Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  892/V

Business name: 
Všeobecná, akciová spoločnosť v likvidácii
  (from: 09/22/2012)
Registered seat: 
Františkánska 5
Košice 040 01
  (from: 08/06/1997)
Identification number (IČO): 
31 384 579
  (from: 08/06/1997)
Date of entry: 
12/07/1994
  (from: 08/06/1997)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 08/06/1997)
Objects of the company: 
kúpa tovaru rôzneho druhu za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/, s výnimkou predaja /tovaru/, ktorý nie je voľnou živnosťou
  (from: 08/06/1997)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 08/06/1997)
leasing v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/06/1997)
činnosť reklamnej agentúry
  (from: 08/06/1997)
vydavateľská činnosť
  (from: 08/06/1997)
činnosť realitnej kancelárie
  (from: 08/06/1997)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 08/06/1997)
usporadúvanie výstav
  (from: 08/06/1997)
Management body: 
Managing board
  (from: 08/06/1997)
Peter Friedmann
Komenského 45
Košice
  (from: 09/24/1998)
Ing. Miroslav Mikloš
Októbrová 48
Prešov
  (from: 10/19/1999)
Mgr. Ladislav Franko
Turgenevova 29
Košice
  (from: 10/19/1999)
Acting in the name of the company: 
Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle dvoch členov predstavenstva.
  (from: 08/06/1997)
Capital: 
33 193,919 EUR
  (from: 11/12/2010)
Shares: 
Number of shares: 1000
Type: na majiteľa
Nominal value: 33,193919 EUR
  (from: 11/12/2010)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 03/23/2000
  (from: 01/27/2011)
closing of bankruptcy proceedings: 
Date of the closing of bankruptcy proceedings: 02/20/2010
  (from: 01/27/2011)
Supervisory board: 
Ing. Oľga Borisová
64
Svinica
  (from: 12/17/1997)
Ing. Otto Jalčovík
Varichovská 57
Trebišov 075 01
  (from: 08/06/1997)
Ing. Anna Némešová
Humenská 3
Košice 040 01
  (from: 08/06/1997)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 10/04/2011
  (from: 09/22/2012)
 Liquidators:
Mgr. Ladislav Franko
Turgenevova 29
Košice 040 01
From: 10/04/2011
  (from: 06/30/2017)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor robí v mene spoločnosti len úkony smerujúce k jej likvidácii.
  (from: 09/22/2012)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 13.10.1994 v zmysle ust. §§ 154-220 zák.č.513/1991 Zb.- Obchodného zákonníka. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 22.6.1995 pod.č. N 109/95, Nz 108/95 ktorým bola odsúhlasená zmena stanov spoločnosti. Spoločnosť KOINVEST HOLDING a.s. si zmenila obchodné meno na Všeobecná, akciová spoločnosť. Notárska zápisnica N 9/96, Nz 9/96 zo dňa 19.1.1996. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 8.3.1996. Notárska zápisnica N 164/97, Nz 164/97, spísaná dňa 12.5.1997 notárom JUDr. Furdom Stanislavom v Košiciach, osvedčujúca priebeh a výsledky mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom boli schválené personálne zmeny v predstavenstve a dozornej rade a bola schválená zmena stanov v čl. I. bod 2.
  (from: 08/06/1997)
Zmena stanov schválená VZ dňa 16.6.1998.
  (from: 09/24/1998)
Krajský súd v Košiciach uznesením sp.zn. 4K 258/99-13 zo dňa 23.3.2000 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka: Všeobecná, akciová spoločnosť, Františkánska 5, Košice, a ustanovil správcu konkurznej podstaty Mgr. Agátu Ševčovičovú, advokátku, Zvonárska 4, Košice.
  (from: 05/02/2000)
Uznesením Krajského súdu v Košiciach č.k. 4K 258/1999-109 zo dňa 13.01.2010, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 20.2.2010 bol zrušený konkurz vyhlásený na majetok úpadcu Všeobecná akciová spoločnosť, Františkánska 5, 040 01 Košice, IČO: 31 384 579 a funkcie správcu konkurznej podstaty bola zbavená JUDr. Agáta Ševčovičová, advokátka, Masarykova 3, Košice.
  (from: 01/27/2011)
Date of updating data in databases:  07/30/2021
Date of extract :  08/03/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person