14.06.1995 do: 20.05.1996)
Ing. Vladimír Mišút , CSc. - člen
8. mája 2727/19
Sereď
  (od: 16.06.1993 do: 10.04.1994)
Ing. Jaroslav Ninčák - člen
Ďumbierska 17
Košice
  (od: 01.10.1999 do: 16.12.1999)
Ing. Jaroslav Ninčák - člen
Ďumbierska 17
Košice
Skončenie funkcie: 28.08.2002
  (od: 17.12.1999 do: 30.03.2003)
Ing. Alojz Ondra - člen
Saratovská 18
Bratislava
  (od: 10.09.1992 do: 15.06.1993)
Ing. Alojz Ondra - člen
Saratovská 18
Bratislava
  (od: 11.04.1994 do: 13.06.1995)
Mgr. František Oravec - člen
Lidické nám. 9
Košice
  (od: 21.05.1996 do: 30.09.1999)
Ing. Ferdinand Petrák - člen
Stropkovská 57
Košice
  (od: 11.04.1994 do: 13.06.1995)
Ing. Vincent Pillár - člen
Za amfiteátrom 10
Košice
  (od: 11.04.1994 do: 20.05.1996)
Ing. Vincent Pillár - člen
Za amfiteátrom 10
Košice
  (od: 21.05.1996 do: 30.09.1999)
Ing. Jozef Pittner - predseda
Šoltésovej 24
Žiar nad Hronom
  (od: 01.10.1999 do: 16.12.1999)
Ing. Jozef Pittner - predseda
Šoltésovej 24
Žiar nad Hronom
Skončenie funkcie: 28.08.2002
  (od: 17.12.1999 do: 30.03.2003)
Ing. Stanislav Polák - člen
Floriánska 11
Košice
  (od: 16.06.1993 do: 10.04.1994)
RNDr. Ján Smerek , CSc. - podpredseda
Rosná 5
Košice
  (od: 14.06.1995 do: 20.05.1996)
RNDr. Ján Smerek , CSc. - podpredseda
Rosná 5
Košice
  (od: 21.05.1996 do: 30.09.1999)
PhDr. Marián Šarišský - člen
Bratislavská 60
Košice
  (od: 01.10.1999 do: 16.12.1999)
PhDr. Marián Šarišský - člen
Bratislavská 60
Košice
Skončenie funkcie: 28.08.2002
  (od: 17.12.1999 do: 30.03.2003)
Ing. Milan Takáč - správca
Floriánska 7
Košice
  (od: 17.12.1999 do: 29.03.2001)
Ing. Norbert Tenczer - člen
Dunajská 24
Bratislava
  (od: 14.06.1995 do: 04.10.1995)
Doc. Ing. Július Tóth , CSc. - člen
Muránska 8
Košice
  (od: 01.10.1999 do: 16.12.1999)
Doc. Ing. Július Tóth , CSc. - člen
Muránska 8
Košice
Skončenie funkcie: 28.08.2002
  (od: 17.12.1999 do: 30.03.2003)
JUDr. Mikuláš Trstenský , CSc. - člen
Viglašská 11
Bratislava
  (od: 11.04.1994 do: 20.05.1996)
Ing. Roman Václavík - člen
Francisciho 21
Lučenec
  (od: 18.02.1998 do: 30.09.1999)
Ing. Ján Valenčík - člen
Maurerova 17
Košice
  (od: 14.06.1995 do: 20.05.1996)
Ing. Ján Valenčík - člen
Maurerova 17
Košice
  (od: 21.05.1996 do: 30.09.1999)
Ján Valko - člen
J. Martáka 3796/29
Martin
  (od: 01.10.1999 do: 16.12.1999)
Ján Valko - člen
J. Martáka 3796/29
Martin
Skončenie funkcie: 28.08.2002
  (od: 17.12.1999 do: 30.03.2003)
Doc. Ing. Oliver Varga - podpredseda
Jarná 21
Košice
  (od: 10.09.1992 do: 10.04.1994)
Doc. Ing. Oliver Varga , CSc. - predseda
Jarná 21
Košice
  (od: 11.04.1994 do: 20.05.1996)
Doc. Ing. Oliver Varga , CSc. - predseda
Jarná 21
Košice
  (od: 21.05.1996 do: 30.09.1999)
JUDr. Alexander Zápotocký - člen
Moldavská 33
Košice
  (od: 11.04.1994 do: 20.05.1996)
JUDr. Alexander Zápotocký - člen
Moldavská 33
Košice
  (od: 21.05.1996 do: 17.02.1998)
Ing. Milan Zemaník - člen
Nejedlého 14
Bratislava
  (od: 21.05.1996 do: 30.09.1999)
Alexander Žolták - člen
Kukorelliho 7
Košice
  (od: 10.09.1992 do: 15.06.1993)
Mgr. Martin Macko - predseda
Budatínska 47
Bratislava
Vznik funkcie: 28.08.2002
  (od: 31.03.2003 do: 28.12.2003)
Miroslav Javorský
Tatranská 1/395
Smižany
Vznik funkcie: 28.08.2002
  (od: 31.03.2003 do: 28.12.2003)
Dr. Salvatore Candido - člen
Flat 4, 40 Draycott Place SW 3
Londýn
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
  (od: 26.05.1998 do: 30.09.1999)
Výška základného imania: 
2 012 540 000 Sk
  (od: 13.09.1999 do: 28.12.2003)
1 413 640 000 Sk
  (od: 18.02.1998 do: 12.09.1999)
1 131 140 000 Sk
  (od: 09.06.1997 do: 17.02.1998)
1 001 000 000 Sk
  (od: 11.04.1994 do: 08.06.1997)
330 000 000 Sk
  (od: 17.11.1992 do: 10.04.1994)
300 000 000 Sk
  (od: 28.01.1992 do: 16.11.1992)
Akcie: 
Počet: 17800
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 113 000 Sk
  (od: 13.09.1999 do: 28.12.2003)
Počet: 200
Druh: zamestnanecké
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 5 700 Sk
  (od: 13.09.1999 do: 28.12.2003)
Počet: 1200
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 113 000 Sk
  (od: 09.06.1997 do: 12.09.1999)
Počet: 200
Druh: zamestnanecké akcie na meno
Menovitá hodnota: 5 700 Sk
  (od: 09.06.1997 do: 12.09.1999)
Počet: 11300
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 113 000 Sk
  (od: 18.02.1998 do: 12.09.1999)
Počet: 8800
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 113 000 Sk
  (od: 09.06.1997 do: 17.02.1998)
Počet: 200
Druh: zamestnanecké akcie na meno
Menovitá hodnota: 5 000 Sk
  (od: 11.04.1994 do: 08.06.1997)
Počet: 1200
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
  (od: 27.11.1996 do: 08.06.1997)
Počet: 8800
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
  (od: 11.04.1994 do: 08.06.1997)
Počet: 1200
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
  (od: 11.04.1994 do: 26.11.1996)
Počet: 3300
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
  (od: 17.11.1992 do: 10.04.1994)
Počet: 3000
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
  (od: 28.01.1992 do: 16.11.1992)
Ďalšie právne skutočnosti: 
V y m a z u j e sa: Obchodné meno: Priemyselná banka, akciová spoločnosť Košice v skratke: PB, a.s. Košice Sídlo: Štúrova 27, 040 01 Košice IČO: 00 619 108 ako aj všetky ďalšie zápisy na základe uznesenia Krajského súdu v Košiciach č.k. 7K 17/03-22 zo dňa 28.8.2003, ktorým bol návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka Priemyselná banka, akciová spoločnosť Košice pre nedostatok majetku zamietnutý (§ 68 ods. 4 Obchodného zákonníka). Deň výmazu: 29.12.2003.
  (od: 29.12.2003)
Akciová spoločnosť bola založená jednorázovo podľa ust. § 25 zák. č. 104/90 Zb. zakladateľským plánom zo dňa 2. 12. 1991.
  (od: 16.06.1993 do: 28.12.2003)
Zmena stanov zo dňa 27.5.1993 podľa notárskej zápisnice N 97/93, Nz 84/93. Zmena stanov zo dňa 28.3.1994 podľa notárskej zápisnice N 33/94, Nz 32/94.
  (od: 11.04.1994 do: 28.12.2003)
Zmena stanov zo dňa 27.4.1995 podľa notárskej zápisnice N 92/95, Nz 82/95.
  (od: 14.06.1995 do: 28.12.2003)
Zmena stanov zo dňa 30.4.1996 podľa notárskej zápisnice N 81/96, Nz 81/96.
  (od: 21.05.1996 do: 28.12.2003)
Zmena stanov zo dňa 23.5.1997 podľa notárskej zápisnice N 150/97, Nz 149/97.
  (od: 09.06.1997 do: 28.12.2003)
Zmena stanov zo dňa 18. 12. 1997.
  (od: 18.02.1998 do: 28.12.2003)
Zmena stanov o dňa 8. 9. 1999.
  (od: 13.09.1999 do: 28.12.2003)
Nútená správa Priemyselnej banky, a. s. Košice zavedená rozhodnutím Národnej banky Slovenska zo dňa 19. októbra 1999 pod č. UBD-1975/1999 podľa § 29 ods. 1 zák. č. 11/1991 Zb. o bankách.
  (od: 17.12.1999 do: 28.12.2003)
Zmluva o predaji podniku zo dňa 16. 12. 1999 uzavretá medzi Priemyselnou bankou, akciovou spoločnosťou Košice, Štúrova 27 a Slovenskou sporiteľňou, a.s., Suché mýto 4, Bratislava.
  (od: 21.03.2000 do: 28.12.2003)
Predaj podniku Priemyselná banka, a.s. Košice Slovenskej sporiteľni, a.s. Bratislava dňom 16.12.1999. Zánik povolenia pôsobiť ako banka udeleného Priemyselnej banke, a.s. Národnou bankou Slovenska dňom 16.12.1999 v dôsledku predaja podniku a zánik oprávnenia používať v obchodnom mene slovo "banka" dňom 16.12.1999 v dôsledku zániku povolenia pôsobiť ako banka. Ukončenie nútenej správy v Priemyselnej banke, a.s. v dôsledku zániku povolenia pôsobiť ako banka.
  (od: 30.03.2001 do: 28.12.2003)
Zmena stanov zo dňa 28.8.2002. Krajský súd v Košiciach uznesením č.k. 7K 17/03-22, zo dňa 28.8.2003 zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka Priemyselná banka, akciová spoločnosť Košice, pre nedostatok majetku.
  (od: 31.03.2003 do: 28.12.2003)
Akciová spoločnosť bola založená jednorázovo podľa ust. § 25 zák.č. 104/90 Zb. zakladateľským plánom zo dňa 2.12.1991. Akcionári: 1/ Zväz priemyslu Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave, Drieňova 24
  (od: 28.01.1992 do: 15.06.1993)
Dátum aktualizácie údajov:  29.02.2024
Dátum výpisu:  03.03.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR