Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Po Vložka číslo:  2310/B

Obchodné meno organizačnej zložky: 
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
  (od: 01.12.2013)
Sídlo organizačnej zložky: 
Šancová 1/A
Bratislava 813 33
  (od: 01.12.2013)
IČO: 
47 251 336
  (od: 01.12.2013)
Deň zápisu: 
01.12.2013
  (od: 01.12.2013)
Právna forma: 
Podnik zahraničnej osoby (organizačná zložka podniku zahraničnej osoby)
  (od: 01.12.2013)
Predmet činnosti: 
prijímanie vkladov a iných návratných zdrojov
  (od: 01.12.2013)
poskytovanie úverov okrem iného vrátane: spotrebiteľských úverov, faktoringu, s regresom a bez regresu, financovania obchodných transakcií (vrátane forfajtingu)
  (od: 01.12.2013)
finančný lízing
  (od: 01.12.2013)
služby spojené s prevodom peňazí
  (od: 01.12.2013)
vydávanie a správa platobných prostriedkov (napr. kreditné karty, cestovné šeky a bankové zmenky)
  (od: 01.12.2013)
záruky (garancie) a prísľuby
  (od: 01.12.2013)
obchodovanie na vlastný účet alebo účet klientov s: a. nástrojmi peňažného trhu (šeky, zmenky, vkladové listy atď.); b. devízami; c. finančnými termínovými obchodmi (futures) a opciami; d. kurzovými a úrokovými nástrojmi; alebo e. prevoditeľnými cennými papiermi
  (od: 01.12.2013)
účasť na emisiách cenných papierov a poskytovanie s tým spojených služieb
  (od: 01.12.2013)
poradenstvo podnikom v otázkach kapitálovej štruktúry, odvetvovej stratégie a podobne a poradenstvo a služby v otázkach zlúčenia a splynutia a kúpy podnikov
  (od: 01.12.2013)
sprostredkovanie na peňažnom trhu
  (od: 01.12.2013)
správa portfólia (portfolio management) a poradenstvo
  (od: 01.12.2013)
úschova a správa cenných papierov
  (od: 01.12.2013)
úverové referenčné služby
  (od: 01.12.2013)
služby súvisiace s bezpečnostnými schránkami (safe custody)
  (od: 01.12.2013)
vydávanie elektronických peňazí
  (od: 01.12.2013)
poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb v rozsahu: a. prijímanie a postupovanie pokynov týkajúcich sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov, vykonávanie pokynov v mene klientov, obchodovanie na vlastný účet, riadenie portfólia, investičné poradenstvo, a to vo vzťahu k finančným nástrojom: I. prevoditeľné cenné papiere; II. nástroje peňažného trhu; III. podiely v podnikoch kolektívneho investovania; IV. opcie, futures, swapy, dohody o budúcich úrokových mierach a iné derivátové kontrakty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných meradiel, ktoré môžu byť vyrovnané fyzicky alebo v hotovosti; V. opcie, futures, swapy, dohody o budúcich úrokových mierach a iné derivátové kontrakty týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti, alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na opciu jednej zo strán (inak ako z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti majúcej za následok ukončenie); VI. opcie, futures, swapy a iné derivátové kontrakty týkajúce sa komodít, ktoré sa musia fyzicky vyrovnať za predpokladu, že sa týkajú regulovaného trhu a/alebo MTF; VII. opcie, futures, swapy, forwards a iné derivátové kontrakty týkajúce sa komodít, ktoré môžu byť fyzicky vyrovnané nie iným spôsobom, ako je uvedené bode VI. a neslúžia na obchodné účely, ktoré majú iné vlastnosti ako derivátové finančné nástroje vzhľadom na to, či sa medzi iným zúčtujú alebo vyrovnajú prostredníctvom uznávaných zúčtovacích stredísk, alebo podliehajú obvyklým výzvam na úhradu; VIII. derivátové nástroje pre presun úverového rizika; IX. finančné diferenčné zmluvy; X. opcie, futures, swapy, dohody o budúcich úrokových mierach a iné derivátové kontrakty týkajúce sa klimatických premenných, dopravných sadzieb, oprávnení na emisie alebo miery inflácie alebo iné úradné hospodárske štatistiky, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti, alebo sa môžu vyrovnať na opciu jednej zo strán (inak ako z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti majúcej za následok ukončenie), ako aj iné derivátové kontrakty týkajúce sa aktív, práv, povinností, indexov a opatrení, neuvedené v bodoch I. až X., so zreteľom medzi iným na to, či sa obchodujú na regulovanom trhu alebo MTF, sú zúčtované a vyrovnávané cez uznávané zúčtovacie strediská, alebo podliehajú obvyklým výzvam na úhradu, b. upisovanie finančných nástrojov a/alebo umiestňovanie finančných nástrojov na základe pevného záväzku, umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku, a to vo vzťahu k finančným nástrojom: I. prevoditeľné cenné papiere; II. podiely v podnikoch kolektívneho investovania c. úschova a správa finančných nástrojov na účet klientov, vrátane úschovy v schránke a súvisiacich služieb, napr. správa hotovosti alebo záruk, a to vo vzťahu k finančným nástrojom: I. prevoditeľné cenné papiere; II. nástroje peňažného trhu; III. podiely v podnikoch kolektívneho investovania; d. poskytovanie úverov a pôžičiek investorovi na umožnenie vykonania transakcie s jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi, ak je spoločnosť poskytujúca úver alebo pôžičku zapojená do transakcie, investičný prieskum a finančná analýza alebo iné formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa transakcií s finančnými nástrojmi, a to vo vzťahu k finančným nástrojom: I. prevoditeľné cenné papiere; II. nástroje peňažného trhu; III. podiely v podnikoch kolektívneho investovania; IV. opcie, futures, swapy, dohody o budúcich úrokových mierach a iné derivátové kontrakty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných meradiel, ktoré môžu byť vyrovnané fyzicky alebo v hotovosti; V. opcie, futures, swapy, dohody o budúcich úrokových mierach a iné derivátové kontrakty týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti, alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na opciu jednej zo strán (inak ako z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti majúcej za následok ukončenie); VI. opcie, futures, swapy a iné derivátové kontrakty týkajúce sa komodít, ktoré sa musia fyzicky vyrovnať za predpokladu, že sa týkajú regulovaného trhu a/alebo MTF; VII. opcie, futures, swapy, forwards a iné derivátové kontrakty týkajúce sa komodít, ktoré môžu byť fyzicky vyrovnané nie iným spôsobom, ako je uvedené bode VI. a neslúžia na obchodné účely, ktoré majú iné vlastnosti ako derivátové finančné nástroje vzhľadom na to, či sa medzi iným zúčtujú alebo vyrovnajú prostredníctvom uznávaných zúčtovacích stredísk, alebo podliehajú obvyklým výzvam na úhradu; VIII. derivátové nástroje pre presun úverového rizika; IX. finančné diferenčné zmluvy; X. opcie, futures, swapy, dohody o budúcich úrokových mierach a iné derivátové kontrakty týkajúce sa klimatických premenných, dopravných sadzieb, oprávnení na emisie alebo miery inflácie alebo iné úradné hospodárske štatistiky, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti, alebo sa môžu vyrovnať na opciu jednej zo strán (inak ako z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti majúcej za následok ukončenie), ako aj iné derivátové kontrakty týkajúce sa aktív, práv, povinností, indexov a opatrení, neuvedené v bodoch I. až X., so zreteľom medzi iným na to, či sa obchodujú na regulovanom trhu alebo MTF, sú zúčtované a vyrovnávané cez uznávané zúčtovacie strediská, alebo podliehajú obvyklým výzvam na úhradu, e. podnikové poradenstvo o kapitálovej štruktúre, priemyselnej stratégii a súvisiacich záležitostiach a poradenstvo a služby spojené so zlučovaním a kúpou podnikov, devízové služby, ak sú tieto spojené s poskytovaním investičných služieb, a to vo vzťahu k finančným nástrojom: I. prevoditeľné cenné papiere f. služby spojené s upisovaním vo vzťahu k finančným nástrojom: I. prevoditeľné cenné papiere; II. podiely v podnikoch kolektívneho investovania
  (od: 01.12.2013)
vykonávanie osobitných hypotekárnych obchodov podľa ustanovenia § 67 ods. 1 písm. a) zákona o bankách
  (od: 20.12.2013)
vykonávanie funkcie depozitára podľa osobitného predpisu
  (od: 06.12.2013)
vykonávanie osobytných hypotekárnych obchodov podľa ustanovenia § 67 ods. 1 písm. a) zákona o bankách
  (od: 06.12.2013 do: 19.12.2013)
Vedúci organizačnej zložky: 
Ing. Jaroslav Habo
Keltská 760/7
Bratislava - mestská časť Rusovce 851 10
Vznik funkcie: 01.12.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.01.2022)
Ing. Miroslav Štrokendl
Charkovská 5554/7
Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 841 07
Vznik funkcie: 01.12.2013
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.12.2013 do: 03.01.2022)
Ing. Miroslav Štrokendl
Charkovská 5554/7
Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 841 07
Vznik funkcie: 01.12.2013 Skončenie funkcie: 01.12.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.01.2022 do: 03.01.2022)
Konanie menom spoločnosti: 
Vedúci organizačnej zložky podniku (pobočky zahraničnej banky), je splnomocnený za banku robiť všetky právne úkony týkajúce sa organizačnej zložky podniku (pobočky zahraničnej banky) samostatne.
  (od: 01.12.2013)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Pobočka zahraničnej banky bola založená rozhodnutím zriaďovateľa zo dňa 26.09.2013 v zmysle ust. § 21 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
  (od: 01.12.2013)
Zahraničná osoba: 
Obchodné meno: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Sídlo:
Želetavská 1525/1
Praha 4 - Michle 140 92
Česká republika
Právna forma: Akciová spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Číslo zápisu: B 3608
  (od: 20.01.2022)
Obchodné meno: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Sídlo:
Želetavská 1525/1
Praha 4 - Michle 140 92
Česká republika
Právna forma: Akciová spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Číslo zápisu: B 3608
  (od: 06.10.2021 do: 19.01.2022)
Obchodné meno: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Sídlo:
Právna forma: Akciová spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Číslo zápisu: B 3608
  (od: 06.10.2021 do: 19.01.2022)
Obchodné meno: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Sídlo:
Právna forma: Akciová spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Číslo zápisu: B 3608
  (od: 10.09.2021 do: 05.10.2021)
Obchodné meno: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Sídlo:
Želetavská 1525/1
Praha 4 - Michle 140 92
Česká republika
Právna forma: Akciová spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Číslo zápisu: B 3608
  (od: 10.09.2021 do: 05.10.2021)
Obchodné meno: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Sídlo:
Želetavská 1525/1
Praha 4 - Michle 140 92
Česká republika
Právna forma: Akciová spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Číslo zápisu: B 3608
  (od: 12.06.2020 do: 09.09.2021)
Obchodné meno: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Sídlo:
Právna forma: Akciová spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Číslo zápisu: B 3608
  (od: 12.06.2020 do: 09.09.2021)
Obchodné meno: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Sídlo:
Želetavská 1525/1
Praha 4 - Michle 140 92
Česká republika
Právna forma: Akciová spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Číslo zápisu: B 3608
  (od: 05.06.2019 do: 11.06.2020)
Obchodné meno: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Sídlo:
Právna forma: Akciová spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Číslo zápisu: B 3608
  (od: 05.06.2019 do: 11.06.2020)
Obchodné meno: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Sídlo:
Právna forma: Akciová spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Číslo zápisu: B 3608
  (od: 10.01.2019 do: 04.06.2019)
Obchodné meno: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Sídlo:
Želetavská 1525/1
Praha 4 - Michle 140 92
Česká republika
Právna forma: Akciová spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Číslo zápisu: B 3608
  (od: 10.01.2019 do: 04.06.2019)
Obchodné meno: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Sídlo:
Právna forma: Akciová spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Číslo zápisu: B 3608
  (od: 24.03.2018 do: 09.01.2019)
Obchodné meno: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Sídlo:
Želetavská 1525/1
Praha 4 - Michle 140 92
Česká republika
Právna forma: Akciová spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Číslo zápisu: B 3608
  (od: 24.03.2018 do: 09.01.2019)
Obchodné meno: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Sídlo:
Želetavská 1525/1
Praha 4 - Michle 140 92
Česká republika
Právna forma: Akciová spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Číslo zápisu: B 3608
  (od: 13.01.2017 do: 23.03.2018)
Obchodné meno: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Sídlo:
Právna forma: Akciová spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Číslo zápisu: B 3608
  (od: 13.01.2017 do: 23.03.2018)
Obchodné meno: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Sídlo:
Želetavská 1525/1
Praha 4 - Michle 140 92
Česká republika
Právna forma: Akciová spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Číslo zápisu: B 3608
  (od: 28.10.2016 do: 12.01.2017)
Obchodné meno: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Sídlo:
Právna forma: Akciová spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Číslo zápisu: B 3608
  (od: 28.10.2016 do: 12.01.2017)
Obchodné meno: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Sídlo:
Želetavská 1525/1
Praha 4 - Michle 140 92
Česká republika
Právna forma: Akciová spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Číslo zápisu: B 3608
  (od: 06.12.2013 do: 27.10.2016)
Obchodné meno: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Sídlo:
Právna forma: Akciová spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Číslo zápisu: B 3608
  (od: 06.12.2013 do: 27.10.2016)
Obchodné meno: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
Sídlo:
Právna forma: Akciová spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Číslo zápisu: B 3608
  (od: 01.12.2013 do: 05.12.2013)
Obchodné meno: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
Sídlo:
Želetavská 1525/1
Praha 4 - Michle 140 92
Česká republika
Právna forma: Akciová spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Číslo zápisu: B 3608
  (od: 01.12.2013 do: 05.12.2013)
Ing. Slavomír Beňa
Mliekárenská 3
Bratislava 821 09
Vznik funkcie: 01.10.2018
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.01.2022)
Ing. Hana Čitbajová
Josefa Cígera Hronského 1635/12
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 02
Vznik funkcie: 01.01.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.01.2022)
Alen Dobrić
Bulevar Arsenija Carnojevica 41/30
Belehrad 110 70
Srbská republika
Vznik funkcie: 01.04.2020
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.01.2022)
Mgr. Tomáš Drábek
Bílkova 863/17
Praha 1 110 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.02.2018
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.01.2022)
Mgr. Jakub Dusílek , MBA
Měsíční 1366/10
Praha 10 - Uhřiněves 104 00
Česká republika
Vznik funkcie: 02.04.2019
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.01.2022)
Massimo Francese
Via Bergognone 31
Miláno 201 44
Talianska republika
Vznik funkcie: 01.04.2020
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.01.2022)
Stefano Gison
Všehrdova 445/5
Malá Strana, Praha 118 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.01.2021
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.01.2022)
Ing. Jaroslav Habo
Keltská 760/7
Bratislava - mestská časť Rusovce 851 10
Vznik funkcie: 01.12.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.01.2022)
Marco Iannaccone
Via B. Diotti 14
Miláno 201 53
Talianska republika
Vznik funkcie: 01.04.2020
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.01.2022)
Ing. Aleš Barabas
U dubu 1371/98
Praha 4 - Braník 147 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.04.2013
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.12.2013 do: 05.12.2013)
Ing. Aleš Barabas
U dubu 1371/98
Praha 4 - Braník 147 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.04.2013
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.12.2013 do: 27.10.2016)
Ing. Aleš Barabas
U dubu 1371/98
Praha 4 - Braník 147 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.04.2013 Skončenie funkcie: 01.04.2016
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.10.2016 do: 27.10.2016)
Ing. Aleš Barabas
U dubu 1371/98
Praha 4 - Braník 147 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.04.2016
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.10.2016 do: 12.01.2017)
Ing. Aleš Barabas
U dubu 1371/98
Praha 4 - Braník 147 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.04.2016
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.01.2017 do: 23.03.2018)
Ing. Aleš Barabas
U dubu 1371/98
Praha 4 - Braník 147 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.04.2016
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.03.2018 do: 09.01.2019)
Ing. Aleš Barabas
U dubu 1371/98
Praha 4 - Braník 147 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.04.2016
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.01.2019 do: 04.06.2019)
Ing. Aleš Barabas
U dubu 1371/98
Praha 4 - Braník 147 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.04.2016 Skončenie funkcie: 01.04.2019
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.06.2019 do: 04.06.2019)
Ing. Aleš Barabas
U dubu 1371/98
Praha 4 - Braník 147 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.04.2019
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.06.2019 do: 11.06.2020)
Ing. Aleš Barabas
U dubu 1371/98
Praha 4 - Braník 147 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.04.2019 Skončenie funkcie: 31.03.2020
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.06.2020 do: 11.06.2020)
Ing. Slavomír Beňa
Mliekárenská 3
Bratislava 821 09
Vznik funkcie: 01.10.2018
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.01.2019 do: 04.06.2019)
Ing. Slavomír Beňa
Mliekárenská 3
Bratislava 821 09
Vznik funkcie: 01.10.2018
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.06.2019 do: 11.06.2020)
Ing. Slavomír Beňa
Mliekárenská 3
Bratislava 821 09
Vznik funkcie: 01.10.2018
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.06.2020 do: 09.09.2021)
Ing. Slavomír Beňa
Mliekárenská 3
Bratislava 821 09
Vznik funkcie: 01.10.2018
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.09.2021 do: 05.10.2021)
Ing. Slavomír Beňa
Mliekárenská 3
Bratislava 821 09
Vznik funkcie: 01.10.2018
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.10.2021 do: 19.01.2022)
Ing. Hana Čitbajová
Josefa Cígera Hronského 1635/12
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 02
Vznik funkcie: 01.01.2021
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.09.2021 do: 05.10.2021)
Ing. Hana Čitbajová
Josefa Cígera Hronského 1635/12
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 02
Vznik funkcie: 01.01.2021
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.10.2021 do: 19.01.2022)
Alen Dobrić
Bulevar Arsenija Carnojevica 41/30
Belehrad 110 70
Srbská republika
Vznik funkcie: 01.04.2020
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.06.2020 do: 09.09.2021)
Alen Dobrić
Bulevar Arsenija Carnojevica 41/30
Belehrad 110 70
Srbská republika
Vznik funkcie: 01.04.2020
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.09.2021 do: 05.10.2021)
Alen Dobrić
Bulevar Arsenija Carnojevica 41/30
Belehrad 110 70
Srbská republika
Vznik funkcie: 01.04.2020
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.10.2021 do: 19.01.2022)
Tomáš Drábek
Bílkova 863/17
Praha 1 110 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.02.2018
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.03.2018 do: 09.01.2019)
Tomáš Drábek
Bílkova 863/17
Praha 1 110 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.02.2018
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.01.2019 do: 04.06.2019)
Tomáš Drábek
Bílkova 863/17
Praha 1 110 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.02.2018
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.06.2019 do: 11.06.2020)
Tomáš Drábek
Bílkova 863/17
Praha 1 110 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.02.2018
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.06.2020 do: 09.09.2021)
Tomáš Drábek
Bílkova 863/17
Praha 1 110 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.02.2018
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.09.2021 do: 05.10.2021)
Tomáš Drábek
Bílkova 863/17
Praha 1 110 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.02.2018
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.10.2021 do: 19.01.2022)
Mgr. Jakub Dusílek , MBA
Měsiční 1366/10
Praha 10 - Uhříněves 104 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.10.2012
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.12.2013 do: 05.12.2013)
Mgr. Jakub Dusílek , MBA
Měsiční 1366/10
Praha 10 - Uhříněves 104 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.10.2012
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.12.2013 do: 27.10.2016)
Mgr. Jakub Dusílek , MBA
Měsiční 1366/10
Praha 10 - Uhříněves 104 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.10.2012 Skončenie funkcie: 14.03.2016
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.10.2016 do: 27.10.2016)
Mgr. Jakub Dusílek , MBA
Měsíční 1366/10
Praha 10 - Uhřiněves 104 00
Česká republika
Vznik funkcie: 02.04.2019
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.06.2019 do: 11.06.2020)
Mgr. Jakub Dusílek , MBA
Měsíční 1366/10
Praha 10 - Uhřiněves 104 00
Česká republika
Vznik funkcie: 02.04.2019
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.06.2020 do: 09.09.2021)
Mgr. Jakub Dusílek , MBA
Měsíční 1366/10
Praha 10 - Uhřiněves 104 00
Česká republika
Vznik funkcie: 02.04.2019
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.09.2021 do: 05.10.2021)
Mgr. Jakub Dusílek , MBA
Měsíční 1366/10
Praha 10 - Uhřiněves 104 00
Česká republika
Vznik funkcie: 02.04.2019
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.10.2021 do: 19.01.2022)
Massimo Francese
Via Bergognone 31
Miláno 201 44
Talianska republika
Vznik funkcie: 01.04.2020
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.06.2020 do: 09.09.2021)
Massimo Francese
Via Bergognone 31
Miláno 201 44
Talianska republika
Vznik funkcie: 01.04.2020
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.09.2021 do: 05.10.2021)
Massimo Francese
Via Bergognone 31
Miláno 201 44
Talianska republika
Vznik funkcie: 01.04.2020
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.10.2021 do: 19.01.2022)
Stefano Gison
Všehrdova 445/5
Malá Strana, Praha 118 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.01.2021
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.09.2021 do: 05.10.2021)
Stefano Gison
Všehrdova 445/5
Malá Strana, Praha 118 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.01.2021
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.10.2021 do: 19.01.2022)
Ing. David Grund
K lukám 702
Šestajovice 250 92
Česká republika
Vznik funkcie: 01.10.2012
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.12.2013 do: 05.12.2013)
Ing. David Grund
K lukám 702
Šestajovice 250 92
Česká republika
Vznik funkcie: 01.10.2012
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.12.2013 do: 27.10.2016)
Ing. David Grund
K lukám 702
Šestajovice 250 92
Česká republika
Vznik funkcie: 01.10.2012 Skončenie funkcie: 01.10.2015
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.10.2016 do: 27.10.2016)
Ing. David Grund
K lukám 702
Šestajovice 250 92
Česká republika
Vznik funkcie: 01.10.2015
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.10.2016 do: 12.01.2017)
Ing. David Grund
K lukám 702
Šestajovice 250 92
Česká republika
Vznik funkcie: 01.10.2015
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.01.2017 do: 23.03.2018)
Ing. David Grund
K lukám 702
Šestajovice 250 92
Česká republika
Vznik funkcie: 01.10.2015
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.03.2018 do: 09.01.2019)
Ing. David Grund
K lukám 702
Šestajovice 250 92
Česká republika
Vznik funkcie: 01.10.2015 Skončenie funkcie: 01.10.2018
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.01.2019 do: 09.01.2019)
Giovanni Guidi
Truhlářská 1109/5
Praha 1 - Nové Město 110 00
Česká republika
Vznik funkcie: 09.06.2016
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.10.2016 do: 12.01.2017)
Giovanni Guidi
Truhlářská 1109/5
Praha 1 - Nové Město 110 00
Česká republika
Vznik funkcie: 09.06.2016
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.01.2017 do: 23.03.2018)
Giovanni Guidi
Truhlářská 1109/5
Praha 1 - Nové Město 110 00
Česká republika
Vznik funkcie: 09.06.2016 Skončenie funkcie: 31.01.2018
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.03.2018 do: 23.03.2018)
Gregor Peter Hofstaetter - Pobst
K vinicím 698
Praha 6 - Nebušice 164 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.12.2011
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.12.2013 do: 05.12.2013)
Gregor Peter Hofstaetter - Pobst
K vinicím 698
Praha 6 - Nebušice 164 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.12.2011
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.12.2013 do: 27.10.2016)
Gregor Peter Hofstaetter - Pobst
K vinicím 698
Praha 6 - Nebušice 164 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.12.2011 Skončenie funkcie: 01.12.2014
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.10.2016 do: 27.10.2016)
Gregor Peter Hofstaetter - Pobst
K vinicím 698
Praha 6 - Nebušice 164 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.12.2014
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.10.2016 do: 12.01.2017)
Gregor Peter Hofstaetter - Pobst
K vinicím 698
Praha 6 - Nebušice 164 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.12.2014 Skončenie funkcie: 01.11.2016
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.01.2017 do: 12.01.2017)
Marco Iannaccone
Via B. Diotti 14
Miláno 201 53
Talianska republika
Vznik funkcie: 01.04.2020
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.06.2020 do: 09.09.2021)
Marco Iannaccone
Via B. Diotti 14
Miláno 201 53
Talianska republika
Vznik funkcie: 01.04.2020
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.09.2021 do: 05.10.2021)
Marco Iannaccone
Via B. Diotti 14
Miláno 201 53
Talianska republika
Vznik funkcie: 01.04.2020
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.10.2021 do: 19.01.2022)
Paolo Iannone
Baarova 1540/48
Praha 4 - Michle 140 00
Česká republika
Vznik funkcie: 26.04.2012
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.12.2013 do: 05.12.2013)
Paolo Iannone
Baarova 1540/48
Praha 4 - Michle 140 00
Česká republika
Vznik funkcie: 26.04.2012
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.12.2013 do: 27.10.2016)
Paolo Iannone
Baarova 1540/48
Praha 4 - Michle 140 00
Česká republika
Vznik funkcie: 26.04.2012 Skončenie funkcie: 26.04.2015
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.10.2016 do: 27.10.2016)
Paolo Iannone
Baarova 1540/48
Praha 4 - Michle 140 00
Česká republika
Vznik funkcie: 26.04.2015
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.10.2016 do: 12.01.2017)
Paolo Iannone
Baarova 1540/48
Praha 4 - Michle 140 00
Česká republika
Vznik funkcie: 26.04.2015
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.01.2017 do: 23.03.2018)
Paolo Iannone
Baarova 1540/48
Praha 4 - Michle 140 00
Česká republika
Vznik funkcie: 26.04.2015
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.03.2018 do: 09.01.2019)
Paolo Iannone
Baarova 1540/48
Praha 4 - Michle 140 00
Česká republika
Vznik funkcie: 26.04.2015
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.01.2019 do: 04.06.2019)
Paolo Iannone
Baarova 1540/48
Praha 4 - Michle 140 00
Česká republika
Vznik funkcie: 26.04.2015
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.06.2019 do: 11.06.2020)
Paolo Iannone
Baarova 1540/48
Praha 4 - Michle 140 00
Česká republika
Vznik funkcie: 26.04.2015 Skončenie funkcie: 31.03.2020
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.06.2020 do: 11.06.2020)
Ing. Jiří Kunert
Jihovýchodní III 789/60
Praha 4 - Záběhlice 141 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.04.2013
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.12.2013 do: 05.12.2013)
Ing. Jiří Kunert
Jihovýchodní III 789/60
Praha 4 - Záběhlice 141 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.04.2013
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.12.2013 do: 27.10.2016)
Ing. Jiří Kunert
Jihovýchodní III 789/60
Praha 4 - Záběhlice 141 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.04.2013 Skončenie funkcie: 01.04.2016
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.10.2016 do: 27.10.2016)
Ing. Jiří Kunert
Jihovýchodní III 789/60
Praha 4 - Záběhlice 141 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.04.2016
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.10.2016 do: 12.01.2017)
Ing. Jiří Kunert
Jihovýchodní III 789/60
Praha 4 - Záběhlice 141 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.04.2016
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.01.2017 do: 23.03.2018)
Ing. Jiří Kunert
Jihovýchodní III 789/60
Praha 4 - Záběhlice 141 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.04.2016
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.03.2018 do: 09.01.2019)
Ing. Jiří Kunert
Jihovýchodní III 789/60
Praha 4 - Záběhlice 141 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.04.2016
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.01.2019 do: 04.06.2019)
Ing. Jiří Kunert
Jihovýchodní III 789/60
Praha 4 - Záběhlice 141 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.04.2016 Skončenie funkcie: 01.04.2019
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.06.2019 do: 04.06.2019)
Miroslav Štrokendl
Charkovská 7
Bratislava 841 07
Vznik funkcie: 01.12.2013
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.12.2013 do: 27.10.2016)
Miroslav Štrokendl
Charkovská 7
Bratislava 841 07
Vznik funkcie: 01.12.2013
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.10.2016 do: 12.01.2017)
Miroslav Štrokendl
Charkovská 7
Bratislava 841 07
Vznik funkcie: 01.12.2013
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.01.2017 do: 23.03.2018)
Miroslav Štrokendl
Charkovská 7
Bratislava 841 07
Vznik funkcie: 01.12.2013 Skončenie funkcie: 01.12.2016
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.03.2018 do: 23.03.2018)
Miroslav Štrokendl
Charkovská 7
Bratislava 841 07
Vznik funkcie: 01.12.2016
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.03.2018 do: 09.01.2019)
Miroslav Štrokendl
Charkovská 7
Bratislava 841 07
Vznik funkcie: 01.12.2016
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.01.2019 do: 04.06.2019)
Miroslav Štrokendl
Charkovská 7
Bratislava 841 07
Vznik funkcie: 01.12.2016
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.06.2019 do: 11.06.2020)
Miroslav Štrokendl
Charkovská 7
Bratislava 841 07
Vznik funkcie: 01.12.2016
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.06.2020 do: 09.09.2021)
Miroslav Štrokendl
Charkovská 7
Bratislava 841 07
Vznik funkcie: 01.12.2016
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.09.2021 do: 05.10.2021)
Miroslav Štrokendl
Charkovská 7
Bratislava 841 07
Vznik funkcie: 01.12.2016
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.10.2021 do: 19.01.2022)
Miroslav Štrokendl
Charkovská 7
Bratislava 841 07
Vznik funkcie: 01.12.2016 Skončenie funkcie: 01.12.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.01.2022 do: 19.01.2022)
Ljubisa Tesic
Bimbo UT 1236
Budapešť 1024
Maďarsko
Vznik funkcie: 01.11.2016
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.01.2017 do: 23.03.2018)
Ljubisa Tesic
Bimbo UT 1236
Budapešť 1024
Maďarsko
Vznik funkcie: 01.11.2016
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.03.2018 do: 09.01.2019)
Ljubisa Tesic
Bimbo UT 1236
Budapešť 1024
Maďarsko
Vznik funkcie: 01.11.2016
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.01.2019 do: 04.06.2019)
Ljubisa Tesic
Bimbo UT 1236
Budapešť 1024
Maďarsko
Vznik funkcie: 01.11.2016
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.06.2019 do: 11.06.2020)
Ljubisa Tesic
Bimbo UT 1236
Budapešť 1024
Maďarsko
Vznik funkcie: 01.11.2016 Skončenie funkcie: 31.03.2020
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.06.2020 do: 11.06.2020)
Spôsob konania štatutárneho orgánu: Za banku koná predstavenstvo ako kolektívny štatutárny orgán. Konať za predstavenstvo v mene banky voči tretím osobám môžu ktoríkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovať v mene banky možu ktoríkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne, a to tak, že pripoja svoj podpis k napísanému alebo vytlačenému menu banky. Zastupovať banku navonok a podpisovať za banku ďalej môžu spoločne dvaja prokuristi, a to tak, že pripoja svoj podpis k napísanému alebo vytlačenému menu banky a pripoja dodatok s odkazom na prokúru.
  (od: 20.01.2022)
Spôsob konania štatutárneho orgánu: Za banku koná predstavenstvo ako kolektívny štatutárny orgán. Konať za predstavenstvo v mene banky voči tretím osobám môžu ktoríkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovať v mene banky možu ktoríkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne, a to tak, že pripoja svoj podpis k napísanému alebo vytlačenému menu banky. Zastupovať banku navonok a podpisovať za banku ďalej môžu spoločne dvaja prokuristi, a to tak, že pripoja svoj podpis k napísanému alebo vytlačenému menu banky a pripoja dodatok s odkazom na prokúru.
  (od: 06.10.2021 do: 19.01.2022)
Spôsob konania štatutárneho orgánu: Za banku koná predstavenstvo ako kolektívny štatutárny orgán. Konať za predstavenstvo v mene banky voči tretím osobám môžu ktoríkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovať v mene banky možu ktoríkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne, a to tak, že pripoja svoj podpis k napísanému alebo vytlačenému menu banky. Zastupovať banku navonok a podpisovať za banku ďalej môžu spoločne dvaja prokuristi, a to tak, že pripoja svoj podpis k napísanému alebo vytlačenému menu banky a pripoja dodatok s odkazom na prokúru.
  (od: 10.09.2021 do: 05.10.2021)
Spôsob konania štatutárneho orgánu: Za banku koná predstavenstvo ako kolektívny štatutárny orgán. Konať za predstavenstvo v mene banky voči tretím osobám môžu ktorýmkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovať v mene banky možu ktorýkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne, a to tak, že pripoja svoj podpis k napísanému alebo vytlačenému menu banky. Zastupovať banku navonok a podpisovať za banku ďalej môžu spoločne dvaja prokuristi, a to tak, že pripoja svoj podpis k napísanému alebo vytlačenému menu banky a pripoja dodatok s odkazom na prokúru.
  (od: 12.06.2020 do: 09.09.2021)
Spôsob konania štatutárneho orgánu: Za banku koná predstavenstvo ako kolektívny štatutárny orgán. Konať za predstavenstvo v mene banky voči tretím osobám môžu ktorýmkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovať v mene banky možu ktorýkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne, a to tak, že pripoja svoj podpis k napísanému alebo vytlačenému menu banky. Zastupovať banku navonok a podpisovať za banku ďalej môžu spoločne dvaja prokuristi, a to tak, že pripoja svoj podpis k napísanému alebo vytlačenému menu banky a pripoja dodatok s odkazom na prokúru.
  (od: 05.06.2019 do: 11.06.2020)
Spôsob konania štatutárneho orgánu: Za banku koná predstavenstvo ako kolektívny štatutárny orgán. Konať za predstavenstvo v mene banky voči tretím osobám môžu ktorýmkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovať v mene banky možu ktorýkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne, a to tak, že pripoja svoj podpis k napísanému alebo vytlačenému menu banky. Zastupovať banku navonok a podpisovať za banku ďalej môžu spoločne dvaja prokuristi, a to tak, že pripoja svoj podpis k napísanému alebo vytlačenému menu banky a pripoja dodatok s odkazom na prokúru.
  (od: 10.01.2019 do: 04.06.2019)
Spôsob konania štatutárneho orgánu: Za banku koná predstavenstvo ako kolektívny štatutárny orgán. Konať za predstavenstvo v mene banky voči tretím osobám môžu ktorýmkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovať v mene banky možu ktorýkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne, a to tak, že pripoja svoj podpis k napísanému alebo vytlačenému menu banky. Zastupovať banku navonok a podpisovať za banku ďalej môžu spoločne dvaja prokuristi, a to tak, že pripoja svoj podpis k napísanému alebo vytlačenému menu banky a pripoja dodatok s odkazom na prokúru.
  (od: 24.03.2018 do: 09.01.2019)
Spôsob konania štatutárneho orgánu: Za banku koná predstavenstvo ako kolektívny štatutárny orgán. Konať za predstavenstvo v mene banky voči tretím osobám môžu ktorýmkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovať v mene banky možu ktorýkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne, a to tak, že pripoja svoj podpis k napísanému alebo vytlačenému menu banky. Zastupovať banku navonok a podpisovať za banku ďalej môžu spoločne dvaja prokuristi, a to tak, že pripoja svoj podpis k napísanému alebo vytlačenému menu banky a pripoja dodatok s odkazom na prokúru.
  (od: 13.01.2017 do: 23.03.2018)
Spôsob konania štatutárneho orgánu: Za banku koná predstavenstvo ako kolektívny štatutárny orgán. Konať za predstavenstvo v mene banky voči tretím osobám môžu ktorýmkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovať v mene banky možu ktorýkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne, a to tak, že pripoja svoj podpis k napísanému alebo vytlačenému menu banky. Zastupovať banku navonok a podpisovať za banku ďalej môžu spoločne dvaja prokuristi, a to tak, že pripoja svoj podpis k napísanému alebo vytlačenému menu banky a pripoja dodatok s odkazom na prokúru.
  (od: 28.10.2016 do: 12.01.2017)
Spôsob konania štatutárneho orgánu: Za banku koná predstavenstvo ako kolektívny štatutárny orgán. Konať za predstavenstvo v mene banky voči tretím osobám môžu ktorýmkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovať v mene banky možu ktorýkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne, a to tak, že pripoja svoj podpis k napísanému alebo vytlačenému menu banky. Zastupovať banku navonok a podpisovať za banku ďalej môžu spoločne dvaja prokuristi, a to tak, že pripoja svoj podpis k napísanému alebo vytlačenému menu banky a pripoja dodatok s odkazom na prokúru.
  (od: 06.12.2013 do: 27.10.2016)
Spôsob konania štatutárneho orgánu: Za banku koná predstavenstvo ako kolektívny štatutárny orgán. Konať za predstavenstvo v mene banky voči tretím osobám môžu ktorýmkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovať v mene banky možu ktorýkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne, a to tak, že pripoja svoj podpis k napísanému alebo vytlačenému menu banky. Zastupovať banku navonok a podpisovať za banku ďalej môžu spoločne dvaja prokuristi, a to tak, že pripoja svoj podpis k napísanému alebo vytlačenému menu banky a pripoja dodatok s odkazom na prokúru.
  (od: 01.12.2013 do: 05.12.2013)
Dátum aktualizácie údajov:  30.06.2022
Dátum výpisu:  03.07.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)