Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Po Vložka číslo:  651/B

Obchodné meno: 
Exportno-importná banka Slovenskej republiky, skrátene EXIMBANKA SR
  (od: 29.07.2003)
Sídlo: 
Grösslingová 1
Bratislava 811 09
  (od: 06.11.2019)
IČO: 
35 722 959
  (od: 22.07.1997)
Deň zápisu: 
22.07.1997
  (od: 22.07.1997)
Právna forma: 
Právnická osoba zapísaná v súlade so Zák. č. 80/1997 Z.z.
  (od: 22.07.1997)
Predmet podnikania (činnosti): 
financovanie vývozných úverov
  (od: 22.07.1997)
financovanie dovozných úverov
  (od: 22.07.1997)
poisťovanie vývozných úverov
  (od: 22.07.1997)
zaisťovanie vývozných úverov
  (od: 22.07.1997)
eskontovanie a reskontovanie zmeniek
  (od: 22.07.1997)
poskytovanie záruk za vývoz
  (od: 18.05.2011)
poskytovanie záruk za dovoz
  (od: 18.05.2011)
na účely zákona vydávanie dlhopisov podľa osobitného predpisu
  (od: 18.05.2011)
investovanie dočasne voľných finančných prostriedkov na tuzemskom finančnom trhu alebo na zahraničnom finančnom trhu podľa osobitného predpisu
  (od: 18.05.2011)
investovanie do finančných nástrojov z vlastných zdrojov financovania
  (od: 18.05.2011)
prijímanie finančných úverov v eurách alebo v inej mene od banky so sídlom v Slovenskej republike alebo od banky so sídlom v zahraničí
  (od: 18.05.2011)
poskytovanie finančných úverov v eurách alebo v inej mene na tuzemskom alebo zahraničnom trhu
  (od: 18.05.2011)
poskytovanie krátkodobých úverov zo zdrojov EXIMBANKY SR s výnimkou zdrojov získaných na zahraničných finančných trhoch nákupom štátnych pokladničných poukážok splatných do troch mesiacov od ich nákupu na krytie výkyvov v hospodárení štátneho rozpočtu v priebehu roka na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky
  (od: 18.05.2011)
v súčinnosti s vývozcami vymáhanie pohľadávok, ktoré vznikli následkom neočakávaných udalostí spôsobených rozhodnutiami štátu v krajine zahraničného odberateľa alebo v tretej krajine
  (od: 18.05.2011)
vymáhanie pohľadávok štátu podľa poverenia ministra financií Slovenskej republiky
  (od: 18.05.2011)
poisťovanie a zaisťovanie pohľadávok vývozcov proti komerčným rizikám
  (od: 18.05.2011)
vedenie klientských účtov
  (od: 18.05.2011)
poskytovanie platobných služieb a zúčtovania
  (od: 18.05.2011)
obchodovanie na vlastný účet s peňažnými prostriedkami v cudzej mene
  (od: 18.05.2011)
poskytovanie poradenstva vo veciach úverovania a poisťovania a v problematike zahraničného obchodu
  (od: 18.05.2011)
vykonávanie ďalších činností súvisiacich s jej úlohami podľa zákona
  (od: 18.05.2011)
Štatutárny orgán: 
Ing. Pavol Tavač , MBA - námestník generálneho riaditeľa a člen Rady banky
Starohradská 285/25
Varín 013 03
Vznik funkcie: 20.01.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.02.2022)
Ing. Milan Horváth - námestník generálneho riaditeľa a člen Rady banky
Miletičova 74
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09
Vznik funkcie: 07.12.2023
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.01.2024)
Ing. Rastislav Podhorec , MBA - generálny riaditeľ a predseda Rady banky
Matejkova 13
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
Vznik funkcie: 07.12.2023
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.01.2024)
Ing. Igor Lichnovský - člen Rady banky
Františkánske námestie 3
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01
Vznik funkcie: 07.12.2023
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.01.2024)
Igor Barát - námestník generálneho riaditeľa a člen Rady banky
Hany Meličkovej 12
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
Vznik funkcie: 19.01.2024
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 31.01.2024)
Konanie menom spoločnosti: 
Za EXIMBANKU SR koná Rada banky. Za Radu banky je oprávnený podpisovať generálny riaditeľ a člen Rady banky, pričom v neprítomnosti generálneho riaditeľa je oprávnený podpisovať námestník generálneho riaditeľa a člen Rady banky.
  (od: 06.11.2019)
Výška základného imania: 
100 000 000 EUR
  (od: 25.04.2009)
Dozorná rada: 
Ing. Ivan Šramko , predseda
Jeséniova 3462/4A
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
Vznik funkcie: 03.12.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 31.03.2021)
Ing. Marián Podolák
Lachova 32
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 03
Vznik funkcie: 08.06.2023
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.07.2023)
JUDr. Ing. Andrea Holíková
Račianska 81
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 02
Vznik funkcie: 07.12.2023
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.01.2024)
Mgr. Lukáš Parízek
Na Grunte 3
Bratislava - mestská časť Rača 831 52
Vznik funkcie: 07.12.2023
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.01.2024)
Ing. Roman Turok-Heteš
Poľná 277/55
Zálesie 900 28
Vznik funkcie: 07.12.2023
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.01.2024)
JUDr. Jaroslav Rybánsky
Brezová 2734/38
Topoľčany 955 01
Vznik funkcie: 07.12.2023
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.01.2024)
Ing. Mgr. Miriam Letašiová
Karpatská 101
Marianka 900 33
Vznik funkcie: 07.12.2023
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.01.2024)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Exportno-importná banka Slovenskej republiky bola zriadená v súlade so Zák. č. 80/1997 Z.z. a uzneseniami vlády Slovenskej republiky č. 444 zo dňa 17.6.1997 a č. 519 zo dňa 8.7.1997. Stanovy odsúhlasené na zasadnutí Rady banky č. 1/57, zo dňa 15.7.1997. Starý spis : Po 1070/B
  (od: 22.07.1997)
Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti pre poistenie exportných úverov a.s., Grösslingova 1, Bratislava zo dňa 31.7.1997 a Uznesenia Vlády Slovenskej republiky č. 584 zo dňa 12.8.1997 o zlúčení spoločnosti pre poistenie exportných úverov a.s., Grösslingova 1, Bratislava, IČO 31341292 a Exportno-importnej banky Slovenskej republiky, Grösslingova 1, Bratislava, IČO 35722959 preberá Exportno-importná banka Slovenskej republiky, Grösslingova 1, Bratislava, IČO 35722959 všetky práva, povinnosti ako aj záväzky a pohľadávky spoločnosti pre poistenie exportných úverov a.s., Grösslingova 1, Bratislava, IČO 31341292. Uznesenie Vlády SR č. 423 zo dňa 9.6.1998, č. 698 z 27.10.1998, č. 824 zo dňa 25.11.1998. Zápisnica č. 6/1999 zo spoločného zasadnutia členov Rady banky a dozornej rady zo dňa 12.4.1999. Zvýšenie základného imania o 370 000 000,- Sk schválené vládou SR uznesením č. 440 zo dňa 23.6.1998. Stanovy EXIMBANKY SR schválené vládou SR uznesením č. 530 zo dňa 23.6.1999. Základné imanie je 2 670 000 000,- Sk. Zvýšenie základného imania o 300 000 000,- Sk schválené vládou SR uznesením č. 20 zo dňa 12.1.2000. Dodatok č. 1 k Stanovám EXIMBANKY SR schválený vládou SR uznesením č. 20 zo dňa 12.1.2000.
  (od: 29.03.2000)
Uznesenie vlády SR č. 290 zo dňa 3.5.2000.
  (od: 03.07.2000)
Zák. č. 214/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa Zák. č. 80/1997 Z.z. o EXIMBANKE SR v znení Zák. č. 336/1998 Z.z. Stanovy EXIMBANKY SR schválené na zasadnutí vlády SR, číslo uznesenia 895 zo dňa 31.10.2000.
  (od: 04.12.2000)
Uznesenie Vlády Slovenskej republiky č. 847 zo dňa 5.9.2001.
  (od: 10.10.2001)
Základné imanie je 3.000.000.000,- Sk. Zvýšenie základného imania o 330.000.000,- Sk schválené vládou SR uznesením č. 975 zo dňa 4.9.2002. Dodatok č. 1 k Stanovám EXIMBANKY SR schválený vládou SR uznesením č. 975 zo dňa 4.9.2002.
  (od: 10.12.2002)
Uznesenie vlády SR č. 153 zo dňa 26.02.2003 k návrhu na odvolanie a vymenovanie členov Rady banky a Dozornej rady EXIMBANKY SR.
  (od: 29.07.2003)
JUDr. Eva Kullová, deň zániku funkcie: 18.06.2003. Uznesenie vlády SR č. 493 z 11.06.2003.
  (od: 27.02.2004)
Uznesenie vlády SR č. 172 zo dňa 2.3.2005.
  (od: 26.04.2005)
Menovací dekrét zo dňa 26.7.2006.
  (od: 31.03.2007)
Menovací dekrét zo dňa 5.3.2008.
  (od: 04.04.2008)
Základné imanie je 2.667.983.313,54 Sk, dodatok č.2 k Stanovám EXIMBANKY SR. Zníženie základného imania je schválené uznesením vlády č. 823 zo dňa 12.11.2008 o sumu 332.016.686,46 Sk.
  (od: 05.12.2008)
Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 164 zo dňa 25.02.2009 k návrhu na vklad štátnych finančných aktív do základného imania EXIMBANKY SR o sumu 11.439.178,33 EUR, dodatok č. 3 k Stanovám EXIMBANKY SR.
  (od: 07.04.2009)
Odvolací a menovací dekrét zo dňa 2.9.2009.
  (od: 29.10.2009)
Rozhodnutie vlády Slovenskej republiky zo dňa 09.07.2010.
  (od: 31.07.2010)
Stanovy EXIMBANKY SR schválené Ministerstvom financií SR rozhodnutím zo dňa 29.06.2009. Dodatok č. 1 k Stanovám EXIMBANKY SR schválený Ministerstvom financií SR rozhodnutím zo dňa 09.09.2010. Podpisové vzory členov Rady banky EXIMBANKY SR.
  (od: 29.10.2010)
Dodatok č. 1 k stanovám schválený Ministerstvom financií SR zo dňa 09.09.2010.
  (od: 18.05.2011)
Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia Dozornej rady zo dňa 22.05.2012.
  (od: 02.07.2012)
Odvolacie a menovacie dekréty zo dňa 15.02.2017
  (od: 15.03.2017)
Dátum aktualizácie údajov:  20.06.2024
Dátum výpisu:  22.06.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR