Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  2321/B

Business name: 
GlobalTel, a.s.
  (from: 10/09/2004)
Registered seat: 
Landererova 12
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09
  (from: 09/30/2022)
Identification number (IČO): 
35 778 199
  (from: 12/13/1999)
Date of entry: 
01/01/2000
  (from: 12/13/1999)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 12/13/1999)
Objects of the company: 
marketingová, sprostredkovateľská, poradenská, montážna a servisná činnosť v oblasti spotrebnej a automatizovanej výpočtovej techniky
  (from: 12/13/1999)
marketingová a poradenská činnosť v oblasti spotrebného priemyslu, ťažkého strojárenstva, hutníctva a poľnohospodárstva
  (from: 12/13/1999)
nákup, predaj a sprostredkovanie v oblasti spotrebného priemyslu, ťažkého strojárenstva a hutníctva, poľnohospodárskych a strojárskych výrobkov, polotovarov a surovín, spotrebnej elektroniky, kancelárskej informačnej a automatizovanej výpočtovej techniky
  (from: 12/13/1999)
vydávanie neperiodickej tlače
  (from: 12/13/1999)
poskytovanie verejných telekomunikačných služieb v oblasti prenosu dát
  (from: 05/03/2001)
montáž, údržba a údržba informačnej techniky a telekomunikačných zariadení
  (from: 09/22/2003)
zriaďovanie a prevádzkovanie pevnej verejnej telekomunikačnej siete a poskytovanie verejnej telefónnej služby prostredníctvom pevnej verejnej telekomunikačnej siete a poskytovanie telekomunikačnej dátovej služby
  (from: 09/22/2003)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
  (from: 02/11/2017)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 02/11/2017)
počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 02/11/2017)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 02/11/2017)
výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
  (from: 02/11/2017)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 02/11/2017)
administratívne služby
  (from: 02/11/2017)
verejné obstarávanie
  (from: 02/11/2017)
správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
  (from: 02/11/2017)
poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 06/17/2017)
Management body: 
Managing board
  (from: 10/28/2003)
Ing. Miroslav Strečanský - predseda
Krajná 16397/56C
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 04
From: 01/22/2019
  (from: 02/02/2019)
Ing. Jozef Chamraz , M.B.A. - člen
Dvořákovo nábrežie 7529/4E
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 02
From: 01/22/2019
  (from: 02/02/2019)
Acting in the name of the company: 
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať a podpisovať vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti, k svojim menám a funkciám pripoja podpisujúci svoje podpisy.
  (from: 04/24/2009)
Capital: 
1 327 820 EUR Paid up: 1 327 820 EUR
  (from: 03/18/2009)
Shares: 
Number of shares: 30
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 33 194 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií je podmienená súhlasom spoločnosti, pričom o udelení súhlasu k prevodu akcií rozhoduje v mene spoločnosti predstavenstvo. Dôvody, pre ktoré môže spoločnosť odmietnuť udelenie súhlasu, sú špecifikované v čl. 8 ods. 2 stanov spoločnosti. Spoločnosť je povinná rozhodnúť o žiadosti akcionára na udelenie súhlasu a oznámiť mu svoje rozhodnutie o žiadosti do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.
  (from: 05/13/2009)
Number of shares: 1000
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 332 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií je podmienená súhlasom spoločnosti, pričom o udelení súhlasu k prevodu akcií rozhoduje v mene spoločnosti predstavenstvo. Dôvody, pre ktoré môže spoločnosť odmietnuť udelenie súhlasu sú špecifikované v čl. 8 ods. 2 stanov spoločnosti. Spoločnosť je povinná rozhodnúť o žiadosti akcionára na udelenie súhlasu a oznámiť mu svoje rozhodnutie o žiadosti do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.
  (from: 02/02/2019)
Supervisory board: 
Ing. Juraj Ondriš
Kunerádska 1588/19
Bratislava - mestská časť Lamač 841 03
From: 01/22/2019
  (from: 02/02/2019)
Ing. Karol Pipta
Dunajská 50
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 08
From: 01/22/2019
  (from: 02/02/2019)
Ing. Zora Bednáriková - predseda
Korytnická 10721/12
Bratislava - Podunajské Biskupice 821 06
From: 01/22/2019
  (from: 02/02/2019)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou a rozhodnutím zakladateľov spísaným dňa 29.6.1999 do notárskej zápisnice č. N 851/99, Nz 82/99 v znení dodatku č. 1 zo dňa 5.10.1999 - notárska zápisnica č. N 126/99, Nz 122/99 a dodatku č. 2 zo dňa 29.11.1999 - notárska zápisnica Nz 434/99 v zmysle ust. § 56 - 75 a §§ 154 - 220 Zák. č. 513/1991 Zb. v znení zmien a doplnkov. Akciová spoločnosť preberá na seba všetky práva a povinnosti - záväzky a pohľadávky, i neznáme, všetko imanie zrušenej spoločnosti POS-TEL spol. s r.o., Kvačalova 53, 821 08 Bratislava, IČO 31 421 199, z ktorej premenou vznikla podľa § 69 Obchodného zákonníka.
  (from: 12/13/1999)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 22.3.2000 pod č. N 127/00, Nz 122/00 na ktorom sa rozhodlo o zlúčení so spoločnosťou POS-TEL TRADE s.r.o., ktorá bola zrušená bez likvidácie. Spoločnosť PosTel, a.s. preberá všetky práva, záväzky a pohľadávky známe aj neznáme zrušenej spoločnosti.
  (from: 04/13/2000)
Rozhodnutie Telekomunikačného úradu SR o poverení k poskytovaniu verejných telekomunikačných služieb v oblasti prenosu dát - č. rozhodnutia 3475/06/2000 zo dňa 3.4.2000. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 221/2001 zo dňa 2.5.2001 na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (from: 05/03/2001)
Rozhodnutie jediného akcionára o zmene stanov zo dňa 05.06.2003 vo forme notárskej zápisnice č. N 1946/2003, Nz 44419/2003. Zdenka Tuhá, deň zániku funkcie člena predstavenstva: 05.06.2003. Mgr. Csaba Racskó, deň zániku funkcie člena dozornej rady: 05.06.2003.
  (from: 09/22/2003)
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 899/03, Nz 89031/03 zo dňa 7.10.2003, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania, zmena stanov a zmeny v predstavenstve a v dozornej rade. Ing. Tibor Csernák, deň zániku funkcie predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa: 7.10.2003, Tibor Szüllö, deň zániku funkcie člena predstavenstva: 7.10.2003, Ing. Tibor Nagy, deň zániku funkcie člena predstavenstva: 7.10.2003, Katarína Petríková, deň zániku funkcie člena dozornej rady: 7.10.2003, JUDr. Ladislav Jonáš, deň zániku funkcie člena dozornej rady: 7.10.2003, JUDr. Jarmila Jonášová, deň zániku funkcie dozornej rady: 7.10.2003.
  (from: 10/28/2003)
Notárska zápisnica č. N 580/04, Nz 73849/04 zo dňa 06.10.2004.
  (from: 10/09/2004)
Rozhodnutie jediného akcionára osvedčené vo forme notárskej zápisnice N 398/2005, Nz 32658/2005 zo dňa 14.7.2005- zmena stanov, schválenie zvýšenia základného imania.
  (from: 08/20/2005)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 125/2009, Nz 11594/2009 zo dňa 9.4.2009.
  (from: 04/24/2009)
Notárska zápisnica N 125/2009, Nz 11594/2009 zo dňa 09.04.2009 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
  (from: 05/13/2009)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 03.04.2014.
  (from: 03/11/2016)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 18.04.2016.
  (from: 05/10/2016)
Notárska zápisnica č. N 316/2017, Nz 17466/2017, NCRls 17830/2017 zo dňa 23.05.2017.
  (from: 06/17/2017)
Sale of an enterprise: 
*
Zmluva o predaji podniku zo dňa 1.2.2006, ktorou bol podnik spoločnosti GlobalTel, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava, IČO: 35 778 199 prevedený na spoločnosť SWAN, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava, IČO: 35 680 202.
  (from: 03/22/2006)
Date of updating data in databases:  07/18/2024
Date of extract :  07/20/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person