Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Po Insert No.:  108/B

Business name: 
Komoditná burza Bratislava, a. s.
  (from: 04/02/2009)
Registered seat: 
Trnavská cesta 50/A
Bratislava 821 02
  (from: 04/29/2008)
Identification number (IČO): 
31 337 406
  (from: 12/08/1992)
Date of entry: 
12/08/1992
  (from: 12/08/1992)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/02/2009)
Objects of the company: 
Predmet burzových obchodov : kovy a výrobky z nich, palivá a nerastné výrobky, poľnohospodárske produkty živočíšne a rastlinné, potraviny a pochutiny, drevo a výrobky drevospracujúceho priemyslu, chemické výrobky a výrobky gumárenského priemyslu, výrobky strojárenského vrátane elektrotechnického priemyslu, výrobky ľahkého priemyslu, výrobky priemyslu stavebných hnôt, kurzy devíz, povolenia na emisie skleníkových plynov, elektrická energia
  (from: 04/02/2009)
sprostredkovanie obchodných kontaktov
  (from: 04/02/2009)
publikačná činnosť
  (from: 04/02/2009)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 04/02/2009)
školiaca a poradenská činnosť
  (from: 04/02/2009)
činnosť organizačného a ekonomického poradcu
  (from: 04/02/2009)
zapožičiavanie technických prostriedkov za odplatu
  (from: 04/02/2009)
rozmnožovanie písomností
  (from: 04/02/2009)
Druhy burzových obchodov : promptné, termínované
  (from: 04/02/2009)
Management body: 
Burzová komora
  (from: 09/27/2000)
Ľudovít Scholtz - predseda burzovej komory
Sídl. Rimava 36
Rimavská Sobota 979 01
From: 04/02/2009
  (from: 04/02/2009)
Ing. Jozef Rebro - podpredseda burzovej komory
Brečtanová 22
Bratislava 831 01
From: 04/02/2009
  (from: 04/02/2009)
Ing. Peter Balek - člen burzovej komory
Jeséniova 8B
Bratislava 831 01
From: 04/02/2009
  (from: 04/02/2009)
JUDr. Boris Balog , PhD. - člen burzovej komory
L. Svobodu 8
Rimavská Sobota 979 01
From: 04/02/2009
  (from: 04/02/2009)
JUDr. Anna Sorokáčová - člen burzovej komory
Hurbanova 1176/20
Praha 4 142 00
Česká republika
From: 04/02/2009
  (from: 04/02/2009)
Ing. Michal Borguľa - člen burzovej komory
Lachova 35
Bratislava 851 03
From: 04/02/2009
  (from: 04/02/2009)
Ing. Jana Vargová , PhD. - člen burzovej komory
Lietavská 3097/13
Bratislava 851 06
From: 04/02/2009
  (from: 04/02/2009)
Ing. Alexander Babiš - člen burzovej komory
Jura Hronca 52
Bratislava 841 02
From: 04/02/2009
  (from: 04/02/2009)
Dipl. Manager Peter Závodský - člen burzovej komory
Potočná 17/155
Trenčín 911 01
From: 04/02/2009
  (from: 04/02/2009)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná samostatne predseda burzovej komory alebo podpredseda burzovej komory. Podpisovanie za spoločnosť uskutočňuje predseda burzovej komory alebo podpredseda burzovej komory tak, že pod napísané alebo vytlačené obchodné meno spoločnosti pripojí svoj podpis a označenie svojej funkcie v burzovej komore.
  (from: 04/02/2009)
Capital: 
780 000 EUR Paid up: 780 000 EUR
  (from: 04/02/2009)
Supervisory board: 
Pavol Milec
Pražská 33
Bratislava 811 04
From: 04/02/2009
  (from: 04/02/2009)
Marián Rusnák
Záhorská 983/39
Lozorno 900 55
From: 04/02/2009
  (from: 04/02/2009)
Ing. Vincent Straka
Fibichova 5
Košice 040 01
From: 04/02/2009
  (from: 04/02/2009)
Other legal facts: 
Iná právnická osoba: Komoditná burza podľa Zák. č. 229/92 Zb. Komoditná burza bola založená dňa 2.10.1992 zakladateľskou zmluvou podľa § 3 Zák. č. 229/92 Zb. o komoditných burzách. Povolenie na prevádzkovanie burzy udelilo Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky rozhodnutím č. 174 zo dňa 16.11.1992, ktoré sučasne schválilo i Štatút. Obchodné meno a sídlo zakladateľov včítane výšky ich vkladov a rozsah ich ručenia za zväzky burzy:
  (from: 12/08/1992)
Kabát a spol., spol. s r.o. V. Clementisa 13, 917 00 Trnava 1 mil. RECOST spol. s r.o. Pri hradnej studni 3, Bratislava 1 mil. Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo, Bratislava 2 mil. Starý spis: Po 300 Dodatok k zakladateľskej zmluve Bratislavskej medzinárodnej komoditnej burzy zo dňa 7.3.1993. Obchodné meno a sídlo ďalších zakladateľov včítane výšky ich vkladov a rozsah ich ručenia za záväzky burzy: Petrimex a.s. Dr. Clementisa 10, Bratislava peňažný vklad 1 mil. Zakladatelia LIKO Trading, spol. s r.o. a SITRAN L.T.d. zmluvne previedli svoje práva a povinnosti zakladateľov BMKB na Petrimex, a.s. a Drevouniu, a.s. Zmluvy o prevode práv a povinností zakladateľov BMKB boli uzavreté 24.11.1993 a 26.11.1993 a vždy ešte toho istého dňa doručené BMKB, čim nadobudli účinnosť. Scholtz, BF na BMKB, spol. s r.o. Sídlisko Rimava 1096/36, 97901 Rimavská Sobota peňažný vklad 1 mil. Zápisnica zo dňa 27.3.1996, Notárska zápisnica N 73/96, Nz 72/96 zo dňa 7.3.1996. Zmena obchodného mena zakladateľa Scholtz, BF na BMKB, spol. s r.o. na BETAPOL s.r.o.
  (from: 11/20/1997)
Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 26.3.1998, na ktorom bola schválená zmena obchodného mena z Bratislavská medzinárodná komoditná burza na Komoditná burza Bratislava.
  (from: 11/10/1998)
Zakladateľ, spoločnosť PETRIMEX, a.s., zmluve previedol svoje práva a povinnosti zakladateľa na spoločnosť TT Consulting, s.r.o. Zmluva o prevode práv a povinností bola uzatvorená dňa 28.1.1999 a toho istého dňa doručená KBB, v dôsledku čoho nadobudla účinnosť. Zakladateľ, spoločnosť Kabát a spol., spol. s r.o., zmluve previedol svoje práva a povinnosti zakladateľa na spoločnosť BETAPOL, s.r.o. Zmluva o prevode práv a povinností bola uzatvorená dňa 22.1.1999 a toho istého dňa doručená KBBm v dôsledku čoho nadobudla účinnosť.
  (from: 06/18/1999)
Notárska zápisnica č. N 100/2000, Nz 89/2000 zo dňa 11.5.2000, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bol doplnený Štatút KBB a zvolení členovia Burzovej komory. Zápisnica č. 1 zo zasadnutia Burzovej komory KBB zo dňa 20.6.2000.
  (from: 09/27/2000)
Zápisnica č. 5 zo zasadnutia Burzovej komory zo dňa 17.7.2001.
  (from: 08/15/2001)
Zápis z valného zhromaždenia zo dňa 13.5.2004. Zápisnica zo zasadnutia Burzovej komory zo dňa 27.5.2004.
  (from: 07/27/2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 19.4.2005.
  (from: 04/29/2005)
Spoločnosť BETAPOL s.r.o. previedla svoje práva a povinnosti zakladateľa na spoločnosť MLYN ŠTÚROVO, a.s. zmluvou o prevode akcií a prevode práv a povinností zo dňa 01.03.2001.
  (from: 07/30/2005)
Spoločnosť SLOVNAFT, a.s. previedla svoje práva a povinnosti zakladateľa na spoločnosť TT Consulting, s.r.o. zmluvou o prevode práv a povinností zakladateľa Komoditnej burzy Bratislava zo dňa 21.02.2002 v znení dodatku č. 1 zo dňa 23.05.2005.
  (from: 07/30/2005)
Notárska zápisnica č. N 39/2007, NZ 10010/2007, NCRls 10030/2007 zo dňa 14.03.2007 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 13.03.2007.
  (from: 09/19/2007)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 11.12.2007. Notárska zápisnica N 26/2008, NZ 9320/2008, NCRls 9241/2008 napísaná dňa 5.3.2008 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 11.12.2007.
  (from: 04/29/2008)
Rozhodnutie MH SR č.3/2008 zo dňa 21.5.2008, rozhodnutie MH SR č.4/2008, č.5/2008 zo dňa 9.6.2008.
  (from: 10/17/2008)
Zápisnica č. 16 zo zasadnutia Burzovej komory zo dňa 16.09.2008. Zápisnica č. 17 zo zasadnutia Burzovej komory zo dňa 24.02.2009.
  (from: 03/25/2009)
Notárska zápisnica č. N 39/2009, Nz 9784/2009, NCRls 9886/2009 zo dňa 26.03.2009, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 10.03.2009, na ktorom bolo schválené rozhodnutie o zmene právnej formy Komoditnej burzy Bratislava ako právnickej osoby zriadenej podľa osobitného zákona na akciovú spoločnosť v zmysle ust. § 69b zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov v spojení s príslušnými ustanoveniami zák. č. 92/2008 Z. z.
  (from: 04/02/2009)
Date of updating data in databases:  06/18/2024
Date of extract :  06/19/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person