Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  79634/B

Business name: 
NOVAPHARM, s.r.o.
  (from: 06/28/1999)
Registered seat: 
Einsteinova 23-25
Bratislava 5 851 01
  (from: 01/01/2012)
Identification number (IČO): 
35 768 568
  (from: 06/28/1999)
Date of entry: 
06/28/1999
  (from: 06/28/1999)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 06/28/1999)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 06/28/1999)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 06/28/1999)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 06/28/1999)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 06/28/1999)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 06/28/1999)
prekladateľské a tlmočnícke služby
  (from: 06/28/1999)
zubná technika
  (from: 11/16/2005)
prevádzkovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti- poliklinika: a) v ambulanciách: - všeobecného lekára - stomatologická - stomatochirurgická - gynekologická - interná - gastroenterologická - reumatologická - kardiologická - diabetologická - endokrinologická - neurologická - pneumologická - klinickej psychológie - psychiatrická - chirurgická - ortopedická - urologická - otorinolaryngologická - oftalmologická - dermatovenerologická - lekárskej genetiky, - nefrologická, - klinickej imunológie a alergológie, - anesteziológie a intenzívnej medicíny, - fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, b) v zariadeniach samostatných liečebných a vyšetrovacích zložiek v odbore: - mikrobiológia a biochémia - fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia - radiológia - lekárska genetika
  (from: 10/27/2006)
prevádzkovanie zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti- všeobecnej nemocnice v špecializovaných odboroch: - chirurgia - anesteziológia a resuscitácia - interné - neurológia
  (from: 10/27/2006)
vykonávanie činnosti pracovnej zdravotnej služby
  (from: 10/19/2006)
činnosť ekonomických a účtovných poradcov
  (from: 03/31/2007)
Partners: 
ProCare, a.s,
Einsteinova 23-25
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
Slovak Republic
  (from: 06/26/2020)
Contribution of each member: 
ProCare, a.s,
Amount of investment: 33 196 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 33 196 EUR
Lien: Na základe Hromadnej zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel zo dňa 23. septembra 2019 bolo zriadene záložné právo na celý obchodný podiel spoločníka ProCare, a.s. v prospech záložného veriteľa Tatra banka, a. s., so sídlom Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 00 686 930, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 71/B.
  (from: 06/26/2020)
Management body: 
konatelia
  (from: 09/04/2004)
MUDr. Radoslav Čuha , MBA, MPH
Ďumbierska 34
Prešov 080 01
From: 04/01/2021
  (from: 04/22/2021)
Ing. Slavomír Mičiak
Starhradská 2
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 05
From: 03/01/2021
  (from: 03/11/2021)
Ing. Tomáš Valaška
Malá Pažiť 1124/35
Veľký Kýr 941 07
From: 01/21/2020
  (from: 06/12/2020)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú konatelia, dvaja spoločne.
  (from: 09/04/2004)
Capital: 
33 196 EUR Paid up: 33 196 EUR
  (from: 05/29/2009)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 14.6.1999 v zmysle §§ 57, 105 a nasl. Zák. č. 513/91 Zb. v znení Zák. č. 11/1998 Z.z.
  (from: 06/28/1999)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.12.2002. Úplné nové znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 12.2.2003 v súlade so Zák. č. 500/2001 Zb.
  (from: 04/14/2003)
Zápisnica valného zhromaždenia - 27.8.2004.
  (from: 09/04/2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 07.09.2005.
  (from: 09/20/2005)
Zvýšenie základného imania na 1.000.000,-Sk na základe rozhodnutia valného zhromaždenia dňa 20.11.2005.
  (from: 11/29/2005)
Zápisnice z valných zhromaždení konaných dňa 16.2.2006.
  (from: 03/10/2006)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.6.2006.
  (from: 08/23/2006)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 08.08.2006 - udelenie súhlasu so zriadením záložného práva na obchodný podiel spoločníka Svet zdravia, a.s.
  (from: 09/05/2006)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 09.10.2006 - rozšírenie predmetu činnosti, schválenie zmeny spoločenskej zmluvy.
  (from: 10/19/2006)
Rozhodnutie jediného spoločníka za dňa 28.09.2006.
  (from: 10/20/2006)
Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 14.03.2007 - zmena v predmete podnikania (činnosti). Zivnostenský list zo dňa 27.03.2007.
  (from: 03/31/2007)
Zápisnica zo zasadania valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 15.04.2008
  (from: 05/16/2008)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 24.02.2010.
  (from: 04/28/2010)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 28.05.2010.
  (from: 07/14/2010)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 20.02.2012.
  (from: 03/22/2012)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 12.10.2012.
  (from: 11/30/2012)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 29.10.2013.
  (from: 11/26/2013)
Rozhodnutie mimoriadne valného zhromaždenia zo dňa 05.12.2013 o zlúčení so spoločnosťou ProCare medicínske centrum, s.r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO 35 864 044, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 29458/B, ktorá bola zrušené bez likvidácie. Obchodná spoločnosť NOVAPHARM, s.r.o., zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 79634/B, sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 314/2013, Nz 49222/2013, NCRls 50050/2013 stáva právnym nástupcom spoločnosti -ProCare medicínske centrum, s.r.o. a preberá všetky jej práva a záväzky.
  (from: 12/14/2013)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 24.02.2014.
  (from: 04/25/2014)
Zmluva o zlúčení N 202/2014, Nz 28775/2014, NCRIs 29330/2014 zo dňa 04.08. 2014.
  (from: 08/15/2014)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 18.08.2016.
  (from: 09/28/2016)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 13.10.2016.
  (from: 11/09/2016)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 29.09.2017.
  (from: 10/14/2017)
Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N 1419/2017, NZ 39914/2017, NCRls 40723/2017 zo dňa 30.10.2017.
  (from: 01/27/2018)
Zmluva o zlúčení.
  (from: 10/01/2018)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 12/14/2013)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
MEDIFERA, spol. s r.o.
Štúrova 12
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
  (from: 01/27/2018)
MEDICHEM, s.r.o.
Štúrova 11
Bratislava 811 02
  (from: 10/16/2018)
MEDILAB s.r.o.
Štúrova 11
Bratislava 811 02
  (from: 10/01/2018)
PaLS s.r.o.
Einsteinova 25
Bratislava 851 01
  (from: 08/15/2014)
ProCare medicínske centrum, s.r.o.
Einsteinova 25
Bratislava 851 01
  (from: 12/14/2013)
Sale of an enterprise: 
Predaj časti podniku
Zmluvou o predaji časti podniku uzavretou dňa 11.10.2012 bola predaná časť podniku "oddelenie klinickej biochémie Železničnej nemocnice a polikliniky Bratislava" kupujúcemu - spoločnosti Alpha medical a. s., so sídlom Červenej armády 25, 036 01 Martin, IČO: 31 647 758. Predaj časti podniku nadobudol účinky dňa 01.11.2012.
  (from: 11/30/2012)
Predaj časti podniku
Zmluvou o predaji časti podniku uzavretou dňa 11.10.2012 bola predaná časť podniku "oddelenie klinickej biochémie Železničnej polikliniky Zvolen" kupujúcemu - spoločnosti Alpha medical a. s., so sídlom Červenej armády 25, 036 01 Martin, IČO: 31 647 758. Predaj časti podniku nadobudol účinky dňa 01.11.2012.
  (from: 11/30/2012)
Predaj časti podniku
Zmluvou o predaji častí podniku uzavretou dňa 08.04.2019 boli predané časti podniku predstavujúce samostatné organizačné zložky podniku NOVAPHARM, prevádzkované na ul. Šancová 110, 832 99 Bratislava, v rámci vnútroorganizačného členenia NOVAPHARM začlenené a tvoriace spolu Oddelenie klinickej genetiky vykonávajúce činnosti poskytovania zdravotnej starostlivosti a to: (i) ambulantné zariadenie - špecializovaná ambulancia - ambulancia lekárskej genetiky v špecializačnom odbore lekárska genetika a (ii) laboratórne a gynekologické zariadenia - zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v špecializačnom odbore lekárska genetika a na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo kupujúcemu Alpha medical, s. r. o., so sídlom Záborského 2, 036 01 Martin, IČO: 31 647 758. Predaj častí podniku nadobudol účinky dňa 01.06.2019.
  (from: 08/23/2019)
Date of updating data in databases:  09/22/2022
Date of extract :  09/25/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person