Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  1224/V

Business name: 
Agrodružstvo Rankovce
  (from: 12/02/1996 until: 04/26/2005)
Registered seat: 
Rankovce 044 46
  (from: 12/02/1996 until: 04/26/2005)
Identification number (IČO): 
31 737 609
  (from: 12/02/1996)
Date of entry: 
12/02/1996
  (from: 12/02/1996)
Date of deletion: 
04/27/2005
  (from: 04/27/2005)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 04/27/2005)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 12/02/1996)
Objects of the company: 
podnikanie v poľnohospodárskej výrobe a lesníctve vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom ich ďalšieho spracovania
  (from: 12/02/1996 until: 04/26/2005)
maloobchod s potravinami a drobným priemyselným a textilným tovarom
  (from: 12/02/1996 until: 04/26/2005)
údržba a oprava motorových vozidiel
  (from: 12/02/1996 until: 04/26/2005)
Management body: 
Managing board
  (from: 12/02/1996 until: 04/26/2005)
Ing. František Nemec - predseda
kpt. Nálepku 13
Košice
  (from: 12/02/1996 until: 05/25/1999)
Ján Uchaľ - podpredseda
35
Herľany
  (from: 12/02/1996 until: 04/26/2005)
Andrej Zimerman - člen
21
Herľany-Žirovce
  (from: 12/02/1996 until: 04/26/2005)
Jaroslav Dutko - člen
72
Rankovce
  (from: 12/02/1996 until: 04/26/2005)
Ladislav Haško - člen
80
Rankovce
  (from: 12/02/1996 until: 04/26/2005)
Acting: 
Za družstvo koná predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda. Keď právny úkon vyžaduje písomnú formu, podpisuje predseda alebo podpredseda a aspoň jeden člen predstavenstva.
  (from: 12/02/1996 until: 04/26/2005)
Registered capital: 
224 000 Sk
  (from: 12/02/1996 until: 04/26/2005)
Basic member contribution: 
2 000 Sk
  (from: 12/02/1996 until: 04/26/2005)
Other legal facts: 
Súd povoľuje výmaz v obchodnom registri v oddieli Dr vo vložke číslo 1224/V pri: Obchodné meno: Agrodružstvo Rankovce Sídlo: 044 46 Rankovce IČO: 31 737 609 ako aj všetkých ďalších právnych skutočností zapísaných v uvedenej vložke z dôvodu zrušenia obchodnej spoločnosti bez likvidácie na základe uznesenia Krajského súdu v Košiciach č.k. 7K 198/01-63 zo dňa 1.10.2004 právoplatného dňa 9.11.2004 o zrušení konkurzu na majetok úpadcu po splnení rozvrhového uznesenia podľa §44 ods.1 písm. b ZKV. Likvidácia nebola potvrdená, nakoľko po zrušení konkurzu neostal družstvu žiadny majetok. Výmaz vykonaný podľa §68 ods.4 zák.č. 513/91 Zb. v platnom znení. Na základe vyššie uvedených skutočností a v zmysle §200a ods.4 O.s.p. súd zosúladil zápis so skutočným stavom.
  (from: 04/27/2005)
Družstvo bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi osvedčenej notárskou zápisnicou dňa 11.9.1996 podľa zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 12/02/1996 until: 04/26/2005)
Krajský súd v Košiciach uznesením sp. zn. 7K 198/01 zo dňa 9. 10. 2001 v y h l á s i l konkurz na majetok dlžníka: Agrodružstvo Rankovce so sídlom Rankovce a ustanovil správcu konkurznej podstaty: Ing. Vladimíra Dugasa, F. Urbánka 28, Spišská Nová Ves.
  (from: 12/03/2001 until: 04/26/2005)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 10/09/2001
  (from: 12/03/2001)
Bankruptcy trustee: 
Ing. Vladimír Dugas
F. Urbánka 28
Spišská Nová Ves
  (from: 12/03/2001)
Date of updating data in databases:  02/27/2024
Date of extract :  02/29/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person