Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  22206/B

Business name: 
AZ CONTROLING, s.r.o. v likvidácii
  (from: 05/30/2007 until: 04/17/2013)
Registered seat: 
Drieňová 24
Bratislava 821 03
  (from: 05/24/2001 until: 04/17/2013)
Identification number (IČO): 
35 793 295
  (from: 08/04/2000)
Date of entry: 
08/04/2000
  (from: 08/04/2000)
Person dissolved from: 
9.4.2013
  (from: 04/18/2013)
Legal ground(s) for dissolution: 
Rozhodnutie konkurzného súdu o zastavení konkurzného konania voči dlžníkovi - pre nedostatok majetku
  (from: 04/18/2013)
Date of deletion: 
04/18/2013
  (from: 04/18/2013)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 04/18/2013)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 08/04/2000)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 08/04/2000 until: 04/17/2013)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 12/03/2011
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 25.11.2011, sp.zn.: 6K 62/2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 3.12.2011, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka : AZ CONZULTING, s.r.o. v likvidácii, Drieňová 24, Bratislava, IČO : 35 793 295, a za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Eduard Veterník so sídlom kancelárie Bazová 8, 821 08 Bratislava.
  (from: 03/14/2012)
Bankruptcy trustee: 
JUDr. Eduard Veterník
Bazová 8
Bratislava 821 08
From: 12/03/2011
  (from: 03/14/2012)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 08/07/2006
  (from: 05/30/2007)
 Liquidators:
JUDr. Ľudovít Mráz
Kalinčiakova 21
Bratislava 831 04
From: 08/07/2006 Until: 04/18/2013
  (from: 05/30/2007)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor robí v mene spoločnosti úkony smerujúce k likvidácii v zmysle ust. § 72 a nasl. Obchodného zákonníka.
  (from: 05/30/2007)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Bratislava I č. k. 6K/62/2011 zo dňa 18.03.2013, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 09.04.2013 bol zastavený konkurz voči dlžníkovi AZ CONTROLING, s.r.o., so sídlom Drieňová 24, 821 03 Bratislava, IČO: 35 793 295 pre nedostatok majetku. Obchodná spoločnosť AZ CONTROLING, s.r.o., so sídlom Drieňová 24, 821 03 Bratislava, IČO: 35 793 295, zapísaná v obchodnom registri v odd.: Sro vo vložke č. 22206/B sa v y m a z u j e z obchodného registra.
  (from: 04/18/2013)
Date of updating data in databases:  06/23/2022
Date of extract :  06/26/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person